SAVEZ UDRUZENJA ZDRAVSTVENIH
RADNIKA REPUBLIKE SRBIJE
NNA –NACIONALNA ASOCIJACIJA SESTARA
ČLANICA:
1. ICN(International Council of Nurses)
2. EFN(European federation of Nurses associations)
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
(KE) SAVEZA ZA 2012 GODINU
(preko Edukativnog Centra )
1
Programi sadrže:
Kalendar stručnih aktivnosti za osam (8) Stručno profilskih Društva u okviru
Saveza udruženja zdravstvenih radnika Republike Srbije,:
 Društvo medicinskih sestara -tehhničara i babica Srbije(sa 28
profilskih sekcija),
 Društvo sanitarnih inženjera i tehničara Srbije (sa 2 profilske
sekcije),
 Društvo radioloskih tehničara Srbije, (sa 2 profilske sekcije),
 Društvo zubnih tehničara Srbije, (sa 2 profilske sekcije),
 Društvo farmaceutskih tehničara Srbije(sa 2 profilske sekcije),,
 Društvo laboratorijskih tehničara Srbije(sa 4 sekcije)
 Društvo fizio i radnih terapeuta Srbije,
 Društvo dijetetičara- nutricionista Srbije
Programi kontinuirane edukacije Saveza baziraju se na:

usavršavanju znanja, veštine i stručnosti polaznika

zasnivaju se na najnovijim znanjima i dostignućima struke i med.nauke,

obrađuju jasno drfinisane teme od većeg socio-medicinskog značaja;

prezentuju nučno istraživačke radoveiy stručnih oblasti svoga rada

angažuju stručne predavače u skladu sa Peavilnikom

obradjuju stručne teme globalnog i lokalnonog nivoa,

razmena stručnih iskustavai programa na internacionalnom nivou

prihvataju stručne radove autora,nakon mišljenja Naučno stručnog odbora
2
Kontinuirana Edukacuja sprovodi se kroz sledeće stručne aktivnosti :
1. Simpozijume,Kongrese (Juni ii Oktobar )svih profila zdravstvenih radnika
Srbije sa međunarodnim učešćem,
2. Simpozijum Glavnih i ogovornih medicinskih sestara -tehničara i babica
Srbije( sa međunarodnim učešćem),
3.Stručne konferencije društava sa Kursevima
4.Intersekcijske stručne skupove- sručno profilskih sekcija Društva
medicinskih sestara- tehničara i babica Srbije -članice ICN-a
Međunarodnog veća medicinskih sestara Sveta, ( edukativni seminari ,
kursevi ,inovacije u praksi,okrugli stolovi,radionice,posebni i zajednički
rad)
5. Republičke Stručne sastanke profilskih društava(jednodnevni)
6. Republičke stručne sastanke za regione,okruge (jednodnevni)
7. Regionalni stručni sastanci Udruženja-članica Saveza
8,Kursevi sa Sylabuso( u prostorijama Edukativnog centra u Savezu
(jednosemestralni oblik stručnog rada sa licenciranim edukatorima i
prikladnim stručnim materijalima).
9. Studijski boravci u inostranstvu sa mentorom
Učesnik stručnog skupa popunjava:
1. Registracioni list(vodjenje evidencije prisustva na stručnom skupu ili preko
čitača barkoda sa članske karte saveza)
2. Test pitanja (ako je pohađao Edukativni seminar)ili Kurs
3. Evaluacini list
POTVRDA
Po završetku Edukativnih programa Savez će svim učesnicima KE obezbediti
zvaničnu Potvrdu (u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za sprovodjenje
kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, Službeni
glasnik RS", broj 130/2007 Na osnovu člana 187. stav 2. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 107/05,72/09/dr.zakon,88/10 i 99/10),
kojom potvrdjuje učestvovanje u programu KE (prisustvu, aktivnom učešću kroz
prezentaciju radova putem poster prezentacije ili usmenog izlaganja u okviru
stručnih programa). Pasivno učešće na akreditovanom stručnom skupu
,dokumentuje se potvrdom o prisustvu, a aktivno učešće potvrdom o prisustvu i
3
štampanim sažetkom rada. Pasivno učešće podrazumeva prisustvovanje
predavanjima, a aktivno učešće izlaganje rada u vidu postera ili usmeno, s tim
što se bodovi za poster prezentaciju dodeljuju samo prvom autoru, a za usmenu
prezentaciju autoru koji prezentuje
Potvrda jeste dokument kojim se potvrđuje učestvovanje na akreditovanom
programu kontinuirane edukacije i sadrži sledeće podatke:
a) Službeni naziv organizatora akreditovanog programa, (Savez),
b) mesto i datum održavanja,
v) naziv teme,
g) broj dodeljenih bodova za učestvovanje(kao aktivan ili pasivan učesnik
strčnog skupa),
d) ime i prezime zdravstvenog radnika ,br licence,kome se izdaje potvrda,
đ) pečat i potpis organizatora
Sastavni deo ovog programa je Kalendar aktivnosti svakoga Društva i njihovih
sekcija, kao stručnog oblika delovanja Saveza.
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE,2012GOD.
FEBRUAR:
Republički stručni skup za Beograd
Naziv skupa:“Značaj kvalitetnih međuljudskih odnosa na radnom
mestu“
(Akreditacioni br:D-1-571/11. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Vračar,22.02.2012 god
4
Republički stručni skup za Gerontološke sestre Srbije
Naziv skupa:“ Značaj kvalitetnih medjuljudskih odnosa na radnom
mestu“
(Akreditacioni br:D-1-571/11. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Gerontološki centar Bežanijska Kosa,23.02.2012 god
Republički stručni skup za Gerontološke sestre Srbije
Naziv skupa:“ Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Gerontološki centar Bežanijska Kosa,23.02.2012 god
5
SENS
The meeting of the network of National Nurse Associations
(NNAs) in Croatia, Macedonia, Montenegro & Serbia,
,Bosnia&Herzegovina,facilitated by the Croatian Nurses
and enabled by the Norwegian Nurses Association
SAFETY-TRUST-HEALTH(Sigurnost-Poverenje-Zdravlje)
(Međunarodna regionalna – mrežna konferencija za medicinske
sestre i babice NNA)
Sarajevo, 27-29.02.2012.god
MART:
Republički stručni sastanak Društva Radioloških tehničara
Srbije
KURS I KATEGORIJE
Naziv kursa- „Radiobiologija biodozimetrija i brahiterapija“
6
Ćuprija,03.03.2012 god
Teme i predavači:
1. KORONARNI Ca SKOR INDEX – NAJVAŽNIJI PROGNOSTIČKI
PREDIKTOR ZA ISHEMIJU SRCA:
Prof. dr Željko Marković, Klinički centar Srbije
2. RADIOTERAPIJA U LEČENJU TUMORA MALE KARLICE;
Prim.Mr.sci med Dr Kata Dabić, IORS
3. OSNOVI RADIOBIOLOGIJE I BIODOZIMETRIJE;
Prof. dr Jovan Stanković Visoka Zdravstvena škola strukovnih studija
Beograd
4. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA.Goran Dimitrijević,vrt,Leskovac
Republički stručni sastanak Društva laboratorijskih
tehničara Srbije
DOMAĆI KURS I KATEGORIJE
Naziv kursa- „Novine u modernoj patologiji“– sećanje na Dr
Nenada Jeremića „
Beograd ,VMA,.05.03.2012god
 DOMAĆI KURS „Novine u modernoj patologiji“– sećanjena na Dr
Nenada Jeremića
 (vreme trajanja 6 sati)
Predavači:
1. UVODNO PREDAVANJE,
Prof.dr sci Snežana Cerović,Centar za patologiju i sudsku
med,VMA,Beograd
2. IN VITRO ISPITIVANJE PREDHODNIH HEMATOPOEZE U KOŠTANOJ
SRŽI I PERIFERNOJ KRVI
Dr sc Milica Strnad –VMA Beograd
3. DETEKCIJA I PRAĆENJE MINIMALNE REZIDUALNE BOLESTI U
HEMATOLOŠKIM NEOPLAZIJAMAMr sc Biljana Todorić Živanović- VMA
4. GEONOMIKA
Prof.Goran Brajušković PMF –Katedra za molekularnu biologiju, Beograd
PRIMENA MTTB-a
7
Mr sc Milena Jović,Dr sci Milica Stranad,VMA Beograd
5. HROMOZOMI
Gordana Rakonjac Pantić,smlt,VMA,Beograd
6. UPOZNAVANJE SA APARATIMA I METODAMA RADA U
LABORATORIJI ZA CITOGENETIKU VMA.
Mr sci Biljana Todorović,VMA
7. TEST USVOJENOG ZNANJA
Republički stručni skup za za Podunavski okrug
(Opšta bolnica)
Naziv skup :“ Značaj kvalitetnih medjuljudskih odnosa na
radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-571/11. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Smederevska Palanka,05 03.2012 god
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa:
“ Značaj kvalitetnih medjuljudskih odnosa na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-571/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Jagodina,06.03.2012 god
Republički stručni skup za Pomoravski okrug
Naziv skupa:“ „Sukobi na radnom mestu“
Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Jagodina,07.03.2012 god
Republički stručni skup za Despotovac
Naziv skupa „Sukobi na radnom mestu“
8
(Akreditacioni br:D-1-2233/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Despotovac, 07.04.2012 god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa „Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)“
( Edukativni seminar)
Šabac –Bolnica, 09.03.2012.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: “ Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Šabac-Zavod za javno zdravlje 09-03.2012.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa:
„Profesionalna odgovornost kod pomažućih profesija“
(Akreditacioni br:D-1-2233/11. Pasivni učesnik 2 boda)“
( Edukativni seminar)
Šabac –Bolnica, 10.03.2012.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa:
„Profesionalna odgovornost kod pomažućih profesija“
(Akreditacioni br:D-1-2233/11. Pasivni učesnik 2 boda)“
( Edukativni seminar)
Šabac-Zavod za javno zdravlje 10-03.2012.god
9
Republička Stručni skup Društva laboratorijskih
tehničara Srbije Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Zaštita i bezbednost na radu u laboratorijama zdravstvenih
ustanova“
Beograd, Hotel M, 12.03 2012 god.
KURS I KATEGORIJE 4 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa Zaštita i bezbednost na radu u laboratorijama zdravstvenih
ustanova“
1. OSNOVNI CILJEVI KURSA, ZNAČAJ UNAPREĐENJA
BEZBEDNOSTI U RADU U LABORATORIJAMA, Mr Jan Geritt
Tesnik,rukovodilac Projekta, Prim dr Verica Jovanović,kordinator projekta
2. RIZICI I PROCENA RIZIKA U LABORATORIJAMA
VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
3. OPREMA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI U RADU U
LABORATORIJAMA , Jorn Lauridsen TA-HCW project,Nenad Bosiljčić
4. PREDSTAVLJANJE OSNOVNIH ASPEKATA BEZBEDNOSTI U
MEDICINSKIM LABORATORIJAMA , Dr Velibor Canić,direktor Komore
Biohemičara Srbije VMLT Jelica Perović,IORS
5. LABORATORIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, PREPORUKE,
VMLT Jelica Perović,IORS
6. RAZMENA ISKUSTAVA, PITANJA, ODGOVORI, svi predavači
7. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA Prim dr Verica
Jovanović,kordinator projekta ,Goran Stamenković, DZ Leskovac
Republička Stručni skup Društva laboratorijskih
tehničara Srbije Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Zaštita i bezbednost na radu u laboratorijama zdravstvenih
ustanova“
Šabac , 13.03 2012 god.
KURS I KATEGORIJE 4 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa Zaštita i bezbednost na radu u laboratorijama zdravstvenih
ustanova“
1. OSNOVNI CILJEVI KURSA, ZNAČAJ UNAPREĐENJA
BEZBEDNOSTI U RADU U LABORATORIJAMA, Mr Jan Geritt
Tesnik,rukovodilac Projekta, Prim dr Verica Jovanović,kordinator projekta
2. RIZICI I PROCENA RIZIKA U LABORATORIJAMA
VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
3. OPREMA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI U RADU U
LABORATORIJAMA , Jorn Lauridsen TA-HCW project,Nenad Bosiljčić
10
4. PREDSTAVLJANJE OSNOVNIH ASPEKATA BEZBEDNOSTI U
MEDICINSKIM LABORATORIJAMA , Dr Velibor Canić,direktor Komore
Biohemičara Srbije VMLT Jelica Perović,IORS
5. LABORATORIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, PREPORUKE,
VMLT Jelica Perović,IORS
6. RAZMENA ISKUSTAVA, PITANJA, ODGOVORI, svi predavači
7. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA Prim dr Verica
Jovanović,kordinator projekta ,Goran Stamenković, DZ Leskovac
Republička Stručni skup Društva laboratorijskih
tehničara Srbije Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Zaštita i bezbednost na radu u laboratorijama zdravstvenih
ustanova“
Niš, 14.03 2012 god.
KURS I KATEGORIJE 4 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa Zaštita i bezbednost na radu u laboratorijama zdravstvenih
ustanova“
1. OSNOVNI CILJEVI KURSA, ZNAČAJ UNAPREĐENJA
BEZBEDNOSTI U RADU U LABORATORIJAMA, Mr Jan Geritt
Tesnik,rukovodilac Projekta, Prim dr Verica Jovanović,kordinator projekta
2. RIZICI I PROCENA RIZIKA U LABORATORIJAMA
VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
3. OPREMA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI U RADU U
LABORATORIJAMA , Jorn Lauridsen TA-HCW project,Nenad Bosiljčić
4. PREDSTAVLJANJE OSNOVNIH ASPEKATA BEZBEDNOSTI U
MEDICINSKIM LABORATORIJAMA , Dr Velibor Canić,direktor Komore
Biohemičara Srbije VMLT Jelica Perović,IORS
5. LABORATORIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, PREPORUKE,
VMLT Jelica Perović,IORS
6. RAZMENA ISKUSTAVA, PITANJA, ODGOVORI, svi predavači
7. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA Prim dr Verica
Jovanović,kordinator projekta ,Goran Stamenković, DZ Leskovac
Republička Stručni skup Društva laboratorijskih
tehničara Srbije Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Zaštita i bezbednost na radu u laboratorijama zdravstvenih
ustanova“
Jagodina, 15.03 2012 god.
