SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"
VITEZ
Poslovni centar Vitez 96-2 , Vitez
Rektorat; Poslovni centar Vitez 96-2, Vitez
Menadžment; Školska 23, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina,
Studentska služba i Nastavna služba; Školska 23 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina,
www.unvi.edu.ba
Broj:
Datum: ________.2013.g.
ZAPISNIK
SA XXXII. SJEDNICE SENATA SVEUĈILIŠTA/UNIVERZITETA „VITEZ“
VITEZ
Sjednica Senata odrţana je u petak, 15.03.2013. godine sa poĉetkom u 1300 sati u prostorijama
Rektorata, sala za sjednice Senata, zgrada Franšiznog centra Vitez.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Senata prof. dr Nikola Grabovac.
Sjednici su prisustvovali: prof. dr Slobodan Ćamilović, prof. dr Miloš Trifković, prof. dr Lazo
Roljić, prof. dr Ratko Juriĉić, Doc. dr Fahrudin Fehrić, dipl. ing Amra Kraksner, Doc.dr Jamila
Jaganjac, Doc. dr Mile Matijević, Doc. dr Bogdana Vujinović Gligorić, Doc. dr Ramiz
Kikanović, Mr. Bakir Mujić.
Opravdano odsutni ĉlanovi Senata su: prof. dr Branko Latinović, prof. dr Vinko Kandţija,
prof.dr Selma Uzunović- Kamberović, Draţen Matić student II ciklusa, Samir Brakmić student I
ciklusa.
Opravdano odsutni ĉlanovi Senata su dali suglasnost na sve toĉke dnevnog reda.
Od pozvanih kao gosti sjednici su prisustvovali: Izvršni menadţer Mr. Senad Tatarević,
pomoćnik rektora za pravne poslove dipl. iur Tomislav Rajić, Marija Ripa referent za kadrove i
unapreĊenje nastavnog osoblja i referent za pravne poslove dipl. iur Milena Sajević.
Zapisnik je vodila Milena Sajević dipl.iur.
Uvodnu rijeĉ dao je predsjednik Senata prof. dr Nikola Grabovac koji je nazoĉne pozdravio i
otvorio XXXII. sjednicu Senata Sveuĉilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez konstatujući da ima
kvorum za punovaţno odluĉivanje.
Za ovu sjednicu Senata, predsjednik Senata, prof. dr Nikola Grabovac predloţio je sljedeći:
1
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Senata;
2. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2012 godinu,
2.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2012. godine,
2.2. Bilanca uspjeha za cijelu 2012. godinu,
2.3. Zabilješke o financijskom izvještaju za 2012. godinu,
2.4. Godišnji izvještaj o investicijama za 2012. godinu,
Izvjestilac: Rektor Prof. dr. Nikola Grabovac,
3. Izvod iz poslovnog plana – restruktuiranje kredita Sveučilišta/Univerziteta,
Izvjestilac: Izvršni menadţer Mr. Senad Tatarević,
4. Prijedlog za restruktuiranje kredita Sveučilišta/Univerziteta u cilju rješavanja
problema likvidnosti,
Izvjestilac: Izvršni menadţer Mr. Senad Tatarević,
5. Plan poslovanja za akademsku 2012/2013 godinu,
Izvjestilac: Rektor Prof. dr. Nikola Grabovac,
6. Informacija o procesu realizacije dokapitalizacije,
Izvjestilac: Izvršni menadţer Mr. Senad Tatarević,
7. Izbori u akademska zvanja
7.1.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije o izboru u nastavnonaučna i
suradnička zvanja
a) Fakultet pravnih nauka, prijedlog:
7.1.1.Prof.dr Mila Jovanović, za izbor u zvanje redovnog profesora, na oblast Teorija i istorija
prava, države i društva, (Komisija u sastavu: prof. dr Nikola Mojović, prof. dr SrĊan Šarkić,
prof.dr Milorad Ţivanović, prof.dr Miloš Trifković).
7.1.2.Dr Kata Senjak, za izbor u zvanje docenta, na oblasti: Državno pravne nauke, Građansko
pravne nauke, (Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan,
docent Purišević dr. Fuad).
7.1.3.Dr Samir Zuparević, za izbor u zvanje docenta, na oblasti: Građansko pravne nauke,
Državno pravne nauke,Međunarodno pravo, Europsko pravo-Pravo EU, (Komisija u sastavu:
prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Ajvaz dr. SlaĊan).
7.1.4.Dr Vladimir Simović, za izbor u zvanje docenta, na oblast Krivično pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Matijević dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Pranjić dr. Stjepo).
7.1.5. Dr Goran Šimić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Krivično pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Matijević dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Pranjić dr. Stjepo).
7.1.6. Dr Ivo Miro Jović, za izbor u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Ajvaz dr.
SlaĊan).
7.1.7. Dr Suadin Strašević, za izbor u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. SlaĊan,doc. Zuparević dr.
Samir).
7.1.8. Dr Hajrudin Šahić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. SlaĊan,doc. Zuparević dr.
Samir).
2
7.1.9. Dr. Dţevad Drino, za izbor u zvanje docenta na Teorija i istorija prava, države i društva,
(Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
7.1.10. Mr Aida Mulalić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Poslovno pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr.
Fuad).
7.1.11.Mr Elmida Burina, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Teorija i istorija prava,
države i društva, (Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. SlaĊan, doc. Zuparević
dr. Samir).
7.1.12.Mr Ajla Škrbić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Međunarodno pravo,
(Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. SlaĊan, doc. Zuparević dr. Samir).
7.1.13. Selma Fetahović, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr.
Fuad).
7.1.14. Ajla Beĉirović, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke, (Komisija
u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
7.1.15. Denis Martini, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke, (Komisija
u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
7.1.16.Đenita Kurbegović Huseinspahić, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Međunarodno
pravo, (Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr.
Samir).
7.1.17.Zlatan Omerspahić, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Radno i socijalno pravo,
(Komisija u sastavu: prof. Ćamilović dr. Slobodan, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Purišević dr.
Fuad).
7.1.18.Irhad Bilić, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Državno pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
7.1.19.Lana Šabani, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Europsko pravo-Pravo EU, (Komisija
u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
71.20.Mr Emir Salihović, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Poslovno pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr.
Fuad).
b) Fakultet poslovne ekonomije, prijedlog:
7.1.1.Prof.dr Marijan Cingula, za izbor u zvanje redovnog profesora, na oblast Menadžment,
(Komisija u sastavu: prof.dr Kadrija Hodţić, prof.dr Ţeljko Baroš, prof.dr Nikola Grabovac).
7.1.2. Prof.dr Zoltan Baraĉki, za izbor u zvanje redovnog profesora, na oblast Menadžment,
(Komisija u sastavu: prof.dr Ţeljko Baroš, prof.dr Kadrija Hodţić, prof.dr Vinko Kandţija).
