Skopje
2012 godina
Orce Nikolov br. 190
po{tenski fah - 710
1000 Skopje
Tel. / Faks: 02/ 3088 - 900
Smetka: 210-0522737201-81
NLB Tutunska banka AD Skopje
MK 4030998343900
E-mail: [email protected]
www.rafajlovski.com.mk
Do:
Pro-Faktura broj 452
Opis
-
Iznos
Nov prira~nik za DDV so prakti~ni primeri
2.835,00
VKUPNO:
2.835,00
So bukvi: Dve iljadi osumstotini trieset i pet denari.
____________________________________
RAFAJLOVSKI KONSALTING
Download

Pro-Faktura broj 452 Opis Iznos Do: