www.slglasnik.com
каталог
каталог
октобар 2012.
октобар 2012.
Јавно предузеће
Службени гласник
Београд, Јована Ристића 1
www.slglasnik.com
Директор и главни
и одговорни уредник
Слободан Гавриловић
Београд, Јована Ристића 1
тел.: +381 11 36 44 401
факс: +381 11 36 40 656
[email protected]
Издаваштво
Сања Јовичић
извршни директор службених издања
Београд, Јована Ристића 1
тел.: +381 11 30 60 320
[email protected]
Петар В. Арбутина
извршни директор издања књига и часописа
Београд, Лазаревачки друм 13–15
тел.: +381 11 35 37 406
[email protected]
Служба за истраживање тржишта,
маркетинг и односе с јавношћу
Ана Поповић
Београд, Јована Ристића 1
тел.: +381 11 30 60 331
[email protected]
Гордана Милосављевић Стојановић
Београд, Јована Ристића 1
тел.: +381 11 30 60 326
факс: +381 11 30 60 376
[email protected]
Дизајн
Иван Јоцић
Штампа
Штампарија Гласник
Садржај
Два века српских службених гласила 1813–2013 3
Службена гласила и електронске/онлајн базе ПРОПИСА 7
ГЛАСНИКОВИ УРЕДНИЦИ 13
Лексикографска издања LEXIS 19
Правна библиотека 27
Друштво и наука 49
Сведоци епохе 79
Књижевне науке 95
Уметност и култура 123
Есејистика 163
КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК 167
ЗВУЧНА КЊИГА 175
ПОСЕБНА ИЗДАЊА 179
ЧАСОПИСИ 189
ШТАМПАРИЈА Гласник 193
продајна мрежа 195
Два века српских
службених гласила
1813–2013
Два века српских службених гласила 1813–2013
Следеће године, 2013, навршиће се две стотине година од објављивања првог
броја „новина сербских“ (13. август 1813). тим поводом јп Службени гласник,
непосредни настављач традиције објављивања службених новина, започео
је реализацију пројекта „Дигитализација српских службених новина од 1813.
до 2013. године“.
Службене новине представљају неисцрпан и незаобилазан извор за правну, политичку, економску и културну историју сваке земље. уједно су и збирка свих
важећих правних аката у држави. Сагледавањем континуитета објављивања
службених новина негујемо историју и традицију правне државе, али и њене
културе у целини.
историјат службених новина почиње далеке 1813. с „новинама сербским“,
да би преко „Српских новина“ и „Службених новина“ досегао до наших дана
– „Службеног листа” и „Службеног гласника“. Све те новине делиле су судбину
српског народа. куда год се селила влада, оне су је пратиле. издаване су чак
и на другим континентима. представљају извор првог реда за српску историју.
непревазиђен су извор за анализу развоја установа у кнежевини и краљевини
Србији, краљевини југославији и комунистичкој југославији, као и за реконструкцију биографија водећих личности тог времена. преносиле су вести о раду државне управе, главне догађаје у земљи и свету, берзанске извештаје... Садржале
су и књижевне прилоге, па чак и први пут објављена значајна дела великана
српске књижевности.
Доступност овако широког спектра аутентичних информација из правног, економског, културног и књижевног живота државе у електронском облику отвориће
низ могућности за научнике и истраживаче.
4
1916
1945
1/13. августа 1813. – први
број „Новина сербских из
царствујушчега града Виене“,
уредници
Димитрије Давидовић
и Димитрије Фрушић, Беч.
Од 7/20. априла 1916. до
13/26. новембра 1918,
после албанске голготе и
преласка Владе Краљевине
Србије на Крф, на том
грчком острву излазиле су
„Српске новине – Службени
дневник Краљевине Србије“
са књижевним додатком
„Забавник“. Последњи број
под тим називом штампан је у
Београду 10/23. јануара 1919.
године.
12/25. јануара 1919,
у Београду – први број
„Службених новина
Краљевства Срба, Хрвата
и Словенаца“.
24. фебруара 1945, након
победеНародноослободилачке
војске у јесен 1944, Србија је
ослобођена од окупатора и
почео је да излази „Службени
гласник Србије“ с паролом
на насловној страни „Смрт
фашизму – слобода народу“.
1834
5/17. јануара 1834. – први
број „Новина србских“
објављен у Крагујевцу,
чему је 1832. претходило
штампање пробног броја
„Новина србских“, које је уз
сагласност кнеза Милоша
штампала Књажеска србска
књигопечатња. То су прве
новине које излазе у Србији.
1835
Од 1835. „Новине србске“
излазиле су у Београду,
1843. промениле су назив
у „Србске новине“,
а 1870. у „Српске новине“.
1914
Од 26. јула / 8. августа 1914.
до 14/27. октобра 1915,
када је у Првом светском
рату српска Влада 1914.
привремено прешла у Ниш,
и седиште „Српских новина“
премештено је у тај град.
1929
Променом назива државе
у Краљевина Југославија,
службено гласило
преименовано је
у „Службене новине
Краљевине Југославије“.
1941
Од 19. августа 1941. до
3. марта 1945. – током Другог
светског рата новине прате
Владу Краљевине Југославије
и излазе у Лондону као
„Службене новине Краљевине
Југославије – Ратно издање“
(укупно 22 броја).
2004
У августу 2004.
држава Србија обновила
је хералдичке традиције
и државне симболе Кнежевине
и Краљевине Србије, па је
српски грб, од 94. броја,
објављеног 19. августа 2004,
враћен на насловну страну
службеног гласила српске
државе, односно „Службеног
гласника Републике Србије“.
Два века српских службених гласила 1813–2013
1813
2008
Од 13. августа 2008,
ЈП Службени гласник,
настављач традиције
објављивања државних
службених гласила зачете
„Новинама сербским“,
обележава тај датум као дан
предузећа.
2013
Постављање на портал архиве
српских службених гласила
од 1813. до 2013.
5
Службена гласила
Републике Србије
Портал службених гласила
Републике Србије
и база прописа
Делатност објављивања прописа и општих
аката утврђена је Уставом и Законом о
објављивању закона и других прописа и
општих аката и о издавању „Службеног
гласника Републике Србије“
Јавно предузеће Службени гласник
— једини законом овлашћен издавач
службених гласила Републике Србије!
Службена гласила републике Србије | портал службених гласила републике Србије и база прописа
8
СлУжбени глаСник
РепУблике СРбиЈе за 2012.
Службени гласник Републике Србије
— пРОСвеТни глаСник за 2012.
Службени гласник Републике Србије
— међУнаРОдни УгОвОРи за 2012.
штампано издање
375,00
33.800,00/год.
штампано издање
1.450,00
13.000,00/год.
штампано издање
2.700,00
32.500,00/год.
електронско издање 30.000,00/год.
електронско издање 11.450,00/год.
електронско издање 20.800,00/год.
РегиСТаР и ТекСТОви важећиХ
пРОпиСа и ОпшТиХ акаТа
аРХива СлУжбениХ глаСила
електронска база
електронска база
20.000,00/год.
Службени гласник републике Србије
од 1945. до 2011.
6.000,00/год.
међународни уговори и други акти
од 1945. до 2011.
10.000,00/год.
Службени лист од 1945. до 2006.
5.000,00/год.
цена целокупне архиве
20.000,00/год.
СУдСка пРакСа
електронска база
10.000,00/год.
Службени гласник републике Србије
– просветни гласник
од 1990. до 2011.
4.000,00/год.
пОРТал елекТРОнСкиХ СлУжбениХ глаСила РепУблике СРбиЈе и баЗа пРОпиСа
електронска ризница прописа
Службени гласник републике Србије за 2012. | Службени гласник републике Србије — просветни гласник
за 2012. | Службени гласник републике Србије — међународни уговори за 2012. | регистар и текстови
важећих прописа и општих аката | архива службених гласила | Судска пракса
74.000,00/год.
кОјИ зНА СВЕ!
www.e-glasnik.rs
У претходне две године, због важности за правни систем државе
и у складу с потребама корисника Гласникових штампаних и
електронских службених гласила / база прописа, али и захтева
у процесу придруживања Европској унији, ЈП Службени гласник
је поставио Портал службених гласила Републике Србије и база
прописа. Развијена су и имплементирана напредна програмска ре­
шења за електронску дистрибуцију гласила (прописи, огласи у
вези с јавним набавкама и други текстови објављени у службеним
гласилима). На овај начин извршено је и систематично дигитално
складиштење и чување грађе којом ЈП Службени гласник ра­
сполаже, а која је од националног и државног значаја, са свим
неопходним метаподацима. Реализацијом пројекта „Дигитали­
зација српских службених новина од 1813. до 2013. године“ ове
базе биће од непроцењиве важности.
Лака, брза и једноставна претрага
и филтрирање података, копирање
и преузимање оригиналних
службених гласила Републике
Србије (PDF формат), прописа
и делова прописа и других
докумената.
PDF „Службеног гласника РС“
на Порталу
АПСОЛУТНО ИДЕНТИЧАН
штампаном издању
= ГАРАНТ ВАШЕ
ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ
СлУжбЕНи глАСНиК РЕПУблиКЕ
СРбиЈЕ зА 2012.
Службени гласник Републике Србије
ПРОСвЕтНи глАСНиК зА 2012.
Службени гласник Републике Србије
МЕђУНАРОДНи УгОвОРи зА 2012.
РЕгиСтАР и тЕКСтОви вАжЕћих
ПРОПиСА и ОПштих АКАтА
АРхивА СлУжбЕНих глАСилА
Службени гласник РС
од 1945. до 2012.
Службени гласник РС – Просветни
гласник од 1990. до 2012.
Ратификовани међународни
уговори од 1945. до 2012.
Службени лист од 1945. до 2006.
СУДСКА ПРАКСА – НОвО!
Службена гласила републике Србије | портал службених гласила републике Србије и база прописа
ЈЕДиНи ПРАвНиК
9
Службена гласила републике Србије | портал службених гласила републике Србије и база прописа
10
изворни текстови важећих прописа
и општих аката
Редакцијски пречишћени текстови
личне карте закона и других
прописа
И ТЕКСТОВИ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА
Повезани прописи
Преводи прописа на енглески језик
Уставносудска пракса и пракса
Европског суда за људска права
Уставне жалбе
Мишљења надлежних републичких
органа
Стручни коментари
Питања и одговори
Напомене издавача о одложеној
примени и другим специфичностима
прописа
Модели уговора и других аката
Електронски обрасци
Референтна литература
вишЕ ОД
вишЕ ОД
ПРОПИСА
мЕђУНАРОдНИх
УГОВОРА
7.800
Тачност и поузданост
званичан и оригиналан
текст прописа у PDF-у
„Службеног гласника РС“
Свеобухватност
целокупно позитивно право
Републике Србије и друга
релевантна документа
једноставност
прегледна, хијерархијски
и хронолошки систематизована база прописа
6.000
дневна ажурност
доступност прописа
истовремено са њиховим
објављивањем
Судске одлуке објављене у „Службеном
гласнику РС“, билтенима, Гласниковим
књигама и другим штампаним и
електронским издањима.
из текста судске одлуке директан
приступ свим прописима битним за њено
доношење, тј. оригиналном „Службеном
гласнику РС“ у коме су прописи објављени.
Стандардно и напредно претраживање
по великом броју критеријума: правна
област, правна материја, врста суда,
основни пропис битан за исход поступка,
релевантно право, оспорени акт, ознака и
број акта, речи и изрази у називу, речи и
изрази у тексту одлуке и др.
www.e-glasnik.rs
Директан приступ аутентичним прописима
– гарант да је информација службена,
тачна и потпуна.
јЕдНОСТАВНО И бРзО дО
ПОТРЕбНЕ СУдСкЕ ОдлУкЕ И СВИх
РЕлЕВАНТНИх ИНфОРмАцИјА О њОј
Службена гласила републике Србије | портал службених гласила републике Србије и база прописа
Релевантне, актуелне и ажурне судске
одлуке Европског суда за људска права,
Уставног суда, судова опште и посебне
надлежности и др.
11
Службена гласила републике Србије | портал службених гласила републике Србије и база прописа
12
НАЈНОВИЈА УСЛУГА!
ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЈАВЉЕНИМ ПРОПИСИМА
И ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА
Е-mail-ом + SmS-ом
Истовремено с објављивањем новог броја „Службеног гласника РС“
достављање SMS-ом и/или е-маil-ом информација о прописима и/или
јавним позивима за набавку добара, услуга и радова из одређене области.
Сазнајте први!
www.e-glasnik.rs
„Службени гласник РС“ објављује се на Порталу службених гласила РС и база прописа истовремено, аутоматском процедуром,
са слањем припреме у штампарију. Веб-сервис у том тренутку добија информацију и прослеђује је корисницима услуге
Достављање информација о објављеним прописима и/или јавним позивима за набавку добара, услуга и радова.
▼
гласникови уредници
гласникови уредници
14
милОЈкО кнежевић
Дипломирао је на
групи француски
језик и књижевност на
филолошком факултету
у београду. у часопису
Градац приредио
је тематске бројеве
посвећене бекету и
Селину. превео, између
осталог: Немушто и
Како јесте, Самјуела
бекета; Јулијина
повест или процвати
порока, маркиза де
Сада; Пантагруеловско
предсказање, франсое
раблеа; Гностици, жака
лакаријера; Речник
заљубљеника вина,
бернара пивоа; за
удружење Academica
(ужице) уредио алманах
самиздата – Шупа и
монографију Студио за
нови стрип. уредник
лексикографских
издања од 2008. године.
ТанаСиЈе
маРинкОвић
уредник Правне
библиотеке, др
танасије маринковић
доцент је на правном
факултету универзитета
у београду, на
коме је дипломирао
и докторирао, а
магистрирао је на
универзитету париз I
(Panthéon-Sorbonne).
усавршавао се на
универзитету у
оксфорду, институту за
федерализам у фрибуру,
институту за људска
права у Стразбуру и
Централноевропском
универзитету у
будимпешти. од 2004.
је секретар, а потом
и пуноправни члан
редакције Анала
Правног факултета
универзитета у
београду, а у Гласнику
је уредник од 2012.
више од десет година
је генерални секретар
Српског удружења за
уставно право. објавио
је већи број студија
и радова из области
уставног права и
људских права, пре
свега на српском,
али и на енглеском и
француском језику,
међу којима и Изборне
системе држава
Европске уније и
Појмовник либералне
демократије
(у коауторству).
илиЈа вУЈачић
уредник Гласникове
библиотеке Друштво
и наука проф. др илија
вујачић, редовни
професор и декан
факултета политичких
наука универзитета
у београду, аутор је
пет књига. уређивао је
часописе Гледишта и
Социолошки преглед,
а у Гласнику је уредник
од 2005. године.
преводи с енглеског
језика. Студирао је
филозофију
и политичке науке.
Докторирао је на
факултету политичких
наука у београду.
Тања мишчевић
уредница Гласникове
едиције Европска унија
др тања мишчевић,
ванредна професорка
универзитета
у београду
– факултета политичких
наука, ауторка је
књиге Придруживање
Европској унији
и уредница зборника
текстова о европској
унији. од априла 2005.
до новембра 2008.
била је директорка
канцеларије владе
Србије за европске
интеграције и чланица
преговарачког тима
Србије за закључивање
Споразума
о стабилизацији
и придруживању,
а уредница је у
Гласнику од 2008.
године. за област еу
специјализовала се на
факултету политичких
наука у београду, као
и на универзитету
у бону и на европском
колеџу у брижу.
РадОван бигОвић
(1956–2012)
уредник Филозофско-теолошке едиције,
др радован биговић био
је ванредни професор
универзитета
у београду
– православног
богословског
факултета, аутор
више студија и других
радова посвећених
односима Цркве и
друштва. уређивао
је часопис Теолошки
погледи, био је један од
оснивача и председник
хришћанског културног
центра и иницијатор
оснивања фонда
„кирило и методије“,
а у Гласнику је био
уредник од 2008.
године. Средњу
богословску школу
завршио је у манастиру
кркa, а филозофски
факултет (катедра
за филозофију)
и православни
богословски факултет
у београду, где је
и докторирао и на
којем је предавао
увод у теологију и
упоредну теологију на
основним студијама и
екуменско богословље
на последипломским
студијама.
СлОбОдан
гавРилОвић
уредник Гласникових
библиотека Сведоци
епохе, Есејистика
и Звучне књиге
Слободан гавриловић
бавио се проучавањем
феномена стаљинизма
(„о жртвама
Стаљиновог терора“;
„живојин павловић
и грађански рат у
шпанији“; „живојин
павловић између догме
и слободе“; сценарио
са петром Љубојевим
за документарни филм
о живојину павловићу,
тв нови Сад, 1989,
емитован први пут
1991; Живојин Павловић
између догме и критике;
Архивска грађа о
Живојину Павловићу;
„између ђавоље и
калуђерске воденице“).
објавио је и радове:
„Србија је жедна
демократије – разговори
са Сретеном марићем
и Добрицом Ћосићем“;
„Србија је жедна
демократије: говори у
народној скупштини
Србије (1994–1997)“;
„положај старих лица
на златибору“; „млади
радници“; „прилог
одбрани демократије“.
главни уредник
књижевно-филозофског
часописа Раскршћа,
од 2003. роман Џелат
објавио је 2012.
Директор и главни
и одговорни уредник
јп Службени гласник
од 2007. године.
гОЈкО Тешић
уредник Гласникових
колекција из области
књижевних наука гојко
тешић, ванредни је
професор филозофског
факултета универзитета
у новом Саду. уредник
је низа библиотека
у више издавачких
кућа и главни и
одговорни уредник
листа Књижевна реч,
од 1980. до 1984.
године. организовао
је међународни научни
скуп „књижевно и
преводилачко дело
Станислава винавера“
и уредио истоимени
зборник радова,
уређивао је библиотеку
Албатрос ип „филип
вишњић“, а у народној
књизи покренуо је
и уређивао библиотеке
Појмовник, Контекст,
Нови контекст,
Словенска књижевна
мисао, Крај века,
Алфа, Случај, Трезор,
Модерна традиција,
Библиосфера, Напукло
огледало. у издавачкој
кући откровење
покренуо је библиотеке
Текст, Авангарда
и Постојбина, а
код Чигоја штампе
библиотеке Складиште
и Рез. основао је
и уређивао краткотрајне
књижевне ревије Итака,
Авангарда, Алфа
и Алманах Винавер,
као и публикацију Печат
о Крлежи данас.
гласникови уредници
бОшкО миЈаТОвић
уредник Економске
едиције др бошко
мијатовић аутор је
више књига. бави
се истраживањем
институционалне
изградње тржишне
економије, главни
је уредник Фокуса,
тромесечног извештаја
о институционалним
реформама, а раније
је уређивао часопис
Призма, месечник за
политичке анализе.
Сарађивао је у изради
више реформских
закона током транзиције
и радио многе пројекте
за домаће и иностране
наручиоце. редовно је
запослен у Центру за
либерално-демократске
студије. Докторирао
је на економском
факултету у београду.
15
гласникови уредници
16
ЈОвица аћин
уредник више
Гласникових колекција
јовица аћин, приповедач
и есејиста, аутор је низа
књига прича и есеја,
укључујући најновије
Ушће Океана, Голи
приповедач, Шетња по
крову и Прочитано у
твојим очима. превео
је на српски више од
40 класичних и новијих
књижевних
и филозофских дела
с немачког, француског
и енглеског језика.
бРанкО кУкић
уредник Гласникових
колекција посвећених
култури и уметности
бранко кукић аутор
је књига поезије Онај,
Празно и Стикс и
студија о сликарству
Пут у Замак, Сликарство
и Краљевство,
Симболично
у српском сликарству
и Успомене на
сликарство
(са Д. албахаријем,
С. басаром и ј. аћином).
уредник је часописа
Градац.
наТаша маРкОвић
Докторанткиња на
катедри за општу
књижевност и теорију
књижевности на
филолошком факултету
у београду. од 2003.
до 2008. главна и
одговорна уредница
Студентског часописа
за књижевност и
теорију књижевности
txt. Добитница награде
града београда за
стваралаштво младих
у области науке за
2004. годину, награде
„бранко радичевић“
матице српске 2006. и
награде „Данило киш“
филолошког факултета
у београду 2011. од
2009. до 2010. заменица
директора издаваштва
у јп Службени гласник.
од 2011. уредница у
Гласниковој редакцији
књига и часописа.
уређује едиције
Интерпретације
и Поетика у оквиру
библиотеке Књижевне
науке и едицију
Сопствена соба у оквиру
библиотеке Књижевни
гласник.
гОРан пеТРОвић
горан петровић, прозни
писац, дугогодишњи
главни и одговорни
уредник књижевног
часописа Повеља.
објавио je књиге Савети
за лакши живот, Атлас
описан небом, Острво
и околне приче, Опсада
цркве Светог Спаса,
Ситничарница ’Код
срећне руке’, Ближњи,
Све што знам о времену,
Скела, Разлике и Испод
таванице која се љуспа.
у Гласнику уређује
колекцију Србија
и коментари и колекцију
Један према један.
пеТаР в. аРбУТина
Гласников уредник
и извршни директор
издаваштва књига
и часописа петар
в. арбутина објавио је
књиге Папирус у театру
сенки (приче, 1995) и
Приче са источне стране
(колумне и огледи,
2000). од 1996. до 2000.
уредник за књижевну
критику у часопису
Књижевна реч, а од
2001. до 2004. уредник
за књижевну критику
и есејистику
у Књижевним новинама.
у периоду од 2004. до
2008. члан редакције
зрењанинског часописа
Улазница. од 2005. до
2009. главни уредник
графичког атељеа
„Дерета“ из београда.
Добитник је награда
„милутин ускоковић“,
„Ћамил Сијарић“,
Српско перо, „лаза
лазаревић“... као
уредник и редактор
до сада је потписао
више од 300 књига.
објавио преко 200
библиографских
јединица: есеја, прича
и књижевних критика
у домаћим и страним
часописима. приче и
есеји превођени су му
на енглески, немачки,
мађарски, бугарски,
француски и словеначки
језик.
никОла ЈОванОвић
никола јовановић
завршио је правни
факултет у
београду, магистрирао
на европском колеџу
(бриж/варшава),
а докторску тезу брани
на универзитету париз
X у француској. аутор
је неколико приручника
и зборника из области
права еу и хармонизације
закона, као и већег
броја стручних текстова.
гостујући је предавач на
правном, економском
и факултету политичких
наука универзитета у
београду.
у канцеларији
за европске
интеграције радио
је као координатор
хармонизације
закона. један је од
оснивача стручног
удружења Центар
за нову политику.
од 2008. у Гласнику
уређује часопис Изазови
европских интеграција,
чији је идејни творац.
ТРивО инђић
триво инђић, магистар
социолошких наука.
уређивао часописе
Видици, Гледишта,
Социолошки преглед,
Култура, а сада Право и
друштво, као
и едицију за политичку
филозофију Либертас.
објавио више радова из
социологије, социјалне
теорије и међународних
односа. међу његовим
књигама су и Савремена
Шпанија, Успон маса,
Тржиште дела ликовне
уметности, За ново
просветитељство,
Балкан – могућности
регионалног система
безбедности,
Технологија и културни
идентитет. приредио
је за штампу изабрана
дела Љубомира
тадића и био члан
приређивачког одбора
за сабрана дела
Добрице Ћосића.
такође је ангажован
у раду одбора за
лексикографију
јп Службени гласник.
његова посебна
интересовања
обухватају и
латиноамеричке и
хиспанистичке студије.
СлОбОдан шУљагић
Слободан шуљагић,
уредник Гласниковог
часописа ТФТ,
дипломирао је на
факултету драмских
уметности
у београду. режирао,
уређивао или
продуцирао више од
хиљаду емисија на
телевизијама
у Србији и региону
(ртС, ртрС, тв пинк,
нтв, тв нова и тако
даље). на академији
„браћа карић“, од
1994. до 1998, водио
је класу телевизијске
режије, а на академији
лепих уметности,
у статусу редовног
професора, држи
класу глуме. режирао
је у више позоришта
(београдско драмско
позориште, позориште
на теразијама, шабачко
позориште, народно
позориште ужице
итд.), а од 1988. до
1989. био је уметнички
руководилац Дадова.
извршни продуцент
и кастинг менаџер
филма Читуља за
Ескобара.
гласникови уредници
дРаган кабадаЈић
Драган кабадајић
уредник је Гласниковог
правно-економског
магазина ЗИП – Закони
и пракса.
професионалну
новинарску каријеру
започео је 1978. у
редакцији свих издања
листа Комунист.
у новинској кући
Политика писао
је за дневни лист
Експрес од 1990. до
2004. године. био је
дугогодишњи извештач
из некадашњег савезног
парламента и владе.
Специјализовао се
за теме из домена
политичког система,
законодавства,
макроекономске
политике и енергетике.
од 2002. до 2004. био је
уредник страна
у Експресу посвећених
економским и
друштвеним темама.
објављивао текстове
у Илустрованој
политици, Крилима
армије, франкфуртским
Вестима и Јежу. у јп
Службени гласник био
је помоћник главног
уредника за службена
гласила (од 2005. до
2007). идејни је творац
и уредник ЗИП-а од
покретања (2005), као
недељног новинског
додатка „Службеног
гласника рС“, до данас.
17
1
лексикографска издања LEXIS
лексикографска
издања
LEXIS
уредник
милојко кнежевић
извршни уредници
олга Смоловић
Љубомир тодоровић
крста поповски
никола вујчић
владимир рогановић
19
лексикографска издања LEXIS
лексикони
градова Србије
Речници и
енциклопедије
јесмо ли заборавили
ко смо и одакле смо?
градимо ли културу
сећања и знања о себи?
познајемо ли градове
Србије?
пиРОТСки лекСикОн
уредили миливоје Стефановић
и томислав г. панајотовић
прво издање, 2012,
19 х 26 цм, 380 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1244-6
4.500,00
О Пироту у 1.100 одредница,
са 600 илустрација,
хронологијом значајних
догађаја и индексом имена
2.000 личности поменутих
у тематским чланцима.
Од праисторије, од Анова,
Војничким путем до Туреса,
Момчиловог Градића и
Шарћоја, од Митад-пашине
фабрике, преко Беговог
моста, до Цветкове буне, с
Трећим пешадијским преко
Албаније, па уз бечки валцер,
качкаваљ и пеглану кобасицу,
на чаробном ћилиму до
Пирота данас.
нишки лекСикОн
група аутора
уредили
миливоје Стефановић
и Драгица јевтић
саиздаваштво са градом нишом,
прво издање, 2011,
19 х 26 цм, 660 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1010-7
6.000,00
Лексикографски аутопортрет
Ниша на почетку XXI века,
у 2.000 азбучно поређаних
појмова, са преко 500
фотографија и илустрација.
На дашку ветра минулих
времена, Ниш чува дух старих
градских кућа и дворишта,
тргова, уличица, дућана
и кафаница.
У припреми
кРагУЈевачки
лекСикОн
Ужички лекСикОн
прво издање, 2011, 19 х 26 цм,
тврд повез, ћирилица
20
Стандардни,
једнојезички,
двојезички
и вишејезички,
терминолошки
и други речници,
општи и тематски
лексикони и
енциклопедије.
лекСикОн
аРХиТекТУРе
и УмеТничкОг
ЗанаТСТва
Слободан малдини
прво издање, 2012,
24 х 28 цм, 492 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0507-3
3.240,00
У 1.900 чланака, са 1.800
колорних илустрација,
архитектура је приказана
као уметност у контексту
опште културе човечанства.
У средишту пажње је
архитектура на европском
тлу, а представљене су и
староегипатска, кинеска,
јапанска, мајанска и др.,
као и стилови развијени
под утицајем културне
традиције Истока. Обрађени
су архитектонски појмови,
стилови, типови грађевина,
национални и регионални
покрети и тенденције у
архитектури, као и неки
појмови у вези с архитектури
сродним наукама и научним
дисциплинама. Посебна
пажња посвећена је
описивању функционалних
карактеристика
архитектонских објеката,
историјског и географског
контекста њиховог настанка
и развоја, конструктивног
склопа, примене декорације,
орнаментике.
приредио
александар костић
прво издање, 2009,
20 х 27 цм, 3.000 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0346-8, књига 1
ISBN 978-86-519-0349-9, књига 2
ISBN 978-86-519-0350-5, књига 3
13.500,00
Фреквенцијски речник српског
језика резултат је научног
пројекта Института за
експерименталну фонетику
и патологију говора,
започетог 1957, у оквиру
којег је лингвистички
и рачунарски обрађена
и презентована српска језичка
грађа сакупљена у дијахроном
корпусу који обухвата
једанаест милиона речи,
у временском опсегу
од XIII до XX века.
Прве три књиге првог
кола ове едиције дају
фреквенцијску структуру
одредница и граматичких
облика српског језика
XIII века (из дела
Доментијанових) на основу
корпуса од око 80.000 речи,
граматички анотираних
и ручно обрађених у
изворном облику и писму
(српскословенском).
Граматичку анотацију
урадила је група стручњака за
српскословенски језик, којом
је руководио проф. др Ђорђе
Сп. Радојичић, а накнадну
редактуру урадила је група
стручњака под руководством
проф. др Ђорђа Трифуновића.
Уз штампано издање,
фреквенцијски речници
приређени су и у облику
интерактивног компакт-диска
(у саставу издања) који
омогућава њихову напредну
рачунарску претрагу
и коришћење.
кванТиТаТивни ОпиС
СТРУкТУРе СРпСкОг
ЈеЗика:
кОлО I: СРпСки ЈеЗик
Од XII дО XVIII века
књига 4: ТеОдОСиЈе
ХиландаРац,
живОТ Св. Саве
књиге 5 и 6:
аРХиепиСкОп
данилО II,
живОТи кРаљева
и аРХиепиСкОпа
СРпСкиХ
(фРеквенциЈСки
Речник)
Ђорђе костић
кванТиТаТивни ОпиС
СТРУкТУРе СРпСкОг
ЈеЗика
кОлО I: СРпСки ЈеЗик
Од XII дО XVIII века
књиге 7–8: жиТиЈа.
канОн. ХРОнике
(фРеквенциЈСки
Речник)
Ђорђе костић
енциклОпедиЈСки
Речник
међУнаРОднОг
пРава
и међУнаРОдниХ
ОднОСа
борис кривокапић
прво издање, 2012,
20 х 27 цм, 2.972 стр.,
тврд повез, ћирилица
4.860,00
приредио
александар костић
ISBN 978-86-519-1011-4, књига 7
ISBN 978-86-519-1012-1, књига 8
прво издање, 2010,
20 х 27 цм, 3.000 стр.,
тврд повез, ћирилица
Седма и осма књига
едиције доносе изворне
и граматички обрађене
текстове и фреквенцијске
речнике списа Светог Саве
(Хиландарска оснивачка
повеља; Карејски типик;
Живот Св. Симеона; Служба
Св. Симеону; Посланица
игуману Спиридону), Стефана
Првовенчаног (Живот
Св. Симеона), Теодосија
Хиландарца (Заједнички
канон Св. Симеону и Св. Сави
четвртога гласа), Григорија
Цамблака (Живот Стефана
Дечанског), патријарха
Пајсија (Живот цара
Уроша), Хроника грофа
Ђорђа Бранковића и Живота
Јоакима Сарандапорског.
ISBN 978-86-519-0601-8, књига 4
ISBN 978-86-519-0617-9, књига 5
ISBN 978-86-519-9618-6, књига 6
14.580,00
приредио
александар костић
прво издање, 2010,
19 x 26 цм, 1.192 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0509-7
Више од 5.000 одредница
пружа исцрпан преглед
развоја међународног права
и свеобухватан увид
у политичке, безбедносне,
економске, финансијске
и друге међународне
односе током историје
и данас. Обрађује појмове
из области дипломатије,
међународне политике,
економије, међународног
јавног, приватног, привредног
и униформног права, војна
и безбедносна питања,
битке, ратове, ратно и
хуманитарно право, мировне
и друге међународне
конференције и уговоре,
међународне спорове,
проблем разоружања, људска
права, међународно кривично
право, право мора, речно
право, космичко право, право
заштите човекове средине,
политичку географију
(историјску и актуелну),
све важније универзалне
и регионалне међународне
организације...
лексикографска издања LEXIS
кванТиТаТивни ОпиС
СТРУкТУРе СРпСкОг
ЈеЗика:
кОлО I: СРпСки ЈеЗик
Од XII дО XVIII века
књиге 1–3:
дОменТиЈан
(фРеквенциЈСки
Речник)
Ђорђе костић
21
лексикографска издања LEXIS
лекСикОн меничнОг
пРава
александар глогинић
прво издање, 2010,
15 x 24 цм, 328 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0364-2
982,80
Обрађује 140 основних
појмова из области
меничног права. Намењен
свима који намеравају да
учествују или већ учествују
у меничноправном промету,
користиће и читаоцима који
желе само да се упознају
са материјом меничног права.
Четири додатка: Законик
трговачки за Књажевство
Србију, Менични закон
Краљевине Југославије,
Женевске конвенције
о меници (на српском
и на француском језику)
и пречишћен текст Закона о
меници дају преглед настанка
и развоја меничног права
код нас.
22
Речник пСиХОлОгиЈе
артур ребер
и емили ребер
превели
Даринка радивојевић и други
прво издање, 2010,
15 х 24 цм, 684 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-543-7
3.780,00
Референтни Пингвинов
Речник психологије нуди
сажете дефиниције више
од 12.000 појмова из опште
психологије, психијатрије,
социјалне психологије,
психолингвистике,
психофизиологије,
психометрије, неурологије
итд.; oписује различита
значења термина и њихову
употребу; детаљније
обрађује кључне појмове
(нпр. инстинкт, зависност,
памћење); засебно даје списак
цитираних аутора
и кратак преглед простих
фобија.
лаТинСкО-СРпСки,
СРпСкО-лаТинСки
Речник
Слађана милошевић,
пирошка Сегеди,
владислав м. тодоровић
прво издање, 2009,
15 х 24 цм, 440 стр.,
тврд повез,
латиница и ћирилица
ISBN 978-86-519-0178-5
918,00
Осавремењен латински
речник намењен првенствено
ученицима средњих школа,
али и свима онима који после
више од два миленијума
латинитета изучавају језик
којим су говорили великани
не само златног века римске
антике него и потоње
европске науке и културе.
пРавни Речник
немачко-српски
Димитрије павловић
лекСикОн СРпСкОг
пРОСвеТиТељСТва
мирјана Д. Стефановић
саиздаваштво са Српским
удружењем за кривичноправну
теорију и праксу,
прво издање, 2009,
15 x 24 цм, 552 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-948-0
прво издање, 2009,
15 х 24 цм, 328 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0203-4
2.376,00
Доноси више од 40.000
стручних речи и израза
усаглашених са стањем
немачког правног система
на дан 1. јануара 2007, као
и многе аустријске правне
термине и новије термине
којима је, због усклађивања
правних прописа Немачке
са правом Европске уније,
обогаћена немачка правна
терминологија. Српски
еквиваленти изабраних
немачких термина у овом
речнику прецизни су
и покривају и традиционални
и савремени вокабулар
и појмове из области права.
Речник обухвата
и често коришћене стручне
термине из области
привреде, трговине,
осигурања, пензијског
осигурања, рачуноводства
и књиговодства, царинског
и берзанског пословања,
банкарства, политике,
парламентаризма и друго.
1.728,00
Књига која надахнуто открива
и реактуелизује вредности
и начела изузетно значајног,
а умногоме запостављеног
периода српске културе
и књижевности, не
посматрајући притом српски
XVIII век као изолован
културолошки и филозофски
феномен, већ у садружју са
тада актуелним струјањима
у главним европским
центрима.
заједничко издање аутора
и саиздавача: Synopsis
– Сарајево, Synopsis – загреб,
Службени гласник – београд,
прво издање, 2010,
25 х 22 цм, 544 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-913469-0-4
3.060,00
Компаративна студија
споменичке баштине на тлу
јужнословенских земаља од
праисторије до данас
– научноистраживачко дело
припремано 12 година
(1978–1990), чије је
објављивање морало да
сачека „боље време“,
допуњено је (2006–2009)
новим фотографијама.
Књига намењена свима које
интересују прошлост и култура
шест држава некадашње
Југославије, љубитељима и
истраживачима културне
баштине, посебно онима који
се баве заштитом споменика
културе, архитектима
и историчарима, студентима
архитектуре, уметности
и историје. У девет поглавља
обрађује 134 историјска града
и 1.523 споменика јавне,
стамбене, верске, привредне,
меморијалне, народне
архитектуре и инжењерских
грађевина...
библиографије
лекСикОни
нациОналниХ
паРкОва СРбиЈе
књиге из изузетно
значајне области
– библиографије пружају
посвећеним читаоцима
/истраживачима
драгоцене податке
о штампаним и другим
издањима и радовима
аутора, али и о
ауторима и појавама
(часописи, покрети и
др.) који су обликовали
српску историју
и културу.
саиздаваштво с јавним
предузећима нп Ђердап,
копаоник, тара, фрушка гора,
шар-планина и географским
институтом „јован Цвијић“
– Сану, уз подршку фонда за
заштиту животне средине
републике Србије
дОбРица ћОСић
библиОгРафиЈа
Дејан вукићевић
прво издање, 2010,
15 x 24 цм, 256 стр.,
тврд повез, ћирилица
и латиница
ISBN 978-86-519-0647-6
1.674,00
Библиографија аутора
који је својом разноврсном
делатношћу и животом
(скојевац и комуниста,
партизански борац,
књижевник, публициста,
културни посленик, дисидент,
државник) обележио другу
половину XX и прву деценију
XXI века, не само на српским
већ и на јужнословенским
просторима, значајна је како
за књижевне историчаре,
теоретичаре и критичаре,
тако и за научне посленике
других профила (историчаре,
политикологе, социологе,
филозофе) и са других
меридијана, који истражују
ове просторе (из рецензије
Добрила Аранитовића).
Приређена према ISBD(m)
International Standard Book
Description (monography)
и ISBD(cp) стандардима
(Међународни стандардни
библиографски опис саставних
делова), по хронолошком
принципу обрађује сву
доступну библиографску грађу
(1940–2010) чији је аутор
Добрица Ћосић, а по
алфабетском принципу сву
грађу која о њему говори.
милОван ђилаС
библиОгРафиЈа
са хронологијом
живота и рада
приредио
Добрило аранитовић
прво издање, 2008,
15 x 24 цм, 384 стр. + 16 стр.
илустрација, тврд повез,
ћирилица и латиница
ISBN 978-86-7549-969-5
лексикографска издања LEXIS
СпОменичка
башТина
СвЈедОчанСТвО
и бУдУћнОСТ
пРОшлОСТи
бранислав крстић
У припреми
1.620,00
Анотирана библиографија
са хронологијом живота
и рада Милована Ђиласа
(1911–1995), политичара,
државника, књижевника,
најпре једног од најзначајнијих
идеолога југословенског
социјализма, касније
његовог упорног и жестоког
критичара. Библиографија
једног од најчешће превођених
југословенских аутора, кога
су током друге половине
XX века јавно цитирали готово
сви критичари комунизма
и социјализма, кришом
и многи њихови поборници,
а чија су дела у Југославији,
по правилу, била забрањивана,
чита се безмало као роман, као
својеврсна анатомија
XX века и његових идеолошких
раскола, комунистичке
и антикомунистичке параноје.
Доноси исцрпан попис
Ђиласових књижевних
и политичких радова, чланака,
есеја, приказа, осврта,
реферата, интервјуа...
23
лексикографска издања LEXIS
Слово
СкандинавСка
књига
У пРевОдУ на
СРпСкОХРваТСки
ЈеЗик
монографије
и брошуре
грађа за
библиографију
Љубиша рајић
саиздаваштво са народном
библиотеком Србије,
прво издање, 2008,
16,7 х 24 цм, 137 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0096-2
594,00
24
Обухвата 1.403 самостална
издања у облику књиге или
брошуре скандинавских
(данских, ескимских,
финских, исландских,
лапонских, норвешких
и шведских) аутора, без
обзира на то да ли су њихова
дела на српскохрватски језик
преведена са изворника или
са међупревода на неки од
светских језика. Запис почиње
са прва два дела објављена
у преводу 1876, а завршава се
књигама објављеним до краја
августа 2008; укључује
и дела штампана Брајевим
писмом. У уводном тексту
аутор пружа увид у историјат
и проблематику превођења,
објављивања, библиотечке
каталогизације и рецепције
дела скандинавских аутора
објављених на некадашњим
југословенским просторима.
монографске
публикације које
обрађују теме из
лексикографије
и сродних области,
науке о језику и језичке
праксе, српске културне
баштине (првенствено
језичке
и лексикографске),
писма.
маРгиналиЈе
мирослав крлежа
приредио влахо богишић
прво издање, 2011,
13,5 x 20,5 цм, 608 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0345-1
1.296,00
Коментари главног
уредника о текстовима за
Енциклопедију Југославије и
друга издања Југославенског
лексикографског завода,
приручник за све који су
у било каквом додиру с
енциклопедистиком. Луцидне,
духовите, јетке, језгровите,
екстензивне, свакојаке,
крлежијанске, Маргиналије
се читају и као сведочанство
о времену (временима)
негдашњих југословенских
простора, богатству историје
(историја?) и културе,
тадашњој културној и језичкој
политици.
пРви СРпСки бУкваР
инОка Саве (1597)
приредио
михаило блечић
библиОТека каО
ОгледалО ваСељене
приредио и превео
Добрило аранитовић
саиздаваштво са
заводом за уџбенике,
прво издање, 2009,
19 х 27 цм, 112 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0250-8
саиздаваштво с народном
библиотеком „Др Ђорђе
натошевић“,
прво издање, 2009,
13,5 х 20,5 цм, 564 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0246-1
1.458,00
Фототипско издање
првог српског буквара,
штампаног 1597. у Венецији.
Репродуковане странице
Буквара допуњене су
савременом графичком
интерпретацијом
српскословенских писмена,
текстовима др Мираша
Кићовића, Ђорђа Сп.
Радојичића, Милорада
Ванлића, Михаила Блечића
и Љубомира Симовића.
1.458,00
Огледи (46) из
савремене руске науке
о библиотекарству,
у којима аутори осветљавају
физичке и метафизичке
просторе библиотечке
делатности, комплексне
односе библиотекара са
читаоцима, друштвеним
окружењем и временом
прошлим, данашњим,
будућим...
За ову књигу, приређивач
и преводилац Добрило
Аранитовић добио је, за
2009, награду „Стојан
Новаковић“ Библиотекарског
друштва Србије, која се
додељује за објављено дело
на српском језику из области
библиотечко-информационе
делатности, а које представља
допринос библиотекарству.
посебна издања
манаСТиРи
ОвчаРСкО-каблаРСке
клиСУРе
Делфина рајић,
милош тимотијевић
саиздаваштво с народним
музејем Чачак, друго допуњено
и измењено издање, 2012,
24 х 30 цм, 404 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1392-4
5.000,00
Ваведење, Вазнесење,
Јовање, Успење, Никоље,
Преображење, Савиње,
Благовештење, Илиње,
Кађеница, Света Тројица,
Сретење – девет манастира,
две капеле и једна црква у
клисури Западне Мораве,
бисери су у историјској
нисци српске духовности и
културе. У синтези резултата
научних истраживања, уз
400 фотографија и цртежа,
аутори описују природни
амбијент Овчарско-кабларске
клисуре, положај, историјат,
архитектуру и живопис
манастира и највредније
предмете манастирских
ризница. Након уводног дела
и монографских поглавља о
појединачним манастирима,
дати су резиме на енглеском,
речник стручних и мање
познатих појмова, регистар
аутора и извора илустрација,
изабрана литература, именски
и иконографски регистар.
мОЈ екОлОшки аТлаС
изабел николаци
превела Даринка миајловић
саиздаваштво с јасеном из
београда, прво издање, 2011,
27 х 28 цм, 64 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0726-8
Некомерцијално издање,
поклон Фонда за заштиту
животне средине Републике
Србије ђацима првацима
школске 2011/2012. године.
Књига за најмлађе чуваре
света приказује актуелно
еколошко стање планете
кроз три основне осе:
животна средина, привреда
и друштво. Говори о
проблемима очувања природе,
о порасту броја становника
Земље, о последицама
индустријализације и начина
живота савременог човека,
о угрожености земљишта,
ваздуха, водних и других
природних ресурса, указујући
притом на решења која су
неке земље света већ спровеле
и која могу послужити као
добар пример другима.
Развијене мапе света и
региона средишњи су елемент
сваке странице. Текстови
прилагођени деци узраста
од 8 до 12 година, обогаћени
су подацима, бројкама и
изванредним фотографијама
које истичу актуелне
проблеме.
ЗнамениТи дОгађаЈи
нОвиЈе СРпСке
иСТОРиЈе
герасим георгијевић
приредио
борисав Челиковић
саиздаваштво с музејем
рудничко-таковског краја,
горњи милановац,
прво издање, 2010,
13 х 20 цм, 288 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0554-7
972,00
Фототипско издање са
преводом на савремени
српски језик, допуњено
пригодним текстовима
и илустрацијама. Готово
сасвим заборављена српска
књига списана Герасимом
Георгијевићем, епископом
шабачким. Једна од првих
српских књига штампаних
у време кнеза Милоша
Обреновића, 1838.
у Београду, у ослобођеној
и обновљеној Србији.
Историјско и лично,
мемоарско сведочење
о времену Другог српског
устанка, о Народној
скупштини у Крагујевцу 1830,
о паденију и разоренију свете
обитељи Студенице...
у везаном или простом слогу...
иЗгУбљена РиЗница
манаСТиРа
милешеве
Драгиша милосављевић
прво издање, 2010,
20 х 27 цм, 340 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0385-7
лексикографска издања LEXIS
LEXIS
3.348,00
Научно документована,
богато илустрована
повесница о формирању,
успону и трагици ризнице
Велике лавре Милешеве,
једног од најзначајнијих
српских средњовековних
манастира, ризнице настале
на „честицама и чудесном
праху“ моштију
Св. Саве, нестале у усудима
потоњих времена…
Парадигматична прича
о српској културној баштини.
25
лексикографска издања LEXIS
26
нОви ТалаС
портрет једне
младости
антоан де бек
превела ирена билић
СРбиЈе жалОСнО
пОнОвнО
пОРОбљење 1813.
приредио
борисав Челиковић
прво издање, 2010,
22,5 х 27,5 цм, 128 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0468-7
прво издање, 2009,
11 х 17 цм, 250 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0265-2
1.296,00
756,00
Године 2009. француски филм
новог таласа напунио је
50 година. Бардо, Белмондо,
Годар, Трифо, Шаброл,
Ромер... И бог створи жену,
Четири стотине удараца, До
последњег даха, нису били само
филмови него и експлозија
духа, својеврстан ексцес
послератне генерације младих
Француза. „Филмофилија
личи на острво отпора
усред владајуће културе.
Организује се као паралелно
друштво које успоставља
мрежу контракултуре. Тежи
тајновитости и све се више
претвара у интимни филмски
дневник који се мало-помало
и љубоморно поверава само
посвећеницима.“
(Антоан де Бек)
Фототипско издање
прве српске забрањене
књиге (1815), допуњено
адаптираним преводом на
савремени српски језик
и текстовима који подупиру
у изворнику изнете тезе о
унутрашњим и међународним
разлозима пропасти Првог
српског устанка. Поговор
Милована Витезовића
осветљава тајне настанка
и ауторства ове књиге.
правна библиотека
правна библиотека
уредник
Танасије маринковић
извршни уредници
миодраг радојевић
желидраг никчевић
27
правна библиотека
Устав и уставни
концепти
едиција је посвећена
уставном
обликовању идентитета
модерне Србије као
демократске правне
државе. објављујемо
издања која припадају
подручју уставног
права републике
Србије и релевантна
су литература за то
подручје. тежиште је на
садржајним, правним
и правно-политичким
одредбама и дометима
важећег устава.
УСТав РепУблике
СРбиЈе
УСТав РепУблике
СРбиЈе
пето издање, 2012,
12 х 17 цм, 132 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0743-5
друго издање, 2007,
12 x 17 цм, 132 стр.,
кожни повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-591-8
432,00
756,00
УСТав РепУблике
СРбиЈе
(џепно издање)
треће издање, 2012,
7,5 x 12 цм, 136 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-577-2
Устав је основни закон и
највиши правни и политички
акт некe земље. Он гарантује
људска права и систем њихове
заштите, као што и организује
државну власт и поставља
темеље политичког система
једне земље. У том смислу,
Устав Републике Србије је
незаобилазно штиво, не само
за дипломиране правнике и
политикологе, и оне који то
желе да буду, већ за читаву
јавност која може наступати
критички, и тако очувати и
развити демократију, уколико
је упозната са правним
основама свог друштвеног и
државног уређења
28
љУдСка пРава
и УСТавна
демОкРаТиЈа
Цирил рибичич
превела нада трајковић
саиздаваштво са уставним
судом републике Србије,
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 484 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1067-1
2.916,00
Људска права и уставна
демократија јесте сложено
дело како методолошки, тако
и тематски, о мисији уставног
судства у заштити људских
права. Аутор је професор
уставног права на Правном
факултету Универзитета
у Љубљани и некадашњи
потпредседник Уставног
суда Словеније, те се у овој
књизи диференцирају научна
студија Цирила Рибичича
о одабраним питањима
уставног судства и збирка
издвојених мишљења уставног
судије Цирила Рибичича. Ова
методолошка подвојеност
студије/збирке је, ипак, само
привидна, јер баш као што
професор Рибичич бира
своје теме с обзиром на
интересовања једног уставног
судије, тако и судија Рибичич
своја издвојена мишљења
пише са теоријском и
компаративном свестраношћу
једног професора уставног
права.
О ЈемСТвима
неЗавиСнОСТи
УСТавниХ СУдОва
боса м. ненадић
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 188 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1215-6
648,00
О јемствима независности
уставних судова јесте
пионирско монографско
дело код нас о гарантијама
уставносудске независности,
које су, иначе, једна од
основних претпоставки
правилног и непристрасног
вршења уставносудијске
функције, поготово у
земљама у транзицији.
Општетеоријски допринос
ове књиге потиче од богатог
стручног искуства и научног
рада његове ауторке, који
јој омогућавају да јасно
сагледа и прецизно изрази
опасности које вребају
судијску независност уопште,
а посебно уставносудијску.
Практична вредност овог
дела огледа се пак у савесној
и критичкој анализи нашег
позитивног права када је
реч о Уставном суду и свим
институционалним аспектима
независности његових судија.
друго издање, 2012,
16 x 24 цм, 296 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0520-2
756,00
Књига Политика у
границама права Лидије Р.
Басте Флајнер јесте класик
наше правно-политичке
књижевности о теорији и
пракси англосаксонског
конституционализма. Настало
у времену и на простору
које није било наклоњено
идеалима владавине права
и њеном теоријском
промишљању, ово дело у
свом репринту, готово 30
година касније, потврђује
непролазну вредност својих
поставки, међу којима је
и та да је легитимна само
она политичка власт која је
ограничена правом насталом
на основу сагласности и која
помоћу устава као основног
закона штити основна људска
права појединца.
изворни закони
и прописи
пОСТанак
евРОпСкОг пРава
љУдСкиХ пРава
– еСеЈ О СУдСкОЈ
кРеаТивнОСТи
Драгољуб поповић
основни циљ
објављивања
публикација са
изворним текстовима
закона и прописа јесте
најбрже објављивање
закона и прописа,
с квалитетним
предговорима
и пропратним
текстовима. писци
предговора су
ресорни министри,
универзитетски
професори и стручњаци
који су радили на
припреми текстова
закона.
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 500 стр.,
броширан повез, латиница
милиТанТна
демОкРаТиЈа
– некада и Сада
уредник издања
виолета беширевић
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 300 стр.,
броширан повез, латиница
УСТав РепУблике
СРбиЈе Од 2006.
– кРиТички ОСвРТ
уредник издања
танасије маринковић
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 250 стр.,
броширан повез, ћирилица
ЗакОн О паРничнОм
пОСТУпкУ
предговор
гордана Станковић
треће издање, 2012,
13 х 20 цм, 400 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1116-6
864,00
Закон о парничном поступку
из 2011. други је по реду
закон којим Република
Србија на целовит начин
уређује материју парничног
права. Циљ ове законодавне
реформе био је да се омогући
да Врховни касациони суд,
као нови суд у судском
систему, остварује своју
уставну функцију; да се смањи
активна улога суда и појача
улога странака у поступку;
да се промене поједина
решења у складу са захтевима
судства и адвокатуре; да се
поступак убрза и постигне
суђење у разумном року; да
се потпуније оствари начело
правичног суђења и боља
концентрација поступка, као и
да се отклоне она решења која
нису у складу са Европском
конвенцијом за заштиту
људских права. Текст Закона
је опремљен Предговором
проф. др Гордане Станковић,
којим се ове и друге новине
свестрано, темељно и
зналачки предочавају стручној
и широј јавности.
ЗакОник О
кРивичнОм
пОСТУпкУ
предговор Слободан
бељански, горан п.
илић и миодраг мајић
правна библиотека
пОлиТика
У гРаницама пРава
Студија о
англосаксонском
конституционализму
лидија р. баста флајнер
У припреми
треће издање, 2012,
13 х 20 цм, 412 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1296-5
864,00
Закоником о кривичном
поступку из 2011. чини
се највећи заокрет у
осам деценија дугој
историји нормирања
кривичнопроцесног права
у Србији и државама чији
је она правни следбеник.
Из система који је био
део германо-аустријске
традиције кривичног
поступка, мешовитог типа,
уз иницијалне елементе
акузаторског процесног
система, прелази се на
готово чисти англоамерички акузаторски
процесни систем, са свим
елементима страначког
модела и расправног начела
након подизања оптужнице.
Законик садржи Предговор
др Слободана Бељанског,
адвоката, др Горана П.
Илића, професора права,
и др Миодрага Мајића,
судије, којим се ове новине
свестрано, темељно и
зналачки предочавају стручној
и широј јавности.
29
правна библиотека
ЗакОн О пРивРедним
дРУшТвима
друго измењено издање, 2012,
13 х 20 цм, 360 стр.,
броширан повез, ћирилица,
ISBN 978-86-519-1327-6
594,00
Закон о привредним
друштвима из 2011.
припада групи веома
важних системских закона
у Републици Србији.
Као обиман правни акт,
са 600 чланова, нормира
правну материју у области
привредних друштава и
обављања привредних
делатности. Основни разлози
за доношење новог Закона о
привредним друштвима јесу
унапређење правног оквира
за даљи развој компанијског
права у Србији и сигурности
пословања привредних
субјеката. Закон је усклађен
са прописима Европске
уније (њеним директивама
из компанијског права) и
садржи новине у уређивању
правног положаја привредних
друштава.
30
ЗакОн О
ОблигациОним
ОднОСима
са Регистром појмова
предговор
Слободан к. перовић
двадесето издање, 2011,
13 х 20 цм, 636 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1086-2
1.404,00
Тексту Закона о
облигационим односима
претходи уводна студија
проф. др Слободана
К. Перовића, а потом следи
регистар појмова. Уводна
студија аутора, који је био
активни учесник доношења
Закона о облигационим
односима и његових измена,
омогућава потпуније
сазнавање прошлости,
ради бољег сагледавања места
и улоге тог закона
у нашим савременим
условима, посебно са
становишта хармонизације
нашег права са правом
Европске уније.
ЗакОн О ЈавнОм
бележнишТвУ
предговор
Дејан б. Ђурђевић
прво издање, 2011,
13 х 20 цм, 120 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0917-0
324,00
Народна скупштина
Републике Србије донела је
Закон о јавном бележништву
5. маја 2011. године. Овим
законом се, по први пут у
домаћем правном систему,
уводи нова правосудна
професија. Јавни бележник
је самостални и независни
стручњак из области права
који на основу јавних
овлашћења прихвата од
странака изјаве воље
и даје им потребну писмену
форму, о томе издаје исправе
које имају карактер јавних
исправа и врши друге
послове предвиђене законом.
Аутор Предговора је Дејан
Б. Ђурђевић, ванредни
професор Правног факултета
Универзитета у Београду.
ЗакОн О иЗвРшењУ
и ОбеЗбеђењУ
ЗакОн О планиРањУ
и иЗгРадњи
друго издање, 2011,
13 х 20 цм, 192 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1111-1
четврто издање, 2011,
13 х 20 цм, 182 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0932-3
432,00
432,00
Законом о извршењу
и обезбеђењу уређује
се поступак извршења
и обезбеђења потраживања,
поступак спровођења
извршења и обезбеђења
и услови за обављање
делатности извршитеља.
Закон се примењује од
17. септембра 2011, и са
даном почетка примене овог
закона престао је да важи
Закон о извршном поступку.
У Закону о извршењу
и обезбеђењу садржан је
низ нових решења чији је
циљ ефикасније и брже
спровођење извршног
поступка.
Законом о планирању
и изградњи, који је усвојен
почетком септембра 2009,
престао је да важи Закон
о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“,
бр. 47/03 и 34/06). Нови
закон предвиђа промене
у области уређивања и
коришћења грађевинског
земљишта и изградње
грађевинских објеката.
Основне новине су
једноставније процедуре
за добијање грађевинских
дозвола и за легализацију
бесправно саграђених
грађевинских објеката.
Овим законом је омогућено
и претварање права
коришћења земљишта у право
својине над грађевинским
земљиштем. Закон о
планирању и изградњи из
2009. претрпео је више измена
и допуна. Ово издање садржи
редакцијски пречишћен текст
Закона, с последњим његовим
изменама и допунама
од 4. априла 2011. године.
ЗакОн О пенЗиЈСкОм
и инвалидСкОм
ОСигУРањУ
предговор
весна Стојановић
прво издање, 2011,
13 х 20 цм, 168 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0566-0
432,00
Ово издање садржи
Предговор у коме су
подробно објашњени основни
правни институти домаћег
пензијског и инвалидског
осигурања, и интегрални текст
Закона, новелиран последњим
изменама и допунама од 29.
децембра 2010. године.
ЗакОн О РадУ
предговор
зоран ивошевић
четврто издање, 2011,
13 х 20 цм, 192 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1078-7
486,00
Закон о раду је донет
да би се у области рада
имплементирали преостали
стандарди Европске уније
и да би се обезбедила
потпунија примена
конвенција за препоруку
Међународне организације
рада. У том контексту
унапређује се социјални
дијалог, синдикално и
корпоративно деловање,
колективно преговарање,
закључивање и примена
колективног уговора, положај
запослених и послодаваца
у остваривању и заштити
њихових индивидуалних
и колективних права
и интереса.