7.1.3. Prof.dr Enver Backović, za izbor u zvanje redovnog profesora, na oblast Financije,
bankarstvo i osiguranje, (Komisija u sastavu: prof.dr Jusuf Kumalić, prof.dr Mehmed Alijagić,
prof.dr Ţeljko Baroš).
7.1.4.Prof.dr Nikola Grabovac, za izbor u zvanje redovnog profesora, na oblast Poduzetništvo,
(Komisija u sastavu: prof.dr Boris Tihi, prof.dr Milenko Dostić, prof.dr Hasan Muratović).
7.1.5. Doc.dr Ţeljko Riĉka, za izbor u zvanje vanrednog profesora, na oblast Financije,
bankarstvo i osiguranje, (Komisija u sastavu: prof.dr Jusuf Kumalić, prof.dr Mersud Ferizović,
prof.dr Kadrija Hodţić).
7.1.6.Dr Ferhat Ĉejvanović, za izbor u zvanje docenta, na oblast Ekonomija, (Komisija u sastavu:
prof.dr Kadrija Hodţić, doc.dr Hasan Mahmutović, doc.dr Ramiz Kikanović.
3
7.1.7.Dr Azra Branković, za izbor u zvanje docenta, na oblast Menadžment, (Komisija u sastavu:
prof.dr Rifet Đogić,doc.dr Hasan Mahmutović, doc.dr Fahrudin Fehrić).
7.1.8.Dr Haris Šarganović, za izbor u zvanje docenta, na oblast Financije, bankarstvo i
osiguranje, (Komisija u sastavu: prof.dr Enver Backović, prof.dr Mersud Ferizović, doc.dr
Ramiz Kikanović).
7.1.9.Dr Dragan Mišetić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Menadžment, (Komisija u sastavu:
prof.dr Rifet Đogić, doc.dr Fahrudin Fehrić, doc.dr Hasan Mahmutović).
7.1.10.Dr Jamila Jaganjac, za izbor u zvanje docenta, na oblast Poduzetništvo, (Komisija u
sastavu: prof.dr Milenko Dostić, prof.dr Ţeljko Baroš, prof.dr Kadrija Hodţić).
7.1.11.Dr Edin Arnaut, za izbor u zvanje docenta, na oblast Ekonomija, ( Komisija u sastavu:
prof.dr Hasan Muratović, prof.dr Vinko Kandţija, doc.dr Hasan Mahmutović).
7.1.12.Mr Senad Tatarević, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Poduzetništvo, (Komisija
u sastavu:prof.dr Milenko Dostić, prof.dr Ţeljko Baroš, doc.dr Fahrudin Fehrić).
7.1.13. Mr Tomislav Martinović, za izbor u zvanje višeg asistenta na oblast Financije,
bankarstvo i osiguranje, (Komisija u sastavu:doc.dr Bogdana Vujnović Gligorić, doc.dr Abid
Hodţić, doc.dr Slavko Vukić).
7.1.14. Mr Admir Purić, za izbor u zvanje višeg asistent,a na oblast Financije, bankarstvo i
osiguranje, (Komisija u sastavu:prof.dr Mersud Ferizović, doc.dr Slavko Vukić, doc. dr Abid
Hodţić).
7.1.15. Mr Mirnes Šabanović, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Ekonomija, (Komisija u
sastavu:prof.dr Vinko Kandţija, prof.dr Kadrija Hodţić, doc.dr Bogdana Vujnović Gligorić).
7.1.16. Mr Hamid Muhović, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Računovodstvo i revizija,
(Komisija u sastavu:doc.dr Milenko Krunić, doc.dr Ramiz Kikanović, doc.dr Senada
Kurtanović).
7.1.17. Mr Erdin Hasanbegović, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Menadžment,
(Komisija u sastavu:prof.dr Rifet Đogić, doc.dr Abid Hodţić, doc. dr Boţo Vukoja).
7.1.18. Mr Adem Azapagić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Marketing i trgovina,
(Komisija u sastavu:akademik, prof.dr Boris Tihi, doc.dr Slobodan Vujić, doc.dr Fahrudin
Fehrić.
7.1.19. Mr Matea Brkan, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Marketing i trgovina,
(Komisija u sastavu:doc.dr Saša Vujić, doc.dr Jasminko Mulaomerović, doc.dr Fahrudin Fehrić).
7.1.20. Mr Mirza Ĉelik, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Marketing i trgovina,
(Komisija u sastavu:doc.dr Slobodan Vujić, doc.dr Hasan Mahmutović, doc.dr Tešo Ristić).
7.1.21. Mr Sabina Šehić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Poduzetništvo, (Komisija u
sastavu: prof.dr Milenko Dostić, doc.dr Hasan Mahmutović, doc.dr Abid Hodţić).
7.1.22. Adela Agić, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Računovodstvo i revizija, (Komisija u
sastavu: doc.dr Boţo Vukoja, doc.dr Senada Kurtanović, doc.dr Jozo Piljić).
7.1.23. Admir Ĉavalić, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Marketing i trgovina, (Komisija u
sastavu: prof.dr Rifet Đogić, doc.dr Saša Vujić, doc.dr Fahrudin Fehrić).
7.1.24. Amira Serdarević, za izbor u zvanje asistenta, na oblast Računovodstvo i revizija,
(Komisija u sastavu:doc.dr Boţo Vukoja, doc.dr Ramiz Kikanović,doc.dr Jozo Piljić).
c) Fakultet poslovne informatike
7.1.1.Doc.dr Jasmin Azemović, za izbor u zvanje docenta, na oblast Informacione i
komunikacione tehnologije, (Komisija u sastavu: prof.dr Dušan Starĉević, prof.dr Lazo Roljić,
doc.dr Siniša Minić).
4
7.1.2.Mr Darijan Soldo, za izbor u zvanje višeg
komunikacione tehnologije, (Komisija u sastavu:prof.dr
doc.dr Gordana Radić).
7.1.3. Muharem Redţibašić, dipl.ing. inf.tehn., za
Informacione i komunikacione tehnologije, (Komisija
Gordana Radić, doc.dr Siniša Minić).
asistenta, na oblast Informacione i
Lazo Roljić, prof.dr Branko Latinović,
izbor u zvanje asistenta, na oblast
u sastavu:prof.dr Lazo Roljić, doc.dr
d) Fakultet zdravstvene njege
7.1.1. Prof.dr Ajnija Omanić, za izbor u zvanje redovnog profesora, na predmet Patronaža i
dispanzerska njega, (Komisija u sastavu: prof.dr Sulejman Kendić, prof.dr Hasan Ţutić, prof.dr
Dţevad Đanić).