11
KURS I KATEGORIJE 4 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa Zaštita i bezbednost na radu u laboratorijama zdravstvenih
ustanova“
1. OSNOVNI CILJEVI KURSA, ZNAČAJ UNAPREĐENJA
BEZBEDNOSTI U RADU U LABORATORIJAMA, Mr Jan Geritt
Tesnik,rukovodilac Projekta, Prim dr Verica Jovanović,kordinator projekta
2. RIZICI I PROCENA RIZIKA U LABORATORIJAMA
VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
3. OPREMA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI U RADU U
LABORATORIJAMA , Jorn Lauridsen TA-HCW project,Nenad Bosiljčić
4. PREDSTAVLJANJE OSNOVNIH ASPEKATA BEZBEDNOSTI U
MEDICINSKIM LABORATORIJAMA , Dr Velibor Canić,direktor Komore
Biohemičara Srbije VMLT Jelica Perović,IORS
5. LABORATORIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, PREPORUKE,
VMLT Jelica Perović,IORS
6. RAZMENA ISKUSTAVA, PITANJA, ODGOVORI, svi predavači
7. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA Prim dr Verica
Jovanović,kordinator projekta ,Goran Stamenković, DZ Leskovac
IV Nacionalni Intersekcijski stručno profilski kursevi
,Društva medicinskih sestara -tehničara i babica Srbije
(SEKCIJA: OPŠTE MEDICINE,PEDIJATRIJE, POLIVALENTNE
PATRONAŽE, DERMATOLOŠKO-KOZMETOLOŠKE, KUĆNO LEČENJA I
GERONTOLOGIJA ,BABICA I MEDICINE RADA)
Lepenski vir, 15.03-18.03.2012god.
PLENUM ZA SVE SEKCIJE
„Profesionalna odgovornost kod pomažućih profesija“
Akreditacioni br:D-1-2233/11-pasivni učesnik 2 boda
Mr sci med Radmila Nešic,Beograd
15.03 2012 god
I. Domaći kurs I kategorije(vreme 6 sati)16.03.2012 god
Naziv Kursa:
„MALIGNITET- BOLEST SAVREMENOG DOBA“
Teme i predavači:
1.Prevencija maligni bolesti na nivou primarnog zdravstva
Prim.dr.Nevena Simović dom zdravlja n Niš
2. „Obuka žena za samopregled dojke,VMS Julijana Vidić ,Dom
zdravlja Niš
12
3. „Kako živeti sa malignom bolešću“VSS Slavica Filipović, Dom
zdravlja Valjevo
4. Melanom – prevencija, dijagnostika i kontrola obolelih
Dr Mikulić Vesna, dermatovenerolog,Zavod za kožne i venerične bolesti,
Beograd
5. Palijativno zbrinjavanje pacijenata u kućnim uslovima
VMS Olivera Damnjanović, Jasna Ristić,DZ Stari Grad, Beograd
6,Test provere znanja
II.Domaći kurs I kategorije(vreme 6 sati)17.03.2012 god
Naziv Kursa
AKTUELNOSTI I ZNAČAJ PROBLEMATIKE TRUDNICE I
NOVOROĐENČETA
Teme i predavači
1.
Febrilne konvulzije – fras, Dr Danica Nedeljković
2.
Hipertenzija kod dece, Dr. Marina Žigić
3.
Ishrana gojazne dece, VMS Biserka Radivojević, Slavica
Đorđević,Požarevac
4.
Uloga medicinske sestre u zdravstvenoj nezi deteta sa
febrilnim konvulzijama, VMS Ilona Gužić, Marija Panovski,Požarevac
5.
Hipertenzija u trudnoći, Dr Danijela Ciganović Zablaćanski
6,Test provere znanja
Republička Stručni skup Društva laboratorijskih
tehničara Srbije Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Zaštita i bezbednost na radu u laboratorijama
zdravstvenih ustanova“
Požarevac , 19.03 2012 god.
KURS I KATEGORIJE 4 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa Zaštita i bezbednost na radu u laboratorijama zdravstvenih
ustanova“
1. OSNOVNI CILJEVI KURSA, ZNAČAJ UNAPREĐENJA
BEZBEDNOSTI U RADU U LABORATORIJAMA, Mr Jan Geritt
Tesnik,rukovodilac Projekta, Prim dr Verica Jovanović,kordinator projekta
2. RIZICI I PROCENA RIZIKA U LABORATORIJAMA
VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
3. OPREMA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI U RADU U
LABORATORIJAMA , Jorn Lauridsen TA-HCW project,Nenad Bosiljčić
4. PREDSTAVLJANJE OSNOVNIH ASPEKATA BEZBEDNOSTI U
MEDICINSKIM LABORATORIJAMA , Dr Velibor Canić,direktor Komore
Biohemičara Srbije VMLT Jelica Perović,IORS
13
5. LABORATORIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, PREPORUKE,
VMLT Jelica Perović,IORS
6. RAZMENA ISKUSTAVA, PITANJA, ODGOVORI, svi predavači
7. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA Prim dr Verica
Jovanović,kordinator projekta ,Goran Stamenković, DZ Leskovac
IV Nacionalni Intersekcijski stručno profilski kursevi
,Društva medicinskih sestara -tehničara i babica Srbije
(SEKCIJA:ENDOKRINOLOGIJE ,ENDOSKOPIJE,PNEUMOFTIZIOLOGIJE ,INTERNISTIČK
E ,INFEKTOLOGIJE ,UROLOGIJE )
Lepenski vir, 22.03-25.03.2012god.
PLENUM ZA SVE SEKCIJE
„Profesionalna odgovornost kod pomažućih profesija“
Akreditacioni br:D-1-2232/11-pasivni učesnik 2 boda
Mr sci med Radmila Nešic,Beograd
22.03 2012 god
KURS I
Domaći kurs I kategorije(vreme 6 sati)
Naziv Kursa: ŠEĆERNA BOLEST – EDUKACIJA I MOTIVACIJA
OBOLELIH
1.Šta je šećerna bolest, kako nastaje, kako se otkriva, kako se leči?
Dr Ninoslav Stojanović
2.Koji su značajni faktori rizika za nastanak šećerne bolesti i kako ih
izbeći?
Dr Jasmina Stojanović
3.Lečenje- insulinom-sestrinske procedure
VMS Olivera Opačić
4.Samokontrola i njen značaj
VMS Olivera Opačić
5.Gastroenterološke komplikacije kod bolesnika sa šećernom
bolešću ( endoskopski prikaz) –sestrinske procedure
Vms Milica Dejanović
KURS II
Domaći kurs I kategorije(vreme 6 sati)
Naziv Kursa: PREVENCIJA INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA
14
1.Prevencija intrahospitalnih ifekcija u bolničkoj sredini
Jelena Nikolić, Infektivna klinikaKCS
2.Sepsa kao posledica invazivnihdijagnostičkih procedura
VMS Milka Čehić
3.Urinarne infekcije-najčešće intrahospitalne infekcije.
VMS Vesna Obradović
4.Pseudomembrozni enterokolitis,problem postoperativne nege u
hirurgiji
VMS Maja Todorović
5.Intrehospitalna infekcija kod imunosuprimalnih bolesnika
VMS Vesna Havran
XII Republička Stručna konferencija Društva farmaceutskih
tehničara Srbije
Naziv skupa:“Famaceutski tehnicar kroz vreme“
Lepenski Vir,22.03- 25.03.2012 god.
EDUKATIVNI SEMINAR I
„Istorija apotekarstva u Srbiji“
ISTORIJA APOTEKARSTVA U SRBIJI
Autori: Dipl farmaceut Svetlana Milijic i Ljiljana Djokic Zdravstvena
ustanova Apoteka Nis
ZNAČAJ ISTORIJSKOG RAZVOJA U PROMOCIJI FARMACEUTSKE
DELATNOSTI
Kolar Kojičić Sanda1, Ignjatović Maja, Apoteka „Šabac“,
EDUKATIVNI SEMINAR II:
“Famaceutski tehnicar kroz vreme“
BOLNIČKI FARMACEUT U BUDUČNOSTI
Vladimir Purić,ft,Služba za farmaceutsku delatnost i sanabdevanje KC
Srbije
FARMACEUTSKI TEHNIČAR U INDUSTRIJI
Deletić Jadranka, viši samostal. tehničar,Institut za istraživanje i
razvoj,Galenika doo
Republički stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa: „Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
15
Boljevac ,24.03. 2012 god
Republički stručni skup za Zaječarski okrug
Naziv skupa: „Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Knjaževac,25.03. 2012 god
Republički stručni skup za Zaječarski okrug:
Naziv skupa:
”Značaj kvalitetnih medjuljudskih odnosa na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-463/12. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Boljevac,26.03.2012god
Republički stručni skup za Zaječarski okrug:
Naziv skupa:
”Značaj kvalitetnih medjuljudskih odnosa na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-463/12. Pasivni učesnik 2 boda) (Edukativni
seminar)
Knjaževac26.03.2012god
XII Republička Stručna konferencija Društva laboratorijskih
tehničara Srbije
Naziv skupa:“Praksa zasnovana na dokazima“
Palić,30.03- 01.04.2012 god.
1.
KURS I KATEGORIJE 6 sati(Međunarodno učešće,30.03.2012)
16
Naziv Kursa :“UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI NA RADU LABORATORISKIH
TEHNIČARA“
KURS I KATEGORIJE 6 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa :“UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI NA RADU LABORATORISKIH
TEHNIČARA“
1. UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM U LABORATORIJAMA Mr
Jan Geritt Tesnik,rukovodilac Projekta
2. UPRAVLJANJE RIZICIMA U LABORATORIJAMA ZDRAVSTVENIH
USTANOVA VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
3. PRIMERI DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE U RAZVIJENIM
ZEMLJAMA ,Craig Chandler, TA-HCW project,
4. DEZINFEKCIJA I LIČNE MERE ZAŠTITE ,VMLT Jelica Perović,IORS
5. ,FILM-BEZBEDNOST U LABORATORIJAMA, Jorn Lauridsen TA-HCW
project. Mr Jan Geritt Tesnik,rukovodilac Projekta
6. NIVO BIOLOŠKE BEZBEDNOSTI U LABORATORIJAMA
ZDRAVSTVENIH USTANOVA , Dr Mirjana –Branković.Magić,IORS
7. STANDARDI PROJEKAT LABORATORIJA I LABORATORIJSKI
INSTRUMENTI.Jorn Laurendis, Nenad Bosiljčić
8. NADZOR NAD PRIMENOM MERA ZAŠTITE NA RADU U
LABORATORIJAMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA,Prim dr Verica
Jovanović,kordinator projekta
9. BEZBEDNOST U RADU U LABORATORIJAMA ZDRAVSTVENIH
USTANOVA, Dr Velibor Canić,direktor Komore Biohemičara Srbije,
10. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA Prim dr Verica
Jovanović,kordinator projekta ,Goran Stamenković, DZ Leskovac
2.KURS I KATEGORIJE 6 sati(31.03.2012)
Naziv Kursa : EPIDEMIOLOGIJA,PREVENCIJA,DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
KARCINOMA DOJKE
Predavači:
1. Dr sci Mirjana Branković Magić,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
2. Dr sci Zorka Milovanović. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
3. Dr spec onkol hirurgije, Neven Jokić,Institut za onkologiju i radiologiju
Srbije
4. Dipl defekt .spec Svetlana Ristić, Institut za onkologiju i radiologiju
Srbije
5. Med.lab tehnolog Milica Matas, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
6. Med.lab tehnolog Jelica Perović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
7. Dr spec Arpad Novak,patohistolog, OB Subotica
17
APRIL:
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa:“Sindrom sagorevanja na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2680/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Subotica,02.04.2012 god
Republički Simpozjum I kategorije za Beograd
( sa medjunarodnim učešćem)
Naziv skupa ”NOVI POGLEDI-Kultura ustanove”
Beograd,06.04.2012god.
TEME:
1. Kultura kao trajan zadatak čoveka
Аkademik. Prof.dr sci. Vladeta Jerotić, SANU,Beograd
2. Kultura ustanove i njen značaj za razvoj kvaliteta usluga
Prof dr Branko Ćorić.IMZ,Fakultet za specijalnu edukaciju i
rehabilitaciju ,Beograd
3. Naucna analiza funkcionisanja totalitarnih institucija: Šta se desava
kad ne postoji kultura ustanove"
Doc dr Aleksandar Dimitrijevic.Filozofski fakultet,Beograd
4. Kultura , klima i politika u organizacijama- spontano formirana ili
nametnuta?
Dr Zoran Ilić,psihoterapeut,Beograd
5. The system of values influencing the culture of the institution
(Sistem vrednosti i utjecaj na kulturu ustanove )
Gordana Lokajner, dipl.m.s., univ.dipl.org .Đurđa Sima, dipl.m.s,
Klinički centar Ljubljana
6. Novi pogledi i pristup obolelima i zaposlenima na onkologiji
A.Djurdjević, M. Andrijić,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
7. Efekti ekonomskih promena na sestrinsku profesiju
Ing Peter Požun, član Borda ICN,Ženeva
18
IX Republička stručna konferencija Društva sanitarnih
tehničara i inženjera Srbije
Naziv skupa:“Zaštita i bezbednost na radu“
( Edukativni seminar)
06.04.2012 god, Kopaonik
EDUKATIVNI SEMINARI:
" MOBING-KAKO GA PREPOZNATI I KAKO SE SUPROSTAVITI-
ZNAČAJ ZA POJEDINCA I GRUPU“
Rukovodilac:Mirjana Veljkovic,dipl.ing,tehnolog,Ministarstvo zdravlja
,Sektor zajavno zdravlje i sanitarnu inspekciju
Godana Bašić,dipl sanitarno eklo.ing,spec,sanitarni inspektor,
Ministarstvo zdravlja ,Sektor zajavno zdravlje i sanitarnu inspekciju Prim
dr Zoran Panajotović,viši savetnik,Načelnik odeljenja zdravstvene
inspekcije, Ministarstvo zdravlja.Srbije
Teme:
1.
2.
3.
4.