едицију Збирке закона
и прописа чине
специјализована издања
у којима су закони
и прописи груписани
по сродности
– тематској,
проблемској,
професионалној и сл.,
како би корисници
у једној књизи имали
прописе потребне
за обављање своје
делатности. збирке
садрже предговоре
и објашњења – кратак
и популарно писан
текст прилагођен
одређеној циљној
групи потенцијалних
корисника.
ЗбиРка пРОпиСа О
иЗбОРнОм пОСТУпкУ
приредила
тамара Стојчевић
ЗбиРка пРОпиСа
О Јавним набавкама
предговор
Слободан илић
прво издање, 2012,
14 х 20 цм, 184 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1295-8
прво издање, 2009,
14 х 20 цм, 148 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0332-1
648,00
540,00
Збирка садржи прописе
или делове прописа који
се непосредно примењују
у изборним поступцима у
Републици Србији: Устав
Републике Србије, Закон о
Народној скупштини, Закон
о председнику Републике,
Закон о Влади, Закон о
локалној самоуправи,
Закон о избору народних
посланика, Закон о избору
председника Републике,
Закон о локалним изборима,
Закон о јединственом
бирачком списку, Упуство
о поступку обједињавања
постојећих бирачких спискова
у јединствен бирачки списак,
Закон о општем управном
поступку, Закон о управним
споровима, и Закон о
финансирању политичких
активности.
Осим матичног Закона
о јавним набавкама, ова
збирка садржи девет
правилника, као и Списак
међународних организација
чији се посебни поступци
јавних набавки могу
примењивати уместо
одредаба Закона о јавним
набавкама. Тај правни оквир,
према намери законодавца,
успоставља нормативно
окружење које омогућава
слободно кретање робе
и услуга, конкуренцију
и ефективну контролу
поступка, потпуну
транспарентност, као
и ефикасно сузбијање
корупције.
правна библиотека
Збирке закона
и прописа
31
правна библиотека
32
коментари
закона
Коментари закона
представљају важну
едукативно-практичну
едицију у којој се
објављују стручна
тумачења нових
закона, а посебна
пажња се поклања
интенцијама и новим
решењима појединих
закона. ти коментари
су незаобилазна
литература за теорију
права. посебно су
значајни као приручно
штиво свима онима
који се баве одређеном
правном облашћу, а
неопходна им је помоћ
стручњака при примени
правних прописа, као
и у судској пракси.
кОменТаР ЗакОна
О паРничнОм
пОСТУпкУ
невена петрушић
и Драгољуб Симоновић
кОменТаР ЗакОна
О УпРавним
СпОРОвима
са судском праксом
зоран р. томић
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 912 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0982-8
друго допуњено издање, 2012,
16 х 24 цм, 808 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1214-9
3.780,00
2.808,00
Доношењем новог Закона о
парничном поступку 2011.
јавила се потреба за једним
целовитим коментаторско-инструктивним делом које
би олакшало примену Закона
и било путоказ у тумачењу
и примени законских
прописа. Коментар Закона о
парничном поступку, наших
искусних приватноправних
процесуалиста Невене
Петрушић и Драгољуба
Симоновића, резултат је
заједничког рада аутора
компатибилног теоријског и
практичног знања из области
цивилне процедуре. То је
омогућило да објашњења
законских прописа буду
заснована на савременим
теоријским поставкама и да
буду елаборирани практични
проблеми који се јављају у
примени права. Коментар је
обогаћен судским сентенцама
које су драгоцен ослонац
у разумевању процесних
правила, посебно оних
која нису сасвим јасно ни
прецизно редигована.
Коментар Закона о управним
споровима наставак је рада
аутора, професора Зорана Р.
Томића, на новом Закону о
управним споровима у чијем
састављању је непосредно као
стручњак учествовао током
2009. године. Друго издање
овог коментара објављује
се нешто више од годину
дана, након што је прво
исцрпљено, актуелизовано са
становишта важећих прописа
и допуњено појединим
одлукама, ставовима и
сентенцама Управног суда
и Врховног касационог суда
Републике Србије који су се у
међувремену појавили. Први
коментар новог Закона о
управним споровима код нас
садржи подробна објашњења
сваког члана закона са
опсежном судском праксом и
примерена европска правила
и стандарде, као и указивања
на повезане чланове и
пратеће прописе, и Регистар
коришћених појмова.
кОменТаР ЗакОна
О ОпшТем УпРавнОм
пОСТУпкУ
са судском праксом
зоран р. томић
и вера бачић
девето издање, 2012,
16 х 24 цм, 732 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1451-8
2.700,00
Девето издање Коментара
Закона о општем
управном поступку наших
угледних управноправних
процесуалиста Зорана
Р. Томића и Вере Бачић
неизмењено је у односу на
претходно које је објављено
2004, иако је Закон о општем
управном поступку био
измењен 2010. године.
Те измене, међутим, нису
биле супстанцијалног
карактера, већ су се свеле на
терминолошко усклађивање
законског текста са новом
уставноправном чињеницом
– стицањем независности
Србије, чији рад органа
управе постаје од тада
једини предмет уређења
овог закона. Самим тим,
тумачења Закона о општем
управном поступку, садржана
у Коментару, настала као плод
вишедеценијског стручног
и научног рада његових
аутора, нису могла изгубити
на вредности и значају
поменутим интервенцијама
у закону.
кОменТаР
кРивичнОг
ЗакОника
зоран Стојановић
четврто издање, 2012,
16 х 24 цм, 1.104 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1483-9
3.240,00
У септембру 2009. извршене
су бројне измене и допуне
Кривичног законика, од којих
су неке изазвале одређене
проблеме у тумачењу и
примени. Коментар Кривичног
законика професора Зорана
Стојановића, посебно
обраћа пажњу на те измене, и
допуњује објашњења осталих
одредаба Законика судском
праксом која се у међувремену
развила. Уз то, ово издање
Коментара је актуелизовано
и узимањем у обзир већег
броја нових или измењених
и допуњених закона који су
релевантни за разумевање
одређених кривичноправних
норми. Овим се олакшава рад
бројних правних посленика,
а нарочито оних који се баве
кривичним правом.
кОменТаР ЗакОника
О кРивичнОм
пОСТУпкУ
Слободан бељански,
горан п. илић, миодраг
мајић, александар
трешњев
кОменТаР ЗакОника
О кРивичнОм
пОСТУпкУ
тихомир васиљевић
и момчило грубач
саиздаваштво с правним
факултетом универзитета
унион, дванаесто издање, 2011,
16 х 24 цм, 1.096 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1014-5
3.780,00
Дванаесто издање Коментара
Законика о кривичном
поступку наших реномираних
кривичноправних
процесуалиста Тихомира
Васиљевића и Момчила
Грубача, припремљено је
након доношења нових закона
(о адвокатури, о судским
вештацима и др.) и измена
Законика о кривичном
поступку у другој половини
2010. и првој половини 2011.
године. Оно је освежено и
релевантном судском праксом
судова опште надлежности,
одлукама Уставног суда
Републике Србије које се тичу
кривичног поступка, као и
праксом Европског суда за
људска права која се све више
развија, као и од ступања
у чланство Савета Европе
(2004) обавезује и Србију.
кОменТаР ЗакОника
О кРивичнОм
пОСТУпкУ
милан шкулић
саиздаваштво с правним
факултетом универзитета
у београду, прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 1.356 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0681-0
4.320,00
Коментар Законика
о кривичном поступку
припремљен је после
доношења Закона
о изменама и допунама ЗКП-а
од 3. септембра 2009. (Закон
има 150 чланова и донео је
велики број промена). Широк
круг читалаца прихватио је
Коментар као први драгоцени
покушај у нашој правној
литератури да се измене
ЗКП-а стручно обраде, чиме је
олакшан рад бројним правним
посленицима, нарочито
онима који се баве кривичним
процесним правом.
кОменТаР ЗакОна
О УпРавним
СпОРОвима
са судском праксом
зоран р. томић
саиздаваштво с правним
факултетом универзитета
у београду, прво издање, 2010,
16 х 24 цм, 648 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0625-4
2.700,00
Професор др Зоран Томић
спада у најсвестраније
и „најтиражније“ ауторе
Гласника последњих година.
Објављивао је рукописе
у најзначајнијим едицијама
Правне библиотеке.
Његов Коментар Закона
о управним споровима
омогућава упознавање са
карактеристикама
и решењима Закона
о управним споровима, као
и с проблемима и дилемама
његове примене у пракси.
Широки круг читалаца је
књигу оценио као драгоцени
покушај у нашој правној
литератури да се институти
и решења ЗУС-а стручно
обраде.
кОменТаР ЗакОна
О ЗашТиТникУ
гРађана
богољуб милосављевић
прво издање, 2010,
16 х 24 цм, 136 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0731-2
432,00
Коментар проф. др
Богољуба Милосављевића
добар је водич правницима
практичарима, институцијама
и организацијама које се баве
заштитом људских права.
Коментар је користан и као
извор идеја свима онима који
тек приступају проучавању
људских права и управног
права, или се тиме већ баве.
Kњига је језички и стилски
веома добро обрађена, те би
могла да помогне и самим
грађанима да се што боље
упознају с институцијом
Омбудсмана као релативно
новом институцијом
у унутрашњем правном
поретку Србије.
прво издање, 2012, 16 х 24 цм,
тврд повез, ћирилица
правна библиотека
У припреми
кОменТаР евРОпСке
кОнвенциЈе За
ЗашТиТУ љУдСкиХ
пРава
Драгољуб поповић
и група аутора
прво издање, 2013, 16 х 24 цм,
тврд повез, латиница
кОменТаР ЗакОна
О ОдУЗимањУ
имОвине
пРОиСТекле иЗ
кРивичнОг дела
горан п. илић
и миодраг мајић
прво издање, 2012, 16 х 24 цм,
тврд повез, ћирилица
33
правна библиотека
34
правна читанка
у овој едицији објављују
се текстови који се
могу користити као
практична упутства
за упознавање са
једном облашћу, за
истраживање или
обављање одређене
делатности. она
тежи да комплексним
приступом и на
прегледан и популаран
начин потпуно покрије
једну правну област
примене прописа.
писане стручно,
с ослањањем на
доприносе савремене
науке и праксе
и обогаћене ауторским
истраживањима,
књиге из ове едиције
намењене су широј
стручној јавности.
пРакТична пРимена
ЗакОна О
пРекРшаЈима
томица Делибашић
друго допуњено и прерађено
издање, 2012,
17 х 24 цм, 644 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1037-4
СвОЈинСкОпРавни
ОднОСи У РепУблици
СРбиЈи
милутин Срдић и
мирјана прентовић
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 452 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1205-7
1.512,00
1.080,00
У књизи Практична
примена Закона о
прекршајима, Томице
Делибашића, изложене су и
коментарисане најзначајније
сентенце и ставови наше
судске праксе, пре свега
прекршајне, уз упоредни
приказ праксе кривичних и
привреднопреступних судова.
Тиме је приказана пракса
казненог права уопште,
систематизована по правним
институтима, при чему су
довођени у везу ставови
различитих судских инстанци.
Књига се састоји од два дела:
општег дела прекршајног
права и процесног
прекршајног права. Oво дело
је путоказ правницима који
се баве казненим правом, и
то нарочито прекршајним
судијама, адвокатима,
цариницима, полицајцима и
другима.
Књига Својинскоправни односи
у Републици Србији, проф. др
Милутина Срдића и судије
Мирјане Прентовић, настала
је као резултат дугогодишњег
рада аутора на различитим
материјалноправним и
процесноправним питањима
у вези са својином на
непокретности. Она у основи
садржи четири дела. У првом
делу се разматрају општа
питања о својини (предмет,
стицање и престанак права
својине, сусвојина, право
залоге, државина, промет
и заштита права својине,
евиденција непокретности).
Други део садржи
Коментар закона о основама
својинскоправних односа,
а трећи прописе о
промету непокретности.
У четвртом делу су прилози:
прописи о земљишним
књигама и прописи о промету
и катастру; модели пратећих
образаца у вези са прометом,
стицањем и укњижбом права
својине; и регистар прописа
о својини.
ОбавеЗна ОСигУРања
У СаОбРаћаЈУ
и накнада шТеТе
здравко м. петровић,
владимир Чоловић
и наташа мрвић
петровић
саиздаваштво са Dis publik-ом,
прво издање, 2010,
17 х 24 цм, 366 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0687-2
1.404,00
Аутори су у овој књизи
обрадили сва најважнија
питања која се тичу обавезних
осигурања у саобраћају.
Књига је намењена лицима
запосленим у осигуравајућим
друштвима, судијама,
запосленима у Удружењу
осигуравача, Гарантном
фонду, као и запосленима
у Народној банци,
Министарству финансија
и другим државним органима.
Ова књига ће послужити
и онима који се баве
упоредним проучавањем
законодавства у овој
области, лицима у страним
земљама која се баве овом
материјом или су запослена
у институцијама која се, на
било који начин, баве овом
облашћу. Најзад, књига ће
користити свим учесницима
у саобраћају.
пРилОЗи За
СТамбенО пРавО
и екОлОгиЈУ
жарко анђелковић
прво издање, 2010,
16 x 24 цм, 368 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0632-2
972,00
Књига садржи
теоријскоправни концепт
стамбеног права,
али и позитивноправне
прописе из стамбене материје
Србије, Републике Словеније
и Федерације БиХ. Обухвата
и пословну и судску праксу
из стамбене области, као
и обрасце за заснивање
и рад управа стамбених зграда
и обрасце о располагању
стамбеном имовином.
Књига је намењена, пре свега,
станарима и адвокатима,
а потом и правницима из
привредних друштава,
јавних предузећа,
локалних самоуправа
и државних институција.
адвОкаТСка
чиТанка
мирослав Станковић
и оливер ињац
прво издање, 2012,
16 х 20 цм, 700 стр.,
броширан повез, ћирилица
пРОцеСни ЗакОни
РепУблике СРбиЈе
милутин Срдић
и мирјана прентовић
прво издање, 2010,
17 х 24 цм, 696 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0587-5
1.728,00
Књига садржи процесне
прописе о кривичном,
парничном и извршном
поступку. У њој се налазе
и прописи о судовима, јавном
тужилаштву и прописи
о седиштима и подручјима
судова и јавних тужилаштава.
Ово издање има за циљ
упознавање са новим
законима о надлежности
и организацији судова
и тужилаштава, као
и упознавање са изменама
и допунама важећих
процесних закона. Значајно
је то што је знатан део
књиге посвећен практичним
примерима образаца који
се користе у свакодневној
примени наведених
процесних закона.
изабрана дела
у оквиру пројекта
преиспитивања наше
научне традиције,
у овој едицији објављују
се изабрана дела
и сабрани списи правних
теоретичара који су
допринели развоју
правне и друштвене
науке у Србији. реч је о
капиталним издањима
наших класика права,
која се остварују у
сарадњи са водећим
националним научним
установама
и институцијама.
књига 1, 312 стр.
ISBN 978-86-519-0280-5
ХУманиЗам каО
пОлиТички идеал
књига 2, 360 стр.
ISBN 978-86-519-0198-3
пРОблеми
СОциОлОшкОг
меТОда
СабРани СпиСи
миХаила ђУРића
у 12 књига
саиздаваштво са правним
факултетом универзитета
у београду, прво издање, 2009,
16 х 24 цм, тврд повез, ћирилица
12.000,00
Михаило Ђурић (1925) један
је од најзначајнијих српских
филозофа XX века. Својим
књигама и јавним наступима
поставио је образац и меру
критичког ангажмана
с тежиштем на аутономној
принципијелној позицији,
наглашеном личном ставу
и на јединству мишљења,
говора и чињења. Сви његови
радови су израз аутентичне
филозофске егзистенције која
извире из потребе за истином,
из отворености за њу
и непоколебљиве спремности
да јој се служи.
књига 3, 344 стр.
ISBN 978-86-519-0281-2
правна библиотека
У припреми
иЗ иСТОРиЈе анТичке
филОЗОфиЈе
СОциОлОгиЈа
макСа вебеРа
књига 4, 308 стр.
ISBN 978-86-519-0197-6
СТиХиЈа
СавРеменОСТи
књига 5, 300 стр.
ISBN 978-86-519-0268-3
УТОпиЈа иЗмене
СвеТа – миТ, наУка,
идеОлОгиЈа
књига 6, 308 стр.
ISBN 978-86-519-0269-0
ниче и меТафиЗика
књига 7, 308 стр.
ISBN 978-86-519-0282-9
пУТеви ка ничеУ
књига 8, 356 стр.
ISBN 978-86-519-0283-6
иЗаЗОви ниХилиЗма
– иСкУСТвО РаЗлике
књига 9, 296 стр.
ISBN 978-86-519-0284-3
СавРемена СРпСка
филО3ОфиЈа
књига 10, 316 стр.
ISBN 978-86-519-285-0
О пОТРеби
филОЗОфиЈе данаС
књига 11, 284 стр.
ISBN 978-86-519-0286-7
кРХкО љУдСкО
дОбРО
књига 12, 334 стр.
ISBN 978-86-519-0290-7
35
правна библиотека
демОкРаТиЈа
и ОдгОвОРнОСТ
16.200,00
лОкална
СамОУпРава
књига 1, 300 стр.
ISBN 86-7549-536-6
књига 2, 588 стр.
ISBN 86-7549-537-4
СабРана дела
дРагОљУба
ЈОванОвића XIII–XVI
медаљони
СабРана дела
дРагОљУба
ЈОванОвића
у 16 књига
саиздаваштво са културом,
правним факултетом
универзитета у београду,
архивом Србије и Црне горе
и ип „филип вишњић“,
прво издање, 2008, 16 x 24 цм,
тврд повез, ћирилица
22.140,00
Драгољуб Јовановић
(1895–1977), учесник, тумач
и сведок политичког живота
у Србији у првој половини
ХХ века и интелектуалац
снажног моралног креда,
био је човек занимљиве и
немирне природе. Оставио је
за собом у рукопису обимно
дело које је сада сабрано у
16 томова. Дванаест књига
Јовановићевих Сабраних
дела представљају његове
политичке успомене, у
којима сведочи о свом
времену и савременицима, а
четири Медаљона – збирке
литерарних портрета
неколико стотина личности са
којима се његов животни пут
укрстио.
36
СабРана дела
дРагОљУба
ЈОванОвића I–XII
политичке успомене
5.940,00
УСТав и УСТавнОСТ
књига 3, 714 стр.
ISBN 86-7549-538-2
иЗабРани СпиСи
миОдРага ЈОвичића
у шест књига
саиздаваштво с правним
факултетом универзитета
у београду, прво издање, 2006,
17 x 24 цм, тврд повез, ћирилица
8.640,00
Миодраг Јовичић (1925
–1999) представља једно
од најзначајнијих имена
српске правно-политичке
мисли XX века. Ђак је
и настављач дела Слободана
Јовановића и вредности које
је он утемељио. У широком
распону јавноправних
тема којима се бавио,
својим изузетним знањем,
истанчаним сензибилитетом
и језиком настојао је да
афирмише у Србији модерну
парламентарну демократију,
правну државу и владавину
права. Његове расправе носе
обележје објективности,
принципијелности
и индивидуализма. Краси их
елегантан стил, јасан
и прецизан језик.
СавРемени
федеРалиЗам
књига 4, 505 стр.
ISBN 86-7549-539-0
УСТав и пОлиТички
СиСТеми
књига 5, 811 стр.
ISBN 86-7549-540-4
СРбиЈа на пРелОмУ
векОва
књига 6, 622 стр.
ISBN 86-7549-541-2
ова едиција тежи да
нашим теоретичарима
и практичарима права
учини доступним
најрелевантније
међународне прописе.
такође, да подстакне
издавање литературе
о праву европске уније.
евРОпСкО пРавО
љУдСкиХ пРава
Драгољуб поповић
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 504 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1393-1
у оквиру сарадње са
правним факултетима
и научним институтима,
Службени гласник
објављује уџбенике
и приручнике
намењене, пре свега,
студентима, али и
широј правној јавности.
Читаоцима је омогућено
да се упознају са
основним појмовима,
категоријама, научним
методама и проблемима
у правној пракси
и доктрини.
инСТиТУциЈе
наСледнОг пРава
Дејан б. Ђурђевић
пето издање, 2012,
16 х 24 цм, 356 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0936-1
1.404,00
918,00
Књига Европско право људских
права Драгољуба Поповића
по први пут код нас на
целовит начин излаже систем
права који се већ више од
пола века развија у пракси
Европског суда за људска
права, и који је, од приступања
Србије Савету Европе (2004),
саставни део нашег права
са надзаконском снагом.
Будући прецедентно по својој
природи, ово право обилује
институтима и механизмима
који нису увек блиски нашој
публици, па ни оној правно
образованој. Захваљујући
искуству судије Европског
суда и професора права, аутор
нам успешно, једноставним
али ученим језиком, преноси
материјално и процесно право
најсавршенијег регионалног
облика заштите људских
права у свету, попуњавајући
тиме велику празнину у нашој
правној књижевности. Ово
капитално дело се на тај
начин препоручује не само
теоретичарима и студентима
права већ и правницима
практичарима који у свом
раду све чешће траже решења
у одлукама Суда у Стразбуру.
Писан на модеран начин и
на основу увида у релевантну
домаћу и страну литературу,
уџбеник обухвата најважније
појмове из области наследног
права. Проистичући из
мноштва извора како правне
књижевности и позитивних
закона, тако и решења
упоредних правних система и
судске праксе, Институције
наследног права проф. др
Дејана Б. Ђурђевића jeсте
незаобилазно штиво за
све који се теоријски или
практично баве овом граном
грађанског права.
гРађанСкО пРавО
књига 2.
Стварно право
илија бабић
правна библиотека
Уџбеници
и приручници
међународни
прописи и
европско правo
саиздаваштво са факултетом
за европске правно-политичке
студије универзитета
Сингидунум у новом Саду,
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 368 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1153-1
1.026,00
У овој књизи, усклађеној с
потребама студената правних
факултета, обухваћени
су најважнији институти
стварног права и када они,
још увек, нису регулисани
позитивним правом. У тим
ситуацијама, полазећи од
решења римског приватног
права, као темеља европског
континенталног права,
коришћен је текст Нацрта
законика о својини и
другим стварним правима са
ослонцем на упоредно право.
На крају књиге дат је Глосар
(тумач појмова стварног
права) и Стварни регистар
појмова.
37
правна библиотека
гРађанСкО пРавО
књига 1.
Увод у грађанско
право
илија бабић
саиздаваштво са факултетом
за европске правно-политичке
студије универзитета
Сингидунум у новом Саду
прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 296 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1028-2
864,00
Уџбеник је намењен
студентима правних
факултета. Обухвата кључне
институте који су својствени
Уводу у грађанско право
као наставно-научној
дисциплини. Систем нашег
грађанског права припада
европско-континенталном
правном кругу земаља које
су, непосредно или посредно,
реципирале римско грађанско
право. С обзиром на то, аутор
је за значајан број института
грађанског права указао на
њихов праизвор у римском
праву или постојање у
важећим нормама. С циљем
да олакша претраживање
важнијих појмова, аутор је
на крају књиге навео Глосар,
а затим и Регистар појмова
уводног дела грађанског
права.
38
кРивичнО пРавО
бора Чејовић
и мирко кулић
прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 612 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1034-3
1.404,00
У овом уџбенику објашњени
су основни појмови и
институти кривичног права
и позитивног кривичног
права Републике Србије.
Осим општих разматрања
о кривичном праву,
подробно су анализирани
институти кривичног дела и
одговорности за кривично
дело и кривичне санкције.
У оквиру посебног дела,
пратећи систематику
Кривичног законика, наведене
су опште карактеристике за
групе кривичних дела и дата
су објашњења за највећи број
кривичних дела. Уџбеник је
намењен онима који желе да
унапреде знања о кривичном
праву и позитивном
кривичном праву Републике
Србије.
наСледнО пРавО
илија бабић
саиздаваштво са факултетом
за европске правно-политичке
студије универзитета
Сингидунум у новом Саду,
четврто измењено
и допуњено издање, 2011,
16 х 24 цм, 320 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1047-3
864,00
Ово издање је засновано
на важећим законима који
регулишу област наследног
права. Значај и смисао
појединих нејасних законских
норми позитивног наследног
права тумачени су помоћу
научних метода, а на основу
синтетичке и критичке
анализе оспоравана су
поједина законска решења
и предлагана примеренија.
Институти наследног права
осветљени су историјски
– истицањем важних решења,
првенствено римског
права и компаративно – уз
указивање на поједине ставове
упоредног права. Теоретска
излагања у књизи илустрована
су важнијом судском
праксом, шемама крвног
сродства, шемама законских
наследника, обрасцима
тестамената и уговора у
наследном праву.
СиСТем лОкалне
СамОУпРаве
предраг Димитријевић
и Дејан вучетић
малОлеТничкО
кРивичнО пРавО
милан шкулић
саиздаваштво са правним
факултетом универзитета
у нишу, прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 296 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0947-7
саиздаваштво са правним
факултетом универзитета
у београду,
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 432 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1005-3
648,00
1.512,00
Књига Систем локалне
самоуправе Предрага
Димитријевића и Дејана
Вучетића, један је од ретких
покушаја код нас да се
правна питања савремене
локалне самоуправе сагледају
целовито и продубљено.
Након појмовног
уобличавања локалне
самоуправе, и указивања
на њене основне проблеме,
аутори испитују структуру
система локалне самоуправе,
дају примере у упоредном
праву, и излажу историјат
локалне самоуправе код нас,
као и њен статус у позитивном
праву Републике Србије.
Својим заокруженим и
систематским погледом на
локалну самоуправу, ова
књига се препоручује не
само онима који се овим
питањем баве са теоријског
становишта, већ и онима
који учествују у управљању
локалним заједницама код
нас, нудећи им практичне
одговоре за проблеме с којима
се суочавају.
Књига Малолетничко
кривично право посвећена
је проучавању како
малолетничке делинквенције
као феномена који се своди
на чињење кривичних дела
од стране лица која се у
кривичноправном смислу
сматрају малолетницима,
тако и основних облика
кривичноправне реакције
правног система на ту врсту
делинквенције. Реч је
о веома комплексној теми,
чијој је обради прилагођена
систематика књиге у којој се
прво објашњавају основни
теоријски погледи на
етиологију малолетничке
делинквенције, односно
уопште делинквенцију деце
и малолетника, а потом
се у неколико поглавља
објашњавају основне
кривичноправне компоненте
(материјалне, процесне
и извршне), решавања
проблема малолетничке
делинквенције у правном
систему.
саиздаваштво са правним
факултетом универзитета
у београду
14.040,00
пРавОСУдне
пРОфеСиЈе
Слободан Спасић,
небојша шаркић
и Ђорђе Сибиновић
саиздаваштво са агенцијом
за лиценцирање стечајних
управника,
прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 304 стр.,
броширан повез, латиница
978-86-519-0831-9
540,00
Књига је превасходно
намењена студентима правних
наука који се припремају
за испит из предмета
Правосудно организационо
право. Може користити
и за припрему полагања
правосудног испита јер
обухвата све правосудне
професије које се изучавају
по програму овог испита.
Будући да јединствено
обрађује проблематику
готово свих професија које
су укључене у правосудни
систем, књига представља
општеобразовно штиво
за све правнике и друга
заинтересована лица.
Свеске у оквиру Приручника
за полагање правосудног
испита представљају важну
едукативно-практичну
едицију у којој се објављују
стручна тумачења Устава
и важећих закона,
а посебна пажња поклања
се интенцијама и новим
решењима појединих
закона. Првенствена намена
приручника јесте да олакшају
припрему кандидата за
полагање правосудног испита
у Републици Србији. Свеске
су и незаобилазно приручно
штиво за све оне који се баве
одређеном правном облашћу
и неопходна им је помоћ
стручњака у примени правних
прописа.
УСТавнО пРавО
књига 1
ратко марковић
кРивичнО пРавО
књига 3
зоран Стојановић
наСледнО пРавО
књига 5
оливер антић
треће издање, 2012,
14 х 20 цм, 240 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1348-1
друго измењено издање, 2011,
14 х 20 цм, 388 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0853-1
четврто издање, 2012,
14 х 20 цм, 156 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0824-1
1.134,00
1.026,00
594,00
УвОд У гРађанСкО
и СТваРнО пРавО
књига 2
илија бабић
кРивичнО пРОцеСнО
пРавО
књига 4
милан шкулић
ОблигациОнО пРавО
књига 6
оливер антић
треће измењено и допуњено
издање, 2012,
14 х 20 цм, 508 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1386-3
треће издање, 2010,
14 х 20 цм, 432 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0825-8
1.512,00
1.242,00
правна библиотека
пРиРУчници
За пОлагање
пРавОСУднОг иСпиТа
у 14 књига
треће издање, 2010,
14 х 20 цм, 452 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0826-5
1.404,00
39
правна библиотека
гРађанСкО
пРОцеСнО пРавО
књига 7
ранко кеча
седмо издање, 2012,
14 x 20 цм, 640 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1224-8
1.728,00
кОмпаниЈСкО и
ТРгОвинСкО пРавО
књига 8
мирко васиљевић
четврто издање, 2012,
14 х 20 цм, 448 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1274-3
1.026,00
40
УпРавнО пРавО
књига 9
зоран томић
четврто пречишћено издање,
2011, 14 х 20 цм, 296 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1135-7
1.404,00
РаднО пРавО
књига 10
боривоје шундерић
четврто издање, 2011,
14 х 20 цм, 200 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0960-6
864,00
међУнаРОднО
пРиваТнО пРавО
књига 11
гашо кнежевић
и владимир павић
пРавОСУднО
ОРганиЗациОнО
пРавО
књига 13
горан п. илић
треће измењено и допуњено
издање, 2012, 14 х 20 цм, 116 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1424-2
друго измењено издање, 2009,
14 x 20 цм, 110 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0384-0
702,00
432,00
пРакТикУм
За пРипРемУ
пРавОСУднОг иСпиТа
књига 12
приредили
вида петровић шкеро,
Љубица милутиновић
и новица пековић
пОРОдичнО пРавО
књига 14
Слободан и. панов
друго измењено
и допуњено издање, 2010,
14 x 20 цм, 264 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0528-8
1.188,00
треће измењено
и допуњено издање, 2011,
14 х 20 цм, 148 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0779-4
648,00
беседништво је
кћи слободе и со
демократије, а реторика
је скуп правила о лепом
говору. издања ове
едиције драгоцена су
за развој демократије,
као утакмице у којима
се о важним питањима
одлучује беседничким
убеђивањем, али и за
све оне који желе да
буду добри говорници.
едиција је замишљена
с циљем да помогне да
се јавни делатници и
њихов језик ослободе
бирократског
жаргона, хвалоспева,
изанђалих фраза,
непотребних туђица и
да се политичке дебате
упристоје.
Студије
и монографије
РеТОРика
бранислав Ђ. нушић
приредио војислав јелић
саиздаваштво с Чигоја штампом,
прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 444 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1019-0
864,00
Реторика нашег великог
комедиографа Бранислава
Нушића подељена је на
три веће целине. „Наука о
беседништву“ oдноси се
на правила и дефиниције
за различите реторичке
категорије, расправља о
беседништву, беседнику,
беседи и њеном склопу.
У „Историји беседништва“,
осим општег осврта на ову
вештину, посебна пажња
посвећена је беседништву
Јужних Словена. У
„Примерима из беседништва“
Нушић наводи низ беседа,
почев од говорника из
најстаријих времена до својих
савременика. Заступљене су
основне категорије беседа
из судског, саветодавног
(парламентарног) и свечаног
беседништва, односно из
беседничких области познатих
још из античког доба.
СРпСки
пОлиТички гОвОР
мОдеРнОг дОба
Дејан а. милић
саиздаваштво са заводом за
уџбенике, друго издање, 2011,
16 x 24 цм, 772 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1045-9
1.944,00
Књига Српски политички
говор модерног доба Дејана
Милића плод је дугогодишњег
истраживања и практичног
рада у области беседништва,
које је аутор остварио прво
као успешан такмичар у
беседништву и, потом,
као истакнути предавач на
многобројним курсевима
и семинарима из реторике.
Циљ књиге је да помогне
да се наши јавни делатници
и њихов језик ослободе
наслага прошлости у виду
бирократског жаргона,
улизичких хвалоспева,
изанђалих фраза и
непотребних туђица. У нашој
литератури ово је прва и, за
сада, једина књига која на
целовит и теоријски утемељен
начин обрађује политички
говор Србије модерног доба.
едиција је отворена за
ауторе из различитих
области стваралаштва,
посебно млађе
генерације, и за
вредне књиге које
расправљају о слободи,
људским правима,
човековом достојанству,
демократији и борби
за владавину права,
али и о многим другим
темама.
пРОфеСиЈа адвОкаТ
Ђорђе Д. Сибиновић
правна библиотека
Реторика
друго измењено и допуњено
издање, 2012,
16 х 24 цм, 200 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1338-2
486,00
У књизи Професија адвокат
др Ђорђе Д. Сибиновић се
упустио у правно-социолошко
истраживање једног изузетно
сложеног и контроверзног
питања – адвокатуре као
професије. Како је реч о
феномену који није довољно
истражен у нашој правној
и социолошкој литератури,
др Сибиновић свеобухватно
и детаљно приступа
приказивању светлих и тамних
страна адвокатуре, успешно
дајући „портрет једне
професије“ у конкретном
историјском контексту.
Књига Професија адвокат
се састоји од два дела.
У првом делу „Правни
аспекти адвокатуре“
разматрана су три кључна
питања: место адвокатуре у
систему правосуђа, принципи
адвокатске професије и
адвокатура у праву Републике
Србије. У „Социолошким
аспектима адвокатуре“
сабрани су резултати
емпиријских истраживања
које је аутор спровео.
41
правна библиотека
кОнвалидациЈа
УгОвОРа О пРОмеТУ
непОкРеТнОСТи
игор вујовић
ОднОСи иЗмеђУ
ЈУгОСлавиЈе и СвеТе
СТОлице 1963–1978.
пеђа радосављевић
саиздаваштво са Слобомир п
универзитетом, прво издање,
2012, 15 х 24 цм, 148 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1085-5
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 224 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1233-0
540,00
Др Игор Вујовић се подробно
упушта у разматрање
веома важног практичног и
научног проблема у праву
– пуноважности уговора о
промету непокретности коме
недостаје законом прописана
форма. Како је реч о форми
ad solemnitatem, такав уговор
је, у начелу, ништав, али се
поставља и питање његовог
накнадног оснажења када су
уговорне стране испуниле
своје преузете обавезе. Наша
судска пракса и значајан
део правне науке заузели
су став да је, у одређеним
случајевима, конвалидација
уговора о промету
непокретности коме недостаје
законом прописана форма
ипак могућа. Однос форме и
фактичког настао закључењем
уговора аутор посматра
као предмет живе расправе,
приклањајући се, схватању по
којем непоштовање форме, не
повлачи за собом аутоматски
и ништавост самог уговора.
42
594,00
Дело Пеђе Радосављевића
Односи између Југославије
и Свете Столице 1963–
1978 јесте прилог за
историографију дипломатско-верских настојања Свете
Столице на Балкану и у
Средњој Европи. У књизи
је, поглавито на основу
објављене (1963–1970) и
необјављене (1970–1978)
дипломатске архивске грађе
из Архива Министарства
спољних послова Републике
Србије и Архива Југославије,
али и на темељу увида у
другу расположиву грађу
и предметну литературу,
исцрпно обрађен овај веома
значајан период у развоју
односа између Југославије
и Свете Столице. Дело је
намењено свима које занима
пре свега новија историја
Југославије, широки спектар
деловања Католичке цркве,
Свете Столице и ватиканског
града-државе, као и
дипломатија уопште.
Овлашћења
ЈавнОг бележника
и ОРганиЗациЈа
бележнишТва
милена трговчевић
прокић
треће измењено и допуњено
издање, 2012,
16 х 24 цм, 444 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1126-5
1.080,00
Јавно бележништво је правна
установа којa омогућава
правичнију и бржу правну
заштиту грађана, што је
идеал и функција правне
државе. Смисао установе
бележништва јесте да се
државни органи, пре свега
судови, ослободе несудских
послова као што је издавање
јавних исправа, чиме се
доприноси превентивној
заштити и спречавању
настанка спорова, а судовима
омогућава да се у већој мери
посвете ономе што је суштина
њихове функције – дељењу
правде. Иако је ова установа
била позната још у античком
Риму, Србија тек 2011.
уводи јавно бележништво
у свој правни систем. О
организацији, надлежностима
и изазовима ове важне, али
младе правне установе код
нас мало се зна. Недостатак
дела које би се бавило овим
питањима у нашој литератури
попуњава књига Милене
Трговчевић Прокић.
Од ТРОЈе дО
ТеРмОпила
предраг вукасовић
саиздаваштво с институтом за
упоредно право, прво издање,
2012, 16 х 24 цм, 672 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1154-8
1.728,00
Књига Предрага
Вукасовића Од Троје до
Термопила обрађује питање
мултикултуралности у
формативном раздобљу
класичне грчке цивилизације.
Проблем мултикултуралности
избио је у први план у
минуле две деценије након
окончања хладног рата и
идеолошке поделе Европе и
света. Изазови заједничког
живота припадника
различитих етнокултурних
традиција посебно су блиски
учесницима – вољним
и невољним – распада
југословенске заједнице
народа. Други, посреднији али
и трајнији разлог актуелности
теме обрађене у овом
делу у вези је са античким
коренима модерне европске
цивилизације.
накнада
немаТеРиЈалне
шТеТе
здравко м. петровић
наташа мрвић петровић
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 296 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1285-9
972,00
Накнада нематеријалне
штете Здравка М. Петровића
и Наташе Мрвић Петровић,
обрађује један од најважнијих
сегмената заштите права
личности – новчану накнаду
нематеријалне штете,
која је дуго била спорна
у правној теорији, али и у
судској пракси. У књизи
су дати најновији ставови
праксе судова у Србији,
укључујући и Уставни суд,
судова у региону и Европског
суда за људска права, као и
актуелна упоредноправна
решења. Анализирани су и
посебни основи за накнаду
штете предвиђени посебним
законима у односу на Закон
о облигационим односима.
Дело садржи и предлоге о
новом начину регулисања
накнаде штете у будућем
грађанском законику
Републике Србије.
прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 152 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1027-5
486,00
Официрска задруга је
установа која, и поред тога
што је постојала више од
40 година код нас, није
достојно историографски
обележена. У току свог дугог
века постојања у Краљевини
Србији, а потом и Краљевини
СХС, Југославији, Задруга
је обављала многобројне
делатности, попут продаје,
кредитирања, разних облика
заштите, старања о култури
и осигурања. Последња
делатност – осигурање, било
је ако не круна, а оно бар
потпуно заокруживање њених
послова. Књига прати два
поменута процеса
– делатност Задруге у ужем
смислу и генезу животног
осигурања у Србији и
Југославији (правни статус,
организацију и начин
деловања осигуравајућих
друштава) – који се у
једном тренутку спајају у
један, управо кроз установу
Официрске задруге.
дОСТУпнОСТ
инфОРмациЈама
Од ЈавнОг ЗначаЈа
У СРпСкОм и
евРОпСкОм пРавУ
Дијана Суботички
саиздаваштво с банатским
културним центром,
прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 98 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0978-1
486,00
Ауторка се бави
међународним аспектима
права на доступност
информацијама од јавног
значаја, истражујући
међународна документа,
и, нарочито, право Европске
уније. Посебну вредност
рада чини истраживање
одговарајуће праксе
Европског суда за људска
права и Суда Европске
уније. У контексту ове
теме, подједнако је вредно
и излагање о Европском
омбудсману.
пРавО адвОкаТУРе
Ђорђе Д. Сибиновић
прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 228 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0878-4
540,00
У својој књизи Право
адвокатуре др Ђорђе
Д. Сибиновић анализира
адвокатуру као самостални
предмет независне
и диференциране гране
права, која своје место налази
на граници јавноправног
и приватноправног поља
нормативне регулације.
У овој књизи издвајају се
области у којима је адвокатура
као професија регулисана
посебним изворима права, као
и оне области у којима чини
само део нормативне целине
посвећене њеном положају.
Довођењем у везу свих тих
области, аутор успева да
систематизује адвокатуру као
посебно, самодовољно поље
научне обраде заснивајући
аутентичну научну
методологију приступа на
тако дефинисаном предмету.
Оглед О гРађанСкОЈ
непОСлУшнОСТи
александра мировић
саиздаваштво с институтом
за политичке студије,
прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 196 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0876-0
432,00
Књига има не само
протективно-дефанзивну
и конзервативну већ
и иновативно-динамичку
и пројективну улогу у развоју
демократског правног
и политичког система,
односно у друштвенополитичком развоју уопште.
Стога, једна од главних
порука књиге јесте да такво
критички усмерено деловање
удружених грађана, уколико
је оно рационално и у
цивилној политичкој култури
утемељено, не треба а priori
осуђивати и аутоматски
санкционисати у складу са
тзв. ауторитарним легализмом
или га пак маргинализовати
и неодговорно
дисквалификовати, већ
је потребно искористити
његове социјалне и политичке
потенцијале и разумети његов
могућ допринос развоју
и јачању демократских
капацитета једног друштва
и његових политичких
институција.
ЗлОчин пРОТив
чОвечнОСТи
У међУнаРОднОм
кРивичнОм пРавУ
тијана шурлан
правна библиотека
ОфициРСка ЗадРУга
и СиСТем ОСигУРања
живОТа У СРбиЈи
и ЈУгОСлавиЈи
(дО 1941)
милић милићевић
и здравко петровић
саиздаваштво с
институтом за упоредно право,
прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 408 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0948-4
756,00
Анализа кривичног дела
против човечности
учињена је на детаљан
и свеобухватан
начин указујући на
материјалноправну базу
норми међународног
хуманитарног права
и међународних људских
права, те системски,
на повезивање са
осталим институтима
међународног јавног права.
Рад је писан са циљем
приказа функционисања
међународноправног система
кроз призму злочина против
човечности. Овај аспект
рада посебно се односи на
концепт одговорности у
међународном праву. Поред
изражене теоријске потке,
у раду се обилно износе
и анализирају ставови
међународних кривичних
судова, анализира се релација
злочина против човечности
са осталим међународним
кривичним делима, као
и питања санкционисања.
43
правна библиотека
44
библиотека
политика
и друштво
Библиотеку
Политика и друштво
основала је 1937.
група демократски
оријентисаних
професора правног
факултета
у београду, заједно
с неколицином
адвоката. Сваког
месеца издавала је
по једну књигу која је
обрађивала неко важно
питање друштвеног
живота. Делатност ове
библиотеке прекинуо
је Други светски рат,
у којем је као жртва
окупатора настрадао
један од њених
оснивача и уредника,
проф. михаило илић.
обновљена је 1991,
а њени обновитељи
окупили су се око
начела истине,
демократије и интереса
српског народа.
посебна издања
миСаО О пРавУ У
делима СРпСкиХ
пиСаца
Драгољуб поповић
саиздаваштво са Досије
студиом прво издање,
2011, 12,5 х 18,5 цм, 116 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1023-7
432,00
Правно-естетичка студија у
којој се открива и критички
проматра правна компонента
у делима Доситеја
Обрадовића, Григорија
Божовића, Иве Андрића,
Момчила Настасијевића и
Борислава Пекића. Упућен у
право, као научник, професор
и судија, и истовремено
доказани романописац,
Драгољуб Поповић је својим
двоструким искуством
припремљен и предодређен
да се, по свему судећи, први
код нас усмери на естетичку
димензију правног феномена,
и то на облике његовог
изражавања, испољавања и
обрађивања у књижевним
делима. Поповићу је пошло
за руком да предочи читав
један спектар правне мисли
књижевно обликоване и
садржане у тим делима,
различна осветљења правног
феномена омогућена
књижевним поступком
и изведена књижевним
средствима.
СТРаначки
плУРалиЗам или
мОниЗам
коста Чавошки и
војислав коштуница
бОСанСкОХеРцегОвачки
федеРалиЗам
горан марковић
саиздаваштво са Досије
студиом, треће издање,
2011, 12,5 х 18,5 цм, 444 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1022-0
саиздаваштво са издавачким
књижарским друштвом University
Press d. o. o. из Сарајева,
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 472 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0923-1
756,00
972,00
Страначки плурализам или
монизам анализира друштвене
покрете и политички систем
у Југославији 1944–1949.
Првенствена је намера
аутора била да у овој књизи,
први пут објављеној 1983,
реконструишу изузетно
раздобље наше скорије
прошлости, не би ли се
показало како је и зашто
владајућа комунистичка
странка одмах по завршетку
рата почела да сузбија
политичку опозицију и
демократски вишестраначки
систем и какве је последице
ово имало по каснији
политички развој. Један број
критичара ове књиге, замерио
је ауторима да се залажу за
вишестраначки систем какав
је после рата краће време
постојао. Књига је заправо
оцењена као „пледоаје“ за
вишестраначки систем и као
таква је наишла на велики
одјек не само код нас,
већ и у иностранству.
Књига Босанскохерцеговачки
федерализам Горана Марковића
један је од ретких покушаја да
се теоријски и упоредноправно
сагледа уставни систем Босне и
Херцеговине и, посебно, његово
федерално уређење. У делу се
анализирају: друштвенополитичка
условљеност федерализма
у Босни и Херцеговини,
федерализам и Устав Босне
и Херцеговине, политички
режим Босне и Херцеговине
– однос консоцијације и
федерализма, федерализам у
Уставу Федерације Босне и
Херцеговине, и преображаји
босанскохерцеговачког
федерализма.
саиздаваштво с националном
организацијом особа са
инвалидитетом Србије, прво
издање, 2012, 15 х 23 цм, 556
стр., броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1231-6
432,00
Зборник садржи ауторизована
предавања са летње школе
„Забрана дискриминације
особа са инвалидитетом“
изворне научне чланке,
истраживања, полемике,
погледе и приказе угледних
аутора који настоје да понуде
објективну слику кључних
питања и проблема права
особа са инвалидитетом
у Србији. Сви прилози у
Зборнику груписани су у
пет предметних одељака:
Правни положај особа са
инвлидитетом, Национална
законодавства у борби против
дискриминације особа са
инвалидитетом, Облици
борбе против дискриминације
особа са инвалидитетом,
Изједначавање могућности
особа са инвалидитетом,
и Организације особа са
инвалидитетом.
две децениЈе
вишеСТРаначЈа У
РепУблици СРбиЈи
верица михајловић
и зоран радоњић
СпОменица
валТаЗаРа
бОгишића
приредио лука
бренеселовић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 404 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0567-0
прво издање, 2011, 16 х 24 цм,
књига 1 – 676 стр. и књига 2
– 700 стр., тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0956-3
1.080,00
4.320,00
404 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1136-4
Споменица Валтазара
Богишића садржи прилоге
који се непосредно односе
на личност и дело Богишића,
као и оне који на модеран
начин обрађују теме којих се
Богишић дотицао или чије је
проучавање утемељио. У том
смислу Споменица садржи:
биографске, правничке,
филозофске, историјске,
политиколошке и друге
прилоге, део Богишићеве
необјављене преписке, као
и његову аутобиографију
као додатак. Ова књига
доприноси обележавању
велике годишњице – 100
година од Богишићеве смрти.
1.296,00
Доношењем Устава
1990, Србија се вратила
парламентарној демократији
са поделом власти и
вишестраначјем. У ове две
деценије политички живот
Србије био је изузетно
динамичан. О том времену,
иако историјски блиском,
до сада није било тако
свеобухватних публикација
попут ове. Први пут се на
једном месту налазе сви
изборни резултати од 1990. до
2010. како за парламентарне,
тако и за председничке
изборе, и то не само за
Републику Србију већ и за
државе у чијем је саставу
била у протекле две деценије.
Монографија садржи близу
3.000 имена, од тога и имена
свих народних посланика,
чланова Владе, председника
државе, судија Уставног
и Врховног суда...
УСТав каО СРедСТвО
агиТациЈе и
пРОпаганде
коста Чавошки
правна библиотека
ЗабРана
диСкРиминациЈе
ОСОба Са
инвалидиТеТОм
Зборник радова
са DVD-ом
приредили јовица
тркуља, бранко ракић
и Дамјан татић
саиздаваштво с институтом
за савремену историју,
прво издање, 2011,
14 х 20 цм, 280 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1104-3
1.080,00
Устави се традиционално
одређују и доживљавају као
јемства слободе грађана и
бране самовољи државне
власти. Упркос овом
свом жаришном значењу,
устави могу бити предмет
злоупотребе, односно
могу се користити зарад
прикривања датог политичког
поретка и његовог лажног
представљања као либералног
и демократског. Тада су
устави семантички – они су то
само по свом имену. Управо о
једном таквом уставу – Уставу
ФНРЈ из 1946. пише наш
угледни правни теоретичар,
академик Коста Чавошки, у
свом делу Устав као средство
агитације и пропаганде.
45
правна библиотека
периодика
СУдСкОмедицинСкО
вешТачење
немаТеРиЈалне
шТеТе
гаврило шћепановић
зоран Станковић
здравко петровић
саиздаваштво с
правним факултетом
универзитета унион,
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 616 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0775-6
2.700,00
Јединствена књига у области
судске праксе која на
свеобухватан начин разматра
све процедуре неопходне
вештацима да се лакше снађу
пред судом у улози вештака,
а судијама и адвокатима у
постављању правих питања
вештацима. Аутори су наши
еминентни правници и лекари
који су на основу сопственог
искуства и вишегодишње
праксе направили успешан
спој правне и медицинске
науке.
46
лекСикОн
кРивичнОг пРава
Драган јовашевић
четврто измењено
и допуњено издање, 2011,
17 х 24 цм, 784 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0879-1
2.700,00
Четврто измењено
и допуњено издање Лексикона
кривичног права садржи око
2.400 одредница. Поред
појмова из кривичног права,
у Лексикону су обрађени и
основни појмови и институти
из других области казненог
права: привреднопреступног, прекршајног или
административно-казненог,
као и појмови ванправних
и помоћних кривичних наука.
У изради одредница
коришћена је теоријска
литература, позитивноправни
прописи и судска пракса.
Аутор је професор на
Правном факултету
Универзитета у Нишу.
јп Службени гласник
наставља публиковање
роковника за судије,
адвокате и тужиоце
у новом дизајну
и с актуелним
информацијама.
роковници садрже
неопходне информације,
пратеће прописе
и ажуриране спискове
адвоката, односно
судских вештака.
објављују се у тзв.
малом и великом
формату.
СУдСкО-адвОкаТСки
РОкОвник 2013
ЈавнОТУжилачки
РОкОвник 2013
прво издање, 2012,
тврд повез, ћирилица
прво издање, 2012, 17 х 24 цм,
420 стр., тврд повез, ћирилица
ISSN 1820-354-х
17 х 24 цм, 504 стр.
ISSN 1452-2411
756,00
12 x 17 цм, 432 стр.
ISSN 1452-2411
540,00
756,00
билТен
УСТавнОг СУда
2/2009
билТен
УСТавнОг СУда
1/2008
билТен
УСТавнОг СУда
2/2008
саиздаваштво са уставним
судом републике Србије,
прво издање, 2010,
17 х 24 цм, 880 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISSN 1821–4320
саиздаваштво са уставним
судом републике Србије,
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 692 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISSN 1821–4320
саиздаваштво са уставним
судом републике Србије,
17 х 24 цм, 716 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISSN 1821–4320
саиздаваштво са уставним
судом републике Србије,
17 х 24 цм, 716 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISSN 1821–4320
3.240,00
2.916,00
1.922,40
3.186,00
правна библиотека
билТен
УСТавнОг СУда
1/2009
Проширене надлежности
Уставног суда и развој његове
уставносудске праксе чине
нужан искорак у публиковању
Билтена Уставног суда:
од информатора стручне
јавности ка публикацији која
је доступна најширој јавности.
У свесци број 1/2008 налазе
се акти Уставног суда из
прве половине 2008. године.
Свеска број 2/2008
Билтена садржи већи део
аката (одлука, решења
и закључака) Уставног суда
из његове надлежности
који су донети у другој
половини 2008, с посебно
приређеним сентенцама,
сагласно правним ставовима
Уставног суда израженим
у сваком од тих аката.
Публиковани су и ставови
Уставног суда о питањима
из надлежности Суда који су
заузети у односном периоду,
посебно ставови у вези с
поступком по уставној жалби.
Новину оба Билтена чини
предметно-појмовни регистар
који садржи индекс појмова
с предметним регистром,
као и преглед свих садржаја
обухваћених одлукама
Уставног суда, сређених
по азбучном реду
и према правној области,
врсти оспореног акта и
спорном материјалноправном
или процесноправном питању
у конкретном предмету,
односно према врстама
поступака из надлежности
Суда...
47
Друштво и наука
уредници
проф. др Илија Вујачић
проф. др Тања Мишчевић
др Бошко Мијатовић
проф. др Радован Биговић
(1956–2012)
извршни уредници
Зорица Видовић Паскаш
Милка Зјачић Аврамовић
Желидраг Никчевић
Миодраг Раичевић
Дуња Симоновић
Јелена Митровић
Друштво и наука
Синтезе
капитална дела домаћих еминентних научника у
различитим областима научног стваралаштва.
то су уједно врхунски национални домети
у тим научним областима и репрезентативна
синтетичка ауторска достигнућа која имају
карактер magnum opus-a.
СавРемене
демОкРаТиЈе I
вучина васовић
СавРемене
демОкРаТиЈе II
вучина васовић
треће издање, 2012,
17 х 24 цм, 712 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-950-3
друго издање, 2012,
17 х 24 цм, 336 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-573-4
1.836,00
1.080,00
Двотомно дело Савремене демократије представља кулминацију
и критичку синтезу ауторовог дугогодишњег бављења
проблемима демократије и упоредних политичких система.
Поред обимне уводне студије, у којој су дата општа разматрања
основних принципа, вредности, институција, процедура,
претпоставки, услова и детерминанти савремене демократије,
књига се бави и великим системима западне демократије. Сваки
од њих је детаљно критички анализиран: његово порекло,
еволуција, карактеристике, проблеми с којима се суочава и
перспективе даљег развоја.
Све то приказано је у контексту дате политичке културе и
традиције, историјског и друштвеног миљеа, као и места у
савременом свету.
50
на белОм ХлебУ
Смртна казна
у Србији 1804–2002
иван јанковић
саиздаваштво с клиом,
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 624 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1232-3
1.620,00
Ова књига представља
мултидисциплинарно,
правноисторијско и
правносоциолошко
истраживање смртне
казне у Србији од 1804. до
2002. године. У њој је дата
комплетна слика историје и
различитих тумачења смртне
казне у Србији, све до њеног
укидања. Поред расправа које
су вођене о тој теми, аутор је
истражио и начине примене
смртне казне у протеклих
двеста година, као и трагове
које је оставила у политици,
праву, култури и језику.
Друштво и наука
начела
политике
чекаЈУћи
капиТалиЗам
настанак нових
класних односа
у Србији
младен лазић
УЈедињене нациЈе
иЗмеђУ мОћи
и пРава
обрад рачић
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 276 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0780-0
саиздаваштво с факултетом
политичких наука,
прво издање, 2010,
17 х 24 цм, 236 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0455-7
972,00
918,00
Књига Чекајући капитализам
социолога Младена Лазића
представља јединствену
студију о класним променама
у Србији. Он анализира
друштвене промене у
последња два века с посебним
нагласком на године
друштвених трансформација.
Књига је капитално дело
које сажима деценијска
истраживања и бављење
друштвеним променама у
Србији. Она представља
најобухватнију социолошку
студију у последњих двадесет
година и даје целовит одговор
на питање о деловању
друштвених актера и
друштвених промена.
Књига је писана с циљем да
читаоца увери да појачано
интересовање за једну
изузетно важну регионалну
међународну организацију
(ЕУ) не сме значити и
занемаривање друге, изузетно
значајне организације на
глобалном нивоу (УН),
али ни обрнуто. Јер без
обзира на то да ли Европа
постаје компактнија или не,
свет је све мањи. Иако су
понегде различити, интереси
та два окружења нису
супротстављени, а будући да
је основни циљ (опстанак)
исти, до решења ваља доћи
водећи рачуна о оба.
Дела из области
политичке филозофије,
политичке социологије
и емпиријске
политичке науке.
едиција је посвећена
првенствено делима
домаћих и страних
аутора која одражавају
и реафирмишу
чврсту везу између
нормативних принципа
и политичког деловања
и обнављају покидане
везе између нормативне
и емпиријске политичке
науке.
кОРени РОманТиЗма
исаија берлин
превео бранимир глигорић
друго издање, 2012,
15 х 23 цм, 188 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-506-2
756,00
У Коренима романтизма
сакупљена су постхумно
објављена предавања која
је један од највећих и
најутицајнијих историчара
идеја у XX веку, Исаија
Берлин, одржао 1965. у
Вашингтону, а која је касније
више пута емитовао BBC.
Корени су књига која је
једнако добродошла онима
који тек треба да се упознају
с идејама политичког
романтизма, али и добрим
познаваоцима ове традиције,
које ће инспирисати на
другачије промишљање
темеља и последица
деловања романтичарског
покрета. Читајући ову
књигу, постајемо свесни
заједничких интелектуалних
корена класичног
романтизма XIX века и
савременог постмодернизма,
неоромантизма,
национализма, комунитаризма
и антиглобализма.
УвОд У мОдеРнУ
пОлиТичкУ ТеОРиЈУ
норман бери
превео бранимир глигорић
друго издање, 2012,
15 х 23 цм, 404 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-465-2
972,00
Беријев Увод у модерну
политичку теорију упознаје
читаоца с овим широким
пољем савремене друштвене
мисли, с концептима и
појмовима политичке теорије,
попут правде, закона, моћи,
владе, државе, једнакости,
људских права, слободе, као
и политичким принципима
и различитим становиштима
и идејама савремених
теоретичара попут Ролса,
Дворкина, Харта, Хајека,
Нозика.
