UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST I BIBLIOTEKARSTVO
PLAN RADA NASTAVNIKA/SARADNIKA SA VANREDNIM STUDENTIMA (ZA VRIJEME
RADNIH SUBOTA), U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2014/2015. GODINE
Redni broj
Ime i prezime
Zvanje
Termin
Kabinet
1.
Dr. Dževad Karahasan
redovni profesor
10-12
190
2.
Dr. Muhamed Dželilović
redovni profesor
10-12
54
3.
Dr. Marina Katnić-Bakaršić
redovni profesor
10-12
158
4.
Dr. Senada Dizdar
vanredni profesor
9-11
212
5.
Dr. Edin Pobrić
vanredni profesor
11-13
55
6.
Dr. Andrea Lešić-Thomas
vanredni profesor
10-12
52
7.
Dr. Nina Alihodžić - Hadžialić
vanredni profesor
10-12
54
8.
Dr. Lejla Kodrić - Zaimović
docent
10- 12
159
9.
Dr. Almir Bašović
docent
10-12
190
10.
Dr. Mario Hibert
docent
10-12
159
11.
Mr. Ajla Demiragić
viši asistent
11-13
52
12.
Dr. Lejla Hajdarpašić
viši asistent
9-11
212
13.
Adisa Bašić, MA
10-12
54
14.
15.
Džejla Khattab
Fahrudin Kujundžić, MA
asistent
asistent
Na porodiljskom
odsustvu
asistent
10-12
55
PREDSJEDNIK VIJEĆA ODSJEKA
ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST
I BIBILIOTEKARSTVO
Prof. dr. Edin Pobrić
Download

Raspored rada sa vanrednim studentima