İMO Teknik Dergi, 2014 6725-6756, Yazı 417
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı
Hasar Hesaplama Yöntemi*
Ceyhun EREN*
ÖZ
Deprem hasarlarının önceden tahmin edilmesi, başta sigortacılık uygulamaları olmak üzere
birçok alanı etkileyen önemli bir konudur. Bu çalışmada, tek katlı betonarme sanayi
yapıları için 100’den fazla endüstriyel bina projesi incelenerek belirlenen değişkenlere bağlı
hızlı bir deprem hasar tahmin yöntemi geliştirilmiştir. 2007 tarihli Türkiye Deprem
Yönetmeliği’nde önerilen doğrusal elastik olmayan yapı performans analiz yöntemi
kullanılarak 384 adet analitik hasar tahmin eğrisi elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda,
mevcut yöntemlere göre aynı deprem performasına sahip olacağı öngörülen yapıların, yeni
yöntem kullanıldığında oldukça farklı hasar seviyelerine karşılık gelebildiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Betonarme sanayi yapıları, hızlı deprem hasarı hesaplama yöntemi,
doğrusal elastik olmayan yapısal analiz, deprem PML değeri (Olası en yüksek hasar).
ABSTRACT
Rapid Loss Estimation Methodology for Single Storey Reinforced Concrete Industrial
Buildings
Estimating earthquake losses is an important issue which affects many areas, mainly
insurance applications. In this study, a rapid earthquake loss estimation methodology has
been developed for single storey reinforced concrete industrial buildings by using
parameters determined after investigating more than 100 industrial building projects. 384
analytical loss estimation curves were obtained by using non-linear structural performance
analysis method proposed in 2007 Turkish Seismic Code. As a result of the study, it was
observed that the buildings, which have the same seismic performances according to the
existing methods, could correspond to different damage levels when this new methodology
is used.
Keywords: Reinforced concrete industrial buildings, rapid earthquake loss estimation
method, non-linear structural analysis, earthquake PML (Probable Maximum Loss).
Not: Bu yazı
Yayın Kurulu’na 19.03.2013 günü ulaşmıştır.
30 Haziran 2014 gününe kadar tartışmaya açıktır.
*
Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul - [email protected]
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
1. GİRİŞ
Son yıllarda meydana gelen yıkıcı depremlerden de görüldüğü üzere büyük çoğunluğu
sıradan konut binaları gibi ‘’Can Güvenliği’’ performans hedefine göre tasarlanan sanayi
yapılarında, deprem hasarlarından dolayı oluşan ekonomik kayıplar oldukça yüksek
seviyelere ulaşmıştır. 1999 İzmit Depremi ve 2011 Tohoku Depremleri’ne ait ekonomik
kayıplar sırasıyla 1.5-3.5 milyar dolar [1] ve 20-30 milyar dolar [2] olarak belirlenmiştir.
Geçmiş depremler göstermiştir ki bu tip binalar, yapısal ve yapısal olmayan hasarların
yanında deprem sonrası yangınlar, zararlı kimyasal madde sızıntısı, yangın söndürme
sisteminden kaynaklanan su hasarları ve uzun iş durması süreçleri gibi ikincil etkilere de
maruz kalmaktadır. Olası bir büyük deprem sırasında yaşanması muhtemel tüm hasarları
tahmin edebilmek için çok disiplinli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulsa da yapısal hasarlar, hafif
sanayi tipi binalarda yaşanabilecek dolaylı ya da dolaysız hasarların tahmin edilmesi için
halen belirleyici olmaktadır.
Türkiye’nin önemli endüstriyel bölgelerinde yaşanan Adana-Ceyhan (1998), Kocaeli ve
Düzce (1999) Depremleri sonrasında yapılan saha çalışmalarında özellikle prefabrik
betonarme sanayi yapılarında, deprem performansı açısından önemli eksikliklerin
bulunduğu gözlenmiştir [3]. Ek olarak, bu tip binaların büyük çoğunluğu yüksek deprem
riskine (yıllık % 2) [4] sahip Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır.
Sigorta şirketleri, büyük bir depremden sonra karşı karşıya kalacakları deprem hasarlarını
önceden tahmin edebilmek için hasar hesaplama yöntemleri kullanmak zorundadırlar.
Bununla birlikte, toplam sigorta bedeli açısından portföylerinde oldukça yüksek bir orana
sahip sanayi yapıları için çok daha gerçekçi deprem PML (Probable maximum loss - Olası
en yüksek hasar) değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. PML terimi, olası bir büyük depremde
yaşanabilecek en yüksek hasarın parasal değeri veya bu hasar tutarının toplam sigorta
bedeline oranı şeklinde tanımlanabilir [5]. Deprem PML’i konusunda, ASTM (American
Society for Testing and Materials) Kuruluşunun yayınladığı dökümanlar [6] bulunsa da
genel kabul görmüş, yönetmeliklere girmiş bir hesaplama yöntemi halen mevcut değildir.
Deprem hasar tahmini çalışmaları ilk olarak 1925 Santa Barbara Depremi sonrasında,
deprem sigortasının neredeyse hiç yapılmadığı bir dönemde, sigorta şirketlerinin
portföylerindeki riskleri değerlendirmesi amacıyla başlatılmıştır. PML hesaplama
yöntemlerinin tarihsel gelişimine bakıldığında, özellikle yapı ve deprem mühendislerinin
sigorta şirketlerine destek vermeye başlamasıyla birlikte çalışmaların çok daha sistematik
bir hale geldiği gözlenmiştir. John Freeman’ın 1932’de yayınlanan ünlü kitabı [7], deprem
hasar tahmini konusunda yazılmış ilk kitap olarak kabul edilebilir. 1980’lere gelindiğinde
iki önemli kitap daha yayınlanmıştır. Bunlardan ilki; Karl Steinbrugge tarafından 1982
yılında yayınlanan ve deprem PML hesabı konusunda ilk kez sistematik bir yöntemin
sunulduğu, Depremler, Volkanlar ve Tsunamiler: Tehlikelerin Anatomisi isimli kitaptır [8,
9]. 1985 yılında ise Applied Technology Council (ATC) tarafından Kaliforniya Deprem
Hasar Hesaplama Çalışması yayınlanmıştır. Genellikle ATC-13 olarak anılan çalışmada,
uzman görüşleri yardımıyla oluşturulan modifiye edilmiş Mercalli Şiddeti (MMI)’ne
dayanan hasar olasılık matrisleri kullanılarak deprem hasar tahmini yöntemi geliştirilmiştir
[10, 9]. İlerleyen yıllarda, ATC-21 olarak da bilinen, FEMA 154 Raporu yayınlamış ve
burada, ATC-13’te geliştirilen hasar olasılık matrisleri kullanılarak yeni bir puanlama
sistemi geliştirilmiştir [11]. 1989 yılında yine FEMA tarafından deprem hasar tahmini
çalışmalarına rehber niteliği taşıyan hasar hesaplama yöntemleri raporu yayınlanmıştır
6726
Ceyhun EREN
(NRC, 1989) [12]. 1997 yılına gelindiğinde ise National Institute of Building Sciences
tarafından deprem hasar tahmini konusunda o tarihe kadarki en analitik yaklaşım olarak
kabul edilen, HAZUS isimli bir yazılım geliştirilmiştr. Bu çalışmada oluşturulan hasar
görebilirlik eğrileri, MMI yerine spektral ivme ve spektral yerdeğiştirme kriterlerine
dayandırılmıştır [13,14]. 2002 yılına gelindiğinde yeni bir puanlama sistemine sahip FEMA
154 raporunun ikinci versiyonu [11] yayınlanmış ve puanlama sistemi bu kez HAZUS
Metodu’ndaki hasar görebilirlik eğrilerine dayandırılmıştır. Ancak değerlendirme sırasında
kullanılan yumuşak kat, plan veya düşey düzensizlikler gibi kriterlerin ’’İyi’’ veya ’’Kötü’’
şeklindeki cevapları, literatürdeki diğer hızlı değerlendirme yöntemlerinin [15] çoğunda
olduğu gibi kullanıcıya bırakılarak analitik bir yaklaşımdan uzaklaşılmıştır.
Son on yıl içindeyse, deprem hasar tahmini konusunda özellikle sigorta şirketleri ve kamu
kuruluşları için gerek deterministik gerekse olasılık hesaplarına dayanan yazılımlar ile
çeşitli modeller geliştirilmiştir. Ancak bu modelerin büyük çoğunluğunda tekil bina analizi
yerine bölgesel deprem hasar hesabına odaklanılmış, yapısal hasar görebilirlik eğrileri
açısından da en belirleyici kriter olarak bina taşıyıcı sistemi kabul edilmiştir. Sınırlı bina
modelleri nedeniyle tekil bina analizleri konusunda mevcut yöntemlerin sonuçları, farklı
yapısal özelliklere sahip binalar için bile birebir aynı olabilmektedir.
Büyük çoğunluğu prefabrik betonarme olan Türkiye’deki sanayi yapılarının tekil olarak
analiz edilmesine duyulan ihtiyacın bir diğer nedeni de yayınlanan yeni deprem
yönetmelikleri ile birlikte tasarım kriterlerinin de zaman içinde değişmesidir. Özellikle
prefabrik betonarme yapılar için deprem yükü azaltma katsayısının 2007 Türkiye Deprem
Yönetmeliği (DBYBHY-07)’de [16] 5’ten 3’e düşürülmesi bu tip yapıların yürürlükteki
deprem yönetmeliğinden önce veya sonra inşa edilmiş olmasına göre farklı deprem
performansı göstermelerine neden olabilir.
Detaylı bir şekilde irdelenen ihtiyaçtan hareketle bu çalışmanın konusu, tek katlı betonarme
sanayi yapıları için analitik bir şekilde deprem hasar tahmini yapabilmek amacıyla deprem
mühendisliği konusunda uzman olmayan kişiler tarafından da kullanılabilecek hızlı, kolay
ve de güvenilir bir yöntem geliştirmektir.
Günümüzde, zaman tanım aralığında yapılan doğrusal olmayan analizlerle binaların olası
bir büyük deprem sırasındaki davranışlarını gerçeğe oldukça yakın bir şekilde hesaplamak
mümkün olabilmektedir. Ancak gerek deprem kayıtlarını elde etmekteki zorluk gerekse bu
tip çalışmaların, yoğun bilgi birikimi ve uzun zaman gerektirmesinden ötürü uygulamaya
yönelik daha basit yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, mevcut binaların
değerlendirilmesi için DBYBHY-07’de önerilen doğrusal olmayan statik itme analiz
yöntemi kullanılmıştır. İzlenen temel adımlar aşağıda özetlenmiştir;

İlk olarak; Türkiye’nin farklı bölgelerinde inşa edilmiş 100’den fazla sanayi yapısının
incelenmesine yönelik saha ziyaretleri yapılmıştır. Farklı bölgelerde faaliyet gösteren
prefabrik betonarme yapı elemanı üreticileri ile görüşmeler yapılmış, hazırlanan
anketler ile çalışmaya yön verecek teknik bilgiler temin edilmiştir. Böylece, tek katlı
betonarme sanayi yapılarında yükseklik, yatay ve dikey açıklık, çatı detayları, kolon ve
kiriş kesit özelikleri, donatı oranları, malzeme bilgileri gibi yapısal ve mimari detaylar
ile bu değişkenlerin en küçük ve en yüksek değerleri belirlenmiştir.
6727
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi

Sonrasında, tüm bu değişkenlerin hedef yapıların deprem performansları üzerindeki
etkileri analiz edilerek hızlı hasar tahmini yönteminde kullanılacak temel değişkenler
belirlenmiştir.

Özellikle çatı taşıyıcı sistemleri ile çatı örtüleri gibi temel yapı elemanları ve yapı
malzemeleri için ağırlık hesabına yönelik kapsamlı araştırma ve çalışmalar
yürütülmüştür.

Belirlenen özelliklerdeki tek katlı sanayi yapıları için modeller oluşturulduktan sonra
DBYBHY-07’de önerilen doğrusal olmayan itme analiz yöntemi kullanılarak
performans analizlerine başlanmıştır. Bu analizler sırasında, kesit özellikleri ve
yükseklik değerleri sabit tutularak aynı deprem yükü altında her üç hasar seviyesine
karşılık gelen kritik kütle değerleri (eksenel yük) hesaplanmıştır. Kütle değerindeki her
değişim moment-eğrilik ilişkisini ve sonucunda birim şekildeğiştirme değerlerini de
değiştirdiğinden kritik kütle hesabında iteratif analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çok
yönlü analizi gerçekleştirebilmek için özel bir yazılım geliştirilmiştir.

Eksenel yük oranlarının değişimi sırasında, Etkin Rijitlik değeri bulunurken
DBYBHY-07’de belirtilen oranlar kullanılmıştır. İkincil moment etkilerinin de hesaba
katılabilmesi amacıyla P-∆ etkileri de dikkate alınmıştır.

Aynı prosedür, DBYBHY-07’de tanımlanan dört farklı deprem bölgesi ve dört farklı
zemin sınıfı için tekrarlanmıştır. Sonuç olarak; değişkenleri kolon yükseliği ve eksenel
yük olan toplam 384 adet analitik hasar tahmin eğrisi elde edilmiştir.

Çalışmanın sonununda yeni geliştirilen yöntemin souçları, aynı taşıyıcı sisteme sahip
ancak farklı yapısal özellikleri bulunan örnek sanayi yapıları seçilerek mevcut
yöntemlerle karşılaştırılmış, gerçek hasar verileri ile ilişkisi araştırılmıştır.
2. BİNA ENVANTER ANALİZİ
Saha çalışmaları ile prefabrik yapı üreticilerinden temin edilen projelerin detaylı olarak
incelenmesi sonucu çalışma kapsamındaki bina envanteri, çatı sistemine mafsallı olarak
bağlı, birbirine eş kare kesitli kolonlara sahip prefabrik betonarme ve yerinde dökme tek
katlı betonarme sanayi yapıları olarak belirlenmiştir.
2.1 Türkiye’deki Betonarme Sanayi Tipi Yapılarının Sınıflandırılması
Türkiye’deki sanayi tipi yapıların büyük çoğunluğunu, üretim ve depolama amacıyla
kullanılan tek katlı prefabrik betonarme binalar (sanayi tipi yapıların yaklaşık % 90’ı) [17]
ile hafif çatı sistemlerini taşıyan yerinde dökme tekil kolonlara sahip betonarme binaların
oluşturduğu gözlenmiştir. Hızlı ve düşük maliyetle inşa edilebilmeleri nedeniyle sıkça
tercih edilen prefabrik betonarme yapıların mimari ve yapısal özelliklerinin yanında
performanslarına ilişkin özellikle Ceyhan (1998), Kocaeli ve Düzce (1999) depremlerinden
sonra hazırlanmış kapsamlı çalışmalar mevcuttur [18]. Ancak, DBYBHY-07’den sonra, bu
yapısal özelliklerde önemli değişiklikler yaşandığı gözlenmiştir. Son yıllarda inşa edilen
sanayi tipi betonarme yapılarda daha büyük kolon kesitleri kullanıldığı söylenebilir.
6728
Ceyhun EREN
Bu tip yapılara etki eden yanal ve dikey yükler, temel seviyesinde rijit, üst seviyede ise
çatıya mafsallı bağlantıya sahip ters sarkaç olarak tanımlanan kolonlar tarafından
karşılanmaktadır. Prekast çatı ve oluk kirişleri ile çelik çatılar, kolonlara mafsallı bir şekilde
bağlandığından çatı düzlemindeki her çerçevenin birbirinden bağımsız olarak davrandığı
söylenebilir [18]. Şekil 1, Türkiye’de karşılaşılan sanayi tipi betonarme yapıların genel
özelliklerini yansıtmaktadır.
Uzay
Kafes
Sistemi
Eternit
Çelik
Kiriş
Trapez
Sac
Panel
Çelik Makas
Sandviç
Panel
* Poliüretan
* Taşyünü
* Camyünü
Çelik Kiriş
Prekast
Oluk
Kirişi
Prekast
Vinç
Kirişi
Prekast
Çatı Kirişi
Yatay
Açıklık
(Makas
Uzunluğu)
10 - 30 m
5 - 12 m
Prekast
Aşık
Prefabrik
Betonarme
Kolon
Dikey
Açıklık
6 - 12 m
Mafsallı
Bağlantı
Yerinde
Dökme
Kolon
Şekil 1: Türkiye’deki tek katlı betonarme sanayi yapılarının örnek planı
Yapılan saha çalışmaları ve incelenen anketlere göre yapısal değişkenlerin en küçük ve en
büyük değerleri belirlenmiştir. İncelenen yapıların büyük bölümünde kare kesitli kolonlar
kullanıldığı ve kesitlerin prefabrik betonarme yapılar için 35x35 ile 70x70 cm; yerinde
dökme betonarme yapılar içinse 50x50 ile 80x80 cm arasında değiştiği gözlenmiştir. Kolon
yükseklikleri ise her iki yapı türü için de 5 ile 12 m arasındadır. Yatay açıklıklar prefabrik
betonarme yapılar için 10 m ile 30 m; yerinde dökme betonarme yapılar içinse 10 m ile 24
m arasında değişmektedir. Prefabrik betonarme yapılar için 6 m ile 12 m arasında değişen
dikey açıklık, yerinde dökme betonarme yapılar için 24 m’ye kadar çıkabilmektedir. Gerek
enine gerekse boyuna donatı için kullanılan çelik sınıfının S420 (Sıcak haddelenmiş
nervürlü çelik, fyk= fywk= 420 MPa) olduğu gözlenmiştir. Prefabrik betonarme kolon
kesitlerindeki boyuna donatı oranının genellikle % 1.6 ile % 2 arasında değiştiği ve nadiren
6729
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
de olsa % 3’e çıkabildiği, yerinde dökme betonarme kolonlar içinse DBYBHY-07’ye göre
en küçük donatı oranı olan % 1’in kullanıldığı görülmüştür. Genellikle 8 mm olan etriye
çaplarının hakim boyuna donatı çapı arttıkça 10-12 mm’ye çıktığı, en kritik bölgedeki
etriye sıklığının ise neredeyse tüm kolon kesitlerinde 10 cm olduğu gözlenmiştir. Kalite
kontrol seviyesi yüksek bu tip yapıların statik projeleri incelendiğinde, kolonların büyük
çoğunluğunda C30 (fck =30 MPa) beton sınıfı kullanıldığı, kesitlerin neredeyse tamamında
2.5 cm’lik paspayı bulunduğu görülmüştür. Prefabrik betonarme olanlarda prekast kiriş ve
aşık sistemi yaygın olarak kullanılırken yerinde dökme betonarme yapıların çoğunda uzay
kafes çatı sistemi bulunmaktadır. Çatı örtülerinde ise genellikle poliüretan veya taşyünü
izoleli sandviç paneller kullanılmaktadır. Alt ucu rijit, üst ucu mafsallı kolonlardan oluşan
çalışmaya konu yapı türleri, farklı donatı oranlarına sahip kesit boyutlarına göre değişen
kolon tiplerine indirgenmiştir. Saha çalışmaları ve uygulama projelerinin incelenmesiyle
gerçeğe mümkün olduğunca yakın olarak 24 farklı kolon tipi belirlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Çalışma kapsamında kullanılan yapı türlerine ait kolon tipleri
Tip
Kolon
Boyutu
(cm)
1
35x35
2
40x40
3
45x45
4
50x50
6730
Donatı Oranı
a) En küçük
b) Orta
c) Yüksek
Ceyhun EREN
Tablo 1: Çalışma kapsamında kullanılan yapı türlerine ait kolon tipleri (Devam)
5
55x55
6
60x60
7
70x70
8
80x80
2.2 Mevcut Deprem Hasar Tahmini Yöntemlerinde Kullanılan Yapı Sınıfları
Mevcut deprem hasar tahmini yöntemlerinde kullanılan bina envanterleri, ahşap yapıdan az
veya çok katlı betonarme yapılara kadar oldukça geniş bir spektruma sahip olsa da
içeriğinde, çalışmaya konu olan tek katlı prefabrik betonarme sanayi yapıları için HAZUS
yöntemi hariç yalnızca tek bir seçenek bulunmaktadır (Tablo 2).
Tablo 2: Bu çalışmada incelenen yapı türlerine, mevcut yöntemlerde karşılık gelen yapı
sınıflandırması [7, 8, 10, 11, 13]
John Freeman
Karl V. Steinbrugge
ATC-13
FEMA 154
Yapı
Sınıfı
9
4C
81
PC2
HAZUS
PC2L
Metod
Açıklama
Betonarme çerçeve ve kolonlara sahip ticari binalar
Prefabrik Yapılar
Prefabrik betonarme – Az katlı
Prefabrik betonarme çerçeve
Prefabrik betonarme çerçeveler (Az katlı)
(Yönetmelik alt sınırında veya üstü seviyede tasarım)
6731
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
3. BİNA PERFORMANS ANALİZİ
Binaların deprem performansını, binaların kendisinin belirlediği gerçeğinden hareketle
binanın hasar görebilirliğinin yapının ağırlığı ve rijitliği ile doğrudan ilişkili olduğu
söylenebilir. Yapısal özellikler ile birlikte malzeme özellikleri de sabit tutulduğunda
rijitliğin yükseklik ile ilişkili olacağı açıktır. Bu çalışmada, bina deprem performansını hızlı
ve güvenli bir şekilde belirleyebilmek için farklı donatı oranı ve boyutlara sahip her bir
kesit için farklı deprem bölgeleri ve farklı zemin sınıflarına göre değişen hasar tahmin
eğrileri elde edilmiştir. Hasar tahmin eğrileri, prefabrik betonarme yapılar için DBYBHY07’ye göre en küçük kolon kesiti tespit çalışmasına [19] benzer şekilde iki temel değişken,
yükseklik ve eksenel yük değerlerine göre çizilmiştir.
3.1 Geliştirilen Bina Modelleri
Çatı taşıyıcı sistemi ile kolon bağlantılarının mafsallı olması sayesinde çalışmada yürütülen
analitik hesaplar, üç boyutlu bina modellerini, Tek Serbestlik Dereceli Sistemlere (TSDS)
dönüştürerek yapılmıştır. Ek olarak; bu tip yapılarda yatay açıklık doğrultusundaki düzlem
daha kritik olsa da bina envanterindeki yapıların kolon kesitleri kare olduğundan yükleme
yönü, yapısal analiz açısından herhangi bir farklılık yaratmamaktadır [20]. Bununla birlikte,
inşaat yöntemleri farklı olsa da prefabrik betonarme yapılar ile yerinde dökme betonarme
yapıların analizleri sırasında kullanılan yapısal modeller arasında fark yoktur. Ayrıca bu tip
yapılarda, çok yaygın olmasa da kat sayısını arttırmak amacıyla yatay açıklık doğrultusunda
ara kat kirişi ile döşeme sistemine rastlanabilmektedir. Bu gibi durumlarda bina modelleri
TSDS özellikleri taşımayacağından önerilen yöntemin kullanılması uygun olmayacaktır.
Kullanılan yapısal modellerde, toplam kütlenin çatı seviyesinde yoğunlaştığı varsayılmıştır.
Bu nedenle, yatay ve dikey açıklık gibi temel çerçeve özelliklerinin yanında çatı taşıyıcı
sistemi, çatı örtüsü ve izolasyon malzemelerinin de ağırlıklarının bilinmesi büyük önem
taşımaktadır. Yatay ve dikey açıklık, çatı taşıyıcı sistemi özellikleri gibi kriterlerin temin
edilmesiyle birlikte yapıdaki her bir kolona etki eden eksenel yük hesaplanabilir.
Ae = da(ML/2)
W 4
d
4
a
3
da
2
da
1
A
ML
a
3
L
2
da
2
B2
B
Ae = daML
W
d
da
1
A
ML
ML
B
Şekil 2: Yatay açıklık sayısına göre etkili alanın belirlenmesi
6732
L
2
B2
C
Ceyhun EREN
Eksenel yük (W) hesabında, çatı ağırlığının yanında yapının yatayda kaç adet açıklığa sahip
olduğu da büyük önem taşımaktadır. En elverişsiz durumun yansıtılabilmesi amacıyla hasar
tahmin modelinde referans alınan çerçevenin binanın orta kısımda yer aldığı varsayılmıştır.
Bu nedenle etkin alan (Ae), yatayda tek açıklığa sahip yapılar için makas uzunluğu (ML) ile
dikey açıklık mesafelerinin çarpımının yarısı olarak hesaplanabilirken yatayda iki veya
daha fazla açıklığa sahip binalar içinse basitçe makas uzunluğu ile dikey açıklık mesafesi
(da) çarpımına eşit olmaktadır. Her iki durumda da kolon boylarının yarısı hesaba katılırken
kiriş, oluk kirişi ve aşık ağırlıkları, yataydaki açıklık sayısına göre değişkenlik
göstermektedir (Denklem 1). Yataydaki açıklık sayısının etkili alan hesabını nasıl etkilediği
Şekil 2’den görülebilir. Her iki örnekte de kritik kolon B2 olarak adlandırılmıştır.
W  WÇatı  WAşık  WKiriş  WOluk Kirişi 