51
Друштво и наука
У припреми
међУнаРОдни
ОднОСи и
беЗбеднОСТ
– ТеОРиЈСке
пеРСпекТиве
Драгана Дулић
СавРемена
СОциОлОшка
ТеОРиЈа и њени
клаСични кОРени
Џорџ рицер
превели Смиљана Скиба
и Душан павловић
друго издање, 2012,
15 х 23 цм, 468 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0210-2
1.566,00
52
Социолошка теорија и
њени класични корени
намењена је првенствено
студентима почетних година
факултета, који су већ
упознати са социолошким
концептима и проблемима,
али желе да их сагледају и
из једног теоријског угла.
Осим тога, прилагођена је
студентима којима је знање из
социолошке теорије и теорије
друштвеног понашања
неопходно, иако социологија
није главни предмет њиховог
изучавања.
Идеја водиља Рицерове
Социолошке теорије прожима
целу књигу. Аутор излаже
најважније савремене
социолошке теорије,
стављајући нагласак на
глобализовано потрошачко
друштво и његове последице
по друштвено понашање
и обрасце друштвене
интеракције.
(Проф. др Душан Павловић)
РаСпРава О
пРОСвеТиТељСТвУ,
либеРалиЗмУ и
нациОналиЗмУ
У пРУСиЈи
књига 1
игра светлости у
разуму 18. века
александар молнар
саиздаваштво са институтом
за филозофију и друштвену
теорију, прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 172 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1127-2
432,00
Прва књига Расправе о
просветитељству, либерализму
и национализму Александра
Молнара посвећена је
раслојавањима политичке
филозофије у другој половини
XVII и у XVIII веку, која
су водила образовању
идеолошке конфигурације
модерне епохе. Молнар
анализира овај процес кроз
четири најважнија случаја:
низоземски (постављање
републиканизма на
пантеистичке темеље у
Спинозиној политичкој
филозофији), енглески
(отварање раног
либерализма за национални
меркантилизам), амерички
(конфронтација либерализма
и републиканизма у редовима
самих „очева оснивача“) и
француски (спој демократије
с атеизмом).
РаСпРава О
пРОСвеТиТељСТвУ,
либеРалиЗмУ и
нациОналиЗмУ
У пРУСиЈи
књига 2
апорије просвећеног
апсолутизма
фридриха II
александар молнар
саиздаваштво са институтом
за филозофију и друштвену
теорију, прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 152 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1132-6
432,00
Друга књига бави се значајем
Фридриха II Хоенцолерна
за просветитељски покрет у
Европи, Немачкој и, посебно,
Прусији. Иако често слављен
као највећи владар-филозоф,
Фридрих II заправо то никада
није био: његова склоност
ка филозофији оштро је
била одвојена од владарских
обавеза. Самим тим, његова
филозофска отвореност
ка просветитељству није
се нужно пресликавала на
његову владавину. Био је
просвећени апсолутни владар,
али за ту квалификацију
није био релевантан његов
политичко-филозофски опус,
него искључиво противречна
владарска пракса, у којој
су се просветитељске идеје
најтешње преплитале с
немилосрдним постулатима
теорије државног резона.
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, латиница
СамООдРеђење
наРОда
антонио касезе
превео Слободан Дивјак
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 432 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0910-1
1.620,00
Једна од најбољих студија
о концепту самоодређења
у међународном праву и
међународним односима,
у теорији и пракси. Аутор
се бави и посебним
случајевима од Гибралтара
и Западне Сахаре, преко
Еритреје, Источног Тимора,
Палестине и Квебека, до
улоге самоодређења у распаду
Совјетског Савеза
и Југославије.
Друштво и наука
изазови
XXI века
едиција је посвећена
оним делима која
преиспитују проблеме,
процесе и догађаје који
су карактеристични
за почетак трећег
миленијума.
УСпОн кине
ф. бергстен, Ч. фримен,
н. ларди и Д. мичел
демОкРаТиЈа
епизодна мистерија
мијат Дамјановић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 324 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1063-3
саиздаваштво с мегатренд
универзитетом из београда,
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 440 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0939-2
превела јасмина петровић
1.404,00
Књига Успон Кине: изазови
и шансе анализира епохалан
развој Кине током последњих
деценија – од сиромашне
земље до данашње позиције
друге светске економске
силе, са све модернијом
војском и све већим угледом у
свету. Прате се и унутрашње
напетости, од социјалних
тензија до корупције.
Основна тема књиге, ипак,
јесте стратешка анализа
промена које свету, а посебно
Америци као светском
хегемону, доноси успон Кине.
Из ње произлази закључак
да је дошао крај досадашњој
америчкој политици укључења
Кине у поредак којим
доминирају САД, пошто Кина
прераста улогу споредног
партнера. Аутори закључују
да би конфронтација с Кином
била погрешна стратегија и
да је боље, и за Америку и за
свет, да се Сједињене Државе
током следећих деценија
окрену грађењу озбиљног
„глобалног партнерства“
с Кином.
нОва паРадигма
За боље разумевање
савременог друштва
ален турен
превела милица Чечур
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 224 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0684-1
1.188,00
1.134,00
Књига Мијата Дамјановића
Демократија – Епизодна
мистерија представља
ауторово свеобухватно
разматрање савремене
демократије као
политичког облика у
свим њеним димензијама,
њеној амбивалентној
природи, узлетима и
падовима, искушењима
и противречностима,
разматрајући бројне
предности али и ограничења
која има као политички
облик. Аутор пише
о бројним препрекама у
њеној реализацији излажући
своје критичке судове о
природи, смислу и дилемама
савремене демократије на
нов и свеобухватан начин
изван идеолошких ограда,
предрасуда и стереотипа,
као и некритичког
глорификовања, или пак
негирања.
Књига једног од водећих
француских социолога
представља нови теоријски
оквир за разумевање
савременог света. У њој аутор
разматра многе проблеме
на почетку XXI века који
се јављају због преласка са
старе парадигме на нову, са
социјалног језика колективног
живота на језик културе.
кРаЈ СССР-a и РУСиЈа
ново руско окружење
Срећко Ђукић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 556 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0690-2
1.188,00
После краха совјетског
система Русија као једини
сукцесор Совјетског Савеза,
као и поједине постсовјетске
земље, постају предмет
најширег истраживања у
међународним односима.
Ова књига је пажњу усмерила
на пад совјетске империје,
на крај СССР-а, обнову и
повратак Русије на светску
сцену, на неостварену идеју
Заједнице независних држава
и представљање других
постсовјетских транзиционих
покушаја, затим на структуру,
специфичности и велике
напоре нових држава на
путу њихове еманципације
и афирмације као самосталних
и независних земаља.
53
Друштво и наука
публикус
СвеТ беЗ гОСпОдаРа
момчило пудар
уредио јовица тркуља
пРиче на ћОшкУ
оливера Ђурђевић
уредио петар в. арбутина
прво издање, 2010,
15 х 23 цм, 308 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0503-5
прво издање, 2012,
14 х 20 цм, 348 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0725-1
432,00
1.026,00
У књизи Свет без господара
аутор покушава да одговори
на многобројна и судбинска
питања са којима се
човечанство сучељава
на смени два миленијума,
а да је мало ко сигуран и
способан да каже куда ће се
запутити свет, разапет као на
крсту: запад–исток, север–југ,
богати и сиромашни, јаки
и немоћни... У обимној,
документованој и надахнутој
анализи нашег времена,
Пудар се латио ђаволски
тешког посла да одговори
на нека од тих питања, да
укаже на дилеме и трендове
који муче данашњи свет.
Као ретко ко, поготово
на нашој публицистичкој
арени, Пудар је у књизи на
дубоко аналитичан начин
ушао у муке, ризике и наде
савременог човечанства.
(Борислав Лалић)
54
публицистички радови
– репортаже, колумне,
коментари, интервјуи
– истакнутих
публициста и новинара,
који надмашују
дневнополитичку
актуелност и
представљају
сведочанства о
личностима, процесима
и догађајима.
У (не)доба кад књижевност
нестаје на рубовима других
људских интересовања и
кад је простор овдашњег
новинарства тек политичко-пасторалнопинкаста
гарсоњера у којој, просто,
нема места чак ни за књигу
а камоли малу полицу са
укориченим штивом, то је
драгоцено. Пола века уназад
србијанско новинарство
мази неку врсту слаткастих
интервјуа у којима из питања
професионалних ласкаваца
извиру гејзири дивљења према
интервјуисаном. Многи су
аутори жалосних литерарних
кројевина тек у објављеним
интервјуима сазнавали
шта су, заправо, хтели
да напишу/кажу.
Као типичан представник оне
скепсе која је новинарству
дала критичко достојанство
Оливери су те радње мрске:
једна је од ретких преосталих
мајстора који су овладали
уметношћу бушења свакојаких
догма-цепелина који закрчују
провинцијална књижевна неба.
(Славиша Лекић)
анаТОмиЈа
нациОналиСТичкОг
мОРала и дРУге
кОлУмне
златко паковић
прво издање, 2012,
14 х 20 цм, 364 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1206-4
810,00
„Паковић већ дуже време
кроз своје текстове ревносно
прати догађаје у култури,
уметности, књижевности,
политици и друштву. Његови
текстови су живи, актуелни
и информативни, и, што
је најважније, полемични.
Аутор уметничком делу
или догађају приступа из
одређеног идеолошког угла,
трудећи се да отвори простор
за интелектуалну дебату
и полемику. Таква врста
полемике је утолико вреднија
што се највећи број расправа
у нашој јавности своди на
политичка препуцавања
и свађе које имају штетне
ефекте за статус полемике
уопште.“
Образложење жирија за доделу
Награде ’Десимир Тошић’
СРбиЈа на
ниЗбРдици
бошко мијатовић
прво издање, 2011,
14 х 20 цм, 236 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1007-7
540,00
Књига представља скуп
текстова које је аутор писао
током последње три године
у Политици и Економист
магазину. Ове колумне су
углавном економске
и политиколошке природе,
делом због повезаности
економије и политике, али још
више због патроната политике
(владе) над економијом, што
либералном теоретичару
попут Мијатовића даје
доста основа за указивање
на бројне промашаје
економске политике али
и других владиних политика.
Аутор пружа информације
и анализе које су
промишљене, језгровите
и писане разумљивим језиком.
Оне су делом и прогностичке
при чему се велики број
његових предвиђања већ
остварио.
РаЗгОвОРи Са
милОшевићем
ајвор робертс
прво издање, 2012, 14 х 20 цм,
броширан повез, латиница
REQUIEM
РевОлУциЈи
есеји 2000–2010.
невен Цветићанин
уредио петар в. арбутина
прво издање, 2011,
14 х 20 цм, 332 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0973-6
756,00
Requiem revoluciji је збирка
одабраних есеја Невена
Цветићанина који су настајали
између „преломног“ и
„историјског“ 5. октобра 2000.
у коме је аутор књиге активно
учествовао као активиста
петооктобарске демократске
револуције и 5. октобра
2010, десете годишњице
петооктобарских промена, коју
је аутор дочекао као критички
ангажован интелектуалац и
научник. Ови текстови стога
су првенствено сведочанство
о кључној и конститутивној
деценији петооктобарске
Србије, њеним манама и
врлинама, страначким борбама
и њиховим беспућем, уставним
лутањима и политичким
ћорсокацима. Поред есеја који
се баве политичким животом
у Србији књига доноси и низ
оних о глобалним проблемима,
о базичним проблемима
политичке филозофије
и теорије, о проблемима
филозофије и социологије
историје, као и низ текстова
инспирисаних путовањима по
Европи.
пРавнО,
УСпРавнО,
УпРавнО
понирања
и продирања
(2006–2010)
зоран р. томић
саиздаваштво с Досијеом,
прво издање, 2011,
14 х 20 цм, 148 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0783-1
432,00
Правно, усправно, управно
збиркa је ауторових
одабраних текстова који
се баве владавином права,
правосуђем, као и његовим
размишљањима на друге теме
објављеним у новинама
и стручним часописима.
То је трећа књига Зорана
Р. Томића, редовног
професора Управног права
на Правном факултету
Универзитета
у Београду (Струка
и политика, Досије, 2003.
и Уставно и сродно, Службени
гласник, 2006). Већ у наслову
и поднаслову ове књиге
назначене су усмереност и
природа овога штива које није
намењено само правницима.
Друштво и наука
У припреми
киСелО дРвО
Једе СРбиЈУ
водич кроз „нову“
шумадију
божидар андрејић
прво издање, 2011,
14 х 20 цм, 296 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0817-3
702,00
Кисело дрво једе Србију
– књига новинара, новинског
коментатора и уредника
Божидара Андрејића jeсте
поетско-прозни запис о
данашњој Србији. Састоји
се из два дела: необјављених
римованих есеја и збирке
објављених прозних записа,
кратких новинарских есеја
и коментара, које је аутор
објављивао у листовима
Данас и Блиц од 2002.
до 2009. године.
55
Друштво и наука
56
Студије
безбедности
филозофија
едиција је основана
с намером да у
препознатљивој опреми
објављује домаће
филозофске писце и
фундаментална дела
светске филозофије.
уредници
илија вујачић
и владимир цветковић
едиција Студије
безбедности је
заједничка едиција
Службеног гласника
и факултета
безбедности
у београду. обухвата
књиге
у којима се анализирају
питања безбедносног
менаџмента,
геополитике, рада
обавештајних и других
безбедносних државних
и парадржавних
агенција, закључно
са историјским
студијама безбедности
усредсређеним
на Србију и њено
окружење.
УвОд У СТУдиЈе
беЗбеднОСТи
пол Д. вилијамс
превели бранимир глигорић
и Даница Цветковић
саиздаваштво са факултетом
безбедности, прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 700 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0970-5
2.700,00
Ова књига резултат је
систематског напора да се
прикаже актуелна стварност
новог научног подручја,
као и његова порозна
граничност с другим
друштвеним концептима или
дисциплинама. Самим тим,
јасно је да овај „уџбеник“
нема, нити може имати
статус готовог знања
или спремљеног калупа
за исправно тумачење и
креирање „безбедносне“
стварности.
Зналачки одабрани и
организовани текстови
принципијелно указују
на проблеме и методе
безбедносних анализа, при
чему понекад није могуће
занемарити (премда се
лако може превидети)
и њихову одређену
идеолошку усмереност, чак
и острашћеност, посебно
у осетљивим темама, које
подразумевају етичка мерила
и ангажман.
бОСанСки РаТ
и ТеРОР
Џон р. шиндлер
превео растко јовановић
друго издање, 2011,
16 х 24 цм, броширан повез
312 стр., ћирилица
ISBN 978-86-519-1101-2
540,00
284 стр., латиница
ISBN 978-86-519-1102-9
540,00
Књига Џона Шиндлера
је отрежњујућа прича о
босанском рату, у којој
се откривају закулисне
игре међународних снага,
искривљавање стварности
од стране светских медија
и обиље манипулација за
прикривање лажи и грешака.
То је књига која разбија
предрасуде и исправља
искривљену слику о босанској
стварности од 1992. до 1995.
године.
еТика књижевнОСТи
радоман кордић
прво издање, 2011,
14 х 20 цм, 376 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0896-8
918,00
Радоман Кордић путујући
кроз књижевне текстове и
теорију указује на сусрет
етике и књижевности, на
нужност тог сусрета, питајући
се о могућности јединства
етике и естетике – без обзира
на то што су обе несводљиве,
аутономне вредности, и што
обе имају вредност изван тог
јединства – као и о присуству
етике у књижевности.
Јединство естетско-етичке
рефлексије притом не
доводи у питање аутономију
естетског и етичког. А и шта
би била књижевност, каже
аутор, која не би, барем
као модел, подразумевала
аутономију естетског?
пРиРОк и СУшТаСТвО
историја појмовне
логике код Срба
Слободан жуњић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм, тврд
повез, ћирилица
СпекУлациЈа
и филОЗОфиЈа
Од фихтеа до маркса
милан кангрга
прво издање, 2010,
14 х 20 цм, 472 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0541-7
1.512,00
Последње дело познатог
теоретичара Праксис групе!
Са свог добро познатог
становишта „повесног
мишљења“, Кангрга
преиспитује и поново
поставља проблем спекулације
и спекулативног мишљења.
Премда усредсређен
на разматрање немачке
класичне филозофије
и Марксовог мишљења,
аутор успева да се позабави
и целином нововековне
континенталне спекулативне
филозофије. Спекулација
и филозофија стога представља
синтезу свих Кангргиних
ранијих истраживања.
За аУТОнОмиЈУ
УмеТнОСТи
Сретен петровић
РаСРедишТени
лОгОС
милорад беланчић
прво издање, 2010,
14 х 20 цм, 412 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0522-6
прво издање, 2010,
14 х 20 цм, 248 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0521-9
1.296,00
810,00
Књига За аутономију
уметности критички
разматра у историји
естетике до сада „понуђене“
теоријске алтернативе које
су промицале мимо идеје
аутономије уметности,
а каткада јој биле
и радикално супротстављене.
Разматрајући релевантне
естетичке позиције, мисаоне
системе Аристотела, Канта,
Хегела, Шелинга, Ничеа,
Маркса, Гадамера, Хајдегера,
Јасперса и Адорна, аутор
нуди критику интереса
модерне цивилизације и њене
теологије, њеног настојања
да успостави контролу
над слободним протоком
уметничких форми и стилова.
У најбољој традицији
европске постмодернистичке
филозофије, Милорад
Беланчић преиспитује
темељне претпоставке
модерне и анализира битна
питања савременог света
и живота. Расредиштени
логос је књига постмодерне
отворености у
деонтологизованом свету
децентрираног логоса, у којој
се пропитују саме границе
мишљења.
О ТУмачењУ
Оглед o фројду
пол рикер
превео радоман кордић
прво издање, 2010,
14 х 20 цм, 528 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0551-6
1.674,00
Ово је књига о Фројду,
а не о психоанализи!
Ретка књига у којој се
један знаменити мислилац
посвећује пажљивом и
свеобухватном проучавању
генија другог мислиоца.
Избегавајући уобичајене
„замке“ књига о Фројду
– анализу Фројдовог дела као
текста у којем се аналитичко
искуство изражава
и разумева и расправу
о постфројдовским школама
– Рикер се усредсређује на
приказ јединствене панораме
фројдовске мисли и начина
на који је она променила
разумевање човека.
Друштво и наука
У припреми
СРпСке лОгике
У СРедњем векУ
књига 1
СРпСке лОгике
У РанОЈ мОдеРни
књига 2
СРпСке лОгике
У пОЗнОЈ мОдеРни
књига 3
СУшТаСТвО
У СРпСкОЈ филОЗОфиЈи
књига 4
57
Друштво и наука
историја
цРвени ОкТОбаР
Октобарска револуција
том 1
Сава живанов
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 684 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1399-3
1.944,00
цРвени ОкТОбаР
Совјети или
уставотворна
скупштина
том 2
Сава живанов
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 800 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1423-5
2.160,00
Књига Црвени октобар прати и излаже збивања у Русији
од почетка септембра 1917. до средине јула 1918. године,
током десетомесечног периода најдраматичнијих догађања
у историји ове земље. Она је својеврсна комбинација научно
засноване и прегледно писане политичке и социјалне историје
с политиколошко-социолошким анализама. У питању је, пре
свега, догађајна историја тог преломног времена, препуна
међусобно повезаних, испреплетаних и противречних догађаја,
изазваних деловањем различитих објективних чинилаца и
бројних политичких и социјалних актера. Хронолошко излагање
збивања често се прекида анализама главних проблема којима
су се бавили и покушали да их разреше актери тих збивања
у појединим фазама овог раздобља. У разматрању сваког
важнијег догађаја и проблема излажу се погледи судеоника
и актера који су припадали групацијама различитих идејних
опредељења и политичких усмерења, њихова каснија сећања,
као и интерпретације потоњих историчара и аналитичара. У том
мозаику догађаја и њихових тумачења аутор више имплицитно
него експлицитно исказује своје оцене и судове.
58
РУСиЈа У
међУнаРОдним
ОднОСима 1856–1894
Душко м. ковачевић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 222 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1398-6
756,00
Друга половина XIX века
посебан је период у историји
Русије. Током „двадесет
година (1860–1880) земља
је преживела две политичке
кризе“, прву 1859–1861, из
које су произашле реформе,
и другу, 1878–1882, која се
завршава наступом реакције
и контрареформи цара
Александра III. Обе кризе
биле су узроковане ратом
који је Русија водила, „што
јасно указује на повезаност
унутрашње и спољне
политике“. Пораз у Кримском
рату натерао је Русију да
прихвати „тежак мир“, влада
је морала да буде опрезна у
спољној политици, јер је за
успех унутрашњих реформи
било неопходно спокојство
на границама земље. Русија
је стога настојала да „своје
спољнополитичке задатке
решава углавном мирним
путем“.
двадеСеТ гОдина
либеРалне
(нациОналне)
СТРанке (1902–1922)
никола Станаревић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 176 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1314-6
432,00
Рукопис књиге Историја
либералне (Националне)
странке пола века је у Архиву
САНУ чекао на објављивање.
Написао га је публициста
и банкар, први уредник
економске рубрике Политике,
непосредни сведок и лични
пријатељ многих либерала
од пре једног столећа.
Књига добро осветљава
политичке прилике током
неколико деценија у Србији
и Југославији и износи мало
познате детаље из живота
многих либерала и Либералне
странке, која се касније
утопила у Демократску
странку. Иако је користио
документа, аутор је очигледно
доста писао и у складу с
личним увидом, што није увек
слабост, већ може, као овог
пута, бити и врлина.
(Професор Сима Аврамовић)
Друштво и наука
кОка-кОла
СОциЈалиЗам
американизација
југословенске
популарне културе
шездесетих година
XX века
радина вучетић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 476 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1304-7
1.296,00
Радина Вучетић је у овој
књизи дала бројне одговоре на
истраживачки и методолошки
сложен комплекс питања,
указујући на начин којим
је могуће историографски
сагледати тешко размрсив
сплет политичке, друштвене
и културне повести.
Показала је да се о хладном
рату и односима по много
чему неравноправних
партнера, какви су били
САД и Југославија, може
писати свеже, занимљиво и
студиозно, крећући се кроз
различите нивое историјске
стварности – на хеуристички
добро постављеној основи
– уз темељито познавање
обимне историографске
продукције, градећи тако
богату и комплексну слику.
пУТОвање пО СРбиЈи
У гОдини 1829.
ото Дубислав пл. пирх
превео Драгиша т. мијушковић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 224 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1269-9
432,00
Путовање по Србији у години
1829. путопис је капетана
пруске војске који живописно
и тачно описује земљу на
почетку њеног ослобађања од
турског наслеђа, током прве
владе Милоша Обреновића.
Срећна је околност што овај
путопис није написао надмени
пруски јункер, већ радознали
и добронамерни путник
просветитељских погледа и
образовања, који се трудио
да упозна и схвати Србију и
процени њене, према његовом
мишљењу повољне, изгледе за
будућност.
РаТ пОСле РаТа
војска краљевине
Срба, Хрвата и
Словенаца на косову
и метохији и у
македонији 1918–1920
Дмитар тасић
друго, допуњено издање, 2012,
15 х 23 цм, 472 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1306-1
1.080,00
Консултујући разноврсну
расположиву грађу, Тасић
у својој књизи нуди преглед
бројних чинилаца који су
утицали на положај краљевске
војске у овом неуралгичном
подручју, у једном,
данашњим језиком речено,
„транзиционом“ периоду.
Истовремена борба за
међународно признање и
формулисање и обезбеђивање
граница, која је подразумевала
сукобе, али и успостављање
савезништава са спољашњим и
унутрашњим непријатељима,
уз свест о ширем
међународном контексту
и дипломатској позицији
државе, као и односи унутар
саме војске, састављене од
дојучерашњих противника
из српске, црногорске и
аустроугарске армије и
припадника различитих
јужнословенских народа –
фактори су које Тасић, као
војни историчар, посматра
првенствено из перспективе
своје струке.
Рађање велике кине
Од срушене империје
до светске суперсиле
александар новачић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 244 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1303-0
648,00
Велика Кина била је сан и
опсесија свих шест кинеских
лидера током последњих сто
година – Сун Јатсена, Чанг
Кај Шека, Мао Цедунга,
Денг Сјаопинга, Ђианг
Цемина и Ху Ђинтаоа.
Сваки од њих имао је своју
визију и на различите начине
и у различитом степену
доприносио је идеји Велике
Кине. Те кинеске вође
следиле су своју звезду, често
у супротним правцима, уз
много грешака и лутања, уз
много крви, пораза и победа.
Само им је сан био исти:
велика, моћна земља.
Ово је прича о Кини током
последњег столећа, прича о
њених шест лидера, о њиховом
животу, надама, илузијама,
заблудама и остварењима.
Без њих би Велика Кина била
много удаљенија него што
је сада.
мОЈ дОбРи ОТац
живот са његовом
прошлошћу
беата ниман
превела Љиљана глишовић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 204 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1200-2
810,00
Трагајући за истином о
свом благом, брижном и
сталоженом оцу, високом
официру СС-а и извесно
време команданту
београдског логора Старо
сајмиште, проучавајући
његову ратну биографију
и кретање у служби, Беата
Ниман исписује искрену и
изузетно потресну исповест
о свом суочавању са његовом
сликом као ратног злочинца.
59
Друштво и наука
У припреми
милан
СТОЈадинОвић:
пОлиТика У вРеме
глОбалниХ лОмОва
приредио миша Ђурковић
прво издање, 2013, 15 х 23 цм,
броширан повез, ћирилица
кРОЗ СТаРи беОгРад
Димитрије Ц. Ђорђевић
приредио милорад јовановић
прво издање, 2011,
19 х 25 цм, 316 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1149-4
1.512,00
Старе хронике су одувек радо
читано штиво, јер нас враћају
у срећно време, које је, по
општем осећају, далеко лепше
него ово данашње, и које нас
подсећа на сопствено и на
детињство наше земље.
Ова богато илустрована
књига-хроника садржи
приче о Београду, људима
и друштвеним збивањима
из друге половине XIX и
с почетка XX века, које је
Димитрије Ц. Ђорђевић
писао са сентиментом и
објављивао углавном у
Политици. Нема сумње да
је добро познавао живот у
Београду, јер се бавио разним
пословима – био је војни
и цивилни телеграфиста,
службеник у осигурању,
плодан публициста наклоњен
историјским темама,
дугогодишњи сарадник
Политике, певач у најбољим
хоровима, спортиста, боем,
пријатељ многих уметника...
И, пре свега, посматрач
оштрог ока.
60
култарт
иЗ иСТОРиЈе
СРедњОвекОвне
бОСне
влајко беговић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 116 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0984-2
378,00
Књига успешно систематизује
тадашње домете историјске
науке о средњовековној
Босни и излаже их на начин
прилагођен широкој читалачкој
публици. Пружа прилику да
се замислимо не само над
средњовековном Босном
већ и над свим оним што се
догађало између прве предаје
рукописа у штампу и коначног
објављивања књиге: над
комунистичком страховладом
у Босни и Херцеговини током
седамдесетих и осамдесетих
година XX столећа, вероватно
снажнијом и окрутнијом него
у било којој другој републици
социјалистичке Југославије, над
политичком либерализацијом
почетком деведесетих година
прошлог века, праћеном
страхом и неизвесношћу, над
бруталним грађанским ратом
који је донео страшну људску
патњу и однео десетине хиљада
живота, али и над историјом
данашње, дејтонске Босне и
Херцеговине, једне од ретких
држава којом није задовољан
готово нико, додуше, свако из
различитих разлога.
(Професор Сима Аврамовић)
цивилиЗациЈа:
шеСТ УбиСТвениХ
апликациЈа За мОћ
Запада
најл фергусон
превела невена мрђеновић
прво издање, 2013, 15 х 23 цм,
броширан повез, ћирилица
О љУдима и
ЗвОнима – пРиваТна
пРича
ивана Стефановић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
тврд повез, ћирилица
леОнид шеЈка
Дејан Ђорић
приредио
градимир м. маџаревић
прво издање, 2007,
22,5 x 32,5 цм, 188 стр.,
тврд повез,
српско-енглеско издање
ISBN 978-86-7549-704-2
5.400,00
Друштво и наука
примењена
етика
уредници
илија вујачић
и Јован бабић
медиала
са CD-ом
приредио
градимир м. маџаревић
саиздаваштво са Српским
културним клубом,
прво издање, 2006,
22,5 x 32,5 цм, 386 стр.,
тврд повез
српски језик/ћирилица
ISBN 86-7549-550-1
9.072,00
енглески језик
ISBN 86-7549-551-х
7.776,00
француски језик
ISBN 86-7549-552-9
6.480,00
најзначајнија дела
из области примењене
етике, једне од
најекспанзивнијих
области друштвених
наука у савременом
свету, која преиспитује
темељне проблеме
савременог друштва
у области права,
економије, медицине,
технике, екологије итд.
еТика
У инжењеРСТвУ
мајк в. мартин
и роналд шинцингер
превела јелена манић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 548 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0955-2
1.728,00
Аутори у овој студији
истражују теме и проблеме
који конституишу
нормативну (вредносну)
перспективу инжењерства
и инжењерске етике.
Инжењерски пројекти су
друштвени експерименти који
истовремено генеришу нове
могућности и нове ризике,
а инжењери имају удела у
одговорности за остварење
користи, спречавање штете
и указивање на опасности.
Етика инжењерства је једна
од области примењене етике
која се бави етичким дилемама
које настају у инжењерству
и честим конфликтима
моралних вредности, као
и етиком инжењера и
принципима одговорности
који се налазе у етичким
кодексима који обавезују
све и промовишу одговорно
понашање.
маРкеТиншка еТика
Џорџ Џ. бренкерт
адвОкаТСка еТика
бредли вендел
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 348 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0254-6
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 648 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0361-1
918,00
1.728,00
Предмет маркетиншке етике,
као и предмет ове књиге, јесте
темељна и квалитетна етичка
анализа маркетинга и свих
главних моралних проблема
који се у њему појављују:
искоришћавање људских
слабости, таргетирање слабих
и рањивих (децa, млади, стари,
људи с посебним потребама),
масовни маркетинг,
производња жеље за
непотребним, сублиминално
оглашавање, монополисање
рекламног простора,
неравноправна дистрибуција
утицаја, разне врсте корупције
у маркетингу и тако даље.
Адвокатска етика представља
најбољу студију о овој
теми из примењене етике.
У адвокатској професији
постоје бројни сложени
односи који су бременити
најразноврснијим моралним
замкама и дилемама.
Аутор засебно разматра
однос клијента и посебне
моралне проблеме као
што су кривоклетство и
превара од стране клијента,
сукоб интереса и проблеме
регулисања адвокатске
професије.
превела марија бабић
превео новица петровић
61
Друштво и наука
изабрана дела
кОмпЈУТеРи и еТика
СаЈбеР дОба
Д. мика хестер
и пол Џ. форд
превели милош миленковић
и машан богдановски
прво издање, 2009,
15 x 23 цм, 616 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-885-8
1.404,00
62
иЗабРана
пУблициСТика
пеТРа лаЗића
у шест књига
петар лазић
Једна од најбољих антологија
текстова о филозофским,
моралним, антрополошким,
културолошким и другим
аспектима присуства компјутера
у свету. У овој књизи се разматра
развој од етике технологије до
компјутерске етике, питање
могућности вредносне
неутралности компјутерске
технологије, допринос
компјутера квалитету живота
и ризици који су с тим у вези
– отуђење, анонимност,
ризици за приватност,
сигурност, својину, слободу.
Разматра се, такође,
компјутерска пиратерија,
хакинг, компјутерски вируси,
компјутерски злочин и друге
злоупотребе компјутерске
технологије. Књига се завршава
поглављима о моралном
учинку интернета и виртуелној
реалности. Ово је књига
за сваког интелектуално
радозналог читаоца, писана
веома јасно, али провокативно
и без икаквих уступака нашим
предрасудама.
(Проф. др Јован Бабић)
у едицији се објављују
изабрана дела великана
научне и филозофске
мисли који су пресудно
утицали на развој
правне и политичке
културе у Србији,
као и изабрана дела
истакнутих публициста.
прво издање, 2009,
11,5 x 20,8 цм,
тврд повез, латиница
5.400,00
иЗабРани СпиСи
владимир Јовановић
приредио
бошко мијатовић
прво издање, 2011,
15 x 23 цм, 564 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0869-2
Обећана Земља
књига 1, 284 стр.
ISBN 978-86-519-0227-0
918,00
1.296,00
Владимир Јовановић је
био један од најзначајнијих
интелектуалаца свог времена
и идеолог либералне
струје у Србији XIX века.
Писао је о економским,
политичким, социолошким
и пољопривредним темама,
од новинских текстова и
политичких памфлета, преко
страначких програма и
озбиљних научних радова,
до Политичког речника,
прве енциклопедије
друштвених наука код нас.
Изабрани списи приказују
га онаквог какав је био –
непоколебљиви слободњак,
велики родољуб и борац за
ширење науке и просвете,
познавалац друштвене
теорије и практичан актер на
политичком пољу.
бРелешке
књига 2, 172 стр.
ISBN 978-86-519-0228-7
831,60
Друштво и наука
иЗабРани СпиСи
дРагОљУба
дРагОЈлОвића
у четири књиге
прво издање, 2009,
13 х 20 цм,
тврд повез, ћирилица
4.320,00
аТеРиРање
небеСкОг наРОда
1и2
књига 3, 256 стр.
књига 4, 196 стр.
ISBN 978-86-519-0277-5
1.836,00
нема малиХ УлОга
књига 5, 244 стр.
ISBN 978-86-519-0319-2
972,00
била ЈеднОм Једна
емиСиЈа
књига 6, 328 стр.
ISBN 978-86-519-0320-8
972,00
бОгОмилСТвО на
балканУ
и У малОЈ аЗиЈи
књига 1, 356 + 4 стр.
илустрација
ISBN 978-86-519-0171-6
1.080,00
кРСТЈани
и ЈеРеТичка цРква
бОСанСка
књига 2, 416 + 12 стр.
илустрација
ISBN 978-86-519-0168-6
1.296,00
иСТОРиЈа
филОЗОфСке миСли
У СРба епОХе
феУдалиЗма
књига 3, 340 + 16 стр.
илустрација
ISBN 978-86-519-0169-3
1.080,00
иСТОРиЈа СРпСке
књижевнОСТи
У СРедњОвекОвнОЈ
бОСанСкОЈ дРжави
књига 4, 286 + 8 стр.
илустрација
ISBN 978-86-519-0170-9
864,00
63
Друштво и наука
ILECS
СРпСка
еТнОмиТОлОгиЈа
– иЗабРана дела
Слободан зечевић
прво издање, 2008,
17 х 24 цм, 1.078 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-638-0
3.780,00
64
едиција је посвећена
радовима у оквиру
пројекта ILECS
(International Law and
Ethics Conference Series)
који расправља о
питањима међународног
права и морала, али је
мултидисциплинарног
карактера – на
размеђи етике, права,
филозофије политике
и политичке теорије,
с елементима
психологије, историје,
антропологије.
љУдСка пРава
преиспитивање идеје
приредио
Ђорђе павићевић
нОРма нОмОС
приредили
петер бојанић
и миљана милојевић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 304 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1148-7
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 536 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0895-1
1.728,00
2.700,00
У зборнику Људска права
– Преиспитивање идеје
сабрани су радови неких од
најистакнутијих теоретичара
природних права: филозофа,
политиколога, економиста.
Осим уводног поглавља
приређивача, у коме је
објашњен циљ овог избора
да се у новим околностима
размотри стање расправе
у политичкој и правној
филозофији у овој области,
зборник има четири поглавља.
У првом су дати теоријски
основи, с текстовима
Сена, Најгела и О’Нила.
У другом поглављу налазе
се текстови посвећени
новијим приступима у
политичкој филозофији и
подручју људских права.
Треће поглавље посвећено
је односу људских права,
државе и демократије, а
четврто новим изазовима, као
што су женска права, људска
права и климатске промене
и међукултурни приступ
дефинисању међународних
стандарда.
Зборник Норма Номос
представља избор текстова
из филозофије права водећих
филозофа права и морала
почев од Гроцијуса, Бејкона,
Спинозе и Лајбница, преко
Келзена, Роса, Шмита и
Финиса, до Харта, Фајнберга,
Д’Ентрева, Нозика, Ролса
и других. Норма Номос
обухвата 36 трактата
у којима се расправља
о норми, номосу (правном
поретку), природном праву,
правној држави, природи и
вредности права и сродним
појмовима као што су:
заповест, обичај, уговор,
држава, конституционализам,
легалитет и легитимитет,
принуда и други.
пОлиТичкО
пРедСТављање
приредили
петар бојанић
и иван миленковић
прво издање, 2010,
15 х 23 цм, 396 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0648-3
2.332,00
Текстови у овом зборнику
разматрају једну од кључних
институција модерног
друштва и савремене
демократије. Промена
доминантне парадигме
социјалног и политичког
живота, од друштва ка
култури, захтева промену
кључних класичних
институција либералне
демократије, па међу
њима и политичког
представљања. Ова књига
се бави тим питањима
интердисциплинарно с
моралног, филозофског,
правног и политиколошког
становишта.
Друштво и наука
европска унија
инСТиТУциЈе и
инСТиТУциОналиЗам
приредили
петар бојанић
и иван младеновић
прво издање, 2010,
15 х 23 цм, 412 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0470-0
2.052,00
Теорија институција
до сада није имала тако
обухватну анализу какву
нам показују Институције
и институционализам. Овај
зборник презентује радове
водећих филозофа, етичара,
правника, социолога,
политиколога и економиста
различитих оријентација
и приступа.
едиција Европска унија
јединствена је у региону
западног балкана
јер је у потпуности
посвећена студијама
ове наднационалне
интеграције и њеног
савременог деловања.
едицијом Европска
унија покушавамо да
надокнадимо очигледан
недостатак стручне
литературе која се
бави општим питањима
европске интеграције,
али и оним питањима која
су у вези
са разумевањем
специфичности
у функционисању
европске уније
у појединим областима
њених заједничких
политика.
посебно је значајно то
што она обухвата и теме
важне за елементе,
кораке и услове
приближавања држава
чланству у европској
унији и прихватање
европских стандарда.
тако замишљена, настоји
да одговори на потребе
не само академске
јавности већ и шире
публике која жели да
разуме кретање Србије
ка чланству у европској
унији и правила која
у њој постоје, и тако
да помогне у креирању
објективног мишљења
и ставова о том питању.
РефОРма
УпРављања У
СавРеменОЈ дРжави
Развојни и
демократски
потенцијали
децентрализоване
државе
веран Станчетић
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 272 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1239-2
702,00
У јеку реформских процеса
у другој половини XX и
почетком XXI века, у којима
се држава изнова промишља,
релегитимише, те подижу
њена функционалност и
смисао постојања, битан
аспект реформских процеса
чини децентрализација,
односно јачање
субнационалних нивоа власти.
Станчетић говори управо о
том феномену. У његовом
раду читалац ће пронаћи
одговоре на питања шта је
уопште децентрализација,
због чега је актуелна
последњих неколико деценија,
шта се њоме жели постићи,
да ли се може мерити, постоје
ли ризици децентрализације,
како је спровести. Дат је и
краћи преглед искустава у
процесима децентрализације
у 16 европских држава.
Део књиге посвећен је
реформама у Србији.
СпОРаЗУм О
СТабилиЗациЈи
и пРидРУживањУ
Са праксом Суда
правде еУ
владимир медовић
УгОвОР иЗ лиСабОна
Сигурна лука или
почетак новог
путовања
приредила
тања мишчевић
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 156 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0773-2
саиздаваштво с
фондацијом „фридрих еберт“,
прво издање, 2010,
17 х 24 цм, 196 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0658-2
540,00
Након ступања
Споразума о стабилизацији
и придруживању на снагу,
грађанима и привредним
друштвима у Србији постаће
доступна нека од права која
грађани Европске уније
уживају већ деценијама.
Приликом тумачења
и примене међународних
споразума, Суд правде ЕУ,
поред језичке формулације
одредаба, води рачуна
о сврси, духу и структури
споразума. Ограничени
циљеви споразума
о придруживању, па
и споразума о стабилизацији
и придруживању, често
резултирају нешто ужим
тумачењем његових одредаба.
594,00
Најновија измена оснивачких
уговора ЕУ, која је ступила
на снагу 1. децембра 2009,
познатија као Уговор из
Лисабона, акценат ставља
на три кључна питања
даљег деловања Уније:
јачање ефикасности у
њеном деловању, добијање
демократског легитимитета
за проширену Унију, као
и на кохерентност спољне
акције. Аутори овог
зборника расправљају
о институционалној
структури и новој подели
улога, о новом законодавном
поступку, питањима места
и значаја заштите људских
права, социјалној области,
пољопривреди, спољној
и безбедносној политици,
али и о трендовима изласка из
економске кризе. Ово је први
пут да је на српском језику
објављена анализа једног од
оснивачких аката Уније.
65
Друштво и наука
У припреми
међУнаРОднО
пРавОСУђе
Сања Ђајић
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 260 стр.,
броширан повез, латиница
гОдишњак фОРУма
За међУнаРОдне
ОднОСе евРОпСкОг
пОкРеТа У СРбиЈи
приредили
Светлана
Ђурђевић лукић,
јован илић
и михајло рамач
саиздаваштво са европским
покретом у Србији,
прво издање, 2010,
17 х 24 цм, 108 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0627-8
378,00
Годишњак разматра деловање
и утицај европске интеграције
у оквирима спољне политике
и међународних односа.
Имајући у виду савремена
кретања у међународним
политичким и економским
односима, прилози сабрани
у Годишњаку настоје
да подстакну расправу о месту
и начину консолидовања
демократских вредности
нашег друштва и његове
модернизације.
66
мењање евРОпе
историја европске
уније
Дезмон Динан
превели тања мишчевић
и Душан игњатовић
прво издање, 2010,
17 х 24 цм, 344 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0583-7
1.458,00
Свеобухватна и темељна
историја европске
интеграције. Полазећи од
погубне историје ратова
и сукоба који су Европу
довели до најдубљих
понора човечанства током
последња два века, Динан
упечатљиво приказује зашто
је и како дошло до високо
институционализованог
облика интеграције какав
представља данашња
Европска унија. Врхунско
познавање теме и пријемчив
стил писања чине Динана
непревазиђеним водичем кроз
сложени систем Европске
уније.
евРОпСки паРламенТ
актер у одлучивању
у европској унији
Др јасминка Симић
прво издање, 2010,
17 х 24 цм, 244 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0501-1
648,00
Орган Европске уније који је
од зачетка процеса европске
интеграције до данас прошао
кроз највише промена свакако
је Европски парламент.
Многобројне промене
учиниле су га незаобилазним
делом европске конструкције,
органом који усмерава
процесе европске
интеграције. Његова бурна
историја отвара могућност
за суштинско сагледавање
начина на који функционише
Европска унија, као и
могућност да се институција
која се у бити тиче свих нас
учини разумљивијом
и ближом.
кРиЗа евРа – кРиЗа
евРОпСке УниЈе
Зборник радова
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 250 стр.,
броширан повез, латиница
УлОга цРкава У
пРОцеСУ евРОпСкиХ
инТегРациЈа
Учешће конференције
европских цркава у
раду међународних
организација у
периоду 2003–2009.
године
елизабета китановић
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 140 стр.,
броширан повез, латиница
нОва еРа
међУнаРОдниХ
ОРганиЗациЈа
Одлуке савремених
међународних
организација и њихов
утицај на међународне
односе и међународно
право
тања мишчевић
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 360 стр.,
броширан повез, латиница
економска
едиција
Економска едиција
усмерена је на књиге из
области економије, али
и на оне које истражују
њене везе са политиком,
правом, социологијом,
етнологијом...
првенствено се бави
Србијом, али не
занемарује ни светске
токове. окренута
је садашњости, али
садржи и књиге
о прошлости. бави се
и актуелним
и теоријским питањима.
објављује дела
великана светске
економске мисли, али
и талентованих домаћих
младих аутора.
Друштво и наука
О филОЗОфиЈи,
пОлиТици и
екОнОмиЈи
Џералд гаус
инСТиТУциОнални
аСпекТи пРивРеднОг
РаСТа
борис беговић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 244 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1356-6
саиздаваштво са Центром за
либерално-демократске студије,
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 424 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1152-4
превела јелена рашковић
1.296,00
Амерички филозоф
Џералд Гаус у својој књизи
О филозофији, политици и
економији испитује приступ
разним друштвеним и
политичким феноменима
заснован на идеји
рационалног актера која се
налази у корену економске
теоријске методологије,
закључујући да је овај
модел понашања вероватно
добар за све људе у многим
ситуацијама. Ближе су
приказани инструментална
рационалност, теорија
корисности, теорија игара,
теорија друштвеног избора
и теорија јавног избора.
Презентација је формална,
али није математичка, па је
књига погодна за све који се
баве друштвеним наукама на
напреднији начин.
превела јелена рашковић
1.296,00
Због чега су неке земље
богате, а неке сиромашне?
Читање ове књиге помаже
да дођемо до одговора на
ово питање. Већ у првом
делу књиге, концизан и јасан
преглед модела ендогеног
привредног раста, као и
коментар њихових основних
налаза, пружају нам путоказ ка
тим одговорима.
А у другом делу књиге,
посвећеном институцијама
као фундаменталном
објашњењу привредног
раста, налазимо одговоре
на питања о томе које су то
институције благотворне
са становишта привредног
раста и просперитета и како
настају те институције. То
омогућава читаоцу да сам,
опремљен свим тим знањима,
у сваком конкретном случају
дође до сопственог закључка
о пореклу богатства или
сиромаштва неке земље.
(Иван Вујачић)
екОнОмиЈа
У ЈеднОЈ лекциЈи
хенри хазлит
превела јулка гајић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 196 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1131-9
594,00
Ова књига је бриљантно
достигнуће. У њој је речено
тачно оно што треба рећи,
и то с ретком храброшћу
и потпуношћу. Не знам за
неку другу савремену књигу
из које лаик може за кратко
време да научи толико
много о основним истинама
економије.
(Фридрих Хајек)
ОвОга пУТа Је
дРУгачиЈе
Осам векова
финансијске
неразборитости
кармен рејнхарт
и кенет рогоф
превео иван рајић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 424 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0769-5
1.728,00
Током историје, и богате
и сиромашне земље упадале
су у дугове и пролазиле кроз
различите финансијске кризе,
крахирајући и опорављајући
се. И сваки пут су експерти
тврдили – „овог пута је
другачије“, верујући да нова
ситуација има врло мало
сличности са претходном,
и да старе истине више не
важе. У овој капиталној
студији економисти Кармен
Рејнхарт и Кенет Рогоф
јасно показују да је то било
погрешно резоновање. Овога
пута је другачије доноси
свеобухватан поглед на
разноликост економских
криза током осам векова
финансијске историје света,
праћених пропустима државе,
потресима на банкарским
тржиштима
и инфлационим ударима, од
смањења процента садржаја
злата у кованом новцу
у средњем веку до савремене
хипотекарне кризе.
кРаТка екОнОмСка
иСТОРиЈа СвеТа
Од палеолитског
доба до данас
рондо камерон
и лари нил
превела весна петровић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 712 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0877-7
2.484,00
Аутори овог класика
економске литературе баве
се економском историјом
света од праисторијског
доба до данас, посебно
проучавајући разлоге због
којих су неки народи богатији
од других. Ово издање
Кратке економске историје
света истражује и запањујуће
промене које се у светској
економији дешавају од 1989.
године. Пишући својеврсну
историју глобализације,
Рондо Камерон и Лари Нил
не изостављају ни најновије
догађаје у Европској унији,
Источној Азији
и земљама у транзицији.
Изванредно илустровано,
ово дело садржи и ажурирану
библиографију, која читаоце
упућује на релевантну
литературу. Због тога је
прикладно и за свршене
и несвршене студенте
који се баве економском
историјом Европе, повешћу
глобализације и историјом
развоја света.
67
Друштво и наука
У припреми
бОгаТаши и
СиРОмаСи: кРаТка
и неОбична
иСТОРиЈа глОбалне
неЈеднакОСТи
бранко милановић
превела милена бумбуловић
иСкУшења
екОнОмСке
пОлиТике У СРбиЈи
Љубомир маџар
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 528 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0735-0
1.350,00
У својој најновијој књизи
наш водећи економиста
Љубомир Маџар истражује
могуће домете критике
економске политике
уопште, а посебно у Србији.
Полазећи од позиције да је
уобичајена критика владиних
економских политика често
незадовољавајућа – не само
стога што ни економисти
ни економска наука немају
дефинитивне и поуздане
одговоре на сва питања
већ и зато што се неретко
занемарују политичка
и друга ограничења која
у одређеној мери везују руке
политичарима приликом
избора тих политика
– Маџар темељно образлаже
и аргументовано и полемички
брани свој изазован став.
68
РУСки гаС
У евРОпи
Од детанта
до Јужног тока
Срећко Ђукић
кеЈнЗ пРОТив
клаСика
формална анализа
и поређење
иван вујачић
наднице У
екОнОмСкОЈ ТеОРиЈи
књига II: надница као
исход преговарања
божо Стојановић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 184 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0909-5
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 132 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0774-9
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 624 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0766-4
540,00
432,00
1.566,00
Обилна и јефтина енергија
је крвоток савремене
цивилизације. Стога је
у енергетској игри присутан
не само велики новац већ
и значајни политички
и економски интерес водећих
светских земаља. Књига Руски
гас у Европи – Од детанта
до Јужног тока, амбасадора
Срећка Ђукића, представља
дипломатски оглед о руском
енергетском ресурсу нашег
века – гасу – осветљавајући
из посебног угла руску
индустрију гаса, те светско
тржиште овог енергента
и основне тенденције на
њему. И то није чудно.
Енергија је део спољне
политике и обавезан предмет
дипломатије. Руска енергетска
империја сада снабдева
Европу, да би се у последње
време окренула према Кини,
Пацифику, САД, којима
се, укључењем у Јужни ток,
придружила и Србија.
Још једном да поновимо.
У једном устаљеном
макроекономском моделу
(са десет плус једначина), уз
примену диференцијалног
рачуна и компаративне
анализе, са убедљивим
графичким презентацијама,
ова научна монографија
представља незаобилазно
штиво на српском језику
о класичном и кејнзијанском
приступу макроекономији
и о улогама које фискална
и монетарна политика могу
да имају у периодима кризе.
(Професор Мирољуб Лабус)
Други том књиге професора
Боже Стојановића
о економској теорији
надница заокружује тему
овог капиталног дела српске
економске теорије. У њему
су приказани и анализирани
преговарање актера на
тржишту рада (синдиката
и послодаваца) о надницама
и другим условима рада, кроз
оптику теорије игара, као
и улога запослености
и незапослености
у макроекономској теорији.
Аутор предочава читаоцу
различита мишљења и школе,
не избегавајући најсложеније
проблеме и износећи
резултате сопствене анализе.
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, ћирилица
СвеТСка екОнОмСка
кРиЗа: дилеме
и Решења
Славиша тасић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, латиница
анТилибеРалиЗам
У 22 Слике
Љубомир маџар
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, ћирилица
паРадОкС
глОбалиЗациЈе:
Зашто светско
тржиште, државе и
демократија не иду
заједно
Дени родрик
превела милена бумбуловић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, латиница
иСТОРиЈа
екОнОмСкиХ идеЈа
агнар Сандму
превела
ратка крсмановић исаиловић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, ћирилица
У припреми
О пРинципима
пОлиТичке
екОнОмиЈе и
ОпОРеЗивања
Дејвид рикардо
уредници
илија вујачић,
бошко мијатовић
и божо Стојановић
превела невена мрђеновић
капиТалиЗам
и СлОбОда
милтон фридман
превели зое павлески
и мирослав прокопијевић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
тврд повез, ћирилица
ТеОРиЈа пРивРеднОг
РаЗвОЈа
јозеф шумпетер
превела милена бумбуловић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 234 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1267-5
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, ћирилица
648,00
превели зое павловић
и мирослав прокопијевић
Како искористити стварне
могућности државе, а да то не
угрози индивидуалну слободу
и економско благостање? У
овој књизи класика економске
науке Милтона Фридмана
дат је уверљив одговор на
то питање и презентована
економска филозофија која
је битно утицала на светске
токове у последњих пола века:
да конкурентски капитализам
– у коме се највећи део
економске активности одвија
кроз приватна предузећа на
слободном тржишту – може
да послужи као начин да се
обезбеде како економска
и политичка слобода, тако
и економски и социјални
просперитет. Појединац,
каже Фридман, не треба да
служи држави, пошто држава
није циљ по себи, већ само
средство да се постигну
извесни циљеви који се не
могу достићи другачије.
У књизи је материја изнета
на веома приступачан начин
за читаоца, што је допринело
широкој популарности
овог дела.
пУТ У РОпСТвО
фридрих хајек
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, ћирилица
Друштво и наука
великани
економске
мисли
филозофско-теолошка
едиција
у оквиру Филозофско-теолошке едиције
објављујемо дела која
се баве граничним
питањима науке,
филозофије
и теологије, пре свега
репрезентативним
делима из тих области.
заступљени су аутори
који већ уживају
значајан углед код нас
и у свету, а настојимо
да публикујемо и радове
млађих аутора који се
истичу озбиљним
и квалитетним радом
и оригиналношћу.
филОЗОфиЈа У
лаТинСкОЈ амеРици
орасио Черути-гулдберг
превела Сања Савкић
прво издање, 2012,
13 х 20 цм, 172 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1230-9
486,00
Ова књига представља
покушај да се српској
читалачкој публици приближи
латиноамеричка мисао, укаже
на њен значај и утицај на
савремене светске токове,
превасходно у сфери
филозофије, политике,
економије, културе и осталих
сродних дисциплина.
Орасио Черути-Гулдберг
припада средњој генерацији
прогресивнооријентисаних
латиноамеричких
аутора, чији је циљ
интелектуално-филозофски и
друштвенополитички
ангажман који увелико
превазилази оквире
конвенционалних
филозофских образаца...
(Дејан Михајловић)
69
Друштво и наука
РУСкО-СРпСки
и СРпСкО-РУСки
ТеОлОшки Речник
ксенија кончаревић
милан радовановић
ЗаљУбљивање
и љУбав
франческо алберони
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 360 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1367-2
саиздаваштво са хришћанским
културним центром,
прво издање, 2012,
13 х 20 цм, 139 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1272-9
1.080,00
Најбољи теолошки речник за
руски језик код нас резултат
је изузетно преданог и
марљивог рада аутора. Овакав
речник потребан је у свим
црквеним школама, као и у
институцијама које се баве
богословљем.
70
превела
Дарјана ранчић јерковић
432,00
Први пут објављена 1979,
након што су преовладале
идеологије које су негирале
сваку вредност пара и
заљубљивања, те исмевале
искључивост и љубомору,
књига Заљубљивање и љубав
муњевито је доживела светски
успех. У социопсихолошкој
анализи писаној пријемчивим
језиком, Алберони
заљубљивање објашњава као
колективни покрет, попут
масовних колективних
покрета, али у којем
учествују само две особе.
Заљубљујемо се онда када
смо спремни на преображаје.
Захваљујући ентузијазму
почетне фазе, стварамо нову
заједницу – заљубљени пар,
пројектован у будућности.
Аутор заљубљивање назива
изванредним људским
искуством, критикујући оне
струје у психологији које
су га сводиле на сексуалну
репресију или инфантилну
регресију.
пРавОСлавље и
мОдеРнОСТ
зоран крстић
прво издање, 2012,
13 х 20 цм, 240 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1286-6
432,00
Основна тема којом се,
директно или индиректно,
баве готово сви текстови у
књизи јесте указивање на
значај и утицај друштвених
околности на нашу
религиозност. Друштвени
контекст за хришћане добија
на важности због чињенице да
је деценијама све секуларнији,
стварајући нам озбиљне
проблеме у разумевању
сопственог хришћанског
идентитета. Данашњи се
хришћанин најчешће налази
у процепу између две понуде
– оне хришћанске и друге,
секуларне, што га уводи у
озбиљна егзистенцијална
искушења избора, који није
лак, а често је и погрешан.
У таквој ситуацији известан
проценат верника одлучује се
на идеализацију прошлости
и демонизацију модерности.
Другим речима, одлучује се
на бекство од историје и из
историје и ламентирање над
духом времена.
ХРишћанСкО
пРедање
том IV
историја развоја
догмата
Реформација
цркве и догме
(од 1300. до 1700.
године)
јарослав пеликан
превела андријана младеновић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 568 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0908-8
3.240,00
ХРишћанСкО
пРедање
том III
историја развоја
догмата
Развој средњовековне
теологије (од 600.
до 1300. године)
јарослав пеликан
превела ана новаковић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 408 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0603-2
2.160,00
Класично дело Јарослава Пеликана (1923–2006), знаменитог
професора Универзитета Јејл, који је 1998. примио православље.
Пет томова Хришћанског предања представљају свеобухватну
историју хришћанства од II до XX века.
Друштво и наука
ХРишћанСкО
пРедање
том II
историја развоја
догмата
дух источног
хришћанства (од 600.
до 1700. године)
јарослав пеликан
превео новак билић
прво издање, 2010,
15 х 23 цм, 392 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0631-5
2.360,00
ХРишћанСкО
пРедање
том I
историја развоја
догмата
појава католичанског
предања (од 100. до
600. године после
Христа)
јарослав пеликан
превео бранко босанчић
прво издање, 2009,
15 х 23 цм, 428 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0104-4
1.836,00
екУменСки ОднОСи
Српске православне и
Римокатоличке цркве
1962–2000.године
марко николић
глОбалиЗациЈа
и УнивеРЗалнОСТ
Сан или јава
георгије ј. мандзаридис
у сарадњи са министарством
за науку и технолошки развој,
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 660 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0795-4
прво издање, 2011,
13 х 20 цм, 140 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0822-7
648,00
Књига Глобализација
и универзалност овог
савременог православног
мислиоца једна је од најбољих
студија о глобализацији.
Професор Мандзаридис
приказује како се савремена
глобализација и хришћанска
универзалност, иако наизглед
међусобно сродне, у суштини
радикално разликују,
обрађује теме социјалне
етике, биоетике, хришћанско
схватање личности и спасења,
даје осврт на сведочанство
православља данас у свету.