7.1.2. Prof.dr Ratko Juriĉić, za izbor u zvanje vanrednog profesora, na predmete Proces
operacijske zdravstvene njege i Instrumentiranje u zdravstvu, (Komisija u sastavu: prof.dr Emir
Solaković, prof. dr Suada Kapidţić Duaković, prof.dr Elvedina Kapić).
7.1.3.Prof.dr Selma Uzunović, za izbor u zvanje vanrednog profesora, na predmet Naučna
metodologija istraživanja u zdravstvu, (Komisija u sastavu: prof.dr Ajnija Omanić, prof.dr Ratko
Juriĉić, prof. dr Elvedina Kapić).
7.1.4. Doc.dr Slavko Vukić, za izbor u zvanje docenta, na predmet Zdravstveni sistem i
zdravstvena politika-organizacija zdravstva, (Komisija u sastavu: prof.dr Rifet Đogić, prof.dr
Selma Uzunović, doc.dr Sead Karakaš, doc.dr Nezir Huseinspahić).
7.1.5. Doc.dr Zoran Arsović, za izbor u zvanje vanrednog profesora, na predmete Medicinska
etika i Etika zdravstvene njege, (Komisija u sastavu: prof.dr Ajnija Omanić, prof.dr Ratko
Juriĉić, prof.dr Selma Uzunović).
7.1.6. Doc.dr Nezir Huseinspahić, za izbor u zvanje docenta, na predmet Strateški menadžment u
zdravstvenoj njezi, (Komisija u sastavu: prof.dr Slobodan Ćamilović, doc.dr Haris Pandţa, doc.dr
Sejad Maĉkić, doc.dr Hasan Mahmutović).
7.1.7. Doc.dr Elvira Konjić, za izbor u zvanje docenta, na predmet Operacijsko okruženje i
sestrinstvo, (Komisija u sastavu: prof.dr Ratko Juriĉić, prof.dr Selma Uzunović, doc.dr Jasmina
Gutić).
7.1.8. Doc.dr Sejad Maĉkić, za izbor u zvanje docenta, na predmet HACCP i drugi sistemi za
procjenu rizika u proizvodnim procesima, (Komisija u sastavu: prof.dr Ajnija Omanić, doc.dr
Sead Karakaš, doc.dr Bogoljub Antonić).
7.1.9. Doc.dr Nezir Huseinspahić, za izbor u zvanje docenta, na predmet Ekonomika poslovanja
zdravstvenih organizacija, (Komisija u sastavu: prof.dr Kadrija Hodţić, doc.dr Alija Geţo,
doc.dr Sead Karakaš, doc.dr Abid Hodţić).
7.1.10. Doc.dr Mevludin Mekić, za izbor u zvanje docenta, na predmete Intenzivna teraoija i
njega bolesnika i Reanimatologija iurgentna zdravstvena njega , (Komisija u sastavu: prof.dr
Ratko Juriĉić, prof.dr Almasa Kapidţić, doc.dr Lejla Mešalić).
7.1.11. Doc.dr Sejad Maĉkić, za izbor u zvanje docenta, na predmet Sigurnost hrane, (Komisija
u sastavu: doc.dr Bogoljub Antonić, doc.dr Sead Karakaš, doc.dr Nihada Ahmetović).
7.1.12. Doc.dr Nihada Ahmetović, za izbor u zvanje vanrednog profesora, na predmet Metode
procjene zdravstveno-ekološkog rizika, (Komisija u sastavu: prof.dr Vesna Ferković, prof.dr
Milorad Balaban, prof.dr Bogoljub Antonić).
7.1.13. Doc.dr Fahrudin Fehrić, za izbor u zvanje docenta, na predmet Planiranje i analiza
kvaliteta u zdravstvu, (Komisija u sastavu: doc.dr Hasan Mahmutović,prof. dr Ediba Saraĉević,
doc.dr Bogoljub Antonić, prof.dr Slobodan Ćamilović).
5
7.1.14. Doc.dr Sead Karakaš, za izbor u zvanje docenta, na predmet Metodologija uzorkovanja u
sanitarno higijenskom nadzoru, (Komisija u sastavu: doc.dr Sejad Maĉkić, doc.dr Bogoljub
Antonić, doc.dr Nihada Ahmetović).
7.1.15. Doc.dr Mirha Agić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Kirurgija, (Komisija u sastavu:
prof.dr Ratko Juriĉić, doc.dr Elvira Konjić, doc.dr Nedţad Šehović).
7.1.16. Doc.dr Lejla Ĉalkić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Infektologija, (Komisija u
sastavu: prof.dr Ekrem Jusufović, prof.dr Srboljub Golubović, prof.dr Selma Uzunović).
7.1.17.Dr Rubina Alimanović Alagić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Interna medicina,
(Komisija u sastavu: prof.dr Ajnija Omanić, prof.dr Ratko Juriĉić, doc.dr Mevludin Mekić).
7.1.18.Doc.dr Amela Semić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Prehrambena tehnologija,
(Komisija u sastavu: prof.dr Ševal Muminović, doc.dr Sanja Oruĉević, doc.dr Sejad Maĉkić).
7.1.19. Dr Sanja Ĉulin, za izbor u zvanje docenta, na oblast Upravljanje i kontrola kvaliteta
hrane i pića, (Komisija u sastavu: doc.dr Sejad Maĉkić, doc.dr Bogoljub Antonić, doc.dr Sead
Karakaš).
7.1.20. Dr Indira Mehmedagić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Kirurgija, (Komisija u
sastavu: prof.dr Ratko Juriĉić, doc.dr Elvira Konjić, doc.dr Nedţad Šehović.
7.1.21.Mr Nisveta Softić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblasti Nutricionizam i
Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića, (Komisija u sastavu: doc.dr Nihada Ahmetović,
doc.dr Bogoljub Antonić, doc.dr Sejad Maĉkić).
7.1.22. Mr Jasmina Kesić, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Javno zdravstvo,
(Komisija u sastavu: doc.dr Sead Karakaš, doc.dr Haris Pandţa, doc.dr Nezir Huseinspahić).
7.1.23. Mr Haris Ĉolaković, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Fizikalna medicina i
rehabilitacija, (Komisija u sastavu: prof.dr Dijana Avdić, prof.dr Ivona Stanković, doc.dr Amila
Kapetanović).
7.1.24. Mr Josipa Dujmović, za izbor u zvanje višeg asistenta, na oblast Fizikalna medicina i
rehabilitacija, (Komisija u sastavu: prof.dr Dijana Avdić, doc.dr Nedţad Šehović, doc.dr Amila
Kapetanović).
7.1.25. Ekrem Mrakić, za izbor u zvanje asistenta, na oblasti Urgentna medicina i Zdravstvena
njega, (Komisija u sastavu: prof.dr Ajnija Omanić, prof.dr Ratko Juriĉić, doc.dr Mevludin
Mekić).
