Fakultet za mediteranske poslovne studije - Tivat
STUDIJSKI PROGRAM: IV godina POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTČKE STUDIJE
PREDMET: PROJEKTOVANJE, KONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE JAHTI
R.
br.
Student
SEMINARSKI RADOVI - 2014
TEMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Petranović Nevena
Baldić Veselin
Mijailović Vladan
Bošković Maja
Krbanjević Novica
Giljača Dijana
Orlandić Danijela
Bukilić Svetozar
Krgović Milorad
Đurović Dragan
Ivanović Dragan
Tasić Nenad
Kasalica Vlado
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Ilić Milan
Nikočević Nikola
Tomašević Toni
Vuković Erkam
Plamenac Milica
Vidović Silvana
Nenadović Sandra
Bošković Jelena
Ćetković Milena
Marković Ivan
Nenezić Marina
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Knežević Đuro
Račeta Dragana
Mlinarević Ilija
Madžalj Emil
Bjelanović Marija
Vildana Adović
Radonjić Jelena
Mirković Maja
Maslovar Petar
Blagojević Maja
Spalević Nikola
Poček Petar
Br.bodova
- p o Σ
0
15
5
20
Osnivanje jahte
Ventilacija, klimatizacija, hlañenje i grijanje na brodu
Početni stabilitet jahte
Dizajna mega jahti
Dizajn jahti srednje veličine
Sistem sigurnosti na jahti
Dizajn malih jahti i glisera
Sistemi protivpožarne zaštite na jahtama
Radio - komunikacijska oprem i ureñaji na jahtama
Sistem integrisane navigacije na jahtama
Inspekcije jahte i brodskog postrojenja
Primijena MARPOL konvencije na jahtama
Proces projektovanja, iskazivanje potrebe i
misije jahte
Brodska dokumenta jahte
Interakcija trupa, stroja i propelera na jahtama
Proces projektovanja, basic projekat jahte
Proces registracije jahte
Proces projektovanja jahte, ponuda brodogradilišta
Proces projektovanja, ugovor o gradnji jahte
Proces projektovanja, izrada detaljnog projekta jahte
Proces gradnje jahte
Proces gradnje, testiranje opreme i urañaja na jahti
Proces gradnje, isporuka jahte
Brodske linije i otpor jahti (deplasmanske,
poludeplasmanske i gliserske forme)
Konstrukcija i čvrstoća jahti
Sistemi održavanja jahti
Konstrukcija malih jahti i glisera
Primjena SOLAS konvencije u gradnji jahti
Vrste i tipovi jahti
Istorija gradnje jahti
Glavne dimenzije jahte
Hidrostatika i hidrodinamika jahte
Naplavljivost i slobodno nadvoñe jahti
Ekonomska analiza u procesu projektovanja jahte
Pravni pojam jahte
Rasporedi težina na jahti
Predmet: Projektovanje, konstrukcija i održavanje jahti
1
Fakultet za mediteranske poslovne studije - Tivat
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Lazarević Sara
Lazarević Nada
Bošković Mato
Đukanović Nikola
Božinović Slañana
Buzdovan Martin
Nikolić Igor
Jović Danilo
Lučić Mladen
Živković Maja
Brkan Anñela
Đurković Goran
Đurić Zoran
Brkanović Bruno
Jug Bašica
Crnogorčević Sanja
Milošević Đorñina
Lompar Željko
Vojinović Tatjana
Pogon jahti
Primjena LL 66 i Tonage 69 konvencije na jahtama
Položaj jahti na tržištu
Odreñivanje snage i izbor propelera za jahtu
Dokovanje jahte
Primena STCW konvencije na jahtama
Primjena „bowhruster” na jahtama
Materijali u gradnji jahti
Upravljanje marinama u Crnoj Gori
Održavanje jahti u velikim marinama
Iskorišćenje prostora na jahti
Opis i karakterisike glanih motora na jahtama
Stabilitet jedrlice
Ispekcijski nadzor jhti za sport i razonodu
Model organizacije marine Dubrovnik
Organiza posada na jahtama
Pomoćni motori na jahtama
Inspekcijski nadzor komercijalnih jati
Dokumentacija jahte
Perspektive male brodogradnje u Crnoj Gori
Predmet: Projektovanje, konstrukcija i održavanje jahti
2
Download

SEMINARSKI RADOVI - 2014 - Fakultet za Mediteranske poslovne