Програм развоја научно-истраживачког подмлатка
ИХТМ - Центра за микроелектронске технологије
за период 2014 - 2017. година
Београд, фебруар 2014.
Имајући у виду да је један од стратешких циљева развоја науке у Републици Србији
смањивање одласка високо-образованих младих стручњака из земље, посебан значај за
ИХТМ – Центар за микроелектронске технологије има овај програм којим ће се
обезбедити развој и очување научног подмлатка.
Циљ је да се обезбеде услови за оспособљавање младих истраживача за самосталан
научноистраживачки рад у предвиђеном временском периоду, као и да се обезбеди
континуитет у подмлађивању истраживачког кадра и у том смислу се планирају следеће
мере:








Подстицање младих да уписују докторске студије из научних области које се
развијају у Центру под руководством ментора из редова истраживача запослених у
Центру;
Континуирано праћење научног развоја доктораната, а посебно напредовања у
изради докторских дисертација;
Веће ангажовање ментора (коментора) из Центра у току експерименталног рада и
анализе резултата;
Обезбеђивање финансијских средстава за покривање трошкова докторских студија;
Укључивање младих истраживача у постојеће облике међународне сарадње
(европски пројекти, COST акције, билатерални пројекти);
Укључивање младих истраживача у постојеће облике сарадње са привредом;
Стимулисање младих научних сарадника за пријављивање на конкурсе ради
одлазака на краткорочна (од три месеца до годину дана) постдокторска
усавршавања у реномиране лабораторије у свету;
Континуирано подмлађивање истраживачког кадра кроз пријем младих
истраживача, тако да проценат истраживача до 30 година буде увек приближно
20%.
Руководство Центра има значајну улогу у праћењу младих истраживача у
научноистраживачком раду и има задатак да обезбеди финасијска средства за покривање
трошкова докторских студија. Имајући у виду смањена средства за ДМТ 2 и високе цене
на факултетима неопходно је да се обезбеде додатна средства кроз међународну сарадњу,
као и сарадњу са привредом. Од 2011. године Центар у потпуности покрива све трошкове
школарине за докторске студије, као и трошкове пријаве и одбране докторских
дисертација за младе истраживаче. Као резултат имамо да је за последње три године
значајно побољшана структура истраживачког кадра у Центру, у смислу повећања броја
истраживача са одбрањеном докторском дисертацијом - са 7 на тренутно 11 (до краја
2014. очекују се још три одбране), при чему је број истраживача у стручним звањима
смањен са шест на три.
Свим младим истраживачи који су ангажовани у Центру омогућава се да део времена
посвете обавезама које имају везано за припрему испита на докторским студијама и на тај
начин се подстичу да редовно и благовремено полажу испите и извршавају остале обавезе
на докторским студијама. Сви млади истраживачи у нашем Центру уписани су о трошку
буџета на докторске студије, што довољно говори о њиховом квалитету.
У Центру за микроелектронске технологије ИХТМ-а, тренутно је запослено девет
доктораната, од чега су четворо млади сарадници на докторским студијама, а петоро
завршава докторске дисертације по старом програму. Највећи број доктораната је на
1
докторским студијама на Електротехничком факултету у Београду, док су остали на
Технолошко-металуршком, Факултету за физичку хемију и на Техничком факултету у
Зрењанину.
Табела 1. Преглед распореда доктораната по факултетима
Факултет
Број доктораната
ЕТФ
ТМФ
Београд Београд
5
1
ФФХ
Београд
2
ТФ
Зрењанин
1
Циљ је да свих петоро доктораната по старом програму одбрани докторску
дисертацију најкасније до средине 2015. године, а да до краја 2017. године сви тренутно
ѕапослени млади истраживачи заврше докторске студије.
У Табели 2. дата је планирана динамика завршетка докторских дисертација
Табела 2. Планирани рокови завршетка докторских дисертација
година
Број дисертација
2014.
3
2015.
3
2016.
1
2017.
2
Старосна структура истраживача запослених у Центру тренутно је веома повољна, с
обзиром да је највећи број истраживача у старосној групи од 41-50 година и планира се да
они буду носиоци активности везано за менторски рад са подмлатком.
Табела 3. Број истраживача у Центру према старосној структури 2014. год.
