TEHNIČKA FIZIKA 1 I
TEHNIČKA FIZIKA 1/2
ISPITNA PITANJA - MEHANIKA
KINEMATIKA
1.
2.
3.
4.
Međunarodni sistem jedinica –osnovne i najvažnije izvedene jedinice
Skalarne i vektorske veličine - sabiranje, oduzimanje i množenje vektora
Kretanje tijela i sistem referencije, materijalna tačka, - jednoliko i jednoliko ubrzano kretanje ,
vertikalni hitac.
Krivolinijsko kretanje i trenutna brzina – jednoliko kružno kretanje, radijalno i tangencijalno
ubrzanje, rotaciono kretanje
DINAMIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Njutnovi zakoni mehanike –količina kretanja, sila, težina, gustina
Pritisak, primjeri
Sile trenja i otpori
Vučna sila i kretanje tijela
Rad i snaga – jedinice
Potencijalna i kinetička energija, zakon održanja energije
Relativistička masa i energija
Centripetalna i centrifugalna sila
GRAVITACIONO POLJE, POTENCIJAL I NAPON
1.
2.
3.
4.
5.
Njutnov zakon gravitacije
Masa Zemlje i njena gustina
Jačina gravitacionog polja
Rad sile u gravitacionom polju
Gravitacioni potencijal i ekvipotencijalne površine
DINAMIKA ROTACIJE TIJELA
1.
2.
3.
4.
Moment sile i moment inercije
Rad i snaga pri rotaciji tijela
Rotaciona energija
Moment količine kretanja
ELASTIČNE DEFORMACIJE
1.
2.
Vrste elastičnosti, Hukov zakon, moduo elastičnosti
Savijanje, torzija, zapreminska deformacija
OSCILACIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oscilatorno kretanje i harmonijske oscilacije
Ubrzanje i period harmonijskih oscilacija
Energija harmonijskih oscilacija
Amortizovane oscilacije
Matematičko klatno
Prinudne oscilacije i rezonancija
HIDROSTATIKA I ATMOSFERSKI PRITISAK
1.
2.
3.
Osobine tečnosti i sila potiska
Površinski napon i kapilarne pojave
Atmosferski pritisak, barometarska formula i barometri
HIDRODINAMIKA
1.
2.
3.
Strujanje tečnosti
Bernulijeva jednačina
Toričelijeva teorema
ISPITNA PITANJA
- TOPLOTA I TERMODINAMIKA
TOPLOTA I TEMPERATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Temperatura
Toplotna energija i specifična toplota
Linearno širenje čvrstih tijela
Širenje čvrstih tijela u tečnosti. Anomalija vode
Gasni zakoni
Jednačina stanja idealnih gasova
TERMODINAMIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Unutrašnja energija
Prvi zakon termodinamike
Izotermne promjene kod idealnih gasova
Adijabatski procesi kod gasova
Termodinamički procesi i drugi zakon termodinamike
Karnoov kružni proces
Termički stepen korisnog dejstva toplotne mašine
Entalpija
Entropija (Nastavni sadržaj o ovom pojmu je dan u elektronskoj formi)
PROMJENE AGREGATNIH STANJA
1.
2.
Topljenje kristalnih tijela i late ntna toplota
Isparavanje i ključanje
PRENOŠENJE I PROLAŽENJE TOPLOTE
1.
2.
3.
4.
Vrste prenošenja toplote
Provođenje toplote
Strujanje i zračenje
Prolaženje toplote
Download

ISPITNA PITANJA - MEHANIKA - Rudarski fakultet Prijedor