-bezbednost hrane
-zdravstvena ispravnost vode
-zaštita životne sredine
-slobodne teme
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa
„Profesionalna odgovornost kod pomažućih profesija“
Akreditacioni br:D-1-2232/11-pasivni učesnik 2 boda
(Edukativni seminar)
Kragujevac, 09.04.2012 god
Republički stručni skup za Rasinski okrug
Naziv skupa: „Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Trstenik, 10.04.2012 god,
19
Republički stručni skup za Raški okrug
Naziv skupa:
„Profesionalna odgovornost kod pomažućih profesija“
Akreditacioni br:D-1-2233/11-pasivni učesnik 2 boda
(Edukativni seminar)
Vrnjačka Banja,11.04.2012 god
Republički stručni skup za Nišavski okrug
Naziv skupa: „Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Niš,12.04.2012 god
E uropean F ede rat i on o f Nu rs es A s s oc ia t io ns
96 th Gen eral Assembly
H o s te d b y th e
o f S l o ve n ia
N u rs e s
a n d
Mid w iv es
A s s oc ia ti o n
18 -20 April
Ljubljana- Slovenia
20
Republički stručni skup za Podunavski okrug
Naziv skupa: „Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Smederevska Palanka,23.04.2012 god
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa: „Sindrom sagorevanja na radnom mestu
(Akreditacioni br:D-1-2680/11. Pasivni učesnik 2 boda)
Edukativni seminar
Leskovac,24.04.2012 god.
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa: „Profesionalni identitet i etika u sestrinstvu“
(Akreditacioni br:D-1-2682/11. Pasivni učesnik 2 boda)
Edukativni seminar
Leskovac,25.04.2012 god.
21
IV Nacionalni Intersekcijski stručno profilski kursevi
Društva medicinskih sestara -tehničara i babica Srbije
SEKCIJE: PSIHIJATRIJE,URGENTNE MEDICINE ,OTORINOLARINGOLOGIJE
,ANESTEZIJE,INTENZIVNIH NEGA,HEMATOONKOLOGIJE, TRANSFUZIOLOGIJE I
STUDENATA
Lepenski vir, 26.04-29.04.2012god.
PLENUM ZA SVE SEKCIJE
„Profesionalna odgovornost kod pomažućih profesija“
Akreditacioni br:D-1-2233/11-pasivni učesnik 2 boda
Mr sci med Radmila Nešic,Beograd
26.04.2012
KURS I
Naziv kursa:
“MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP PSIHIJATRISKO-HIRUŠKOM
PACIJENTU”
Teme i predavači:
1. Efikasnost primene konvencionalnih i atipičnih neuroleptika u
odnosu na potencijalne rizike i urgentna stanjia,
Dr Dragan Milošević ,Spec bolnica “Gornja Toponica”
2. Obezbeđenje disajnog puta,
Dr Dušica Janković,Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš
3. Delokrug rada anestetičara kod suicidalnih povreda,
VMS Daliborka Živković,OB Pirot
4. Postoperativna nega kod suicidalnih pacijenata,
VMS Daliborka Živković, ,OB Pirot
5. Zdravstvena nega pacijenta sa depresijom u toku hirurške
intervencije,
VMS Maja Minkić
6. Prikaz pacijenta – specifičnosti zdravstvene nege kod pacijenta sa
depresijom nakon hirurške intervencije na larinksu,
VMS Bojana Miladinović KC Niš
KURS II
ZBRINJAVANJE PACIJENTA SA AKUTNIM KRVARENJEM U JEDINICI
INTENZIVNE NEGE
Teme i predavači:
1. Zbrinjavanje pacijenta kod akutnog krvarenja u jedinici intenzivne
nege – delokrug rada medicinske sestre,
22
VMS Zorica Zurovac, Dušan Jovičić, KBC Zvezdara
2. Prikaz pacijenta po procesu zdravstvene nege nakon primene
produkata krvi,
VMS Zorica Zurovac, VMT Saša Bašovic KBC Zvezdara
3. Bezbedna primena produkata krvi,
Doc.sci.med dr Ana Antić, VMT Mihajlo Maslovarić
4. Post teansfuzijske reakcije,
SMT Nebojša Vacić,KCNiš
MAJ:
REPUBLIČKA SVEČANA AKADEMIJA
The International Day of the Midwife -5.maj Međunarodni dan
babica
Naziv skupa: Preporučena tema ICM:
“ Global Standards for Midwifery Regulation“
-Globalni standardi babičke profesije „
Radmila Nešić,Mirjana Blanuša,Beograd,Snežana Zlatković,OB
Požarevac
Požarevac,05.05.2012 god.
REPUBLIČKA SVEČANA AKADEMIJA
12.maj Međunarodni dan medicinskih sestara sveta
International Nurses Day (IND)
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na
dokazima prakse”
Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ Užice,Biljana
Ćirić,OBŠabac
23
Dodela „ZLATNOG ZNAKA“ najboljim sestrama Srbije
Šabac,11.05.2012 god.
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK –Niški okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:“ Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na dokazima
prakse”
Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ Užice,Biljana
Ćirić,OBŠabac
Niš, 12.05.2012.god
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK za Beograd
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:“ Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na dokazima
prakse”
Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ Užice,Biljana
Ćirić,OBŠabac
Beograd,Vračar,12.05.2012 .god
Republička Stručni skup Društva laboratorijskih
tehničara Srbije Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Praksa zasnovana na dokazima“
Leskovac,14.05 2012 god.
KURS I KATEGORIJE 6 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa :“UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI NA RADU LABORATORISKIH
TEHNIČARA“
11. UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM U LABORATORIJAMA Mr
Jan Geritt Tesnik,rukovodilac Projekta
12. UPRAVLJANJE RIZICIMA U LABORATORIJAMA ZDRAVSTVENIH
USTANOVA VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
24
13. PRIMERI DOBRE LABORATORIJSKE PRAKSE U RAZVIJENIM
ZEMLJAMA ,Craig Chandler, TA-HCW project,
14. DEZINFEKCIJA I LIČNE MERE ZAŠTITE ,VMLT Jelica Perović,IORS
15. ,FILM-BEZBEDNOST U LABORATORIJAMA, Jorn Lauridsen TA-HCW
project. Mr Jan Geritt Tesnik,rukovodilac Projekta
16. NIVO BIOLOŠKE BEZBEDNOSTI U LABORATORIJAMA
ZDRAVSTVENIH USTANOVA , Dr Mirjana –Branković.Magić,IORS
17. STANDARDI PROJEKAT LABORATORIJA I LABORATORIJSKI
INSTRUMENTI.Jorn Laurendis, Nenad Bosiljčić
18. NADZOR NAD PRIMENOM MERA ZAŠTITE NA RADU U
LABORATORIJAMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA,Prim dr Verica
Jovanović,kordinator projekta
19. BEZBEDNOST U RADU U LABORATORIJAMA ZDRAVSTVENIH
USTANOVA, Dr Velibor Canić,direktor Komore Biohemičara Srbije,
20. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA Prim dr Verica
Jovanović,kordinator projekta ,Goran Stamenković, DZ Leskovac
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK –Jablanički okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:“ Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na dokazima
prakse” Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ
Užice,Biljana Ćirić,OBŠabac
Leskovac, 15.05.2012.god
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK za Šumadijski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:“ Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na dokazima
prakse”
Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ Užice,Biljana
Ćirić,OBŠabac
Kragujevac, 18.05.2012.god
REPUBLIČKI STRUČNI SASTANAK –Užički okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN-a:“ Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
25
“Premostiti
razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na dokazima
prakse”
Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ Užice,Biljana
Ćirić,OBŠabac
Užice, 20.05.2012.god
ŽENEVA
ICN
Attendance Meeting National Nurses Association
Representatives
15 – 18 May 2012 in Geneva, Switzerland
XXVI MAJSKI STRUČNI SUSRETI ZUBNIH
TEHNIČARA SRBIJE
Naziv skupa:“ NAUKA U SLUŽBI OSMEHA“
Tara,17.05-20.05.2012 god.
PLENUM :
1. PRIMENA MODIFIKOVANIH AKTIVNIH APARATA U TERAPIJI
DISTALNOG ZAGRIŽAJA
Аsistent. Dr. Zorana Stamenković, Stomatološki fakultet u Beogradu
Klinika za ortopediju vilica
2. HOMOGENIZACIJA I OTVRDNJAVANJE Ag-Pd LEGURA
Dr. stom. spec. Miloš Kovačević,Odeljenje marketinga dentala Galenika
a.d.
3. GREŠKE U IZRADI MOBILNIH PROTEZA
Biljana Mijaljica, vzt , Stomatološki fakultet Beograd
4. SLAGANJE BOJA NA METALOKERAMIČKIM RESTAURACIJAMA ZA
PACIJENTA"
Adrian Apreotesei,Dental Technician, VITA Zahnfabrik GmbH & Co. KG,
Germany
26
KURSEVI:
1.KURS PRVE KATEGORIJE(6 sati)18.05.2012god.
„REVERZIBILNA OKLUZALNA TERAPIJA STABILIZACIONIM SPLINTOM“
(Teorijski i praktični kurs, osnovni za stomatologe i zubne tehnicare)
Rukovodilac edukacije:Prof.dr Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet Beograd
Otvaranje, ciljevi i zadaci kursa ,
Dragan Aleksić
1.Kraniomandibularne disfunkcije (CMD), osnovni pojmovi
Prof.dr Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet Beograd
2.Ekstrakapsularne, mišićne disfunkcije
Prof.dr Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet Beograd
3.Intrakapsularne, zglobne disfunkcije, film
Prof.dr Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet Beograd,Vzt.Slobodan
Pešut.Beograd
Pauza
4.Terapija ekstrakapsularnih, mišićnih disfunkcija
Prof.dr Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet Beograd
5.Terapija intrakapsularnih disfunkcija
Prof.dr Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet Beograd
Pauza
6.Demonstracija izrade voštanog modela Michigan splinta
Prof.dr Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet Beograd
Zubni tehničar Slobodan Mitrovic,Beograd
7.Vežba izrade voštanog modela Michigan splinta
Prof.dr Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet Beograd,Biljana Stojković
8.Test
9.Analiza testa, pitanja i dodela sertifikata
Prof.dr Vojkan Lazić,Stomatološki fakultet Beograd, Biljana Stojković
KURS –PRVE KATEGORIJE(9 h)19.05.2012 god.
“MODELOVANJE FIKSNIH PROTETSKIH NADOKNADA-KREACIJE“
Rukovodioci-Predavači:
27
Tabaković Dragan,VZT,DZ Zemun
Stanković Slađana,zt,ZC Knjaževac
Bojana Momčilović ,DZ Stari grad,Beograd
UVODNO PREDAVANJE
Bojana Momčilović ,DZ Stari grad,Beograd
METODOLOGIJA IZRADE FIKSNIH PROTERSKIH NADOKNADA U VOSKU
Tabaković Dragan,VZT,DZ Zemun
NAČIN POSTAVLJANJA RADNIH MODELA U ARTIKULATORE
Stanković Slađana,zt,ZC Knjaževac
NAČIN IZRADE MODELA
Dr Miloš Kovačević,Beograd
IZRADE MODELA
Tabaković Dragan,VZT,DZ Zemun
PRAKTIČAN RAD
KONTROLA ARTIKULACIJE-modelacija bočnog mosta-radionica
KONTROLA ARTIKULACIJE-nastavak rada- radionica
MODELACIJA –FAZA II- radionica
MODELACIJA –FAZA III- radionica
ZAVRŠNA IZRADA MOSTOVA U VOSKU -radionica
PREZENTACIJA RADOVA
OCENJIVANJE ( Test provere znanja)
3h
Teme:
1. Zaštita na radu
2. Obavezne mere kontrole laboratorija
3. Standardi opreme laboratorija
4. Slobodne teme
Republički stručni skup za Pirotski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na
dokazima prakse”
Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ Užice,Biljana
Ćirić,OBŠabac
Pirot, 24.05.2012 god
Republički stručni skup za Pirotski okrug
Naziv skupa: „Sindrom sagorevanja na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2682/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
28
Pirot,25.05.2012 god
JUNI:
SIMPOZIJUM ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE I
KATEGORIJE: „Znanje bez granica”
(SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM)
Zlatibor,06-10.06.2012god.
PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE:
1. UTICAJ POVIŠENH MASNOĆA U KRVI NA NAŠE ZDRAVLJE
Doc dr Teodora Beljic,KBC Zvezdara,Beograd
2. PODEŠAVANJE DOZE INSULINA NA OSNOVU REZULTATA
SAMOKONTROLE
Doc. dr Teodora Beljić-Živković,KBC Zvezdara
I.DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA
SRBIJE
( Nacionalna sestrinska asocijacija(članica ICN-a)
PLENUM:
1.SINHRONIZIRANE EVROPSKE STRATEGIJE ZA EDUKACIJU
MEDICINSKIH SESTARA
Tamara Lubi-Direktor kolaborativnog centra SZO za primarnu
zdravstvenu negu, Maribor Slovenija,Brankica Rimec ,potpredsednica
EFN,Brisel
2.MINISTARSKA SESTRA-POTREBA I ODGOVORNOST?
( Chief Nursing Officer)
Majda Šlajmer Japelj,višja medicinska sestra,univ.dipl sociologinja
WHO CC za primarnu zdarvstvenu zaštitu Maribor,Slovenijai,
3. PROMENE U HRVATSKOM SESTRINSTVU NA PUTU KA EVROPSKOJ
UNIJI
Branka Rimac, FRCN, potpredsednica Evropske federacije sestrinskih
asocijacija( EFN-e), predsednica HUMS/a(NNA)
29
4.REGULATORNO TELO-KOMORA,REZULTATI I PREPREKE U
SPROVOĐENJU KE.
Dragan Šašic,visoki strukovna sestra,Direktor KMSZTSrbije
5.EDUKATIVNI SEMINAR:
UPRAVLJANJE PERSONALNIM PROMENAMA
Rukovodilac seminara:Dr.Zoran Ilić , psihijatar,Beograd
STRUČNA TEMATIKA PO SEKCIJAMA:
1.SEKCIJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
“DISAJNI PUT-KOMPLIKACIJE"
Dr Branko Petrovski, anestezilog Klinika Remedika,Skoplje, Makedonija
Teme:
1. Urgentna stanja u anesteziologiji2. Otežana intubacija
3. Značaj premedikacije
4. Transport vitalno ugroženog pacijenta.
5. Slobodne teme
2.SEKCIJA BABICA
.EDUKATIVNI SEMINAR:
„ BRAČNI INFERTILITET“
Rukovodilac seminara:Dr med.Ljiljana Antić ,Visoka medicinska škola strukovnih
studija Ćuprija
Teme:
1.
2.
3.
4.
