SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"
TRAVNIK
Bosna i Hercegovina, Školska 23 72270 Travnik
Studentska služba: Tel: 030 519 750; Fax: 030 519 759; E-mail: [email protected]; Nastavna služba: 030 519 755; ;
E-mail: [email protected]; Management: 030 519 754; E-mail: [email protected]; Pravna služba: 030 519
753; E-mail: [email protected]; Finansije: 030 519 755; E-mail: [email protected]; Informacionokomunikacioni centar: 030 519 760; E-mail: [email protected]; Biblioteka: E-mail: [email protected]
www.unvi.edu.ba
Univerzitet/Sveučilište „Vitez“ Travnik
Fakultet pravnih nauka
Nastavno-naučno vijede
Vitez, 25.01.2011.
ZAPISNIK SA XVII ELEKTRONSKE SJEDNICE NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA FAKULTETA
PRAVNIH NAUKA
Na XVII elektronskoj sjednici Nastavno-nauĉnog vijeća Fakulteta pravnih nauka
održanoj 25.01.2011. godine prisustvovali su:
-
prof. dr. Miloš Trifković, dekan fakulteta
-
prof.dr. Ljilja Obradović-Begić,
-
prof.dr. Mile Raĉić,
-
prof.dr. Mile Matijević,
-
prof. dr. Stjepo Pranjić,
-
prof.dr. Zdravko Jež
-
prof.dr. Milorad Bejatović
-
prof.dr. Slobodan Ćamilović
-
prof.dr. Ajvaz SlaĊan,
-
prof.dr. Fuad Purišević,
-
ass. Senad Hasanspahić,
-
ass. Ajdin Huseinspahić, sekretar NNV i zapisniĉar
Sjednica je otvorena elektronskom dostavom pismena u petak 21.01.2011.
Dnevni red sjednice:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nastavno-nauĉnog vijeća (materijal
dostavljen)
3. Usvajanje rasporeda zaduženja nastavnika i saradnika za ljetnji semestar
školske 2010/11 godine (materijal u prilogu)
4. Pokretanje postupka za izbor u zvanje docenta i imenovanje komisije (materijal u
prilogu)
5. Imenovanje komisija za izbor asistenata (materijal ranije dostavljen ili u prilogu)
6. Imenovanje komisija na magistarskom studiju (materijal u prilogu)
II. Predloženi dnevni red sjednice je usvojen jednoglasno.
III. Ĉlanovi NNV usvojili su jednoglasno zapisnik sa XVI sjednice Vijeća.
IV. Svi ĉlanovi Nauĉno-nastavnog
vijeća usvojili
su jednoglasno prijedlog
zaduženja nastavnika i saradnika za ljetni semestar školske 2010/11 godine.
V. Nakon razmatranja dokumenata ĉlanovi Vijeća su jednoglasnom odlukom
usvojili prijedlog za pokretanje postupka za izbor u zvanje docenta Išerić dr.
Envera za imenovanje komisije i to kako slijedi:
a) Prihvata se prijedlog za pokretanje postupka za imenovanje Išerić dr.
Envera u zvanje
docenta.
b) Imenuje se komisija za pisanje izvještaja i davanje prijedlog za izbor u
zvanje docentra Išerić dr. Envera u sastavu kako slijedi:
-
Prof. Raĉić dr. Mile, predsjednik
Prof. Ćamilović dr. Slobodan, ĉlan
Doc. Purišević dr. Fuad, ĉlan
Povodom raspisanih konkursa za izbor u zvanje docenta i saradnju sa Fakultetom
pravnih nauka prijavio se Išerić dr. Enver, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u
Zenici. Obzirom na opterećenost nastavnika koji predaju upravno-pravne discipline i
nakon konsultacija sa rektorom, dekan je odluĉio da pokrene postupak imenovanja u
zvanje docenta Sveuĉilišta „Vitez“gospodina Išerić mr. Envera. O obliku eventualnog
radno-pravnog angažmana oluĉiće uprava Univerziteta.
VI. U okviru pete taĉke dnevnog reda svi ĉlanovi Nauĉno-nastavnog vijeća usvojili su
prijedlog za pokretanje postupka i imenovanje asistenta u zvanja i prijedlozi
sastava komisija koje je dao sam dekan Fakulteta i to kako slijedi:
 Za Hasanspahić mr. Senada imenuje se komisija za izbor asistenta Hasanspahić
mr. Senada u zvanje višeg asistenta u sastavu.
- Doc. Matijević dr. Mile, predsjednik komisije
- Prof. Simović dr. Miodrag, ĉlan komisije
- Prof. Trifković dr. Miloš, ĉlan komisije
Dekan Fakulteta će prijedlog za pokretanje postupka i imenovanje komisije proslijediti
Senatu Sveuĉilišta/Univerziteta bez odlaganja
Asistent Hasanspahić mr. Senad je u decembru 2010. godine uspješno odbranio
magistarski rad i stekao zvanje magistra pravnih nauka na Pravnom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu. 29.12.2010. uputio je dekanu molbu za pokretanje postupka za
izbor u više zvanje. U toku dosadašnjeg rada kolega Hasanspahić je pokazao odliĉne
radne rezultate. Fakultetu pravnih nauka je potreban viši asistent. Izbor se uklapa i u
politiku fakulteta koju je NNV preložilo organima Univerziteta .Zbog toga je dekan
odluĉio da podnese prijedlog NNV za pokretanje navedenog postupka.