Alan Etkili
WKolon
2
(1)
Eksenel yük hesabında büyük önem taşıyan kiriş, aşık gibi çatı taşıyıcı sistemleri ile
izolasyon malzemesi de dahil çatı örtüsü ağırlıklarının ortalama değerleri, yürütülen saha
çalışmaları, yapı elemanı üreticileriyle yapılan görüşmeler sırasında elde edilen projeler ve
bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar [21] incelenerek hesaplanmıştır.
3.2 Yapısal Hasar Hesaplaması
Literatürdeki hasar tahmin yöntemlerinin büyük çoğunluğunda, yapısal hasarlar
belirlenirken göreli kat yerdeğiştirme sınırları kullanılmaktadır. Bu sınır değerler binaların
taşıyıcı sistemlerine göre belirlenmektedir. Bu nedenle farklı donatı oranı veya kesitlere
sahip olsalar da aynı taşıyıcı sisteme sahip binalarda aynı hasar sınır değerleri
kullanılmakta, bu ise önemli yapısal değişkenlerin hesaba katılmamasına neden olmaktadır.
Ek olarak, prefabrik betonarme yapıların deprem davranışlarının tespiti için yürütülen
gerçek boyutlu deneysel çalışmaların [22] da gösterdiği gibi bu tip yapıların akma ve nihai
kat yerdeğiştirmesi oranları, sırasıyla %3 ve % 7 mertebesinde olabilmektedir. Bu değerler,
DBYBHY-07’de en küçük hasar ve göçme hasar sınırları için önerilen göreli kat
yerdeğiştirmesi oranlarının (En küçük hasar için % 1; göçme için % 4) [16] oldukça
üzerindedir.
1998 Adana-Ceyhan ve 1999 Marmara Depremleri sırasında betonarme sanayi yapılarında
önemli deprem hasarları yaşanmıştır. Türkiye Prefabrik Yapı Üreticiler Birliği tarafından
hazırlanan raporda, 1999 Kocaeli Depremi sırasında 98 prefabrik sanayi yapısından
16’sının tamamen; 8’inin ise kısmen çöktüğü belirtilmiştir [23]. Yapılan saha araştırmaları
ve teorik çalışmalar, bu tip yapılardaki hasarların, yetersiz rijitlik ve kolon-kiriş birleşim
yerlerindeki bağlantı problemlerinden kaynaklandığını göstermiştir [24]. Özellikle
kolonların yetersiz rijitliği nedeniyle meydana gelen büyük yerdeğiştirmelerinin önemli
yapısal hasarlara yol açtığı birçok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır [25, 18]. Bu
çalışmada, kolon kiriş birleşim yerlerindeki zayıflıklar nedeniyle meydana gelen hasarlar,
prefabrik betonarme sanayi yapıları için hasar görebilirlik eğrileri oluşturulması için
6733
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
yapılan önceki çalışmalara [18] benzer şekilde kapsam dışında tutulmuştur. Bunun yerine,
kolonlarda eğilme nedeniyle meydana gelebilecek hasarlar hesaba katılmıştır.
Yapı elemanlarındaki farklı hasar seviyelerine karşılık gelen En Küçük Hasar Sınırı (MN),
Güvenlik Sınırı (GV) ve Göçme Sınırı (GÇ) olarak tanımlanan sınır yerdeğiştirme değerleri
bulunurken DBYBHY-07’de önerilen çelik ve betonda oluşacak birim şekildeğiştirme
değerleri temel alınmıştır (Tablo 3). Betondaki birim şekildeğiştirme sınır değerleri
bulunurken enine donatının hacimsel oranı (ρs) ve bu oranın olması gereken en küçük
değeri (ρsm) de dikkate alınmıştır. Bu sınır değerler, itme analizleri sırasında her bir kolon
kesiti için hasar seviyelerine karşılık gelen sınır yerdeğiştirme değerleri bulunurken
kullanılmıştır. Hasar seviyeleri, HAZUS çalışmasındakiyle paralel olacak şekilde Düşük,
Orta, Yüksek ve Ağır olarak belirlenmiştir.
Tablo 3: Farklı hasar seviyelerine göre beton ve donatı çeliğinin birim şekildeğiştirmesine
yönelik kullanılan sınır değerler [16]
Malz.
Cinsi
Beton
Donatı
Çeliği
Birim Şekildeğiştirme Sınır Değerleri
En Küçük
Hasar Sınırı
0.0035
Güvenlik Sınırı
0.0035+0.01(ρs/ρsm) < 0.0135
0.01
0.04
Göçme Sınırı
0.004+0.014(ρs/ρsm) < 0.018
0.06
Yapısal hasar hesaplaması ile ilgili bir diğer önemli problem de belirlenen hasar
seviyelerinin maddi kayba dönüştürülmesidir. Bu kayıp, genellikle meydana gelen hasarın
onarılma maaliyetinin binanın yeniden inşa edilme maaliyetine oranı şeklinde ifade edilir
[26]. Literatürde bu konu hakkında birçok çalışma bulunsa da elde edilen hasar
yüzdelerinde önemli farklılıklar gözlenmiştir. Bu çalışmada, hasar seviyelerine karşılık
gelen yapısal maddi kayıp yüzdeleri için 1999 Kocaeli ve Düzce Depremleri sırasında
betonarme binalarda meydana gelen gerçek hasarlarla da örtüşen betonarme binalar için
oluşturulmuş Gürpınar (1978) Merkezi Hasar Yüzdeleri kullanılmıştır [27] (Tablo 4).
Tablo 4: Hasar oranları karşılaştırma tablosu [26, 27]
Hasar
Seviyesi
Yok
Düşük
Orta
Yüksek
Ağır
6734
Gürpınar
(1978)
0
5
30
70
100
Merkezi Hasar Yüzdeleri (%)
DEEHAZUS
Bommer
KOERI
(1997)
(2002)
(2003)
0
0
5
2
2
20
10
10
50
50
75
80
100
75
100
Yücemen
(2005)
0
5
30
85
85
Ceyhun EREN
Farklı hasar seviyelerine karşılık gelen sınır yerdeğiştirme değerlerinin hesaplanmasındaki
önemli kriterlerden biri moment-eğrilik ilişkisinin tespitidir. Hasar tahmin eğrilerinin
çizilebilmesi için her bir yükselik değerine karşılık gelen eksenel yük değerlerinin
hesaplanması gerektiğinden her kütle değişimi sırasında yeni bir moment-eğrilik ilişkisi
tanımlanmıştır.
∆y ∆p
Py
M
4 x   18
8 x  16
(1 %)
 8/10-20
50 cm
L
50 cm
2.5 cm
ϕ
Lp
My
Lp
2
ϕy ϕu
Şekil 3: Deprem kuvveti altında plastik şekildeğiştirme etkisinin gösterimi [3]
Moment-eğrilik ilişkisi bulunurken plastik mafsal hipotezi kullanılmıştır. Yapı modeli,
plastik mafsal bölgesi ve moment-eğrilik ilişkisi şematik olarak Şekil 3’te gösterilmiştir.
Geliştirilen özel bir yazılım yardımıyla hesaplanan moment-eğrilik ilişkisinde varsayılan
malzeme modelleri için (sargılı ve sargısız beton ve çelik) DBYBHY-07’de önerilen
modeller kullanılmıştır. ∆y, akma yerdeğiştirmesini; ∆p, plastik yerdeğiştirmeyi
göstermektedir.
Kolon kapasite eğrisini mümkün olduğunca gerçeğe yakın çizebilmek amacıyla momenteğrilik ilişkisi, çelikteki pekleşme etkileri de gözönünde bulundurularak çift eğimli
doğrusal olarak çizilmiştir. Akma eğrilik değeri (ϕy), kesit akma momentinin (My) etkin
eğilme rijitliğine (EIeff) bölünmesiyle hesaplanmıştır;
y 
My
EI eff
(2)
Moment-eğrilik ilişkisinin ideal hale getirilmesi sırasında, eğrinin ilk eğimi donatı çeliğinde
akma olduğu andaki eğime eşit olarak alınmıştır. Akma momenti ve nihai moment değerleri
bulunurken ise eşit alan metodu kullanılmıştır. Nihai eğrilik (ϕu), betonun nihai
şekildeğiştirmeye (ɛcu) ulaştığı andaki ya da çelikteki birim şekildeğiştirmenin, ilgili
modellerin deney sonuçları [22] ile de uyumlu olan, % 8’e eşit olduğu andaki eğrilik değeri
olarak alınmıştır. Nihai eğrilik, birim şekildeğiştirme sınır değerlerine göre hesaplanan
göçme sınır eğriliğinden küçük olması durumunda, göçme eğriliği olarak kabul edilmiştir
(Şekil 4).
Betonarme kolonlar için plastik mafsal boyu hesabı konusunda literatürde birçok çalışma
bulunsa da bu çalışmada plastik mafsal boyu, Lp, DBYBHY-07’de önerildiği gibi kolon
etkili kesit uzunluğunun yarısı olarak kabul edilmiştir [16]. Ek olarak, prefabrik betonarme
yapıların deprem davranışlarının belirlenmesi konusunda yapılan deneysel çalışmalarla
6735
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
analitik çalışmaların karşılaştırılması sırasında plastik mafsal boyu enkesit uzunluğunun
yarısı olarak alındığında birbirine son derece yakın yerdeğiştirme değerlerine ulaşıldığı
belirtilmiştir [22]. Bu tip yapıların sahip olduğu yüksek süneklik düzeyleri sayesinde kesme
şekildeğiştirmeleri [3] ile yapıların simetrik plana sahip birbirinden bağımsız çerçevelerden
oluşmasından ötürü de burulma etkileri ihmal edilmiştir.
Moment-Eğrilik İlişkisi
700
Moment (kNm)
600
MN
GV
GÇ
500
400
Orijinal Eğri
İdealize Eğri
300
MN Hasar Sınırı
GV Hasar Sınırı
200
GÇ Hasar Sınırı
Nihai Eğrilik
100
0
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
Eğrilik (rad/m)
0.12
0.14
Şekil 4: Belirli eksenel yük altındaki örnek bir kolon (9 m yüksekliğinde Tip 6a) için çift
eğimli doğrusal moment-eğrilik ilişkisi
Etkin Eğilme Rijitliği (EIeff) hesabında, çatlamış kesitler için DBYBHY-07’de önerilen
katsayılar kullanılmıştır. Kesit üzerindeki eksenel yük, W’nin, kesit alanının (Ac) betonun
karakteristik dayanımıyla (fcm) çarpımına bölünmesiyle elde edilen eksenel yük oranı
0.1’den büyük veya eşit ise etkin eğilme rijitlik katsayısı, 0.4; eksenel yük oranının 0.4’ten
büyük veya eşit olması durumunda, 0.8 olarak kabul edilmiş; aradaki değerler içinse
interpolasyon yapılmıştır [16]. Özellikle tek katlı sanayi yapılarında eksenel yük düzeyleri
düşük olsa da çalışma kapsamında farklı özelliklere sahip kolonlar her üç hasar seviyesi
için de incelendiğinden tüm analizler sırasında eksenel yük oranları da kontrol edilmiştir.
3.3 Kapasite (İtme) Analizi
Bina kapasite analizi kısaca, binanın yük taşıma kapasitesinin yapısal elemanlardaki
şekildeğiştirmelere göre değişiminin ortaya çıkarılmasıdır. Genellikle itme analizi olarak da
adlandırılan bu yöntem, binanın olası bir büyük deprem karşısında göstereceği
performansın önceden tahmin edilebilmesi açısından önemli araçlardan biridir. Binanın
yatay yük kapasitesi (Py) ile karşılık gelen tepe yerdeğiştirmesi (∆) baz alınarak çizilen çift
eğimli doğrusal eğri ile temsil edilir. Bu yaklaşım, özellikle kare kesite sahip ters sarkaç
tipindeki yapı modelleri için deneysel sonuçlara oldukça yakın değerler vermektedir [22].
6736
Ceyhun EREN
P
∆y ∆p
∆p
∆
Py
fs
L
L
Lp
2
L
θp
Lp
2
P
L
Şekil 5: Plastik şekildeğiştirme hesabında kullanılan ve P-∆ etkisi altındaki TSDS
modeli
Alt ucu rijit, üst ucu mafsallı kolonlar için elastik (∆y) ve plastik (∆p) yerdeğiştirme
değerleri Denklem 3 ve Denklem 4’te belirtilen formüller yardımıyla hesaplanabilir.
y 
Py L3
3EI