Značaj kvalitetnog timskog rada u savetovalištu za mlade
Istina o HIV-u
Zdravstveno vaspitni rad-značaj u prevenciji lečenja malignih obolenja
Slobodne teme
3.DERMATOLOŠKO-KOZMETOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR“
„NOVINE U PROTOKOLU LEČENJA AKNI“
Rukovodilac seminara: Prim dr Aleksandar Adamović, GZZKV Beograd
Masna koža i akne,
Prim dr Aleksandar Adamović, GZZKVB Beograd
Akne hormonski pristup,
Prim dr Aleksandar Adamović, GZZKVB Beograd
Antibiotici i retinoidi u terapiji akni,
dr Dubravka Đerić GZZKVB Beograd
Hemijski pilinzi u terapiji akni,
30
VSS Gordana Vesić, GZZKVB Beograd
Terapijske mogućnosti rezidualnih promena,
dr Dubravka Đerić GZZKVB Beograd
Teme:
1.Tumori kože
2.Hronični ekcemi
3.Bakterijske infekcije kože
4.Novine u kozmetologiji
5.Slobodne teme
4.SEKCIJA ENDOKRINOLOGIJE SA METABOLIČKIM POREMEĆAJIMA
Teme:
1. Značaj psihološke podrške obolelima od dijabetes i njihovim porodicama
2. Osnovni principi ishrane – dijeto terapija kod obolelih od dijabetesa
3. Sestrainska intervencija pri zbrinjavanju bolesnika kod dijabetesne
ketoacidoze
4 Erektivna disfufunkcija kao komplikacija dijabetes mellitusa.
5.Obesitas
6.Poremećaji funkcije štitne žlezde
7.Slobodne teme
5.SEKCIJA ENDOSKOPSKO -GASTROENTEROLOŠKA
OKRUGLI STO::
ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA IZ GORNIH PARTIJA DIGESTIVNOG
TRAKTA
Moderatori: mt Radović Jagoš ,koautor vms Svetlana Popović Matović
Centar za gastroentero-hepatologiju,KC Kragujevac
Teme:
1. Sestrinske intervencije,kod krvarenja iz digestivnog trakta
2. Slobodne teme
6.HEMATOONKOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
ASPEKTI PSIHOSOCIJALNOG PRISTUPA U ODNOSU NA MALIGDNU
BOLEST I LEČENJE
Rukovodilac seminara: Dr. Svetlana Banović, Visoka zdravstvena škola VISAN
Teme:
1.Psihosocijalni pristup onkološkom bolesniku
2.Paliativno zbrinjavanje hematoonkološkog bolesnika
3.Slobodne teme
31
7. HIRURŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STOLOVI:
1. POREMECAJI STANJA SVESTI, KOMA I VIGILNA KOMA
Moderator:Ass.mr.sc.dr. Predrag Perić - VMA, Beograd
2. ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA U KOMI
Moderator:Prof.dr.sc.med. Negra Terzić -VZŠSS Beograd
3. PROCEDURE MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA U SPROVOĐENJU
ENTERALNE I PARENTERALNE ISHRANE BOLESNIKA U STANJU KOMEi
Moderator:VMT Nada Stojadinović ,VMA, Beograd
Teme:
1. Zdravstvena nega bolesnika u komi
2. Slobodne teme
8.INFEKTOLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
„ZABORAVLJENE ANAEROBNE INFEKCIJE “
Мoderator: Мilka Čehić,vms,Klinika za infektivne i tropske bolesti KC Srbije
„Tetanus još uvek preti“,
Maja Todorović Infektivna klinika KCS
„Botulizam –budimo oprezni“,
JelenaNikolić,Jnfektivna klinika KCS
Тeme:
1 . Аntraks
2. Аspergiloza
3.Infektivni eritem
4.Slobodne teme
9. SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI
OKRUGLI STO:
"HIRURŠKO LEČENJE PACIJENATA STARIJEG ŽIVOTNOG DOBA"
Dr.Stevan Jokić,specijalista opšte hirurgije,subspecijalista onkolog
Тeme:
1. Zdravstvena nega pacijenata starijeg životnog doba
2. Slobodne teme
10.INTERNISTIČKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
" PROCENA KARDIOVASKULARNOG RIZIKA U PRIMARNOJ I
SEKUNDARNOJ PREVENCIJI
Rukovodilac seminara:Prof. dr Todorka Savić , Institut za lečenje i rehabilitaciju
Niška Banja
32
Teme:
1. Sestrinske intervencije u neinvazivnoj kardiologiji
2. Prevencija faktora rizika i promocija zdravih stilova života
3. Slobodne teme
11.SEKCIJA INTEZIVNIH NEGA
EDUKATIVNI SEMINAR:
„MEHANIČKA VENTILACIJA DANAS I SUTRA“
Rukovodilac seminara: Dr Zorica Kojić, Služba za anesteziju i reanimaciju KBC
Zvezdara
Teme:
1. Delokrug rada medicinske sestre, tehničara u jedinici intenzivne nege
i. kod pacijenata na mehaničkoj ventilaciji
2. Zbrinjavanje i nega pacijenata u jedinici intenzivne nege posle resekcije
želudca
3. Sestrinske procedure kod praćenja i neze pacijenata sa sumnjom na
plućnu emboliju
4. Praćenje i nega pacijenata sa torakalnom drenažom u jedinici intenzivne
nege
5. Zbrinjavanje i nega pacijenata u jedinici intenzivne nege sa akutnim
pogoršanjem hronično opstruktivnih bolesti pluća
6. Prijem i zbrinjavanje pacijenata sa status epilepticusom u jedinici
intenzivne nege
7. Značaj dobre interpersonalne komunikacije
8. Slobodne teme
12. SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA I GERONTOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
1.„HIRUŠKO LEČENJE DEKUBITUSA“
Rukovodilac seminara: Sretenović dr Nenad, ZC Požarevac;
OKRUGLI STO:“
2. PRAVILNO PREVIJANJE RANA I DEKUBITA U KUĆNIM
USLOVIMA“
Moderator: Sretenović dr Nenad, ZC Požarevac, Panić dr Bojan,
Magnapharmacija, Beograd, Jasna Ristić, DZ Stari Grad,Beograd
Teme:
1.Prevencija sekundarnih nezaraznih bolesti u kućnim uslovima
2.Zdavstvena nega pacijenata sa invaliditetom u kućnim uslovima
3.Zdravtvena nega HOBP u kućnim uslovima
4.Slobodne teme
33
13. SEKCIJA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE
OKRUGLI STO:
„ OBRAZOVANJE MEDICINSKIH SESTARA „
Moderatori:Olivera Bojić –Specijalista metodike nastave zdravstvene
nege -Struk.med sestra, gl sestra klinike za MFH - Stom.fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Marija Miloski,Glavna sestra Klinike za paradontologiju i oralnu
medicinu Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Milica Krbavac vss Klinika za oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta
Univerziteta Beogradu
TEZE
1. Šta smo kao medicinske sestre učinile za svoju profesiju?
2.Koliko nam je priznato stečeno zvanje u praksi?
3.Koliko kao profesionalci utičemo na poboljšanje i promene u
nastavi srednjih medicinskih škola?
4.Imaju li medicinske sestre motive za nastavak obrazovanja?
5.Profesija medicinske sestre u Srbiji i okruženju
Teme:
1.Mere prevencije bolničkih infekcija
2.Iskustva u tretmanu rana u ambulanti maksilofacijalne hirurgije
3.Sestrinski postupci kod ugradnje implantata u dentalnoj medicini
4.Važnost sestrinskih intervencija u prevenciji anomalija i dentalnih
oboljenja kod dece
5.Komunikacijske veštine u sestrinstvu
6.Hitna stanja u stomatologiji
7 Zdravstvena nega bolesnika sa transplantatom kože
8.Slobodne teme
14. SEKCIJA MEDICINE RADA
OKRUGLI STO:
„ PROMOCIJA ZDRAVLJA NA RADU“
Moderator:Prim.dr.Zoran Rovčanin,specijalista medicine rada,DZ Stari
Grad ,Ljiljana Micković,Strukovna medecinska sestra GZKVB,,Beograd
Teme:
34
1 Bezbednosti i zdravlje na radu zdravstvenih radnika i primena mera
predviđenih Aktom o proceni rizika u zdravstvenim ustanovama.
2. Uloga sestre u zdravstveno-vaspitnoj strategiji za očuvanje zdravog i
korisnog za radnika na radnom mestu.
3. Slobodne teme
15. NEUROLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
ZAMOR U MULTIPLOJ SKLEROZI,
Prof Dr Svetlana Miletić Drakulić, neurolog, Klinika za neurologiju KC
Kragujevac
Teme:
1.
Značaj zdravstvene nege kod pacijenata sa multiplom sklerozom
2.
Zbrinjavanje pacijenata za vreme epileptičnog napada
3.
Komunikacija na neurološkom odeljenju, problemi pacijenata sa
poremećajem govora
4.
Slobodne tema
16. SEKCIJA OFTAMOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
SLABOVIDOST-AMBYIOPIA MOGUĆNOST PREVENCIJE I PRINCIP
LEČENJA
Rukovodilac :Prim.dr Živorad Jovanović oftalmolog OB“Stefan
Visoki“Smedrevska Palanka
Teme:
1.Traume oka uloga med.sestre u zbrinjavanju bolesnika
2.Sestrinske intervencije u primeni lokalne terapije
3.Psihosocijalna podrška i specifičnost nege bolesnika bez vida
4.Slobodne teme
17. SEKCIJA OPŠTE MEDICINE
EDUKATIVNI SEMINAR:
»NOVINE U PRAĆENJU I STALNOM UNAPREĐENJU KVALITETA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA U
PRIMARNOJ ZDRASTVENOJ ZAŠTITI.
Rukovodilac :: Prim.dr Gordana Stanković Dom Zdravlja Niš
Teme:
1. Prevencija malignih oboljenja u primarnoj zdrastvenoj zaštiti
2. Skrining programi
3. .Slobodne teme
35
18. ORL SEKCIJA
OKRUGLI STO:
,,FARINGOKUTANE FISTULE – PRIKAZ PACIJENTA,
Moderator: Bojana Miladinović KC Niš
Teme:
1.
Zdravstvena nega kod bolesnika sa otogenim komplikacijama;
2.
Maligni tumori laringsa – sestrinske intervencije;
3.
Zdravstveno – vaspitni rad sa porodicom obolelog deteta od
subglotičnog laringitisa;
4.
Flegmone vrata – prevencija;
5.
Sestrinske intervencije kod stranog tela bronha;
6.
Slobodne teme.
19.SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
EDUKATIVNI SEMINAR
„PATRONAŽNA SESTRA U TIMSKOM RADU – PALIJATIVNO
ZBRINJAVANJE. „
Rukovodilac seminara:Mr sci med Dušica Šarenac ,Visoka zdravstvena skola
strukovnih studija Beograd
VMS Biljana Mladenović, DZ Vracar,Beograd
Teme:
1.Patronažna sesta-član tima u palijativnom zbrinjavanju obolelih.
2.Pomoć patonažne sestre porodici u saradnji sa službama u zajednici3.Kontakt sa službama zdravstvene i socijalne zaštite.
4.Unapređenje zdralja porodice kroz podršku i međusobno poverenje.
5.Slobodne teme
20. PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
“NEONATALNA SEPSA”
Rukovodilac seminara Dr Biljana Otašević, Institut za neonatologiju
Beograd
Teme:
1. Timski rad u reanimaciji novorođene dece.
2.Monitoring u pedijatriji ( Standardni: EKG, TA, teparatura); Invazivni ;
Specijalni;)
3.Primeri iz prakse po procesu zdravstvene nege.
3.Slobodne teme21. PNEUMOFTIZIOLOŠKA SEKCIJA
36
EDUKATIVNI SEMINAR :
TERAPIJA RESPIRATORNIH POREMECAJA TOKOM SPAVANJA
Rukovodilac seminara: Doc. dr Ivan Čekerevac ,Centar za plućne bolesti
KC Kragijevac
Teme:
1.TBC juče, danas, sutra
2.Terapija respiratornih poremećaja tokom spavanja-sestrinske
intervencije
3.Slobodne teme
22. SEKCIJA PSIHIJATRIJE
EDUKATIVNI SEMINARI:
RADNO MESTO BEZ PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI
Rukovodilac seminara Dr Dragan Vukadinović ,psihijatar SBPB Gornja
Toponica
:
SUDSKO PRAVNI ASPEKT ZAVISNIKA OD PSIHOAKTIVNIH
SUPSTANCI.
Rukovodilac seminara: Dr Jelena Mladenović, psihijatar, subspecijalista,
sudski veštak SBPB Gornja Toponica
Teme:
1.Značaj terapijske zajednice
2.Zdravstveno-vaspitni rad MST u prevenciji zavisnosti
3.Primena procesa zdravstvene nege u psihijatrijskim ustanovama
4.Slobodne teme
23.SEKCIJA REUMATOLOGIJE I REHABILITACIJE
OKRUGLI STO:
MESTO I ULOGA BALNEO TEAPIJE U SAVREMENOJ MEDICINI
Moderator : Dr Sladjana Božilov – Institut „Niška Banja“ Ms Miljana Filipović
Teme:
1. Psorijazni artritis,
2. Lumbalni sindrom- terapija i značaj rehabilitacije,
3. Slobodne teme
24. STOMATOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR
ZNAČAJ DOBRE ORGANIZACIONE KLIME U STOMATOLOŠKOJ
SLUŽBI.
37
Rukovodilac seminara: Aleksandra Perović, Irena Mitrović, Gabriela
Simić,Marijana Novitović
OKRUGLI STO:
POSLOVNI BONTON-POTRBA ILI NE?
Moderatori:: Irena Mitrović, Gabriela Simić, Aleksandra Perović, Marijana
Novitović
Teme:
1.
Sestrinskakomunikacija u stomatološkoj ordinaciji
2.
Značaj odlaganja infektivnog otpada
3.
I treće doba može biti sa osmehom
4.
Slobodne teme
25. SEKCIJA STUDENATA
EDUKATIVNI SEMINAR
DOKUMENTACIJA U ZDRAVSTVENOJ NEZI,
Rukovodilac seminara VMS Zorica Zurovac,glavna sestra, KBC Zvezdara
Teme:
1.
2.
3.
4.