7.1.26. Bahrija Hasić, za izbor u zvanje asistenta, na predmet Ekonomija zdravstva, (Komisija u
sastavu: doc.dr Nezir Huseinspahić, doc.dr Fahrudin Fehrić, doc.dr Hasan Mahmutović).
7.1.27. Đuka Stjepić, za izbor u zvanje asistenta, na predmet Zdravstveni menadžment,
(Komisija u sastavu: doc.dr Nezir Huseinspahić, doc.dr Fahrudin Fehrić, doc.dr Hasan
Mahmutović).
7.1.28. Amela Ĉikarić, za izbor u zvanje asistenta, na predmet Poduzetništvo u zdravstvu,
(Komisija u sastavu: doc.dr Nezir Huseinspahić, doc.dr Fahrudin Fehrić, doc.dr Hasan
Mahmutović).
7.2.Razmatranje i usvajanje prijedloga za imenovanje Komisija za sastavljanje
Izvještaja i prijedloga za izbor u nastavnonaučna i suradnička zvanja.
a) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta poslovne ekonomije za
imenovanje Komisija za sastavljanje izvještaja i prijedloga za izbore u nastavno-nauĉno zvanje:
7.2.1.Dr.sc. Ismet Kumalić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Financije, bankarstvo i
osiguranje, predloţena je Komisija u sastavu: prof.dr Enver Backović, doc.dr Bogdana Vujnović
Gligorić, doc.dr Slavko Vukić.
6
b) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta zdravstvene njege za imenovanje
Komisija za sastavljanje izvještaja i prijedloga za izbore u nastavno-nauĉna zvanja:
7.2.1. Prof.dr Almasa Kapidţić, za izbor u zvanje vanrednog profesora, na oblasti: Neurologija i
Psihijatrija,predloţena je Komisija u sastavu: prof.dr Dţevdet Smajlović, prof.dr Esmina
Avdibegović, prof.dr Selma Uzunović.
7.2.2. Dr.sc. Dubravko Lepušić, za izbor u zvanje docenta, na predmete: Ginekologija,
akušerstvo i zdravstvena njega žena; Ginekologija i Instrumentianje u ginekologiji i akušerstvu,
predloţena je Komisija u sastavu: doc.dr Lejla Mešalić, doc.dr Jasmina Gutić, doc.dr Nedţad
Šehović.
7.2.3.Dr.sc. Rasema Okić, za izbor u zvanje docenta, na oblasti: Neurologija i Psihijatrija,
predloţena je Komisija u sastavu: akademik, prof.dr Slobodan Loga, doc.dr Mira Spremo, doc.dr
Mevludin Mekić.
8. Materijali za magistarski studij,
8.1.Davanje suglasnosti na prijedloge Nastavno-naučnog vijeća (prijava teme i
Izvještaj o podobnosti kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistrarskog
rada)
a) Fakultet poslovne ekonomije:
8.1.1. Ivan Džido
Tema: „ANALIZA FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA U FUNKCIJI EFIKASNOG
POSLOVANJA BANAKA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU
GLOBALNE FINANCIJSKE KRIZE“
a) Prijava teme znanstvenog magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarskog rada, o prijedlogu
kandidata za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
pogodnosti teme znenstvenog magistarskog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarskog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti
kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
- Suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
8.1.2. Ivana Šutić
Tema: „UTICAJ GLOBALNE FINANSIJSKE KRIZE NA POSLOVANJE BANAKA U
BOSNI I HERCEGOVINI I NEOPHODNE MJERE ZA UBLAŢAVANJE
NEGATIVNIH UTICAJA NA POSLOVANJE“
7
a) Prijava teme znanstvenog magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarkog rada, o prijedlogu
kandidata za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti
kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
- Suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
8.1.3. Amra Kraksner
Tema: “ Socijalno poduzetništvo kao faktor zapošljavanja
u uslovima niskog ekonomskog rasta “
a) Prijava teme znanstvenog magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme magistarskog rada, o prijedlogu kandidata
za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti
kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
- Suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
8.1.4. Edin Glogić
Tema: „Raĉunovodstveni informacioni sistem privrednih subjekata u
Federaciji Bosne i Hercegovine“
a) Prijava teme znanstvenog magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarskog rada, o prijedlogu
kandidat za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata
i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti
kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
- Suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
8
b)Fakultet pravnih nauka:
8.1.5. Rusmira Brkić-Čerkez
Tema: „VIŠAK ZAPOSLENIH U RADNOM PRAVU BiH“
a) Prijava teme znanstvenoh magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarskog rada, o prijedlogu
kandidata za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata
i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti
kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
- Suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
c) Fakultet poslovne informatike
8.1.6.Samir Širić
Tema: “EFEKTI PRIMJENE TEHNOLOGIJE POSLOVNE INTELIGENCIJE
U LOKALNOJ UPRAVI”
a) Prijava teme znanstvenog magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarskog rada, o prijedlogu
kandidata za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata
i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti kandidata
i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
- Suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
8.1.7.Muhamed Mujkić
Tema: „PERFORMANTNOST SAVREMENIH INFORMACIONIH SISTEMA
U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U KANTONU
SARAJEVO“
a) Prijava teme znenstvenog magistarkog rada
9
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarskog rada, o prijedlogu
kandidata za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata
i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
- Suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
9. Odluka o formiranju Komisije u sastavu od tri člana kao disciplinskog organa,
10. Analiza produktivnosti nastavnog osoblja za 2012.godinu,
11. Zaključci NNV o provedenim anketama studenata za I. i II. ciklus zimskog
semestra školske 2012/2013 godine,
12. Odluka o upisu studenata u školskoj 2013/2014 godini,
13. Razno.
TOK DNEVNOG REDA
Predloţeni Dnevni red jednoglasno je usvojen od ĉlanova Senata.
AD-1.Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Senata,
Kako nije bilo primjedbi na Zapisnik, konstatuje se da su ĉlanovi Senata jednoglasno
usvojili zapisnik sa 31. sjednice Senata.
AD- 2. Razmatranje i usvajanje završnog računa za 2012. godinu,
Izvjestilac po ovoj toĉki dnevnog reda bio je prof. dr Nikola Grabovac.
Ĉlanovi Senata nakon završenog izlaganja jednoglasno su usvojili završni raĉun za 2012. godinu.
AD- 3. Zbog sliĉnosti tematike iz toĉki 3. i 4. iste su objedinjene
(Izvod iz poslovnog plana – restruktuiranje kredita Sveučilišta/Univerziteta,
Prijedlog za restruktuiranje kredita Sveučilišta/Univerziteta u cilju rješavanja
problema likvidnosti)
Izvršni menadţer Mr. Senad Tatarević upoznao je prisutne sa ovom toĉkom dnevnog reda.
