ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: İlyas Sözen
Doğum Tarihi: 1982
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
İktisat Bölümü
İktisat/Ortadoğu İktisadı
İktisat/Ortadoğu İktisadı
Üniversite
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıl
2004
2006
2010
Yüksek Lisans Tez Başlığı:
Ortadoğu Ülkelerinden Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının
Değerlendirilmesi (Bahreyn, Kuveyt, B.A.E, İsrail, Suudi Arabistan)
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı:
Ham Petrol Fiyat Değişimlerinin Makro İktisadi Değişkenlerle İlişkisi: Bir Zaman
Serisi Analizi
Görevler:
Görev
Unvanı
Arş.Gör.
Yrd.Doç. Dr.
Doç. Dr.
Görev Yeri
İ.İ.B.F. /İktisat Bölümü/ Beykent Üniversitesi
İ.İ.B.F. /İktisat Bölümü/ Beykent Üniversitesi
İ.İ.B.F. /İktisat Bölümü/ Beykent Üniversitesi
Yıl
2007-2010
2010-2014
2014-…
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Nihal CİHAN, Mısır ve İran'da Kadının Sosyal ve Ekonomik Hayattaki Yeri, Marmara
Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, 2014
Fatih ÇAM, Avrupa Birliği ve Göç Olgusu: Makedonya, Bulgaristan, Türkiye Örneği,
Beykent Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Hikmet GİRGİN, Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge Sorunu ve Türkiye
Açısından Değerlendirilmesi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Sefer HUMAR, İran İslam Devrimi Sonrası Şii Hilali, Beykent Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2013
1
İdari Görevler :
2010-2013 İktisat (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcılığı
2010-2011 Rektör Danışmanlığı
2010-2011 Beykent Üniversitesi Araştırma ve Koordinasyon Merkezi (ARKOM) Üyesi
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
2010–2011
2010–2011
2011-2012
2011-2012
Dönem
Dersin Adı
Ekonomi I
Ekonomi I
Güz
Mikroekonomi
Para Teorisi
İktisat Politikası
Ekonomi II
Makroekonomi
Para Politikası
İlkbahar Politik Ekonomi ve
Karşılaştırmalı
Sistemler
Yönetim Ekonomisi
(Yüksek Lisans)
Ekonomi I
Ekonomi I
Güncel Ekonomik
Problemler ve
Politikalar
Para Teorisi ve
Politikası
Güz
Ekonomi I
Yönetim Ekonomisi
(Yüksek Lisans)
Uluslararası Politik
Ekonomi (Yüksek
Lisans)
Ekonomi I
Çevre Ekonomisi ve
Doğal Kaynaklar
İlkbahar Küreselleşme ve Dünya
Ekonomileri
Ekonomi II
Ekonomik Analiz
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri (Yüksek
Lisans)
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
86
76
61
15
16
176
67
17
3
0
15
3
0
61
3
3
0
0
98
91
3
0
27
3
0
81
3
0
52
3
0
75
3
0
41
3
0
77
3
0
29
3
0
22
3
3
0
0
112
65
3
0
57
2
2012-2013
Güz
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri (Yüksek
Lisans)
Yönetim Ekonomisi
(Yüksek Lisans)
Yüksek Lisans Seminer
(Yüksek Lisans)
Güncel Ekonomik
Problemler ve
Politikalar
Küreselleşme ve Dünya
Ekonomileri
Ekonominin Esasları
2012-2013
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri (Yüksek
İlkbahar Lisans)
Para Teorisi ve
Politikası
Yüksek Lisans Seminer
(Yüksek Lisans)
Ekonominin Esasları
3
0
39
45
3
0
25
3
0
86
3
0
85
3
0
110
3
0
35
3
0
80
3
0
75
3
0
95
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Pursuit For Strategic Foreign Trade Market, Journal of Global Strategic
Management, 09, June 2011, pp.101-108, IISN: 1307-6205, Volkan Öngel, Alkan Çelik,
İlyas Sözen (Taranan Indeksler: Cabell’s Directory, AsosIndex).
A2. “Aral Gölü Havzasındaki Su Kaynaklarının Orta Asya Ülkelerinin
Sürdürülebilir Büyümelerine Etkisi” Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt No.
XXX, 2011/1, ss.141-162, Kamil Uslu, Volkan Öngel, İlyas Sözen (Taranan İndeksler:
EBSCO, EconLit).