Komunikacija u sestrinstvu
Menadžment u sestrinstvu
Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji kardio vaskularnih oboljenja
Slobodne teme
26.SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
OKRUGLI STO –
"PRIMENA NOVIH REANIMACIONIH MERA PREMA NAJNOVIJIM
STANDARDIMA ERC - A"
Modrator: Dr Bojan Bagi spec. anesteziologije Urgentni centar Subotica
Teme:
1. Nove reanimacione mere
2. Slobodne teme
27. SEKCIJA UROLOGIJE SA NEFROLOGIJOM I DIJALIZOM
EDUKATIVNI SEMINAR :
TUMORI MOKRAĆNE BEŠIKE
Rukovodilac seminara :Šuhajda dr Agneš OB Subotica
38
Teme:
1. .Intermitentna kateterizacija:učenje i podučavanje bolesnika-intervencije
medicinske sestre
2. Socijalna integracija bolesnika sa urinarnom inkontinencijom
3. .Karcinom bubrega:suočavanje i borba sa problemom-intervencije
medicinske sestre
4. Slobodne teme
28. SEKCIJA TRANSFUZIOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR :
BEZBEDNA PRIMENA KRVI I KRVNIH KOMPONENATA
Rukovodilac :Prim dr sci.med. Zoran Stanojković.Zavod za transfuziju krvi Nis
Teme:
1.Davalaštvo krvi
2.Transfuzijske transmisivne bolesti
3.Imunohematologija
4.Klinička transfuziologija
5.Kvalitet u transfuziologiji
6.Mehanizmi koagulacije krvi
7.Slobodne teme
II.
DRUŠTVO LABORATORIJSKIH TEHNIČARA
Teme:
1. Rizici na radu u laboratorijama
2. Zaštita na radu u laboratorijama
3. Slobodne teme
III.
DRUŠTVO DIJETETIČARA NUTRICIONISTA SRBIJE
39
EDUKATIVNI SEMINAR :
MEDICINSKA NUTRITIVNA TERAPIJA METABOLIČKOG SINDROMA
Rukovodilac seminara:
Mr sc Dr Veroslava Stanković dijetolog. Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija u Beogradu,
Mr sc Dr Svetlana Stojanović, 1Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u
Beogradu,
MASNO TKIVO ABDOMINALNE REGIJE
Mr sc Dr Svetlana Stojanović, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u
Beogradu
Teme :
1. -Mineralne i vode sa posebnim svojstvima
2. -Gojaznost kod dece
3. -Ishrabna i osteoporoza
4. -Začinsko i lekovito bilje u ishrani
5. -Slobodna tema
IV.
DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE
RAD U PLENUMU:
1. Samomedikacija,OTC lekovi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
stanovništva
Mr.ph Vesna Radunović,Apoteka „Beograd“
2. Interakcije OTC lekova
Mr.ph spec Roland Antonić,Apoteka „Šabac“
3. Unapređenje usluge u apoteci - prodaja OTC lekova
Mr.sc ph spec Vukica Kocić-Pešić, ADOC d.o.o.
Teme :
1. OTClekovi
2. Slobodne teme
V.
DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE
Teme :
1 Deformiteti kičmenog stuba školskog uzrasta.
2. Rehabilitacija dece sa cerebralnom paralizom
40
3. Slobodne teme
VI.
DRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINARI:
1.NEDOUMICE U SLIKANJU DECE SA INFEKCIJOM URINARNOG
TRAKTA;
Rukovodilac seminara Prof. dr Boris Ajdinović, Institut za nuklearnu medicinu
VMA
2.RADIOTERAPIJA U LEČENJU TUMORA GLAVE I VRATA;
Rukovodilac seminara Dr sci med Dr Slavko Vučićević; IORS,Beograd
3.DIJAGNOSTIKA KUKOVA;
Rukovodilac seminara Dr Miodrag Janković, Opšta bolnica Leskovac;
Teme:
1. Iskustva Ro tehničara u savremenoj dijagnostici kod dece
2. Slobodne teme
VII.
DRUŠTVO SANITARNIH TEHNIČARA I INŽENJERA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR :
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE U RADU-POVREDE NA RADU I NJIHOV
ZNAČAJ“
Rukovodilac seminara: Мiroslav Manojlović,sanitarno ekološki inženjer
spec,stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu ZZJZ,Šabac
Branka Ž.Đaniš,saradnik za zdravstvenu zaštitu,bezbednost i zdravlje na
radu,PU Boško Buha ,Inđija
Teme:
1. Timski rad sanitarne inspekcije instituta i zavoda za javno ydravlje u cilju
zaštie zdravlja
2. Proizvodnja i promet hrane i POU
3. Vodosnabdevanje
4. Zarazne bolesti
41
5. Uloga sanitarnog inženjera i tehničara u zaštiti šivotne sredine
6. Biohazardni otpad
7. Slobodne teme
Republički stručni skup za Zlatiborski okrug
Naziv skupa: :„ Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Užice,12.06.2012 god.
Republički stručni skup za Zlatiborski okrug
„Profesionalna odgovornost kod pomažućih profesija“
Akreditacioni br:D-1-2233/11-pasivni učesnik 2 boda
Užice,13.06.2012 god
Republički stručni skup za Lazarevac
Naziv skupa: :„ Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Lazarevac,15.06.2012 god.
Republički stručni skup za Lazarevac
Naziv skupa: :„ “Sindrom sagorevanja na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2680/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Lazarevac,15.06.2012 god.
42
SENS
The meeting of the network of National Nurse Associations
(NNAs) in Croatia, Macedonia, Montenegro & Serbia,
,Bosnia&Herzegovina,facilitated by the Croatian Nurses
and enabled by the Norwegian Nurses Association
SAFETY-TRUST-HEALTH(Sigurnost-Poverenje-Zdravlje)
(Međunarodna regionalna – mrežna konferencija za medicinske
sestre i babice NNA)
Dubrovnik, 17-20.06.2012.god
Republički stručni skup za Pčinjski okrug
Naziv skupa:
“Profesionalna odgovornost kod pomažućih profesija“
(Akreditacioni br:D-1-2233/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Vranje,25.06.2012 god
Republički stručni skup za Pčinjski ( II serijal)
Naziv skupa: Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)“
(Edukativni seminar)
Bujanovac i Preševo.26.06.2012god
43
Republički stručni skup za Pčinjski
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na
dokazima prakse”
(Akreditacioni brD-1-465/12, Pasivni učesnik 2 boda)
Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ Užice,Biljana
Ćirić,OBŠabac
Vranje.26.06.2012god
JULI:
Republički stručni skup za Kolubarski okrug
Naziv skupa„Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Valjevo,12.07.2012 god
Republički stručni skup za Kolubarski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na
dokazima prakse”
44
Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ Užice,Biljana
Ćirić,OBŠabac
Valjevo ,12.07.2012 god
Republički stručni skup za Kovin
Naziv skupa„Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Kovin,13.07.2012 god
Republički stručni skup za Kovin
Naziv skupa„“Profesionalna odgovornost kod pomažućih profesija“
(Akreditacioni br:D-1-2233/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar
Kovin,13..07.2012 god
AVGUST
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: “Poremećaj ishrane kod mladih“
(Akreditacioni br:D-1-1400 /12. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Šabac-Zavod za javno zdravlje 15-08.2012.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: „Šta se događja iza zatvorenih vrata.“
(Akreditacioni br:D-1-464/12. Pasivni učesnik 2 boda)
„
45
( Edukativni seminar)
Šabac –, Zavod za javno zdravlje 16.08.2012.god
Republički stručni skup za Loznicu
Naziv skupa: „Sukobi na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2234/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Loznica,16.08. 2012 god
Republički stručni skup za Loznicu:
Naziv skupa:
”Značaj kvalitetnih medjuljudskih odnosa na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-463/12. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Loznica,16.08.2012god
Republički stručni skup za Loznicu
Naziv skupa:„ “Poremećaj ishrane kod mladih“
(Akreditacioni br:D-1-1400 /12. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Loznica,17 .08.2012 god.
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: “Poremećaj ishrane kod mladih“
(Akreditacioni br:D-1-1400 /12. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Šabac-O Bolnica 18-08.2012.god
Republički Stručni skup za Mačvanski okrug,
Naziv skupa: „Šta se događja iza zatvorenih vrata.“
46
(Akreditacioni br:D-1-464/12. Pasivni učesnik 2 boda) „
( Edukativni seminar)
Šabac 18.08.2012.god
Republički stručni skup za Kosovski okrug
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na
dokazima prakse”
(Akreditacioni brD-1-465/12, Pasivni učesnik 2 boda)
Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ Užice,Biljana
Ćirić,OBŠabac
(Edukativni seminar)
Gračanica,24.08.2012 god
Republički stručni skup za Kosovski okrug
Naziv skupa: „Sindrom sagorevanja na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2682/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Gračanica,24.08.2012 god
Republički stručni skup za Kosovsko –Mitrovački okrug
Naziv skupa: „Sindrom sagorevanja na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2682/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Kosovska Mtrovica,25.08.2012 god.
Republički stručni skup za Kosovsko –Mitrovački okrug
47
Naziv skupa: Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na
dokazima prakse”
(Akreditacioni brD-1-465/12, Pasivni učesnik 2 boda)
Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ Užice,Biljana
Ćirić,OBŠabac
Kosovska Mtrovica,25.08.2012 god.
SEPTEMBAR:
Republički stručni skup za Kolubarski okrug
Naziv skupa:“Sindrom sagorevanja na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2682/11. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar:)
Valjevo,05.09.2012god
Republički stručni skup za Kolubarski okrug
Naziv skupa:
”Značaj kvalitetnih medjuljudskih odnosa na radnom mestu“
Akreditacioni br :D-1- .Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar:)
Valjevo,05.09.2012 god
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa:„ “Poremećaj ishrane kod mladih“
48
(Akreditacioni br:D-1-1400 /12. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Leskovac,.06.09.2012 god.
Republički stručni skup za Jablanički okrug
Naziv skupa: „Šta se događja iza zatvorenih vrata.“
(Akreditacioni br:D-1-464/12. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Leskovac,07.09.2012 god.
Simpozijum zdravstvenih radnika Srbije
Naziv skupa: „Pedijatrijski dan:“Za zdrave bebe-uloga sestre“
( Akreditacioni br :D-1-1388/12 Pasivni učesnik 5 bodova)
(Simpozijum)
KBC Zemun,07.09.2012god
HOSPITALIZACIJA MALOG PACIJENTA(uloga sestre)
Suzana Martinović,VSS,KBC Zemun
KRVNE KOMPONENTE U PEDIJATRIJI
Dr Boris Kovačević, KBC Zemun,Beograd
AKUTNI PERIKARDITIS
Valentina Milošević,VSS, KBC Zemun,Beograd
ZAŠTO NE TREBA KUPATI BEBE ODMAH PO ROĐENJU
Vesna Simić, KBC Zemun,Beograd
ZNANJA, VEŠTINE I PODRŠKA AFIRMACIJA ZA ZDRAVE BEBE I
ZADOVOLJNE MAJKE
Marija Ilić,DZ Voždovac
PRAĆENJE PARAMETARA RASTA I RAZVOJA KOD DECE U
SAVETOVALIŠTU
Vera Vasilić, Institut za neonatologiju Srbije
INOVATIVNI PRISTUP EDUKACIJI
49
Svetlana Štulovič,Vms,Beograd
Republički stručni skup za i Borski okrug
Naziv skupa :“Sindrom sagorevanja na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2682/11. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar:)
Majdanpek,12.09.2012 god.
IV Nacionalni Intersekcijski stručno profilski kursevi
Društva medicinskih sestara -tehničara i babica Srbije
SEKCIJE:
HIRURGIJE , M AKSILOFASCIJALNE HIRURGIJE ,INSTRUMENTARA ,
NEUROLOGIJE, STOMATOLOGIJE, R EHABILITACIJE OFTALMOLOGIJE
Lepenski vir, ,13.09.-16.09.2012 god
PLENUM ZA SVE SEKCIJE
„Profesionalna identitet i etika u sestrinstvu“
Akreditacioni br:D-1-2682/11-pasivni učesnik 2 boda
Mr sci med Radmila Nešic,Beograd
KURS I
Naziv Kursa:
ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PREPOZNAVANJU, NEZI I
REHABILITACIJI DEGENERATIVNIH OBOLJENJA KIČMENOG STUBA
Teme i predavači:
1. Hiruško lečenje degenerativnih oboljenja lumbalnog I cervikalnog
dela kičmenog stuba,
dr Milorad Veljković
2. Uloga mendicinske sestre, tehničara u ranom prepoznavanju
komplikacija posle operacije diskus hernije,
50
VMT Goran MošićI ,IKVB Dedinje,Beograd
3. Uloga medicinske sestre u rehabilitaciji operativno I neoperativno
lečenih bolesnika sa diskus hernijom,
VSS Biljana Arsić
4. Medicinske sestre, tehničari I diskus hernija,
VSS Nataša Jevtović
KURS II
Naziv Kursa:
TUMORI U OFTALMOLOGIJI I STOMATOLOGIJI
Teme i predavači:
1. Tumori očnih kapaka,
Prim dr med Živorad Jovanović,OB Smed.Palanka
2. Tumori očnih kapaka uloga medicinske sestre,
VMS Jadranka Adamović, OB Smed.Palanka
3. Maligni tumori usne duplje,
prof dr Zoran Ristić
4. Stomatološki aspekt pacijenata na radioterapiji,
VMS Aleksandra Perović
5. Preporuke kod pacijenata na radioterapiji,
VMS Irena Mitrović
6. Preporuke kod pacijenata na hemijoterapiji,
MS Gabrijela Simić
KURS III
Naziv Kursa:
ZNAČAJ ORALNOG ZDRAVLJA
Teme i predavači:
1.Oralni Biofilm - uticaj na oralno i opšte zdravlje
Mr.sc.dr Jasmina Tekić
2. Uvod u individualni trening oralne higijene „touch to teach“
Spec metodike nastave _struk med sestra- Olivera Bojić
3. Mehanička kontrola plaka
Mr.sc.dr Jasmina Tekić
4. Hemijska kontrola plaka
Spec metodike nastave _struk med sestra Olivera Bojić
51
Republički Stručni skup za Šumadijski okrug,
Naziv skupa: “Poremećaj ishrane kod mladih“
(Akreditacioni br:D-1-1400 /12. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Kragujevac,17-09.2012.god
Republički Stručni skup za Šumadijski okrug,
Naziv skupa: „Šta se događja iza zatvorenih vrata?.“
(Akreditacioni br:D-1-464/12. Pasivni učesnik 2 boda)
( Edukativni seminar)
Kragujevac,17.09.2012.god
IX Republička stručni skup Društva sanitarnih
tehničara i inženjera Srbije
Naziv skupa :Vanredne situacije –kako dalje?“
( Edukativni seminar)
21-22.09.2012 god, Srebreno jezero
EDUKATIVNI SEMINARI:
“POSTUPANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA“





POSTUPAK I PROCEDURE U SUZBIJANJU ALIMENTARNIH I HIDRIČNIH
EPIDEMJA,Prim Dr Zoran Pajanotović,Maja Nešković,strukovni
sanitr.ing,Požarevac
POSTUPAK I PROCEDURE U AKCIDENTIM Dipl ing tehnol.Mirjana
Veljković,Beograd
ZBRINJAVANJE UGROŽENIH Dr Zoran Nikolić,ZZZ Požarevac
OBEZBEDJENJE SMEŠTAJA ISHRANE Dipl struk ing,specijaliasta Miroslav
Manojlović,ZZZŠabac
VODOSNABDEVANJE
Republička Stručni skup Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim
ustanovama(bezbedno davanje injekcija i bezbedan rad u medicinskim
laboratorijama)“
Medjunarodno učešće
Banja Koviljača,26.09 2012 god.