У књизи Екуменски односи
Српске православне и
Римокатоличке цркве Марко
Николић прилази теми с
дубоком свешћу о томе да се
црквена небеска суштина
и њена овоземаљска
испољења, са свим што
овоземаљски живот носи
са собом, у религијској
пракси преплићу и
прожимају на безброј
начина, успостављајући
низ различитих
узрочнопоследичних
веза. Своје свеобухватно
разматрање питања
зближавања и повезивања
данашњих хришћана,
с акцентом на односима
Српске православне и
Римокатоличке цркве, аутор
логично започиње освртом
на генезу међухришћанских
сукоба, пратећи историју
њихових теолошких и
извантеолошких размирица
и примирја, зближавања и
спорења.
превео илија ромић
432,00
љУдСкО лице бОга
епископ јован пурић
прво издање, 2010,
15 х 23 цм, 268 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0597-4
540,00
Полазећи од става да је
значај иконе, пре свега иконе
Христа, немерљив, будући
да она „на видљив и опитан
начин сведочи да је Бог
Логос, ради нашег спасења,
истински постао човек“
и да је, у систему Светог
Тројства „Исус Христос
самооткривена Истина и
икона Бога невидљивога“,
а да теме теологије иконе,
њене вишедимензионалности
и места у животу хришћана
нису систематски и
суштински обрађене са
православне тачке гледишта
– владика Јован се одлучује
на покушај да овај недостатак
исправи и богаћењу
православне теолошке мисли
понуди свој несебичан
допринос.
71
Друштво и наука
ЗашТО Се мОРамО
ЗваТи ХРишћани
либерализам,
европа, етика
марчело пера
превела
Дарјана ранчић јерковић
72
ЈУРиСдикциЈа
каТОличке цРкве
У СРемУ
Ђорђе бубало,
катарина митровић
и радмила радић
прво издање, 2010,
13 х 20 цм, 204 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0616-2
у сарадњи са министарством
вера рС, прво издање, 2010,
15 х 23 цм, 372 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0571-4
648,00
756,00
Западна цивилизација је
одређена својом хришћанском
традицијом.
У књизи Зашто се морамо
звати хришћани, Марчело
Пера, политичар, сенатор
и бивши председник
италијанског сената,
„либерални мислилац
близак традиционалном
хришћанском начину
мишљења“, полази од
поменуте чињенице,
указујући на то како
модерни и постмодерни
европски покушаји раскида
са сопственим наслеђем,
не само да су бесмислени и
контрапродуктивни, него
могу да буду и крајње штетни.
Монографија о Католичкој
цркви у Срему представља
вредан истраживачки рад
о теми која није изучавана,
а актуелна је и данас.
Превасходно мотивисана
намером да се методама
историјске науке допринесе
решавању актуелног црквено-политичког питања
– питања духовне
надлежности над
римокатолицима у Срему,
отвореног од тренутка када
је некадашња републичка
граница између Србије
и Хрватске постала
међудржавна.
цРква
У СавРеменОм СвеТУ
радован биговић
прво издање, 2010,
13 х 20 цм, 188 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0526-4
410,40
Нову епоху са којом се
Црква данас суочава једни
називају постмодерном, други
постхришћанском епохом,
трећи постисторијом или
постполитичким временом.
У њој умиру велике идеје
и идеологије минула два века.
Гасе се велике социјалне
утопије које су донедавно
толико привлачиле масе.
Човек све више одише
изолацијом и претвара се
у самозатворену монаду,
грубог такмичара и суровог
професионалца. У књизи
сабраних есеја, др Радован
Биговић разматра читав низ
судбоносно важних тема које
карактеришу кризу (можда и
крај?) свих митова
и божанстава модерне:
разума, науке, напретка,
демократије,
нације, људских права...
еСТеТика ОТаца
цРкве
апологете, блажени
августин
виктор бичков
превео радислав маројевић
саиздаваштво са хришћанским
културним центром,
прво издање, 2010,
15 х 23 цм, 704 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0217-1
1.944,00
Естетичка свест је најстарија
и најуниверзалнија форма
човековог духовног света,
оријентисана ка дубинским,
суштинским основама битија.
Естетичке вредности, као
универзална квинтесенција
духовног потенцијала
културе, најмање су подложне
корозији времена и најмање
зависе од језичких, етничких,
религијских и сличних
граница, које суштински
утичу на друге вредности и
форме свести. Пионирска
студија угледног руског
проучаваоца средњег века
Виктора Бичкова представља
систематичан приказ
ранохришћанске естетике у
светоотачкој литератури.
и веРа и РаЗУм
владан перишић
прво издање, 2010,
15 х 23 цм, 216 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0432-8
432,00
И вера и разум је збирка
радова еминентног
професора Православног
богословског факултета др
Владана Перишића, у којој су
похрањени текстови написани
у различитим приликама
током две деценије рада, а
који имају за циљ да надиђу
„вештачку“ дихотомију између
вере и разума, као да се ради
о сасвим супротстављеним
категоријима. Према речима
аутора, „мало је тема о којима
је писано с више страсти а
мање разумевања“ него што
је то однос вере и разума.
Аргументованим и јасним
стилом аутор нас води кроз
поглавља о грчкој филозофији
и мисли отаца Цркве,
теологији и епистемологији,
и подсетницима о знаменитим
богословима и оцима Цркве, о
којима се нажалост данас мало
зна у широј јавности.
Друштво и наука
У припреми
посебна издања
мала иСТОРиЈа
виЗанТиЈСке
еСТеТике
виктор бичков
превела наташа пољак
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
тврд повез, ћирилица
пРедање и пРедања
у два тома
ив конгар
превео Слободан Дамњановић
прво издање, 2013, 30 х 20 цм,
тврд повез, ћирилица
ХРишћанСкО
пРедање
том V
јарослав пеликан
елеменТи
дифеРенциЈалнОг и
инТегРалнОг РачУна
Добрило тошић,
милољуб албијанић
и Данијела миленковић
прво издање, 2012,
16,5 х 23,5 цм, 464 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1535-5
превео Слободан Дамњановић
972,00
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
тврд повез, ћирилица
Прва три дела књиге су
припремног карактера и
покривају оне области са
којима студенти прве године
често нису упознати: скупови,
математичка индукција,
биномни коефицијенти у
нецелом случају и комплексни
бројеви. У четвртом делу
уводи се фундаментални појам
конвергентног низа и доказују
основне теореме.
У петом делу се разматрају
инверзне тригонометријске
и хиперболичке функције,
док је шести део посвећен
граничним вредностима
функција и непрекидности.
Срж уџбеника су делови
седам и осам који су
посвећени диференцирању
и интеграцији, респективно.
Писани су детаљно, са
многобројним примерима
и применама и покривају
све основне технике
диференцијалног и
интегралног рачуна.
Химне
роман мелод
превео милан комненић
прво издање, 2013, 13 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
СОциОлОгиЈа
РелигиЈе СлОбОдана
ЈОванОвића
борислав новаковић
шТа мОгУ
дРУшТвене наУке
бент фливбјерг
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 160 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1084-8
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 240 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1490-7
540,00
1.080,00
О теоријској свестраности
и дисциплинарној
многоликости Слободана
Јовановића написане су
бројне студије. Ипак,
његово дело је значајније
и драгоценије него што
би се могло закључити на
основу теоријске рецепције.
Смисао овога рада и јесте
да бар за нијансу смањи јаз
између огромног теоријског
доприноса који са собом носи
интелектуални ангажман
Слободана Јовановића и
релативно скромног броја
радова, анализа и студија које
баштине то значајно дело.
Књига Шта могу друштвене
науке представља вредно
истраживање о карактеру
друштвених наука и
њиховим хеуристичким
дометима. Аутор указује на
специфичност друштвених
наука и на немогућност
методолошког интегрализма
онако како је он нeгован у
позитивизму, с угледањем
на методе природних наука.
Књига је вредно штиво о
стању друштвених наука данас
и важна епистемолошка и
методолошка расправа за
све посленике у друштвеним
наукама.
превео милош вукчевић
73
Друштво и наука
пОвРаТак СавеЗа
две деценије после
Срећко Ђукић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 244 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1401-3
648,00
Када је после ликвидације
СССР-а основана Заједница
независних држава (ЗНД),
било је и оних за које је та
чињеница била прилика да
формулишу исказ: „СССР је
умро, живео СССР.“
И заиста, на руском
постсовјетском пространству,
од оснивања ЗНД-а до
данас, свесно или не,
не престаје сневање о
новим (постсовјетским)
структурама. Кују се планови
поновног удруживања народа
и држава некада обједињених
под капом СССР-а. Поставља
се питање да ли су такве
амбиције засноване на
реалности, да ли стварни
живот говори у прилог томе
да је поново сазрело време
за ново удруживање, за нови
савез и обликовање неког
другачијег СССР-а. О каквим
је то претпоставкама могућег
новог савеза реч, какве
предуслове треба остварити
да би то постало реална
перспектива?
74
биОеТика
војин ракић,
иван младеновић
и рада Дрезгић
саиздаваштво са институтом за
филозофију и друштвену теорију
из београда, прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 700 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1397-9
2.160,00
Биоетика је зборник
радова из примењене етике;
подељен је на шест целина,
које су посвећене моралним
проблемима и дилемама
абортуса, пренаталне
дијагностике, еугеници,
клонирању, ретким болестима
и генетским поремећајима,
и на крају еутаназији. У
зборнику су сакупљени
текстови најпознатијих
светских аутора, којима се даје
најбољи преглед дискусија
у савременој медицинској
етици.
гОСпОдаР ЈевРем
и његОв шТап
небојша јовановић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 150 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1355-9
864,00
Ово је прва књига
о најзначајнијем
градоначелнику Београда
(губернатор вароши
београдске 1831–1842),
првом председнику Државног
савета (1838–1842),
кнежевском намеснику
(1835, 1839–1840), а пре
тога најзнаменитијем
градоначелнику Шапца
(1816–1831), првом
проевропском политичару
у модерној историји Србије
и једном од највећих мецена
свог доба. У његовом дому,
и у Шапцу (1816–1831) и у
Београду (1831–1842), као
стецишту ондашње политичке,
али и интелектуалне елите,
увођени су први обриси
дворског протокола, с
уметничким поселима на
којима су учесници били
одевени и у народна и у, први
пут виђена, грађанска одела
и хаљине.
ТРаЈнОСТ и пРОмена
предраг ј. марковић
О дУши и ТелУ
александар Дамјановић
друго издање, 2012,
15 х 23 цм, 220 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-645-8
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 384 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1305-4
540,00
972,00
Трајност и промена
представља скуп текстова
посвећених свакодневном
животу и култури у
социјалистичкој Југославији,
питањима идентитета и
културног мешања, као и
проблемима друштвеног и
институционалног поверења.
Према приступу и начину
коришћења извора дело се
може оквалификовати као
историјска студија, коју
садржајно и према начину
обраде тема сачињавају мале
социолошке, антрополошке
и културолошке анализе.
У овој књизи налазимо
анализу културног утицаја
гастарбајтера на средину
из које су потекли, анализу
праксе некуповања
карата за градски превоз
као показатеља ступња
институционалног поверења,
као и разматрање флуктуација
личних имена деце у
различитим периодима.
Психијатар Александар
Дамјановић подсећа да су се
током последњих деценија
очитовале различите
тенденције међу научницима
и историчарима науке
поводом питања да ли
историјом идеја неке научне
дисциплине треба да се баве
историчари, филозофи или
специјалисти те дисциплине.
Притом, он сматра „да
је немогуће коректно
проучавати путеве медицине
или биологије уколико и сами
нисте лекар или биолог, али
да је, с друге стране, да би
се то учинило, неопходно
имати довољно историјских
и филозофских основа у
својим проучавањима“. У
складу са оваквим одговором
јесте и карактер проблемског
приказивања историје идеја,
филозофских и научних, пре
свега, у овом Дамјановићевом
обимном тексту.
Друштво и наука
жене У наУци:
од архимеда
до ајнштајна
Драгана поповић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 180 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1234-7
540,00
Тема које се прихватила
Драгана Поповић у својој
новој књизи припада
области студија рода, иако
се истраживања ове врсте
често укључују у тзв. женску
историју, поддисциплину
културне историје, која је у
последње четири деценије
заузела значајан простор. Ове
студије настале су не само
да би се добила „обрнута
слика“ дотадашњих знања
о прошлости већ и стога
што савремена виђења
претходних времена отварају
простор за занемариване
групе које су такође чиниле
део историје, посебно за
оне маргинализоване или по
друштвеном, или по родном
кључу. Тежњу ка потпунијим
знањима ова књига допуњује
у области која се односи на
историју науке, фокусирајући
се на учешће и допринос
жена у више научних
дисциплина. Студија Драгане
Поповић прва је ове врсте
у нашој средини.
(Проф. др Љубинка
Трговчевић Митровић)
међУнаРОдна
беЗбеднОСТ:
ТеОРиЈе, СекТОРи
и нивОи
филип ејдус
саиздаваштво са београдским
центром за безбедносну
политику, прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 300 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1236-1
972,00
Аутор на систематски и
приступачан начин излаже
главне теоријске и емпиријске
дискусије класичних и
савремених аутора, стављајући
њихове идеје у контекст
савремених изазова с којима
се суочавају Србија, Балкан и
Европа. Књига се састоји из
три дела. У првом су изложене
кључне теоријске парадигме
у изучавању безбедности, као
што су реализам, либерализам,
конструктивизам и
постструктурализам.
Други део разлаже
проширену проблематику
међународне безбедности
разматрањем војног,
политичког, економског,
социјеталног и еколошког
сектора безбедности.
Коначно, у трећем делу
књиге аутор продубљује
државноцентричну анализу
безбедности, зумирањем
на друге нивое анализе –
појединачни, регионални
и глобални.
СТУдиЈе кУлТУРе
приредила
јелена Ђорђевић
друго издање, 2012,
16 х 24 цм, 646 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-7549-689-2
1.080,00
Студије културе су збирка
текстова намењена пре
свега студентима који се
баве различитим аспектима
културе у оквиру различитих
дисциплина које се предају
на нашим универзитетима, а
посебно заинтересованима
за студије културе које се
полако установљавају у нашој
академској заједници.
Овај избор је покушај да се
направи „водич“ кроз студије
културе, а представља само
једну од могућности, коју је
Јелена Ђорђевић изабрала у
готово непрегледном обиљу
материјала објављеног у
овој области. Ауторка се
руководила принципом да се
као увод у ову област изаберу
најмање радикални текстови,
као и они који имају највећу
меру разумљивости и готово
неупитан значај у области
студија културе. Стога је
нарочита пажња посвећена
популарној и медијској
култури.
кОмУнициРање
У екОнОмСкОЈ
диплОмаТиЈи
зоран С. голубовић
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 192 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1235-4
594,00
Комуницирање у економској
дипломатији један је од
пионирских радова ове
врсте код нас. У њему се
дају основна објашњења
економске дипломатије
као важне области
спољнополитичког деловања,
а нарочито комуницирања
у економској дипломатији.
У њему је аутор размотрио
све релевантне проблеме
у вези с комуницирањем у
овом посебном и важном
подручју државног деловања.
У последњој глави аутор се
посебно осврће на економску
дипломатију Србије и њене
перспективе.
дРжавнО
УпРављање
Разматрање модела
јавне управе и јавног
управљања
јан-ерик лане
превела Сандра милојевић
саиздаваштво са мегатренд
универзитетом у београду,
прво издање, 2012,
15 x 23 цм, 221 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1193-7
1.080,00
Ово је најновији, кратак и
врло инструктиван уџбеник
о савременим сазнањима у
области науке о управљању.
Опремљен је најновијим
методичким помагалима
за боље савладавање
текста, а аутор је један од
најистакнутијих истраживача
ове области.
75
Друштво и наука
шТа ЈУнг ЗаиСТа
ниЈе РекаО
жарко требјешанин
друго издање, 2012,
13 х 20 цм, 172 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0416-8
518,40
76
О Јунговом делу, баш као и о
Фројдовом, постоји мноштво
неистина, полуистина и
стереотипних схватања, која
отежавају његово разумевање.
Постоји, међутим, битна
разлика у искривљеној
рецепцији Фројдове и Јунгове
теорије. Док је Фројдово
дело у свести широке
публике често изопачено
и кривотворено, углавном
жртва предрасуда, дотле
је Јунгово, упрошћено и
искривљено, претежно жртва
стереотипа.
Мада је познато да се
стереотипи тешко и споро
мењају, надамо се да ће
читалац коме Јунгово дело
није превише блиско, али
је довољно радознао и
отвореног ума, после читања
ове књиге макар преиспитати
своја дотадашња схватања о
архетиповима, комплексима,
Аними и Анимусу, Персони и
Сенци, Сопству и егу, о личном
и колективном несвесном,
о смислу индивидуације,
о значењу снова, о митовима
и религији, о неурози
и психотерапији.
иСТРаживање
пОлиТике
бихејвиорални присуп
миодраг Ђорђевић
прво издање, 2012,
16 х 24 цм, 176 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1486-0
540,00
Проучавања теорија и
методолошких приступа
истраживања политике од
суштинског су значаја за
савремену методологију и
политичку науку. То је и
могући пут да се покидају
копрене маглина, отклоне
заблуде и конфузије о
политици и политичким
феноменима, а политичка
наука с маргина и катедарских
егзибиција усмери на
магистрале научног сазнања.
Са становишта истраживачке
праксе нарочити значај има
проучавање савремених
методолошких приступа,
посебно оних који су у
XX веку имали, али и сад
имају, значајну улогу у
друштвеним и политичким
наукама. Иако се то сматра
једном од најважнијих
тема методологије, осим
у уџбеничкој литератури,
проучавања методолошких
приступа истраживања
политике веома су ретка.
ЗапиСи
ЈУгОСлОвенСкОг
диплОмаТе
1948–1963
неђељко л. зорић
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 564 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1006-0
1.404,00
Записи југословенског
дипломате 1948–1983
приповедношћу штива
наличе роману; ову одлику
имају саставом пишчевог
живописа о савременим
општима стањима, нарочито
преузиманим подухватима,
исходима слоге и неслоге
међу личностима, творцима
историјских чињеница.
Записи представљају
Неђељка Л. Зорића као
учесника борбе против
нацифашистичких освајача
и окупатора Југославије,
затим вршиоца званичних
дужности у државном
поретку отаџбине; и увек је
врховност народне ствари
и државне заповести изнад
личне потребе; никад
попуст користољубљу, него
вазда сопствено владарство
моралне узвишености у
дружењу и служби.
(Академик Владо Стругар)
живОТ
и иСТРаживања
Споменица
дејану Јанчи
уредила
тања мишчевић
иСТОРиЈСки РаЗвОЈ
пСиХиЈаТРиЈе
марко муњиза
прво издање, 2011,
16 х 24 цм, 296 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0979-8
саиздаваштво са Специјалном
болницом за психијатријске
болести „Др лаза лазаревић“,
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 520 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0788-6
594,00
1972,00
Споменица професору Дејану
Јанчи израз је захвалности
његових пријатеља, колега
и студената на његовом
доприносу области
међународног права у
Србији и бившој Југославији.
Прилози су систематизовани
у три целине, које обухватају
области којима се током
свог рада професор Јанча
бавио. Прва област јесте
истраживање општих
и појединачних питања
међународног јавног
права, следи област права
људских права, и коначно,
истраживања Европске уније.
Зборник, поред улоге сећања,
има и академску вредност, јер
прилози отварају и нека нова
питања у истраживањима ове
три области, управо онако као
што је то својим радом чинио
професор и омбудсман Дејан
Јанча.
Историјски развој
психијатрије свеобухватна
је књига проф. др Марка
Муњизе о историјском
развоју психијатрије код
нас и у свету. Први пут
на овим просторима,
професор Муњиза је успео
да на изванредан начин
синтетизује кључна знања и
информације о историјским
аспектима развоја савремене
психијатрије.
Књига је илустрована
већим бројем историјских
докумената, илустрација
и фотографија познатих
личности које су својим радом
значајно утицале на развој
психијатрије.
На тај начин пружена је добра
могућност читаоцима да се
на једном месту упознају са
најзначајнијим личностима
и догађајима који су важни
за историјски приступ
психијатријској медицини.
пСиХОдинамичка
пСиХиЈаТРиЈа
том VI
психодинамички
приступ у
психотерапији
уредио Љубомир ерић
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 482 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0015-3
пСиХОдинамичка
пСиХиЈаТРиЈа
том IV
поремећаји личности
уредио Љубомир ерић
прво издање, 2010,
17 х 24 цм, 360 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0014-6
1.404,00
1.620,00
пСиХОдинамичка
пСиХиЈаТРиЈа
том II
Теорија страха
и стања страха
уредио Љубомир ерић
прво издање, 2009,
17 x 24 цм, 347 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0012-2
У припреми
СОциОлОгиЈа
нациОналиЗма
вељко вујачић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, латиница
Друштво и наука
Шестотомни уџбеник
Психодинамичка психијатрија
најсавременији је приказ
психијатрије која негује
традиције психоанализе.
У светлости савремених
достигнућа у психијатрији
и истраживања мозга,
Психодинамичка психијатрија
поново заузима место једне
од главних струја и враћа
се на сцену захваљујући
ширини својих интеграционих
капацитета. Уџбеник пишу
најпознатији психијатри
и психолози, психоаналитички
и психодинамички
психотерапеути, добри
познаваоци одређених
области савремене динамичке
психијатрије, њих укупно
четрдесет, из земље
и иностранства.
1.566,00
1.620,00
пСиХОдинамичка
пСиХиЈаТРиЈа
том V
Соматоформни,
дисоцијативни
и поремећаји
расположења
уредио Љубомир ерић
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 460 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0781-7
1.620,00
пСиХОдинамичка
пСиХиЈаТРиЈа
том III
Хумана сексуалност,
сексуални и родни
поремећаји,
контроверзе
хомосексуалности
уредио Љубомир ерић
прво издање, 2009,
17 х 24 цм, 376 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0013-9
1.404,00
пСиХОдинамичка
пСиХиЈаТРиЈа
том I
историја, основни
принципи, теорије
уредио Љубомир ерић
прво издање, 2008,
17 x 24 цм, 302 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-929-9
1.512,00
77
Сведоци епохе
уредник
Слободан Гавриловић
извршни уредници
Миодраг Раичевић
Јово Вукелић
Зорица Видовић Паскаш
Олга Смоловић
Желидраг Никчевић
Марко Крстић
Сведоци епохе
80
Гласник баштини
традицију објављивања
службених новина
Србије, која траје од
Новина сербских (1813)
до данас. у службеним
новинама огледао се
правни, економски,
културни и књижевни
живот државе. Сведоци
епохе су стотине
аутора који су писали и
објављивали
у њима: јован Дучић,
милутин бојић, растко
петровић, Станислав
винавер... ту традицију
Гласник чува кроз своја
издања и библиотеке
– једна од њих је и
библиотека Сведоци
епохе. Дневничке
забелешке
о свакодневици,
политици,
неспоразумима,
невољама, о
полемичким споровима,
пријатељствима,
непријатељствима,
љубави, мржњи и свему
ономе што је прошлост
у савремености
и савременост која
одлази у прошлост.
нефикционална
литература која
каткад јесте и живља
и узбудљивија
од фикционалне.
библиотека сабира
мемоарске текстове,
дневнике, преписку
– све оно што је
тзв. информатичка
револуција
прогутала као форму
индивидуалности,
посебности,
осећајности...
иЗабРана дела
бОРиСлава
пекића
некњижевна грађа
у 24 књиге
борислав пекић
прво издање, 2010/2012,
тврд повез, латиница
СТОпе У пеСкУ
17 х 24 цм, 240 стр.
ISBN 978-86-519-0670-4
810,00
Књига Стопе у песку,
својеврстан је зборник
текстова, говора и предавања
Борислава Пекића о ономе
што нам се дешавало, али
и о ономе што ће нам се
десити. Пророчка књига
најблиставијег ума у Србији
XX века!
ЗлаТнО дОба
диЈалОга
17 х 24 цм, 520 стр.
ISBN 978-86-519-0898-2
1.728,00
У антрополошки епос увело
ме је занимање за природу
човека, за његову суштину, а
изнад свега осећање да живим
у туђем, наопаком, погрешном
свету, цивилизацији која
не саобраћа с аутентичним
духом хуманитета, у историји
која изгледа као... људска али
људска није, не само због
својих промашаја него, па и
више, због својих „успеха“.
Уловила ме је зебња, а тамо
задржала хипотеза да је
напредак – како је у нашој
екстремно материјалистичкој,
механичкој и аутоматизованој
цивилизацији замишљен
у просвећеним,
позитивистичким умовима,
планиран од свих доктрина
реалне политике и оба,
привидно противречна, а
стварно онтолошки подударна
генерална социоекономскa
смера – пут у неизбежну
дегенерацију основних
претпоставки правог људског
живота... Ствар није у томе да
постанемо нешто друго, него
да откријемо – шта смо.
(Борислав Пекић)
кОРеСпОнденциЈа
каО живОТ I
преписка са
пријатељима
17 х 24 цм, 488 стр.
ISBN 978-86-519-0653-7
1.404,00
Када је, у априлу 1971.
године, полазио за Енглеску
са намером да тамо што
дуже остане, како би се
„бекством на Тибет“ одвојио
од света у којем је дотад имао
само невоља и неприлика,
Борислав Пекић се надао да
ће преко писама успоставити
духовни мост са књижевним
завичајем и одржати везу
са пријатељима. Његова
кореспонденција представља
богату и неулепшану хронику
главних књижевних токова
у српској књижевности
тога доба, аутентичну,
доста приватну, јарко лично
обојену, али истиниту и
непосредну хронику епохе.
Кроз њу се могу осетити
поделе и потреси
у друштвеној култури током
распадања партијске државе
и идеолошког монолита
уочи нестанка југословенске
заједнице.
(Предраг Палавестра)
Сведоци епохе
кОРеСпОнденциЈа
каО живОТ II
писма љиљани и
александри
17 х 24 цм, 352 стр.
ISBN 978-86-519-0677-3
СабРана пиСма
иЗ ТУђине
17 х 24 цм, 312 стр.
ISBN 978-86-519-0561-5
896,40
1.080,00
Сређујући заоставштину
Борислава Пекића наишла
сам на фасциклу са писмима,
сређеним по датумима, као
да су била спремљена за
објављивање. Сам Пекић
је та писма одвојио од
остале приватне и пословне
кореспонденције. Било их
је 105, са редним бројевима
у горњем углу, а датирана
су од 19. јуна 1970. до 28.
марта 1971. године. То су
били оригинали или копије
његових писама, јер је он
увек сва своја писма писао
у дупликату. Писма су била
упућена Љиљани, његовој
супрузи, а повремено и ћерки
Александри. Био је то, према
сопственим речима, један од
најтежих периода у његовом
животу.
(Љиљана Пекић)
Петнаест година после
пресељења у Британију
– што је, отприлике, просечна
брзина овдашњих догађања
– понуђено ми је да сваке
друге недеље шест минута
замењујем незаборавног
господина Харисона, који
ме је на време у рат позивао,
а коме сам се, нажалост, у
невреме одазвао. Прихватио
сам понуду можда из таштине,
можда из пакости, али пре
свега да бих се бавио темама
којима у мојим књигама није
било места. Тако су настала
Писма из туђине, током две
године емитована на
Би-Би-Сију под насловом
Писма из Лондона.
(Борислав В. Пекић,
Лондон, фебруар 1987)
СенТименТална
пОвеСТ бРиТанСкОг
цаРСТва
17 х 24 цм, 244 стр.
ISBN 978-86-519-0552-3
810,00
У овој књизи сакупљена
су предавања о историји
Енглеске која сам преко
Би-Би-Сија држао пуне
четири године, од пролећа
1988. до пролећа 1991.
године. У сваком случају,
Сентименталну повест
Британског царства ваља
узети као још једну, надам се
и последњу, причу о
Енглезима, којима припадају
и три књиге Писма из туђине.
(Борислав В. Пекић, Лондон,
март 1992)
гОдине кОЈе СУ
пОЈели Скакавци
Успомене из затвора
или антропеја
(1948–1954)
књига 1
гОдине кОЈе СУ
пОЈели Скакавци
Успомене из затвора
или антропеја
(1948–1954)
књига 2
17 х 24 цм, 262 стр.
ISBN 978-86-519-0532-5
17 х 24 цм, 320 стр.
ISBN 978-86-519-0531-8
864,00
939,60
Tротомна епопеја о страдалништву у комунистичким
казаматима једног од највећих и најплоднијих писаца српске
књижевности – Борислава Пекића. Наслов Године које су појели
скакавци постао је у српском језику синоним за бесмисао,
безумље, менталну и физичку тортуру коју Пекић описује у
својим затворским успоменама. Пишући о људској природи,
иследницима и доушницима, провокаторима и затворској
хијерархији, Пекић исписује драгоцене странице савремене
српске прозе, која се сврстава у најбољу домаћу литературу
с краја XX века.
81
Сведоци епохе
иЗабРани РаЗгОвОРи
у 12 књига
милош јевтић
прво издање, 2010/2012,
15 х 23 цм, броширан повез,
ћирилица
гОдине кОЈе СУ
пОЈели Скакавци
Успомене из затвора
или антропеја
(1948–1954)
књига 3
17 х 24 цм, 396 стр.
ISBN 978-86-519-0530-1
1.080,00
У припреми
пОлиТичке СвеСке /
филОЗОфСке СвеСке
живОТ на ледУ
дневник, књига I
82
Кад је давне 1974. новинар
Радио Београда Милош
Јевтић предложио да редовно
припрема и недељом у етар
пушта једночасовну емисију
разговора са истакнутим
уметницима и научницима
из целе Југославије, сигурно
није могао ни претпоставити
каква је неслућена судбина
намењена том његовом
оригиналном науму. Томови
Гласниковог издања Изабрани
разговори уређени су
према областима деловања
Јевтићевих гостију и природи
њихових сведочења, и
обухватају: науку о језику
(Чудо језика), сасвим
условно речено, филозофију
(Поднебље духа), науку о
књижевности (Тачке ослонца),
историју и теорију уметности,
с археологијом (Чувари
традиције), поезију (Печат
времена), прозну књижевност
(Радост читања), ликовне
уметности (Светови
уметности), позориште
и театрологију (Живот
сцене), музику и музикологију
(Лепота звука), медицину,
природне и техничке науке
(Поузданост науке)
и архитектуру и урбанизам
(Снага градитељства), док
је предвиђено да последњи,
дванаести том, насловљен
Преплитања, садржи
петнаестак разговора са
ствараоцима различитих
профила из других република
бивше Југославије.
(Дарко Танасковић)
СвеТОви УмеТнОСТи
Разговори с сликарима
и вајарима
чУваРи ТРадициЈе
Разговори
са истраживачима
и тумачима прошлости
Тачке ОСлОнца
Разговори са
историчарима
књижевности
књига 5, 804 стр.
ISBN 978-86-519-0736-7
књига 3, 592 стр.
ISBN 978-86-519-0683-4
1.512,00
1.296,00
лепОТа ЗвУка
Разговори
са музичарима
РадОСТ чиТања
Разговори са
песницима
пОднебље дУХа
Разговори са
мислиоцима
књига 8, 584 стр.
ISBN 978-86-519-0736-7
књига 4, 580 стр.
ISBN 978-86-519-0786-2
књига 2, 724 стр.
ISBN 978-86-519-0671-1
1.296,00
1.296,00
1.620,00
књига 6, 1.052 стр.
ISBN 978-86-519-1001-5
2.376,00
печаТ вРемена
књига 7
СвеТОви УмеТнОСТи
књига 8
живОТ Сцене
књига 9
чУдО ЈеЗика
Разговори са
лингвистима
књига 1, 420 стр.
ISBN 978-86-519-0352-9
1.080,00
пОУЗданОСТ наУке
књига 10
Снага гРадиТељСТва
књига 11
пРеплиТања
књига 12
Сведоци епохе
У припреми
СабРана дела
СРеТена в.
вУкОСављевића
у шест књига
прво издање, 2012,
17 х 24 цм,
тврд повез, ћирилица
11.988,00
Сретен В. Вукосављевић
(1881–1960) посветио је
живот и научни рад српском
селу. Анализом писаних
докумената, као и искуствима
стеченим у непосредном
разговору са сељацима,
најлепшим српским језиком
описао је Вукосављевић
живот народни не само у
Србији него и у Црној Гори,
Херцеговини, Македонији,
Хрватском Загорју,
Приморју...
Историја сељачког друштва
најобимнија је историјска и
социоантрополошка студија
о животу на селу, обичајима,
погледима на свет и о ономе
што је од давнина до модерног
доба чинило свакодневни
живот у Србији.
Ово драгоцено сведочанство
о животу нашег народа на
селу први пут се објављује у
целини.
иСТОРиЈа СељачкОг
дРУшТва
Организовање сељачке
земљишне својине
иСТОРиЈа СељачкОг
дРУшТва
Социологија сељачких
радова
књига 1, 360 стр.
ISBN 978-86-519-0457-1
књига 3, 600 стр.
ISBN 978-86-519-0459-5
1.188,00
1.620,00
иСТОРиЈа СељачкОг
дРУшТва
Социологија становања
иСТОРиЈа СељачкОг
дРУшТва
Сеоске установе
и уредбе
књига 2, 444 стр.
ISBN 978-86-519-0458-8
1.296,00
књига 4, 388 стр.
ISBN 978-86-519-0580-6
1.080,00
83
Сведоци епохе
иСТОРиЈа СељачкОг
дРУшТва
Сеоске заједнице
и облици понашања
у њима
књига 5, 560 стр.
ISBN 978-86-519-1309-2
2.268,00
живОТ и
делО СРеТена
вУкОСављевића
приредили
милован митровић
и други
књига 7, 284 стр.
ISBN 978-86-519-1384-9
2.268,00
Седма књига у комплету је
биобиблиографски приказ
Вукосављевићевог живота
и рада, садржи и CD с
предавањем о умиру крви.
иСТОРиЈа СељачкОг
дРУшТва
писма са села
политички и други
списи
књига 6, 604 стр.
ISBN 978-86-519-1383-2
2.376,00
84
У дОмУ мОЈе маЈке
мила алечковић
николић
ТиТО
феномен 20. века
перо Симић
ТиТО
феномен 20. века
перо Симић
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 188 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1471-6
четврто издање, 2012.
17 х 24 цм 500 стр., ћирилица
четврто издање, 2012.
17 х 24 цм, 476 стр., латиница
броширан повез
ISBN 978-86-519-1425-9
броширан повез
ISBN 978-86-519-1426-6
1.620,00
1.620,00
тврд повез
ISBN 978-86-519-1430-3
тврд повез
ISBN 978-86-519-1431-0
1.836,00
1.836,00
1.080,00
У време колективне амнезије,
Мила Алечковић сложила
је и обрадила оригиналне
забелешке и сећања своје
мајке, песникиње Мире
Алечковић, о људима с
којима је друговала, које је
волела и који су прошли кроз
њен дом. Какви су стварно
били Десанка Максимовић
и кум Мире Алечковић,
Бранко Ћопић, Иво Андрић,
француски писац Андре
Малро, Жан-Пол Сартр и
Симон де Бовоар, Пабло и
Матилда Неруда, отац Никите
Михалкова, Сергеј Михалков,
или сликари Милић од Мачве
и Даница Антић? Каква је
била Вангелија Димитровна,
звана Ванга? Каква је личност
отац Макарије Дечански,
какав је био млади, сасвим
непознати Зоран Ђинђић, а
какав Војислав Шешељ? Кроз
перо и песничку интуицију
из мемоарске баштине Мире
Алечковић, запис сведочи
о једној епохи, о светским
великанима, обичним
људима и о дубини искрених
књижевних пријатељстава.
Ово је биографија Јосипа Броза у којој аутор, користећи обимну
грађу и дугогодишње новинарско искуство, нуди своје виђење
једне од најинтригантнијих личности минулог века и без сумње
најинтригантније личности у седамдесетогодишњој историји
две бивше Југославије. Писан с јасно израженим ставом, али и
са изразитом способношћу за наглашавање спорних места – од
загонетке Брозовог спорног идентитета, преко тајанствених
периода у његовој преткомунистичкој и илегалној биографији,
па све до тренутака у којима су у Маршала биле упрте очи
ексјугословенске, па и светске јавности, а који, упркос томе,
нису загонетни ништа мање од тренутака прекривених велом
анонимности – Симићев Тито читаоца подстиче да не само
странице везане за догађаје који су му непознати него и оне
посвећене догађајима за које је безброј пута чуо – прати са
изузетним занимањем. Зато не чуди што су прва два издања ове
књиге продата у 57 хиљада примерака.
Сведоци епохе
глОбални иСлам
халед фуад алам
превела анђела миливојевић
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 160 стр.,
броширан повез, латиница
978-86-519-1292-7
810,00
Глобални ислам је досад
најцеловитији увид до којег
је у својим истраживањима
и промишљањима дошао
Халед Фуад Алам и успео
да га текстуално уобличи
до степена заокружености
који је тај вечни сумњалица
и несмирени преиспитивач
оценио довољним за
изношење пред суд јавности.
Пријем на који је књига
наишла у научним, али
и у ширим круговима,
штедро потврђује изнету
констатацију. Од Глобалног
ислама не треба очекивати, а
што би наслов можда могао
сугерисати, никакву поучну
довршеност, јер је коначност
суда неспојива с Аламовим
схватањем улоге и задатка
друштвених наука, као и с
динамично пулсирајућом
сложеношћу тема о којима
размишља и пише. Читалац
ће се у њој срести с обиљем
подстицајних, често
неочекиваних идеја и путоказа
сопственом расуђивању, с
пуним поверењем у његове
сазнајне моћи.
(Дарко Танасковић)
ангажОвани андРић
1944–1954
ратко пековић и
Слободан кљакић
1941.
година која се враћа
Славко голдштајн
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 300 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1212-5
саиздаваштво са Synopsis-ом из
Сарајева, прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 508 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1089-3
1.296,00
1.080,00
Посебну драгоценост овог
истраживања представља
откриће бројних Андрићевих
текстова, до сада непознатих
јавности – бележака, скица,
записа, говора, реферата,
предавања и дискусија,
као и докумената који се
чувају у његовој личној
заоставштини у Архиву
САНУ, Документационом
центру Задужбине Иве
Андрића, Архиву Југославије
и Историјском архиву
Београда.
Овом књигом аутори
су пишчев живот и дело
осветлили и изван литерарног
поља на један нов, полемичан
и изазован начин, што ће
свакако подстаћи нова
истраживања.
Исписујући личну и
породичну биографију,
аутор нуди обимну студију
једног поднебља и једног
времена, које, као што сам
наслов казује, упркос бројним
покушајима да се докаже
супротно – није престало
да траје. Имајући на уму
да му је отац, припадник
народа осуђеног на погром,
страдао у Другом светском
рату као жртва усташке
страховладе, поштовања је
достојна неострашћеност с
којом Голдштајн промишља
природу и праксу једног
злочиначког покрета и
режима, а имајући у виду да
је сам био део партизанског
револуционарног
братства, хвале је вредна
еманципованост ових
страница у односу на
сваку врсту идеолошког
екстремизма.
миОдРаг ибРОвац
и његОвО дОба
приредио
верољуб вукашиновић
саиздаваштво с народном
библиотеком „јефимија“
трстеник, прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 236 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1246-0
756,00
Реч је о зборнику радова
са истоименог научног
скупа који је, поводом
стотину двадесет и пет
година од рођења једног
од најзначајнијих српских
филолога и романиста, чије
дело превазилази оквире
матичне културе, одржан у
Трстенику 21. септембра
2010. године.
Преглед радова који улазе
у овај зборник наговештава
разноврсност Ибровчевих
интересовања, као и
ерудицију и интелектуалну
ширину које су му омогућиле
да их артикулише у
комплексан и богат опус.
У ТУђем векУ
Добрица Ћосић
четврто издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 380 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1158-6
399,00
Ова јединствена књига
суочава нас с најважнијим и
најкритичнијим тренуцима
новије српске историје и
политике, од Милошевићеве
пропале и безуспешне
владавине, изневерених
очекивања петооктобарских
промена, укључујући и све оно
што се догађало непосредно
након 5. октобра а јавност до
сада није знала, до формирања
демократске владе, закључно
с Ђинђићевим политичким
преокретом и трагичним
атентатом.
Кључна питања која поставља
ова књига јесу зашто је
Добрица Ћосић, и после
Титове и Милошевићеве
власти, непожељан и „новој
власти“, иако је био дисидент
и стварао титоистичку
опозицију поретку, какву
политику према Србији воде
Европска унија и Америка, и
да ли ће Србија као држава
имати државничке памети,
политичке воље, умне снаге
и културног капацитета да
препозна сопствене заблуде
и фаталне грешке које је
направила у XX веку?
85
Сведоци епохе
ивО андРић
краљевина Југославија
и Трећи рајх
1939–1941
том I
Душан глишовић
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 860 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1068-8
2.484,00
Захваљујући сплету
политичких околности
и изузетним личним
способностима, Андрић је
априла 1939. постављен за
посланика у Берлину.
Његов боравак у главном
граду Трећега рајха изложен
је хронолошки превасходно
на основу обимне архивске
грађе, те читалац може да
скоро из дана у дан прати
делатности краљевског
југословенског посланика
у контактима с немачким
званичницима и
претпостављенима у
Београду. У Берлину је
дочекан као persona gratissima
и уживао је почасти као
представник државе која је с
нацистичком Немачком била
у добрим односима, све док у
изненадном преокрету није
дошло до напада Немачке на
Југославију, и Андрић постао
persona non grata.
86
бОСанСки РаТ
Добрица Ћосић
друго издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 276 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1255-2
400,00
На крају XX века читав свет
је усмерио поглед у босанску
ратну драму и трагедију.
Политички притисци, уцене,
договори иза затворених
врата, неприхватљиве
понуде, памет и фанатизам,
неостварени планови и
пропуштене шансе, Дејтонски
споразум и мир – директно
од сведока и учесника у тим
историјским збивањима.
Добрица Ћосић у књизи
Босански рат даје одговоре
на наша питања: шта се заиста
догађало преко Дрине и
како је створена Република
Српска...
За СУд иСТОРиЈе
О Стаљину
и стаљинизму
рој медведев
превела радмила мечанин
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 864 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0819-7
2.484,00
У Русији је 1990. објављен
први део књиге Роја
Медведева За суд историје, а
коначна верзија је изашла тек
2002. у Москви.
Да ли је Стаљин био луд? И
аутор се то питао, чим нуди
медицинскa образложења две
познате дијагнозе.
Да ли је Стаљин био шпијун
царске полиције? Зашто је
обезглавио војску уочи рата?
Где и зашто се сакрио кад су
Немци напали? Бухариново
предсмртно писамце и Титово
писмо Стаљину (1948)
пронађени су у фиоци писаћег
стола после Стаљинове смрти.
Зар је то могуће? Аутор је дао
одговоре на сва ова питања.
кРлежа и СРби
радован поповић
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 220 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1268-2
648,00
Сматрам да је важно да се баш
у оваквом смутном времену
појави књига о Крлежи,
као што је Поповићева:
непретенциозна у давању
судова и оцена – у правом
смислу непристрасна хроника
која говори језиком писца
самог и блиских му људи, из
које се могу упознати све
осцилације Крлежине према
српским интелектуалцима,
према Србима и Србији,
према Београду и слично.
Важно је данас скренути
пажњу на Крлежино
настојање да се повеже
са истакнутим Србима,
књижевницима и
политичарима, па макар то
било и на штету њиховог
народа, пошто се једино
тако може стећи увид у
збивања у култури и политици
некадашње Југославије и
разумети оно до чега је дошло
после њеног распада.
(Радован Вучковић)
дОк анђели СпаваЈУ
књига 4
марина рајевић Савић
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 400 стр.,
тврд повез, ћирилица
978-86-519-1035-0
1.620,00
У четвртој књизи су
сакупљени разговори
необичних и занимљивих
личности које о свом животу
и те како имају шта да кажу.
Драган Бабић, Оља Бећковић,
Мирјана Бобић Мојсиловић,
Владимир Волков, Пјер
Мари Галоа, Милан Гутовић,
Милован Данојлић, Владимир
Димитријевић, Радослав
Зеленовић, Сергије Лукач,
Душан Пешкир, Душан
Прелевић, Љубиша Ристић,
Слободан Турлаков, Миланка
Удовички саговорници су
Марине Рајевић Савић.
Текстови су илустровани
фотографијама из албума
саговорника.
Сведоци епохе
PRAXIS
мишљење као
диверзија
божидар јакшић
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 500 стр.,
броширан повез, латиница
978-86-519-1177-7
1.836,00
Желимо филозофски часопис
у оном смислу у којем је
филозофија мисао револуције:
непоштедна критика свега
постојећега, хуманистичка
визија доиста људског
свијета и надахњујућа снага
револуционарног дјеловања.
(„Чему Praxis“)
Моћ мишљења не треба
прецјењивати. Ниједно
мишљење није тако моћно
да би могло створити нови
свијет само својом силом.
Али мишљење не треба
потцјењивати. Доиста, бољи
свијет не може се створити
без мислеће обраде идеје
слободе, стваралаштва и
правде.
(Гајо Петровић)
ОдгОвОРи
мирко Чанадановић
пРОТив ЗабРана
здравко кучинар
друго допуњено издање, 2012,
17 х 24 цм, 132 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1082-4
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 272 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0903-3
540,00
1.080,00
Одговори су књига
полемичких текстова Мирка
Чанадановића, једног
од „најталентованијих
политичара млађе генерације,
коме је предвиђана блистава
каријера“, како је о њему
писао публициста Славољуб
Ђукић. Чанадановић је 1972,
у време обрачуна
с либерализмом у Србији,
поднео оставку на све
друштвене функције, да би
затим био искључен из Савеза
комуниста и годинама био
лишен учешћа у друштвеном
животу и под полицијским
надзором као политички
непријатељ. Рехабилитован
је 1989, али се није вратио
у Савез комуниста нити
је приступио некој другој
странци.
Ово је књига о једном
времену у коме у владајућем
режиму није било места за
неистомишљенике.
Разговор о социјализму
и култури, вођен у
Филозофском друштву Србије
1969, сведочанство је о
једном покушају да се уместо
политичке „акције у култури“
покрене снажна контраакција
ослобођења стваралаштва и
културе од спољашњих стега и
све чешћих забрана. Био је то
тада смео изазов и тестирање
власти, провера њене
стварне културне политике
и разоткривање дубоког јаза
између њених прокламација
о демократизaцији и мера
репресије. Непоновљив скуп
од око хиљаду учесника,
стваралаца из различитих
области – филозофије,
књижевности, филма,
позоришта, професора
и студената, био је знак
немирења и отпора,
виталности и спремности да
се избори слобода стваралачке
речи и чина.
пРепиСка 1991–1999.
Добрица Ћосић
и мирослав мајкл
Ђорђевић
прво издање, 2011,
16,5 х 23 цм, 200 стр.,
тврд повез, ћирилица,
ISBN 978-86-519-1083-1
540,00
Читалац има прилику да
се упозна с Ћосићевом и
Ђорђевићевом разменом
мишљења о кључним темама
у вези с трагичним периодом
последње деценије другог
миленијума, о њиховим
појединачним и заједничким
покушајима да се трагични
догађаји предупреде и спрече,
као и настојањима да се
последице тих догађаја учине
мање болним.
О томе да ли је покушај
спасавања српског народа од
последица туђих историјских
злонамерности и туђих и
сопствених историјских
грешака – који се у великој
мери показао као узалудан
– био унапред осуђен
на неуспех, или су, ипак,
постојале прилике да се
погубан ток догађаја донекле
преусмери у повољнијем
правцу – и уколико су
постојале – ко је крив због
тога што су пропуштене –
расправљаће се, вероватно, до
краја света.
СРпСки књижевни
ЗвеРињак
књижевни живот
Србије 1944–2000.
радован поповић
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 744 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1042-8
1.836,00
У књизи Српски књижевни
зверињак Радован Поповић
нуди прегршт докумената
у вези с књижевном и
ванкњижевном судбином
српских литерата и српске
литературе у периоду од 1944.
до 2000. године.
Кроз дневнике писаца и
књижевних посленика,
њихову преписку с колегама,
сродницима и моћницима,
званичне документе из
реченог периода, делове
стенограма са седница
књижевних удружења...
читалац овог зборника
има прилику да се упозна
с једним мучним, свакој, па и
уметничкој слободи изразито
ненаклоњеним временом,
а и понашањем уметника у
условима жестоког притиска.
87
Сведоци епохе
88
кОча пОпОвић
дУбОка љУдСка
ТаЈна
Душан Чкребић
великани СРпСке
шТампе
Димитрије боаров
Др владимир баровић
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 396 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0790-9
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 298 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0905-7
1.080,00
972,00
Књижевник, револуционар,
политичар, Коча Поповић је
у књизи Душана Чкребића
добио једну од најпотпунијих
биографија. Аутор је у богато
документованој књизи,
корак по корак, исписивао
чудесну биографију једног
надреалисте, генијалног
партизанског стратега а
у мирнодопском времену
политичара са стилом, који
је својом ерудицијом и
шармом освајао симпатије
саговорника, међу којима
су били и најмоћнији људи
послератног доба.
Ова књига садржи портрете
26 истакнутих новинара
који су, по мишљењу аутора,
обележили историју српске
штампе. Пошто је реч о
избору за који се не могу
поставити објективни
критеријуми, вероватно да
би га неки други историчари
штампе сачинили другачије,
али смо уверени да би већина
„великана“ наше штампе,
који су овде портретисани,
задржала место и у сваком
другом избору.
Како је наше полазно
становиште да су великани
нашег новинарства пре свега
они који су битно утицали
на друштво у своме времену,
као и на развој наше штампе
у целини, одлучили смо да у
избор уврстимо и оне који су
иначе чувенији као политичке
личности или као велики
писци и песници.
ТиТО – СТРОгО
пОвеРљивО
архивски документи
перо Симић
и звонимир Деспот
друго издање, 2011,
17 х 24 цм, 628 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1106-7
918,00
Ово је прва заједничка књига
једног српског и једног
хрватског аутора у последњих
пола века која се бави нашом
новијом историјом. У њој се
налазе 253 мање позната или
потпуно непозната документа
о Титу – од крсног листа и
највеће тајне његовог живота,
услова и околности под
којима га је Москва поставила
за генералног секретара ЦК
КПЈ и непознаница о сукобу
са Стаљином, до података о
његовим платама, ауторским
хонорарима и дечјим
додацима. Тито – строго
поверљиво омогућује читаоцу
да из прве руке упозна Тита
– највећег југословенског
политичара XX века.
пРиЈаТељи
мОга века
Добрица Ћосић
друго издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 432 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1159-3
756,00
Пријатељи мога века
јесу интимно Ћосићево
сведочанство у којем су речи и
аргументи, слобода мишљења
и порицања најјаче оружје.
Све шТО (не) кажем,
пОгРешнО Је
са CD-ом
неда валчић лазовић
саиздаваштво са ртС-ом,
прво издање, 2011,
17 x 24 цм, 256 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0626-1
1.080,00
Црвени шал Алена Роб-Гријеа, отмена уздржаност
Ж. М. Г. ле Клезиоа,
заразни смех Мишела
Онфреа, сензибилност
Петера Хандкеа, праскави
шарм Фредерика Бегбедеа,
„урнебесно трагични”
јунаци Душана Ковачевића,
непредвидивост Патрика
Бесона, трчање по киши
Данијела Пенака, потмули
немир Орхана Памука,
господство Слободана
Селенића, екстравагантна
лепота Амели Нотомб,
барокни обрти у ритму луле
Милорада Павића, одмерена
реченица Хорхеа Семпруна,
јужњачки темперамент
Марија Варгасa Љосе,
разбарушена машта Жана
Бодријара,
и још многи други детаљи
и ситуације постаће призори
забележени у мом сећању,
у мери да ћу те слике носити
као изузетно драгоцен
духовни пртљаг.
(Неда Валчић Лазовић)
Сведоци епохе
дневник СамОће
видосав Стевановић
четврто издање, 2011,
17 х 24 цм, 640 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1073-2
1.620,00
Писац који је нестао из српске
књижевности прво вољом
београдске политикантске
чаршије, а затим и несигурним
емигрантским путевима
на којима је стекао светску
славу и српско порицање.
Не желећи да „завија са
вуковима и пева са хоровима“,
у Дневнику самоће покушава
да одговори на питања зашто
смо тако лако склизнули
у самопорицање и колико
је тешко било сачувати
људска обличја и пријатеље у
тешким временима с почетка
последње деценије XX века.
Страницама ове књиге
пролазе писци који желе да
постану сопствени књижевни
јунаци, док у самоћи остају
они који желе да буду само
писци – сведоци и тумачи
свога времена.
СТаРО СРпСкО
књижаРСТвО
велимир Старчевић
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 256 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0689-6
810,00
Српске књижаре и књижаре
међу Србима Старчевић је
поделио, мада неформално,
на два типа. Једни су културни
посленици који своју
активност не узимају само
као свакодневни посао него
у њој виде значајну културну
мисију. Они су, као и свуда
у свету уосталом, мањина.
Постоје и они други, који
књижарство узимају као
посао који се ни по чему не
разликује од осталих. И једни
и други имали су у своме
времену значајну улогу
у ширењу књига.
Замишљена као нека
врста малог лексикона,
Старчевићева књига пружа
рељефну слику једног
релативног дугог раздобља
и даје низ прилога без којих
се не може замислити рад на
синтетичкој историји српске
културе.
дОСиЈе О благОЈУ
нешкОвићУ
прилози за биографију
венцеслав глишић
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 192 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0813-5
648,00
Благоје Нешковић је био
јака личност, са посебно
израженом вољом и енергијом
да све што замисли спроведе
у дело. Успео је да сачува свој
идентитет и по цену своје
политичке каријере
у колективистичком друштву
и у партији која је била
подређена вољи једног човека.
Био је посебан – било шта
да је радио, успео би у томе.
Нешковић је једна од ретких
особа која је од политичара
постала научник.
чаРшиЈа њУЗ
Слободан Стојићевић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 324 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0883-8
702,00
Пред читаоцима је 106
текстова прве новинске
критике новина код нас.
О томе уводничар Славољуб
Ђукић каже: „После свога
репортерског узлета,
Стојићевић је дошао на
идеју да у матичном листу
Политика пише о ономе
што друге новине пишу. Ако
штампа, по свом опредељењу,
себи дозвољава да свима
и свакоме попује или соли
памет, хајде да видимо како
она обавља овај деликатан
посао. А његов избор је
атрактивна, такозвана
жута штампа... Али, колико
год критички расуђује,
Стојићевић овом задатку
прилази са лепим осећањем
мере, култивисано, често
духовито и неувредљиво.
Никога не вређа, али и не
прашта глупости. Он просто
прелистава новине и из
њих издваја ’цаке’ у којима
се свашта може наћи. Час
насмеје читалаштво, час га
запрепасти, а изнад свега,
са лагодним осмехом, делује
васпитно на оне који пишу
у новинама и на оне који их
читају.“
СРпСкО
филОЗОфСкО
дРУшТвО
кратка историја
здравко кучинар
саиздаваштво са Српским
филозофским друштвом,
прво издање, 2011,
17 x 24 цм, 192 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0882-1
1.620,00
Ова монографија није само
историја једног малог, али
значајног удружења него је
много више од тога – приказ
трансформација српске
филозофије у једном врло
драматичном периоду,
пуном идеолошких прелома
и сукоба, периоду који
уопште није истражен иако
је од највеће важности за
разумевање догађаја који су
довели до садашњег стања
наше филозофске мисли.
Може се рећи да је ауторов
рад у том погледу пионирски
и да он поставља солидне
основе и мерила за будућа
истраживања.
(Слободан Жуњић)
89
Сведоци епохе
иСТОРиЈа
демОкРаТСке
СТРанке
у четири тома
саиздаваштво са институтом
за савремену историју
из београда,
друго издање, 2010,
тврд повез, ћирилица
диплОмаТиЈа и шаХ
ни конфронтација ни
капитулација
владислав јовановић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 348 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0914-9
864,00
У развијању односа
и сарадње са суседима
и другим земљама, а
посебно са интеграционим
целинама, морамо се чувати
оба опасна екстрема:
како конфронтације,
тако и капитулације.
Оба представљају пут
без повратка. Политика
конфронтације води
у развој који се најчешће
не може контролисати,
што је противно принципу
предвидивости у спољној
политици. А политика
капитулације спушта
нас одмах испод прага
равноправности са
другим земљама и наше
основне националне и
државне интересе оставља
незаштићеним и на вољу
другима. Зато водећа
и трајна максима наше
спољнополитичке стратегије
мора бити: ни конфронтација
ни капитулација.
90
вРеме шпРицеРа
зоран пановић
саиздаваштво са Дан графом,
прво издање, 2011,
17 х 24 цм, 336 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0866-1
864,00
Нова Пановићева књига
обухвата интервјуе са
личностима од којих неке,
нажалост, више нису међу
нама, а неке се тек спремају
да нас својим присуством
обележе. Неки од ових
људи не би сели једни
с другима за исти сто, а неки
једни за друге вероватно
нису ни чули. Новинар
Зоран Пановић, човек
интелектуално свестран
и заинтересован, не само да
је за све ове људе чуо него је
знао шта треба да их пита.
Захваљујући професионалном
елану, успео је да се, у
раздобљу од 1997. до 2010,
нађе са свима њима за истим
столом. А захваљујући
толеранцији и ширини тако
реткој на овим просторима,
а у журналистичкој послу тако
потребној, успео је не само
да за те различите столове
седне него и да за њима
поштено поседи.
(Владимир Кецмановић)
вРеме Једне
младОСТи
Ђоко Стојичић,
мирослав марковић
и перо Симић
приредио првослав вучковић
прво издање, 2010,
17 х 24 цм, 540 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0680-3
1.080,00
Ако, условно речено,
постоји историја која памти
и историја која настаје из
потребе да се заборави,
могли бисмо са валидном
аргументацијом и са
нескривеним задовољством
устврдити да је ово књига
која обогаћујe историју
која памти. Ова троделна
књига аутентично говори
о једном од најзначајнијих
периода наше новије
историје, од 1965. до 1973.
године. Она представља
својеврсни поглед изнутра
тројице бивших председника
Омладине Србије, јер је
настала на основу дневничких
бележака њених аутора.
Књига је обогаћена са још 12
прилога сарадника, креатора
и учесника разнородних
омладинских активности из
тог периода и илустрована
је са више од 140 фотографија.