A3. “Corruption and Economic Freedom in Central Asian Republics (20012008)”, Chinese Business Review, ISSN 1537-1506, September 2011, Vol. 10, No. 9,
693-700. İlyas Sözen, Selahattin Sarı, A. Alkan Çelik (Taranan İndeks: EBSCO)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. “Proceeding of the International Congress Integration and Economic Development In
Transiton Economics on the Occasion of the 70 th anniversary of Prof. Dr. Turar
KOYCHUEV, Yolsuzluğun Merkezi Asya’da Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi,
Proceeding of the International Congress Integration and Economic Development In
Transition Economics on the Occasion of the 70th anniversary of Prof. Dr. Turar
KOYCHUEV ss. 451-456; Selahattin Sarı, Kamil Uslu, İlyas Sözen
3
B2. “6. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi /Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” Planlamadan Piyasa Ekonomisine Türk Cumhuriyetleri’nin 10 yıllık
Performansları, 25-28 Mayıs 2008, Celalabat / Kırgızistan, ss.168–180; Selahattin
Sarı, Kamil Uslu, İlyas
B3. Sözen “International Conference on Eurasian Economics 2010”, Orta Asya
Cumhuriyetlerinde Yolsuzluk ve İktisadi Özgürlük (2001-2008), Beykent
University, İstanbul, Turkey, 4-5 November 2010, ss.136-142; ISBN: 978-975-6319-109; İlyas Sözen, Alkan Çelik, Selahattin Sarı (A3 makale oldu)
B4. “International Conference on Eurasian Economics 2011”, Orta Asya Ülkelerinin
İnsani Gelişmişlik Endeksleri Açısından Değerlendirilmesi, Bishkek, Kyrgyzstan,
12-14 October 2011; s.434-440, Volkan Öngel, İlyas Sözen, Alkan Çelik
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Central Asian Economies in Transition, Cevat Gerni and E. Aysen H. Gencer ed.,
“Human Development Index in Central Asian Countries" Volkan Öngel, İlyas Sözen,
Alkan Çelik, Cambridge: Cambrigde Scholars Publishing, 2012, pp. 90-100, ISBN(10): 14438-4035C2. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı (Middle East and North
Africa Countries) MENA Ülkeleri Ekonomileri, (ed. Hamdi Genç, Ferhat Sayım), içinde
“MENA Bölgesi Doğal Kaynakları”, ISBN:978–605–5911–31–7, Bursa: MKM Yayıncılık,
Nisan 2011, ss.123-153.
C3. Yolsuzluk Olgusu -Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri, (ed. Şenol Durgun, Gonca
Bayraktar Durgun) içinde “SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI” (editör aşamasında).
C4. Yolsuzluk Olgusu -Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri, (ed. Şenol Durgun, Gonca
Bayraktar Durgun) içinde “BREZİLYA FEDERATİF CUMHURİYETİ” (editör aşamasında),
İlyas Sözen, Volkan Öngel.
C5. Çağdaş Siyasal Sistemler, ed. Burhan Aykaç, Şenol Durgun, içinde “Suudi
Arabistan”, Ankara: Binyıl Yayınevi, 2. Baskı, 2013 (Baskı Aşamasında)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. “Ortadoğu Ülkelerinden Türkiye’ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketi”,
Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, Cilt XXI, Sayı 1, Yıl 2006, İstanbul, 2006, ss.77–99;
Kamil Uslu, İlyas Sözen.
D2. “Enerji Kaynaklarından Petrol ve Doğalgazdaki Tekel Oluşumları” Beykent
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1 Numara 1 2007 Bahar, ss.82–107; Kamil Uslu,
İlyas Sözen, A.Alkan Çelik.
D3. “Genişletilmiş Orta Doğu Projesi’nde Enerji Kaynaklarının Önemi”, KÖK Araştırmalar,
X/2 (Güz 2008), KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, Ankara, ss.103–119;ISSN:
1302-292X, İlyas Sözen.
4
D4. “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Rantiyeci Ekonomi Yapıları” İTO Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:10, Sayı No:19, Bahar 2011, ss.89-107, İlyas Sözen,
Kamil Uslu , Volkan Öngel (Taranan Indeks: AsosIndex).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
Yok
F. Atıf
F1. The Comission on Crime Prevention and Criminal Justice Background Guide, Combatting
National and Transnational Corruption, Washington Area Model United Nations
Conference XIV, The International Affairs Society, Maggie Christenson(chair), Georgtown
University, March 22nd-25th 2012 s.12-13 (dipnot 21,22,23,24) içinde “Corruption and
Economic Freedom in Central Asian Republics (2001-2008)”, Chinese Business Review, ISSN
1537-1506, September 2011, Vol. 10, No. 9, 693-700. İlyas Sözen, Selahattin Sarı, A.
Alkan Çelik (A3) yayına atıf.
G. Bilimsel Faaliyetlere Katkı
G1. (Hakemlik)
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, “The International Journal of Economic and
Social Research”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 16. Sayı, 2012, ISSN
(Elektronik): 1306-3553
İİBF Dergisi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt 13/2, 2011
G2. (Oturum Başkanlığı)
International Conference on Eurasian Economics, 11-13 October 2012, Almaty,
Kazakhstan, Session 4B: Enerji ve Tabii Kaynaklar
International Conference on Eurasian Economics, 17-18 September 2013, St.
Petersburg, Russian, Session 5E: Enerji ve Tabii Kaynaklar
G3. (Organizasyon Komitesi Üyesi)
2010- International Conference on Eurasian Economics 2010, 4-5 November, İstanbul,
Organizing Committee Member
2011- International Conference on Eurasian Economics 2011, 12-14 October, Bishkek,
Organizing Committee Member
2012- International Conference on Eurasian Economics 2012, 12-13 October, Almaty,
Organizing Committee Member
2013- International Conference on Eurasian Economics 2013, 17-18 September, St.
Petersburg, Organizing Committee Member
5
İletişim Bilgileri
Tel : 0 212 444 1997- 5210
E-mail : [email protected]
6
Download

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