Osnovna škola ________________________
Školska 2012/13. godina
Ova varijanta Godišnjeg programa rada sadrži časove QBASIC-a u I polugodištu
GODIŠNJI PLAN I PROGAM RADA REDOVNE NASTAVE
Tematska oblast
Mjesec
Nastavni predmet: INFORMATIKA
Razred: IX (deveti)
Nastavnik: ________________________
Časova sedmično: 1
Časova godišnje: 34
MAKROPLAN
ČAS
Nastavna jedinica
Tip časa
Programiranje
Osnovni principi rada računara
DECEMBAR
NOVEMBAR
OKTOBAR
SEPTEMBAR
POČETAK ŠKOLSKE GODINE
1.
Osnovne naredbe QBASIC-a
ponavljanje
2.
Programske strukture
ponavljanje
3.
Složene strukture podataka
kombinovani
4.
Izrada programa po zadatku i samostalno
5.
Potprogrami i funkcije
6.
Izrada programa po zadatku i samostalno
7.
Grafika i zvuk
8.
Izrada programa po zadatku i samostalno
vježba
9.
Mjere bezbjednosti pri radu sa računarima
obrada
10.
obrada
11.
Instaliranje računara. Startup proces
Minimalna hardverska i softverska konfiguracija PC
računara
kombinovani
12.
Komunikacija korisnika sa računarom
kombinovani
13.
Računarska ergonomija
kombinovani
14.
Osnovni principi rada računara
15.
PISMENA PROVJERA ZNANJA
16.
Analiza pismene provjere znanja. Projektni zadatak
17.
Sistematizacija gradiva I polugodšta
KRAJ I POLUGODIŠTA
vježba
kombinovani
vježba
kombinovani
sistematizacija
pismena provjera
kombinovani
sistematizacija
Primjena računara
MART
JANUAR/FEBRUAR
POČETAK II POLUGODIŠTA
18.
Računarska grafika
ponavljanje
19.
Grafički programi
kombinovani
20.
Osnovne operacije sa grafičkim objektima
vježba
21.
Manipuliranje elementima slike
vježba
22.
Manipuliranje elementima slike
Komunikacioni programi. Osnovni pojmovi o
multimediji
Hipertekst i hipermedija. Kreiranje hipertekstualnog i
hipermedijalnog dokumenta
23.
24.
25.
JUNI
Prijenos podataka, računarske mreže
MAJ
APRIL
26.
27.
28.
Hipertekst i hipermedija
Primjena računara u raznim djelatnostima
Osnovni princip prijenosa podataka. Mreže za prijenos
podataka
29.
Servisi i usluge na Internetu
Ostali internet servisi (Webmail, FTP, IRC, VoIP,
Telnet)
30.
Prijenos podataka. Računarske mreže
31.
PISMENA PROVJERA ZNANJA
32.
Analiza pismene provjere znanja. Projektni zadatak
33.
Projektni zadatak
34.
Sistematizacija gradiva na kraju šk. godine
KRAJ ŠKOLSKE GODINE
pon. i vježba
obrada
kombinovani
utvrđ. i
ponavljanje
obrada
kombinovani
kombinovani
kombinovani
sistematizacija
pismena provjera
kombinovani
vježba
sistematizacija
Nastavnik:
Direktor škole:
____________________
____________________
Sarajevo, august 2012. godine
Napomena: Zbog specifičnosti realizacije nastave informatike (izvođenje u vidu blok časova), tipovi časa su
uglavnom kombinovani, te se u okviru jednog časa izmjenjuju npr. obrada, vježba i utvrđivanje.
Download

urnek 1