KURS I KATEGORIJE 6 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa :“ Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim ustanovama“
52
1. BIOLOŠKE OPASNOSTI I RIZICI U ZDAVSTVENIM
USTANOVAMA
Mr Jan Geritt Tesnik,rukovodilac Projekta,Dr Verica Jovanović
2. KONTROLA INFEKCIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I
INSTRUMENTI KONTROLE INFEKCIJA,BEZBEDNO DAVANJE
INJEKCIJA,BEZBEDNOST U RADU LABORATORIJAI
BEZBEDNO UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM
Elizabet Peterson,ekspert za kontrolu bolničkih infekcija
Danska,Ana Pavlović,Beograd
3. PREPORUKE DOBRE PRAKSE I PROCEDURA ZA BEZBEDNO
DAVANJE INJEKCIJA
Mr sci med Radmila Nešić,Beograd, Ana Pavlović,Beograd
4. PROCENA RIZIKA U MEDICINSKIM LABORATORIJAMA I
VEŠTINE UPRAVLJANJA RIZICIMA (radionica) VMLT Goran
Stamenković, DZ Leskovac
5. PRESTAVLJANJE OSNOVNIH PREPORUKA BEZBEDNE
PRAKSE U RADU MEDICINSKIH LABORATORIJA,VMLT Jelica
Perović,IORS
6. PREPORUKE DOBRE PRAKSE ZA DEZINFEKCIJU RADNIH
POVRŠINA, MEDICINSKIH INSTRUMENATA I HIGIJENA
RUKU,OSTALE MERE PREVENCIJE INFEKTIVNIH OBOLJENJA
Elizabet Peterson ekspert za kontrolu bolničkih infekcija Danska,
Mr sci med Radmila Nešić,Beograd
7. KORIŠĆENJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME U RADU
ZDRAVSTVENIH RADNIKA KAO MERA LIČNE ZAŠTITE I
INSTRUMENT PREVENCIJE U ŠIRENJU INFEKCIJA U ZDRAV.
USTANOVAMA, Ana Pavlović,Beograd
8. PRAKSA BEZBEDNOG ODLAGANJA MEDICINSKOG
OTPADAPrim dr Verica Jovanović,kordinator projekta Goran
Stamenković, DZ Leskovac
9. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA ,Svi predavači
Republička Stručni skup Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim
ustanovama(bezbedno davanje injekcija i bezbedan rad u medicinskim
laboratorijama)“
Medjunarodno učešće
Prokuplje,27.09 2012 god.
KURS I KATEGORIJE 6 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa :“ Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim ustanovama“
53
1. BIOLOŠKE OPASNOSTI I RIZICI U ZDAVSTVENIM USTANOVAMA
Mr Jan Geritt Tesnik,rukovodilac Projekta,Dr Verica Jovanović
2. KONTROLA INFEKCIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I
INSTRUMENTI KONTROLE INFEKCIJA,BEZBEDNO DAVANJE
INJEKCIJA,BEZBEDNOST U RADU LABORATORIJAI BEZBEDNO
UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM
Elizabet Peterson,ekspert za kontrolu bolničkih infekcija Danska,Ana
Pavlović,Beograd
3. PREPORUKE DOBRE PRAKSE I PROCEDURA ZA BEZBEDNO
DAVANJE INJEKCIJA
Mr sci med Radmila Nešić,Beograd, Ana Pavlović,Beograd
4. PROCENA RIZIKA U MEDICINSKIM LABORATORIJAMA I VEŠTINE
UPRAVLJANJA RIZICIMA (radionica)
VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
5. PRESTAVLJANJE OSNOVNIH PREPORUKA BEZBEDNE PRAKSE U
RADU MEDICINSKIH LABORATORIJA
,VMLT Jelica Perović,IORS
6. PREPORUKE DOBRE PRAKSE ZA DEZINFEKCIJU RADNIH
POVRŠINA, MEDICINSKIH INSTRUMENATA I HIGIJENA
RUKU,OSTALE MERE PREVENCIJE INFEKTIVNIH OBOLJENJA
Elizabet Peterson ekspert za kontrolu bolničkih infekcija Danska, Mr sci
med Radmila Nešić,Beograd
7. KORIŠĆENJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME U RADU ZDRAVSTVENIH
RADNIKA KAO MERA LIČNE ZAŠTITE I INSTRUMENT PREVENCIJE
U ŠIRENJU INFEKCIJA U ZDRAV. USTANOVAMA,
Ana Pavlović,Beograd
8. PRAKSA BEZBEDNOG ODLAGANJA MEDICINSKOG OTPADA
Prim dr Verica Jovanović,kordinator projekta Goran Stamenković, DZ
Leskovac
9. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA ,Svi predavači
Republička Stručni skup Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim
ustanovama(bezbedno davanje injekcija i bezbedan rad u medicinskim
laboratorijama)“
Medjunarodno učešće
Pirot,28.09 2012 god.
KURS I KATEGORIJE 6 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa :“ Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim ustanovama“
1. BIOLOŠKE OPASNOSTI I RIZICI U ZDAVSTVENIM USTANOVAMA
Mr Jan Geritt Tesnik,rukovodilac Projekta,Dr Verica Jovanović
54
2. KONTROLA INFEKCIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I
INSTRUMENTI KONTROLE INFEKCIJA,BEZBEDNO DAVANJE
INJEKCIJA,BEZBEDNOST U RADU LABORATORIJAI BEZBEDNO
UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM
Elizabet Peterson,ekspert za kontrolu bolničkih infekcija Danska,Ana
Pavlović,Beograd
3. PREPORUKE DOBRE PRAKSE I PROCEDURA ZA BEZBEDNO
DAVANJE INJEKCIJA
Mr sci med Radmila Nešić,Beograd, Ana Pavlović,Beograd
4. PROCENA RIZIKA U MEDICINSKIM LABORATORIJAMA I VEŠTINE
UPRAVLJANJA RIZICIMA (radionica)
VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
5. PRESTAVLJANJE OSNOVNIH PREPORUKA BEZBEDNE PRAKSE U
RADU MEDICINSKIH LABORATORIJA
,VMLT Jelica Perović,IORS
6. PREPORUKE DOBRE PRAKSE ZA DEZINFEKCIJU RADNIH
POVRŠINA, MEDICINSKIH INSTRUMENATA I HIGIJENA
RUKU,OSTALE MERE PREVENCIJE INFEKTIVNIH OBOLJENJA
Elizabet Peterson ekspert za kontrolu bolničkih infekcija Danska, Mr sci
med Radmila Nešić,Beograd
7. KORIŠĆENJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME U RADU ZDRAVSTVENIH
RADNIKA KAO MERA LIČNE ZAŠTITE I INSTRUMENT PREVENCIJE
U ŠIRENJU INFEKCIJA U ZDRAV. USTANOVAMA,
Ana Pavlović,Beograd
8. PRAKSA BEZBEDNOG ODLAGANJA MEDICINSKOG OTPADA
Prim dr Verica Jovanović,kordinator projekta Goran Stamenković, DZ
Leskovac
9. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA ,Svi predavači
Republički stručni skup Društava dijetetičara nutricionista
Srbije
Naziv skupa “Bezbednost hrane i zdravstvena ispravnost namirnica“
(Kurs prve kategorije)
Akreditacioni br:D-1-1396/12-pasivni učesnik 6 bodova
KBC,Zvezdara,Beograd,29.09.2012 god
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KVALITETU I BEZBEDNOSTI
PREHRAMBENIH PROIZVODA
Irena Došević Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Zemun
NOVI NAČIN OBELEŽAVANJE NUTRITIVNE VREDNOSTI
55
Senka Grujić,Maja Stojadinov-Ilić,Jelena Djorjević,Ivanov Valentina Visoka
zdravstvena škola strukovnih studija Beograd
DEKLARISANJE DIJETETSKIH PROIZVODA
Branka P. Trbović, , Mila Trbović, Biljana Babić,Visoka zdavstvena škola
strukovnih studija Beograd
AMBALAŽNI MATERIJALI ZA PAKOVANJE, ČUVANJE I PRIPREMU
HRANE
Branka P. Trbović, Biljana Babić , Mila Trbović,Visoka zdravstvena škola
strukovnih studija u Beogradu, Zemun
ZNAČAJ METALOIDA U ISHRANI: METABOLIČKE FUNKCIJE
METALOIDA U ORGANIZMU ČOVEKA
Marko Perić, Centar za Hemiju,Institut za Hemiju, Tehnologiju i Metalurgiju,
Univerzitet u Beogradu
HIGIJENA RADNE SREDINE ,RADNIH POVRŠINA U OKVIRU
NASSR SISTEMA
Miloš Lukić – S. Mitrovica
OLOVO U HRANI I PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE
Mr.sc.med.dr Veroslava Stanković1, Mr.sc.med.dr Svetlana Stojanović,Visoka
zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
SATURNIZAM-ISTORIJSKI OSVRT
Svetlana Stojanović, Veroslava Stanković,Visoka zdravstvena škola strukovnih
studija u Beogradu
OKTOBAR:
Republička Stručni skup Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim
ustanovama(bezbedno davanje injekcija i bezbedan rad u medicinskim
laboratorijama)“
Medjunarodno učešće
Valjevo,1.10 2012 god.
KURS I KATEGORIJE 6 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa :“ Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim ustanovama“
1. BIOLOŠKE OPASNOSTI I RIZICI U ZDAVSTVENIM USTANOVAMA
Mr Jan Geritt Tesnik,rukovodilac Projekta,Dr Verica Jovanović
2. KONTROLA INFEKCIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I
INSTRUMENTI KONTROLE INFEKCIJA,BEZBEDNO DAVANJE
INJEKCIJA,BEZBEDNOST U RADU LABORATORIJAI BEZBEDNO
UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM
56
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Elizabet Peterson,ekspert za kontrolu bolničkih infekcija Danska,Ana
Pavlović,Beograd
PREPORUKE DOBRE PRAKSE I PROCEDURA ZA BEZBEDNO
DAVANJE INJEKCIJA
Mr sci med Radmila Nešić,Beograd, Ana Pavlović,Beograd
PROCENA RIZIKA U MEDICINSKIM LABORATORIJAMA I VEŠTINE
UPRAVLJANJA RIZICIMA (radionica)
VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
PRESTAVLJANJE OSNOVNIH PREPORUKA BEZBEDNE PRAKSE U
RADU MEDICINSKIH LABORATORIJA
,VMLT Jelica Perović,IORS
PREPORUKE DOBRE PRAKSE ZA DEZINFEKCIJU RADNIH
POVRŠINA, MEDICINSKIH INSTRUMENATA I HIGIJENA
RUKU,OSTALE MERE PREVENCIJE INFEKTIVNIH OBOLJENJA
Elizabet Peterson ekspert za kontrolu bolničkih infekcija Danska, Mr sci
med Radmila Nešić,Beograd
KORIŠĆENJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME U RADU ZDRAVSTVENIH
RADNIKA KAO MERA LIČNE ZAŠTITE I INSTRUMENT PREVENCIJE
U ŠIRENJU INFEKCIJA U ZDRAV. USTANOVAMA,
Ana Pavlović,Beograd
PRAKSA BEZBEDNOG ODLAGANJA MEDICINSKOG OTPADA
Prim dr Verica Jovanović,kordinator projekta Goran Stamenković, DZ
Leskovac
IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA ,Svi predavači
Republička Stručni skup Kurs prve kategorije
Naziv skupa:“Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim
ustanovama(bezbedno davanje injekcija i bezbedan rad u medicinskim
laboratorijama)“
Medjunarodno učešće
Novi Pazar,02.10 2012 god.
KURS I KATEGORIJE 6 sati(Međunarodno učešće)
Naziv Kursa :“ Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim ustanovama“
1. BIOLOŠKE OPASNOSTI I RIZICI U ZDAVSTVENIM USTANOVAMA
Mr Jan Geritt Tesnik,rukovodilac Projekta,Dr Verica Jovanović
2. KONTROLA INFEKCIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I
INSTRUMENTI KONTROLE INFEKCIJA,BEZBEDNO DAVANJE
INJEKCIJA,BEZBEDNOST U RADU LABORATORIJAI BEZBEDNO
UPRAVLJANJE MEDICINSKIM OTPADOM
Elizabet Peterson,ekspert za kontrolu bolničkih infekcija Danska,Ana
Pavlović,Beograd
3. PREPORUKE DOBRE PRAKSE I PROCEDURA ZA BEZBEDNO
DAVANJE INJEKCIJA
57
Mr sci med Radmila Nešić,Beograd, Ana Pavlović,Beograd
4. PROCENA RIZIKA U MEDICINSKIM LABORATORIJAMA I VEŠTINE
UPRAVLJANJA RIZICIMA (radionica)
VMLT Goran Stamenković, DZ Leskovac
5. PRESTAVLJANJE OSNOVNIH PREPORUKA BEZBEDNE PRAKSE U
RADU MEDICINSKIH LABORATORIJA
,VMLT Jelica Perović,IORS
6. PREPORUKE DOBRE PRAKSE ZA DEZINFEKCIJU RADNIH
POVRŠINA, MEDICINSKIH INSTRUMENATA I HIGIJENA
RUKU,OSTALE MERE PREVENCIJE INFEKTIVNIH OBOLJENJA
Elizabet Peterson ekspert za kontrolu bolničkih infekcija Danska, Mr sci
med Radmila Nešić,Beograd
7. KORIŠĆENJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME U RADU ZDRAVSTVENIH
RADNIKA KAO MERA LIČNE ZAŠTITE I INSTRUMENT PREVENCIJE
U ŠIRENJU INFEKCIJA U ZDRAV. USTANOVAMA,
Ana Pavlović,Beograd
8. PRAKSA BEZBEDNOG ODLAGANJA MEDICINSKOG OTPADA
Prim dr Verica Jovanović,kordinator projekta Goran Stamenković, DZ
Leskovac
9. IZLAZNI TEST I EVALUACIJA KURSA ,Svi predavači
E uropean F ede rat i on o f Nu rs es A s s oc ia t io ns
97 th Gen eral Assembly
04 -06 Ok tobar
LUXEM BURG
Republički stručni sastanak Društva Radioloških tehničara
Srbije
KURS I KATEGORIJE
Naziv kursa- „SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI PRINCIPI-KOD
MALIGNITETA DOJKE“
Šabac,06.10.2012 god
1.
