
A-O-S, 63 yaşında Erkek

Şikayeti
halsizlik
Hikayesi

15 yıldır iskemik kalp hastalığı nedeni ile takip edilen (koroner
angiografisinde 2 damar tıkalı, LAD’ye PTCA uygulanmış) ve

15 yıldır aspirin 300 mg/gün kullanan hastanın

son 1 yıldır halsizlik, yorgunluk, merdiven çıkarken göğüs
ağrısı şikayeti başlamış.

Kardiyalog tarafından değerlendirilen hastada akut iskemik
değişiklikler saptanmamış.

Anemisi için gastroenterolojiye yönlendirilmiş.

Öz Geçmiş: İKH dışında özellik yok

Soy Geçmiş: özellik yok

Alışkanlıkları: Sigara 20 paket/yıl, 20 yıldır
içmiyor

Alkol nadiren
Fizik Muayene

Soluk, TA 120/70 mmHg, NDS 72/dk

Batın muayenesinde bir özellik yok.

Diğer sistem muayenelerinde bir özellik yok.
Laboratuar

Fe 29 g/dL

WBC 5000 /mm3

TDBK 349 g/dL

Hct

Ferritin 4.7 ng/mL

Hb

Diğer biyokimya tetkikleri


MCV
Plt
%38
12 g/dL
78 fL
228000 mm3
normal

Dışkıda gizli kan bir kez
negatif

Gastroskopi
Hiatal yetersizlik,
Antrumda erozyonlar
Kolonoskopi
yer yer divertiküller,
terminal ileumda
nonspesifik bir kaç adet
ülserasyon , internal
hemoroid (grade 2)

Tümör belirteçleri normal

Batın BT normal
Özet
Halsizlik-demir eksikliği
63 yaşındaki hastada
Standart endoskopiler negatif
Batın BT normal
Kapsül endoskopi
ZOR VAKA
İlk endoskopik işlemler sonrasında odak
saptanamayan vaka (obscure-örtülü)

Occult (gizli)
kusmuk veya dışkıda gözle görülür kanama yok

Overt (aşikar)
kusmuk veya dışkıda kan var
Örtülü kanama
Örtülü-gizli
Aktif kanama fakat
endoskopiye uygun
değil
Örtülü-aşikar
2. endoskopi, enteroklizis,ince
barsak tetkiki
+
Sintigrafi veya
angiografi
Spesifik tedavi
2. endoskopide %35’ine tanı konulabilir.
En sık saptanan lezyonlar

Gastroskopi
Hiatal herni cebindeki ülserler, erozyonlar
Peptik ülser
Angioektazi
Gastrik antral vasküler ektazi
Özofagus varisi

Kolonoskopi
Angioektazi
Kanser
Zuckerman et al. Gastroenterology 2000
Push enteroskop,
overtube enteroskop
En sık tanı konulan lezyon
 Yaşlılarda Angiodisplazi
(%80 tanı)
 <50 yaş İB tm
Angiografi (0.5 ml/dk) ve sintigrafi (lümende 5 ml kan)

aktif kanamada %50-72 odak saptayabilmektedir.

Bu oran aktif kanama yoksa % 25-50’ye düşer
İntraoperatif enteroskop (altın standart)

%95 tanı konulur

ancak %30 hasta tekrar kanar
Örtülü kanama
Örtülü-gizli
Aktif kanama fakat
endoskopiye uygun
değil
Örtülü-aşikar
2. endoskopi, enteroklizis,
-
ince barsak tetkiki
Negatif
Kapsül
-
+
Sintigrafi veya
angiografi
Spesifik tedavi
İleri araştırma gerekli mi?
Semptomatik
İntraoperatif enteroskopi
Kapsül endoskopi

İlk olarak 1981’de Gavriel Idan bulmuştur.