Nakon završenog izlaganja ĉlanovi Senata jednoglasno su usvojili Izvod iz poslovnog plana i
plan rekonstruiranja kredita.
10
AD-5. Plan poslovanja za akademsku 2012/2013 godinu,
Izvjestilac po ovoj toĉki dnevnog reda Rektor Prof. dr. Nikola Grabovac.
Ĉlanovi Senata nakon završenog izlaganja jednoglasno su usvojili Plan poslovanja za 2012/2013
godinu.
AD- 6. Informacija o procesu realizacije dokapitalizacije,
Izvjestilac po ovoj toĉki dnevnog reda Izvršni menadţer Mr. Sead Tatarević
obrazloţio je prijedlog dokapitalizacije kroz sve ĉetiri predviĊene etape. U raspravi po ovoj
toĉki dnevnog reda sudjelovali su predsjednik Senata, Rektor prof. dr Nikola Grabovac i Doc. dr
Ramiz Kikanović.
Ĉlanovi Senata jednoglasno su usvojili zakljuĉke:
-
da se do 15.05.2013., odrţi sjednica Senata i Upravnog odbora,
sazivanje Skupštine Sveuĉilišta/Univerziteta,
da se troškovi biblioteke u iznosu od 10.000,00 KM izdvoje iz troškova razno.
AD-7. Izbori u akademska zvanja
7.1.Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije o izboru u nastavnonaučna i suradnička
zvanja
a) Fakultet pravnih nauka:
7.1.1.Prof.dr Mila Jovanović, bira se u zvanje redovnog profesora, na oblast Teorija i istorija
prava, države i društva, (Komisija u sastavu: prof. dr Nikola Mojović, prof. dr SrĊan Šarkić,
prof.dr Milorad Ţivanović, prof.dr Miloš Trifković).
7.1.2.Dr Kata Senjak, bira se u zvanje docenta, na oblasti: Državno pravne nauke, Građansko
pravne nauke, (Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan,
docent Purišević dr. Fuad).
7.1.3.Dr Samir Zuparević, bira se u zvanje docenta, na oblasti: Građansko pravne nauke,
Državno pravne nauke,Međunarodno pravo, Europsko pravo-Pravo EU, (Komisija u sastavu:
prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Ajvaz dr. SlaĊan).
7.1.4.Dr Vladimir Simović, bira se u zvanje docenta, na oblast Krivično pravne nauke, (Komisija
u sastavu: prof. Matijević dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Pranjić dr. Stjepo).
7.1.5. Dr Goran Šimić, bira se u zvanje docenta, na oblast Krivično pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Matijević dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Pranjić dr. Stjepo).
7.1.6. Dr Ivo Miro Jović, bira se u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Ajvaz dr. SlaĊan).
7.1.7. Dr Suadin Strašević, bira se u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. SlaĊan,doc. Zuparević dr. Samir).
11
7.1.8. Dr Hajrudin Šahić, bira se u zvanje docenta, na oblast Teorija i istorija prava, države i
društva, (Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. SlaĊan,doc. Zuparević dr. Samir).
7.1.9. Dr. Dţevad Drino, bira se u zvanje docenta na Teorija i istorija prava, države i društva,
(Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
7.1.10. Mr Aida Mulalić, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Poslovno pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
7.1.11.Mr Elmida Burina, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Teorija i istorija prava,
države i društva, (Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. SlaĊan, doc. Zuparević dr.
Samir).
7.1.12.Mr Ajla Škrbić, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Međunarodno pravo, (Komisija
u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, doc. Ajvaz dr. SlaĊan, doc. Zuparević dr. Samir).
7.1.13. Selma Fetahović, bira se u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke, (Komisija
u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
7.1.14. Ajla Beĉirović, bira se u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke, (Komisija
u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
7.1.15. Denis Martini, bira se u zvanje asistenta, na oblast Građansko pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr. Fuad).
7.1.16.Đenita Kurbegović Huseinspahić, bira se u zvanje asistenta, na oblast Međunarodno
pravo, (Komisija u sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
7.1.17.Zlatan Omerspahić, bira se u zvanje asistenta, na oblast Radno i socijalno pravo, (Komisija
u sastavu: prof. Ćamilović dr. Slobodan, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Purišević dr. Fuad).
7.1.18.Irhad Bilić, bira se u zvanje asistenta, na oblast Državno pravne nauke, (Komisija u
sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
7.1.19.Lana Šabani, bira se u zvanje asistenta, na oblast Europsko pravo-Pravo EU, (Komisija u
sastavu: prof. Raĉić dr. Mile, prof. Trifković dr. Miloš, doc. Zuparević dr. Samir).
71.20.Mr Emir Salihović, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Poslovno pravne nauke,
(Komisija u sastavu: prof. Trifković dr. Miloš, prof. Ćamilović dr. Slobodan, doc. Purišević dr.
Fuad).
b) Fakultet poslovne ekonomije:
7.1.1.Prof.dr Marijan Cingula, bira se u zvanje redovnog profesora, na oblast Menadžment,
(Komisija u sastavu: prof.dr Kadrija Hodţić, prof.dr Ţeljko Baroš, prof.dr Nikola Grabovac).
7.1.2. Prof.dr Zoltan Baraĉki, bira se u zvanje redovnog profesora, na oblast Menadžment,
(Komisija u sastavu: prof.dr Ţeljko Baroš, prof.dr Kadrija Hodţić, prof.dr Vinko Kandţija).
7.1.3. Prof.dr Enver Backović, bira se u zvanje redovnog profesora, na oblast Financije,
bankarstvo i osiguranje, (Komisija u sastavu: prof.dr Jusuf Kumalić, prof.dr Mehmed Alijagić,
prof.dr Ţeljko Baroš).
7.1.4.Prof.dr Nikola Grabovac, bira se u zvanje redovnog profesora, na oblast Poduzetništvo,
(Komisija u sastavu: prof.dr Boris Tihi, prof.dr Milenko Dostić, prof.dr Hasan Muratović).
7.1.5. Doc.dr Ţeljko Riĉka, bira se u zvanje vanrednog profesora, na oblast Financije,
bankarstvo i osiguranje, (Komisija u sastavu: prof.dr Jusuf Kumalić, prof.dr Mersud Ferizović,
prof.dr Kadrija Hodţić).
7.1.6.Dr Ferhat Ĉejvanović, bira se u zvanje docenta, na oblast Ekonomija, (Komisija u sastavu:
prof.dr Kadrija Hodţić, doc.dr Hasan Mahmutović, doc.dr Ramiz Kikanović.
12
7.1.7.Dr Azra Branković, bira se u zvanje docenta, na oblast Menadžment, (Komisija u sastavu:
prof.dr Rifet Đogić,doc.dr Hasan Mahmutović, doc.dr Fahrudin Fehrić).