 Za Jović mr. Ivo Miro imenuje se komisija za izbor Jović mr. Ive Mire u zvanje
višeg asistenta u sastavu.
- Prof. Pantić dr. Dragan predsjednik komisije
- Prof. Raĉić dr. Mile, ĉlan komisije
- Docent Pranjić dr. Stjepo, ĉlan komisije
Dekan Fakulteta će prijedlog za pokretanje postupka i imenovanje komisije proslijediti
Senatu Sveuĉilišta/Univerziteta bez odlaganja
Povodom raspisanih konkursa za izbor u nastavna zvanja i saradnju sa Fakultetom
pravnih nauka prijavio se Jović mr. Ivo Miro, sa molbom da bude izabran u zvanje višeg
asistenta i angažovan u nastavi. Obzirom na nedostatak asistenta koji se bavi
istorijsko-pravnim disciplinama dekan je u dogovoru sa rektorom Sveuĉilišta odluĉio da
pokrene postupak u zvanje višeg asistenta Sveuĉilišta „Vitez“ gospodina Jović mr. Ivo
Mire. O obliku eventualnog radno-pravnog angažmana odluĉiće uprava Univerziteta.
 Za Tica Alma, dipl. iur. imenuje se komisija za izbor asistentice Tica Alme u
zvanje asistenta na poslovno-pravnim disciplinama u sastavu.
a. Prof. Trifković dr. Miloš, predsjednik komisije
b. Prof. Ćamilović dr. slobodan, ĉlan
c. Docent Purišević dr. Fuad, ĉlan
Dekan Fakulteta će prijedlog za pokretanje postupka i imenovanje komisije proslijediti
Senatu Sveuĉilišta/Univerziteta bez odlaganja
Tica Alma, dipl. iur. je stalni ugovorni saradnik Fakulteta pravnih nauka Sveuĉilišta
Vitez. Do sada je izabrana za asistenta na oblasti državno-pravnih nauka i radnopravnu oblast. Potrebe ravnomjernog opterećenja asistenata zahtijevaju da se
asistentica Tica alma angažuje i na poslovno-pravnim disciplinama. Zbog toga je dekan
odluĉio da predloži njen izbor i za ovu oblast.
 Za Tursić mr. Aida imenuje se komisija za izbor Tursić mr. Aide u zvanje višeg
asistenta na Obalsti evrospokg prava i prava Evropske unije u sastavu:
-
Prof. Raĉić dr. Mile, predsjednik komisije
-
Prof. Ćamilović dr. Slobodan, ĉlan
-
Doc. Stjepo dr. Pranjić, ĉlan
Dekan Fakulteta će prijedlog za pokretanje postupka i imenovanje komisije proslijediti
Senatu Sveuĉilišta/Univerziteta bez odlaganja
Povodom raspisanih konkursa za izbor u nastavna zvanja i saradnju sa Fakultetom
pravnih nauka, po završetku magistarskih studija u SR Njemaĉkoj, Sveuĉilištu se javila
magistrica Tursić sa izjavom o zainteresovanosti za saradnju. Obzirom na nedostatak
asistenta koji su specijalizovali oblast Evropskog prava, dekan je u dogovoru sa
rektorom Sveuĉilišta odluĉio da pokrene postupak izbora u zvanje višeg asistenta
Sveuĉilišta „Vitez“ gospoĊe Tursić mr. Aide O obliku eventualnog radno-pravnog
angažmana odluĉiće uprava Univerziteta.
VII.
Pod šestom taĉkom dnevnog reda jednoglasno je usvojen izvještaj o razliĉitim
fazama odbrane magistarskih radova i o imenovanju komisija, i to za
candidate kako slijedi:
 Zukić Sejad, dipl. iur. Usvaja se izvještaj komisije za ocjenu magistarskog rada
Zukić Sejada, dipl. iur.
Usvojen je prijedlog za imenovanje komisije za odbranu magistarskog rada Zukić
Sejada u sastavu:
- Prof. Pantić dr. Dragan, predsjednik
- Prof. Raĉiĉ dr. Mile, mentor
- Docent Ajvaz dr. SlaĊan, ĉlan
Dekan Fakulteta će prijedlog za pokretanje postupka i imenovanje komisije proslijediti
Senatu Sveuĉilišta/Univerziteta bez odlaganja
 Sudžuka Emir, dipl. iur. Svi ĉlanovi Vijeća usvajili su izvještaj o podobnosti teme i
kandidata Sudžuka Emira, dipl . iur. Dekan Fakulteta će odluku o usvajanju
izvještaja proslijediti Senatu
Sveuĉilišta/Univerziteta bez odlaganja.
Predsjednik NNV
-----------------------------------------------Prof.dr. Miloš Trifković
Sekretar NNV
-----------------------------------------------------Ass. Ajdin Huseinspahić
Download

SVEUČILIŠTE / UNIVERZITET "VITEZ"