Šta radiološki tehničar treba da zna o mamografiji ,Dragica Kos,viši
radiološki tehničar (koautor Biljana Marinković), KBC Dr Dragiša
Mišović,Beograd
58
Skrining mamografija – Dr Gordana Lukić,radiolog,KBC Dr Dragiša
Mišović,Beograd
1. BIRADS klasifikacija – Dr Gordana Lukić radiolog,KBC Dr Dragiša
Mišović,Beograd
2. Elastografija i MicroPure – Dr Sava Stajić radiolog, suspecijalista
ultrazvučne dijagnostike, KBC Dr Dragiša Mišović-Dedinje,Beograd
3. Ultrazvuk dojki,Prim Dr sci Đorđe Lalošević, radiolog,KBC Dr Dragiša
Mišović,Beograd
4. Kalcifikacije u dojci – Dr Miodrag Janković, radiolog,OBLeskovac
5. Ultrazvuk benignih promena Prim Dr sci Đorđe Lalošević,
radiolog,KBC Dr Dragiša Mišović,Beograd
6. Ultrazvuk malignih promena, Prim Dr sci Đorđe Lalošević,
radiolog,KBC Dr Dragiša Mišović,Beograd
7. Ultrazvuk aksilarnih regija i limfnih nodusa – Dr Marija Đošev
radiolog,KBC Dr Dragiša Mišović,Beograd,
8. Mamografija – normalni nalazi – Dr Sava Stajić radiolog, suspecijalista
ultrazvučne dijagnostike, KBC Dr Dragiša Mišović-Dedinje,Beograd,
9. Mamografija – Maligne promene , Dr Sava Stajić radiolog,
suspecijalista ultrazvučne dijagnostike, KBC Dr Dragiša MišovićDedinje,Beograd
10. Šta sve radiolog mora da zna o kontrastnim sredstvima? Prim. Dr
Đorđe Lalošević radiolog, suspecijalista ultrazvučne dijagnostike, KBC Dr
Dragiša Mišović-Dedinje,Beograd (koautor dr Vladimir Urban)
2.
Republički stručni skup za Šumadijski okrug
Naziv skupa“ Profesionalna identitet i etika u sestrinstvu“
Akreditacioni br:D-1-2682/11-pasivni učesnik 2 boda
(Edukativni seminar)
Prezentacija teme Udruženja
Kragujevac,11.10.2012god
,
Republički stručni skup za Podunavski okrug( Dom zdravlja)
Naziv skupa “ “Poremećaj ishrane kod mladih“
(Akreditacioni br:D-1-1400 /12. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Smederevska Palanka,12.10.2012 god
59
KONGRES ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
„ Oktobarski susreti :“Od inovacije do prakse“
Zlatibor, 24.10 -28.10.2012 god
PLENARNA TEMATIKA ZA SVE PROFILE :
ALKOHOLIZAM -SOCIJALNI I MEDICINSKI PROBLEM
Prof.Dr.sci Tomislav Sedmak neuropsihijatar,Beograd
I.DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA SRBIJE
( Nacionalna sestrinska asocijacija(članica ICN-a)
PLENUM:
"NURSING EXCELLENCE THROUGH EVIDENCE"
Dr. Tesfamicael Ghebrehiwet, Consultant, Nursing & Health Policy International
Council of Nurses
ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA U SESTRINSTVU
Ksenija Kovačević,predavač,Visoka zdravstvena škola strukovnih studija
,Beograd
PROFESIONALNI IDENTITET I ETIKA U SESTRINSTVU
Mr.sci.med.RadmilaNešić,Predsednik Saveza udruženja zdravstvenih radnika
Srbije
ISTRAŽIVANJA U SESTRINSTVU U SLOVENIJI
ISTRAŽIVANJA U SESTRINSTVU U MAKEDONIJi
STRUČNA TEMATIKA PO SEKCIJAMA:
1.SEKCIJA ANESTEZIJE I REANIMACIJE
Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Školovanje anestetičara
Delokrug rada anastetičara
Urgentna stanja u toksikologiji
Pedijatriska anastezija ,komplikacije
Opšta anastezija ,komplikacije
Monitoring u anasteziji
60
2.SEKCIJA BABICA
EDUKATIVNI SEMINAR:
PEEVENCIJA BRAČNOG STERILITETA KAO NAČIN BORBE PROTIV
BELE KUGE
Rukovodilac seminara Dr sci med.spec. Ginekologije i akušerstva Ljubica
Mrdaković Todorović, DZ Niš
Teme:
1. Prevencija polno prenosivih bolesti
2. Mladi i konntracepcija
3. Slobodne teme
3.DERMATOLOŠKO-KOZMETOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
NEGA ZRELE KOŽE
Rukovodilac seminara :Mr ph Jelena Kovačević, Formasana
Teme:
1.
Alergijske dermatoze
2.
Bolesti vezivnog tkiva kože
3.
Bolesti krvnih i limfnih sudova kože
4.
Novi trendovi u dermatokozmetici
5.
Slobodne teme
4.SEKCIJA ENDOKRINOLOGIJE SA METABOLIČKIM POREMEĆAJIMA
EDUKATIVNI SEMINAR:
STUKTURISANA SAMOKONTROLA-ŠTA SU CILJEVI IKAKO SE
MOGU POSTIĆI.?
Rukovodilac seminara Olivera Opačić,vms ADOC d.o.o. Farmacija
Teme:
1. Veština komunikacije medicinske sestre sa obolelim od dijabetesa
psihološki poremećaji
2. Gojaznost, metabolički sindrom i dijabetes
3. Značaj poznavanja glikemiskog indeksa i glikemiskog opterećenja za
dobru glikemisku kontrolu šećerne bolesti
4. Edukacija za obolelu majku od dijabetesa u doba puerperiuma .
5.SEKCIJA ENDOSKOPSKO -GASTROENTEROLOŠKA
ORUGLI STO:
AKTIVNOSTI SETRE U NEZI I LEČENJU OBOLELIH OD CIROZE JETRE
61
Moderator okruglog stola: vms Dejanović Milica,koautor vms Trubajić Verica
Klinički Centar Srbije Klinika za gastroenterologiju Beograd
Tеме
1.Slobodne teme
6.HEMATOONKOLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
OBIM I SADRŽAJ ZDRAVSTVENE NEGE KOD OBOLELIH OD
TROMBOCITOPENIJE
SMT Nebojša Vacić,,KC Nis
Teme:
1.Limfodenopatija
2.Neutropenije
3.Slobodne teme
7.HIRURŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
1. Prevencija komplikacije operativne rane-uloga I značaj medicinske
sestre
VMS Mira Ranković, IKVB Dedinje, Beograd
2. Prevencija urinarnih komplikacija-uloga I značaj medicinske sestre
VMS Slađana Beljić, IKVB Dedinje ,Beograd
3. Prevencija komplikacija i.v. terapije I hemodinamskog
monitoringa-uloga medicinsk sestre
VMS Sandra Lazić, IKVB Dedinje, Beograd
4. Uloga fizioterapeuta u prevenciji respiratornih komplikacija nakon
hiruške intervencije,
VMS Vida Borisavljević, IKVB Dedinje,Beograd
Teme:
1. Intrahospitalne infekcije nakon hirurskih intervencija
2. Delokrug rada m.s.t. kod pacijenata na hronicnom programu hemodijalize
3. Kompentencije VMS u zdravstvenoj nezi i lecenju bolesnika sa posebnim
potrbama u JIN
4. Inovacije u hirurgiji
5. Slobodne teme
8.INFEKTOLOŠKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
„HEMORARGISKE GROZNICE- PRETNJA MODERNOG DOBA“
Мoderator: Мilka Čehić, Infektivna klinika KCS
62
Prvi rad- „Мarburg I ebola groznica”
Milka Čehić Infektivna klinikaKCS
Drugi rad – „Lasa groznica“
Maja Todorović Infektivna klinika KCS
Тeme;
1.Ujedi I ubodi otrovnih životinja
2.Infekcije u trudnoći
3.Infekcije EHO virusima
4.Slobodne teme
9.SEKCIJA INSTRUMENTARA I SESTARA NA STERILIZACIJI
.OKRUGLI STO
:"DIJAGNOSTIKA I HIRURŠKO LEČENJE OBOLELIH OD KARCINOMA
PLUĆA
Mr.Sci Dr.Dejan Stojiljković,specijalista grudne hirurgije
Teme:
1.Aktuelnosti u instrumentarskom radu
2.Slobodne teme
10.INTERNISTIČKA SEKCIJA
OKRUGLI STO:
“ IZAZOVI U SESTRINSKOJ PRAKSI - RAD U STRUČNOM TIMU ”
Moderator: Biljana Dimitrijević Opšta Bolnica Ćuprija
Teme:
1. Sestrinske intervencije u terapiji kardioloških bolesnika
2. Medicinska dokumentacija u kardiologiji
3. Slobodne teme
11.SEKCIJA INTEZIVNIH NEGA
OKRUGLI STO:
„TRANSFUZIONA TERAPIJA U JEDINICI INTENZIVNE NEGE“
Dr Danijela Brdarević, Služba za anesteziju i reanimaciju KBC Zvezdara
Teme:
1.
2.
Delokrug rada med sestre, tehničara kod pacijenata sa masovni
krvarenjima iz digestivnog trakta
Praćenje i nega pacijenata u jedinici intenzivne nege posle velikih
operacija u abdominalnoj hirurgiji
63
3.
Zbrinjavanje i nega pacijenata posle izvođenja gastrostome
4.
Zbrinjavanje i nega vitalno ugroženog novorođenčeta
5.
Prijem, zbrinjavanje i nega politraumatizovanog pacijenta
6.
Sestrinske intervencije u jedinici intenzivne nege pri zbrinjavanju
umrlog
7.
Dokumentacija u jedinici intenzivne nege
8.
Kontrola kvaliteta u jedinici intenzivne nege
9.
Predstavite vašu jedinicu intenzivne nege
10.
Slobodne teme
12.SEKCIJA KUĆNOG LEČENJA I GERONTOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
„DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE PACIJENATA OBOLELIH OD
GLAUKOMA, U KUĆNIM USLOVIMA“
Rukovodilac seminara: Bulatović dr Vasko,DZ „Stari grad“ Beograd,
Teme:
1. Znašaj i uloga m.sestre u edukaciji porodice i pacijenta obolelih od HTA,
2. Th kod hroničnog bola,obolelih od malignih bolesti,
3. Pravo na samoopredeljenje, starih,bolesnih i osoba sa invaliditetom i
uloga med.sestre kućnog lečenja,
4. Nega usne duplje obolelog u kućnim uslovima
5. Slobodne teme
13.SEKCIJA MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE
OKRUGLI STO
„VAŽNOST POZNAVANJA MERA ZA SPREČAVANJE,SUZBIJANJE I
KONTROLU BOLNIČKIH INFEKCIJA U SVRHU POBOLJŠANJA
KVALITETA LEČENJA I SMANJENJA BOLNIČKIH TROŠKOVA“
Moderatori:Mr.sc.dr Jasmina Tekić –Stomatološki fakultet Univerziteta u
Beogradu
Olivera Bojić –Specijalista metodike nastave zdravstvene nege Struk.med sestra, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Teme :
1. 5 trenutaka za sprečavanje bolničkih infekcija
2. Važnost sestrinske dokumentacije u radu med sestre – teh
3. Komunikacija zdravstvenih radnika sa roditeljima dece sa
razvojnim rizicima
4. Motivacija medicinskih sestara u procesu kontinuirane edukacije
5. Slobodne teme
14.SEKCIJA MEDICINE RADA
64
Teme:
1. Lekarska uveranja vozaca-sestrinski deo
2. Sistematsaki pregled/sestrinka praksa
3. Slobodne teme
15.NEUROLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
OKRUGLI STO :
PARKINSONOVA BOLEST- DIJAGNOZA I LEČENJE
Mr dr Zorica Knežević neurolog
Teme:
1.Zdrav način života u prevenciji neuroloških oboljenja
2.Specifične dijagnostičke procedure u neurologiji uloga medicinske sestre
3.Specifičnosti u zdravstvenoj nezi pacijenata sa Parkinsonovom bolešću
4.Slobodne teme
16.OFTAMOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
AKUTNI IRIDOCYKLIT NEGA I LEČENJE
Rukovodilac seminara : Prm.dr Živorad Jovanović oftalmolog OB“Stefan
Visoki“ S.Palanka
Teme:
1.Uloga med. sestre instrumentarke pri operaciji katarakte
2.Dacriocystitis neonatorum uloga med. sestre u lečenju
3.Slabovidost predškolske dece uloga i zadaci med. sestre
4.Uloga med. sestre u nezi oka kod bolesnika u komi
5.Slobodne teme
17.SEKCIJA OPŠTE MEDICINE
EDUKATIVNI SEMINAR
ZOONOZE U SRBIJI
Rukovodilac seminara: dr Marina Kostić, epidemiolog, Institut za javno
zdravlje Niš
Tema:
1. Hiruška obrada rane i AT zaštita
2. Slobodne teme
65
18.ORL SEKCIJA
OKRUGLI STO:
,,SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE KOD BOLESNIKA NAKON
UGRADNJE PROVOX PROTEZE’’, Moderator: Bojana Miladinović KC Niš
Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rehabilitacija bolesnika nakon totalne laringektomije;
Tonzilektomija – sestrinske intervencije;
Specifičnosti previjanja kod operisanih na laringsu;
Hitna stanja i uloga sestre u ORL regiji;
Specifičnosti rada ORL odeljenja;
Maligni tumori nosa i uloga sestre;
Zdravstvena nega kod zapaljenja srednjeg uva;
Traheotomija i uloga sestre u previjanju i pranju kanile;
Slobodne teme.