Lp 

 p  Lp p  L  
2 

y 
M y L2
3EI
 y
L2
3
(3)
(4)
Plastik eğrilik istemi, (ϕp) kolon kesitlerinde yaşanan plastik dönme istemine, (θp) bağlı
olarak Denklem 5 yardımıyla hesaplanabilir. ϕ, elastik ötesi herhangi bir eğrilik değeridir.
p 
p
Lp
(5)
   y
Elastik ve plastik şekildeğiştirmelerin bulunması ile birlikte toplam tepe yerdeğiştirmesi,
akma (Vy) ve nihai (Vu) yatay yük kapasiteleri, Denklem 6 ve Denklem 7 ile sırasıyla
bulunabilir.
  y  p
Vy 
My
L
; Vu 
(6)
Mu
L
(7)
6737
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
Süneklik düzeyi yüksek kolonlar, büyük eksenel yükler altında P-∆ etkileri olarak
adlandırılan ikincil moment yüklemelerine de maruz kalırlar. Bu etkiler karşısında hem
kolon rijitliği (k) hem de taşıma gücünde azalma meydana gelir. Denklem 8’de, eşdeğer
statik kuvvet (fs) kullanılarak yeni rijitlik (k′) değeri; Denklem 9 ile de akma ve nihai yatay
yük taşıma kapasitelerinin yeni değerleri hesaplanabilir. P-∆ etkilerinden ötürü kesitin
dayanımındaki azalmayı da hesaba katabilmek için prefabrik betonarme kolonlar üzerinde
yapılan deney sonuçlarıyla [22] da uyumlu olacak şekilde dayanımdaki azalmanın % 20
olduğu andaki tepe yerdeğiştirmesi, yeni nihai yerdeğiştirme değeri olarak kabul edilmiştir.
fs  k  
Vy'  Vy 
P
P