пОлиТичкО гРОбље
Славољуб Ђукић
треће издање, 2010,
17 х 24 цм, 652 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0729-9
1.458,00
Такорећи сам све проживео
(и надживео), од немачке
окупације Србије до слома
Титове Југославије
и Милошевићеве Србије.
Гледао сам на ваљевској
пијаци вешање Стјепана
Стеве Филиповића, доживео
немачку окупацију, сретао
партизане и четнике, као
шеснаестогодишњак отишао
у рат, учествовао у ослобађању
Београда 1944, прошао пакао
Сремског фронта, све до Трста,
провео у новинарству више
од пола века, присуствовао
крупним догађајима и познавао
многе актере југословенске и
српске драме у другој половини
прошлог века. Осетио сам
потребу да се вратим на
овај пут и испричам своју
животну причу кроз пресудне
историјске догађаје чији сам
био сведок или учесник и кроз
цртице о бројним јавним и
политичким личностима које
су утицале на те догађаје и
обележиле другу половину XX
и прву деценију XXI века.
(Славољуб Ђукић)
награде:
„десимир Тошић“ за 2009.
Светосавски печат за 2010.
8.100,00
Четворотомна Историја
Демократске странке
обухвата историјски
период од оснивања „прве“
Демократске странке (1919)
до савременог политичког
живота „нове“ Демократске
стрaнке (2009). У прва два
тома обрађена је историја
Демократске странке
у раздобљу између два
светска рата. Централна
истраживачка тема треће
књиге јесу политика
и ставови Демократске
странке од 6. априла 1941.
до смрти Милана Грола
1952, у бурним временима
емиграције, окупације,
грађанског и ослободилачког
рата у земљи и ригидне
комунистичке политике после
ослобођења земље. Политичка
и програмска документа
Демократске странке, настала
од децембра 1989. до 2009,
чине окосницу садржаја
четврте књиге.
Сведоци епохе
Спортске
легенде
иСТОРиЈа
демОкРаТСке
СТРанке 1919–1928
бранислав глигоријевић
иСТОРиЈа
демОкРаТСке
СТРанке 1941–1952
момчило павловић
17 х 24 цм, 388 стр.
ISBN 978-86-519-0605-6
17 х 24 цм, 460 стр.
ISBN 978-86-519-0607-0
1.728,00
1.890,00
у оквиру библиотеке
Сведоци епохе 2011.
покренута је едиција
Спортске легенде с
циљем афирмације
и представљања
читалачкој публици
највећих спортских
достигнућа наших
шампиона и стручњака
на међународним
такмичењима, од
олимпијада до светских
и европских првенстава.
ОпСТанак
и пОвРаТак
борба за враћање у
олимпијски и светски
спортски покрет
1992–1996.
Ђорђе перишић
прво издање, 2012,
19 х 24,5 цм, 220 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1369-6
1.188,00
иСТОРиЈа
демОкРаТСке
СТРанке 1929–1941
Драган тешић
и коста николић
17 х 24 цм, 344 стр.
ISBN 978-86-519-0606-3
1.620,00
иСТОРиЈа
демОкРаТСке
СТРанке 1989–2009
приредили
коста николић,
бојан б. Димитријевић,
Срђан Цветковић
и Слободан гавриловић
17 х 24 цм, 796 стр.
ISBN 978-86-519-0608-7
3.348,00
Ова књига говори о
санкцијама Савета
безбедности УН према СРЈ,
од којих ни југословенски
спорт није био изузет
(Резолуција 757 СБ УН од 30.
маја 1992.) Санкције су биле
разлог што се Југословенски
oлимпијски комитет
у периоду 1992–1996.
највише бавио опстанком
југословенског спорта у
олимпијском и међународном
светском покрету и његовом
постепеном враћању у систем
међународних такмичења.
Књига је поткрепљена
бројним оригиналним
документима ЈОК-а и
Међународног олимпијског
комитета (МОК), као и
изјавама високих званичника
у бурним дешавањима
од 1992. до 1996. године.
бОгОмдани
маРаТОнац
прича о фрањи
михалићу, најбољем
југословенском
атлетичару свих
времена
владета недељковић
прво издање, 2011,
19 х 24,5 цм, 192 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0722-0
972,00
Богомдани маратонац описује
животни пут и бриљантну
спортску каријеру нашег
славног маратонца и најбољег
југословенског атлетичара
свих времена, Фрање
Михалића. Куриозитет јесте
то да је Михалић и данас,
у 92. години, спортиста
рекреативац.
У овој монографији први
пут се износе нови или
мало познати детаљи о
освајању сребрне медаље у
маратону на Олимпијским
играма у Мелбурну 1956.
године. Описани су
најинтересантнији детаљи
из Михалићевог динамичног
живота: како су желели да
га ожене у Бразилу, како је
био бржи и издржљивији
од крадљиваца аутомобила,
носорога или воза...
91
Сведоци епохе
корени
жеРавица СвеТСке
кОшаРке
ранко жеравица
приредио
милутин лута павловић
саиздаваштво с вишом
кошаркашком школом,
прво издање, 2011,
19 х 24,5 цм, 300 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0888-3
2.700,00
Књига је узбудљиви
животопис стратега победа
над кошаркашким велесилама,
САД и тадашњим СССР-ом,
подсећање на ходограм
од „банатског блата до
светског злата“, исповест
о формирању сопствене
тренерске филозофије,
преглед најзанимљивијих
„путних извештаја“ траженог
предавача на бројним
семинарима и стручним
скуповима у више од 20
земаља света...
Шлаг на овој кошаркашкој
торти јесте и поглавље
„Други о Ранку“, у коме су
бројни учесници ове игре,
функционери, стручњаци,
играчи које је тренирао,
новинари... на свој начин
осветлили животни пут
човека који је, осим потпуне
преданости спорту, успео
да има срећну и успешну
породицу.
92
пре више од једног
века, знаменити
научник јован Цвијић
са својим сарадницима
и ученицима започео
је вековни подухват
српске науке:
антропогеографско
испитивање српских
земаља, у склопу кога
су истраживана насеља,
порекло становништва
и обичаји. Студије
настале у овог пројекта
објављиване су у
Српском етнографском
зборнику Српске
краљевске академије
и данас су права
библиофилска реткост,
коју поседује мали број
институција, библиотека
и појединаца.
у оквиру едиције
Корени биће објављена
фототипска издања из
Српског етнографског
зборника, али и
студије о пореклу
српских породица,
њиховим миграционим
кретањима и обичајима,
објављене у другим
издањима. обласно
груписана издања ове
едиције употпуњена су
поговорима који указују
на релевантне студије
и расправе објављене у
последњих пола века.
првих 17 књига Корена
посвећене су предеоним
целинама које
обухватају територију
централне и западне
Србије: од велике
мораве на истоку, Саве
на северу, Дрине на
западу, рзава и западне
мораве на југу.
СРбиЈа
насеља, порекло становништва, обичаји
приредио борисав Челиковић
саиздаваштво са Сану,
прво издање, 2010/2012,
16,5 X 23,4 цм
тврд повез, ћирилица
наСеља СРпСкиХ
Земаља
књига 1, 812 стр.
ISBN 978-86-519-0891-3
СРбиЈа
лепеница
књига 3, 488 стр.
ISBN 978-86-519-0906-4
књига 5, 788 стр.
ISBN 978-86-519-0645-2
1.566,00
1.620,00
1.350,00
наСељавање СРбиЈе
гРУжа
ТакОвО
књига 2, 928 стр.
ISBN 978-86-519-0836-4
књига 4, 848 стр.
ISBN 978-86-519-0612-4
књига 6, 612 стр.
ISBN 978-86-519-0668-8
1.728,00
1.674,00
1.458,00
Сведоци епохе
Ужички кРаЈ
качеР
књига 7, 476 стр.
ISBN 978-86-519-0732-9
књига 9, 556 стр.
ISBN 978-86-519-0754-1
1.188,00
1.296,00
дРагачевО
ЈаСеница
књига 8, 436 стр.
ISBN 978-86-519-0718-3
књига 10, 768 стр.
ISBN 978-86-519-0776-3
1.188,00
1.512,00
ОкОлина беОгРада
и СмедеРева
књига 11, 1.004 стр.
ISBN 978-86-519-0950-7
1.836,00
РУднички ОкРУг,
РУдничка мОРава
књига 12, 556 стр.
ISBN 978-86-519-0961-3
1.296,00
шУмадиЈа,
шУмадиЈСка
кОлУбаРа
књига 13, 676 стр.
ISBN 978-86-519-1015-2
1.404,00
ваљевСка Тамнава
књига 14, 528 стр.
ISBN 978-86-519-1030-5
1.296,00
кОлУбаРа
и пОдгОРина
књига 15, 920 стр.
ISBN 978-86-519-1046-6
1.728,00
СРедње пОдРиње,
ЈадаР и Рађевина
књига 16, 956 стр.
ISBN 978-86-519-1065-7
1.728,00
93
Сведоци епохе
У припреми
ТимОк, Заглавак,
бУЏак, СвРљиг
алекСиначкО
пОмОРавље, бања,
гОлак
галипОљСки СРби
ЈагОдинСки ОкРУг,
белица
књига 17, 540 стр.
ISBN 978-86-519-1187-6
1.296,00
левач и Темнић
књига 18, 1.192 стр.
ISBN 978-86-519-1203-3
1.836,00
94
пОмОРавље велике
мОРаве, РеСава,
кУчаЈ
књига 19, 648 стр.
ISBN 978-86-519-1265-1
1.944,00
млава, ХОмОље,
Звижд
књига 20, 964 стр.
ISBN 978-86-519-1263-7
1.728,00
пОРеч, кРаЈина
и кљУч
књига 21, 1.008 стр.
ISBN 978-86-519-1264-4
1.620,00
цРна Река
књига 22, 1.088 стр.
ISBN 978-86-519-1458-7
1.728,00
књижевне науке
уредници
гојко Тешић
наташа марковић
милка Зјачић аврамовић
извршни уредници
милка зјачић аврамовић
маја живковић
миодраг раичевић
небојша марић
књижевне науке
Основа
колекција Основа
обухвата теоријe
књижевности,
енциклопедијске
речнике и лексиконе
теоријских појмова
превeдене сa енглеског,
немачког, француског,
руског и других
светских језика.
у колекцији су
представљени
и најугледнији
посленици српске
науке о књижевности.
96
(Миливој Солар)
ТеОРиЈа
књижевнОСТи
са рјечником
књижевнога називља
миливој Солар
пОСлеРаТна СРпСка
књижевнОСТ
1945–1970. и њена
иСТОРиЈа
предраг палавестра
прво издање, 2012,
15,7 х 23 цм, 576 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1199-9
прво издање, 2012,
15,7 х 23 цм, 568 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1456-3
1.296,00
1.296,00
Теорију књижевности
написао сам 1974. године.
Била је добро примљена,
представљена је и у
Београду, доживјела је
бројна издања, а колико ми
је познато, употребљавала се
и на ширем подручју бивше
државе. Мислим да то прије
свега захваљује настојању
да школску традицију
повежем с тада сувременим
схваћањима о интерпретацији,
руском формализму и
структурализму. Нисам
при томе желио да књигу
сувише оптеретим властитим
стајалиштима. Писао сам
у жанру примјереном
приручнику, настојао сам
само упозорити на основне
појмове и постојеће спознаје,
но ипак држим да сам се
„одмакнуо“ од тада устаљених
образаца и „примакнуо“
схваћању књижевности као
самосвојне стваралачке
дјелатности.
(Миливој Солар)
Палавестра je борац
против тоталитаризма y
политичком и културном
животу.Токове послератне
српске књижевности он
управо осветљава из тог
угла. Најближи су му они
писци који су својим даром,
својом храброшћу највише
допринели ослобађању од
политичког притиска и,
не баш ретко, од правог
политичког терора.
Литература je могућна само
као слободан и аутономан
чин. Поуздано je овај
критичар препознавао све оне
прикривене, слободоумним
паролама камуфлиране тежње
и акције које су отежавале
разликовање истинске
независности мишљења
од ропског мајмунисања.
Борба за демократију y
политичком животу одвијала
ce упоредо са залагањем за
плурализам и аутономију
књижевног израза. Када
ce данас чита Послератна
српска књижевност, осећа ce
на њеним страницама патос
слободне мисли.
(Павле Зорић)
...када СаЗРемО каО
кУлТУРа...
Стваралаштво српских
списатељица на
почетку XX века
(канон – жанр – род)
магдалена кох
превела јелена јовић
предговор
биљана Дојчиновић
прво издање, 2012,
15,7 х 23 цм, 356 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1503-4
1.836,00
Зашто смо овако дуго
чекали на књигу која
говори о историји женског
стваралаштва? Одговор је
у самом наслову, у наводу
Исидоре Секулић, који нам
поручује да тек онда „када
се смиримо, када сазремо
као култура“ можемо бити
спремни да правилно оценимо
стваралаштво српских
списатељки. Реч је о књизи
као, изгледа, још увек једином
могућем облику отпора
против заборава у култури.
(Биљана Дојчиновић)
фенОменОлОгиЈа
и вишеЗначнОСТ
књижевнОг дела
Драган Стојановић
прво издање, 2011,
15,7 х 23 цм, 232 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0927-9
864,00
Двосмислица је омиљено
средство изражавања
пророка – питијски говор! – и
дворских будала. Добар део
свог успеха и угледа ове две
професије захваљују употреби
нејасних и вишесмислених
исказа.
Уколико се пророчанство
не испуни, двосмисленост с
којом је изречено обезбеђује
одступницу: оно није ни
требало да буде схваћено
тако као што је схваћено, већ
другачије, оно значи и нешто
друго.
Слично је с дворским
будалама: њихове игре речи
имају више значењских
планова. Под плаштом
лудости луда говори и оно
што се озбиљно и разговетно
не би смело рећи, шеретлук
постаје спроводник истине,
нечег што се крије.
иСТОРиЈа мОдеРне
кРиТике
књига 1
рене велек
превела миља јовановић
пОеТика СРпСке
авангаРде
радован вучковић
пОеЗиЈа СРпСке
авангаРде
радован вучковић
пРОЗа СРпСке
авангаРде
радован вучковић
прво издање, 2011,
15,7 х 23 цм, 392 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0821-0
прво издање, 2011,
15,7 х 23 цм, 358 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0820-3
прво издање, 2011,
15,7 х 23 цм, 264 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0797-8
864,00
864,00
756,00
Радован Вучковић је један
од најбољих и најзначајнијих
савремених истраживача
новије српске књижевности,
везан првенствено за
авангардне токове српског
и хрватског модернизма XX
века. Његове синтетичке
студије о поетици хрватског
и српског експресионизма,
авангардној поезији,
модерној прози и драми,
радови о међуратним
критичарима и токовима
поратне књижевности,
незаменљиви су путокази
за многа потоња научна
и критичка истраживања.
Ти Вучковићеви радови
представљају досад
најбољу, најпотпунију
и најсвеобухватнију
књижевноисторијску
систематизацију нове
књижевности, без којих се
неће моћи написати историја
српске књижевности XX века.
(Академик Предраг Палавестра)
Умеће тумачења поезије
скоро да је равно уметности,
посебно поезије која је, попут
авангардне, пледирала да буде
нова, друкчија, шокантна,
демократска, универзална
и која је била – уза све то
– противречна „сама собом“
и скоро увек y колизији са
песничким програмима.
Вучковић је y томе успевао
иако се није посебно бавио
језиком и језичком страном
песничких текстова (што не
би било незанимљиво!), већ
је, како се то види из његових
типолошких одредница,
настојао да утврди основне
црте односа песме, односно
поезије коју проучава.
Вучковићева књига, по томе
како је замишљена и какве
резултате нуди, прва је на
нашим просторима. Грађа
коју је она захватила довољно
је широка да се њоме могу
бавити тимови истраживача,
ако не и читаве институције.
(Живан С. Живковић)
Радован Вучковић у овој
студији за централни
предмет свог истраживачког
интересовања узима
српску прозу авангардних
поетичких својстава,
настојећи да у турбулентним
трансформацијама
књижевне праксе између два
светска рата уочи некакав
развојни систем, односно
да класификује уочене
стилскообликовне појаве
и тенденције. Авангардна
проза се, према Вучковићу,
у српској књижевности
јавља у следећим видовима:
експресионистичка ратна
проза, експресионистичка
магична и сатирична проза,
авангардна проза утемељена
на домаћем фолклору
и традицији, дадаистичка
проза, надреалистичка проза,
проза социјалног или новог
реализма.
(Михајло Пантић)
прво издање, 2012, 15,7 х 23 цм,
тврд повез, латиница
књижевне науке
У припреми
мОдеРни РОман
двадеСеТОг века
радован вучковић
прво издање, 2012, 15,7 х 23 цм,
тврд повез, латиница
пОчеци
мОдеРне СРпСке
књижевнОСТи
предраг палавестра
прво издање, 2012, 15,7 х 23 цм,
тврд повез, латиница
пОвиЈеСТ СвЈеТСке
књижевнОСТи
миливој Солар
прво издање, 2013, 15,7 х 23 цм,
тврд повез, латиница
енциклОпедиЈа
књижевниХ РОдОва
и вРСТа
гжегож газда
превела ивана Ђокић
прво издање, 2012, 15,7 х 23 цм,
тврд повез, латиница
палимпСеСТи
жерар женет
превео миодраг радовић
прво издање, 2013, 15,7 х 23 цм,
тврд повез, латиница
97
књижевне науке
98
Знак
Знак је нова
српска модерна
књижевнотеоријска
колекција. Створена је
с намером да надомести
недостатак некадашњих
капиталних нолитових
библиотекa Књижевност
и цивилизација
(уредник јован христић)
и Сазвежђа (уредник
милош Стамболић)
и просветине
Књижевни погледи.
поред појединачних
ауторских остварења
колекцију обогаћују
тематске хрестоматије
и антологије теоријске
мисли од антике до
данашњих дана, потом
велики зборници
о појединим темама
модерне књижевне
науке.
енеРгиЈа СакРалнОг
У УмеТнОСТи
Драган Стојановић
друго допуњено издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 416 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1478-5
1.296,00
Сакрално понекад додирне
уметниково биће и тако
покрене његов дух, његову
имагинацију. За дејство
енергије сакралног у
стваралачком чину није
пресудно да ли је такав
додир трајао само један
трен или много дуже, да ли
је био тангенционалан, једва
приметан, тако да га уметник
можда није био ни свестан, или
је онај који у уметнику ствара
био, уз пуну самосвест, дубље
и по разним правцима прожет
таквом енергијом.
Зато је, на крају, од пресудне
важности уочити шта значи то
што Matеr gloriosa у Гетеовом
Фаусту одобрава, уважава,
земаљску љубав, у свим њеним
видовима. Не значи да човек,
самим тим што постоји, што се
нашао на овом свету, већ уме и
да воли. То треба да научи.
апОкалипСа Сад
нацрти о
божанственом маркизу
јовица аћин
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 132 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1403-7
540,00
Аћин истражује дело
божанствено-безбожног
Маркиза де Сада, и то у
спрези с неколико пресудних
момената из пишчевог
живота. Маркиз је себе
апокалиптизовао, и тако је
постао пророк тела и црни
пророк нашег времена. У овој
књизи призиван је не да бисмо
га разумели, што је постало
већ само сујета, него да се
попут њега не разочаравамо
ни пред каквим искушењем
опстанка. У том погледу је
књижевност најпотребнија
лекција коју држи живот.
Али, има ли још коме? Да ли
неко још за ту лекцију мари?
Колико год нас било на
свету, свет све више некако
бива пуст. Мучено жудњом
за слободом, ово доба је
устоличило смрт и злочин као
ниједно пре.
Дело Маркиза де Сада
је у многим елементима
екстремна књижевност. А
аутор ове књиге заправо трага
за елементима теорије коју
таква књижевност подједнако
претпоставља и захтева.
ХеРменеУТика
књижевнОСТи
милослав шутић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 404 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1243-9
1.080,00
У збирци огледа о српској
књижевности Милослав
Шутић полази од идеје
о могућности остварења
херменеутичког круга, на
начин на који је тај појам
разумео Шлајермахер. У том
смислу, текст књижевног
дела сматра се првом,
пресудном, неизменљивом
чињеницом; тумачење се
креће путем истовремено
одређене и неодређене
семантике језичких и
знаковних структура
књижевног дела; затим
се, у контексту естетског
доживљаја књижевног дела,
до извесне мере разјашњава
оно што је у њему загонетно.
Пажљивом анализом текста
и аргументацијом која узима
у обзир традицију на коју се
дело ослања, као и најважније
судове о питањима које дело
покреће, које су износили
европски хуманисти и
филозофи, аутор проширује
круг сазнавања неких од
највреднијих дела српске
књижевности: народне
поезије, Иве Андрића,
Момчила Настасијевића и
Бранка Миљковића.
гОли пРипОведач
поетика за
екстрареалистичко
приповедање
јовица аћин
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 284 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1129-6
810,00
Инвентивно комбинујући
свакодневни, есејистички и
наративни говор, Аћин у овој
књизи износи своје виђење
извесне екстрареалистичке
поетике приповедања.
Када је реч о књижевној
рефлексији, као и када је реч
о причи, ауторово богато
искуство прати, кроз осврте
и самоосврте, обиље увек
нових идеја чијој живописној
подстицајности морамо да
будемо захвални. Истински
стваралачки, неочекивани
увиди и наговештаји
предочавају нам тлоцрт
ауторске поетике која у исти
чвор везује живот и писање.
Текст књиге, својим језиком
и стилом, често оплемењен
притајеном духовитошћу,
функционише као књижевни
текст, па читаоци могу у
њему и да уживају. У сваком
случају, такозвана књижевна
теорија овде преступа своје
међе и готово изискује да
и сама буде уврштена у
књижевне жанрове. Аћин
је неупоредиви истраживач
граничних територија, а то
сјајно потврђује ово дело.
наУка О
књижевнОСТи
У РекОнСТРУкциЈи
Увод у савремене
студије књижевности
марко јуван
превела миљенка витезовић
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 364 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0803-6
1.188,00
Након што је наука о
књижевности прошла кроз
радикалну аутодеструкцију
крајем миленијума, у условима
глобалне меркантилизације
науке, нашла се на ивици
друштвене пажње и пропасти.
Ако жели да избегне
маргинализацију, укидање или
утапање у културним студијама,
наука о књижевности
мора концептуално и
институционално да се
реконструише. Може
кренути од чињенице да
је литерарност значајна
друштвено-културна појава коју
релевантно можемо објаснити
ако науку о књижевности
трансформишемо у теорију
и историју књижевног
дискурса. Из тог аспекта,
и у позадини постмодерних
методологија, Јуванов увод
у студиј књижевности изнова
конципира неке темељне
појмове науке о књижевности
као што су текст, структура,
жанр, стил, фикција, простор
и меморија.
(Марко Јуван)
баХТин, баРТ,
СТРУкТУРалиЗам
књижевност као
спознаја и могућност
слободе
андреа лешић
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 216 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0931-6
756,00
Основна теза ове књиге
јесте да је књижевност
јединствени когнитивни
медиј за процесуирање
друштвене, културне и
језичке комплексности
или, ако читалац више воли
поетичније дефиниције,
ментална мрежа којом се
лове свјетови. Кроз анализу
идеја Михаила Бахтина и
Ролана Барта она учествује
у когнитивно-поетичком
пројекту оживљавања
концепције књижевности
као партикуларног,
дистинктивно-когнитивног
алата који, управо због
те своје способности да
моделира комплексност
друштвених свјетова,
може бити и моћни метод
идеолошког поробљавања
и средство менталног
ослобађања.
(Андреа Лешић)
мебиЈУСОва вРпца
књига о просторима
јосип ужаревић
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 432 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0798-5
1.080,00
Мебијусова врпца. Књига о
просторима има пет дијелова.
У први дио уврштене
су расправе које се баве
истраживањем суодноса
извањскога простора, тијела и
мозга, односно перцептивним
механизмима који судјелују
у обликовању, обради и
разумијевању просторне
обавијести. Други је дио књиге
посвећен сплету проблема
повезаних с визуалношћу и
сликарством – као медијима
у којима простор долази до
особита изражаја. Средишња
расправа трећег дијела тиче се
просторно-оријентацијских
аспеката писма као графички
изражена језика. У четвртом
дијелу најприје су обрађени
неки опћи проблеми језично-умјетничкога стваралаштва,
затим су на конкретним
књижевним текстовима
показане различите просторне
концептуализације, а на крају
су изложене теорије неких
књижевних теоретичара.
Посљедњи дио на неки
начин пробија проблемске
кругове књиге јер се бави
интригантним проблемима
концептуализације времена.
(Из пишчевог предговора)
ЗадОвОљСТвО
У ТекСТУ
& варијације о писму
ролан барт
превео јовица аћин
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 164 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0737-4
594,00
Ево најзад састављен, и први
пут представљен амбициозни
пројект Ролана Барта: пројект
који је пратио кроз историју
човечанства, процес спорог
гомилања трага писања,
од монументалног знака,
гравиране или сликане
материје до састављања
текста, текстова, до
искрсавања читања, читаоца,
уживања у читању. Написани
у времену између 1971. и
1973, компоновани у виду
рубрика и параграфа, следећи
хомогену схему, Задовољство
у тексту & Варијације о писму
имали су различите судбине:
док је први одмах упознао
велики успех, други, намењен
једној од италијанских
колекција, био је објављен
тек постхумно, у Бартовим
Сабраним делима.
Читати данас оба ова текста,
онако како су у овој књизи
историјски реконструисана
и онако како су била
замишљена, значи пронаћи
разлоге једне „бесконачне
праксе“: праксе памћења
писма и оданости писму.
(Карло Осола)
књижевне науке
(Карло Осола)
ЈеЗик и
књижевнО дЈелО
зденко лешић
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 332 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0430-4
1.080,00
Књижевност је језичка
умјетност, а књижевно дјело је
језичка умјетнина. Моја књига
је елаборирала управо тај став.
Свијест о томе да књижевност
није ништа друго него језик
постала је средишња тачка
књижевнотеоријске мисли
оног времена. Наравно,
то се увјерење јавило под
пресудним утјецајем оних
стваралачких искустава које
је током XX стољећа стицала
сама модерна књижевност,
која је постала свјесна свога
медија у мјери у којој су то
била ријетка раздобља у
прошлости. Јер, свака се нова
поетска генерација од почетка
XX стољећа појављивала на
сцени са позивом на препород
језика, на револуцију у
језику, а крилатица о поезији
као „испитивању језичких
могућности“ постала је
један од лајтмотива читаве
модерне књижевности.
Сасвим природно, и модерна
књижевнокритичка мисао
кренула је у истом правцу,
поставивши у средиште своје
пажње сам језик, његову
природу и његове изражајне
могућности.
(Зденко Лешић)
99
књижевне науке
У припреми
појмовник
књижевнОСТ
и њена иСТОРиЈа
зденко лешић
као и протобиблиотека
Појмовник (народна
књига, 1995–2006),
посвећена је искључиво
књижевним појмовима
(с референцама
које се односе на
остале уметности
и филозофију).
замишљена је као нека
врста великог речника
кључних појмова науке
о књижевности,
који једног дана
може прерасти
у малу књижевну
енциклопедију. Чине је
неколико паралелних
сегмената:
1) кључни појмови науке
о књижевности
2) обрада жанрова
3) стилске формације
4) књижевнотеоријска
мисао – нове
методологије
5) мали теоријски
зборници
6) хрестоматије
о значајним феноменима
модерне науке
о књижевности
7) књижевноисторијски
пресеци модерних
токова књижевне
уметности
8) разговори са великим
књижевним мислиоцима
9) теоријска преписка
итд.
прво издање, 2012, 13,5 х 20 цм,
броширан повез, латиница
геОмеТРиЈа
књижевнОСТи
ненад николић
прво издање, 2012, 13,5 х 20 цм,
броширан повез, латиница
УТОпиЈа СмеХа
игор перишић
прво издање, 2012, 13,5 х 20 цм,
броширан повез, латиница
пОеТика
кРивОТвОРења
јовица аћин
прво издање, 2012, 13,5 х 20 цм,
броширан повез, латиница
100
О СТилУ
маРСела пРУСТа
лео шпицер
превела Дринка гојковић
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 156 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978–86–519–1494–5
432,00
Лео Шпицер (Leo Spitzer, 7.
фебруар 1887, Беч, Аустрија
– 16. септембар 1960, Форте
деи Марми, Италија), познати
романиста и хиспаниста, један
од утемељитеља стилистичке
критике, докторирао је
1910. (Die Wortbildung als
stilistisches Mittel exemplifiziert
an Rabelais / Творба речи
као стилско средство на
примеру Раблеа). Одлично је
знао више од десет светских
језика. Предавао је у Бечу,
Бону, Марбургу и Келну.
Кад су националсоцијалисти
приграбили власт, емигрирао
је 1933. у Истанбул, где је
основао катедру за европску
филологију. Године 1936.
прешао је у САД и преузео
катедру за романистику
на Универзитету Џонс
Хопкинс. Аутор је великог
броја лингвистичких анализа
највећих дела француске,
шпанске, италијанске
књижевности. Шпицерови
најзначајнији текстови
објављени су у Stilstudien I
и II, а његов методолошки
најважнији текст је
Лингвистика и теорија
књижевности (Linguistics and
Literary History, 1948).
ЈеЗичка УмеТнОСТ
шиЗОфРениЈе
Један поглед на
Хелдерлинов „поглед“
роман јакобсон
превела Дринка гојковић
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 96 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1500-3
378,00
Роман Јакобсон, рођен 1896,
истакнути је представник
руског формализма, суоснивач
Прашког лингвистичког круга
(Cercle linguistique de Prague)
и духовни отац француског
структурализма (Times
Literary Supplement). Био је
професор на универзитетима
Харвард и МИТ. Јакобсон је
аутор низа изузетно значајних
дела из лингвистике и теорије
књижевности, преведених на
више од двадесет светских
језика. Оглед Језичка
уметност шизофреније.
Један поглед на Хелдерлинов
’Поглед’ објављен је први пут
на немачком језику 1976, у
едицији Suhrkamp taschenbuch
wissenschaft, и представља
једну од Јакобсонових
најфасцинантнијих и
најпровокативнијих анализа
поезије.
пОСТмОдеРниЗам
Сасвим кратак увод
кристофер батлер
превео предраг мирчетић
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 166 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1002-2
540,00
Током последње две деценије
постмодернизам је био
помодна реч у савременом
друштву. Међутим, може
ли он бити дефинисан?
У овом кратком уводу
Кристофер Батлер ставља
на пробу и испитује кључне
идеје постмодерниста и
њихово бављење теоријом,
књижевношћу, визуелним
уметностима, филмом,
архитектуром и музиком.
Он посматра уметнике,
интелектуалце, критичаре
и стручњаке из друштвених
области „као да су чланови
лабаво сачињене и свађалачке
политичке странке“ – странке
која укључује чланове
попут Синдија Шермана,
Салмана Руждија, Жака
Дериде, Волтера Ебиша и
Ричарда Рортија – стварајући
широк забавни оквир који
треба да открије мистерије
„постмодерног стања“,
од политизације музејске
културе до култа политичке
коректности.
књижевне науке
пеСма У пРОЗи
или пРОЗаида
бојана Стојановић
пантовић
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 208 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1404-4
594,00
Песма у прози или прозаида
јесте прва целовита
студија у српској науци о
књижевности о историјским,
теоријским и компаративним
аспектима жанра, који је
током последња два века
постао знак модернизације
бројних светских литература,
укључујући и српску.
Иако у себи синтетизује
одлике поезије и прозе, од
Бодлера до данас, песма у
прози представља посебну
дискурзивну праксу засновану
на изразито ауторефлексивној
свести њених аутора.
УвОд У ТеОРиЈе
СмеХа
кратак преглед
теорија смеха од
платона до пропа
игор перишић
друго издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 176 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0483-0
432,00
Недостатак озбиљних
студија о смеху и извеснa
вредноснa потцењеност
овог феномена у историји
проучавања књижевности и
културе у Србији, подстакао
је Игора Перишића
да на већем простору
представи, објасни и учини
„јавнотеоријски“ видљивим
колико смех у интеракцији
с производима културе
формира једну од традиција
те културе. Стога је ова
књига увод у свеобухватнија
књижевнотеоријска и
књижевноисторијска читања
смехотворности српске
постмодерне књижевности и
представља важан тренутак у
српској модерној књижевној
науци.
деСеТ пиСаца – деСеТ
РаЗгОвОРа
бранимир Ћосић
приредио јован пејчић
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 208 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1409-9
594,00
Мој задатак је чист и јасан:
спремити грађу за будућег
књижевног и културног
историчара; дати једним
књижевницима да дођу у
интимнији додир са идејама
других; омогућити читаоцима
да могу интимније упознати
своје вољене писце. Јер тога
има код нас – да са смрћу
писца ишчезне и његова
успомена, и историчар, често
узалуд, тражи да упозна
човека; дешава се да два
књижевника живе у исто
време, да теже једном истом
идеалу, а никад концепције
једнога не дођу у додир
са концепцијама другога;
постоји, најзад, код нас, по
забаченим нашим крајевима,
читав низ верних читалаца
који прате сваки корак свога
писца, који знају где је кад и
како и шта штампао, који га
читају, воле, а који не знају
ништа о њему као човеку,
ни какав је, ни где живи, ни
чиме је преокупљен. Ја ћу се
трудити да моји разговори
испуне тај пространи циљ...
(Бранимир Ћосић)
пОеТика књижевнОг
РаЗгОвОРа
јован пејчић
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 164 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1301-6
540,00
Шта је, уопште, разговор?
Како је он могућ? Ко све, шта
све и на какав начин учествује
када се разговор догоди – које
су претпоставке његовог
заснивања? Када и чиме
међуљудска комуникација
надраста просту размену
вести и претвара се у дубљи
сусрет двају бића, две свести,
два животна, душевно-духовна
плана, постајући – разговор?
Из општости ових питања
изводе се све специфичности
књижевног разговора као
самосталног жанра у систему
документарно-уметничких
врста књижевности.
Књижевни разговор
конституисао се, наиме,
и постоји као облик који
сопствену многочлану
структуру успоставља
особеним укрштањем
разнородних тематских
и аналитичких елемената
више жанрова литерарног
и мисаоног стварања:
аутобиографије, дневника,
мемоара, поетичког
самоосветљавања, личних
осврта на узоре и културну
традицију, на стваралаштво
савременика...
ваш м. гаСпаРОв...
михаил леонович
гаспаров
превела радмила мечанин
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 112 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1280-4
540,00
Гаспаров је крчио свој пут
у науци на основу Јархових
поставки, што се
види из подтекста, а писма
Брагинској садрже његове
погледе на конкретна питања
из класичне филологије и
проблеме с којима су се
обоје суочавали, морални
кодекс истраживача, као
и занимљиве случајеве
из тадашњих збивања у
култури. Савети младом
истраживачу, довијање како
избећи идеолошке препреке
у акутним приликама,
заједничке дилеме приликом
превођења класичне
књижевности итд. – сва та
писма јесу коцкице које се
спонтано слажу у мозаик
којим се открива слика живота
људи посвећених науци, у
времену када се тај њихов рад
није вредновао.
Укратко, Гаспаровљева
писма Брагинској су не само
драгоцено сведочанство
о научном животу једне
генерације већ и водич
кроз антику, и показатељ
жртвовања раду чији је исход
неизвестан.
(Радмила Мечанин)
101
књижевне науке
Рани баХТин
Душан радуновић
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 232 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1197-5
756,00
Књига, подељена на
шест поглавља, бави
се проучавањем списа
теоретичара књижевности
и културе Михаила Бахтина,
насталих између 1919. и
1929. – од програмског текста
„Уметност и одговорност“,
па до чувене монографије
Проблеми стваралаштва
Достојевског.
Ауторово интересовање
за Бахтина и његову мисао
старије је од Радуновићеве
британске универзитетске
каријере. Оно вуче корене из
ране, студентске, београдске
фазе његовог интелектуалног
развоја. Велики руски
мислилац, очигледно,
представља трајни предмет
његовог занимања и заузима,
у најмању руку, позицију
првог међу једнакима
у односу на истакнуте
представнике других области
којима се Радуновић бави,
као што су, на пример,
социологија и филозофија
знања, или историја и теорија
источноевропског филма.
102
пРинципи СРпСке
веРСификациЈе
Светозар матић
приредила
мирјана Д. Стефановић
прво издање, 2011,
11,5 х 19,5 цм, 272 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1128-9
864,00
Иако је најпознатији по
својој студији о принципима
изградње уметничког стиха у
српском песништву, Светозар
Матић се овом књигом
представља и као врстан
историчар српског стиха.
Светозар Матић (Зајечар,
1887. – Београд, 1975, осим
истраживања дубровачке и
усмене народне књижевности,
преводио је и с руског, руске
писце, али је с тог језика на
матерњи језик писца превео
мемоаре Симеона Пишчевића
из XVIII столећа. Објавио
је две књиге из историје
народног певања, гимназијски
приручник из историје српске
књижевности, али су од
великог значаја и појединачни
његови радови из српске
књижевности XVIII столећа,
између осталог, открића
Доситејевих проповеди из
Далмације и једне грађанске
песме о Симеону Зорићу.
ТРагедиЈа
Сасвим кратак увод
ејдријан пул
наРаТОлОшки
Речник
Џералд принс
прво издање, 2011,
11,5 х 19,5 цм, 168 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0992-7
прво издање, 2011,
11,5 х 19,5 цм, 272 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0941-5
540,00
810,00
Тешко је замислити „кратак“,
а релевантан преглед
најважнијих проблема који су
се од антике до данас јављали
у вези с трагедијом. Професор
Ејдријан Пул је, међутим, свој
подухват замислио тако да
историја сценско-књижевног
облика ниједног тренутка
не буде сама себи циљ.
У њој равноправну улогу игра
савремени човек (изложен
медијском утицају, обликован
страховима од тероризма,
нуклеарног рата...) са
својим осећањем трагичног.
Потенцијално ускостручно
штиво добило је на тај начин
димензију актуелности
– током упознавања с
идејама мислилаца који су
битно одредили европску
културу (од Платона до
Ничеа, од Есхила до Бекета),
пред читаоцем непрестано
искрсавају важна питања:
Коме треба трагедија?
Можемо ли да замислимо свет
без трагедије? Да ли бисмо то
желели?
Историја, књижевност,
религија, мит, филм,
психологија, теорија
и свакодневна комуникација
умногоме се ослањају на
приповедање. Без обзира на
то да ли је реч о приповедању
у романима, стриповима или
научним истраживањима,
наратологија, имајући
у виду многобројне научне
дисциплине, описује и
анализира језик приповести,
обрасце који се у њима
изнова јављају, дубоко
укорењене начине на које се
преносе и интерпретативне
кодове. Наратолошки
речник представља
незаменљиво штиво писцима,
критичарима и теоретичарима
најразличитијих научних
дисциплина. Брз и поуздан
увид у јасно описане појмове
и концепте омогућавају
и многобројне илустрације,
упућивање на сродне појмове
и концепте, као и референтна
библиографија.
превео небојша марић
превела брана миладинов
Облици
УСмене пРОЗе
Снежана Самарџија
прво издање, 2011,
11,5 х 19,5 цм, 496 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0760-2
702,00
Студија Облици усмене
прозе посвећена је
књижевноисторијским
и теоријским питањима
усменог стваралаштва.
Прва тематска целина уводи
у историјат бележења
и изучавања српске народнe
прозе, као значајног сегмента
традиције и националне
културе. Посебан осврт
посвећен је значају
Вукових дела, рецепцији
ове грађе у Европи, као
и објављивању српских
народних приповедака
током XIX и XX века. Остала
поглавља књиге посвећена
су управо појединачним
прозним врстама: басни,
причи о животињама,
бајкама, новелама, шаљивим
приповеткама, анегдотама,
легендарним причама и
подврстама усмених предања
(митолошка и демонолошка,
етиолошка и есхатолошка,
културноисторијска).
Теоријска анализа увек је
заснована на конкретним
варијантама, не само из
најзначајнијих Вукових записа
већ и из обимног материјала
забележеног током два века.
СТиХ
Светозар петровић
приредио гојко тешић
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм,
броширан повез, латиница
пОСТСТРУкТУРалиЗам
Сасвим кратак увод
кетрин белси
превео зоран милутиновић
СТилСка фОРмациЈа
александар флакер
приредио гојко тешић
прво издање, 2011,
11,5 х 19,5 цм, 120 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0700-8
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм,
броширан повез, латиница
442,80
кУлТУРа каО
екСплОЗиЈа
јуриј михаилович
лотман
Постструктурализам је
неспорно струја која је из
корена променила теоријску
мисао XX века!
Након кратког прегледа односа
између структурализма и
постструктурализма, у овом
сасвим кратком уводу, врсна
теоретичарка Кетрин Белси
разматра кључне разлоге због
којих су постструктуралисти
оспоравали традиционалне
теорије језика и културе.
Образлажући теорије
знаменитих фигура као што су
Барт, Фуко, Дерида и Лакан и
нудећи релевантне примере
из књижевних, ликовних и
филмских остварења, али и
тековина популарне културе,
ауторка упечатљиво открива
постструктуралистичко виђење
људског стања.
пОСТкОлОниЈалиЗам
роберт јанг
превео игор јавор
прво издање, 2012,
11,5 x 19,5 цм,
броширан повез, латиница
наРаТивна пРОЗа
шломит римон-кенан
књижевне науке
У припреми
превео александар Стевић
прво издање, 2012,
11,5 x 19,5 цм,
броширан повез, латиница
превео Добрило аранитовић
прво издање, 2012,
11,5 x 19,5 цм,
броширан повез, латиница
Знак/Значење
умберто еко
превела мирела радисављевић
прво издање, 2012,
11,5 x 19,5 цм,
броширан повез, латиница
викТОР шклОвСки
СведОк Једне епОХе
Разговор са
Сереном витале
превела марија иванић
прво издање, 2012,
11,5 x 19,5 цм,
броширан повез, латиница
103
књижевне науке
интерпретације
интерпретација
књижевног дела је
прича о читању – прича
која у својим блиставим
тренуцима постаје
подједнако узбудљива
као и прича о којој
говори. интерпретације,
објављене у овој
колекцији, доносе
једно од водећих
задовољстава у тексту
– задовољство сазнања
да је читање потрага
за значењем коју је
немогуће окончати,
задовољство сазнања да
причама и читању нема
краја.
пРОблемаТични
пОбУњеник
мелвил, достојевски,
кафка, ками
морис фридман
превео игор јавор
прво издање, 2012,
20 х 24,5 цм, 436 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1029-9
2.700,00
104
Интердисциплинарна
студија Мориса Фридмана,
посвећена представама
модерног Прометеја и
модерног Јова у прозним
остварењима Мелвила,
Достојевског, Кафке и
Камија, доноси свеобухватан
приказ слике модерног
човека, настале у сусрету
филозофије и књижевности.
Док у модерном Прометеју
налазимо слику човека
довољно храброг да свету
оспори ма који други смисао
до оног који му властитом
егзистенцијом и поступцима
придаје, модерни Јов нас
упућује на представу човека
решеног да стоички поднесе
ружно лице које му свет
окреће, не одричући се
потраге за праведношћу.
Напослетку, ова два типа
побуњеника, каквим су
их приказали Мелвил,
Достојевски, Кафка и Ками,
оваплоћења су човекове
суштинске потребе да се
отргне окова и буде слободан.
СТРаТегиЈе
пРипОведања
тања поповић
прво издање, 2011,
20 х 20,4 цм, 284 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0986-6
1.188,00
Приповедачке стратегије у
општем смислу подразумевају
вештину освајања наративног
света и владања њиме. Али шта
се све у приповедној реалности
може освојити и ко њоме, како
и уз чију помоћ влада? Како се
постиже уверљивост у њеном
уобличавању и представљању?
Шта то фикцију чини
самосталном, стварном,
истинитом?
На сва та питања, којима се
интензивно бавила и теорија
књижевности читавог минулог
века, траже се одговори
у овој књизи. У ту сврху
истражује се узајамност између
приповедачких поступака
и техника (третирање
простора и времена, сказ,
пародија, монтажа, адаптација,
фантастика, гротеска, глас
наратора итд.) и идејних и
филозофских тежњи аутора
и читалаца. Отуда је посебна
пажња посвећена начину на који
се у прози приказују брачни
и полни односи, сусрети са
проблемима смрти и нестајања
и, наравно, испитивању људских
душа које проживљавају овако
саздан литерарни или стварни свет.
СУСРеТи У Тами
Увод у читање
вирџиније вулф
биљана Дојчиновић
прво издање, 2011,
20 х 20,4 цм, 140 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0814-2
648,00
У својој студији посвећеној
Вирџинији Вулф, Биљана
Дојчиновић проблематизује и
аналитички спаја два сложена
и никад до краја неисцрпива
скупа проблема са којима се на
прелазу векова и миленијума,
а с погледом у непосредну
прошлост, садашњост, а
донекле и будућност, суочавају
истраживачи књижевне
уметности: сакреативност
читаоца, која се од њега очекује
у читању књижевних дела, ако
она, то јест њихови аутори желе
да стекну право на аутентично
важење списатељске активности
и њених производа; и друго,
с тим повезано питање, који
методолошки приступи или
„теорије“ омогућавају да се иде
у корак с таквим захтевом или
очекивањем, како би се писац
и читалац у делу некако срели,
нека буде и у тами.
(Драган Стојановић)
бекеТ
приредио
предраг тодоровић
прво издање, 2010,
20 х 24,5 цм, 420 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0006-1
2.376,00
Бекет припада плејади ирских
писаца која је заблистала на
књижевном небу Европе.
Уз Свифта, Стерна, Јејтса,
Вајлда и Џојса, постао
је незаобилазан у свим
релевантним антологијама
књижевности, а његова прозна
и драмска дела обележила
су XX век. Ова својеврсна
хрестоматија сабира текстове
посвећене различитим
аспектима Бекетовог
стваралаштва, проистекле
из пера најеминентнијих
бекетолога. Осим текстова
о односу Бекета и традиције,
његовим прозним и драмским
остварењима и делима
писаним за радио и филм,
хрестоматију чине и изузетно
ретки интервјуи с Бекетом,
„Манифест вертикализма“,
Бекетова биографија
и хронологија стваралаштва,
као и изабрана библиографија.
пОлиТика ТРагедиЈе
приредио
александар Стевић
прво издање, 2012, 20 х 24,5 цм,
броширан повез, латиница
шекСпиР
зорица
бечановић николић
прво издање, 2012, 20 х 24,5 цм,
броширан повез, латиница
поетика
књиге у којима
уметници пониру
у себе, у којима се
њихова поетичка
начела преображавају у
најчудеснија откровења
стваралачког духа.
колекција Поетика
сведочи да је уметност
оно што чини живот,
што га надахњује, што
му даје значај – она је
сведочанство да ништа
не може заменити снагу
и лепоту стваралачког
чина.
У припреми
мОдеРна пРОЗа
и други есеји
вирџинија вулф
приредила и превела
биљана Дојчиновић
Умеће СТиХа
хорхе луис борхес
бУдУћнОСТ РОмана
хенри Џејмс
прво издање, 2013, 15 х 18 цм,
броширан повез, латиница
прво издање, 2012,
15 х 18 цм, 148 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1417-4
прво издање, 2012,
15 х 18 цм, 160 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1161-6
ТРадициЈа и
индивидУални
ТаленаТ
и други есеји
т. С. елиот
702,00
702,00
Пет предавања која је
Хорхе Луис Борхес одржао
1967. и 1968. на Харварду
представљају својеврстан
увод у књижевност, укус
и њега самог. У њима
се Борхес, на средини
животног пута и на врхунцу
стваралачке снаге, открива
као страствени читалац,
познавалац књижевности и
писац који се не одриче права
да кроз Хомерове епове,
Шекспирове сонете, Китсове
оде, Сервантесов знаменити
роман или Хиљаду и једну
ноћ доживи радост читања.
Но Борхесово понирање у
дела светских класика није
обично читалачко искуство
– оно нас води у познато-непознате пределе песничког
језика, у блиставе висоравни
метафоре, вртложне меандре
приповедања и силовите
ковитлаце речи и музике,
подсећајући нас да је нужно
веровати у свет снова и идеја,
у мисао да је живот сачињен
од поезије.
Текстови о роману и
низ предговора које је
Хенри Џејмс написао за
њујоршко издање својих
дела представљају необично
пророчанство о творевини
у којој је садржана укупна
људска свест. Пророчанство
које открива због чега је
роман најобухватнија и
најеластичнија од свих слика,
због чега је његов први
задатак да представи личан,
непосредан утисак о животу,
и због чега му живост даје
неуморна снага покушаја да
ухвати сваки тон и особеност
чудног неправилног ритма
живота. Као родоначелник
америчке теорије прозе,
Хенри Џејмс се у Будућности
романа приказује и као
зналачка фигура која
испитује од чега је саздано
здање прозне уметности,
и као врсни писац коме је
пружена још једна прилика
да у поновном сусрету са
својим делима одгонетне
сопствене стваралачке
поступке. Џејмсови поетички
текстови уједно представљају
и особене књижевне текстове,
својеврсни метароман о опусу
који је утемељио књижевност
ХХ века.
превео лазар мацура
приредила биљана Дојчиновић
књижевне науке
У припреми
приредила и превела
милена владић јованов
прво издање, 2013, 15 х 18 цм,
броширан повез, латиница
105
књижевне науке
106
везе
у сарадњи са влахом
богишићем
Kомпаративна
проучавања у
јужнословенском
културном простору
(дакле, после распада
друге југославије,
тј. Сфрј) постају
необично важна и
у међународним
размерама. Чини нам
се да је проблем веза
(културних, уметничких,
нарочито књижевних)
– одговорније, савесније,
сасвим отворено,
без предрасуда,
искључивости,
подозрења,
сумњичавости – могуће
свеобухватније
истраживати баш у
срединама у којима
су те везе биле битне
и особито животне,
доминантне. можда је
питање стваралачких
веза на релацији Срби
–хрвати, и обрнуто,
нешто што би на
непристрасан начин
разрешило многе
дилеме које су већ
ствар и историјске и
политичке прошлости.
наравно, и све остале
културе у додиру и
супротстављањима
у бившој југославији
део су истраживачког
концепта ове колекциje.
кОмпаРаТивни
иденТиТеТи
тихомир брајовић
прво издање, 2012,
16 х 22 цм, 325 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978–86–519–1541–6
2.160,00
Четрнаест овде обједињених
студија разврстано је у
три одељка, од којих је
сваки фокусиран на један
аспект проучавања српске
књижевности „између
европског и јужнословенског
контекста“, како сугерише
поднасловна формулација у
књизи Тихомира Брајовића.
Тако је први, начелно
осмишљени део, „На(ра)ција
и компарација“, посвећен
теоријско-методолошкој
проблематици упоредног
разумевања српске
књижевности, с посебним
освртом на „вертикалну“
и „хоризонталну“ визуру,
односно на имаголошку
перспективу као један од
проминентних приступа
модерно схваћене
компаратистике. Средишњи
део, „Европска култура
и литерарни Балкан“,
сачињавају компаративно
интонирана тумачења
особених жанровских
(маловарошка хроника,
есејистика, историјски роман)
и ауторских феномена
(И. Андрић, М. Крлежа,
М. Настасијевић, В. Десница,
И. Секуилић и др.)...
РаЗмеђа
књижевниХ ТОкОва
на СлОвенСкОм ЈУгУ
Станиша тутњевић
KAJ STE PISALI, BRE?
шТа СТе напиСали,
бРе?
Igor мандић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 632 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1051-0
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 448 стр.,
броширан повез,
ћирилица и латиница
ISBN 978-86-519-0985-9
1.512,00
Размеђа књижевних токова
на Словенском Југу једна је
од ретких књига у којој се
свеобухватно, критички и без
предрасуда, на афирмативан
начин, расправља о
континуитету, прожимању
и међусобној условљености
књижевних токова, појава,
догађаја и збивања на бившем
југо/јужнословенском
простору од најстаријих
времена до данашњих дана.
Значајно место у књизи
дато је појединим „врућим“
темама, појавама и питањима
књижевног идентитета
националних заједница и
писаца бившег југословенског
простора, који су задуго
сматрани непостојећим или
другоразредним, а показало
се да их је актуелна наука
о књижевности обично
дочекивала неспремна и
немоћна да их адекватно
објасни и утиче на њихов ток
и значења.
1.080,00
Премда је ово озбиљна књига,
насловио сам је парафразом
једне медијске, точније
телевизијске крилатице која
посљедњих година са екрана
РТС 1 разгаљује отупјело
и умртвљено гледатељство.
Пецкаво насловљени
„спотови“ – „Шта радите,
бре?“ и „Шта сте рекли,
бре?“ – као комбинација
вијести и коментара, ако и не
рашчишћују које питање до
краја, барем мало привлаче
изгубљену пажњу. Тако
да можда сврнем нечији
поглед на насловницу ове
збирке, умјесто да је окрстим
уобичајено скромно
и досадно, „критике, есеји
и фељтони“, послужио сам
се реченом парафразом.
Помишљао сам и на нешто
„смионије“, нпр. „Кај сте
написали бре?“, не бих ли
таквим изричајним спојем
(кај & бре) још брже затитрао
могућу пажњу, али сам од те
пошалице на крају одустао
(но, нека се држи на уму за
сваку могућу [зло]упорабу!).
међУкњижевне
РаСпРаве
поредбена и/или
интеркултурна повијест
књижевности
звонко ковач
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 436 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0911-8
2.160,00
Књига Звонка Ковача
састављена од двадесетак
расправа распоређених у пет
поглавља, осмишљена је целина
према јединственом теоријском
приступу, иновативности
ауторових методолошких
ставова, као и према
резултатима аналитичко-интерпретативних решења.
Уводне расправе упозоравају
на историјске координате
компаративно-славистичке и
јужнословенске проблематике,
затим следи блок савремених
теоријских пропитивања, да би
се књига наставила занимљивим
међукњижевним тумачењима
аутора двојне припадности
(Андрић, Селимовић,
Десница), као и поредбеним
анализама хрватскога
и српскога новоисторијског
романа.
повесница
пОеЗиЈа и пОеТика
милана дединца
Дубравка боуша
историјски преглед
српске књижевности
од почетака до
данашњих дана (по
раздобљима – епохама,
стилским формацијама,
посебним феноменима,
жанровима итд.).
колекцију чине
и фототипска
издања капиталних
остварења српске
књижевноисторијске
мисли, антологијски
избори с критичком
апаратуром,
хрестоматије...
Српска књижевна
баштина скривена
иза девет брава – по
архивима и приватним
заоставштинама – јесте
сведочанство о нашим
олаким увидима и
у далеку и у блиску
прошлост која може
проговорити о густим
слојевима таме која и те
како умањује вредност
онога што јесте и
реткост и изузетност.
једна чудесна
понорница вредности
која призива у своје
дубине.
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, латиница
СЈећање и
пРипОвиЈедање
интеркултурна
констелација опуса
меше Селимовића
иван мајић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, латиница
Од мОдеРне дО
надРеалиЗма
јосип богнер
прирeдиo гојко тешић
саиздаваштво са СкД просвјета,
загреб, прво издање, 2012,
15 х 23 цм, броширан повез,
латиница
књижевне науке
У припреми
наслеђе
СРпСка пУТОпиСна
кУлТУРа 1914–1940
Студија о
хронотопичности
сусрета
владимир гвозден
прво издање, 2011,
15 x 22 цм, 339 стр.
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0991-0
1.080,00
Путопис је битан прозни
жанр српске међуратне
књижевности, синкретичан,
хибридан и склон освајању
разноликих ставова према
„свету“. Интересовање за
путопис у међуратној Европи,
дуж широког политичког
спектра, било је део нужног
преиначења слике света у доба
суочено са изазовима које су
наметале велике идеологије
и комплексни животни
услови оличени у „убрзању“,
„кризи“, „хаосу“, „метежу“.
Реч је о померању граница
изрецивог и неизрецивог,
које је имало огроман
литерарни, културолошки и
политички значај. Познати
и мање познати српски
међуратни путописци
о којима је реч у овој
студији, путовањe и сусретe
изражавају кроз многобројне
облике посредовања како
би напослетку конкретност
простора и времена
естетизoвали у космичким
сликама.
тумачење књижевне
баштине у новом
књижевноисторијском,
књижевнотеоријском
и културолошком кључу.
наравно, у првом плану
су најзначајнији писци
српске књижевне
прошлости, али и дела
и феномени који су
небригом националне
књижевне науке
препуштени забораву.
новим читањем јасно се
уочава важност онога
што је запостављено.
ТиХа пРиСТанишТа
милеТе Јакшића
зорица хаџић
прво издање, 2012,
16 х 22 цм, 416 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1457-0
1.188,00
Зорица Хаџић је на високо
литераризован начин
– ниједног тренутка не
напуштајући акрибичност у
приступу – завирила у оно
мање познато у Јакшићевом
раду, дискретно и с мером
полемишући с досадашњим
истраживачима Јакшићевог
дела, успела је да оживи
и актуализује једног од
најважнијих српских писаца
с краја XIX и у првим
деценијама XX века. Уз
завидну посвећеност делу
Милете Јакшића, стилски
дотерано, занимљиво,
комбинујући биографски
и интерпретативни метод,
Зорица Хаџић је написала
књигу која ће бити
незаобилазна у свим даљим
изучавањима историје српске
књижевности тог периода.
(Миливој Ненин)
107
књижевне науке
108
У припреми
циРкУС дРаинац
недељко јешић
прво издање, 2012, 16 х 22 цм,
броширан повез, ћирилица
цРњанСки,
мегалОпОлиС
Слободан владушић
пРелиСТавање
ЗабОРава
боривоје маринковић
прво издање, 2011,
15,5 х 22 цм, 360 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1090-9
прво издање, 2011,
15,5 х 22 цм, 524 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0761-9
864,00
1.512,00
Књига Црњански,
Мегалополис настала је
на основу проширене и
измењене верзије докторске
дисертације, под називом
„Слике европских метропола
у прози Милоша Црњанског“,
у којој се налазе анализе слика
Беча, Париза, Будимпеште,
Берлина, Мадрида,
Стокхолма, Рима и Лондона,
онако како их је Црњански
видео у својој прози. Њима је
додата, разуме се, и анализа
слике Београда из пишчеве
последње песме.