Старост
Број запослених
Број запослених (%)
25-30
4
18
31-40
3
14
41-50
9
41
51-60
6
27
61-67
-
Како у протеклом, тако и у наредном периоду, млади сарадници биће и даље активни
учесници у научноистраживачким пројектим и планира се укључивање младих сарадника
у следеће активности:
 прикупљање и изучавање литературе везане за теме научноистраживачких
пројеката,
 учествовање у изради методологије експерименталних истраживања,
 осмишљавање, развој и прилагођавање постојеће лабораторијске опреме за
предвиђена експериментална истраживања у оквиру пројекта,
 извођење појединих експерименталних истраживања, како у нашем Центру, тако
и у релевантним лабораторијама на факултетима и институтима у земљи,
 обрада резултата истраживања применом расположивог софтвера, при чему ће
се посебан акценат ставити на развој новог оригиналног софтвера,
2
 промоција резултата истраживања путем писања радова заједно са
руководиоцима подпројеката који ће бити публиковани у часописима у земљи и
иностранству на чему ће се посебно инсистирати,
 презентација постигнутих резултата на научним и стручним скуповима.
Имајући у виду предложене мере надамо се да ће планирана динамика завршетка
докторских дисертација бити испуњена. Такође, надамо се да ће за наредни пројектни
циклус она најпродуктивнија старосна групација бити апсолутно компетентна и спремна
да се ангажује и прими нове младе сараднике и да ће се веома добра старосна
заступљеност истраживача у нашем Центру и даље задржати.
У прилогу су дати прегледни подаци о свим младим истраживачима који сада раде на
пројектима у Центру.
3
I КАНДИДАТИ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
Р.
бр
Име и презиме
кандидата
1.
М.Sc. Марко Обрадов
2.
М.Sc. Бранко Вукелић
3.
М.Sc. Ивана Младеновић
4.
М.Sc. Милена Рашљић
2011.
Уписана
година
студија
Одслушане
три године.
III година
2011.
III година
буџет
12/12
9.75
2012.
II година
буџет
2/2
8.50
Година
уписа
Факултет
Електротехнички
факултет, Београд
Електротехнички
факултет, Београд
Технолошко-металуршки
факултет, Београд
Факултет за физичку
хемију, Београд
2010.
статус
Бр.
положених
испита
Просечна
оцена
Ментор и коментор
буџет
10/10
10.00
Др Зоран Јакшић
буџет
10/10
9.87
Проф. Др Жељко Ђуровић
Проф.др Весна Радојевић,
Др Јелена Ламовец
Проф. Др Драгомир Станисављев,
Др Милче Смиљанић
I I ДОКТОРАТИ ПО СТАРОМ ПРОГРАМУ
Р.
бр
Име и презиме
кандидата
Факултет
Назив теме
статус
1.
Мр Драган Танасковић
Електротехнички
факултет, Београд
Наноплазмонски сензори за хемијске,
биохемијске и биолошке примене
2.
Мр Ивана Јокић
Електротехнички
факултет, Београд
Адсорпционо-десорпциони сум и временски
одзив МЕМС хемијских и биолоских сензора
3.
Мр Милош Франтловић
Електротехнички
факултет, Београд
Унапређење интелигентних индустријских
мерних инструмената са МЕМС сензорима
Одобрена – одбрана се
очекује до краја 2014
Пријављена - одбрана се
очекује у првој половини
2015.
Одобрена – одбрана се
очекује у првој половини
2015.
4.
Мр Олга Јакшић
Факултет за
физичку хемију,
Београд
Адсорпционо-десорпциони процеси на
површини плазмонских сензора
Одобрена – одбрана се
очекује до краја 2014
Проф. Др Љиљана КоларАнић
Др Жељко Чупић
Мр Милош Воркапић
Технички факултет
Михаjло Пупин у
Зрењанину
Модел за обезбеђење унапређења процеса
производње и лансирање новог производа у
предузећима малосеријског типа производње
на територији Републике Србије
Одобрена – одбрана се
очекује до краја 2014.
Проф. Др Драган Ћоћкало
5.
Ментор и коментор
Др Зоран Јакшић
Проф. Др Мирослав
Дукић
Проф. Др Срђан
Станковић
4
Download

Програм развоја научно-истраживачког подмлатка ИХТМ