 k   k   k  
L
L

P y
L
; Vu'  Vu 
P u
L
(8)
(9)
Şekil 6: 465 kN’luk eksenel yük altındaki, Tip 6a kesite sahip 10 m yüksekliğindeki bir
kolona ait P-∆ etkilerinin de gösterildiği örnek bir kapasite (itme) eğrisi
3.4 Yapısal Performans Analizi
Yapının belirli bir deprem yükü karşısındaki performans noktasını bulabilmek için ilk
olarak kapasite eğrisi, deprem istemi ile aynı grafik üzerine çizilir. Bu işlem sırasında,
taban kesme kuvveti (V) spektral ivmeye (a, Sae); tepe yerdeğiştirmesi (u) ise modal
değişkenler kullanılarak elastik spektral yerdeğiştirmeye (d, Sde) dönüştürülür. Sonrasında
ise deprem istemi ile bina kapasitesi karşılaştırılarak performans noktası (dp) bulunur. ATC40 vb. yönetmeliklerde, depremin elastik spektrum eğrisi, sönüm oranları değiştirilerek
kapasite eğrisi ile kesiştiği nokta dikkate alınırken [28] bu çalışmada, kapasite eğrisinin ilk
doğrusu ile aynı eğimde (rijitlik) çizilen bir doğruyla DBYBHY-07’de 50 yılda aşılma
olasılığı %10 olan (475 yılda bir olan) şiddetli bir deprem için tanımlanmış elastik davranış
spektrum eğrisinin kesişim noktası yapının performans noktası olarak kabul edilmiştir.
6738
Ceyhun EREN
Şekil 7: Çalışmada kullanılan yapı performansı belirleme analizinin grafiksel gösterimi
Çalışmaya konu yapıların deprem performansları belirlenirken öncelikle P-∆ etkileri de
dikkate alınarak yeni rijitlik değeri hesaplanmıştır. Sonrasında bu yeni rijitlik değeri ile
aynı eğimde çizilen bir doğru ile elastik spektrum eğrisi kesiştirilmiştir. Başlangıç rijitliği
çok büyük olmayan, diğer bir deyişle doğal titreşim periyodu (T) sınır periyodundan (TS)
daha uzun olan (T > TS) göreli esnek sistemlerde, Eşit Yerdeğiştirme Kuralı kullanılarak
elastik yerdeğiştirmenin (Sde) elastik olmayan yerdeğiştirmeye (Sdi) eşit olduğu kabul
edilmiştir. Başlangıç rijitliği çok büyük olan, diğer bir deyişle doğal titreşim periyodu sınır
periyodundan daha kısa olan (T < TS) göreli rijit sistemlerde ise elastik olmayan
yerdeğiştirme, elastik yerdeğiştirmeden belirli oranda daha büyük olmaktadır (Denklem
10). Dayanım azaltma katsayısına (Ry) bağlı olarak değişen spektral yerdeğiştirme oranı
(CR) DBYBHY-07’de önerildiği gibi Denklem 11 ile hesaplanabilir [16].
(10)
S di  CR S de
CR 
1   Ry  1 TS T
Ry
(11)
Deprem yüklerinin belirlenmesi için kullanılan Elastik Spektral İvme, Sae(T); Spektral İvme
Katsayısı, A(T) ile yerçekimi ivmesi, g’nin çarpımına eşittir. Spektral ivme katsayısı,
Denklem 13’te gösterildiği gibi DBYBHY-07’den alınan Etkin Yer İvmesi Katsayısı (Ao),
bina önem katsayısı (I) ile yerel zemin koşulları ve bina doğal periyodu, T’ye bağlı olarak
hesaplanan Spektrum Katsayısı, S(T)’nin çarpımına eşittir [16].
S ae (T )  A(T ) g
A(T )  Ao  I  S (T )
(12)
(13)
6739
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
3.5 Analiz Kriterlerinin Belirlenmesi
Yapısal değişkenlerle ilgili olarak gerçekleştirilen hassasiyet çalışması sonucu bina deprem
performansına en çok etkisi olanlar, kolon kesiti, donatı oranı, kolon yüksekliği, eksenel
yük, deprem bölgesi ve zemin sınıfı olarak belirlenmiştir. Etriye çapı ve sıklığının da bina
performansı üzerinde önemli etkileri olduğu gözlense de incelenen yapıların neredeyse
tamamında sarılma bölgesindeki aralığın aynı olduğu, çapın ise kolon kesitine göre
değiştiği gözlenmiştir. Bir diğer önemli değişken olan beton sınıfının ise çalışmaya konu
yapı türlerinin deprem performansları üzerinde önemli bir farklılık yaratmadığı
görülmüştür. Bu sonuca varılırken aynı yapısal özelliklere sahip modellerin, farklı beton
sınıfları (C20, C30, C40) kullanılarak kapasite analizleri yapılmış ve performans noktaları
belirlenmiştir. Farklı beton sınıfları kullanılan yapıların performans noktalarının her dört
deprem bölgesi ve dört zemin sınıfı için de aynı hasar seviyesine karşılık geldiği
görülmüştür.
İtme Analizi
Performans Analizi
10,0
70
C30
50
40
30
C 20
C 30
C 40
20
10
0
100
200
300
400
Deplasman (mm)
500
C40
600
C20
C40
MN
C20
GV
C30
5,0
GÇ
C40
C20
2,5
0
C30 C20
C30
C40
7,5
Sa, a (m/s2)
Kuvvet (kN)
60
0,0
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Sd, d (m)
Şekil 8: 335 kN’luk eksenel yük altındaki betonarme kolonların (Tip 6a) farklı beton
sınıfları kullanılarak yapılan itme analizleri ve deprem performanslarının karşılaştırılması
Farklı beton sınıflarına sahip kolonlar için aynı grafik üzerinde çizilen kapasite eğrilerinde
(Şekil 8) az da olsa farklılıklar bulunsa da performans noktalarının aynı hasar seviyesine
denk geldiği gözlenmiştir (Tablo 5). Bunun en önemli nedeni, eksenel yük oranı düşük olan
bu tip kolonların beton sınıfları farklı olsa da moment-eğrilik ilişkilerinin benzer olmasıdır
[29]. Ek olarak, kolon etkileşim grafiği incelendiğinde, göçme yerdeğiştirmesine götürecek
eksenel yük karşısında bile kesitlerin nihai moment kapasitesi dengeli noktanın altında
kaldığından bu tip kolonların sıradan bir kiriş gibi davrandığı söylenebilir.
Tablo 5: Farklı beton sınıfına sahip betonarme kolonların deprem performanslarının
karşılaştırılması
Beton
Sınıfı
C20
C30
C40
6740
T
(sn)
1.694
1.598
1.528
My
(kNm)
478.4
498.5
512.3
Mu
(kNm)
544.7
557.8
565.9
ΔMN
(mm)
154.4
145.9
139.8
ΔGV
(mm)
341.1
323.9
312.8
ΔGÇ
(mm)
464.6
443.4
429.3
Sdi
(mm)
310.7
289.8
274.7
Hasar
Seviyesi
Orta
Orta
Orta
Ceyhun EREN
Sonuç olarak; geliştirilen hızlı deprem hasar tahmini yönteminde kullanılan değişkenler,
deprem bölgesi, zemin sınıfı, kolon yüksekliği, kolon kesit özellikleri, boyuna donatı oranı
ile yatay ve dikey açıklık, çatı taşıyıcı sistemi ve çatı örtüsü ile ilişkili eksenel yük olarak
belirlenmiştir. Tüm bu değişkenler, farklı seçenekleri ile birlikte Tablo 6‘da gösterilmiştir.
Tablo 6: Önerilen Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi için yapısal veri toplama tablosu
Kolon Kesiti
(cm)
Donatı
Oranı
Makas
Sayısı
Min.
Orta
Yük.
=1
>2
35x35
40x40
45x45
50x50
55x55
60x60
70x70
80x80
Yatay
Açıklık (m)
Dikey
Açıklık (m)
Yükseklik
(m)
……
(10-30)
……
(6-24)
……
(5-12)
Çatı Taşıyıcı Sistemi
Prekast
Kiriş
Çelik
Kiriş
Uzay
Kafes
Çelik
Makas
Oluk Kirişi
PBA
Çelik
Yok
Çatı Örtüsü
Aşık
PBA
Çelik
Yok
Sandviç
Panel
İzolasyon
Eternit
Poliüretan
Trapez Sac
Taşyünü
Sac
Camyünü
4. YAPISAL HASAR TAHMİN EĞRİLERİ
Bu çalışmada hedeflenen, bilinen deprem bölgesi ve zemin sınıfı için bir yapının belirli
değişkenler ile hızlı bir şekilde yapısal hasar seviyesinin tespit edilmesi olduğundan,
oluşturulan hasar tahmin eğrilerinde olasılık kavramı, sigorta sektöründe deprem PML’i
hesabı sırasında temel alınan 475 yılda bir olacak (50 yıl içinde aşılma olasılığı % 10 olan)
şiddetli bir depremin olasılığı ile sabit tutulmuştur. Bunun yerine deprem bölgesi, zemin
sınıfı, kolon boyutları ve boyuna donatı oranına göre değişen eğriler, yapının performansını
tanımlayan yükseklik ve eksenel yük gibi iki önemli değişken kullanılarak çizilmiştir.
4.1 Kritik Kütle Hesabı
Kritik kütle hesabı, kolon kesit özellikleri, donatı oranı, kolon yüksekliği gibi belirli
değişkenler sabit tutularak DBYBHY-07’de belirtilen her üç hasar seviyesine karşılık gelen
tepe yerdeğiştirmesini yaratacak kütlenin bulunması olarak tanımlanabilir. Binanın kütlesi
6741
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
değiştiğinde yapı periyodu da değişeceğinden aynı deprem karşısında talep edilecek elastik
ötesi yerdeğiştirme değeri de değişecektir. Bu durumda problem, belirli bir senaryo depremi
karşısında yapı modelinin, moment-eğrilik analizleri yardımıyla bulunacak hasar
seviyelerine karşılık gelen sınır yerdeğiştirmeler ile birebir aynı yatay yerdeğiştirmeyi
yapmasını sağlayacak eksenel yükün hesaplanması olarak sadeleştirilebilir. Her kütle
değişiminde, moment-eğrilik ilişkisine bağlı olarak hasar seviyelerine karşılık gelen sınır
yerdeğiştirmeler de değiştiğinden, en iyi periyot çiftlerinin bulunabilmesi için iteratif bir
yöntem izlenmiştir. Kritik periyot bulunduktan sonra buna karşılık gelen eksenel yük değeri
o hasar seviyesi için kritik ağırlık olarak kaydedilmiştir. Doğal titreşim periyodu (T) sınır
periyodundan (TS) daha uzun olan (T > TS) göreli esnek bir sistem için kritik periyodun
nasıl hesaplandığı Denklem 14a ve Denklem 14b’de görülebilir.
 Hasar
S
 S di  S de  ae2
w
 2 
w 