19.SEKCIJA POLIVALENTNE PATRONAŽE
EDUKATIVNI SEMINAR
SIGURNOST /ZAŠTITA PATRONAŽNE SESTRE NA RADNOM MESTU
Mr sci med Radmila Nešić , vms Biljana Mladenović,Ana Pavlovic
Teme:
1.
Patronažna sestra član timau promotivnim akcijama.
2.
Bolji odnosi i interakcija dece sa roditeljima
3.
Patronažna sestra u podsticanju dojenja tokom trudnoće ipo
porođaju.
4.
Slobodne temme
20.PEDIJATRIJSKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR
“ ZNAČAJ PRVE SRPSKE BANKE HUMANOG DONORSKOG MLEKA”
Dr Slavica Simić, Institut za neonatologiju Beograd.
Teme:
1.Kalendar vakcinsacije (novine iznačaj)
2.Implementacija protokola u celokupnoj infrastrukturi medicinskih sestara
u zdravstvenoj ustanovi.
3.Aktivnosti koje doprinose građenju imidža medecinske sestre.
4.Slobodne teme
5.Primeri iz prakse po procesu zdravstvene nege.
66
21.PNEUMOFTIZIOLOŠKA SEKCIJA
Teme:
1.Hitna stanja u pulmologiji pulmologiji-uloga medicinske sestre, tehničara
2.Radiološka ispitivanja u pulmologiji-zaštitaa medicinske sestre,tehničara
3. Slobodne teme
22.SEKCIJA PSIHIJATRIJE
EDUKATIVNI SEMINARPSIHOTERAPIJA PARTNERSKIH ODNOSA
Rukovodilac seminara: Dr Vojin Lilić ,psihijatar SBPB , Gornja Toponica
Teme:
1.MST član psihijatrijskog tima
2.Mentalna higijena mladih
3.Akutna psihijatrijska stanja
4.Slobodne teme
23. SEKCIJA REUMATOLOGIJE I REHABILITACIJE
OKRUGLI STO:
INCIDENCA OSTOPOROTSKIH I VERTEBRALNIH FRAKTURA. KOD
STARIJIH ŽENA(POST MENO PAUZE)-NAŠA ISKUSTVA
Moderator: Prim.Dr Mirjana Karadzić – Institut „Niška Banja“
Mt Miroslav Stevović
Teme:
1.
2.
3.
Vaskulitis-novine u lečenju
Rehabilitacija obolelih od MS (Sclerosis multiplex)
Opšta tematika
24.STOMATOLOŠKA SEKCIJA
EDUKATIVNI SEMINAR:
DOBRA KOMUNIKACIJA,SESTRA-PACIJENT.
Predavači: Irena Mitrović, Aleksandra Perović, Gariela Simić Marijana
Novitović
67
OKLRUGLI STO:
KONFLIKTI U TIMSKOM RADU-DALI IH MOŽEMO IZBEĆI I KAKO IH
REŠITI.
Moderatori: Aleksandra Perović, Gabriela Simić, Irena Mitrović.Marijana
Novitović
Teme:
1.
Značaj I uloga stomatološke sestre u zdravstveno-vaspitnom radu
2.
Uloga sestre u zbrinjavanju urgentnih stomatoloških stanja
3.
Trudnice u stomatološkoj ordinaciji
4.
Slobodne teme
25.SEKCIJA STUDENATA
EDUKATIVNI SEMINAR:
PALIATIVNO ZBRINAVANJE –INTEGRATIVNI PRISTUP.
Prof Zvonko Dimoski, VZŠSS u Beogradu
Teme:
1.Etički pristup pacijentima na palijativnoj nezi
2.Profesionalno opredelenje mladih
3.Zdravstveno vaspitni rad u prevenciji bolesti zavisnosti
4.Slobodne teme
26.SEKCIJA URGENTNE MEDICINE
OKRUGLI STO –
"SAOBRACAJNI TRAUMATIZAM"
Moderator: dr Dusica Jankovic Zavod za Hitnu medicinsku pomoc Nis
Teme :
Slobodne teme
27.SEKCIJA UROLOGIJE I NEFROLOGIJE SA DIJALIZOM
EDUKATIVNI SEMINAR :
PRIRODNI SASTOJCI NAMIRNICA O KOJIMA TREBA VODITI
RAČUNA KOD BOLESTI BUBREGA
predavač-mr.Branka Trbović Visoka zdravstvena škola stukovnih studija
Beograd
TEME1.Karcinom prostate-riziko faktori i uticaj zdravstvenog ponašanja
2.Primena procesa zdravstvene nege u urologiji i nefrologiji:od ideje do
prakse
68
3.Osmeh u profesionalnom sestrinstvu
4.Slobodne teme
28.SEKCIJA TRANSFUZIOLOGIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
SAVREMENE METODE U PRETRANSFUZIJSKIM ISPITIVANJIMA
Rukovodilac seminara:Dr sci.med. Ana Antić.KC Nis
Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Davalaštvo krvi
Transfuzijske transmisivne bolesti
Imunohematologija
Klinička transfuziologija
Kvalitet u transfuziologiji
Mehanizmi koagulacije krvi
Slobodne teme
II.
DRUŠTVO LABORATORIJSKIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
MOLEKULARNA GENETIKA U LABORATORIJSKOJ DIJAGNOSTICI
Rukovodilac seminara:Prof.dr sc med Zvonko Magić VMA - Načelnik instituta za
medicinska istraživanja
2. DETEKCIJA NASLEDNIH BOLESTI U ONKOLOGIJI
Rukovodilac seminara:Dr sc med Mirjana Branković-Magić VNS,IORS - Načelnik
Odeljenja za eksperimentalnu onkologiju
Teme:
1. Dobra komunikacija –garancija za uspeh
2. Slobodne teme
III.
DRUŠTVO DIJETETIČARA NUTRICIONISTA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
POREMEĆAJI PONAŠANJA U ISHRANI: ETIOLOGIJA, PATOGENEZA I
MEDICINSKA NUTRITIVNA TERAPIJA
69
Rukovodilac seminara:Mr.sc.med.dr Marija Simić, mr.sc.med.dr Svetlana
Stojanović, mr.sc.med.dr Veroslava Stanković 11Visoka zdravstvena škola
strukovnih studija u Beograd
ISHRANA DIJABETIČARA-ŠEĆERNE JEDINICE
Rukovodilac seminara :Milka Raičević, Nutricionista- dijetetičar Preventivni
Centar,DZ Palilula
Teme:
1. -Specifičnosti ishrane starih
2. -Specifičnosti ishrane dece
3. -Dijete kod hroničnih nezaraznih bolesti
4. -Promocija pravilne ishrane u preventivnim centrima
5. -Unapređenje planiranja i organizacije u bolničkoj ishrani
6. -Slobodne teme
IV.
DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
PRIRODNOM NEGOM DO LEPOTE I ZDRAVLJA”
Rukovodilac:Dipl.ph.spec. Gordana Simic,KCS Beograd,Sluzba za farmaceutsku
delatnost I snabdevanje.
Teme:
1. Kozmeticki proizvodi u sluzbi zdravlja
2. Slobodne teme
V.
DRUŠTVO FIZIO I RADNIH TERAPEUTA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
PREVENCIJA I LEČENJE OSTEOPOROZE
Dr Snežana Mijatović,fizijatar,Klinici za rehabilitaciju «Dr Miroslav Zotović
VFT Dušanka Arnaut, Klinici za rehabilitaciju «Dr Miroslav Zotović
1. Padovi i frakture – od teorije do prakse
2. .Slobodna tema
VI.
DRUŠTVO RADIOLOŠKIH TEHNIČARA SRBIJE
70
EDUKATIVNI SEMINARI:
RADIOTERAPIJA U LEČENJU PEDRIJATIJSKIH ONKOLOŠKIH
BOLESNIKA;
Rukovodilac seminara:Mr.sci med Dr. Jelena Bokun; IORS;
NUKLEARNA MEDICINA U DIJAGNOSTIKOVANJU I LEČENJU
HIPERTIREOZE;
Dr. Dragan Pucar; Institut za nuklearnu medicinu VMA
Teme:
1. Isustva Ro tehnicara u radu sa decom
2. Dijagnosticke procedure Ro tehnicara kod dg hipertiteoye
3. Slobodne teme
VII.
DRUŠTVO SANITARNIH TEHNIČARA I INŽENJERA SRBIJE
 Teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Epidemiološka situacija u objektima pod sanitarnim nadzorom
Masovne nezarazne bolesti
Snabdevanje stanovništva higijenski ispravnom vodom
PVC ambalaža
DDD zaštita
Medicinski otpad
Slobodne teme
VIII.
DRUŠTVO ZUBNIH TEHNIČARA SRBIJE
EDUKATIVNI SEMINAR:
IZBOR IMPLATATA PRAVILNOG DIZAJNA U SVAKODNEVNOJ
STOMATOLOŠKOJ PRAKSI
Rukovodilac seminara:Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić
Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Beograd
LUPE U SVAKODNEVNOM RADU STOMATOLOGA I ZUBNOG TEHNIČARA
Prof. dr Ivica Stančić,Klinika za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet
Beograd
OKRUGLI STO:
71
KAKO SE OBRAZUJE ZUBNI TEHNIČAR?
Moderator:Bojana Momčilović,Beograd
Teme:
1. -Novine u implatologiji
2. Obrazovanje i zaposljavanje?
3. Slobodna teme
Republički stručni skup za Užički okrug
Naziv skupa“ :“Sindrom sagorevanja na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2682/11. Pasivni učesnik 2 boda)
(Edukativni seminar)
Užice,30 10.2012 god.
NOVEMBAR :
Republički stručni skup Društva fizio i radnih terapeuta
Naziv skupa:
”Fizikalno lečenje reumatičnih oboljenja“
( Akreditacioni br :D-1-1389/12.Pasivni učesnik 6 bodova)
(Kurs prve kategorije:)
Prokuplje ,02.11.2012 god
FIZIJATRIJSKO LEČENJE GONARTROZE SA ASPEKTOM NA
KINEZITERAPIJU
Dr Dragan Jovanović OB „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
FIZIKALNA TERAPIJA LUMBALNOG BOLNOG SINDROMA
Dr Jelena Jov. Spasić OB „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
KTH TRETMAN CERVIKALNOG SINDROMA
Anastasija Lukić.VFT OB „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
GONARTROZA– KINEZITERAPIJSKI TRETMAN
ČaslavBukumirović,VFT OB „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
72
MORBUS BECHTEREW
Radmilo Denić,VFT, OB „Dr Aleksa Savić“ Prokuplje
Simpozijum sa glavnih i odgovornih sestara Srbije
Naziv skupa:“ MENEDŽMENT U SESTRINSTVU- QUO VADIS?
Palić,22.25-11. 2012 god.
PRENUM:
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH SA POZICIJE GLAVNE SESTRE
Mr sci med Radmila Nešić,SUZRS,Beograd
EDUKATIVNI SEMINARI:
1. VEŠTINE DELEGIRANJA ZA GLAVNE I ODGOVORNE SESTRE
Dr Zoran Ilić, psihijatar , Beograd(3 h)
2. ODGOVORNOST ZA POSAO KOJI RADE DRUGI-RUKOVOĐENJE
Prof.dr Tomislav Sedmak,psihijatar, Beograd
OKRUGLI STO:
PRVA POMOĆ U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA1. ZNAČAJ POSEDOVANJA ZNANJA U PRUŽANJU PRVE POMOĆI
PACIJENTU U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI-KLINIKA
Snežana Stevančević,vms,glavna sestra Odeljenja HIV/AIDS KCS,Klinika
za infektivne itropske bolesti
Svetlana Obradović, ,vmsKCS,Klinika za infektivne I tropske
bolesti,Odejenje intenzivne nege I reanimacije
2. ZNAČAJ POSEDOVANJA ZNANJA U PRUŽANJU PRVE POMOĆI
PACIJENTU U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI-DOM ZDRAVLJAOlivera
Damjanović,vms, Jasna Ristić,ms,Dom zdravlja Stari Grad,Beograd
PREDSTAVITE SVOJ TIM-USTANOVU:
73
1. OPŠTA BOLNICA PIROT
Lidija Zlatanović-Djunić,vss,Glavna sestra Opšte bolnice Pirot
2. INSTITUT ZA REHABILITACIJU „NIŠKA BANJA“
Dokmanović Dušica,VSS, Pomoćnik direktora za zdravstvenu negu
Glavna medicinska sestra, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška
Banja“, Niš
3. DOM ZDRAVLJA UŽICE
Ana Obrenović,vms,Glavna sestra OJ Dom zdravlja Užice
4.DOM ZDRAVLJA LAZAREVAC
Ljubisa Andjelic Glavni tehnicar Doma zdravlja Lazarevac
Republički stručni skup za Severno –bački okrug
Naziv skupa:“ Sindrom sagorevanja na radnom mestu“
(Akreditacioni br:D-1-2682/11. Pasivni učesnik 2 boda)“
(Edukativni seminar)
Subotica,26.11.2012 god
DECEMBAR:
Društvo radioloških tehničara Srbije Stručna konferencija
Naziv stručnog skupa:“Nuklearna medicina u gastroenterologiji“
(Edukativni seminar)
Leskovac,1.12.2012g
NUKLEARNA MEDICINA U GASTROENTEOROLOGIJI;
Doc. Dr. Zoran Janković, Institut za nuklearnu medicinu VMA
.
74
Republički stručni skup za Severno –banatski okrug
Naziv skupa:
“ Značaj kvalitetnih medjuljudskih odnosa na radnom mestu“
(Edukativni seminar)
Kikinda ,17.12.2012 god
Republički stručni skup za Severno –banatski okrug
Naziv skupa:
Preporučena tema ICN:
„Closing the Gap:From evidence to Action“
“Premostiti razlike: Sestrinski pristup nezi zasnovan na dokazima
prakse” Radmila Nešić, Goran Mošić,Beograd,Ana Obrenović,DZ
Užice,Biljana Ćirić,OBŠabac
(Edukativni seminar)
Kikinda ,17.12.2012 god
NAPOMENA:
Sve teme Regionalnih Udruženja članica Saveza biće istaknuta na na sajtu u
Posebnom programu nakon odobrene akreditacije.
Predsednik Naučno stručnog odbora
Dušanka Dobrašinović, VMS
dipl.spec pedagog ,Beograd
Predsednik Saveza
Mr sci med Radmila Nešić,VMS
dipl.spec. pedagog-defektolog,
magistar Socijalne psihijatrije
Med.fakultet Beograd
75
Download

Програм КЕ 2011