SPOLJNI FIKSATOR PO MITKOVIĆU ZA FIKSACIJU
NATKOLENICE (FEMURA)
SPOLJNI FIKSATOR SA NOSAČIMA SPOJNICA I SPOJNICAMA SA KLIK MEHANIZMOM
Kataloški broj
1002.02.000.000
Dijafizarni prelom
Trohanterni prelom
Klik spojnica/klema
-
Indikacije:
otvoreni i zatvoreni prelomi dijafize,
distalne metafize,
trohanterni i subtrohanterni prelomi,
nesrasli, loše srasli prelomi i pseudoartroze,
- prelomi udruženi sa teškim opekotinama,
- artrodeze,
- prelomi kod kojih se planiraju razne
plastične i rekonstruktivne procedure.
ORTOKON d.o.o.
Bulevar Sv. cara Konstantina 80-86, 18000 Nis, Srbija
PIB: 102928153; SD: 3250
t: 018/550 610; t/f: 018/550 611
mob: 064/19 82 167
www.ortokon.rs, [email protected]
Proizvodnja usaglašena sa
ISO9001 i ISO13485
PROIZVODNJA I PROMET MEDICINSKIH SREDSTAVA
Download

Spoljni fiksator po Mitkovicu za fiksaciju natkolenice (femura)