Међутим, у овој
књизи те анализе су
контекстуализоване на
другачији начин него у
дисертацији: оне се читају
као антиципација и полемика
са тзв. урбаним дискурсом,
који настаје након смрти
Црњанског. Основни
задатак урбаног дискурса
јесте да обезбеди идеолошке
претпоставке за несметани
доток популације из светске
провинције у Мегалополис,
тачније речено, у мрежу
великих градова цивилизације
Запада.
Прелиставање заборава
професора Боривоја
Маринковића једна је од оних
књига од којих се дрхти на
свакој страници, доказ
и наук млађима, нажалост,
заборављена, јер се све
површније испитује
како се научном акрибијом
и поштовањем сваког детаља
може склопити слика као
целина о једном писцу, о
једном добу, о националној
прошлости као залогу
културне баштине за сва
времена...
милан Ракић
на кОСОвУ
јован пејчић
прво издање, 2012, 14 х 16,5 цм,
броширан повез, ћирилица
Теразије
антологија есејистичког
рукописа, писања као
својеврсне вредносне
„искључивости“, али
и нека врста личне
библиотеке аутора.
полижанровска
стваралачка игра као
књижевна мајсторија.
Теразије, дакле, јесу она
вредносна лествица која
подразумева дискурс
искључивости, меру и
вишегласје, као једини
истински дијалог.
иЗа
бранко кукић
прво издање, 2012,
13 х 22 цм, око 315 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1526-3
Есеји о књижевности и
сликарству објављени у овој
књизи не говоре о уметности
на основу већ постављених
теоријских шаблона, него
њихов аутор покушава да
пронaђе оно иза уметничког
дела, приближавајући се тако
основном значењу есеја као
самосталног уметничког
облика. Аутор посебно
скреће пажњу на симболичне
елементе у делима стваралаца
о којима пише, допуштајући
себи да уметност тумачи
вишезначно, залажући се да
докаже да је стваралаштво
скуп противречности, систем
огледала и двоструко дно.
Други део књиге је мала
хрестоматија текстова и слика
аутора о којима је у књизи реч.
књижевне науке
нова & модерна
традиција
Читање књижевне
баштине и књижевне
савремености у новом
кључу основна је
поетичка претпоставка
ове колекције. Чине
је есеји, студије,
расправе, полемике и
монографије о новој
српској књижевности,
од XVIII века до данас.
интерпретација
превратничких,
иновативних књижевних
чињеница које су,
истовремено, и важан
сегмент модерне
европске књижевне
баштине. у колекцији
објављујемо студије и
расправе које у много
чему иницирају и нови,
модерни критички
дијалог о епохалним
поетским пројектима
српске књижевности.
пОеТика милОша
цРњанСкОг
звонко ковач
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 332 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1468-6
918,00
Звонко Ковач уочава
„фрагментарну структуру“
текстова Црњанског и њихове
фељтонистичке склоности,
а за такву тврдњу аутору су
потребна одређена теоријска
упоришта, којима су у књизи
исписане многе стране,
па би ова књига могла да
се чита и као „теоријска
књига“. Уметничко дело, тако
прочитано и тако схваћено,
као презентативни симбол,
може да буде реципирано али
и дискурзивно редуковано.
Опус Милоша Црњанског
презентује, према мишљењу
Звонка Ковача, унапред
обликовано искуство према
којем песник заузима став као
и према другим искуствима
свога времена. Отуд се као
најзанимљивије, иновативне,
читају оне странице у
Ковачевој књизи које на
врсти кореспонденције виде
рано и зрело дело Милоша
Црњанског.
(Проф. др Мирјана
Д. Стефановић)
мОдеРна ТРадициЈа
петар пијановић
СТваРнОСне игРе
Снежана брајовић
два пиСца и дРУги
жељко милановић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 412 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1294-1
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 148 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1402-0
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 288 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1300-9
972,00
432,00
702,00
Ово дело садржи пет
тематских блокова. Први
сабира огледе ο писцима који
су веома значајним делима
обележили српску прозу друге
половине XX века (Б. Пекић,
Д. Михаиловић, М. Павић
и М. Булатовић). У истој
временској вертикали, други
темат ове књиге приказује
еволутивни лук српске поезије
са њеним најзначајнијим
представницима (В. Попа,
М. Павловић, С. Раичковић,
Б. Миљковић, И. В. Лалић,
Б. Петровић, Љ. Симовић,
М. Бећковић, Ј. Христић и Б.
Радовић). Нагласак није само
на именима већ, пре свега, на
поетикама и појединачном
доприносу тих песника у
иновирању српске песничке
традиције. На други начин,
али на нивоу експлицитне
поетике, тим истим питањем
бави се и трећи тематски
блок. У његовом су средишту
три песника (О. Давичо, Љ.
Симовић и М. Бећковић)
и три врло разнолике
поетике aктуелне од времена
надреализма до савремене
поезије.
Гледајући унатраг, на
прохујало и написано,
видим да сам највише пажње
посветила Јосићевим
рекурентним темама, какве су
породица, традиција, писана
реч и кружење историјског
времена, те, надасве, његовој
особитој наративној
стратегији која се постепено
уобличава да би достигла
врхунац у двострукој
симплоки Приступа у
починак. Премда је, нема
сумње, „репрезентација“,
односно представљање (како
књижевно тако и свако друго,
укључујући научно)
стварности – оне унутар и оне
изван човека – увек условљено
својом културом и временом,
те отуд бременито
друштвено-историјским
импликацијама, Јосићев опус
је изванредно значајан за
књижевнотеоријски
оријентисаног аналитичара
којем је циљ да, колико је
могуће, истражи стратегију
модерне уметничке прозе.
(Снежана Брајовић)
Студија Два писца и Други
истражује слике Другог у
причама, романима и есејима
Дубравке Угрешић и Давида
Албахарија. Настала је са
намером да покаже како се из
имаголошке перспективе могу
оцртати координатни системи
поетика у којима Други има
значајну улогу. Истраживање
које је претходило овом
(Од сликâ о Другоме ка
поетици) полазило је такође
од имагологије, али је његов
предмет обухватао критичке
и прозне текстове из, у
наше време актуелизоване,
књижевне прошлости.
Овог пута смо покушали
да истражимо књижевно
стваралаштво писаца који
су наши савременици, у
наше време актуелни и зато
изложенији противречним
тумачењима.
109
књижевне науке
маТични пРОСТОР
Драган хамовић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 300 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1368-9
702,00
110
Радове обједињене у овој
књизи повезује назначени
тематски комплекс,
инициран и општијим
приликама у књижевном и
околокњижевном подручју.
Идентитетским питањима
прожети су овде окупљени
текстови, пре свега огледи
о песничким делима што
остварују присну, суштинску
корелацију индивидуално-егзистенцијалних предањских
чинилаца, било да је реч
о колективној или некој
ауторски скројеној, интимној
„великој причи“. Осим огледа
о низу српских песника
прошлог века и наших
сaвременика, потом осврта на
песничке антологије као вид
успостављања и изражавања
традицијске свести, овде су
нашла место и два текста о
идентитетским темама из
опусa два српска приповедача,
као и осврт на погледе једног
књижевног теоретичара и
историчара, коме је питање
места књижевности унутар
културе као динамичког тока
било у средишту научног
занимања.
непОнОвљиви
ОбРаЗац
ален бешић
ТРагОви СТаРОг
ТаЈнОпиСа
Душица потић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 220 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1242-2
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 156 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1469-3
540,00
540,00
У књизи Непоновљиви
образац сабрани су
књижевнокритички и
есејистички текстови који
су, у протеклих 15 година,
објављени већином у
књижевној периодици или
као поговори појединим
књигама. Док су критички
радови посвећени искључиво
песничким књигама и
представљају својеврстан увид
у савремену поезију, у есејима
се у широком замаху отварају
загонетни простори домаће и
стране књижевности. Као што
једнако задовољство налази
у ишчитавању оних поетских
књига које се отварају на
прво читање и у онима које
захтевају концентрацију
вишег реда, аутор исту
радост тумачења открива
размишљајући о добро
познатим, али и о неправедно
скрајнутим, или још увек
„неоткривеним“ писцима и
делима, који заједнo исписују
невидљиви, непоновљиви
образац читања и писања.
Модерна српска књижевност
изучава се углавном
посматрана из угла глобалних
поетичких токова. Она,
међутим, чува и податке о
својој родоначелној култури.
Тражећи њене корене дубље
у прошлости, ова књига
испитује начин на који мит,
интегрисан у књижевно
дело, може постати поступак
моделовања, односно
начин на који поетски текст
приступа миту. Полазећи од
семиотичког становишта,
формулише се теоријско-методолошки оквир унутар
кога се разматрају принципи
прекодирања мита у
књижевност.
пеСничке ЗагОнеТке
милета аћимовић ивков
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 180 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1053-4
540,00
Освајајући нове поетичке
хоризонте и обликујући
другачије и у основи ново
виђење света, модерна српска
поезија је до гласа често
долазила у околностима које
јој нису биле наклоњене. Као
што је у гласовима неких
њених великих посленика
врхунио и стабилизовао се
одређени поетички модел
и систем вредности, који је
касније постајао елиотовска
основа на којој су други
изграђивали сопствени
стваралачки профил,
тако се показало и да је, у
разнородним сучељавањима и
опорочавањима забележеним
у нашој савременој
књижевности, поезија постала
њен највиталнији и вредносно
најистакнутији део.
СТилСка
пРеплиТања
марко недић
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 336 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1052-7
756,00
У студијама и огледима ове
књиге српска проза друге
половине XIX и прве половине
XX века, у развојном луку од
фолклорне фантастике до
надреализма, највећим делом
је представљена преко једне
од својих карактеристичних
поетичких одлика. Преплитања,
прожимања и укрштаји
наративних стилова у том
раздобљу умногоме су били
условљени истовременим
деловањем различитих
књижевних праваца на
најзначајније писце романтизма
и реализма, у првом периоду,
затим реализма и модернизма,
односно модернизма и
авангарде. Појединим одликама
својих приповедака и романа
писци реализма најављивали су
значајна еволутивна померања
на размеђи XIX и ХХ века, док
су приповедачи и романсијери
тог прелазног времена, у ком
нема чистих стилских модела,
припремили радикалне
поетичке промене настале
после Првог светског рата.
књижевне науке
ОРфеЈ на СТОлУ
Огледи о савременим
српским песницима
марко паовица
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 372 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0952-1
756,00
Исписујући ове огледе,
махом о песницима рођеним
непосредно после Другог
светског рата или неколико
година касније, аутор се
првенствено усредсређује на
тумачење самог песничког
штива, односно на
иновативност и релевантност
појединих песничких гласова
у затеченом контексту
поетичког плурализма новије
српске песничке традиције.
Он, такође, с напрегнутом
пажњом ослушкује одјеке
недавног историјског
полома у стиховима
песника сопственог
нараштаја. Неретко, своје
интерпретацијске покушаје
заснива на различитим, каткад
и опонентним теоријским
поставкама, почев од руског
формализма до Лотманове
структуралне поетике, на
једној, и постулата лирске
дисонанце Хуга Фридриха,
односно општетеоријског
става А. Д. Хирша (и других)
о постојању (и о примату)
пишчевог значења, на другој
страни.
ТРагања
и СведОчења
Славко гордић
СвеТи миРиС
памТивека
миливој ненин
ОТваРање пОеТСкОг
пРОСТОРа
Часлав Ђорђевић
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 180 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0892-0
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 148 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0886-9
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 228 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0887-6
464,40
432,00
540,00
Ако критички
и интерпретативни став,
којим ce у књизи Трагања
и сведочења приступа
песничким делима, неизбежно
представља избор ове или
оне могућности разумевања
и вредновања, при чему
осталих могућности
привремено морамо да
будемо лишени, есејистичка
модулација, свакад и
делотворно присутна, уводећи
драгоцену толеранцију и
призивајући спонтаност и
задовољство
y читању песама, представља
отвореност y беспућу
смислова, оплођавање
скривених значења, јачање
понорних сила и интензитета
који носе поетску творевину.
У таквом писању, Гордић
показује моћ есеја која
нас учи да уметност речи
пробија границе стриктног
саопштавања које гаси пламен
човековог духа.
Све што је у последње две
деценије писао о Лази
Костићу – различитим
поводима и у различитим
приликама – Миливој Ненин
је сакупио у једну питку
и узбудљиву књигу. Почевши
од текста из 1991, који
је посвећен најмлађем
књижевном пријатељу
Лазе Костића Светиславу
Стефановићу, па све до 2011.
када пише о неистраженом
односу између Илариона
Руварца и Лазе Костића,
Ненин у средиште свог
истраживања ставља преписку
(као незаобилазну чињеницу
о књижевности, али понекад
и као књижевну чињеницу),
и на тај начин покушава да
завири и „иза“ књижевног
дела и читаоцима приближи
и човека, а не само писца...
Тај „вишак значења“, до којег
Ненин долази читајући и
преписку српских писаца,
указује се као највећа
вредност ове књиге.
Доводећи појам простора
у метафоричко значење,
Часлав Ђорђевић шири му
опсег и тако књижевном
тумачењу допушта далеко
пространију и отворенију
визуру, неопходну и довољну
да обухвати стваралаштво
нове српске књижевности,
тј. од XVIII века до данас.
Такво отварање поетског
простора, без обзира на
почетно упориште теорије
Башларовог типа, у овој
збирци огледа видљиво је као
потпуно иновантни приступ
сну и сневању у прози
Борисава Станковића; као
прецизније уочавање поетике
равнице Вељка Петровића
управо из опуса Бошка
Ивкова, или као филмичност
прозних просторних
секвенци у роману Владимира
Кецмановића и наративни
експеримент gender-двогласја
Саве Дамјанова; свакако
и као распрскавање простора
у савременој српској поезији.
пРеживеТи У ТекСТУ
Ђорђе Деспић
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 244 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0841-8
540,00
Књига Преживети у тексту
сабира, уз неколико изузетака,
критичке и есејистичке
радове о српској прози који
су објављивани у периодици
у претходних десетак
година. У приказима се кроз
интерпретацијске увиде
и артикулацију вредносних
ставова може пратити тежња
ка заступању модерних
поетичко-естетичких
начела у књижевности, док
есејистички текстови нуде
сусрет књижевно-историјских
и књижевно-теоријских
разматрања у којим се
понајпре истиче занимање
за интертекстуалну природу
књижевноуметничког дела.
111
књижевне науке
анаРХиЈа ТекСТа
Драгана вукићевић
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 212 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0800-5
540,00
112
Анархија текста је збирка
огледа посвећена писцима
друге половине XIX века.
Кроз различите есеје
о Глишићу, Лазаревићу,
Матавуљу, Сремцу,
Веселиновићу, истовремено
се детектују „анархични
елементи“ текста, али се
открива и његова подређеност
жанровима, поетикама,
херменеутичким оквирима
аутора. Посебна пажња
посвећена је контроли текста
у виду аутоцензуре, као и
ишчитавању дела преко ширег
контекста. Зато је
о реалистичким писцима
писано из изокренуте
перспективе – уместо о
објективној слици друштвене
стварности писано је
о приватности, уместо
о јавном животу писано је
о еротским криптограмима,
a уместо о актуелним
друштвеним темама писано је
о митским слојевима приче.
У постреалистичком
свету у коме се реално
непрестано преметало
у хипер, над, и/или нереално,
заправо су преиспитивана
значења у наговештајима
и заборављеним алузијама.
У припреми
Тема
ТРагање За
иденТиТеТОм
О романима Р.
константиновића
бранислава
васић ракочевић
посвећена је најмлађим
посленицима књижевне
мисли – дакле онима
који суверено
и оригинално улазе
у свет науке. разне
теме из српске и
других књижевности
представљају
стваралачки простор
у коме себе проналазе
они којима је ова
уметност истински
стваралачки
изазов. примарни
истраживачки простор
јесу јужнословенске
књижевности.
прво издање, 2012, 13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
фигУРе чиТања
Снежана
милосављевић милић
прво издање, 2012, 13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
лиТеРаТУРа
и ОпаСнОСТ
горан коруновић
прво издање, 2012, 13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
СимУлациЈа и
гаСТРОнОмиЈа
Стеван брадић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 200 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1281-1
486,00
Карневализација се
показује као феномен
који је у својој суштини
супротстављен утопији
(у њеном идеалистичком
облику), ресцендентан,
децентриран, али и посвећен
прослави самог живота,
као коначног телесног
присуства човека у свету. У
том смислу, и карневализација
се јавља као једна врста
утопије, као могућност
нарушавања бесконачног
кружења капитала и
заустављања симулације
самом телесношћу. Тело,
гротескно и хедонистичко у
исти мах, конзумира свет, а
не слике света, формирајући
нови песнички субјект, чија је
поезија израз непристајања на
постмодерно стање.
вУкОв NEW DEAL
црњански
и исакович између
мита и мистицизма
Ђино Ђивановић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 108 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1227-9
378,00
Аутор студије Вуков new
deal – Црњански и Исакович
између мита и мистицизма
настоји да уз помоћ
свеобухватне литературе
о Милошу Црњанском и
његовом дјелу, а посебно о
његовом канонском тексту
Сеобе, раствори пукотину коју
досадашња тумачења нису
систематично пропитала:
како се знак Вук Исакович
и Милош Црњански могу
читати и из визуре митске
критике и експерименталног
мистицизма позивајући се
истодобно на увиде што их
данашњем тумачу књижевних
текстова нуди модерна
наука о књижевности.
Вукова се тако нова потрага
за средиштем изручује и
временима која ће да га
присвајају за своје потребе.
(Проф. др Душан
Маринковић)
књижевне науке
(РаЗ)ОТкРивања
или o песничкој
збирци Откровење
Р. петровића
Соња Чабрић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 320 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1241-5
702,00
Приступивши Откровењу
као истински модерном
песничком остварењу, Соња
Чабрић је посебну пажњу
посветила осветљавању
подтекста ове песничке
књиге. Највидљивији слој
подтекста јесте онај који
води ка Библији и који је
у Петровићевој поезији
активиран у неколико слојева,
од оног који подразумева
један тип слика и симбола
до оног који се односи на
преуређивање и тих слика, и
симбола и њиховог значења.
Указујући и на околност да
Растко Петровић, баш на
библијској подлози, гради
песнички свет у коме слике
тела и телесног живота имају
врло важну улогу, Соња
Чабрић настоји да покаже у
којој мери је сам библијски
подтекст био подесан за
заснивање провокативности
Петровићеве поезије и
за њену иновативност
у контексту српске
књижевности двадесетих
година XX века.
(Проф. др Радивоје Микић)
балканСки шпиЈУн
и његОви наСТавци
полифонија
и идеологија
у адаптацијама
душана ковачевића
никола јанковић
прво издање, 2011,
11 х 18 цм, 176 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1054-1
432,00
У анализи дела опуса Душана
Ковачевића, који као
изворишни текст има драму
Балкански шпијун, Никола
Јанковић полази од идеја
дијалогизма и полифоније
Михаила Бахтина, повезујући
их с оним правцима модерне
теоријске мисли који
разматрају проблематику
субјекта и његовог односа
са идеологијом. Аутор
надоградње тих теорија
преузима од савременијих
теоретичара, међу којима
већина наставља рад
француског психоаналитичара
Жака Лакана. Акценат у
анализи стављен је на однос
драмског предлошка и његове
филмске адаптације, као
и на међуоднос текстова,
чиме се добија шира слика
једног сегмента стваралаштва
Душана Ковачевића.
УСавРшавање
неСавРшенОСТи
О поезији милосава
Тешића
анђелка петровић
прво издање, 2011,
11 х 18 цм, 244 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0980-4
648,00
У тумачењу Анђелке
Петровић, Милосав Тешић
се указује као песник
који, полазећи од поетике
сасвим прецизно одређеног
видокруга, стиже до врло
сложених тематских сфера,
и тако постаје песник који се
оглашава из једне перспективе
која не обухвата само лична
искуства, већ настоји да у
своју тачку гледишта укључи
и све слојеве једне културе
и њене важне елементе.
Примера ради, кроз анализу
начина на који се у поезији
Милосава Тешића мења
доживљај кућног простора,
ауторка успева да укаже
на неке од важних, општих
одлика модерне поезије,
што показује да она његов
песнички опус чита на веома
сложеној подлози.
(Проф. др Радивоје Микић)
милан ћУРчин У
кОнТекСТУ СРпСке
авангаРде
Стојанка милановић
прво издање, 2011,
11 х 18 цм, 300 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0925-5
648,00
Студију Милан Ћурчин у
контексту српске авангарде
треба посматрати као
вредан покушај да се у
разумевање процеса у
српској књижевности на
почетку XX века укључи и
нова слика о месту Милана
Ћурчина и у заснивању једне
модерне поетике и у њеном
образлагању у есејистичким
текстовима и полемикама.
Дајући и слику контекста
у коме је деловао и у коме
се мора сагледавати Милан
Ћурчин, Стојанка Милановић
је врло прегледно приказала
и књижевне расправе у којима
се обликовала и на сцену
ступала једна нова поетичка
свест, чији су помагачи,
помало је то парадоксално,
били и они критичари који су
заступали другачија уверења.
(Проф. др Радивоје Микић)
аУТОбиОгРафиЈа,
фикциЈа и Ја
жаклина Дувњак радић
прво издање, 2011,
11 х 18 цм, 200 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0951-4
594,00
По своме карактеру
превасходно
књижевнотеоријска, књига
Жаклине Дувњак Радић
доноси темељно истраживање
из области теорије жанра.
Као посебно преимућство
књиге издваја се целовит
и пажљиво изведен приказ
поступака фикционализације
који се на специфичан начин
јављају у аутобиографском
приповедању.
Да аутобиографски
текстови нису поуздана
сведочанства, иако се тако
саморепрезентују, знали смо
и раније; оно што је ново јесте
систематски опис свега онога
што их чини фикционалним,
од структуралног до
значењског нивоа.
113
књижевне науке
У припреми
пресек/велереч
ОпСеднУТа пРича
јана алексић
колекцију чине ауторске
студије и монографије,
расправе, потом
хрестоматије, зборници
и антологије о
појединим писцима,
раздобљима,
феноменима, родовима
и врстама итд. основна
намера колекције је да
пружи што целовитији
увид, пресек о
појединим ствараоцима
и темама. намењена је
ученицима, студентима
и проучаваоцима
књижевне уметности.
прво издање, 2012, 11 х 18 цм,
броширан повез, ћирилица
два лиРСка
кРУга мОмчила
наСТаСиЈевића
„магновења“
и „Одјеци“
јелена булајић
прво издање, 2012, 13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
пРе пРОшлОСТи [II]
александар петров
пРе пРОшлОСТи [I]
александар петров
прво издање, 2011,
16 х 23 цм, 480 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1020-6
прво издање, 2011,
16 х 23 цм, 524 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1041-1
972,00
1.080,00
Књиге Пре прошлости I и II излазе приближно на стоту
годишњицу објављивања првих футуристичких манифеста,
у којима се, у име младости, снаге, воље, брзине, машина и
кретања, унапред одбацивало свако освртање на бивше видике.
Али било је и тада мудрих уметника, попут Кандинског, који
је у писму Францу Марку јуна 1911. написао да њихов алманах
Der Blaue Reиter, као и њихова уметност, мора да буде и „веза
са прошлошћу и зрак ка будућности“ (сетимо се Црњанског
– зрак само). Данас и будућност и безвременост стичу статус
својеврсних утопија, а сва открића науке и све новине уметности
и технике као да служе само једном циљу – да не постану / не
постанемо прошлост, празнинa, ништавилo, да не заврше / не
завршимо у „црним рупама“.
114
ваСељенСка
СвеСТ и УмеТнОСТ
радослав војводић
прво издање, 2010,
16 х 23 цм, 576 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0500-4
1.296,00
Свест о својој слабости
и неслободи – када се и како
буди? Шта она узрокује
и чиме се отхрањује? Како
човечић може бити и свестан
своје слабости – а да се, пред
другима, као и пред самим
собом, не застиди? Колико
то, и како скрива уметник?
У уметностима је највише
слабости: она баш и регрутује
људске јединке – ослабљене,
усамљене, неукључене
у егзистенцијалне проблеме,
заплашене, али и, посебно,
оне са неким дефектом, оним
који психолози називају
– пукотином у развоју! Ево
сведока уметника! Све се
то тако јасно приказује
у уметничким делима!
(Радослав Војводић)
књижевне науке
авангарда
Авангарда је један
од најузбудљивијих
феномена књижевности
и свих уметности XX
века и није случајно
што су проучавања
авангарде нека
врста доминанте
у бављењу духом
европског и светског
модернитета. осим
студија, монографија,
расправа и тематских
антологија, колекцију
чине и највреднија
остварења авангардног
пројекта – богато
илустрована издања као
документ о стваралачкој
разуђености,
иновативности,
радикализму,
превратништву...
пОљСка књижевна
авангаРда 1917–1939
програми и манифести
бисерка рајчић
прво издање, 2011,
20 x 24 цм, 512 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0577-6
4.320,00
Пољској књижевној авангарди,
која је у Србији досад била мало
позната, насталој у периоду од
1917. до 1939. године, Службени
гласник у колекцији Авангарда,
први пут посвећује две обимне
и богато документоване
књиге полонисткиње
Бисерке Рајчић, које су плод
њених вишедеценијских
истраживања овог сегмента
пољске књижевности XX
века. Прва садржи програме,
прогласе, протесте, полемике
појединих праваца и група
(експресионизам, формизам,
сферизам, футуризам,
Краковска авангарда,
Жагари, четворопрег, артес,
јидиш авангарда) и богато је
илустрована, а друга књига
представиће, такође први пут,
авангардну поезију, прозу и
драму припадника поменутих
пољских група и праваца у
преводу на српски језик, уз
исцрпне коментаре, биограме
и сажету историју пољске
авангардне књижевности од
1917. до 1939. године.
РУСка авангаРда 2
књижевност
и сликарство – аутори,
појмови, дјела
александар флакер
Од надРеалиЗма
ка мОдеРниЗмУ
Романи српске
авангарде [2]
гојко тешић
саиздаваштво са
профилом из загреба,
прво издање, 2009,
20 х 27 цм, 311 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-953-7701-22-2
саиздаваштво са
Чигоја штампом,
прво издање, 2011,
23,5 х 28 цм, 647 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7558-788-0
4.536,00
2.700,00
Већ годинама мој стари
београдски пријатељ Гојко
Тешић увјерава ме како бисмо
нас двојица морали уредити
књигу неког истакнутог
писца и пласирати је као наш
заједнички загребачко-београдски издавачки пројект
иза којега ће стајати угледни
накладници Службени гласник
и Профил, у којима дјелујемо
као уредници. Уједно би та
уредничка сурадња подсјетила
на оне славне дане листа
Књижевна реч, који је Гојко
уређивао осамдесетих,
а у њему су сурађивали сви
слободномислећи људи из
Загреба. Особито су остали
запамћени темати Књижевне
речи посвећени главним
представницима Загребачке
књижевнотеоријске школе;
један од њих је био
и Александар Саша Флакер.
(Велимир Висковић)
Гојко Тешић је један од најбоље
обавештених и најпоузданијих
историчара српске књижевне
авангарде. Бавећи се науком,
Тешић је остварио подвиге
који су без премаца у историји
српске књижевности.
Велики истраживач, стрпљив
библиограф и драгоцен
стручњак за књижевну
авангарду, сам је урадио више
посла него какав научни
институт. Издао је расуте књиге
српских дадаиста, учествовао
у рехабилитацији зенитизма,
припремио и у десет великих
томова, са пуним критичким
апаратом, објавио сва дела
Рада Драинца, каква немају ни
највећи српски писци. Сакупио
је, средио и у три обимне књиге
прештампао све значајније
полемичке чланке и памфлете
српских писаца 1917–1943
(Зли волшебници, 1983) без
којих се не може разумети
ни обухватити међуратно
раздобље...
(Академик Предраг Палавестра)
У беСкРаЈнОм
плавОм кРУгУ
милОша цРњанСкОг
Романи српске
авангарде [1]
гојко тешић
саиздаваштво са
Чигоја штампом,
прво издање, 2010,
23,5 х 28 цм, 628 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7558-778-1
2.700,00
Књижевни историчар
Гојко Тешић данас је
најкомпетентнији и
најобавештенији познавалац,
проучавалац, приређивач
и тумач оног колективног
стваралачког корпуса у
српској књижевности ХХ века
(раздобље 1918–1941) који се
у припадајућој науци одавно
стабилизовао под називом
српска авангарда. Такво
место Тешић је заслужио
дугогодишњим посвећеним,
усамљеничким, готово
фанатичним истраживачким
радом чији је досадашњи
резултат цела једна
библиографија откривених,
приређених, протумачених,
систематизованих и
објављених дела поменутог
књижевноисторијског
раздобља.
(Проф. др Михајло Пантић)
115
књижевне науке
У припреми
анТОлОгиЈа
пОљСке авангаРде 2
поезија, проза, драма
приредила, белешке,
коментари и предговор
бисерка рајчић
прво издање, 2013, 20 х 24 цм,
тврд повез, латиница
анТОлОгиЈа
шпанСке авангаРде
поезија, проза,
манифести
приредила, белешке,
коментари и предговор
александра манчић
прво издање, 2013, 20 х 24 цм,
броширан повез, латиница
дада клипинг
радоња лепосавић
прво издање, 2013, 20 х 24 цм,
броширан повез, ћирилица
анТОлОгиЈа
СРпСкОг дадаиЗма
предраг тодоровић
прво издање, 2013, 20 х 24 цм,
броширан повез, ћирилица
116
нова српска
књижевност
XVIII–XX века
антологијски избори
из српске књижевне,
уметничке и културне
баштине (аутори,
жанрови, феномени,
врсте итд.) недостају
у модерном научном
приступу. презентовање
непознате и ретке,
тешко доступне грађе
за школске и студијске
сврхе иницирало
је покретање ове
колекције у више
тематских целина.
VITA NOVA
лаза костић
ЈеСења кишна пеСма
Стеван луковић
О СпОкОЈнОЈ жиЗни
алексије везилић
прво издање, 2012,
12 х 18 цм, 216 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1240-8
саиздаваштво са градском
библиотеком „владислав
петровић Дис“ из Чачка,
прво издање, 2011,
12 х 18 цм, 177 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1050-3
прво издање, 2011,
12 х 18 цм, 228 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1043-5
приредила
мирјана Д. Стефановић
810,00
Vita nova Лазе Костића
представља замишљену
збирку која, управо у дослуху
с истоименом чувеном
Дантеовом младалачком
књигом, показује колико се и
овај грандиозни опус српског
песника може тумачити на
нов начин, у одмаку и од
скерлићевске традиције
певања и мишљења, али и
од већ устаљеног виђења
Костићевог мадонизма.
Компонована као замишљен
аутодијалог теоријских
радова, преписке и песама,
указује на јединственост
аутопоетичког става који је
бескомпромисно бранио своју
теорију укрштаја и симетрије
ума и срца.
приредио
гојко тешић
810,00
Велики број непознатих
песама Стевана Луковића
у овом избору треба да
послужи и као сведочанство
о скрајнутости његовог
песничког опуса, али и као
намера да се слика српске
поезије с почетка XX века
у сваком случају мора
ревидирати. Сувишним
остаје, а оно је увек из
домена непровереног, готово
ирационалног, шта би било
да је песник наставио да
објављује своје необично
музикалне стихове, у складу
с иновативним ритмом стиха
који је неговао, или куда
би стигао српски песнички
вокабулар да се у његовом
сазвежђу нашао
и низ необичних Луковићевих
израза, метафоричних и
синестезијских, тешко је и
немогућно одгонетљиво. Али
нека и ова слобода научне
маште буде представљена
читаоцу као доказ о
необичном опусу песника
више антологијских песама...
приредила
мирјана Д. Стефановић
864,00
О спокојној жизни (1788)
Алексија Везилића јесте прва
збирка лирике у српској
књижевности. Данас се
ови стихови тумаче као вид
критичког просветитељства,
којем уопште не смета што
је испеван у два класична
облика, хексаметру и сафичкој
строфи, оним формама
које су посрбљене у својој
морфологији и које су изникле
из традиције латинског
световног песништва.
Везилићева скепса, одлична
баштина Стеријиној,
извориште је тражила у
чувеном јеванђеоском:
„А каква је корист човеку ако
сав свет задобије а души својој
науди.“
књижевне науке
низ
изабрана или сабрана
дела значајних
посленика српске
књижевности и културе
јесте оно по чему
се мери вредност
националне културе.
такав подухват је
мисионарски у свакој
средини и изазов је за
сваког издавача.
шТа ТО беше СРпСка
пОСТмОдеРна?
Сава Дамјанов
нОва чиТања
ТРадициЈе
Сава Дамјанов
прво издање, 2012,
14 х 20 цм, 212 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1336-8
прво издање, 2012,
14 х 20 цм, 416 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1171-5
432,00
972,00
„Случај Дамјанов“ или „српска
књижевност искоса“ две су
одреднице за најрадикалније
иновативно, провокативно,
страствено, еротизовано
читање/тумачење књижевне
уметности. Сава Дамјанов је,
дакле, симбол једног таквог,
другачијег, јединственог,
непоновљивог концепта у
модерној српској књижевној
науци, данас и овде. И као
књижевни историчар он
је превасходно писац који
помера границе научног
текста. У његовом систему
све је прича.... И као
критичар Сава Дамјанов је
атипичан, неканонски, а на
то нам понајвише указује
баш књига Шта то беше
српска постмодерна? која је
програмски концепт читања
модерне српске књижевности.
Реч је о раним критичким
радовима који на оригиналан,
изазован и манифестативан
начин затварају ово изузетно
књижевноисторијско,
стваралачки динамично, живо,
петокњижје модерне српске
науке о књижевности...
Ако бих морао у једној
јединој реченици да напишем
рецензију о књизи Саве
Дамјанова Нова читања
традиције, онда је сигурно да
бих се вратио на сам почетак и
на наш, унеколико, заједнички
улазак у књижевност.
(Мислим притом на читаву
једну генерацију која се
окупила око студентског
књижевног часописа То јест
и касније сазревала преко
Књижевне речи...) Шта хоћу
да кажем? Сава Дамјанов
је од самог уласка у свет
литературе, у односу на све
нас, ВИШЕ и ДРУГАЧИЈЕ
видео. (Нерв књижевног
историчара у Саве Дамјанова
– који се данас јасно види
– први је уочио Милорад
Павић, тада наш професор,
који је био познатији као
књижевни историчар неголи
као писац.)
(Миливој Ненин)
СРпСки еРОТикОн
Сава Дамјанов
прво издање, 2011,
14 х 20 цм, 308 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1120-3
648,00
...Указао бих на то како је
еротско искуство кондензовано
у пословицама; а преко
пословице „Нашла млада
сикиру за врати“ и „Туђа жена,
а своја сикира“ пребацио бих се
на песму која нам је делимично
позната из Вуковог периода
„Све птичице лепо поју, али
кос“; ту се помиње како се
гост боји из буџака сикире!
Као што видите преко секире
може се далеко стићи. Ту бих
сада цитирао Саву Дамјанова
о предвуковском карактеру
еротских песама; додао бих и да
је та песма у којој све птичице
лепо поју, а посебно кос, из
песмарице Аврама Милетића.
А управо у тој песмарици
су забележене и језички
најуспелије еротске песме – ту
језичка игра каткад достиже
виртуозност. О самом Сави
Дамјанову рекао бих тек једну
реченицу која би се односила
на читав његов истраживачки
рад. Нешто као, како тражи оно
што је живо у нашој књижевној
традицији – спреман понекад
тој књижевној традицији да дâ и
вештачко дисање...
(Миливој Ненин)
вРТОви неСТваРнОг
Огледи о српској
фантастици
Сава Дамјанов
прво издање, 2011,
14 х 20 цм, 400 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0953-8
972,00
Радови у домаћој и страној
периодици, које је Сава
Дамјанов до сада дао из
области српске књижевности
XIX века и о самом Ђорђу
Марковићу Кодеру показују да
је он одраније озбиљно ушао у
проблематику којом се у овој
студији бави. То су радови
који осветљавају различите
теме у вези са Кодеровим
делом, као што су „фантастичка
стварност Кодеровог језика“,
„питање Кодерове форме“,
„како није читан Кодер“,
„Кодеров интертекстуални сан“
и бројни други. Увид у модерну
и постмодерну књижевну
методологију и теорију
помогао је Сави Дамјанову да
нађе одговоре на нека питања
везана за суштину Кодеровог
песничког исказа која раније
нису могла бити ни постављена.
(Милорад Павић)
117
књижевне науке
У припреми
дела РадОмиРа
кОнСТанТинОвића
у сарадњи са откровењем
и трећим програмом радио
београда,
прво издање, 2012, 14,5 х 22 цм,
броширан повез, латиница
велики кОд: ђОРђе
маРкОвић кОдеР
Сава Дамјанов
прво издање, 2011,
14 х 20 цм, 274 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0653-7
648,00
Крећући се у подручју
које је у науци о српској
књижевности једва било
обрађено, Дамјанов је
испољио низ истраживачких
особина које су очигледно
обезбедиле успех његовом
испитивању фантастике
у српској књижевности
предромантизма. Студију
Саве Дамјанова треба
читати као озбиљан и
убудуће незаобилазан
књижевноисторијски увид,
који подразумева
и могућности
реинтерпретације српске
књижевне традиције у
најширем контексту.
О падањУ ниЗ
СТепенице
О страној књижевности
радомир
константиновић
прво издање, 2013, 14,5 х 22 цм,
броширан повез, латиница
величина и
пРОклеТСТвО
О српској књижевности
радомир
константиновић
прво издање, 2013, 14,5 х 22 цм,
броширан повез, латиница
ЗагОнеТка наСлОва
критичко-теоријски
текстови
радомир
константиновић
прво издање, 2013, 14,5 х 22 цм,
броширан повез, латиница
Обична, ОХ,
кОкОшка
Радио-драме
радомир
константиновић
прво издање, 2013, 14,5 х 22 цм,
броширан повез, латиница
118
ОдабРана дела
РадОвана пОпОвића
у 21 књизи
великани српске
књижевности
у сарадњи
са Слободаном
гавриловићем
прво издање, 2009,
17 х 23 цм, тврд повез, ћирилица
16.200,00
Из непресушне, фасцинантне
стваралачке радионице
Радована Поповића
– највећег и најобјективнијег
зналца књижевног живота,
најплоднијег, највреднијег
и најзначајнијег аутора српске
књижевне биографистике
данас и овде – објављено
је неколико десетина
узбудљивих бестселера о делу
и животу неких од највећих
српских писаца протеклог
века, о необичним драгуљима
и реткостима српске
књижевне уметности.
Чудесна је његова
откривалачка имагинација
јер нас сваком својом
новом књигом изненађује
најнеобичнијим
и најузбудљивијим
вредностима из радионица
великих мајстора писане речи.
иСидОРина
бРОЈаница
књига 1, 340 стр.
ISBN 978-86-519-0113-6
918,00
вОћка на дРУмУ
(живот
вељка петровића)
књига 2, 256 стр.
ISBN 978-86-519-0243-0
896,40
кнеЗ СРпСкиХ
пеСника
(истина о дучићу)
књига 3, 228 стр.
ISBN 978-86-519-0230-0
874,80
андРићева
пРиЈаТељСТва
књига 4, 392 стр.
ISBN 978-86-519-0184-6
950,40
књижевне науке
беСкРаЈни плави
кРУг
(милош црњански)
књига 5, 376 стр.
ISBN 978-86-519-0241-6
928,80
гРађанин СвеТа
(Тодор манојловић)
књига 6, 184 стр.
ISBN 978-86-519-0236-2
810,00
иЗабРани чОвек
(Растко петровић)
књига 7, 216 стр.
ISBN 978-86-519-0233-1
пУТ дО мОСТа
(бранко ћопић)
књига 9, 164 стр.
ISBN 978-86-519-0234-8
пРОпланци
СРеТена маРића
књига 11, 196 стр.
ISBN 978-86-519-0186-0
пРви пиСац ТРећег
милениЈУма
(милорад павић)
књига 13, 244 стр.
ISBN 978-86-519-0244-7
864,00
788,40
831,60
пеСникиња
дУше СРбиЈе
(десанка максимовић)
деРвишева
кОбна пТица
(меша Селимовић)
вРеме пиСца
(добрица ћосић)
ваСкО пОпа,
миТ и магиЈа
788,40
777,60
918,00
831,60
књига 8, 166 стр.
ISBN 978-86-519-0235-5
књига 10, 152 стр.
ISBN 978-86-519-0259-1
књига 12, 328 стр.
ISBN 978-86-519-0115-0
885,60
књига 14, 196 стр.
ISBN 978-86-519-0182-2
119
књижевне науке
пРинц пеСника
(бранко миљковић)
књига 15, 144 стр.
ISBN 978-86-519-0183-9
књига 17, 168 стр.
ISBN 978-86-519-0237-9
СЈаЈнО дРУшТванце
(надреалисти)
књига 19, 476 стр.
ISBN 978-86-519-0239-3
766,80
788,40
972,00
анТић, њим Самим
пОСледњи СРпСки
бОљшевик
(александар поповић)
књигОљУбац иЗ
мРачнОг дУћана
(књига о цвијановићу)
756,00
928,80
књига 16, 152 стр.
ISBN 978-86-519-0240-9
777,60
120
РаЗнОСач меСечине
(љубиша Јоцић)
књига 18, 136 стр.
ISBN 978-86-519-0238-6
књига 20, 376 стр.
ISBN 978-86-519-0242-3
миХиЗ
Одгонетање једног
живота
књига 21, 172 стр.
ISBN 978-86-519-0852-4
756,00
књижевне науке
дела
српских писаца
дела СТаниСлава
винавеРа 1–18
уредила
милка зјачић аврамовић
приредио гојко тешић
прво коло 1–9
прво издање, 2012,
14,5 х 22 цм, тврд повез,
ћирилица
15.000,00
Станислав Винавер –
најевропскији интелектуалац-писац-уметник у српској
култури и најсрпскији у
европској традицији, с
којом је био у узбудљивом
стваралачком дијалогу
– есејист, критичар
(књижевни, музички,
позоришни, ликовни, филмски
итд.), песник, пародичар,
полемичар, преводилац
(с француског, немачког,
енглеског, руског, шпанског,
пољског и италијанског
– да ли у српској култури
постоји чудак језикотворац
сличнога кова?), приповедач
и путописац, новинар
и репортер, књижевни
историчар, уредник широкога
образовања, несводљивог
и неканонизованога
духа, био је у жестоком
спору с догматским,
идеологизованим,
нормативистичким,
позитивистичким
мишљењима. Увек је из
европскога окружја у
српски поетско-уметнички
контекст критички
преносио, препевавањем и
превођењем, острашћено
и занесено, пркосно и у
инат законодавцима и
проповедницима поетске
праксе и промишљања, оно
што је негде, тамо у свету,
највредније, најзначајније
(бајке из Хиљаду и једне ноћи,
Рабле, Вијон, Нервал, Гете,
Валери, Рембо, Хашек, Стерн,
Блок, Твен, Кено, Гогољ,
Киплинг, Керол и тако дaље).
Рани РадОви
1908–1918
(мјећа. приче које су
изгубиле равнотежу.
мисли. есеји и
критике. песме.
пародије. преводи)
књига 1, 690 стр.
ISBN 978-86-519-1151-7
чаРдак ни на небУ
ни на Земљи
есеји и критике о
српској књижевности 1
књига 3, 536 стр.
ISBN 978-86-519-1146-3
ЗанОСи и пРкОСи
лаЗе кОСТића
књига 5, 824 стр.
ISBN 978-86-519-1143-2
2.376,00
1.944,00
2.160,00
панТОлОгиЈе /
алаЈбегОва Слама
(пантологија новије
српске пеленгирике.
нова пантологија
пеленгирике. најновија
пантологија српске
и југословенске
пеленгирике.
алајбегова слама)
ОдбРана пеСнишТва
есеји о српској
књижевности 2
књига 4, 480 стр.
ISBN 978-86-519-1145-6
1.836,00
виделО СвеТа
књига о француској
књига 6, 520 стр.
ISBN 978-86-519-1144-9
1.944,00
књига 2, 728 стр.
ISBN 978-86-519-1140-1
2.160,00
121
књижевне науке
У припреми
друго коло
евРОпСка нОћ
Сабране песме
књига 10
дУша, ЗвеР, СвеСТ
есеји о европској и
светској књижевности
књига 7, 576 стр.
ISBN 978-86-519-1366-5
2.052,00
беОгРадСкО
ОгледалО
књига 9, 560 стр.
ISBN 978-86-519-1142-5
2.052,00
бОг и чОвек на
пОЗОРници
позоришни есеји
и критике
књига 11
мУЗички кРаСнОпиС
есеји и критике
о музици
књига 12
гРОмОбРан СвемиРа
/ гОч гОРи
приче и путописи из
југославије
књига 13
Земље кОЈе СУ
иЗгУбиле РавнОТежУ
европске путописне
теме
књига 14
ЈеЗик наш наСУшни
/ гРамаТика и
надгРамаТика
књига 8, 492 стр.
ISBN 978-86-519-1141-8
1.836,00
УкРОТиТељи ХаОСа
уметност, култура
и наука
књига 15
кОбни видици
политичка
публицистика
књига 16
...и дРУге Теме
књига 17
ЗанОСи и пРкОСи
СТаниСлава
винавеРа
књига 18
122
У припреми
дела бРанка
миљкОвића (1–11)
уредила
милка зјачић аврамовић
приредио гојко тешић
пОеЗиЈа и Облик
(критике и есеји о
песничкој уметности)
књига 8
прво издање, 2013,
13,5 х 20 цм, тврд повез,
ћирилица
пРепиСка &
живОТОпиС &
РаЗгОвОРи
књига 9
УЗалУд Је бУдим
(1957)
књига 1
ваТРа и нишТа (1960)
књига 2
пОРеклО наде (1960)
књига 3
мОРавСке елегиЈе
/ пеСме ОбЈављене
пО лиСТОвима и
чаСОпиСима
књига 4
вече бОла
(из рукописне
заоставштине)
књига 5
ЗвеЗде СУ СклОпиле
Очи (преводи и
препеви руске поезије)
књига 6
ЗабОРављене
пОпевке (француски
и остали песници
у препевима)
књига 7
кРиТичаРи О
бРанкУ миљкОвићУ
(изабрани радови)
књига 10
библиОгРафиЈа
бРанка миљкОвића
књига 11
уметност и култура
уредници
Јовица аћин
бранко кукић
гојко Тешић
милојко кнежевић
петар в. арбутина
горан петровић
милка Зјачић аврамовић
извршни уредници
татјана Чомић
маја живковић
марко крстић
небојша марић
миодраг раичевић
уметност и култура
124
1001 књига
Дела из бескрајне
вавилонске библиотеке,
у џепном формату,
за сваког, сваки трен
и свугде, за читање,
знање и љубав, за 1001
ноћ и 1001 дан. колико
год се понеке књиге
из тог разноликог
сплета могле учинити
необичним, свакад
су с далекосежним
и озбиљним
импликацијама. по духу
отворене, изазовне или
поверљиве, у видокругу
им је увек разумевање
животних појава
и квалитет живота, као
и постављање питања
од којих не би требало
да одвраћамо поглед.
СнОви
франц кафка
превео јовица аћин
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 168 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1211-8
594,00
Спрега Кафкиног дела
с ониричким светом је
неоспорна, па ова збирка
заправо поклања читаоцима –
издвајајући снове из изворног
контекста (првенствено
писама и дневника),
доносећи их као самосталне
текстове – скровити крвоток
у братству писања и снова.
У записима снова искрсава
нови квалитет, чак нови
карактер, раније непримећен
код Кафке. У то ћемо се
уверити кад се предамо овим
сабраним сновима у чијем
преводу је гледано да однос
према присуству ониричког
елемента у текстовима буде
строжи и да буду избегнута
нагађања због којих би се
губило на извесности да је реч
о сну а не тек о опонашању
његове структуре. Пратеће
напомене су тако усмерене
да записе снова ситуирају
у евентуални биографски
оквир и укажу на могућне
везе између снова и догађаја у
Кафкином животу.
филОЗОфСки
ТеСТаменТ
феликс равесон
О СамОУбиСТвУ
и беСмРТнОСТи дУше
Дејвид хјум
превео милан милетић
СабРани
маРфиЈеви ЗакОни
приредио и превео
милан милетић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 88 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1319-1
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 112 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1182-1
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 460 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0988-0
324,00
432,00
756,00
Дело нуди поглед из најбоље
перспективе на целокупан
његов рад, и то у особеном
стилу: процес писања
одвија се истовремено
с конструкцијама мисли, и
тако раскрива читаву органску
архитектуру без икакве сумње
оригиналне филозофије.
Равесонов пут показује
у којој је мери мислилац
био ношен неисцрпном
радозналошћу у подручјима
мисли и религија. На овим
страницама прелазимо пут
од античке до савремене
филозофије. Уобличен попут
праве филозофске одисеје,
Тестамент нас води у сусрет
великим фигурама мишљења и
културе, до предсократоваца,
стоичара, епикурејаца,
грчке метафизике,
новоплатоноваца, класичне
филозофије, енглеског
емпиризма, немачког
идеализма, спиритуализма,
грчких мистерија, јеврејске
филозофије, хиндуизма,
хришћанске теологије,
естетичких система и списа.
Хјумов оглед О самоубиству
вероватно је најчитанија и
најутицајнија филозофска
расправа о самоубиству
написана у модерна
времена, и представља
незаобилазно полазиште за
све данашње расправе о етици
самоубиства.
У овој књизи можете читати
и два Русоова писма из Нове
Елоизе, у којима се такође
претреса основаност одлуке
на самоубиство.
У огледу о бесмртности,
питање бесмртности душе
као „духовне супстанце“ Хјум
претреса с метафизичког,
моралног и физичког
становишта. Да ли је та
такозвана душа бесмртна или
пропадљива? То је питање
које је увек актуелно.
Марфијеви закони нису
без предисторије. Ти
парадоксални афоризми, који
нам дочаравају неочекивана
правила нашег света,
постојали су и пре педесетих
година прошлог века када
се датују Марфијеви закони,
названи по капетану Еду
Марфију. Али они су наишли
на одзив међу људима тек пре
неколико деценија, кад смо
најзад сазнали да ако нешто
може да крене лоше – онда
ће то неизбежно кренути
лоше. У овој изванредној
збирци сакупљени су сви
„закони“ те врсте из разних
области човековог живота
и делања. Када познајемо
Марфијеве законе, живот
нам је прихватљивији, мада
нимало лакши. То је више
него довољан разлог да их
непрестано имамо на уму
и подсећамо се на њих.
Уосталом, ако постоји и
најмања шанса да нешто
погрешно разумемо, онда
ћемо то обавезно разумети
погрешно. То важи и за
разумевање Марфијевих
законa.
превео зоран миндеровић
превела елеонора прохић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 112 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0838-8
378,00
Салвадор Дали је отворено и
бестидно рекао:
„Хуан Грис је највећи међу
кубистичким сликарима,
важнији од Пикаса, зато
што је истинитији. Пикасо
је био непрестано растуран
жељом да схвати начин због
којег су Грисове слике биле
увек довршене, савршене
хомогености, док он никад
није успевао да површине
попуни на задовољавајући
начин, увек с тешкоћом
испуњавајући платно
неком мршавом материјом.
Непрестано је запиткивао
Гриса: ’Шта ти ту стављаш?’“
Читаоцу ове књижице пружа
се прилика да открије прави
сликарев одговор на питање
које је мучило Пикаса.
За ким ЗвОнО ЗвОни
Џон Дон
Умеће Уживања
жилијен де ламетри
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 224 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0938-5
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 64 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0846-3
702,00
324,00
Свака рефлексија Џона
Дона дочарава нам неки вид
варљиве човекове судбине
која увек може бити лак плен
извесне невоље, било да је то
изненадна болест или нешто
друго. Дон нас непрестано
подсећа на деградацију
живе материје, али то увек
чини, како се уверавамо док
читамо његове медитације, у
контексту етичке рефлексије
о променљивости наше
судбине; отуда су његови
увиди у својеврсном дослуху
с мислима Блеза Паскала.
Џон Дон се, у неку руку,
сматра енглеским Паскалом.
И код њега је присутна
нада у човеково спасење и
бесмртност.
Ово је филозофска посланица,
дијалошка по жанру, у похвалу
музици, игри, задовољствима
јела и постеље.
Постоји само једна етика –
она која води до задовољства.
Ламетријево питање ни данас
није мање актуелно него
што је било онда кад је тај
француски лекар, убеђени
материјалиста, интегрални
мониста, и због тога не
мање човек, писао своје
најпознатије дело Човек-машина.
Сви су га презирали и
нападали – подједнако
француски краљ и Волтер,
црквени великодостојници
и Дени Дидро,
универзитетске величине и
Пол Холбах, доживљавали
га као непријатељски
дух, отписивали га као
развратника и пијандуру, не
схватајући далекосежност
извесне просветитељске
хедонистичке филозофије
коју данас, рецимо, тако
зналачки промовише Мишел
Онфре, такорећи Ламетријев
потомак.
превео милан милетић
превео бојан Савић остојић
фиЗиОлОгиЈа
пеСника
Силвијус
илустровао оноре Домје
превела мирјана Д. Стефановић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 120 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0844-9
378,00
Заједно прочитане, слика и
прича творе смеховну критику
играрије сваког од песника
који су, тражећи своју славу
у стиху и моћ у политици,
наградама и чланствима у
академијама, претворили
сопствено певање у
говорништво. С друге стране,
она која се овде радозналом
читаоцу пријатељски нуди као
духовитост с прстом на челу
јесте Силвијусова дијагноза
похвале једне социолошке
појаве Еразмове идеје
глупости; никако, међутим, у
облику лукавог и превејаног
поигравања, већ као заносна
и заводљива игра која се
разоткрива у стереотипном
певању.
пиСмО
вРХОвнОЈ влаСТи
михаил булгаков
уметност и култура
мОгУћнОСТи
СликаРСТва
хуан грис
превела нада узелац
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 156 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0962-0
432,00
Занимање за Булгаковљево
писмо совјетској власти
потиче од сазнања да је
писано у тешким животним
околностима када су писцу
сва дела била забрањена,
а живот измицао из руку.
Говорило се да је Булгаков
запао у тако тешко стање да
је помишљао на самоубиство.
Упутивши писмо, Булгаков
је ризиковао, али очигледно
другачијег избора није имао.
Испоставило се да писмо,
прилично неочекивано, ни
друга страна (власт) није
примила равнодушно, па је,
нема сумње, оно изазвало
реакцију и самог Стаљина.
Не треба сметнути с ума да је
1925. самоубиство извршио
Андреј Собољ, а да је априла
1930. Мајаковски пуцао
у себе. За совјетску власт
никако не би било добро
да исте године и Михаил
Булгаков просвира себи метак
кроз главу.
125
уметност и култура
СпиСи О милОСТи
блез паскал
превео бојан Савић остојић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 184 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0934-7
648,00
Ови списи представљају један
од кључева за разумевање
Паскаловог дела. У њима
се најразговетније развија
позиција богословља
јансенистичке струје коју је
Рим осудио 1653. године.
Изванредан мислилац мири
слободу с делотворношћу
милости и повезује спасење
с надметањем божанске
и људске воље. Списи су
објављени 1779, после
ауторове смрти, и свакако су
један од најватренијих израза
човекове судбине.
Томе смо придружили и
чудесну Расправу о љубавним
страстима, дуго приписивану
Паскалу, такорећи као
контрапункт његовим
Списима о Милости. У њој
се развија теорија страсти
схваћена као део човекове
величине.
126
СОкРаТОв демОн
& беСеда О магиЈи
апулеј
превела милица Стојковић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 228 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1032-9
864,00
Лукије Апулеј (око 123/125.
– око 180), платоновски
мислилац, рођен у Мадауру
(данас у Алжиру), у римској
колонији у Северној
Африци, по свему судећи
романизовани Бербер, у месту
надомак Александрије био је
оптужен да се служио магијом
да би стекао пажњу (и благо)
старије удовице, којом се
и оженио. Његова одбрана
пред судом, позната као
Беседа о магији или Апологија,
истовремено је сјајно и
разиграно мало књижевно
ремек-дело и изузетан правни
документ. Она најављује
Апулејев роман лутања
Златни магарац (оригинални
наслов Метаморфозе), у којем
је извесни Лукије, прометнут
у магарца, забавна жртва
свакојаких магијских чарања.
Од Апулеја је сачувана и
његова особена филозофска
расправа, Сократов Демон,
о боговима и демонима
античког света. У овој књизи
се Сократов демон и Беседа о
магији први пут појављују на
српском језику, у преводу
с латинских изворника.
напУљСки гУшТеР
александар Дима
банкаР анаРХиСТа
фернандо песоа
пРедСкаЗања
леонардо да винчи
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 120 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0872-2
прво издање, 2011,
11 х 18 цм, 76 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1055-8
друго издање, 2011,
10,5 х 17,5 цм, 136 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0999-6
453,60
216,00
432,00
Аутор Грофа Монте Криста
и Три мускетара помагао
је Гарибалдију да истера
Бурбоне из Напуља, па је
потом извесно време,
с Адолфом Гужоном, својим
сарадником у Независним
новинама, боравио у једној
од старих напуљских палата.
Неки гуштер редовно долази
да их посматра, па чак
допушта и да га припитоме.
Одједном нестаје, управо у
тренутку кад Дима добија
претње смрћу од тамошњих
ројалиста и каморе. Гуштер
назван Жозеф убрзо се
стидљиво враћа и са собом
доводи два гуштерчића.
Жозеф је, у ствари, био
гуштерица. Током три
године гуштерица са
својим потомством дели
живот с Димом и његовим
сарадником. А онда извршава
самоубиство... О том
истинитом догађају пише
Дима у својим напуљским
успоменама. Уз то, ова књига
садржи и разговор о Напуљу,
најопаснијем граду на свету,
онда и сада, као и евоцирање
полицијског прогањања којем
је аутор био изложен.
Врхунски португалски песник
демонстрира нам, у виду
платоновског дијалога, не
без хумора и страсти, како
анархиста постаје банкар који
остаје анархиста и открива
нам апсурде друштвене
хипокризије.
Ово мало, неоткривено
ремек-дело прави је поклон.