1999’da “Given Imaging Research and Development”
tarafından İsrail’de geliştirilmiş.
•Disposable plastik kapsül
•3.7 g, 11x26 mm, 140 derecelik görüş açısı
•Saniyede 2 fotoğraf, toplam 57600 görüntü
•1:8 büyütüyor
•8 saatlik çekim yapıyor.
Kapsül Endoskopi

Kontrendikasyon
Striktür, obstrüksiyon, fistül, yaygın Crohn hastalığı
Yutma problemi
Psödoobstrüksiyon
Motilite problemi
Kalp pili, defibrilatör veya elektromekanik araç

Rölatif Kontrendikasyon
Gebelik
Uzun süreli NSAI kullanımı
Geniş, büyük divertikül
Zenker divertikülü
Gastroparezi
Geçirilmiş pelvik veya cerrahi operasyon

Nedeni bilinmeyen GİS kanamalarda
%45-70 neden ince barsaklardan
Pennazio Endoscopy 1995
Chong J. Am J Gastroenterol 1994
Davies G. Gut 1995

Kapsül endoskopinin örtülü kanamada tanı koyma oranı
%38-93
Görülebilen lezyonlar

Angioektazi

Tümör

Varis

Divertikül

Ülser
Jensen DM, et al. Gastrointest Endosc 2002
Delvaux MM, et al. Gastrointest Endosc 2002

%4 hastada teknik başarısızlık

%13 çekuma ulaşılamadığı için eksik tetkik

%0.7-3 kapsül takılması
Kapsül ve İB pasaj incelemelerinin
karşılaştırılması
72 hasta
11%
17%
14%
58%
Kapsül yeni bulgu
Bulgu yok
İBP yeni bulgu
Aynı bulgu
Friedman S. Gastrointest Endoscopy Clin N Am 2004
PE ve Kapsül karşılaştırılması
%
%40-83
%21-50
90
80
70
60
Ell et al
Pennazio et al
Yousfi et al
Van Gussum et al
Remke et al
50
40
30
20
10
0
Kapsül
PE
Vaka sayısı 10-38 kişi
50 hasta
n
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Kapsül
PE
Mylonaki M. Gut 2003
26 aşikar, 16 gizli örtülü kanaması olan hasta
%
%
80
50
60
40
30
20
10
40
20
al
n
ül
ka
la
zi
tm
al
İle fl.
in
r
se
al
n
ju
ze
sp
di
Mata A, et al. Aliment Pharmal Ther 2004; 189-94
İle
Je
Ta
PE
o
gi
Kapsül
An
0
0
14 çalışma; 396 vakanın metaanalizi
%
IY %36
IY %30
70
60
Kapsül
Kapsül
50
67
63
40
30
PE
20
28
10
0
İB pasaj
8
Triester SL, et al. Am J Gastroenterol 2005; 2407-18

Kapsül endoskopide klinik yararlanım
Aşikar örtülü kanamada gizli örtülü kanamadan
daha iyi
Pennazio M et al. Gastroenterology 2004
56 kişilik, obscure kanama
Kapsül endoskopi X diğer yöntemler (PE, enteroklizis, angiografi)
Major tedavi yaklaşımında
(cerrahi, endoskopik tedavi ve spesifik medikal tedavi)
sağladığı değişiklikler aynı
Neu et al Am J Gastroenterol 2005
Kapsül ve İntraoperatif Endoskopi
%
90
21, Endoskopi, PE ve enteroklizis yapılmış hasta
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Kapsül
IOE
Hartmann et al. Berlin Capsule endoscopy conference 2003

Yalancı pozitif
Submukozal tümörü taklit eden submukozal
prolapsus, ince barsak intusepsiyonu

Yalancı negatif
Angioektazi
Tümör
Avantajları

Noninvaziv-kolay tolere edilebilir

Tanı koymada duyarlılık ve özgüllüğü yüksek

Uygun seçilmiş vakalarda komplikasyon yok denecek
kadar az
Dezavantaj

Yüksek maliyet
(Kapsül birim fiyatı 550 Euro + KDV)

Sadece tanısal bir yöntem
Download

Kapsül ve İntraoperatif Endoskopi