__________________________________________RVI _______%
(Ime, očevo ime i prezime)
___________________________________________
(JMB-mjesto rođenja, općina)
_____________________________________________________
(broj lične karte-MUP)
___________________________________________
(Adresa: ulica, broj, poštanski broj i mjesto)
Ministarstvo za boračka pitanja
Tuzlanskog kantona
putem
Službe za boračko-invalidsku zaštitu,stambene
poslove i povratak Grada Tuzla
___________________________________
(kontakt telefon)
Predmet: Zahtjev za odobrenje banjsko-klimatskog liječenja
Obraćam se naslovu da mi u skladu sa odredbama Odluke o proširenom obimu prava iz
oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog
kantona“ br. 8/07,) odobri banjsko-klimatsko liječenje.
Uz zahtjev prilažem:
1 x Kopiju lične karte,
1 x Prijedlog ovlaštenog ljekara za upućivanje na banjsko-klimatsko liječenje (u prilogu
spisak ovlaštenih ljekara),
1 x Medicinska dokumentacija – nalaz fizijatra obavezan.
NAPOMENA: Korisnici prava na banjsko-klimatsko liječenje su samo RVI i nosioci ratnih
priznanja.
Tuzla,____________godina
____________________________
(čitak potpis podnosioca zahtjeva)
Spisak ovlaštenih ljekara za upućivanje RVI-a na banjsko klimatsko liječenje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
dr.
dr.
prim.dr.
mr.sci.dr.
doc.dr.sci.
dr.
pri.dr.med.sci.
dr.
dr.
mr.sci.dr.
dr.
dr.
prim.dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
pri.mr.sc.dr.
prim.dr.
dr.
dr.
prim.dr.
dr.
mr.sci.dr.
mr.sci.dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
prim.dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
mr.sci.dr.
prim.dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
prim.dr.
dr.
Abu-Odeh
Agić
Alajbegović
Bajraktarević
Batić-Mujanović
Bećirović
Beganlić
Bektić
Biščević
Brković
Buturović-Urošević
Čanić
Čanić
Dajanović
Delalić
Delić
Delić
Delić
Demić
Divković-Nurkić
Dizdarević
Djedović
Dragić
Džananović
Đulić
Đurić
Fazlić
Frankić-Misija
Hajrić
Halilović
Herenda
Horozić
Hrustić
Hrustić
Hublić-Dautbašić
Hukić
Ilić
Imamović
Jokić-Antić
Jusufović
Kahrimanović
Karić
Karić
Karić
Kicić
Kovačević
Kreitmayer-Pešić
Kunić
Kusturica-Selimović
Kutović
Lazarević-Drekalo
Mirjana
Azra
Šemsa
Amila
Olivera
Amila
Azijada
Nađija
Dina
Aida
Kanita
Sevlida
Ismet
Nerminka
Džemila
Mubera
Azra
Nermina
Hikmeta
Meliha
Adisa
Jasminka
Vesna
Dževad
Nermina
Dragana
Amir
Paula
Zenaida
Enes
Samira
Amila
Snježana
Berina
Emira
Mevlida
Azra
Nevza
Ruža
Rusmir
Ševhudin
Gordana
Enisa
Zuhdija
Semir
Aida
Sanda
Suljo
Amna
Jasenka
Sanja
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
spec.med.rada i sp.por.medic.
sp.opč.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.medic.rada
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.opč.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.fizijatar
sp.škol.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.medic.rada
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.medic.rada
doktor medic.
sp.medic.rada
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.fizijatar
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.opč.medic.
doktor medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
doktor medic.
doktor medic.
sp.medic.rada
sp.medic.rada
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
prim.dr.
dr.
dr.
pri.dr.
dr.
dr.
dr.
prof.dr.sci.
dr.
mr.sci.dr.
pri.dr.
dr.
dr.
mr.sci.dr.
dr.
prim.dr.
dr.
prim.dr.
dr.
prim.dr.
dr.med.sci.
Likanovi-Vilušić
Mandžukić
Marković
Mihajlović
Mišanović
Mokayes
Mujčinagić-Vrabac
Mutapčić
Nurkić
Omazić
Osmanović
Pajkanović
Pašić
Pavić
Pranjić
Radić
Ramić
Razić
Rujović
Sdemirović
Selmanović
Smajlović
Sprečić
Srabović
Suljević-Dropić
Tešanović
Trnovljaković
Tulumović
Vesna
Sahbija
Mersija
Snježana
Nadija
Nizar
Muamera
Sabira
Biljana
Zana
Enisa
Mirna
Rijad
Smiljana
Nurka
Sandra
Enisa
Emina
Ramiza
Begajeta
Senada
Taib
Vesna
Samira
Vesna
Marija
Mirsad
Aiša
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.medic.rada
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.medic.rada
sp.medic.rada
sp.por.medic.
sp.fizijatar
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.medic.rada
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.fizijatar
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.por.medic.
sp.medic.rada
sp.opč.medic.
sp.por.medic.
sp.pedijatar
sp.por.medic.
sp.urg.med.
sp.por.medic.
Download

Preuzimanje obrasca zahtjeva