Не отварајте га ако се бојите
да ће вас разнети. С правом је
Песоа придавао свом тексту
велики значај, и то зато што
је, по њему, најбољи начин
да служите слободи не да
будете делић колективне
акције која неумитно
дегенерише у тиранију
(загледајте се у прошле
револуције) него да сами себе
ослободите, у овом случају
преузимајући контролу над
новцем и његовом моћи...
Ако сте без новца, барем
можете развијати сопствену
интелигенцију и безграничну
машту, а то је оружје без
премца у постизању слободе.
Најбољи пример за то јесте
сам Песоа. Ко чита, већ је на
путу слободе.
Као што је у историји
уметности Мона Лиза
јединствена, тако је Леонардо
јединствен у свеопштој
историји. Драгоцена сама по
себи, његова пророчанства
су још драгоценија с обзиром
на то да она која су се
обистинила посведочавају да
ће се и остала можда сутра
или прексутра обистинити.
Неизмерна и сваковрсна
имагинација духа који је умео
да мисли и ствара оплемењена
је и његовом чудесном
видовитошћу. У малим
стварима уочавао је велике.
После смрти 1519, за собом је
оставио мноштво рукописа,
на хиљаде страница, често
криптованих, које откривају
дубине генијалног духа.
Пред вама је избор из тог
универзума моћних анализа
у којима нема сувишних речи,
довољан да уживамо
у Леонардовој крајње личној
визији света, подједнако
далекосежној данас као и пре
пола миленијума.
превела милица Стојковић
превела татјана манојловић
превео небојша здравковић
ECCE HOMO
како постајемо
оно што јесмо
фридрих ниче
превео јовица аћин
друго издање, 2011,
11 х 18 цм, 148 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0998-9
507,60
Последња књига коју је
Ниче, у драматичним
околностима, написао (1888)
само неколико недеља пре
свог коначног слома први
пут је објављена тек 1908.
године. Ово загонетно дело
својеврсна је интелектуална
аутобиографија у којој аутор
дочарава виђење свога дела,
развоја и живота уопште.
Он испитује ликове
с којима се поистовећује
и најављује разоткривање
свих вредности. То је коначан
израз Ничеовог главног
уверења, његова духовна
опорука.
књига
О филОЗОфУ
фридрих ниче
превео јовица аћин
друго издање, 2011,
11 х 18 цм, 144 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0997-2
464,40
Пошто нико у његово време,
по Ничеовим речима, није
знао како изгледа добра
књига, замислио је да направи
Књигу о филозофу. Ипак, није
стигао да то уради, али из тог
пројекта остали су прилози
о односу филозофије и
уметности, као и филозофије
и науке и културе, са
проблематизовањем истине и
лажи у изванморалном смислу.
Већина их је фрагментарног
карактера, али то читаоца не
шокира, јер фрагментација
је била део Ничеовог стила.
При томе, текст је отворен
за филозофију сутрашњице.
Ниче се немилосрдно,
потврђујући живот, окомљује
на сахранитељску улогу
такозване науке, на оне који
би да покопају мисао
и онемогуће уметнички дамар
филозофског срца. Филозоф
не треба да трага за истином
него за преображајима света
у људима. Он је усамљеник,
јер без спремности на самоћу,
филозофска делатност је
немогућа.
О гРеХУ,
паТњи, нади
и иСТинСкОм пУТУ
франц кафка
превео јовица аћин
друго издање, 2011,
10,5 х 17,5 цм, 128 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0995-8
432,00
Писање као облик молитве?
Такво је доиста и било
Кафкино писање без ког
му је живот био немогућан.
Приличан део његових
медитативних увида – који
претежно сачињавају ову
књигу сабрану из његове
рукописне оставштине
– о појавама света у ком
обитавамо управо потиче
из ситуације сталног
изневеравања онога без чега,
по Кафки, нема живота. Ко
боље види од онога који је
вечито на ивици гроба? И ова
збирка нам о томе сведочи.
Не казује нам она шта је
истина, али нас учи зашто
извесна питања морамо хтети
и знати да постављамо.
мултиформна колекција
у којој су дела из
различитих области
знања и искуства, с
богатим и подстицајним,
мислилачким
и доживљајним,
истраживачким
и визионарским,
и уопште откривалачким
садржајем. али увек
књиге из којих се може
учити и које се могу
волети, књиге добрих
гласова и из пера
изванредних гласника.
СанчО панСа
У чиСТилишТУ
хосе бергамин
уметност и култура
гласник
превела александра манчић
прво издање, 2012,
12 х 20 цм, 328 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1183-8
648,00
Шпански писац и есејиста,
Хосе Бергамин је оставио
незаобилазан траг у
европској мисли. Његове
истанчане рефлексије, које
се тичу многих животних
и политичких питања, од
мистицизма и религије до
књижевности и стварања,
по много чему су драгоцене
и незаборавне, и позивају
нас да учимо из њих, водимо
дијалог с њима, да бисмо
напослетку сазнали на чему
смо са собом и са светом.
Иначе, током Грађанског
рата у Шпанији, Бергамин је,
подржавајући републиканске
идеале, председавао
савезу антифашистичких
интелектуалаца. За време
Франкове власти, Бергамин
је боравио у изгнанству. По
једној од његових драмских
игара, Луис Буњуел је снимио
свог Анђела истребљења.
127
уметност и култура
фанТаСТична
ЗООлОгиЈа
У српској
приповедној прози
Саша хаџи танчић
прво издање, 2012,
12 х 20 цм, 188 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1289-7
486,00
Полазна замисао ове књиге
огледа о изабраним српским
приповедачима јесте да
се људи преображавају у
животиње и да се животиње
преображавају у људе.
Аутентични књижевни
светови дела о којима је у
књизи реч пореклом су, или
се изводе, из библијских
визија и списа, националног
наслеђа и савременог
урбанитета, као и из дечјег
света и света одраслих, из
саме књижевности. Мотив
метаморфозе и метонимије
од Кафке до Орвела довољно
надахњује трагање те врсте
и у српској књижевности
старијег и новог доба, и њених
образаца фантастичног. Низ
дела нуди најразличитије
видове тумачења, упућује на
целовитост поетске визије
преображаја.
На примерима полигенетизма
или зооморфизма пратимо
промене односа према свету и
животу уопште.
128
иЗабРана дела
књига 1
валтер бењамин
превео јовица аћин
пОРОдични
РОман
неУРОТичаРа
и други списи
Сигмунд фројд
виЗиЈа и иСкУСТвО
марија Самбрано
изабрала и превела
александра манчић
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 212 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0461-8
у сарадњи са министарством
културе краљевине шпаније,
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 432 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0709-1
756,00
864,00
648,00
Саздавање живота је тренутно
знатно више у власти
чињеница него убеђења, и то
оних које још никада и нигде
нису служиле заснивању
убеђења. У тим околностима,
права књижевна активност
не може се одвијати у
књижевним оквирима – она је,
напротив, пуки израз њихове
јаловости.
(Валтер Бењамин)
Књига о фантазирању
и окултном, сневању
и уметничком стварању,
сећању и сексуалности...
изабрани огледи утемељитеља
психоанализе, незаобилазни за
разумевање нашег несвесног
психичког живота – у језику
и комуникацији, творевинама
културе и индивидуалним
митологијама – чије све
енигме још нису одгонетнуте.
Данас се, помоћу речи, стичу
заборављена прошлост и
могућна будућност, и тако,
у неку руку, несавладиво
бива савладано, а немогуће
више није немогуће. Такво
поверење у речи гаји
психоанализа, која устоличава
ослободилачку улогу језика.
У четири репрезентативна
дела – Снови и време,
Исповест: књижевни жанр,
Шумски пропланци, Блажени
– Марије Самбрано
(1904–1991), ученице
Хосеа Ортеге и Гасета,
сада окупљена у једној књизи,
представљени су темељни
аспекти њене филозофије,
од изванредног значаја у
европској мисли у ХХ веку.
Она овдашњем читаоцу
дочаравају ауторкину дубоко
шпанску и недвосмислено
универзалну мисао. Као
мислилац, посветила се
напору да докучи односе
између појединца и
стварности – која је по њој
увек тајанствена и недокучива,
чак и када изгледа блиска
и приступачна – кроз спој
филозофије и поезије. Однос
човека према божанском,
према корену светости у њему
и изван њега, према бићу које
жели да избије на светлост
јесте константа у њеном делу.
у сарадњи с фондацијом Central
European Book Project,
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 384 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0579-0
изабрао и превео јовица аћин
лиТеРаТУРОкРаТиЈа
михаил берг
превела радмила мечанин
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 528 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0534-9
1.836,00
Може ли се на списатељски
рад или чак на само
књижевно стваралаштво
гледати као на политику?
Том ризичном питању,
које сугерише друкчије
погледе на књижевно поље
усред социјалног простора,
посвећено је провокативно
и често оспоравано дело
руског истраживача
Михаила Берга. Проблеми
доминације, интереса, моћи,
мотивације и побуда, стичу
се и претресају у његовом
изузетно аргументованом
интерпретирању
и истраживању. Ово је
рад који провоцира, али
и позива на дијалог, подстиче
драгоцене спорове, и зато је
жив и продуктиван.
Трагови
ОТкРОвења
визије, пророштво
и политика у књизи
Откровења
елејн пејгелс
едиција окупља
појединачна издања у
распону од уметничких
монографија
до специфичне
документаристике.
та дела се могу
налазити у свакој
библиотеци, могу
бити сврстана у сваку
колекцију и зато стоје
за себе и за нас, па куда
год и за чим год да се
машите – она су ту.
позивају вас, па ако
им се одазовете
– нећете погрешити.
превео зоран миндеровић
паРадОкСална
љУбав
нагони живота
радмила зигурис
превела јелена Стакић
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 140 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0555-4
410,40
Радмила Зигурис, француска
психоаналитичарка, рођена је
у Београду, школовала се
у Швајцарској и Француској
(у Паризу), а у раној младости
живела је у Аргентини, где
су њени радови касније и
преведени. Најпре је била
фројдовски оријентисана,
потом, упознавши Жака
Лакана, лакановац, али пошто
је желела да психоанализа
остане отворен систем,
а лакановска јој се учинила
догматичном, са неколико
пријатеља и колега основала
је асоцијацију „Федерација
психоаналитичких
радионица“. После више од
четрдесет година бављења
психоанализом и писања, ово
је њена прва књига на српском
језику, с огледима које је сама
изабрала.
прво издање, 2013,
12 х 20 цм, 256 стр.,
броширан повез, латиница
ОТкУп СиРОве кОже
абдулах Сидран
четврто издање, 2012,
12 х 20 цм, 460 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1113-5
648,00
Рођени приповедач,
Абдулах Сидран, гласовити
босански песник, у овом
аутобиографском делу, по
много чему романескном,
говори нам о људима и
догађајима, некадашњим
и скорашњим. То су људи
који су блиски писцу. То су
догађаји који су се одигравали
око њега, без њега или с њиме.
Ту је и његово сећање, боље
или горе од стварности које
се он сећа. Можемо да му не
верујемо и онда када говори
о често болним збивањима и
подацима о којима и понеки
читалац понешто зна, или
да умесно или слепо више
верујемо себи, али таква
размимоилажења нису важна
јер ово није нека непобитна
историја: ово је живот како
га види аутор, његов живот и
његове помисли. Довољно је
задржати се на Сидрановом
чулу за иронију коју он
препознаје у стварима, на
његовом поетском начину
сазнавања света, на његовој
љубави према животу и
његовој особеној ведрини
пред мраком. То чини ову
књигу драгоценом.
вОдич За ОпСТанак
приредио и превео
милан милетић
уметност и култура
У припреми
прво издање, 2012,
12 х 20 цм, 512 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0989-7
972,00
Како се испомоћи кад помоћи
нема ниоткуда? Специјално
приређени зборник прилога
од различитих искусних
и упућених зналаца, за
различите области и
ситуације, очекиване
и неочекиване, како
свакодневне тако и екстремне
и једва вероватне, а које ипак
искрсавају кад им се најмање
надамо. Зато ову књигу ваља
држати увек на домаку. Може
да олакша, чак и да спасе
живот.
129
уметност и култура
милиОн
пУТОвања
маРка пОла
марко поло
превела нада узелац
прво издање, 2012,
12 х 20 цм, 492 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1178-4
1.080,00
130
Марко Поло (1254–1324)
несумњиво је најчувенији
истраживач са Запада
који је прошао земљама
на такозваном путу свиле.
Својом одважношћу,
својим писањем и утицајем
надмашује све остале путнике.
Његова путовања Азијом,
започета 1271, трајала су
24 године. Доспео је даље
него иједан од његових
претходника, с ону страну
Монголије, до Кине. Постао
је повереник Кублај-кана
(1214–1294) и служио му
у многим дипломатским
мисијама. Пропутовао је
читаву Кину и вратио се
да нам, док је као ратни
заробљеник био заточен у
ђеновској тамници, исприча
чудесну и једва вероватну
повест која је затим постала
највећи и најнеодољивији
путопис с фасцинантним
описима различитих
друштава, њихових религија,
обичаја, обреда и начина
живота.
и беше пОпУТ
пТице У кавеЗУ
Данијела Стефановић
прво издање, 2012,
12 х 20 цм, 436 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1198-2
918,00
Прва студија на српском
језику о историји и култури
Старог истока. Драгоцен и
неопходан уџбеник. И више
од уџбеника.
Добра обавештеност
ауторке у погледу локалних
писаних извора, археолошких
података, лингвистичких
тумачења и нове
интерпретације проблемских
питања. [...] Ауторкин задатак
био је тражење и потврда
историчности у презентовању
појава, догађаја, личности, и у
том послу је успела.
(Проф. др Мирослава
Панић Шторх)
УмРеТи У чикагУ
нађа тешић
превели ивана Димић
и Драган бабић
прво издање, 2012,
12 х 20 цм, 272 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1189-0
1.080,00
Имигрантска приповест из
визуре невине и меланхоличне
девојчице која с мајком и
братом из западних крајева
Србије стиже код оца у
Чикаго. Ова проза, дивно
исприповедана и дубоко
проживљена, тече док
душа тог детета, постепено
лишавана свих илузија,
сасвим не замре кад нестане
и последње сећање на родни
крај, које Нађа Тешић као
писац оживљава.
мемОаРи, амнеЗиЈе
владан матијевић
прво издање, 2012,
12 х 20 цм, 200 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1288-0
486,00
Из пера модерног српског
писца књига есеја, беседа,
записа, аутопоетичких
текстова, огледа и импресија,
разврстаних у четири
скупине: О жалу девица за
Минотауром, Споменик
и крава, Билборди поред
магистрале и Кумова
слама. Теме ове књиге јесу
литература и улога писца у
савременом свету.
кад би СвеТ пРОпаО
марсел пруст
превео јовица аћин
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 144 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1118-0
432,00
Изабрани есеји аутора ремек-дела У трагању за ишчезлим
временом.
Кад год читамо Пруста,
тешко нам је да се отмемо
утиску да се његов живот
преплиће с писањем. Ипак,
он се здушно залагао против
мешања пишчеве биографије
и његовог дела. На таквом
парадоксалном обзорју ваља
читати ову лепу књигу. У њој
ћемо можда открити због чега
је готово немогуће одолети
једном од најважнијих аутора
ХХ века. То откриће зависи
само од нашег читања. Управо
о читању нам Пруст и пише...
превео Слободан Дамњановић
друго издање, 2011,
12 х 20 цм, 184 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1099-2
507,60
Лу Саломе је жена којој нису
могли да одоле Фридрих
Ниче, Паул Ре, Рајнер
Марија Рилке, Виктор Тауск,
Сигмунд Фројд... а она је
свима одолевала, штитећи
своју слободу женског
избора. Оцртавајући у овој
изванредној књизи неколико
од својих успомена, шта нам
каже о свом животу? Читаћете
о еротици једног живота и
сазнати неке тајне о страстима
и љубавима оних који су,
крајем XIX и почетком XX
века, мењали интелектуални
свет који је још наш.
СвеСке
леОнаРда
да винчиЈа
у две књиге
леонардо да винчи
превела нада узелац
прво издање, 2011,
15 х 22,5 цм,
тврд повез, латиница
књига 1, 1.000 стр.
ISBN 978-86-519-0418-2
3.780,00
књига 2, 668 стр.
ISBN 978-86-519-0770-1
За оне који су их истраживали,
ови рукописи, дело хиљада
часова мисаоне активности,
сведочанство су најмоћније
интелектуалне машине
каква је икад био људски
мозак. Пред нама су
нацрти огромног плана,
продубљеног, промишљеног,
али никад оствареног, у ком
трактати – суме анатомских,
физиолошких и геолошких
истраживања – формирају тек
део опсежне енциклопедије
људских сазнања (Едвард
Макарди, 1938). Kодекси
сабрани у другом тому
припадају раздобљу између
1491. и 1505, најплоднијем
периоду ауторове делатности.
У њима се разматрају
теме, износе мисли, као
и истраживачки резултати
с подручја геометрије,
уметности и уметничких
техника, механике...
виЗиЈа
вилијам батлер јејтс
камење венециЈе
Џон раскин
пиСма милени
франц кафка
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 328 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0787-9
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 248 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0553-0
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 360 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0672-8
1.026,00
648,00
1.188,00
Јејтсова Визија нам дочарава
езотерички поглед на природу
стварности и творевина
је вишегодишње сарадње
песника и његове жене
у мистици аутоматског
писања.
У Камењу Венеције највећи
енглески писац о уметности
и књижевности у XIX веку
са страшћу представља град
који је назвао „рај међу
градовима“. То је Венеција
пре послератне рестаурације.
Овде историја уметности
превазилази себе и сеже до
саме природе, до изванредне
филозофије уметности и до
морала сазданог као етика
грађења. Као такво, дело је
надахнуло Лава Толстоја,
Бајрона, Махатму Гандија
и Марсела Пруста. Оно
је основа новог погледа
на архитектуру и њено
разумевање, а велики
модерни архитекти учили су
из њега. Још је живо и још
нам казује тајне Венеције,
архитектонских облика,
лепоте камена и вредности
грађења. Тешко да му ико
може одолети.
Најпотпуније
издање до данас.
Нецензурисана и по
аутентичном редоследу
сређена најнапетија љубавна
преписка на свету.
У рукама вам је такорећи
љубавни роман који је
и више од сваког романа,
написан у виду драматичног
низа Кафкиних писама
Милени Јесенској. То је
голи Кафка, мада усред
гомиле обучених. Узбудљив
документ неупоредиве
страсти, безданости и бола,
тек сад истински блиста, са
никад преведеним писмима
и искључиваним деловима
писама. У рукама вам је
неодољиво дело живота и
писања у изворном сјају, за
вечност.
превео милан милетић
превео милан милетић
уметност и култура
мОЈ живОТ
лу андреас-Саломе
превео јовица аћин
131
уметност и култура
У припреми
аТлаС ЗабачениХ
ОСТРва
јудита шалански
превела александра бајазетов
прво издање, 2013, 15 x 22,5 цм,
броширан повез, латиница
Сенка
на СУнчаникУ
емброуз бирс
пОРеклО
пРаве Речи
Џозеф конрад
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 132 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0271-3
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 142 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0287-4
572,40
594,00
Ђаволски аутор који је својом
отвореношћу умео да ствара
себи непријатеље!
Амерички сатиричар и писац
прича, Бирс (1842–1914),
најпознатији по свом
Ђаволовом речнику (1911),
у овим пробраним есејима
претреса свакојаке теме,
говорећи увек свеже
и оригинално, луцидно и без
сентименталности, о сновима,
псима, дијалекатским
ауторима, политичким
пословима...
Родом Пољак, романописац
Џозеф Конрад, већи део
живота провео је у Енглеској,
а није научио енглески језик
до своје двадесет прве године.
Као млад, живео је прилично
пустоловно, што је укључивало
ватрено оружје
и политичку конспирацију,
а изгледа да је имао
и несрећан љубавни живот.
Шеснаест година је служио
у трговачкој морнарици.
У својој тридесет шестој
години напушта пловидбу
по морима, делимично због
слабог здравља, делимично
зато што је одлучио да се
посвети књижевности.
У овој књизи сећа се својих
младалачких година, а у њима и
откривања праве речи и правог
нагласка, што га је увело у
писање незаборавних дела.
превела Љиљана марковић
132
превео милан милетић
гОЗба Угледника
константино бертоло
превела александра манчић
прво издање, 2010,
12 х 20 цм, 188 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0412-0
529,20
Ова књига је проистекла
из дугогодишње књижевне
делатности Константина
Бертола, једног од
најугледнијих критичара
у Шпанији, и из ауторових
размишљања о кључним
елементима свога посла:
читању, писању и критици.
Тачка у којој се Бертолова
размишљања укрштају и из
које полазе јесте одговорност:
одговорност онога ко говори
и онога ко слуша, одговорност
онога ко пише и онога ко чита.
Дела поглавито
намењена основцима
и средњошколцима.
колекција доноси
и дела великих аутора
и експерата, у којима
су најсложенији
проблеми изложени на
приступачан начин.
игРа лОгике
шта је корњача
рекла ахилу
луис керол
превела милица каранов
друго издање, 2011,
13,5 х 18 цм, 116 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1000-8
486,00
Писац Алисиних пустоловина
у земљи чуда, чудотворац
у подучавању деце
компликованим проблемима,
у овој књизи нам кроз игру
нуди средство основама
формалне логике и замршених
начина закључивања.
чУдОТвОРци
и њихове методе
хари худини
превео милан милетић
прво издање, 2009,
12 x 18 цм, 179 стр.,
француски повез, латиница
ISBN 978-86-7549-980-0
486,00
Од најчувенијег мађионичара
света. Читава галерија
ликова старих мађионичара
и њихових трикова! И то нам
представља легенда међу
мађионичарима, лично Хари
Худини, јунак многих романа
и филмова. По казивању
савременика, Худини, рођен
као Ерих Вајс, умео је да
општи с духовима. А био је,
и до данас остао, несумњиво,
највећи уметник бекства.
Како год био окован
и затворен, умео је да побегне,
чак и кад је под водом, за
незамисливо кратко време.
Уверен да његове вештине
нису ништа натприродно,
него све у складу са реалним
и физичким законима, никад
није скривао њихову изведбу.
То нам посведочава и ово
дело. Постаните уметник
магије или сазнајте како то
раде мађионичари, учећи од
најбољег!
СРедњи век
за моје синовце
режин перну
уметност и култура
мозгалице
превела
Сања милутиновић бојанић
прво издање, 2009,
12 х 20 цм, 287 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-981-7
615,60
Један од највећих познавалаца
средњег века, Режин Перну
пише тако да је немогуће не
заволети историју. Овог пута
пријатно и поучно прича
о средњовековним догађајима
и ратницима без којих је
незамислива историја тог
раздобља, о црном принцу,
о Ричарду Лављег Срца,
о Јованки Орлеанки,
о тридесет мистериозних
златника, али и о једном
обичном зимском јутру и
многим другим стварима, које
кад прочитате никад нећете
заборавити.
133
уметност и култура
134
пешчана књига
антологије есеја,
теоријске књиге
из разних области
(психологије,
филозофије, науке,
антропологије),
трактати, студије
о проблемима
савременог света,
о значајним уметницима
и уметничким
појавама. у пешчаним
књигама најчешће
је реч о погледима
и мишљењима који
нису ни тренд ни
мода, него на човека
и свет гледају под
пригушеним светлом,
искоса и под повишеном
температуром, што
ће рећи – на особен
и јединствен начин.
О СРећи
ален
љУбав и Запад
Дени де ружмон
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 200 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1033-6
превео иван радосављевић
540,00
Емилу Шартијеу, познатом
под псеудонимом Ален,
било је, као филозофу,
сасвим довољно да се окрене
сопственој природи да би
у њој препознао силовите
жудње и необуздане страсти
од којих је човек сачињен
и које управљају његовим
понашањем. У сваком
погледу, Ален припада
породици универзалистичких
мислилаца. Његов опус,
од Марса или разматрања
о рату и Система лепих
уметности до Бога, подробно
приказује човека (Идеје и
епохе), доноси продорну
егзистенцијалну анализу
(Разговори на обали мора),
развијајући се као оригиналан
и постојан филозофски
пројект. Наиме, бистроока
мудрост ових есеја, које
Ален, у датим околностима,
посвећује човековој вештини
да буде срећан, не почива на
морализму, него првенствено
на филозофији. Дакле,
док се херој мучи, воља
се наслађује заповестима.
Будимо сигурни у то!
превео милан комненић
ТеОРиЈа СТваРалачке
инТелигенциЈе
хосе антонио марина
СТРиндбеРг
и ван гОг
карл јасперс
саиздаваштво са карпосом,
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 328 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0901-9
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 308 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0746-6
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 156 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0874-6
1.404,00
1.620,00
864,00
Дени де Ружмон је
истовремено историчар
љубави на Западу, теоретичар
персоналистичке културе
и зачетник федеративне,
тј. разнолике и слободне
Европе. „Филозофија Денија
де Ружмона јесте управо оно
што би Западњацима могло
дати ону интелектуалну моћ
неопходну за одупирање
уцени тоталитарних
догми. Ако данашњи
млади мислиоци, на муци
с мишљу, желе неко вођство,
неког учитеља теоријске
и практичне мисли, они га
могу наћи, на своју највећу
добробит, у Денију де
Ружмону.“
(Ежен Јонеско)
Књига коју читалац држи
у рукама, иновативна је
теорија интелигенције
која обједињује резултате
различитих когнитивних
наука: неурологије,
вештачке интелигенције,
психолингвистике,
когнитивне психологије,
филозофије. Тема је од
пресудног значаја за све људе
јер, како каже аутор, „наше
мишљење о интелигенцији
је заправо мишљење о себи
самима, а оно што мислимо
о себи јесте реални део онога
што јесмо“. Хосе Антонио
Марина (1939), попут
највећих шпанских филозофа,
као што су Грасијан,
Унамуно или Ортега, нуди
виталистички поглед на свет,
не западајући притом у порок
оптимизма. Његова теорија
је позив на излажење из
духовне лењости и учмалости,
позив на интелигентно
коришћење слободе која је
и сама продукт интелигенције,
позив на одговорност – пре
свега према себи, а самим тим
према другима, према свету,
према планети.
Стриндберг ће за
психопатологију остати
пацијент веома захвалан
за проучавање, који је
у детаљима и у нарочитом
развоју своје болести дао
једну необичну слику о себи;
и што је још важније, који
је са скоро равномерном
јасношћу пропратио свој
живот, тако да пред собом
имамо биографију каква се
веома ретко може добити од
душевних болесника. Свако
психопатолошко сазнање
почива на поређењу. Да
би се увидео однос између
Стриндбергове шизофреније
и његовог дела, добро би
било да се упореде потпуно
друге форме шизофреније
како би нам у поређењу
са Стриндберговом биле
јасније. Због тога су у
другом поглављу осим
Сведенборговог, а који је
близак Стриндберговом,
приказани и сасвим различити
случајеви Хелдерлина
и Ван Гога.
(Карл Јасперс)
превела гордана Ћирјанић
превео бајрам личина
анТОлОгиЈа СнОва
приредио
бојан јовановић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, латиницa
пОнешТО
О пеСницима
и О пОеЗиЈи
борислав радовић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 260 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0833-3
918,00
Борислав Радовић припада
генерацији песника који
су у савременој српској
књижевности поставили
темеље тумачењу поезије.
Ова књига спада у оне
које поезији, као основној
делатности духа, враћају оно
место које је имала од древних
народа до модерних песника.
Писац ове књиге поезији
враћа достојанство које је
она изгубила онолико колико
су човекова инвентивност
и креација то достојанство
изгубиле у времену у коме
живимо, окружене „успоном
безначајности“. У књизи су
објављени есеји који указују
на духовни пут од Вергилија,
преко Паунда и Сен-Џона
Перса, до Васка Попе.
или-или
Серен кјеркегор
превео милан табаковић
прво издање, 2012, 15 x 23 цм,
броширан повез, ћирилица
У ТРагањУ За
ХиљадУгОдишњим
цаРСТвОм
норман кон
превео миодраг марковић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, латиница
РУСки миСлиОци
исаија берлин
превео иван радосављевић
прво издање, 2012, 15 х 23 цм,
броширан повез, латиница
Речници и
енциклопедије
свакодневног
живота
реч је о речницима,
енциклопедијама,
лексиконима
и кратким историјама
који се односе на
свакодневни живот,
али се, такође, баве
необичним, бизарним,
откаченим и искошеним
темама из света
уметности, религије,
историје, јавног
живота, комуникације
и природних појава.
могу бити у служби
широког круга читалаца
– од студената до
радозналих и доконих
људи.
Речник
ЗаљУбљеника
У фРанцУСкУ
Дени тилинак
Речник
ЗаљУбљеника
У шпаниЈУ
мишел дел кастиљо
саиздаваштво сa ZEPTER BOOK
WORLD-ом, прво издање, 2012,
12 х 20 цм, 280 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1495-2
прво издање, 2012,
12 х 20 цм, 268 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1310-8
превела ана јовановић
1.080,00
Француску волим душом и
телом, као стидљиви удварач,
али и задовољен љубавник.
Грлим је, упознајем све
њене скривене кутке: она ме
одушевљава, опчињен сам.
Наша је веза чулна. Њену
земљописну путеност радо
окивам у злато историје и
напајам крвљу прошлости.
Моје родољубље је грубо,
неотесано, налик на веру
простога човека. Ту древну
земљу волим као што витез
воли племениту госпу, као
што војник воли крчмарицу;
волим је и као учењак своју
науку, као сељак сточно благо,
онако како буржуј љуби
свој новац, а верник мошти
светачке.
Француска ме опушта, с њом
ми је лепо и пријатно, као што
други уз вино постају весели
и полетни; носим је у срцу и
на ђоновима. Француз сам по
осећању и по савести: али то
родољубље није дошло мојом
вољом, нити је икада било
предмет моје бриге.
уметност и култура
У припреми
превео милан милетић
972,00
Ал Андалус, Кармен, Дон
Кихот, Ел Греко, Толедо,
Гоја, инквизиција, фламенко,
Веласкес, корида, али и
Франко, Бургос, Алмодовар,
Пикасо, Лорка и Унамуно:
само су неке од одредница
из речника у ком се говори
о јучерашњој, али и о
данашњој Шпанији. Сенке и
светлости… Толико повода да
се у блештавим сликама зачује
дубока песма Шпаније, да се
прати непрекинута историјска
нит која из најдаље прошлости
сеже до наших дана. Да би
се створила заносна фреска
о земљи која је изнедрила
једну од најзначајнијих и
најпоноснијих цивилизација
Европе, неопходни су били
широка култура, сензибилитет
и дистанца писца ове књиге.
135
уметност и култура
Речник
ЗаљУбљеника
У мачке
фредерик виту
превео миодраг марковић
136
Речник
ЗаљУбљеника
У РУСиЈУ
Доминик фернандес
превео милан комненић
Речник
ЗаљУбљеника
У гРчкУ
жак лакаријер
превео милан комненић
друго издање, 2012,
12 х 20 цм, 524 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1226-2
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 576 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0957-6
друго издање, 2011,
13 х 20 цм, 432 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1191-3
1.566,00
1.944,00
1.134,00
Води нас у чудесан и
очаравајући свет мачака.
То је неодољиво забавна
књига, крцата анегдотама,
написана приступачним
стилом. Фредерик Виту нас,
кроз мноштво одредница,
води кроз литературу (од
Лафонтена до Селина, од
Алисе у земљи чуда до Колет,
од Патрише Хајсмит до
Радјарда Киплинга) у друштву
писаца који су волели мачке,
писали о мачкама и живели с
њима; подсећа нас на мачке
овековечене у сликарским и
музичким делима; преноси
нам властита искуства, будући
да о мачкама може да говори
једино особа која је с њима
дуго била присна; упознаје нас
с пореклом такозване домаће
мачке, која се пре отприлике
десет хиљада година одрекла
живота у дивљини да би се
приближила људима; води нас
кроз различите историјске
епохе, током којих је мачка
бивала обожавана или пак
омрзнута и прогоњена као
отеловљење ђавола.
Доминика Фернандеса и Русију
заиста везује љубав. Његов
Речник нас води на путовање
кроз време и простор, од
царске до савремене Русије,
не заобилазећи ни бивши
СССР. На том путу аутор ће
нас повести у обилазак Москве
или Новгорода, подсетити
да се Санкт Петербург
некада звао Лењинград, и
упознати са градовима Златног
прстена који чувају неке од
„најлепших и најузбудљивијих
остатака древне, религиозне и
предмосковске Русије“. Али,
Речник заљубљеника у Русију
пре свега је посвећеничко
путовање. Почев од балета
са Ђагиљевом и Нурејевом,
преко књижевности у друштву
Достојевског, Толстоја, Гогоља,
Булгакова или Шаламова,
музике Чајковског, Прокофјева
и, наравно, Шостаковича,
„јединог горостаса нашег доба“,
све до филмске уметности
Ајзенштајна и Тарковског
– Доминик Фернандес нам
здушно помаже да упознамо
руску културу и руску душу.
Романописац, приповедач,
есејиста, преводилац,
историчар, социолог,
етимолог, неуморни пешак,
ходочасник и путник, у
младости играч грчке игре
зебекико и глумац који је
тумачио улогу Касандре у
Есхиловом Агамемнону,
режисер, фотограф,
портретиста, „скелеџија
текстова, пријатељстава и
страсти“, Жак Лакаријер је
био човек заноса и љубави,
један од ретких који је
умео да слави стварност и
изнова се њоме одушевљава,
нескривени агностик који је
понирао у вртлоге езотерије
и спиритуализма, коначно
један од веома ретких који
је у данашње време умео да
живи као песник. Тај ведри
ерудита за себе је говорио
да је „птичар времена“. Као
ватрени хелениста, провео је
петнаест година на острвима
Идра и Патмос, недалеко од
места где је Свети Јован писао
Апокалипсу.
Речник
ЗаљУбљеника
У СиТна
ЗадОвОљСТва
ален шифр
превела олгица Стефановић
прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 296 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1008-4
1.026,00
Шта је то за чим јури
мушкарац, баш као и жена?
Срећа. Боље рећи, срећа
у разним видовима. То су
она ситна, сласна, присна,
неочекивана задовољства
у којима се ужива натенане.
Ален Шифр зна рецепт и пут
како да их подели са нама.
Ево неколико примера из
књиге: „Пушење луле даје
тежину испразној особи,
присебност срамежљивој,
хладнокрвност жустрој.
Колерика примирује, убица
пролази као доброћудан
створ, а нестабилна особа
као човек који има свој
устаљени ред. Неприлагођен
човек се претвара у гунђало,
а полицајац у Мегреа.
То је мана која нас краси
врлинама“. „Човек се и
коначно одвојио од мајмуна
онда када је слани кикирики
постао свакодневна појава.“
Аутор није жалио труда;
а што се читаоца тиче, ни
њему задовољство неће бити
ускраћено.
Речник
ЗаљУбљеника
У лаТинСкУ амеРикУ
марио варгас Љоса
превео милан комненић
друго издање, 2010,
12 х 20 цм, 480 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0704-6
1.490,00
Марио Варгас Љоса је човек
свих страсти, а превасходно
страсти писања. Током
читавог живота испољавао
је страсну љубав према
Латинској Америци. Стога
је све одреднице у Речнику
заљубљеника у Латинску
Америку временски означио.
Разумљиво је што се пишчева
мисао, подстицана љубављу
и страшћу, мењала
у току пола века.
„Све до данас не престају
моје занимање, радозналост
и страсна љубав према
том сложеном, трагичном,
необичном свету огромне
стваралачке надарености,
неописивих страдања и
патњи, у коме се најдивнији
облици културе мешају са
најгрознијим варварством.“
(Марио Варгас Љоса)
превео милојко кнежевић
друго издање, 2010,
12 х 20 цм, 334 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0664-3
972,00
У Речнику заљубљеника вина
присећам се само онога што
знам, што волим и што у мени
буди страст. Има у њему
аутобиографије, поезије
и прозе, успомена на
врења, подруме, столове,
шанкове... Ипак, ево шта је
најважније: вино је култура.
Тежња ове књиге је да ту
културну димензију једног
универзалног производа
широке потрошње приближи
времену које вину не придаје
значај нимало већи него
алкохолу добијеном из
кукуруза или из кромпира.
Можда ће изгледати чудно
што често са лакоћом и са
забавом говорим о нечему
што шкропи наша уста
и наше душе? Мени је вино
радост. Зашто би, онда, моје
мастило било кисело, опоро
или тупо? Има један израз
који на прави начин исказује
друштвену улогу вина
у Француској: часно вино.
Овај Речник заљубљеника жели
да буде радосно, часно вино.
(Бернард Пиво)
Речник кише
патрик боман
превела зорана Ђаковић
прво издање, 2011,
14 х 24 цм, 336 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0740-4
1.188,00
Како аутор сугерише у
уводној речи, подстицај за рад
на проучавању феномена воде
која из облака пада
с неба и њеног биолошког
и архетипског значаја за
наш живот, дао му је од
природе, сопственог места
у њој, па самим тим и
сопствене суштине отуђен
однос савременог, „урбаног“
човека према падавини коју,
најчешће, доживљава као
непогоду која му угрожава
комодитет.
Као путоказ за речник
термина кључних за однос
човека према киши, пре
свега са становишта њеног
митолошког и религијског
значаја, Боман је користио
релевантну и богату баштину
– од чувене Златне гране
Џејмса Фрејзера, Француског
фолклора Пола Себијоа,
радова Пјера Сентива из
области хагиографије и
фолклора вода и синолога
Анрија Маспероа и Марсела
Гранеа, преко радова
познаваоца змајева Маринуса
де Висера и осталих.
Речник Тела
бернар андрије
и жил боеч
превела олгица Стефановић
прво издање, 2010,
14 х 24 цм, 520 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0637-7
1.512,00
Ново преуређено и допуњено
издање Речника, у преводу
Олгице Стефановић, садржи
две стотине чланака, стотину
осамдесет истраживача
и истражитељки – биолога,
антрополога, историчара,
епистемолога, психолога,
лекара, економиста, етнолога,
социолога, психоаналитичара,
анатома, политиколога,
ергонома, правника, педагога,
филозофа, историчара
уметности, информатичара,
комуниколога,
психосоциолога,
нутрициониста, дечјих
психолога, историчара
књижевности – који феномену
тела приступају из различитих
углова, обрађујући широк
дијапазон термина:
од бидеа до садомазохизма
и од дијететике до вампира...
Како истиче Жил Боеч,
један од двојице аутора-приређивача, циљ овог
речника јесте упознавање
читаоца са широким спектром
значења и конотација на
различите начине повезаних
с егзистенцијом тела.
Речник пакла
колен де планси
уметност и култура
Речник
ЗаљУбљеника вина
бернар пиво
превео иван радосављевић
прво издање, 2009,
14 x 24 цм, 452 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0152-5
1.242,00
Овом књигом намерио сам
да читаоцу уштедим муку
прелиставања хиљада књига.
Хтео сам да му понудим,
у сажетом облику, оно
најзанимљивије што нам је
остало од демономана
и сличних људи. Изабрао
сам најупадљивије чињенице
и оно што нас најприсније
дира. Размотрио сам
један део најважнијих
пророчанстава, која су до
сада често приказивана на
неистинит начин. Такође
сам прикупио неке необичне
цртице, да би књига добила
на разноврсности, и да бисмо
сопствене заблуде упоредили
са заблудама других народа.
Признајем, на крају, иако
не наводим увек изворе из
којих црпим, да нема ниједне
ставке у овом речнику коју
нисам прочитао или однекуд
преузео; а то што сам открио
једино је богатство које имам.
(Колен де Планси)
137
уметност и култура
Nostra vita
едиција мемоара,
дневника, писама,
аутобиографија и
биографија уметника,
научника, државника и
слободних људи који су
својим делом и животом
мењали слику света и
човечанства. најчешће
је реч о људима који
су се у животу и
времену бунили против
света као таквог,
дакле наметнутог
пролазношћу и
безначајношћу,
разарајући постојећу
слику свога времена
и идеја својих
савременика.
иСТОРиЈа Рима Од
ОСнивања гРада
тит ливије
превела мирослава мирковић
прво издање, 2012,
14 х 19,5 цм, 656 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1312-2
1.728,00
Историју Рима Тита Ливија
ценили су и савременици, и
каснији римски историчари, и
рановизантијски хроничари.
Већ у позној антици је
било њених прерада. Један
папиролошки текст из IV века,
откривен 1903. у Оксиринху у
Египту, сачињен је на основу
Ливијевог текста.
Његов циљ је да пружи добре
и рђаве примере, оне које
треба следити и оне које
треба избегавати: „Оно што
изучавање историје чини
здравим и плодоносним јесте
управо то што ти дозвољава
да видиш поучне примере
узидане у поменик славе;
ту је теби и држави дато да
видиш какве примере треба
подражавати, а шта треба
избегавати јер је срамно и по
побудама и по последицама.“
Овако формулисаним
Ливијевим циљевима
највише ће се приближити
Макијавели.
138
жиЗниОпиСаниЈа
мОЈа
нићифор нинковић
с поговорима радована
Самарџића, милисава Савића
и Светислава басаре
приредио тома поповић
прво издање, 2012,
14 х 19,5 цм, 428 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1219-4
864,00
Нићифор Нинковић
је несумњиво једна од
најдрагоценијих личности
с почетка XIX века. Без
Мемоара Проте Матеје
Ненадовића и Нинковићевих
Жизниописанија никада не
бисмо успели да сагледамо
стварну повест српских
устанака, нити бисмо
могли да стекнемо увид
у природу накарадног
политичког система који
настаје у књажевом конаку
у Крагујевцу и који је – уз
извесне дораде – на снази у
Србији у последња два века.
дневник пиСан нОћУ
густав херлинг-груђињски
превела бисерка рајчић
прво издање, 2010,
14 х 19,5 цм, 576 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0490-8
1.944,00
ЈУчеРашњи СвеТ
штефан Цвајг
превео александар тишма
прво издање, 2009,
14 х 19,5 цм, 376 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0004-7
1.026,00
нешТО каО живОТ
корадо алваро
превео предраг Делибашић
шекСпиР
виктор иго
превео коља мићевић
прво издање, 2009,
14 х 19,5 цм, 261 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-7549-951-0
972,00
РУСиЈа 1839
астолф де кистин
приредио и превео
милан комненић
прво издање, 2009,
14 х 19,5 цм, 392 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0154-9
993,60
ембаХаде
милош Црњански
приредио борислав радовић
прво издање, 2009,
14 х 19,5 цм, 916 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0027-6
саиздаваштво са ЦиД-ом
из подгорице,
прво издање, 2012,
14 х 19,5 цм,
тврд повез, латиница
уметност и култура
У припреми
дневник
витолд гомбрович
превео петар вујичић
прво издање, 2012, 14 х 19,5 цм,
тврд повез, латиница
1.296,00
139
уметност и култура
140
на путу
у оквиру едиције
објављујемо путописе
који нису пописивање
лица, предела
и догађаја, него
представљају
истраживачки
и креативни однос
према непознатом.
таква врста литературе,
која има све особине
велике литературе
и огромног знања,
и данас је врло читана
и цењена у свету. књиге
из ове едиције допринос
су поново пробуђеној
жељи за имагинарним
путовањима, упркос
телевизији и интернету.
иТалиЈа
Д. х. лоренс
превео милан милетић
медиТеРанСка
цеРемОниЈа
милка лучић
пРОклеТи ТОСканци
курцио малапарте
прво издање, 2012,
12 х 20 цм, 504 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0473-1
прво издање, 2010,
12 х 20 цм, 240 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0724-4
прво издање, 2009,
10 x 18 цм, 160 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0131-0
1.512,00
810,00
648,00
Три од његове четири књиге
путописа посвећене су
Италији. Сутон у Италији
(1916) сабира утиске из
његовог првог сусрета
с Југом и евоцира „сутон“
земље којој прети неминовна
индустријализација, али и
земље где се обриси архаичног
и паганског, хришћанског и
модерног стапају у кјароскуро
у коме се наслућује обећано
помирење светла и таме,
ума и нагона, свесног и
несвесног. Море и Сардинија
(1921) смиренијег је тона;
Лоренсови филозофски
погледи, испреплетени
живописним, па чак и
шаљивим сценама, ублажени
су ироничним аутопортретом
чистокрвног енглеског
ексцентрика у иностранству.
У априлу 1927. Лоренс,
већ свестан скоре смрти,
обилази етрурске некрополе
у Черветерију, Тарквинији,
Гросету и Волтери. На том
путовању настају Скице о
етрурским насеобинама,
објављене постхумно 1932,
у којима се слави животност
и истанчана лепота етрурске
погребне уметности.
Милка Лучић је аутор две
књиге путописа: Сенке из
Кнососа и Мој скарабеј.
Медитеранска церемонија је
њена трећа књига путописа,
посвећена свему ономе што
је Медитеран изнедрио, било
да је реч о старим народима
или ствараоцима који су на
његовим обалама и залеђу
проналазили дух који их је
мамио, налазећи уточиште
у којем су стварали.
У част земље својих корена,
Малапарте је написао
Проклете Тосканце као ведар
опис амбијента и психологије,
прожет иронијом
и духовитошћу, анегдотама,
необичним авантурама
и полемиком. Једини
протагониста књиге је
Тоскана, мајка уметности
и земља културе (од етрурске
до ренесансне). То је
и Тоскана пишчевог
детињства и изгубљене
младости, земља која, кроз
сећања на места, гласове
и мирисе, постаје центар
пишчевог универзума,
архетип егзистенције у коме
се огледа идеал једне нације.
превела александра лаловић
екСценТРици
и аванТУРиСТи
РаЗниХ Земаља
теодор де визева
превела олгица Стефановић
прво издање, 2009,
10 x 18 цм, 296 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0372-7
864,00
Питање које се поставља
у овој узбудљивој књизи
јесте постоје ли историјске
тајне, а самим тим
и историјске истине?
Има једна огромна тајна која
још није расветљена, а то је
сама историја, целокупна
историја од почетка до краја,
дакле читава прошлост и
садашњост човечанства. Шта
да мислимо о најважнијим и
најпознатијим чињеницама
када се суочавамо с безброј
противречних прича које
налазимо чак и код наших
савременика? Ово је књига
о путницима, необичним
личностима, о опсенарима
и авантуристима који су
стварали паралелну историју.
У припреми
иЗабРана дела
Симе ТРОЈанОвића
у четири тома
иЗабРана дела
милан будимир
приредила
милена јовановић
прво издање, 2008,
14,5 x 24 цм, тврд повез,
ћирилица
3.024,00
прво издање, 2012, 14,5 х 24 цм,
тврд повез, ћирилица
главни СРпСки
жРТвени ОбичаЈи
том I, 207 стр.
ISBN 978-86-7549-830-8
ваТРа У ОбичаЈима
и живОТУ СРпСкОг
наРОда
том II, 368 стр.
ISBN 978-86-7549-835-3
пСиХОфиЗичкО
иЗРажавање
СРпСкОг наРОда
пОглавиТО беЗ Речи
уметност и култура
изабрана дела
том III, 254 стр.
ISBN 978-86-7549-836-0
ЈединСТвО наРОднОг
дУХа
том IV, 694 стр.
ISBN 978-86-7549-837-7
141
уметност и култура
посебна издања
аРХиТекТУРа
беОгРада 1950–2012
михајло митровић
прво издање, 2012,
21,8 х 23,6 цм, 180 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0965-1
1.296,00
Састављена је из два дела.
Први обухвата период од
1950. до 1970, а други период
од 1971. до 2012. године.
Основни принцип приступа
сваком појединачном делу
полазио је од најширег
контекста: како се архитекта
споразумевао са природним
и микрогеографским
условима, како је разумевао
време и социјални миље,
како је третирао урбанизам
– аксиоматску претходницу
архитектуре, и како је,
потом, прилазио ужем
архитектонском задатку
– диспозицији простора,
конструкцији, грађевинским
детаљима и ликовној обради,
која, по природи ствари, може
да буде ваљана само ако су
испуњени претходни услови.
142
миле гРОЗданић
психологија
симболичких форми
Срето бошњак
и миле грозданић
прво издање, 2011,
24 х 29 цм, 240 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN: 978-86-519-1123-4
3.780,00
Миле Грозданић је од
графичког радника постао
графички уметник. Наизглед,
у тој промени мења се
само једна реч, мада иза ње
стоји нешто много дубље,
сложеније и важније – цео
један живот испуњен
борбом за сопствени и
уметнички интегритет.
У кругу београдске графике
заузео је истакнуто место,
чак, чини ми се, значајније
него што смо у овом тренутку
у стању да схватимо. Он
је предложио стваралачко
испитивање медија и пружио
оригинална лична решења
која дубином идеје, снагом
технолошких иновација и
смелим осавремењавањем
графичког поступка могу
постати значајан путоказ у
даљем развоју наше графике.
(Лазар Трифуновић)
ХУгО пРаТ
жеља да се буде
бескористан
Сећања и размишљања
– Разговори са
домиником птифоом
превео
миодраг марковић
друго издање, 2011,
19 х 24,5 цм, 304 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1169-2
2.160,00
У луксузном Гласниковом
издању, илустрованом
фотографијама из Пратове
приватне колекције и његовим
цртежима, читалац има прилику
да прати исповест Италијана из
Риминија у чијим венама теку
енглеска, француска, јеврејска,
шпанска и турска крв, а који је
са тринаест година, у Етиопији,
постао војник Мусолинијеве
армије. Са шеснаест се, у
ратној Венецији, дружио с
војницима супротстављених
армија, сам често мењајући
униформе, а са двадесет и две се
укрцао на брод који је пловио
у Буенос Ајрес. У потрази за
авантурама обишао је цео
свет, научио седам језика, а
стигао је да нацрта близу седам
хиљада табли стрипа; сакупио
је тридесет хиљада књига и
упознао кабалу и вуду, а након
дугогодишњег истраживања
оностраног закључио је:
„Мој живот је почео још пре
него што сам дошао на свет,
а претпостављам да ће се
наставити и када мене више
не буде“.
гОЈа
иво андрић
прво издање, 2011,
18 х 26 цм, 136 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0929-3
1.080,00
Андрићеве студије Гоја и
Разговор са Гојом спадају у ред
најважнијих размишљања о
односу уметника и друштва
у српској књижевности.
„У једној од својих
проницљивих формулација
Андрић ставља сликару
следеће речи у уста: ’Кад
портретишем човека, ја му
видим минуту рођења и
самртни час. И тако су та два
тренутка близу један другом,
да не остаје, стварно, између
њих места низашто, ни за
један дах или покрет.’
У таквом тумачењу лика и
бића Гоја прима на себе личну
трагику живота. Ова истина,
како је Андрић формулише
проосетивши је и сâм, јесте
велико исходиште модерне
уметности“ (Ото Бихаљи-Мерин). У овој монографији
су први пут код нас објављени
комплетни Гојини Капричоси.
вРеме–пРОСТОР
и филм
марко бабац
плава
историја једне боје
мишел пастуро
цРна
историја једне боје
мишел пастуро
прво издање, 2011,
23 х 24 цм, 208 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0793-0
прво издање, 2010,
23 х 23,5 цм, 208 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0451-9
2.160,00
2.160,00
Историја плаве боје у
европским друштвима
представља историју потпуног
преокрета: Грци и Римљани
нису ценили ту боју, чак су
сматрали да је то варварска
боја коју није пријатно ни
гледати. Међутим, данас
је плава свуда у Европи
најомиљенија боја (испред
зелене и црвене). Дело
Мишела Пастуроа тумачи
историју тог преокрета.
Стављајући нагласак на
друштвену употребу боје
(лексика, тканине и одећа,
свакодневни живот, симболи),
као и на њено место у
књижевном и уметничком
стваралаштву, писац најпре
истиче да античка друштва
нису показивала занимање
за плаву. Затим описује
све већи напредак и углед
плавих тонова током средњег
века и новог доба. Посебно
инсистира на естетским,
моралним и верским
питањима у вези с том бојом
од XII до XVIII века. Коначно,
он указује на тријумф плаве у
савременом добу, наводећи
списак њених значења
и примене, а на крају се пита
и о њеној будућности.
Књига Мишела Пастуроа
посвећена је дугој историји
црне у европским друштвима;
наглашавајући више
друштвене него уметничке
аспекте црне боје, говори
шта је универзум боја
можда значио различитим
друштвима која су претходила
нашем, узимајући у обзир све
компоненте тог универзума:
лексику и феномене
именовања, хемију пигмента
и колораната, технике
сликања и бојења, системе
костима и кодова који их
подвлаче, место боје
у свакодневном животу
и материјалној култури,
правила која је поставила
власт, моралне стандарде
цркве, научне спекулације,
дела уметника. Посебна
пажња посвећена је
амбивалентној симболици
црне, њеном добром
(плодност, смерност,
достојанство, ауторитет), као
и лошем значењу (туга, патња,
грех, пакао, смрт).
превео милан комненић
превео Драган С. в. бабић
прво издање, 2013, 20 х 22 цм,
броширан повез, латиница
мОда и Одевање
марина коцарева
ранисављев
уметност и култура
У припреми
прво издање, 2010,
21 х 26 цм, 338 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0667-4
2.376,00
Озбиљна теоријска
литература о одевању,
а нарочито о моди, на нашем
тржишту и у срединама које
су некада чиниле јединствену
језичку зону није велика.
Ауторка књиге Мода и одевање
Марина Коцарева Ранисављев
склопила је целину која
почиње уводним разјашњењем
појмова и постављањем
психолошког оквира одевања.
Књига Мода и одевање
Марине Коцареве Ранисављев
попуњава велику празнину
и омогућава будућем читаоцу
да највећи део информација
и теорија о одевању
и моди нађе на једном месту.
То није тек једноставан
приказ историјата одевања
у сукцесивним епохама,
излагање ауторке није
линеарно, већ је то згодно
уклопљен преглед теорија
и схватања, поткрепљен
великим бројем чињеница
неопходних да би се створио
утисак о овом важном делу
људске егзистенције, о овом
физичком али и психичком
„омотачу“ нашег тела.
(Проф. Милета Продановић)
143
уметност и култура
Српске
средњовековне
повеље
пОвеља кРаља
милУТина
манаСТиРУ бањСка
– СвеТОСТефанСка
ХРиСОвУља
у две књиге
приредио Ђорђе
трифуновић
саиздаваштво с музејем у
приштини и Центром за очување
наслеђа косова и метохије
– Mnemosyne,
прво издање, 2011, 24 х 34 цм,
тврд повез, ћирилица
књига 1, 212 стр.
ISBN 978-86-519-0839-5
књига 2, 268 стр.
ISBN 978-86-519-0840-1
9.800,00
Повеље – чувари историје
144
Прва књига: прво интегрално
фототипско издање изворног
рукописа рашке повеље из
1314–1316, Светостефанске
хрисовуље, коју је краљ
Милутин издао по завршетку
градње своје гробне
задужбине, Манастира Светог
Стефана у Бањској. Препис
ове повеље у облику књиге
(начињен приближно када
и изгубљени оригинални
свитак), пронађен 1889.
у Старом Сарају у Цариграду,
чији је текст штампан у два
издања у Београду и Бечу
1890, први пут се изворно
објављује према снимцима
добијеним од истанбулског
Музеја Топкапи.
У другој књизи, уз превод
повеље на савремени
српски језик, штампана
су у аутентичном облику
(фототипски) оба њена
претходна издања, београдско
(Љубомира Ковачевића)
и бечко (Ватрослава Јагића);
студија Ђорђа Трифуновића
о историјату повеље
(са прилозима, међу којима
и девет досад необјављених
писама Стојана Новаковића
и Ватрослава Јагића о
штампању повеље); студија
академика Александра
Ломе посвећена укупној
топономастици споменика;
два прилога Виктора Савића
о односу изворног текста
и његових графичко-типографских представљања;
студија Гордане Томовић
о географском простору,
убикацији и границама
Милутиновог дарованог
властелинства.
En musica
бриљантне књиге
о највећим мајсторима
музике
лиРСка
иСТОРиЈа мУЗике
у четири књиге
Од питагоре до баха
коља мићевић
прво издање, 2011,
13 х 21 цм, тврд повез, ћирилица
Први том обухвата раздобље
од Питагоре, изумитеља
интервала и монокорда, до
1750, године смрти Јохана
Себастијана Баха. Тај
огромни временски распон
подељен је на четири целине,
у четири књиге, а свака целина
је означена темпом једног
од четири ставка класичне
симфоније. Иако су одвојени
насловима, ти ставци су
суштински повезани, као
што је уосталом случај и
са ставцима у класичној
симфонији, иако је у свакој
целини начин третирања тема
различит.
Да се читалац не би успавао
током 3.000 страна колико
га чека! Рад је био посебно
динамичан последње две
деценије током којих је из
заборава изишло мноштво
значајних композитора и
дела, о којима у тренутно
доступним музичким
историјама често не можете
наћи никакве податке, а
којима је код мене посвећено
и по неколико страница!
Што се тиче одреднице
„лирска“, она заиста заслужује
објашњење, које ћу дати у
кратком предговору, као
и поводом неких других
термина и података.
Свакако, кад се на српском
каже „лирска“, мисли се на
„поетска“ или „песничка“, и
то је заиста једно од значења
које ми одговара, иако ова два
епитета могу да оставе утисак
извесне површности или
необавезности у ауторовом
приступу, што уопште није
случај! Француски придев
Слика и реч
књига 1, 998 стр.
ISBN 978-86-519-0784-8
књига 3, 1.000 стр.
ISBN 978-86-519-1074-9
2.160,00
2.160,00
књига 2, 956 стр.
ISBN 978-86-519-1056-5
књига 4, 560 стр.
ISBN 978-86-519-1075-6
2.052,00
1.728,00
Српска књижевност
има лепу есејистичку
традицију у дијалогу
с песничком уметношћу,
филозофијом
и уметношћу уопште.
требало би да то буде
антологијски увид
у стварност српског
есеја данас. наравно,
и у „разговору“
с традицијом трагаће се
за блиставим тренуцима
најслободније
и најузбудљивије форме
мишљења. Дакле, на
дневном реду је есеј као
заносна, очаравајућа
стваралачка игра.
виЗанТина У
СавРеменОЈ СРпСкОЈ
књижевнОСТи
зоран м. јовановић
уметност и култура
lyrique, када стоји уз реч
поезија, означава ону поезију
која је пропраћена музиком,
која је, дакле, била певана!