 TS 
T  TS 
2
(14a)
2
S
T 
Ao  I  2.5   B 
 y L2
Lp 

T 
 L p    y   L   
2
3
2 
 2 



 T 
0.8
T  TS 
(14b)
Hesaplamalar sırasında, P-Δ etkileri de dikkate alındığından her adımda değiştirilen
eksenel yük ve karşılık gelen tepe yerdeğiştirmesinden ötürü azalacak yeni rijitlik değeri
kullanılmıştır. Ayrıca dayanımdaki azalmadan ötürü hesaplanan yeni nihai yerdeğiştirme
değerinin, göçme birim şekil değiştirmesine karşılık gelen yerdeğiştirme değerinden küçük
olması durumunda ise yeni nihai yerdeğiştirme değeri, göçme yerdeğiştirme istemi olarak
kabul edilmiştir. P-Δ etkilerinin yarattığı farklılıklar, Tablo 7’de gösterilmiştir. Bunlardan
en önemlisi, P-Δ etkileri mevcut değilken kolon kesitindeki hasar, ‘’Yüksek’’ seviyede
olabilirken, P-Δ etkileri hesaba katıldığında kolonda ‘’Göçme’’ yaşanabilmesidir.
Tablo 7: P-Δ etkisinin, 465 kN’luk eksenel yük altındaki 10 m yüksekliğinde olan Tip 6a
kolonunun (1. Derece deprem bölgesi ve Z3 zemin sınıfı özelliklerine tabi) deprem
performansı üzerinde yarattığı farklılıklar
P-Δ
Etkisi
T
(sn)
Vy
(kN)
Vu
(kN)
ΔMN
(mm)
ΔGV
(mm)
ΔGÇ
(mm)
Δu
(mm)
Sdi
(mm)
ay
(m/s2)
Yok
2.13
52.51
57.78
181.0
382.4
517.8
519.9
409.3
1.11
Var
2.26
46,59
33.60
181.0
382.4
409.1
409.1
439.8
0.98
Analizler sırasında istenilen kütle değerleri bulunmaya çalışılırken her eksenel yük
değişimine karşılık moment-eğrilik ve etkin eğilme rijitliği, P-∆ etkilerinden ötürü periyot
ve belli kolon yüksekliklerinden sonra nihai yerdeğiştirme de değiştiğinden iterasyon
adımlarının yürütülebilmesi için özel bir yazılım geliştirilmiştir. İterasyonlar sırasında
6742
Ceyhun EREN
varsayılan kütle değerleri 1 kg ile 300 kg arasında seçilerek depremin talep ettiği elastik
olmayan yerdeğiştirme değeri, farklı hasar seviyelerine karşılık gelen yerdeğiştirme
değerlerine yaklaştıkça kütle değişim aralığı azaltılmıştır. Hasar seviyelerine karşılık gelen
yerdeğiştirme ile belirli kütle altında yapılan yatay yerdeğiştirme arasındaki fark % 0.1 ve
altında kaldığı anda iterasyon sonlandırılmıştır. Tablo 8, geliştirilen yazılımın Tip 6a
kesitine sahip, ters sarkaç tipindeki betonarme kolonun kritik ağırlık hesabındaki 9 m’lik
yüksekliğe karşılık gelen örnek çıktılarını göstermektedir. Deprem istemi için 1. Derece
Deprem Bölgesi ve Z3 zemin sınıfına karşılık gelen elastik spektrum eğrisi kullanılmıştır.
Tablo 8: 1. Derece deprem bölgesi ve Z3 zemin sınıfı koşullarına tabi 9 m yüksekliğindeki
Tip 6a kolon kesiti için her üç hasar seviyesine karşılık gelen kritik kütle tespit örneği
İtr.
T
(sn)
Eks.
Yük
(kN)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0.265
0.910
0.667
0.797
0.855
0.826
0.841
0.848
0.852
0.850
1.512
1.766
1.884
1.826
1.796
1.781
1.774
2.023
1.901
1.962
1.993
1.978
1.985
1.989
1.987
9.810
113.7
61.73
87.69
100.7
94.18
97.43
99.05
99.86
99.46
302.1
403.5
454.1
428.8
416.1
409.8
406.6
516.5
461.5
489.0
502.7
495.9
499.3
501.0
500.2
Eks.
Yük
Oranı
(%)
0.09
1.05
0.57
0.81
0.93
0.87
0.90
0.92
0.92
0.92
2.80
3.74
4.20
3.97
3.85
3.79
3.77
4.78
4.27
4.53
4.65
4,59
4.62
4.64
4.63
My
(kNm)
Mu
(kNm)
ϕy
(rad/m)
ϕHasar
(rad/m)
ΔHasar
(mm)
Sdi
(mm)
429.72
451.74
440.49
446.00
448.78
447.54
448.19
448.63
448.89
448.48
491.59
512.50
522.94
517.53
515.15
513.60
513.15
535.75
524.40
529.87
532.81
531.35
53221
532.34
532.36
503.65
521.54
512.88
517.30
519.50
518.25
518.81
519.10
519,19
519.35
552.57
568.43
576.17
572.46
570.32
569.53
568.93
585.61
577.34
581.64
583.64
582.62
583.02
583.43
583.16
0.00313
0.00329
0.00321
0.00325
0.00327
0.00326
0.00326
0.00327
0.00327
0.00326
0.00358
0.00373
0.00381
0.00377
0.00375
0.00374
0.00374
0.00390
0.00382
0.00386
0.00388
0.00387
0.00387
0.00387
0.00388
0.02105
0.02126
0.02115
0.02121
0.02123
0.02122
0.02122
0.02123
0.02123
0.02123
0.08838
0.08943
0.08998
0.08970
0.08956
0.08950
0.08946
0.13352
0.13588
0.13510
0.13430
0.13471
0.13455
0.13438
0.13449
132.1
136.5
134.2
135.3
135.9
135.6
135.8
135.9
135.9
135.8
321.8
328.3
331.6
329.9
329.1
328.6
328.5
364.4
409.1
385.5
374.5
379.8
376.7
376.1
376.1
17.39
147.4
101.6
125.8
136.8
131.4
134.1
135.5
136.2
135.8
271.2
326.8
353.1
340.1
333.4
330.1
328.5
384.6
356.9
370.8
377.7
374.3
376.0
376.9
376.4
6743
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
4.2 Hasar Tahmin Eğrilerinin Çizilmesi
Detaylı olarak irdelenen yöntemler yardımıyla kolon yüksekliklerini, 5 ile 7 m arasında 25
cm’de bir, 7 ile 12 m arasında ise 1’er m’lik aralıklarla arttırarak kritik kütle değerleri
hesaplanmıştır. Bu kütle değerleri kritik eksenel yük değerlerine çevrilerek karşılık gelen
yükseklik değerleriyle birlikte hasar tahmin eğrilerinin çizilmesinde kullanılmıştır (Şekil 9).
Aynı iterasyon adımları her bir kesit tipi, 4 farklı deprem bölgesi ve 4 farklı zemin sınıfı
için tekrarlanarak, hasar seviyelerine karşılık gelen yükseklik-eksenel yük çiftleri ayrı ayrı
hesaplanmıştır. Analizler sonunda toplam 384 farklı hasar tahmin eğrisi elde edilmiştir.
10,0
MN
GV GÇ
5,0
2,5
0,0
0,00
Ağır Hasar Bölgesi
GV Yüksek
Hasar Bölgesi GÇ
W (kN)
Sa, a (m/s2)
7,5
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0,10
0,20
0,30
0,40
Sd, d (m)
0,50
0,60
0,70
W=500,2 kN
Orta Hasar Bölgesi
W=406,6 kN
W=99,46 kN
MN
Düşük Hasar Bölgesi
5
6
7
8
L (m)
9
10
11
12
Şekil 9: 1. Derece deprem bölgesi ve Z3 zemin sınıfı koşullarındaki 60x60 cm’lik %1 donatı
oranına sahip kolon kesiti (Tip 6a) için hasar tahmin eğrisi çiziminin grafiksel gösterimi
4.3 Geliştirilen Yeni Yöntem Kullanılarak Yapılan Analiz Örnekleri
Geliştirilen yeni yöntemin gerek kullanım kolaylığının gerekse hızı ve hassasiyetinin
ölçülebilmesi için 1. Derece Deprem Bölgesi ve Z3 sınıfına giren zemin üzerine inşa
edildiği varsayılan 5 farklı örnek sanayi yapısı (Tablo 9) seçilerek yeni yöntem ile yapısal
analizler yapılmıştır.
Tablo 9: Örnek sanayi yapılarının mimari ve yapısal özellikleri
No
Kolon
Kesiti
(cm)
Yatay
Açıklık
(m)
Dikey
Açıklık
(m)
L
(m)
1
60 x 60
(ρ= %1)
(>2)
10
10
9
60 x 60
(ρ= %1)
60 x 60
(ρ= %1)
60 x 60
(ρ= %1)
60 x 60
(ρ= %2)
(>2)
22
(>2)
24
(>2)
24
(>2)
24
10
9
12
9
12
10
12
9
2
3
4
5
6744
Çatı Yapısı
Taşıyıcı Sistem
Çelik
Kirişi
IPE550
Prekast
Kiriş
Prekast
Kiriş
Prekast
Kiriş
Prekast
Kiriş
Kaplama
Çelik
Aşık
Sandviç Panel
(Poliüretan)
Prekast
Aşık
Prekast
Aşık
Prekast
Aşık
Prekast
Aşık
Sandviç Panel
(Poliüretan)
Sandviç Panel
(Taşyünü)
Sandviç Panel
(Taşyünü)
Sandviç Panel
(Taşyünü)
Eks.
Yük
(kN)
87
335
460
465
463
Ceyhun EREN
Örnek sanayi yapılarının ağırlıkları hesaplandıktan sonra bulundukları deprem bölgesi ve
zemin sınıfına uygun bina envanterindeki kolon kesit tiplerine ait hasar tahmin eğrileri
seçilmiştir. Bu eğriler üzerinden eksenel yük ve kolon yüksekliklerinin kesişim noktası
bulunarak yapısal hasar seviyesi, hızlı ve kolay bir şekilde belirlenmiştir (Şekil 10). Bu
hasar seviyelerine karşılık gelen hasar yüzdeleri, deprem PML’i olarak kabul edilmiştir.
1000
1000
900
800
800
Ağır Hasar Bölgesi
GV Yüksek
Hasar Bölgesi
600
500
3
400
300
100
0
5
6
7
8
L (m)
600
4
2
Orta Hasar Bölgesi
1
MN
Düşük Hasar Bölgesi
200
Yüksek
Hasar Bölgesi
700
W (kN)
700
W (kN)
900
GÇ
400
12
GV
MN
Düşük Hasar Bölgesi
100
11
5
Orta Hasar Bölgesi
300
10
GÇ
500
200
9
Ağır Hasar Bölgesi
0
5
6
7
8
L (m)
9
10
11
12
a) Tip 6a’ya ait hasar tahmin eğrisi (D1, Z3) b) Tip 6b’ye ait hasar tahmin eğrisi (D1, Z3)
Şekil 10: Örnek sanayi yapılarının hasar seviyelerinin geliştirilen analitik hasar tahmin
eğrileri kullanılarak belirlenmesi
4.4 Analiz Çıktılarının Mevcut Hasar Tahmin Yöntemleri İle Karşılaştırılması
Deprem hasar tahmini konusunda ilk çalışma olarak kabul edilen John Freeman’ın
yöntemine göre farklı yapı sınıfları için oluşturulan tabloda betonarme sanayi yapıları için
PML değerinin % 10 ile % 20 arasında değiştiği belirtilmiştir [7]. Çalışmaya konu prefabrik
betonarme yapıların PML değeri güvenli tarafta kalmak adına % 20 olarak kabul edilmiştir.
Karl Steinbrugge tarafından geliştirilen yönteme göre Sınıf 4C olarak adlandırılan prefabrik
betonarme sanayi yapıları için deprem PML değeri, hasar belirleme faktörleri de
kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır [8].
PML = 60x[1+(-10+5+10)/100] = % 63
FEMA 154 Yöntemi deprem hasar tahmininden çok bina deprem performansının
belirlenmesine yönelik hızlı bir puanlama sistemidir. Temel puanı 2.4 olan çalışmaya konu
prefabrik betonarme yapıların (PC2) puanı, yatayda veya dikeyde herhangi bir düzensizlik
bulunmadığından yalnızca Z3 Zemin Sınıfı nedeniyle 0.4 puanlık bir azalma ile 2.0 olarak
hesaplanmıştır. Bu puan da eşik değer olan % 60’lık PML değerine karşılık gelmiştir [11].
Çok sayıda uzmandan görüş alınarak oluşturulan MMI’ya göre değişen hasar olasılık
matrislerine dayanan ATC-13’te PML değeri hesaplanırken beta dağılımına göre çizilen
hasar eğrileri kullanılmıştır. Faaliyet Sınıfı 81 olan az katlı standart prefabrik betonarme
yapılar için 1. Derece Deprem Bölgesi’ne karşılık gelen MM IX’a ait beta değişkenleri 7.16
6745
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
ve 24.4 olan [10] hasar eğrisi çizildiğinde, örnek yapıların tamamı için deprem PML’i
olarak kabul edilebilecek medyan değerinin yaklaşık % 22 olduğu görülmüştür (Şekil 11).
6
Beta olasılık dağılımı
5
Olasılık (%)
4
3
Hasar Yüzdesi
Medyan Değeri (PML) = 22%
2
1
0
0.1 0.2
0.3
0.4 0.5 0.6
Hasar Yüzdesi
0.7
0.8
0.9
1
Şekil 11: MMI değeri IX olan bir deprem koşullarına tabi az katlı prefabrik betonarme
yapılara (Standart yapı tipi, Sınıf 81) ait hasar yüzdesinin olasılıksal dağılımı
Deprem hasar tahminine analitik bir yaklaşım getiren HAZUS Metodu’na göre PML hesabı
yapılırken öncelikle çalışmaya konu prefabrik betonarme yapılar (PC2L) için tanımlanmış
medyan ve beta değişkenleri kullanılarak normal dağılıma göre hasar görebilirlik eğrileri
çizilmiştir. Sonrasında, bu sınıftaki yapılar için yöntemde belirtilen periyot değerleri
kullanılarak DBYBHY-07’deki tasarım ivme spektrum eğrisi yardımıyla 1. derece deprem
bölgesi ve Z3 zemin sınıfına göre depremin talep ettiği elastik olmayan spektral
yerdeğiştirme hesaplanmıştır (Şekil 12). Bu değerler, hasar görebilirlik eğrileri ile
kesiştirildiğinde her bir hasar seviyesine karşılık gelen aşılma olasılıkları bulunmuştur.
Yapının tasarım seviyesine göre değişen PML değerleri, aşılma olasılıkları ve hasar
yüzdeleri kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır;
PML = 0.17x(0)+0.18x(0.05)+0.37x(0.1)+0.25x(0.5)+0.03x(1) = % 20
(a)
PML = 0.14x(0)+0.27x(0.05)+0.41x(0.1)+0.16x(0.5) +0.02x(1) = % 15
(b)
Yeni geliştirilen yöntem, mevcut hasar tahmin yöntemleri ile karşılaştırıldığında, elde
edilen analiz sonuçlarının birbirinden oldukça farklı olduğu gözlenmiştir. Aynı
boyutlardaki kolon kesitine sahip örnek betonarme sanayi yapılarının hasar seviyeleri, yeni
geliştirilen yönteme göre farklı değişkenler seçildiğinde ‘’Düşük’ seviyeden ‘’Ağır
(Göçme)’’ seviyeye bile çıkabilirken taşıyıcı sistemin aynı olmasından ötürü mevcut
yöntemlere göre hasar seviyelerinde belirgin farklılıklar oluşmamaktadır (Tablo 10).
İçlerinden yalnızca HAZUS Metodu’nda yapının Yönetmelik koşullarının üzerinde tasarım
6746
Ceyhun EREN
yapılan binalar için ayrı sonuç verdiği ve bu tip yapılarda PML oranının düştüğü
söylenebilir.
Düşük Hasar Sınırı
0,90
Orta
Yüksek Hasar
Hasar Sınırı
Sınırı
0,80
Aşılma Olasılığı
Düşük Hasar Sınırı
0,70
0,60
0,50
Aşılma Olasılığı
1,00
Göçme Sınırı
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
Spektral Yerdeğiştirme (m)
0,80
a) Yönetmelik alt sınırlarına göre tasarım
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0,00
Orta
Hasar Yüksek Hasar
Sınırı Sınırı
Göçme Sınırı
0,20
0,40
0,60
Spektral Yerdeğiştirme (m)
0,80
b) Yönetmelik koşulları üzerinde tasarım
Şekil 12: Prefabrik betonarme yapılar için HAZUS Yapısal Hasar Görebilirlik Eğrileri
Tablo 10: Farklı deprem hasar tahmini yöntemleri kullanılarak elde edilen analiz
sonuçlarının karşılaştırılması
No
1
2
3
4
5
John
Freeman
Karl V.
Steinbrugge
ATC-13
FEMA
154 v:2
HAZUS
PML
(%)
20
20
20
20
20
PML
(%)
63
63
63
63
63
PML
(%)
22
22
22
22
22
PML
(%)
60
60
60
60
60
PML
(%)
20
20
20
20
15
Yeni Metod
Hasar
Sınırı
PML
(%)
Düşük
Orta
Yüksek
Ağır
Orta
5
30
70
100
30
4.5 Geliştirilen Yöntemin Hasar Yaşanan Sanayi Yapıları ile Karşılaştırılması
Geliştirilen yöntemin hasar yaşanan binalar üzerinde uygulanarak sonuçlarının
karşılaştırılması, yöntemin hassasiyetinin belirlenebilmesi açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu amaçla, 1999 Kocaeli Depremi’nde ‘’Ağır’’ hasar yaşanan tek katlı
prefabrik betonarme sanayi yapısının detaylı yapısal bilgilerine (Tablo 11) ulaşılarak
geliştirilen yöntem yardımıyla yapısal performans analizi yapılmıştır. Yapının, 1. Derece
Deprem Bölgesi ve Z3 sınıfına giren zemin üzerine inşa edildiği belirtilmiştir [30].
Söz konusu sanayi yapısının kolon kesiti kare olmadığından performans analizi öncesinde
geliştirilen yöntem yardımıyla, yapının bulunduğu deprem bölgesi ve zemin sınıfına uygun
olarak yatay ve dikey açıklık doğrultuları için ayrı ayrı hasar tahmin eğrileri çizilmiştir.
Yapıda meydana gelebilecek en yüksek hasar tahmini için kesit boyutlarına göre değişen bu
6747
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
eğrilerden en elverişsiz olanı seçilerek yapının mimari ve yapısal özelliklerine göre
hesaplanan eksenel yük ile kolon yüksekliği değerleri kesiştirildiğinde, yapının ‘’Göçme
Sınırı’’nın ötesinde, ‘’Ağır Hasar Bölgesi’’nde bulunduğu tespit edilmiştir (Şekil 13).
Tablo 11: Hasar yaşanan sanayi yapısının mimari ve yapısal özellikleri [30]
Yatay
Açıklık
(m)
Kolon Kesiti
(cm)
Dikey
Açıklık
(m)
L
(m)
35 x 55
(ρ= %1.5)
Taşıyıcı Sistem Kaplama
Prekast
Kiriş
(2)
20
6
Prekast
Aşık
Eks.
Yük
(kN)
Yok
205
6
(Yapının orta bölümlerinde
2 ad. vinç kirişi
mevcuttur.)
400
600
Ağır Hasar Bölgesi
500
300
300
W (kN)
GÇ
Yüksek
Hasar Bölgesi
400
W (kN)
Çatı Yapısı
GV
Orta Hasar Bölgesi
MN
Düşük Hasar Bölgesi
200
100
0
5
6
7
8
L (m)
P
200
MN Orta Hasar Bölgesi
Düşük Hasar Bölgesi
0
10
11
12
a) Yatay açıklık doğrultusu için (D1, Z3)
Yüksek
Hasar Bölgesi
GV
100
9
Ağır Hasar Bölgesi
GÇ
5
6
7
8
L (m)
9
10
11
12
b) Dikey açıklık doğrultusu için (D1, Z3)
Şekil 13: Hasar yaşanan sanayi yapısının geliştirilen yönteme göre elde edilen analitik
hasar tahmin eğrileri kullanılarak yapısal performansının belirlenmesi
Tek katlı sanayi yapılarında yaşanan hasarlar incelendiğinde, birbirine eş çerçevelerden
oluşan simetrik kolon kesitlerine sahip bu tip yapılarda burulma tipi hasarlara
rastlanılmadığı, bununla birlikte yatay açıklık sayısı 2 veya daha fazla olduğunda, meydana
gelen hasarların orta bölümdeki kolonlarda yoğunlaştığı gözlenmiştir [30]. Edinilen bu
bilgi, geliştirilen yöntem sırasında kritik kolon seçiminin doğru bir yaklaşım olduğunu
göstermektedir. Ek olarak, daha büyük kolon kesitine sahip sanayi yapılarında, son yıllarda
meydana gelen depremler sırasında daha az hasar yaşandığı gözlenmiştir [31]. Geliştirilen
hasar tahmin eğrilerinin kesit boyutları arttıkça yukarı yönlü hareket etmesi ve aynı hasar
seviyesi için daha yüksek eksenel yüklere gerek duyulması, literatürde bulunan gerçek
hasar araştırmalarından elde edilen bu verilerle de örtüştüğü söylenebilir.
6748
Ceyhun EREN
5. SONUÇLAR
Bu çalışmada, betonarme sanayi yapıları için deprem mühendisliği’nde uzman olmayan
kişilerce de kullanılabilecek kolay, hızlı ve de analitik bir yapısal deprem hasar (PML)
tahmin yöntemi geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında yapılan analiz sonuçlarına göre
deprem performansını en çok etkileyen değişkenlerin, kolon kesiti, boyuna ve enine donatı
oranı, etriye aralığı, kolon yüksekliği, eksenel yük, deprem bölgesi ve zemin sınıfı olduğu
görülmüştür. Beton sınıfının ise çalışmaya konu yapı türlerinin deprem performanslarında
büyük farklılıklar yaratmadığı tespit edilmiştir. Yöntemde kullanılan hasar tahmin eğrileri,
DBYBHY-07’de önerilen bina performans değerlendirmesi prosedürüne uygun şekilde, bir
diğer önemli konu, P-∆ etkilerini de hesaba katarak özel bir yazılım yardımıyla elde
edilmiştir. Çizilen bu eğrilere ilişkin tespit edilen önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir;

