ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
po otvorenom postupku javne nabavke br. 13/11
I.
IME I ADRESA NARUĈIOCA
Naručilac : Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Adresa : Trg Golootočkih žrtava br.13
Grad : Podgorica
Telefon : : 1.+ 382 (0) 20 441 384
Kontakt osoba:
Slavica Pavićević, Službenik za javne nabavke
Poštanski broj : 20 000
Indetifikacioni broj: 02723620
Faks : + 382 (0) 20 441 238
2.+ 382 (0) 20 441 109
E - mail : [email protected]
II.
III.
IV.
Internet stranica: www.zcg-prevoz.me
MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
l. Internet stranica Direkcije za javne nabavke
dana 19.05.2011. godine
2. Dnevne novine ,,POBJEDA,,
dana 19.05.2011. godine
PREDMET JAVNE NABAVKE:
robe
OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Predmet javne nabavke je nabavka i isporuka robe po partijama kako slijedi:
Partija 1: Eko dizel;
Partija 2: Lož ulje;
Partija 3: Razna ulja i maziva;
.
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE: : 207.000,00 € sa
uraĉunatim PDV-om a po partijama: Partija 1: 140.000,00 €; Partija 2: 52.000,00
€; Partija 3: 15.000,00 €.
Željeznički prevoz Crne Gore AD, Trg Golootočkih žrtava 13, 20000 Podgorica
+382 20 441 310; www.zcg-prevoz.me; [email protected]
VI.
-
POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Otvoreni postupak javne nabavke br. 13/11
VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
Javna nabavka ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma.
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (ĉlan 66 Zakona o
javnim nabavkama):
1) Ponudjena cijena
2) Rok isporuke
broj bodova do 90
broj bodova do 10
IX.
BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA ........ 3
X.
IME I ADRESA PONUDJAĈA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU
PONUDU
Za Partiju 1 i 2
Ponudjaĉ: JUGOPETROL AD
Adresa: Trg Mata Petrovića br.2
Grad: Kotor
Telefon+382 032 301 839
El.pošta(email):[email protected]
Za partiju 3
Ponudjaĉ: INA – CRNA GORA d.o.o.
Adresa: ul.18jula br.33
Grad: Podgorica
Telefon+382 032 660 315 , 660 316
El.pošta(email):[email protected]
Kontakt-osoba: Dragan Nikolić
Poštanski broj: 32000
Indetifikacioni broj: 02013258
Faks:+382 032 301 832
Internet adresa: jugopetrol.co.me
Kontakt-osoba: Igor Bakalbašić
Poštanski broj: 81000
Indetifikacioni broj: 02305054
Faks:+382 032 671 142
Internet adresa:www.inacg.me
Željeznički prevoz Crne Gore AD, Trg Golootočkih žrtava 13, 20000 Podgorica
+382 20 441 310; www.zcg-prevoz.me; [email protected]
XI.
INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
XI.1. Partija 1
Cijena najpovoljnije ponude: „JUGOPETROL“ AD – 126.717,70 € sa PDV-om
Najniže ponuĊena cijena: „ JUGOPETROL“ AD –
126.717,70 € sa PDV-om
Najviše ponuĊena cijena: „INA – CRNA GORA“ d.o.o.- 129.441,11 € sa PDV-om
XI.2.Partija 2
Cijena najpovoljnije ponude: „JUGOPETROL“ AD – 43.604,17 € sa PDV-om
Najniže ponuĊena cijena: „ JUGOPETROL“ AD –
43.604,17 € sa PDV-om
Najviše ponuĊena cijena: „INA – CRNA GORA“ d.o.o.- 43.967,73 € sa PDV-om
XI.3.Partija 3
Cijena najpovoljnije ponude: „INA – CRNA GORA“ d.o.o. -13.194,21 € sa PDV-om
Najniže ponuĊena cijena: : „INA – CRNA GORA“ d.o.o.– 13.194,21 € sa PDV-om
Najviše ponuĊena cijena:
„Milves “ d.o.o.
- 23.095,80 € sa PDV-om
XII. UĈEŠĆE PODUGOVARAĈA, ODNOSNO PODIZVODJAĈA ... nije
predviĊeno.
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE ..... 10.06.2011.godine
IZVRŠNI DIREKTOR,
mr Dragoljub Šarović, dipl.ing
Željeznički prevoz Crne Gore AD, Trg Golootočkih žrtava 13, 20000 Podgorica
+382 20 441 310; www.zcg-prevoz.me; [email protected]
Download

O D L U K A O DODJELI UGOVORA po otvorenom postupku javne