7.1.8.Dr Haris Šarganović, bira se u zvanje docenta, na oblast Financije, bankarstvo i osiguranje,
(Komisija u sastavu: prof.dr Enver Backović, prof.dr Mersud Ferizović, doc.dr Ramiz Kikanović).
7.1.9.Dr Dragan Mišetić, bira se u zvanje docenta, na oblast Menadžment, (Komisija u sastavu:
prof.dr Rifet Đogić, doc.dr Fahrudin Fehrić, doc.dr Hasan Mahmutović).
7.1.10.Dr Jamila Jaganjac, bira se u zvanje docenta, na oblast Poduzetništvo, (Komisija u
sastavu: prof.dr Milenko Dostić, prof.dr Ţeljko Baroš, prof.dr Kadrija Hodţić).
7.1.11.Dr Edin Arnaut, bira se u zvanje docenta, na oblast Ekonomija, ( Komisija u sastavu:
prof.dr Hasan Muratović, prof.dr Vinko Kandţija, doc.dr Hasan Mahmutović).
7.1.12.Mr Senad Tatarević, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Poduzetništvo, (Komisija u
sastavu:prof.dr Milenko Dostić, prof.dr Ţeljko Baroš, doc.dr Fahrudin Fehrić).
7.1.13. Mr Tomislav Martinović, bira se u zvanje višeg asistenta na oblast Financije, bankarstvo
i osiguranje, (Komisija u sastavu:doc.dr Bogdana Vujnović Gligorić, doc.dr Abid Hodţić, doc.dr
Slavko Vukić).
7.1.14. Mr Admir Purić, bira se u zvanje višeg asistent,a na oblast Financije, bankarstvo i
osiguranje, (Komisija u sastavu:prof.dr Mersud Ferizović, doc.dr Slavko Vukić, doc. dr Abid Hodţić).
7.1.15. Mr Mirnes Šabanović, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Ekonomija, (Komisija u
sastavu:prof.dr Vinko Kandţija, prof.dr Kadrija Hodţić, doc.dr Bogdana Vujnović Gligorić).
7.1.16. Mr Hamid Muhović, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Računovodstvo i revizija,
(Komisija u sastavu:doc.dr Milenko Krunić, doc.dr Ramiz Kikanović, doc.dr Senada Kurtanović).
7.1.17. Mr Erdin Hasanbegović, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Menadžment,
(Komisija u sastavu:prof.dr Rifet Đogić, doc.dr Abid Hodţić, doc. dr Boţo Vukoja).
7.1.18. Mr Adem Azapagić, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Marketing i trgovina,
(Komisija u sastavu:akademik, prof.dr Boris Tihi, doc.dr Slobodan Vujić, doc.dr Fahrudin Fehrić.
7.1.19. Mr Matea Brkan, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Marketing i trgovina,
(Komisija u sastavu:doc.dr Saša Vujić, doc.dr Jasminko Mulaomerović, doc.dr Fahrudin Fehrić).
7.1.20. Mr Mirza Ĉelik, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Marketing i trgovina,
(Komisija u sastavu:doc.dr Slobodan Vujić, doc.dr Hasan Mahmutović, doc.dr Tešo Ristić).
7.1.21. Mr Sabina Šehić, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Poduzetništvo, (Komisija u
sastavu: prof.dr Milenko Dostić, doc.dr Hasan Mahmutović, doc.dr Abid Hodţić).
7.1.22. Adela Agić, bira se u zvanje asistenta, na oblast Računovodstvo i revizija, (Komisija u
sastavu: doc.dr Boţo Vukoja, doc.dr Senada Kurtanović, doc.dr Jozo Piljić).
7.1.23. Admir Ĉavalić, bira se u zvanje asistenta, na oblast Marketing i trgovina, (Komisija u
sastavu: prof.dr Rifet Đogić, doc.dr Saša Vujić, doc.dr Fahrudin Fehrić).
7.1.24. Amira Serdarević, bira se u zvanje asistenta, na oblast Računovodstvo i revizija,
(Komisija u sastavu:doc.dr Boţo Vukoja, doc.dr Ramiz Kikanović,doc.dr Jozo Piljić).
c) Fakultet poslovne informatike:
7.1.1.Doc.dr Jasmin Azemović, bira se u zvanje docenta, na oblast Informacione i
komunikacione tehnologije, (Komisija u sastavu: prof.dr Dušan Starĉević, prof.dr Lazo Roljić,
doc.dr Siniša Minić).
7.1.2.Mr Darijan Soldo, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Informacione i komunikacione
tehnologije, (Komisija u sastavu:prof.dr Lazo Roljić, prof.dr Branko Latinović, doc.dr Gordana
Radić).
13
7.1.3. Muharem Redţibašić, dipl.ing. inf.tehn., bira se u zvanje asistenta, na oblast Informacione
i komunikacione tehnologije, (Komisija u sastavu:prof.dr Lazo Roljić, doc.dr Gordana Radić,
doc.dr Siniša Minić).
d) Fakultet zdravstvene njege:
7.1.1. Prof.dr Ajnija Omanić, bira se u zvanje redovnog profesora, na predmet Patronaža i
dispanzerska njega, (Komisija u sastavu: prof.dr Sulejman Kendić, prof.dr Hasan Ţutić, prof.dr
Dţevad Đanić).
7.1.2. Prof.dr Ratko Juriĉić, bira se u zvanje vanrednog profesora, na predmete Proces
operacijske zdravstvene njege i Instrumentiranje u zdravstvu, (Komisija u sastavu: prof.dr Emir
Solaković, prof. dr Suada Kapidţić Duaković, prof.dr Elvedina Kapić).
7.1.3.Prof.dr Selma Uzunović, bira se u zvanje vanrednog profesora, na predmet Naučna
metodologija istraživanja u zdravstvu, (Komisija u sastavu: prof.dr Ajnija Omanić, prof.dr Ratko
Juriĉić, prof. dr Elvedina Kapić).
7.1.4. Doc.dr Slavko Vukić, bira se u zvanje docenta, na predmet Zdravstveni sistem i
zdravstvena politika-organizacija zdravstva, (Komisija u sastavu: prof.dr Rifet Đogić, prof.dr
Selma Uzunović, doc.dr Sead Karakaš, doc.dr Nezir Huseinspahić).
7.1.5. Doc.dr Zoran Arsović, bira se u zvanje vanrednog profesora, na predmete Medicinska
etika i Etika zdravstvene njege, (Komisija u sastavu: prof.dr Ajnija Omanić, prof.dr Ratko
Juriĉić, prof.dr Selma Uzunović).
7.1.6. Doc.dr Nezir Huseinspahić, bira se u zvanje docenta, na predmet Strateški menadžment u
zdravstvenoj njezi, (Komisija u sastavu: prof.dr Slobodan Ćamilović, doc.dr Haris Pandţa, doc.dr
Sejad Maĉkić, doc.dr Hasan Mahmutović).