Diğer değişkenler sabitken boyuna donatı oranı arttırıldığında, En Küçük Hasar
Sınırı’nın yukarı doğru kayarak kolon yükseliği eksenine paralel hale geldiği, Güvenlik
Sınırı ve Göçme Sınırı’nın ise düşük kolon yüksekliklerinde sınırlı oranda olsa da
özellikle kolon yükseklikleri arttıkça yukarı doğru hareket ettikleri gözlenmiştir (Aynı
hasar seviyesi için daha büyük eksenel yük gerekmektedir.).

Yalnızca kesit boyutları arttırıldığında, aynı hasar seviyesine karşılık gelen eğrilerin
birbirlerine yakın oranlarda yukarı doğru kaydığı gözlenmiştir.

Yalnızca kolon yükseklikleri arttırıldığında, dayanımdaki azalma nedeniyle P-∆
etkisinin hakim olduğu ve DBYBHY-07’de Göçme Sınırı için önerilen birim
şekildeğiştirmeye karşılık gelen sınır eğrilik değerine henüz ulaşmadan kesitin
göçebildiği gözlenmiştir.
Çalışmanın sonunda yapılan örnek analizlerde, mevcut hızlı hasar tahmini yöntemlerine
göre (HAZUS Metodu hariç) aynı hasar seviyesine karşılık gelen sanayi yapılarının yeni
yöntem kullanıldığında oldukça farklı yapısal hasar seviyelerine sahip olabilecekleri
gözlenmiştir.
Geliştirilen yöntemin güvenilirliğinin araştırılması bakımından analiz sonuçları, hasar
yaşanan sanayi tipi yapılarla karşılaştırıldığında ise mevcut çalışmalarda paylaşılan yapısal
bilgiler sınırlı seviyede olsa da özellikle kısmen veya tamamen yıkılan binaların, geliştirilen
yönteme göre de ‘’Göçme Sınırı’’nın ötesinde değerlendirildiği gözlenmiştir. Ek olarak,
deprem hasarları incelendiğinde, kolon kesitleri arttıkça meydana gelen hasarların azalması
tespitinin de geliştirilen hasar tahmin eğrilerindeki değişim ile tutarlı olduğu söylenebilir.
Semboller
Ac
: Kesit alanı
Ae
: Etkin alan
Ao
: Etkin yer ivmesi katsayısı
A(T)
: Spektral ivme katsayısı
ASTM
: American Society for Testing and Materials (ABD Malzeme ve Test
Derneği)
6749
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
ATC
: Applied Technology Council (Uygulamalı Teknoloji Konseyi)
a, Sae
: Elastik spektral ivme
ap
: Performans noktasına karşılık gelen spektral ivme
ay
: Akma noktasına karşılık gelen spektral ivme
CR
: Spektral yerdeğiştirme oranı
d, Sde
: Elastik spektral yerdeğiştirme
da
: Dikey açıklık mesafesi
DBYBHY-07 : 2007 Türkiye Deprem Yönetmeliği
dp
: Performans noktasına karşılık gelen spektral yerdeğiştirme
dy
: Akma ivmesine karşılık gelen spektral yerdeğiştirme
EIeff
: Etkin eğilme rijitliği
FEMA
: Federal Emergency Management Agency (Federal Acil Durum Yönetimi
Kurumu)
fyk
: Boyuna donatının karakteristik dayanımı
fywk
: Enine donatının karakteristik dayanımı
fck, fcm
: Betonun karakteristik dayanımı
fs
: Eşdeğer statik kuvvet
g
: Yerçekimi ivmesi
HAZUS
: Hazards - United States (ABD Tehlike Analiz Programı)
I
: Bina önem katsayısı
k
: Rijitlik katsayısı
L
: Kolon yüksekliği
Lp
: Plastik mafsal boyu
m
: Kütle
MMI
: Modifiye edilmiş Mercalli Şiddeti
ML
: Makas uzunluğu – Yatay açıklık mesafesi
Mu
: Nihai moment
My
: Akma momenti
W
: Kolona etkiyen eksenel yük
PBA
: Prefabrik betonarme
PML
: Probable Maximum Loss - Olası en yüksek hasar
Py
: Yatay yük kapasitesi
Ry
: Dayanım azaltma katsayısı
S(T)
: Spektrum katsayısı
Sdi
: Elastik olmayan spektral yerdeğiştirme
6750
Ceyhun EREN
T
: Doğal titreşim periyodu
TS
: Sınır periyodu
TSDS
: Tek serbestlik dereceli sistem
u
: Tepe yerdeğiştirmesi
uy
: Akma noktasına karşılık gelen tepe yerdeğiştirmesi
umax
: En büyük tepe yerdeğiştirmesi
V
: Taban kesme kuvveti
Vy
: Akma noktasına karşılık gelen yatay yük kapasitesi
Vu
: Nihai yatay yük kapasitesi
w
: Doğal açısal frekans
wS
: Sınır periyoduna karşılık gelen açısal frekans
∆GÇ
: Göçme Sınırı’na karşılık gelen yerdeğiştirme
∆GV
: Güvenlik Sınırı’na karşılık gelen yerdeğiştirme
∆Hasar
: Herhangi bir hasar sınırına karşılık gelen yerdeğiştirme
∆MN
: En Küçük Hasar Sınırı’na karşılık gelen yerdeğiştirme
∆p
: Plastik yerdeğiştirme
∆y
: Akma noktasına karşılık gelen yerdeğiştirme
θp
: Kolon kesitlerinde yaşanan plastik dönme istemi
ρs
: Enine donatının hacimsel oranı
ρsm
: 2007 Türkiye Deprem Yönetmeliği’ne göre en küçük enine donatı oranı
ϕHasar
: Herhangi bir hasar sınırına karşılık gelen eğrilik
ϕp
: Plastik eğrilik istemi
ϕu
: Nihai eğrilik
ϕy
: Akma eğriliği
Teşekkür
Bu çalışmadaki değerli katkılarından ötürü BÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyelerinden
Doç. Dr. Hilmi Luş, Yrd. Doç. Dr. Kutay Orakçal ve İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Alper İlki ile BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Dr.
Cüneyt Tüzün’e teşekkürlerimi bir borç bilirim. Engin programcılık bilgisi ile desteğini
esirgemeyen BÜ Doktora Öğrencisi, Tarık Tufan’a da ayrıca teşekkür ederim.
Kaynaklar
[1]
RMS Event Report, Kocaeli, Turkey Earthquake, http://www.rms.com/Publications/
Turkey_Event.pdf, 2000.
6751
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
[2]
Air Worldwide Damage Survey Report, Tohoku, Japan Earthquake, http://www.airworldwide.com/Publications/Presentations/AIR-Surveys-Damage-from-the-TohokuEarthquake-and-Tsunami-(Summary-and-Slideshow), 2011.
[3]
Kayhan, A.H., Şenel, Ş.M., Fragility Based Damage Assessment in Existing Precast
Industrial Buildings: A Case Study for Turkey, Structural Engineering and
Mechanics, Vol. 34, No.1, 2010.
[4]
Durukal, E., Erdik M., Uçkan, E., Earthquake Risk to Industry in İstanbul and its
Management, Springer, Nat Hazards, 44:199-212, 2008.
[5]
Yao, T., P., J., Probabilistic Methods for The Evaluation of Seismic Damage of
Existing Structures, Purdue University, West Lafayette, 1981.
[6]
ASTM, ASTM E2026-07, Standard Guide for the Estimation of Probable Loss to
Buildings from Earthquakes, American Society for Testing and Materials, West
Conshohocken, Pennsylvania, 2007.
[7]
Freeman, J., R., Earthquake Damage and Earthquake Insurance: Studies of a Rational
Basis for Earthquake Insurance, also Studies of Engineering Data for EarthquakeResisting Construction, New York: McGraw-Hill, 1932.
[8]
Steinbrugge, K., V., Earthquake, Volcanoes, and Tsunamis: An Anatomy of Hazards,
New York: Skandia America Group, 1982.
[9]
Kircher, C., A., Reitherman, R.,K., Whitman, R.,V., Arnold, C., Estimation of
Earthquake Losses to Buildings, Earthquake Spectra Volume 13, No. 4, pp 703-720,
Earthquake Research Institute, Oakland, California, 1997.
[10] Applied Technology Council (ATC), Earthquake Damage Evaluation for California,
ATC 13, Redwood City, California, 1985.
[11] Federal Emergency Management Agency (FEMA), Second Edition Rapid Visual
Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: Supporting Documentation
Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage, FEMA 154, Washington,
DC, 2002.
[12] Whitman, R., V., Anagos, T., Kricher, C., A., Lagorio, H., J., Lawson, R., S.,
Schneider, P., Development of a National Earthquake Loss Estimation Methodology,
Earthquake Spectra Volume 13, No. 4, Earthquake Research Institute, Oakland,
California, 1997.
[13] Federal Emergency Management Agency (FEMA), HAZUS 99, Earthquake Loss
Estimation Methodology, Washington, DC, 2001.
[14] Kircher, C., A., Nassar, A., A., Kustu, O., Holmes, W., T., Development of Building
Damage Functions for Earthquake Loss Estimation, Earthquake Spectra Volume 13,
No. 4, Earthquake Research Institute, Oakland, California, 1997.
[15] Tezcan, S., Bal, E., Karakoç, C., Günay, G., Yalçın, C., Binaların Depremde Göçme
Risklerini Tayine Yarayan Hızlı Puanlama Yöntemeleri Mukayeseli Değerlendirme
Raporu, Kadıköy Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma Müdürlüğü, İstanbul, 2007.
6752
Ceyhun EREN
[16] Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, T.C. Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2007.
[17] Karaesmen, E, Prefabrication in Turkey: Facts and Figures, Department of Civil
Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2001
[18] Kayhan, A., H., Şenel, Ş., M., Tek Katlı Prefabrike Sanayi Yapıları için Hasar
Görebilirlik Eğrileri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, Cilt 21, Sayı
4, 2010.
[19] Zorbozan, M., Aydemir, C., Tek Katlı Prefabrike Yapılarda Etkin Kat Yerdeğiştirme
ve İkinci Mertebe Koşullarını Sağlayan en Küçük Kolon Kesitlerinin Saptanması,
Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı: 87, Türkiye Prefabrik Birliği, Ankara, 2008.
[20] Kayhan, A., H., Şenel, Ş., M., Performance Evaluation of Single-spanned, Singlestoreyed Precast Industrial Buildings, 2005 Kocaeli Earthquake Symposium, 2005.
[21] Odabaşı, Y., Ahşap ve Çelik Yapı Elemanları, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2000.
[22] Fischinger, M., Kramar, M., Isakovic, T., Cyclic response of slender RC columns
typical of precast industrial buildings, Springer Science and Business Media B.V.
(2008), Earthquake Engineering 6:519-534, 2008.
[23] Ataköy, H., 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve TPB Üyeleri Tarafından Yapılan
Prefabrike Yapılar, Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı: 52, 5-14, Türkiye Prefabrik
Birliği, Ankara, 2000.
[24] Zorbozan, M., Barka, G., Sarıfakıoğlu, F., Ceyhan Depreminde Prefabrik Yapılarda
Görülen Hasarlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı:
48, 20-24, Türkiye Prefabrik Birliği, Ankara, 1998.
[25] Posada, M., Wood, S., L., Seismic Performance of Precast Industrial Buildings in
Turkey, 7th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Boston, 2002.
[26] Durukal E., Erdik, M., Sesetyan, K., Fahjan, Y., Building Loss Estimation for
Earthquake Insurance Pricing, Proceedings Of The 1906 Earthquake Conference, CD,
Paper No: 1311, EERI, Oakland, 2006.
[27] Deniz, A., Estimation of Earthquake Insurance Premium Rates Based On Stochastic
Methods, MSc Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2006.
[28] Applied Technology Council (ATC), Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete
Buildings, ATC 40, Redwood City, California, 1996.
[29] Ersoy, U., Betonarme Cilt: 1 Temel İlkeler ve Taşıma Gücü Hesabı, Evrim Yayınları,
1985.
[30] Arslan, M., H., Korkmaz H., Gülay F., G., Damage and failure pattern of
prefabricated structures after major earthquakes in Turkey and shortfalls of the
Turkish Earthquake Code, Engineering Failure Analysis, Elsevier, 13, 2006.
[31] Ozden, S., Barka, G., Ataköy, H., Hancioğlu, B., Ozkan, U., Earthquake Experience
of Turkish Precast Industry, Proceedings of The 4th ECCOMAS Thematic
Conference, Kos Island, Greece, 2013.
6753
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
6754
Ceyhun EREN
6755
Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama Yöntemi
6756
Download

Tek Katlı Betonarme Sanayi Yapıları İçin Hızlı Hasar Hesaplama