7.1.7. Doc.dr Elvira Konjić, bira se u zvanje docenta, na predmet Operacijsko okruženje i
sestrinstvo, (Komisija u sastavu: prof.dr Ratko Juriĉić, prof.dr Selma Uzunović, doc.dr Jasmina Gutić).
7.1.8. Doc.dr Sejad Maĉkić, bira se u zvanje docenta, na predmet HACCP i drugi sistemi za
procjenu rizika u proizvodnim procesima, (Komisija u sastavu: prof.dr Ajnija Omanić, doc.dr
Sead Karakaš, doc.dr Bogoljub Antonić).
7.1.9. Doc.dr Nezir Huseinspahić, bira se u zvanje docenta, na predmet Ekonomika poslovanja
zdravstvenih organizacija, (Komisija u sastavu: prof.dr Kadrija Hodţić, doc.dr Alija Geţo,
doc.dr Sead Karakaš, doc.dr Abid Hodţić).
7.1.10. Doc.dr Mevludin Mekić, bira se u zvanje docenta, na predmete Intenzivna teraoija i
njega bolesnika i Reanimatologija iurgentna zdravstvena njega , (Komisija u sastavu: prof.dr
Ratko Juriĉić, prof.dr Almasa Kapidţić, doc.dr Lejla Mešalić).
7.1.11. Doc.dr Sejad Maĉkić, bira se u zvanje docenta, na predmet Sigurnost hrane, (Komisija u
sastavu: doc.dr Bogoljub Antonić, doc.dr Sead Karakaš, doc.dr Nihada Ahmetović).
7.1.12. Doc.dr Nihada Ahmetović, bira se u zvanje vanrednog profesora, na predmet Metode
procjene zdravstveno-ekološkog rizika, (Komisija u sastavu: prof.dr Vesna Ferković, prof.dr
Milorad Balaban, prof.dr Bogoljub Antonić).
7.1.13. Doc.dr Fahrudin Fehrić, bira se u zvanje docenta, na predmet Planiranje i analiza
kvaliteta u zdravstvu, (Komisija u sastavu: doc.dr Hasan Mahmutović,prof. dr Ediba Saraĉević,
doc.dr Bogoljub Antonić, prof.dr Slobodan Ćamilović).
7.1.14. Doc.dr Sead Karakaš, bira se u zvanje docenta, na predmet Metodologija uzorkovanja u
sanitarno higijenskom nadzoru, (Komisija u sastavu: doc.dr Sejad Maĉkić, doc.dr Bogoljub
Antonić, doc.dr Nihada Ahmetović).
14
7.1.15. Doc.dr Mirha Agić, bira se u zvanje docenta, na oblast Kirurgija, (Komisija u sastavu:
prof.dr Ratko Juriĉić, doc.dr Elvira Konjić, doc.dr Nedţad Šehović).
7.1.16. Doc.dr Lejla Ĉalkić, bira se u zvanje docenta, na oblast Infektologija, (Komisija u
sastavu: prof.dr Ekrem Jusufović, prof.dr Srboljub Golubović, prof.dr Selma Uzunović).
7.1.17.Dr Rubina Alimanović Alagić, bira se u zvanje docenta, na oblast Interna medicina,
(Komisija u sastavu: prof.dr Ajnija Omanić, prof.dr Ratko Juriĉić, doc.dr Mevludin Mekić).
7.1.18.Doc.dr Amela Semić, bira se u zvanje docenta, na oblast Prehrambena tehnologija,
(Komisija u sastavu: prof.dr Ševal Muminović, doc.dr Sanja Oruĉević, doc.dr Sejad Maĉkić).
7.1.19. Dr Sanja Ĉulin, bira se or u zvanje docenta, na oblast Upravljanje i kontrola kvaliteta
hrane i pića, (Komisija u sastavu: doc.dr Sejad Maĉkić, doc.dr Bogoljub Antonić, doc.dr Sead Karakaš).
7.1.20. Dr Indira Mehmedagić, bira se u zvanje docenta, na oblast Kirurgija, (Komisija u
sastavu: prof.dr Ratko Juriĉić, doc.dr Elvira Konjić, doc.dr Nedţad Šehović.
7.1.21.Mr Nisveta Softić, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblasti Nutricionizam i Upravljanje
i kontrola kvaliteta hrane i pića, (Komisija u sastavu: doc.dr Nihada Ahmetović, doc.dr
Bogoljub Antonić, doc.dr Sejad Maĉkić).
7.1.22. Mr Jasmina Kesić, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Javno zdravstvo, (Komisija
u sastavu: doc.dr Sead Karakaš, doc.dr Haris Pandţa, doc.dr Nezir Huseinspahić).
7.1.23. Mr Haris Ĉolaković, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Fizikalna medicina i
rehabilitacija, (Komisija u sastavu: prof.dr Dijana Avdić, prof.dr Ivona Stanković, doc.dr Amila
Kapetanović).
7.1.24. Mr Josipa Dujmović, bira se u zvanje višeg asistenta, na oblast Fizikalna medicina i
rehabilitacija, (Komisija u sastavu: prof.dr Dijana Avdić, doc.dr Nedţad Šehović, doc.dr Amila
Kapetanović).
7.1.25. Ekrem Mrakić, bira se u zvanje asistenta, na oblasti Urgentna medicina i Zdravstvena
njega, (Komisija u sastavu: prof.dr Ajnija Omanić, prof.dr Ratko Juriĉić, doc.dr Mevludin Mekić).
7.1.26. Bahrija Hasić, bira se u zvanje asistenta, na predmet Ekonomija zdravstva, (Komisija u
sastavu: doc.dr Nezir Huseinspahić, doc.dr Fahrudin Fehrić, doc.dr Hasan Mahmutović).
7.1.27. Đuka Stjepić, bira se u zvanje asistenta, na predmet Zdravstveni menadžment, (Komisija
u sastavu: doc.dr Nezir Huseinspahić, doc.dr Fahrudin Fehrić, doc.dr Hasan Mahmutović).
7.1.28. Amela Ĉikarić, bira se u zvanje asistenta, na predmet Poduzetništvo u zdravstvu,
(Komisija u sastavu: doc.dr Nezir Huseinspahić, doc.dr Fahrudin Fehrić, doc.dr Hasan Mahmutović).
7.2.Razmatranje i usvajanje prijedloga za imenovanje Komisija za sastavljanje Izvještaja i
prijedloga za izbor u nastavnonaučna i suradnička zvanja.
a) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta poslovne ekonomije za
imenovanje Komisija za sastavljanje izvještaja i prijedloga za izbore u nastavno-nauĉno zvanje:
7.2.1.Dr.sc. Ismet Kumalić, za izbor u zvanje docenta, na oblast Financije, bankarstvo i
osiguranje, imenovana je Komisija u sastavu: prof.dr Enver Backović, doc.dr Bogdana Vujnović
Gligorić, doc.dr Slavko Vukić.
b) Razmatranje i usvajanje prijedloga NNV-a Fakulteta zdravstvene njege za imenovanje
Komisija za sastavljanje izvještaja i prijedloga za izbore u nastavno-nauĉna zvanja:
7.2.1. Prof.dr Almasa Kapidţić, za izbor u zvanje vanrednog profesora, na oblasti: Neurologija i
Psihijatrija, imenovana je Komisija u sastavu: prof.dr Dţevdet Smajlović, prof.dr Esmina
Avdibegović, prof.dr Selma Uzunović.
15
7.2.2. Dr.sc. Dubravko Lepušić, za izbor u zvanje docenta, na predmete: Ginekologija,
akušerstvo i zdravstvena njega žena; Ginekologija i Instrumentianje u ginekologiji i akušerstvu,
imenovana je Komisija u sastavu: doc.dr Lejla Mešalić, doc.dr Jasmina Gutić, doc.dr Nedţad
Šehović.
7.2.3.Dr.sc. Rasema Okić, za izbor u zvanje docenta, na oblasti: Neurologija i Psihijatrija,
imenovana je Komisija u sastavu: akademik, prof.dr Slobodan Loga, doc.dr Mira Spremo, doc.dr
Mevludin Mekić.
AD-8.Materijali za magistarski studij,
8.1.Davanje suglasnosti na prijedloge Nastavno-naučnog vijeća (prijava teme i Izvještaj o
podobnosti kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistrarskog rada)
a) Fakultet poslovne ekonomije:
8.1.1. Ivan Džido
Tema: „ANALIZA FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA U FUNKCIJI EFIKASNOG
POSLOVANJA BANAKA U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU
GLOBALNE FINANCIJSKE KRIZE“
a) Prijava teme znanstvenog magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarskog rada, o prijedlogu
kandidata za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
pogodnosti teme znenstvenog magistarskog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarskog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti
kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
Data suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
8.1.2. Ivana Šutić
Tema: „UTICAJ GLOBALNE FINANSIJSKE KRIZE NA POSLOVANJE BANAKA U
BOSNI I HERCEGOVINI I NEOPHODNE MJERE ZA UBLAŢAVANJE
NEGATIVNIH UTICAJA NA POSLOVANJE“
a) Prijava teme znanstvenog magistarkog rada
16
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarkog rada, o prijedlogu
kandidata za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti
kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
Data suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
8.1.3. Amra Kraksner
Tema: “ Socijalno poduzetništvo kao faktor zapošljavanja
u uslovima niskog ekonomskog rasta “
a) Prijava teme znanstvenog magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme magistarskog rada, o prijedlogu kandidata
za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti
kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
Data suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
8.1.4. Edin Glogić
Tema: „Raĉunovodstveni informacioni sistem privrednih subjekata u
Federaciji Bosne i Hercegovine“
a) Prijava teme znanstvenog magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarskog rada, o prijedlogu
kandidat za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata
i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti
kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
Data suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
b)Fakultet pravnih nauka:
8.1.5. Rusmira Brkić-Čerkez
Tema: „VIŠAK ZAPOSLENIH U RADNOM PRAVU BiH“
a) Prijava teme znanstvenoh magistarkog rada
17
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarskog rada, o prijedlogu
kandidata za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata
i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti
kandidata i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
Data suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
c) Fakultet poslovne informatike
8.1.6.Samir Širić
Tema: “EFEKTI PRIMJENE TEHNOLOGIJE POSLOVNE INTELIGENCIJE
U LOKALNOJ UPRAVI”
a) Prijava teme znanstvenog magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarskog rada, o prijedlogu
kandidata za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata
i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti kandidata
i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
Data suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
8.1.7.Muhamed Mujkić
Tema: „PERFORMANTNOST SAVREMENIH INFORMACIONIH SISTEMA
U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U KANTONU
SARAJEVO“
a) Prijava teme znenstvenog magistarkog rada
b) Odluku o odobravanju teme znanstvenog magistarskog rada, o prijedlogu
kandidata za mentora i sastav Komisije za ocjenu podobnosti kandidata
i pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
c) Izvještaj Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme
znanstvenog magistarkog rada
d) Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti kandidata i
pogodnosti teme znanstvenog magistarkog rada
Data suglasnost Senata na tačke a, b, c i d.
18
AD-9. Odluka o formiranju Komisije u sastavu od tri člana kao disciplinskog organa,
Rektor prof. dr Nikola Grabovac je ĉlanovima Senata predloţio prijedlog Odluke o
formiranju Komisije kao disciplinskog organa u sastavu od tri ĉlana Tomislav Rajić dipl.
pravnik, predsjednik komisije, Doc. dr. Fahrudin Fehrić ĉlan komisije, Doc. dr. Jamila Jaganjac
ĉlan komisije.
Ĉlanovi Senata su jednoglasno usvojili odluku.
AD-10. Analiza produktivnosti nastavnog osoblja za 2012.godinu,
Dr. sc Jamila Jaganjac je upoznala prisutne i sa ovom taĉkom dnevnog reda i predloţila da
ovakav sumarni prikaz Senat usvoji, a da se detaljniju analizu produktivnosti rada nastavnog
osoblja vršiti na godišnjem nivou na NNV svakog od fakulteta i informacije dostavljati na
razmatranje Senatu, sa zakljuĉcima.
Ĉlanovi Senata jednoglasno su usvojili zakljuĉak da se napravi konaĉno praćenje rezultata.
AD- 11. Zaključci NNV o provedenim anketama studenata za I. i II. ciklus zimskog
semestra školske 2012/2013 godine,
Dr. sc Jamila Jaganjac je upoznala prisutne i sa ovom taĉkom dnevnog reda, navodeći da je
materijal o provedenim anketama studenata za III. ciklus trenutno u izradi.
Nakon završenog izlaganja, ĉlanovi Senata jednoglasno su usvojili ovu toĉku dnevnog reda.
AD- 12. Odluka o upisu studenata I, II, III ciklusa studiranja u školskoj 2013/2014 godini,
Ĉlanovi Senata jednoglasno su usvojili Odluku o upisu studenata I, II, III ciklusa u školskoj
2013/2014 godini.
AD- 13. Razno.
Pod taĉkom Razno, nije bilo diskusije od strane ĉlanova Senata.
XXXII. sjednica Senata završena u 15,00 sati.
Zapisniĉar
Milena Sajević, dipl. iur
Predsjednik Senata
Prof.dr Nikola Grabovac, rektor
19
Download

SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ" VITEZ