И тако је било током та два
миленијума, од Питагоре
до Баха! Музика и Поезија,
како каже један од мојих
композитора, Луцаско
Луцаски, из Фераре и XVI
столећа, биле су две сестре,
и то је слика коју желим да
сугеришем насловом и коју
детаљно и с примерима
развијам у сва четири ставка
своје Историје! Ту ми је моје
преводилачко искуство, посебно
Дантеа, било од пресудне
помоћи, али не само оно...
(Коља Мићевић)
прво издање, 2011,
20 х 24,5 цм, 280 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1036-7
1.620,00
Аутор овој теми прилази са
завидном свешћу о динамици
времена у ком живимо и које
и ствараоца уметничког дела
и његовог тумача ставља пред
нова искушења.
Реч је о времену у ком је
стваралачки однос уметника
са одређеном баштином
само терминолошки могуће
дефинисати на безброј
начина. „Асоцијација,
алузија, евокација, имитација,
реинтерпретација,
реминисценција, цитат,
то јест цитирање,
прерађивање или поновно
исписивање, понављање
с разликама као уметност
из уметности, пастиш,
реконструкција, ревизија,
реелаборација, ретро читање,
интерполација, парафраза,
ривајл, римејк, рециклажа,
декомпоновање“… само су
неки од термина који, како
истиче аутор, често само
привидно сродни, указују на
богатство нијанси у којима
традиција, у овом случају
православно-византијска, и
индивидуални таленат ступају
у креативну интеракцију.
145
уметност и култура
СнаТРења
марио лигуори
прво издање, 2010,
20 х 24,5 цм, 80 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0642-1
810,00
Приступачност света који
се пружа изван нашег
погледа и знања помало је
потиснула жанр путописа
који је суверено владао
књижевношћу хранећи
откривалачку страст читаоца.
Марио Лигуори путовањима
и размишљањима даје сасвим
нови смисао. У кратким
текстовима посвећеним
градовима успева да сагледа
и оно што надилази
географску дефинисаност
града и да опише оно што није
увек даровано погледу
– дубину емоције
и страст путовања. Као што
је Итало Калвино исписивао
приповест Невидљиви градови,
тако и Лигуори у видљивом
назире невидљиво, велике и
мале приче у истом. Посебан
куриозитет јесу фотографије
с ових необичних „путољубља“
које упоредо са текстом
формирају паралелну
визуелну причу.
146
Oтпори
и забране
пропланци
есеја
у сарадњи са
Слободаном
гавриловићем
Српска књижевност
има лепу есејистичку
традицију у дијалогу
с песничком уметношћу,
филозофијом
и уметношћу уопште.
колекција доноси
антологијски увид
у стварност српског
есеја данас. наравно,
и у „разговору“
с традицијом трага за
блиставим тренуцима
најслободније и
најузбудљивије форме
мишљења. Дакле, на
дневном реду је есеј као
заносна, очаравајућа
стваралачка игра.
историја цензуре
и интелектуалног
бешчашћа – колекција
о случајевима, то
јест о забранама
и превратничким
манифестацијама,
о изузетним тренуцима
српске културе,
уметности, науке
и политике који су
изазвали забране;
о временима
давнашњим, смутним
и идеолошки
острашћеним, која
су иницирала многе
спорове, сукобе, ломове
и тим стваралачким
провокацијама
оставила драгоцена
сведочанства о својој
живости, жилавости
и отпору. књиге о
револуционарним
превратима, о слободи
стварања и о њеним
ускраћивањима.
вУнена вРемена
у две књиге
приредили
бранка и гојко Ђого
прво издање, 2011, 15 х 23 цм,
броширан повез, ћирилица
4.320,00
књига 1, 728 стр.
ISBN 978-86-519-0525-7
књига 2, 1.008 стр.
ISBN 978-86-519-0913-2
Тридесет година после
забране објављена је збирка
Вунена времена, комплетан
судски процес, текстови
из југословенске и стране
штампе, записници са седница
на којима се расправљало
о судбини писца и књиге,
мноштво фотографија,
илустрација…
Вунена времена су јединствен
подсетник на менталитет
и време које није у
потпуности иза нас. Ове
књиге нас уче како је освајана
слобода, али и како је треба
свакодневно освајати и чувати
од заборава јер бисмо лако
могли заборавити и себе саме.
Гојко Ђого је још једном
посведочио своју личну, али
и колективну судбину.
чаСОпиС
ЈавнОСТ – 1980
ана Ћосић вукић
саиздаваштво с институтом
за књижевност и уметност,
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 320 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0383-3
864,00
Необична и узбудљива прича
о часопису који не постоји,
али је зато све оно што се
око његовог покретања
дешавало одјекивало диљем
тадашње Југославије. Часопис
је имао своју редакцију:
главни и одговорни уредници
били су Љубомир Тадић и
Добрица Ћосић, а остатак
уредничког тима чинили
су Душан Бошковић,
Војислав Стојановић,
Лазар Трифуновић, Зоран
Гавриловић, Небојша Попов,
Светозар Стојановић и Зоран
Ђинђић. С друге стране, овај
драгоцени интелектуални
документ говори о Београду
у којем се демократска
идеја манифестовала у свим
сегментима (додуше не
и с великим домашајем)
– ипак, најдинамичније
у бившоj, заједничкој
држави. Историја једног
часописа којег није могло
нити смело бити у години
Титове смрти јесте једна од
најневероватнијих историја.
пиСма беЗ адРеСе
милован Данојлић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 364 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1505-8
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 312 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1346-7
972,00
Друга половина XX века,
како аутор ове студије
аналитички исцрпно показује,
разматрајући низ пробраних
остварења из године у годину,
била је период бурних,
често жестоких, али делом и
плодних превирања у српској
прози. Најпре учестало
сучељавање различних, оштро
дистингвираних концепата,
поступака и поетика, задуго
је сугерисало представу о
сталним променама као
једином општем „кључу“,
да би, с временом, настајућа
проза почела да инклинира ка
извесном смирају, а фактички
„равнотежи“ и прожимању
дотад опозитних тенденција,
као могућем новом
креативном и ауторском
исходишту.
972,00
Kaд мало размислим, кроз
век сам прошао примењујући
стратегију бежања. Било
куда изван овог света, живот
је увек негде другде. Прво
гесло је Бодлерово, друго
Рембоово. Тако сам мислио,
тако сам дисао пре него што
сам и чуо за ове песнике.
Из родне куће сам побегао
у седамнаестој, из родне
земље у четрдесет седмој.
Бежао сам из сталних радних
односа, из двособних станова,
из бракова, из политичких
поредака и природних
кружења. Историјски оквир
те целоживотне бежаније
јесте умирање руралне
цивилизације и расељавање
села. Сваке недеље на нашој
планети милион људи напусти
место рођења и настани се
у граду. Село умире, а задах
смрти је одвратан. Осетио
сам га најпре у завичају,
потом се проширио по целој
Титославији. Од онога чему
нема лека спасавамо се
безглавом трком. „Бежимо,
јер увек из нечег некуда
бежати треба.“
(Милован Данoјлић)
анТОлОгиЈа
аРХиТекТУРе и
цивилиЗациЈе
александра мокрањац
пОглед Са акРОпОља
интертекстуална
компаратистика
миодраг Стојановић
СнешкО У ТРОпима
превођење
с лица на наличје
Драгиња рамадански
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 324 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1217-0
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 332 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1216-3
810,00
918,00
саиздаваштво с академском
књигом из новог Сада,
прво издање, 2011,
13 x 20,5 цм, 296 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-86611-96-3
Антологија архитектуре
и цивилизације, заправо
мала археологија
значења – покушај је да се
просторно-психолошки
утицаји архитектуре,
те најконкретније,
најматеријалније и
најелементарније уметности,
сагледају као обликотворни
чинилац духа времена.
Претапање феномена
означеног изразом genius loci
у аналогни – genius temporis
и њихова повратна спрега
резултирају најширим
опсегом домета, који се
назива цивилизација.
Компаративно проучавање
прожимања у историји и
књижевности балканских
народа неретко открива
неслућене видике. Када се при
таквом истраживању додатно
примени интертекстуални
приступ, онда тематске
целине постају разуђеније,
а научни резултати
далекосежнији. То се у нашем
контексту првенствено
односи на прожимања у
српској и грчкој историји,
књижевности и култури, с
посебним освртом на усмено
стваралаштво и његове
мотивске подударности, чему
се у овој књизи посвећује
нарочита пажња.
уметност и култура
пРОЗа пРОмене
Срба игњатовић
864,00
Постоји приличан број књига
које се баве искуствима
преводиоца, па чак и саветима
за боље решавање проблема.
Али су веома ретке књиге
које у себи поистовећују
превод и тумачење, у којима
се види радост читања и сви
меандри, замке и лавиринти
које преводилац мора да
прође између два језика, да
би сачувао изворност једне
књиге а другој подарио
неопходну аутентичност.
Снешко у тропима управо је
таква књига која, опирући се
жанровским нормирањима
и поетичким склоностима, у
себи обједињује преводилачки
труд, али и низ других
ознаковљења, која преводилац
тумачи из перспективе
властитог искуства, али
и из перспективе богатог
културног и књижевног
наслеђа.
(Петар В. Арбутина)
147
уметност и култура
нови свет
дРаги мОЈ
пеТРОвићУ
милован Данојлић
култура и уметност
– велике жртве
транзиције,
глобализације. шта је
то ново што поништава
идентитете култура?
присуствујемо ли
умирању културних
вредности? Да ли
је нови поетички
радикализам разарање
супстанцијалних ознака
културе и уметности?
шта се заиста дешава
у савремености у којој
доминирају идеолошке
острашћености
различитог кова
у међусобним
обрачунима око тога
шта јесте прогресивно,
а шта ретроградно?
Да ли живимо
у временима
најидеологизованијег
дискурса у култури
и око ње? одговоре
ће нам дати аутори
бритког духа
и слободних мисли.
прво издање, 2012, 13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
глечеР У мРежи
миленко пајић
прво издање, 2010,
13,5 х 20 цм, 372 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0464-9
864,00
148
У припреми
Глечер у мрежи – отворена
књига представља
неуобичајену, необичну
и сасвим оригиналну књигу
по замисли и уметничким
намерама. Она је збирка
докумената из пишчеве
стваралачке радионице.
Уобичајено је да се објављује
материјал из пишчеве
заоставштине, али није
било примера да сâм писац
објављује материјал из свог
радног стола и личне архиве.
Замисао Миленка Пајића
обрадоваће читалачку
публику, али и истраживаче
књижевности, јер такве
књиге омогућују потпуни
увид у стваралачки процес,
али и увид у пишчеву
поетику. Свако поглавље
је компоновано из више
текстова разнородне
садржине и жанровског
облика: записа о стварању
и стваралаштву, скица,
планова, прича, есеја,
интервјуа, писама, исписа
из научне и публицистичке
прозе, приказа ликовних
изложби, фотографија,
факсимила, цртежа.
(Станиша Величковић)
СТиХ и СмиСаО
есеји о српским
песницима
васа павковић
прво издање, 2010,
13,5 х 20 цм, 276 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0465-6
594,00
У књизи Стих и смисао
Васа Павковић, један од
најагилнијих српских песника и
књижевних критичара, бави се
промишљањем српског лирског
песништва у последњих век
и по. Разматрајући различите
феномене, Павковић пише
о поезији Костића, Ћурчина
и М. Јакшића као класика, али
и модерних песника чије је дело
обележило другу половину
XX столећа – Попе, Давича,
Раичковића, Павловића,
Христића, Симовића...
С једнаком интерпретативном
страшћу он говори
о Танасију Младеновићу, Срби
Митровићу, Брани Петровићу,
Десимиру Благојевићу,
Војиславу Деспотову,
Мирославу Максимовићу, али
и песницима који су игром
животних околности више
или мање остали по страни од
интересовања српске књижевне
критике – Лази Лазићу,
Душку Радовићу, Миодрагу
Станисављевићу, односно
Николи Н. Гузијану, Бранку
Чучку, Ксенији Зечевић, Петру
Милошевићу.
мУка С Речима
милован Данојлић
прво издање, 2012, 13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
дРУга СРбиЈа
маринко вучинић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 408 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1439-6
972,00
Књига Друга Србија – на
мртвој стражи политичке
коректности јесте збирка
текстова у којима се
разматрају важна питања у
вези с природом политичке
коректности. Аутор се
бави изазовима суочавања с
прошлошћу, контроверзама
политичке рехабилитације,
јуришницима Друге Србије
и суштином њиховог
идеолошког и политичког
деловања, европејством
и модернизацијом,
деконтаминацијом и
денацификацијом српског
народа, Србима и евро-Србима, правом српског
народа да чува своју
традицију и национални
идентитет, злоупотребом
демитологизације,
аутошовинизмом и
„интелектуалцима“ увек
приправним да се придруже
осудама српског народа,
идеолошком и политичком
искључивошћу, Црвеним
Кмерима и бетонцима у
нашој култури, питањем
зашто српским сузама нико
не верује, правом Срба да
опстану на Косову...
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 268 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1122-7
594,00
Поједини аспекти
традиционалне и савремене
културе преиспитују се
у овој књизи. Играње с
ништавилом чине разматрања
различитих тема чији спектар
формално одређују називи
првог и последњег рада.
Њихов редослед упућује од
празника ка ништавилу, али
антрополошко становиште
открива и значај кретања
у супротном смеру. (…)
Неизвесна и ризична игра
на тој нити, разапетој
над понором између
звезда, одређује човека
који потврђује и слави
своје постојање осенчено
опасношћу ништавила, чијим
увећањем, како вели песник,
расте и могућност спаса.
Седма РепУблика
поп култура
у YU распаду
анте перковић
саиздаваштво са
новим либером из загреба,
прво издање, 2011,
14,5 х 22 цм, 200 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0959-0
756,00
Свако ко рок и савремену
културу осећа као властиту
судбину, и свако ко деведесете
доживљава као морални
дебакл, нека у овој књизи
потражи одговоре – живео
у ма којој од шест бивших
република. Или, можда, само
у седмој.
Ово је књига о југословенској
поп култури, њеном
пропадању и изгледима за
будућност. Супериорним
ставом стилом и ерудицијом,
аутор одговара на многа
питања: зашто фашистички
рок постоји само у Хрватској?
Зашто је близак Цеци из
Житорађе у Србији? Јесу ли
могуће нове шездесете?
РепликанТи
и дРУшТвО
есеји о друштвеној
психопатологији
звонко Џокић
прво издање, 2011,
13,5 x 20 цм, 124 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0974-3
432,00
Ова књига представља избор
есеја о савременој социјалној
психопатологији.
Из реалне историје, као
подсетник, знамо да су
у нестанку највећег броја
претходних цивилизација
највише кумовали управо
овакви фактори нездравих
људских тенденција, односно
њихово наметање законима
разума или пак превиђање
значаја закона природе,
у омнипотентном заносу
лудила и незнања.
Људи су само део природе,
а повратна спрега сила је
неминовност у свеобухватној
узајамној повезаности. Једино
лудаци неће то да прихвате,
а будале не могу то да
разумеју. А они би увек да
преузму кормило у своје руке.
Репликанти и друштво нису
само скуп сазнања
о друштвеној психопатологији
већ и сурово и суморно
пророчанство дана који
долазе и опомена о моралној
и етичкој одговорности
цивилизације која полако губи
своја упоришта у хуманизму.
кОРпОРаТивна
нОСТалгиЈа
александар гајић
прво издање, 2011,
13,5 x 20 цм, 264 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1025-1
594,00
Књига се, у целини је
гледајући, бави појавама
које на пољу културе
израстају у временима краја
модерне епохе, у амбијенту
корпоративних интереса
и владавине тржишне логике,
испод којег се помаљају
носталгичне, митске
и архетипске димензије
културно-колективног
и индивидуалног битисања.
Ова носталгија је израз
„чежње за повратком у дом“
у временима након суноврата
идеолошких експеримената
и кризе свих институција
модерног друштва, када је, по
речима аутора, „митско
у модерном и постмодерном
експлодирало у својим
различитим тежњама и са
различитим дометима“.
миРмекОлОгиЈа
еко-теолошке
параболе и
софиолошке алегорије
Давид перовић
уметност и култура
игРање С
нишТавилОм
бојан јовановић
прво издање, 2011,
13,5 x 20 цм, 140 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1024-4
432,00
Мирмекологија као наука
обухвата најтананије видове
проблема мрава – тих
незаобилазних инсеката
– и увиде у те проблеме,
истовремено зачуђујуће
и ужасавајуће. Зато је
и најбаналнији мравињак
занимљив колико и свака
људска насеобина. Мрав
није нимало мање занимљив
од земаљских и морских,
ваздушних и небеских бића
и тела. Посматрање мрављих
насеобина може нам помоћи
у проницању у смисао и тајне
природе онолико колико
и созерцање смисла и тајни
наше, људске природе.
Тако се и свест о потреби
устајања у одбрану Божјих
створења која припадају
Божјем микросвету отвара,
заједно с потребом одбранe
створења која припадају
и Божјем макросвету.
149
уметност и култура
животопис
у сарадњи са
Слободаном
гавриловићем
чича ТОмчева
кОлиба
грегор томц
прво издање, 2010,
13,5 х 20 цм, 428 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0537-0
1.188,00
Чича Томчева колиба је
јасним алегоријским везама
наслова и теме повезана с
чича Томином колибом и на
веома занимљив и особен
начин истражује социолошке
и културолошке феномене
бивше СФРЈ, транзиције
па све до данашњих дана;
култ личности, феномен
американизације, спорта
и културе, модерне културе
и реалности... Поготову ако
се узме у обзир да је Грегор
Томц у овој књизи објединио
радове из свих периода свога
живота; од бављења научним
радом до текстописца познате
словеначке групе Панкрти.
Текстови су превођени са
словеначког и енглеског,
а неки од њих се појављују
премијерно у овој књизи.
150
биографске
и аутобиографске приче
о животима великих
српских и светских
писаца јесу она врста
литературе која с
правом проналази пут
до широког читалачког
круга. узбудљива,
провокативна, каткад
и интригантна дела
јесу нека врста
романсираних штива
која се читају
с нарочитом читалачком
знатижељом.
биографистика је
важан сегмент сваке
културе, па тако и
српске. колекцију чине
најзначајнија остварења
домаћих и страних
аутора.
Ужички гОРСки
цаР – ХаЈдУк никОла
ЈевђОвић
Снежана Ђенић
саиздаваштво с библиотеком
„Љубиша р. Ђенић“ из Чајетине,
прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 180 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1427-3
756,00
Хајдука и хајдучије,
суровости и окрутности
до дрске и монструозне
свирепости било је и пре
појаве Николе Јевђовића
и након његовог смакнућа,
али нико није привукао
толику пажњу јавности, нико
није тако вешто и успешно
манипулисао јавним мњењем,
судом, сведоцима, јатацима и
новинарима који су пратили
вишемесечни судски процес
који се против њега водио.
Његово достојанствено
држање, физички изглед,
одело и ораторске
способности доводили су у
дилему све оне који би за трен
заборавили да пред њима на
оптуженичкој клупи не седи
млад, пристојан човек већ
окрутна звер с ликом бизарне
наивности, који ништа не
пориче, али истовремено
оптужује друге. „Титулу“
Горски цар Никола Јевђовић
је носио с много историјске
истине.
Улица кОЈУ вОлим
александра
Сања марковић
СРпСка аТланТида
путописи
мило глигоријевић
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 500 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0405-2
прво издање, 2011,
15 x 23 цм, 388 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0904-0
1.296,00
918,00
Београђани се, наиме, не рађају
само у Београду
– Београђани се рађају по
целом свету. За велика дела
потребна је и велика средина.
Та „велика средина“ код нас је
Београд, а Београд прихвата све
и пружа свима прилику. О томе
сведоче и приче о београдским
улицама, скупљене у овој књизи.
Кроз сваку улицу води нас
посебан водич, који нам
не допушта да поред неке
карактеристичне фасаде,
поред неког лепог балкона,
поред неке знамените кафане,
старе фирме или тадионице,
поред неке каријатиде или
неког рељефа, прођемо а да их
у журби не приметимо. Ови
водичи различитих година
и професија, различитих
искустава, знања
и сензибилитета, воде нас кроз
различите улице и причају
нам различите приче. Али,
као што се све те различите
улице спајају у јединствен град,
тако се и те различите приче
о њима склапају у јединствену
слику тога града подигнутог на
ставама двеју великих река и на
неколико брегова.
Српска Атлантида је
свеобухватни путопис по
траговима Срба у туђим
историјама и туђим земљама.
Нема краја причама
о расејању Срба, јер сеобе су
вечне а живот је непредвидив.
Али ова књига сублимише
историјско знање и до
сада непознате чињенице
откривајући трагове
сеоба, али и занимљивих и
необичних судбина Срба
у другим културама и другим
језицима где су се губили,
нестајали, али и чували
сведочећи личну
и националну судбину.
чиТање гРадОва
радован вучковић
прво издање, 2010,
15 х 23 цм, 468 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0466-3
1.080,00
Путописне успомене
Радована Вучковића нису
само панорамски
и културолошко-туристички прикази градова
у којима је аутор боравио.
Требиње, Бањалука, Чачак,
Рим, Мадрид, Москва,
Копенхаген, Праг, Верона,
Фиренца, Пиза… само су
неки градови књиге које
Вучковић приљежно, слој по
слој, ишчитава откривајући
у књижевним делима и у
богатом културном наслеђу
сасвим нова лица урбаних
пејзажа, старих и нових
градских четврти, препозната
у њиховим најпознатијим
становницима, уметничким
делима, историјској баштини
и културном наслеђу.
Откључавајући скривене
кодове, Радован Вучковић,
између историографије
и књижевности, ствара нову
мапу духа Србије и Европе,
који вековима обликује живот
и уметност.
маргинални феномени
стваралаштва
– репортаже, полемике,
спорне чињенице
културе, занемарено
стваралаштво,
документa и грађa
о појединим споровима,
тзв. књижевнa
публицистикa.
љУбав У башТи
Од СТакла
бранислав јевтић
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 118 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1462-4
432,00
Љубав у башти од стакла у
себи обједињује иновативни
књижевни поступак и древну
запитаност над судбином
људске заједнице и човека
кога издвајају дубока емоција
и посебан облик и интензитет
осећајности. Контекст
приче зато није дефинисан
као лични став или синоним
ауторске наклоности, већ
као резултат пикарског
истраживања и духовног
ходочашћа. Ова књига је зато
повремено белетристичко
ткање а повремено
есејистичко и историографско
истраживање, на граници
између љубави и страха.
чОвек У Сенци
радоман кањевац
еЈдеТСке Слике
зоран богнар
друго издање, 2012,
11,5, х 19,5 цм, 126 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN: 978-86-519-0600-1
саиздаваштво с Ars Longa
из београда, прво издање,
2012, 11,5 х 19,5 цм, 184 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1357-3
356,40
Не волим да читам књиге које
су у моди. Као што написана
књига мора мало да одлежи
пре него што буде објављена,
тако ми се чини да и књига у
књижари, као вино у винском
подруму, треба мало да сачека,
пре него што је прави читалац
узме у своје руке. Ако је писац
прави и ако је књига добра,
за читање никад није касно.
Штавише, за добру књигу
понекад нису довољни добар
писац, добар издавач и добар
читалац. Потребно је и време.
Што је човек старији, чини
му се да има све више добрих
књига и све мање добрих
читалаца.
уметност и култура
Складиште
540,00
Кроз књигу микроесеја,
под метафизичким
насловом Ејдетске слике,
Богнар је исповедио и
искрено отворио ризницу
свог унутрашњег света,
испољавајући наглашену
тежњу ка самосвојности, ка
установљењу оригиналног
модела гледања и поимања
света што га окружује,
онога што је било и
што ће тек бити. Он је
разложно поставио многа
занимљива и важна питања
уметности и филозофије
(посебно естетике и
етике), социологије и
психологије (посебно
човекове егзистенције, а
још нарочито нашег човека
у овом усковитланом и
кризном времену испуњеном
контроверзним садржајима), а
дао је и неке могуће одговоре,
провокативно позивајући
на дијалог, чак и о ономе
што други избегавају. Исто
тако, пружио је поуздане
доказе да је одлучни опонент
било каквим принудама и
ограничавањима слободе,
стереотипном схватању и
окошталости духа.
151
уметност и култура
ЗбОг чега СмО
и С ким вОЈевали?
наталија нарочницка
превео и приредио
Драган бунарџић буковички
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм, 168 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1429-7
432,00
Последњих година, када се
говори Великом отаџбинском
рату, готово да је прихваћено
мишљење да је за тај рат крив
СССР, а да победа није била
победа, него пораз.
Рат, наводно, није вођен за
право на живот нације, нити
за очување народа у светској
историји, него за америчку
демократију.
Ова теза се безочно шири
у западним мас-медијима.
Њоме оперишу као нечим
што се само по себи
подразумева у Савету
Европе – тој IV либералној
Интернационали, умишљеном
идеолошком ментору
што дели „сертификате на
цивилизованост“.
152
кРаљеУбиСТва
филип Делорм
превео предраг тодоровић
прво издање, 2011,
11,5 х 19,5 цм, 256 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0993-4
810,00
Високо дрвеће привлачи
громове. Крунисане главе
привлаче убице. То није
закон природе, али је тако.
У овој књизи Филип Делорм
нам приповеда с даром и
осећањем за ове трагичне
судбине у којима би људи
античког доба видели страшну
умешаност Фатума.
Краљеубиство је у извесном
смислу метафизички чин
који представља тврдоглаво
одбијање да се једна идеја,
принцип и вера могу
отелотворити у једној
личности. То одбијање јесте
знак неизмерне охолости, то је
прави грех према духовности.
Владар, на свој начин и
самим својим постојањем,
показује суштинску замисао
– да коначност може и мора
садржавати бесконачност.
пРиче О наРциСУ
ЗлОСТављачУ:
злостављање
и књижевност
јасмина ахметагић
прво издање, 2011,
11,5 х 19,5 цм, 232 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0801-2
540,00
Злостављање и насиље су
важни садржаји човечанске
културе. Они су неразлучиве
одлике сваког времена
у којем превладају нескривени
или притајени облици
притиска и моћне силе
разних учења, идеолошких
догми, друштвених мерила,
навика, породичниг морала
и човечанске љубави.
„Зло и насиље су стални
пратиоци књижевности од
њених ритуалних и усмених
почетака“, каже ауторка
у уводу ове књиге. „Упоредо
с развојем књижевности и
друштвених односа развијају
се и зло и насиље попримајући
разноврсније, богатије
и истанчаније облике, често
мање препознатљиве али
утолико снажније и фаталније
по последицама за жртву.
Истражити и излучити све,
или макар најважније примере
зла и насиља у књижевности,
подухват је који захтева целу
једну нову грану критике
и историје књижевности.“
некО Је пРОшаО
Овим пУТем
желидраг никчевић
прво издање, 2010,
11,5 х 19,5 цм, 156 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0694-0
486,00
Можда, читајући узводно,
потпуно самостално
генеришем текстове, узалуд
призивајући исти онај ерос
који је већ инвестиран у
писање; читалац из категорије
заиста повлашћених. Мање
ћемо погрешити ако се ту
зауставимо; немамо право
на баш толику количину
самопоштовања.
Постоје, још их има, тек ће
да их буде, читаоци који се
при обављању свог посла
не могу ослонити на неко
посебно искуство, нити се
може рећи да имају нарочитих
критичких амбиција. Увек
наново преварени, они се
једва уздржавају од померања
усана. Број модела практично
је једнак производу броја
читалаца и броја прочитаних
текстова. Теоријски – још
и већи. Теорија читања,
међутим, уопште није
статистичка средина тог
прорачуна. Нешто се ту
стално помера. Понекад усне,
понекад светови.
деРвиш или чОвек,
живОТ и СмРТ
Религијски подтекст
романа Дервиш и смрт
меше Селимовића
надија реброња
прво издање, 2010,
11,5 х 19,5 цм, 200 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0497-7
507,60
Иако постоји много књига
о животу и делу Меше
Селимовића, ова осветљава
један до сада недовољно
осветљен аспект његовог дела
– религијски подтекст романа
Дервиш и смрт, отварајући
сасвим нови дискурс тумачења
Селимовићевог дела. Да
парадокс буде већи, многи су
управо тај роман тумачили из
религијског контекста, али
само се ова књига на прави
начин бави религијским
подтекстом као основом која
најбоље отвара и све остале
аспекте читања и тумачења.
најпознатији серијал
познатог италијанског
издавача мондадори
посвећен највећим
светским музејима.
мноштво репродукција
најпознатијих
сликара пропраћених
текстовима,
објашњењима
и тумачењима
еминентних историчара
уметности чини ову
серију незаобилазном
литературом за све
посвећенике уметности,
љубитеље и све оне који
на овај начин желе да
се упознају с богатим
збиркама највећих
светских музеја и
комплетним европским
и светским уметничким
наслеђем.
еРмиТаж
Санкт петербург
књига 1
алесандра фреголент
галеРиЈа академиЈе
венеција
књига 3
лучија импелузо
РеЈкСмУЗеУм
аместердам
књига 5
Данијела тарабра
аРХеОлОшки мУЗеЈ
атина
књига 7
лука моцати
прво издање, 2011,
17 х 21 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1162-3
прво издање, 2011,
17 х 21 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1201-9
прво издање, 2012,
17 х 21 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1221-7
прво издање, 2012,
17 х 21 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1249-1
499,00
499,00
499,00
499,00
лУвР
париз
књига 2
александра фреголан
СТаРа пинакОТека
минхен
књига 4
лучија импелузо
бРиТанСки мУЗеЈ
лондон
књига 6
лука моцати
Уфици
фиренца
књига 8
елена Ђинанески
прво издање, 2011,
17 х 21 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1163-0
прво издање, 2012,
17 х 21 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1209-5
499,00
499,00
превела Данијела максимовић
превела бојана алексић
превела Светлана Ђурић
превео жељко Ђурић
превео жељко Ђурић
превеле Данијела максимовић
и бојана алексић
прво издање, 2012,
17 х 21 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1202-6
499,00
уметност и култура
велики
светски музеји
превео жељко Ђурић
превела бојана алексић
прво издање, 2012,
17 х 21 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1253-8
499,00
153
уметност и култура
Сабрана дела
беле Хамваша
ТаЈни ЗапиСник
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм,
броширан повез, ћирилица
нациОнална
галеРиЈа УмеТнОСТи
вашингтон
књига 9
роза Ђорђи
превела Светлана Ђурић
прво издање, 2012,
17 х 21 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1275-0
499,00
пРадО
мадрид
књига 10
Данијела тарабара
превела бојана алексић
прво издање, 2012,
17 х 21 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1276-4
499,00
154
У припреми
египаТСки мУЗеЈ
каиро
књига 11
Силвија ејнарди
превела Данијела максимовић
прво издање, 2012,
17 х 20 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1277-4
499,00
УмеТничкО-иСТОРиЈСки мУЗеЈ
беч
књига 12
Силвија боргези
превела бојана алексић
прво издање, 2012,
17 х 20 цм, 96 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1278-1
499,00
UNICORNUS
велика РиЗница
пРедака
бела хамваш
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм,
броширан повез, ћирилица
прво издање, 2011,
11,5 х 19,5 цм, 498 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0796-1
SCIENTIA SACRA I
превео Сава бабић
1.296,00
Наши читаоци први у свету,
чак и пре Мађара, имају у
рукама ново капитално дело,
студије-интерпретације
Велика ризница предака, у
коме су сабрани текстови
о Индији, Кини, Тибету,
Јапану, Египту, хебрејској
баштини, исламу, грчкој
баштини, Средњој Америци,
Европи, алхемији и екстази.
Када се читају ове Хамвашеве
студије, лако се опажа колико
су откривалачке и колико се
разликују од других, рецимо
енциклопедијских одредница
које говоре о истим делима
или ствараоцима. Студије
су настајале у периоду
1943–1964, за потребе
Хамвашеве замишљене
монументалне антологије
светске духовне баштине која,
нажалост, никада није до краја
реализована.
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм,
броширан повез, ћирилица
SCIENTIA SACRA II
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм,
броширан повез, ћирилица
анТОлОгиЈа ХУмана
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм,
броширан повез, ћирилица
пеТ гениЈа
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм,
броширан повез, ћирилица
TABULA SMARAGDINA
прво издање, 2012,
11,5 х 19,5 цм,
броширан повез, ћирилица
наЈкРаћи
мОгУћи ТекСТ
Свет се жури... нико нема
много времена... две или
три странице – сматра се да
је то већ превише. Исто се
може рећи и на једној, а онда
нема разлога да се исто то не
сведе на пола странице, три
реченице, можда две... Отуда
овај текст о колекцији Србија
и коментари гласи најкраће
могуће: „И“.
А заправо, ништа нисам
изоставио, у том саставном
везнику је све... И тежња да
књиге тематизују културу
и уметност Србије...
И жеља уредника да
теме буду разнолике:
археологија, митологија,
историја, етнологија,
историја уметности,
животињски и биљни свет,
савремена визуелна култура,
иконографија нашег доба,
позориште, филм, музика,
спорт, начин живота...
И још, у том саставном
везнику садржана је и замисао
да већина књига у колекцији
Србија и коментари окупља
најмање два аутора, па је уз
све придодат и велики број
илустрација, тако да читалац
у једној књизи заправо добија
и научноесејистичко виђење,
и књижевно разигравање
и визуелну представу теме.
Чему би се могла додати
и жеља уредника да се
различита виђења укрштају,
негде сустижу, престижу
и напросто прате...
Суштина је, дакле, у томе И,
у саставном везнику.
Поготово у Србији, у земљи
у којој је много чешће у
употреби раставни везник,
искључиво ИЛИ. Треба ли
додати: свака књига је један
велики саставни везник.
Када нам као цивилизацији,
као народу, као друштву,
као људима, буде тешко
да изговоримо, заморно
Горан Петровић
ТиТО, пОгОвОР
Тито и његово доба |
О бичевима и коњима
предраг ј. марковић |
владимир кецмановић
прво издање, 2012,
19 х 25 цм, 296 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1329-0
Имали смо филмску и друге
индустрије. Неки кажу да смо
имали и нуклеарне планове,
али смо од њих одустали ради
општег мира. А, богме, има
оних који тврде да смо имали
и васионски програм, али га
продадосмо Американцима.
Но, сасвим је сигурно да
смо имали прве покретне
степенице на Балкану...
У сваком случају, сећао га
се неко радо или не, имали
смо Тита и све што уз њега
следује. Међутим, то да је
Тито имао нас – то данас
ретко ко признаје. Уопштено,
народи воле да имају вође, али
обрнуто већина одриче. Због
тога није једино питање – ко
је био Тито. Можда је много
важније питање – ко смо
били ми.
уметност и култура
Србија
и коментари
да напишемо, мучно да
прочитамо то И – тада ће
следити тачка, црна тачка на
све...
1.512,00
упозорење!
Читање текстова историчара
Предрага Ј. Марковића и
књижевника Владимира
Кецмановића, као и
разгледање фотографија из
фондова Музеја историје
Југославије, окупљених у
књизи Tито, Поговор може
да изазове снажна, често
противречна осећања.
Неки се радо сећају, а
неки баш и не, али се не
може порећи да смо имали
Тита. И све редом што
уз левичара с манирима
монарха следује. И поштену
борбу с непријатељом и
беспоштедно стрељање
класних непријатеља. И
одузимање и давање. Имали
смо и Голи оток и цео свет.
Имали смо и дресиране
вучјаке и распуштене пудлице.
Имали смо и братство и
јединство, а за Нову годину
и мандарине. Имали смо
и школство и здравство и
станове, мада смо имали и
све веће дугове. Било је и
гипсаних попрсја у регалима и
бронзаних статуа на трговима.
155
уметност и култура
види чУда I
приредила гордана
тимотијевић
илустрације младен анђелковић
саиздаваштво с народном
библиотеком „Стефан
првовенчани“ из краљева,
прво издање, 2012,
19 х 25 цм, 200 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1270-5
1.188,00
књига велика таман
колики је свет
156
Рачуна се да је стари свет
имао седам светских чуда.
Није се знало шта је веће од
већег: пирамиде, храмови,
огромни вртови, дивовске
скулптуре, небопарни
светионици... Рачуна се и да
нови свет има седам светских
чуда. Ова чуда су још већа
од старих, све неки зидови,
палате, градови, оријашки
споменици... У сваком случају,
судећи макар по светским
чудима, може се рећи – стари
свет није био мали, а овај нови
свет је још и о-хо-хо већи.
Е, али, види сад чуда, не може
се рећи ни да je један једини
човек мањи од целог света.
Судећи баш по чудима. Јер
човека чине и његова чуда,
и оно што је за њега чудо, па
и то у којој мери је спреман
да свет око себе доживи као
чудо.
Зато је Гордана Тимотијевић,
приређивач ове књиге,
замолила седам српских
писаца да опишу по седам
чуда из свог детињства.
Зато су Светлана Велмар
Јанковић, Раша Попов,
Градимир Стојковић,
Мошо Одаловић, Поп Д.
Ђурђев, Весна Алексић и
Дејан Алексић то и учинили.
Зато су сви они лепо сели
и описивали, и описивали:
трешње, пријатеље, птице...
квочке, мишеве, краљевске
рођендане... матроска одела,
лагуме, филмове... бунаре,
хлебове, јабуке... слепе
мишеве, усне хармонике,
звезде... месец, бицикле,
возове... слова, праћке, па и
сам центар ваздуха. Седели
су, и баш онако како треба,
зачуђено – описивали свет. И,
да видиш чуда, када су свему
придодати и цртежи Младена
Анђелковића – сабрала се ова
књига велика таман колики
је и свет. Ни већа ни мања.
Што би се рекло: чудо једно!
Које ће се наставити све док
будемо спремни да чуда око
себе видимо!
биТи РОкенРОл
Улазак у харем |
чудна шума
петар пеца поповић |
михајло пантић
прво издање, 2011,
19 х 25 цм, 144 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0727-5
864,00
одронити осећања
Верује се, добар наслов
мора да одражава суштину
садржаја књиге, да привлачи
пажњу читалаца и буде
срочен језгровито, како би се
лакше памтио. Према томе,
јасно је, дугачки наслови не
испуњавају макар трећи услов.
Осим тога, дугачки наслови
нису „згодни“, јер слова
морају да се умање како би све
„стало“ на корицу. Мала слова,
пак, нису добра, јер наслов
тада није уочљив у овом свету
лажног изобиља, где се штеди
само на речима.
Читалац, по правилу, зна за
онај наслов књиге који је
коначан, који је и штампан.
Остали могући наслови,
који су разматрани, а нису
усвојени, за читаоца остају
тајна. Није ми познато да су
уредници „оптерећивали“
читаоце дилемама које
су имали током „процеса
насловљавања“. То нити
је обичај, нити оставља
повољан утисак о уреднику.
Јер, суштина уредничког
посла јесте да уређује, да све
постави као „несумњиво“,
баш тако и никако другачије.
Почевши од наслова!
Ипак, зашто не признати,
овај уредник се предомишљао
између три наслова: Бити
слободан, Бити рокенрол
и Бити камен који се котрља.
Првог се лишио зато да
не би био „само“ цитат
чувених стихова, а трећег
јер је предугачак и није лак
за изговор. Мада би порука
рокенрола могла бити управо
то: бити чврст и постојан као
камен, а опет покретан, макар
толико да се покрене други
камен, а други камен покрене
трећи... до правог „одрона
осећања“.
Примећујете, оно бити, као
постојати, живети или имати
став, у све три варијанте било
је несумњиво. Текстови Петра
Пеце Поповића и Михајла
Пантића у књизи о српском
рокенролу то саопштавају на
најлепши могући – присан
начин. Реч је о месту где се
не треба чувати од „одрона
осећања“.
чиТање
пРОРОчанСТва
изречено и проречено
или о предсказањима
креманских видовњака
| Утваре четвртог
пророштва
бојан јовановић |
мирко Демић
прво издање, 2011,
19 х 25 цм, 88 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0899-9
864,00
Страх од прошлости
Управо читате реченицу чији је
почетак, то „управо“, већ
у прошлости, што представља
једноставан пример како је
садашњост тек овлашан додир
прошлог и будућег времена.
У суштини, садашњост зависи
од тренутног поимања прошлог
и виђења будућег. Може се
тврдити и да она подједнако
зависи од тога колико смо
јединствени
у поимању прошлог
и виђењу будућег времена.
Занемаримо ли на тренутак
ситносопственичке
и идеолошке разлике,
будућност увек сви описујемо
заједничким именитељом
„бољитак“. Међутим, у поимању
прошлог времена тешко да
можемо наћи појам око којег
би се сагласили. Ваљда зато,
док другде влада рационални
„страх од будућности“, овде
претеже ирационални „страх од
прошлости“.
СРедњОвекОвни
пУТОвОђа
путовати кроз
Србију у средњем
веку | путовање или
двосмисленост
радивој радић |
радослав петковић
прво издање, 2011,
19 х 25 цм, 128 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0981-1
864,00
где смо били,
шта смо видели
Позната је прича
о савременом путнику
(туристи) који у неком
граду, пред неком светском
знаменитошћу, задивљен,
укључује дигитални апарат,
професионалних техничких
могућности, бори се са
другим окупљеним путницима
(туристима) за што бољу
позицију, не би ли имао кадар
„за памћење“, те збуњен,
пошто је направио десетину
снимака, једва успео да изађе
из гужве и најзад дошао до
даха, пита првог до себе:
„А шта ли је оно било?“
Међутим ни други путник
(туриста) не зна одговор.
Слеже раменима. Мада је
и он до малочас упорно
фотографисао то нешто,
а веома значајно и лепо.
Касније ће обојица у
„информативном“ водичу
сазнати „све“, слике ће
завршити у компјутеру,
у фајлу који ће у почетку
учестало, с поносом,
показивати рођацима
и пријатељима, а онда све ређе
и ређе, јер ће нови дигитални
трофеји заменити старе
дигиталне трофеје. Питање је
колико ће се уопште сећати
оног нечег значајног и лепог.
Јер, сећање је препуштено
машини. Справе меморишу
уместо нас. Можда није
далеко дан када ћемо ми
памтити само како се оне
укључују.
Средњовековни путовођа
Радивоја Радића и Радослава
Петковића лагано, поуздано,
на узбудљив и на занимљив
начин реконструише једно
друго време, када се путовање
није предузимало због
доколице или ради престижа.
Када се подразумевало да
је човек тај који је створен
да би памтио. Књигу ваља
прочитати макар због тога.
И ваља некада путовати без
дигиталног фото-апарата,
ослонити се више на
сопствено сећање и сопствено
осећање за лепо, доживети
све, а не само оно што је неко
други за нас одабрао
и сажео у „информативном“
туристичком водичу.
У супротном, довољан је један
квар или струјни удар, чак и
обичан притисак на погрешан
тастер, па да заборавимо где
смо били, шта смо видели.
кОд СРпСкОг пиСца
кухињска дела
приредио миодраг
раичевић
фотографија Душан митић Цар
прво издање, 2011,
19 х 25 цм, 360 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0975-0
864,00
ево шта вам треба
Каква кулинарска гозба!
Раблеовски речено: „И мљац
и гуц!“ Миодраг Раичевић је
окупио више од сто двадесет
писаца свих генерација, са
разних страна, да по својој
вољи напишу или рецепте
у које би додали мало
књижевности или књижевне
текстове у које би уденули
своје гастрономско умеће.
Понављам, ако вам је којим
случајем промакло или ако
сте мислили да је штампарска
грешка: више од сто двадесет
писаца. Овде, где гужва
настаје када се око истог
окупе три човека. Уживајте
у друштву!
Каква језичка трпеза! Уз
сагласност приређивача
и лектора, писцима је
остављено да пишу онако како
се у њиховом крају говори,
без много „пасирања“ кроз
језичке норме. Па се тако
ова трпеза полако ширила,
раширила и као сама од себе
поставила од Бања Луке до
Пирота, од Суботице до
Херцег Новог! Овде, где се
и од различитих облика речи
„кафа“ увек неко загрцне.
Уживајте у језичком обиљу!
Каква књига! Можда није
могуће применити баш
сваки рецепт, можда негде
нису поштована кулинарска
правила... Али, као што је
познато, и права књижевност
и право кулинарство настају
у оном тренутку када се
правила одбаце, када се нешто
по своме „дометне“, макар за
прстохват. Уживајте
у слободи!
Напослетку, какав је и ред
на крају сваког рецепта
– ево шта вам треба:
књига Код српског писца, са
поднасловом Кухињска дела,
али пре свега, не заборавите
једно: за најлепши ручак није
најважније шта је на столу,
у чинији или на тањиру, већ се
лепота крије у наоко обичном
чину међусобног додавања
чинија и тањира. Уживајте
и у додавању!
уметност и култура
А сваки речник психолошких
термина тумачи стање страха
као снажну емоционалну
реакцију, чије су пратеће
појаве физиолошке и спољне
манифестације, бледило,
знојење, дрхтавица, бекство
и веома често – агресивност.
То објашњава зашто смо
толико запењено насртљиви,
слепо искључиви, уопште
нападачки расположени
у појединачном поимању
прошлог времена. Овде се
заправо тумачи / прориче
прошлост, чак и када се
наводно прориче / тумачи
будућност.
Књига Читање пророчанства
Бојана Јовановића и Мирка
Демића, са два текста који као
да се прожимају кристалном
научничком јасноћом
и поетички узнесеним
мистицизмом, представља
доказ овдашње доминације
„страха од прошлости“.
А у страху су, како то народ
каже, очи велике, превелике.
Мада се, уистину, не види ни
боље ни даље.
157
уметност и култура
лекСикОн
бОжЈиХ љУди
приредили
Славољуб марковић
и васа павковић
иницијали Драган пешић
прво издање, 2010,
19 х 25 цм, 184 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0670-4
864,00
паралелни животи
158
Некада се, мада не тако
давно, подразумевало да
историографске књиге, на
самом крају, имају такозване
додатке: речник мање
познатих појмова, карте,
регистар имена, попис
илустрација... и хронолошке
табеле. За оне који не
памте тај обичај – била је
то последња прилика да
уредник издања или аутор,
на једноставан, систематичан
начин, мање обавештеном
читаоцу пружи упоредни
увид у то шта се у исто време
збивало на различитим
крајевима света: који су
друштвени или верски
догађаји пратили које војне
или политичке догађаје, да
ли су постојали паралелни
трагови неписане културе или
оне писане. Читалац је тако,
на малом простору, у виду
табеле, могао да стекне веома
широку, истина овлашну
слику шта се тачно које
године збивало и на плану
различитих цивилизација
и на плану различитих
људских делатности.
Човек данас на многе друге
начине прати шта је паралелно
његовом постојању, шта
прати неки његов тренутак.
Уосталом, довољан је
притисак на један тастер и ту
је увек одложен, директан или,
детаља ради, успорен пренос
неке катастрофе, неког
рата, нечије муке... Ми сами
живимо како најбоље
можемо и умемо,
а све то друго, то је туђе.
И, увек се изненадимо,
ако уопште и приметимо:
као паралеле нашег
„узорног“ живота
постоје и хиљаде судбина
сувишних, заборављених,
неприлагођених... Зато књигу
Лексикон божјих људи, на трагу
великог Боре Станковића,
са више од стотину прича,
из пера више од четрдесет
савремених српских писаца,
треба схватити не само
као тужну или духовиту
хронологију једног доба већ
и сасвим лично – јер, у трену
у коме ви живите, у том истом
трену има и таквих живота.
РУка, бОЈа, ХРам
велико и мало:
српско монументално
сликарство 13. века |
на слику целе земље
Светлана пејић |
милета продановић
прво издање, 2010,
19 х 25 цм, 92 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0602-5
864,00
ова је књига
под видео-надзором
Признаћете, привукао вас
је наслов белешке. Можда
се и махинално осврћете,
гледате лево-десно, крајем
ока осматрате горње углове
просторије у којој се налазите.
У сваком случају, мада смо
се већ увелико свикли да
нас камере одасвуд прате
– наслов белешке изазива
нелагодност. А шта би било
да је назив гласио: „Бог
све види“? Верујем да тада
многи не би ни читали ове
редове. Неко би одмахнуо
руком, неко би се насмејао...
Јер, у нашој свести, у нашим
животима, божје свевидеће
око замењено је „свевидећим
очицама“, хиљадама и
хиљадама механичких
направа које зујкају, врте
се у свим правцима, пиље,
мотре... Другачије речено,
човек је питање савести
препустио технологији. Уз
јадну наду да није баш сваки
његов поступак „покривен“
камером, да постоје и „мртви
углови“ у којима радимо шта
нам се прохте.
А било је другачије. Из
припрата, из купола, из
певница, са зидова храмова
– гледале су нас слике Господа
и светаца, слике анђела свих
редова, слике апостола и
јеванђелиста, слике светих
ратника и великомученика,
и слике скрушених
задужбинара. Довођени су
најбољи живописци, део тог
великог сликарства истрпео
је мене векова. Књига Рука,
боја, храм на то подсећа,
композицију по композицију,
лик по лик, нијансу по
нијансу...
Дакле, зидне слике су остале.
Али, питање је да ли је то
довољно – ако се сада више
лецнемо када само помислимо
да нас посматрају механичке
очице, а не око свевидеће.
Јер, види ли се шта уистину
радимо – за некога можда
може да буде само застарело,
религиозно питање, али
ни за кога не сме да буде
само питање савршености
технологије. Уверен сам да се
то осећа када се књига Рука,
боја, храм раствори – ови
живописи нас гледају.
кУпиТе нешТО
и Овде
век рекламе | инстант
митологизација
миланка тодић |
владимир пиштало
прво издање, 2010,
19 х 25 цм, 96 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0540-0
864,00
купац је нешто друго
Када од Скупштине
Србије кренете велелепно
реновираним Булеваром
краља Александра, када
прођете крај Цркве Светог
Марка, када минете поред
здања Правног и техничких
факултета, поред споменика
Вуку и студентског дома,
негде повише зграде Општине
Звездара долазите до излога
мале лимарске радње.
Самостална занатлијска
радња је и у том делу Булевара
већ права реткост. Излог
је као стешњен другим
продавницама, вашу пажњу
одасвуд маме билборди
и рекламни слогани, свака
успутна банка на улазу има
фото-ћелију, врата се сама
отварају, као да поручују:
„Лако је! Само крочи...
узми кредит, троши! Само
уђи... има времена, вратиће
неко некада од твојих!“
Човека је просто срамота
да прође поред свих тих
„гостопримљивих“ врата а да
не сврати.
цРнО У кОлОРУ
црни хумор у српском
филму | црни цитат
Срђан вучинић |
владан матијевић
прво издање, 2010,
19 х 25 цм, 88 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0556-1
864,00
личности, а не особе
Ако се некада за неког писца
говорило да је изашао из
Гогољевог Шињела, сада се
може рећи да имамо нацију
која је изашла из ТВ деколтеа.
Није тешко замислити
генерације оних који и не
знају ни за шта друго осим
за вулгарни „хумор“, ничим
изазвано бесконачно весеље,
испразне приче, убризгане
облине... Није тешко
замислити генерације које
су сада већ стасале и постале
пунолетне, што ће рећи да
имају и право гласа, али од
свег избора на овоме свету
једино умеју и једино могу
да направе избор да ли да
у Великом брату, или којем
сличном ТВ формату, остане
особа А или особа Б. Наш
народ бира, наше друштво
размишља, наша држава има
недоумицу – да ли да остане
особа А или особа Б?
Не желимо ни особу А ни
особу Б. Не желимо ТВ
формат. Не желимо ни
„хумор“ псовке... Књигом
Црно у колору желимо да
подсетимо да постоји још
нешто – став, радост малог,
метафора великог, способност
да се горко осмехнемо, пре
свега себи... И да је избор,
ипак, знатно шири, да имамо
о чему да размишљамо,
да се наша недоумица не
своди на особе већ се грана
на личности... Споменимо
само неке које ова књига
окупља: Живко Николић,
Душан Ковачевић, Слободан
Шијан, Емир Кустурица,
Душан Макавејев, Живојин
Павловић, Александар
Петровић, Боро Драшковић...
И желимо да се кино-апаратура врати
у биоскопске сале и да се пред
биоскопе врате тапкароши.
Да, тапкароши. Зашто да не?
За разлику од анонимних
твораца формата, макар смо
знали ко су, макар смо знали
како се ко од њих зове.
бОжанСке СиТнице
човек и лептири |
Опис дневних лептира
Србије
васа павковић |
милан Ђурић
прво издање, 2010,
19 х 25 цм, 88 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0564-6
864,00
лице и руке... А писање ове
књиге није могуће без свега
набројаног.
Постоје књиге чије читање
подразумева предзнање,
радозналост, време... Све то
заједно или макар нешто од
тога појединачно. Али, на
крају крајева, потребно је
сести на столицу, у фотељу
или на клупу, и листати
странице.
Ипак, то није ова књига. Јер,
за читање Божанских ситница
потребно је још много тога
– склопити корице, изаћи,
скренути са пута, упослити
тело и чула, посматрати...
увидети да, заправо, једину
збрку у природи прави
човек, да је све друго одавно
уређено. Без обзира на то
колико нам се све то друго,
осим нас самих, чинило као
скуп ситница.
уметност и култура
Дакле, лимарска радња је
мала, омамљени пролазник
лако може да је и превиди.
Међутим, ако застане, међу
ручно прављеним модлама за
колаче, међу нетипизираним
поштанским сандучићима,
чунковима и лактовима за
пећи на дрва, уочиће залепљен
натпис: „Купите нешто
и овде“.
Та порука није дизајнирана
у чувеним студијима,
нису је смислили тимови
стручњака за маркетинг, она
не подилази нити прети, не
обећава немогуће, а јасно
је да и куповином неких
од лимаревих производа
не можемо надокнадити
недостатак животне среће,
пажње и уважавања ближњих,
бољег мишљења о себи...
Куповином имамо само
оно што смо и пазарили
– ручно прављену модлу за
колаче, необично поштанско
сандуче... Па опет, та порука
се памти, можда баш зато
што је блиска тону молбе или
вапаја. Она се издваја у веку
у којем се из претходног века
без предаха наставља најдужа,
најмасовнија, најбучнија битка
на свету – битка за потрошача.
Купац је нешто друго. О чему
књига Купите нешто и овде
на разложан, уједно и духовит
начин говори.
ипак, ово није та књига
Постоје књиге чије
писање подразумева
знање, надареност, пуку
приљежност... Све то заједно
или макар нешто од тога
појединачно. Али, на крају
крајева, потребно је сести за
радни сто и на папир пренети
замишљено.
Ипак, то није ова књига. Јер,
за писање Божанских ситница
потребно је још много тога
– корачати равницом, ићи
уз брег, силазити падином,
пратити реку, верати се
вододерином, залазити у рит,
лутати шумом... Рекло би се
одреда обичне радње, мада
је ретко ко од нас спреман
да скрене са асфалтираног
пута, да пође мање устаљеном
стазом, још мање несигурним
богазом. Ретко ко је од нас
спреман да се макар и на трен
осети изгубљеним у равници,
да посрће уз брег, да се
котрља падином, да се пробија
кроз речни густиш, да кваси
ноге у мочварном рукавцу, да
ризикује да му шикара изгребе
159
уметност и култура
У припреми
наРОдни мУЗеЈ
– ЗлаТни пРеСек
андреј Старовић |
бојана борић брешковић
| татјана Цвјетићанин |
емина зечевић
саиздаваштво с народним
музејем у београду,
прво издање, 2012, 19 х 25 цм,
броширан повез, ћирилица
живи пОкОЈник
весна марјановић |
Дејан Стојиљковић
илустрације младен анђелковић
прво издање, 2012, 19 х 25 цм,
броширан повез, ћирилица
велики деРби
божо копривица |
вуле журић
прво издање, 2012, 19 х 25 цм,
броширан повез, ћирилица
160
Уметнологија
намера је да едицијом
Уметнологија обухватимо
све сфере ликовног
стваралаштва: уметничку,
то јест стваралачку праксу
и ликовни дискурс као
предмет теорије и историје.
Чиниће је: (1) Визуре –
уметничке монографије
посвећене српским
уметницима у првом
плану, потом европским и
светским; заснована је на
принципу антологије; (2)
Уметност у теорији – којом
ће бити презентована
најзначајнија остварења:
монографије, студије и
расправе модерне науке
о сликарству (било да се
ради о традицији било о
савременим стваралачким
токовима); (3) Како читати
уметност – ову серију
чини неколико сегмената:
тематске свеске посвећене
појединим ствараоцима,
теоретичарима,
феноменима; потом
тематски речници /
лексикони о епохама,
правцима, појавама итд.;
документарна серија ће
бити испуњена дневничко-мемоарском грађом која
нам на узбудљив начин
открива поетике, али и
животно-стваралачке тајне
(нпр. дневници, мемоари,
преписке). поред основне
намере да (раз)говор о
ликовном стваралаштву
врати на сцену српске
културе на прави начин,
Уметнологија би требало
да на културном плану
попуни недостатак овакве
библиотеке.
Уметност
у теорији
и историји
уредници
милка зјачић аврамовић
и гојко тешић
мОдеРниЗам /
авангаРда
Огледи о међуратном
модернизму
и историјским
авангардама на
југословенском
простору
јеша Денегри
прво издање, 2012,
20 х 24 цм, 240 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1302-3
Уметничке личности и
појаве о којима се у овој
књизи говори јесу, између
осталих, Сава Шумановић,
Петар Добровић, Игњат
Јоб, Иван Табаковић,
Марко Челебоновић,
Милена Павловић Барили,
експресионизам и нова
стварност у Словенији,
Група Земља, словеначки
конструктивизам (Аугуст
Чернигој), ликовна уметност
у часописима Зенит
Љубомира Мицића и Дада
Танк Драгана Алексића,
ликовна експериментација
београдског надреализма
и друге. Књига је богато
илустрована репродукцијама
уметничких дела у боји (152)
и црно-белим документарним
фотографијама (102).
УмеТнОСТ
и пОлиТика
Савремена естетика,
филозофија, теорија
и ументост у време
глобалне транзиције
мишко шуваковић
прво издање, 2012,
20 x 24 цм, 691 стр.,
324 фотографијe
у боји и 71 црно-бела,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1444-0
У књизи се говори о односима
савремене уметности,
естетике, филозофије, теорије
уметности и културе. Појмом
савремене уметности се
указује на уметничке појаве
после модерне и постмодерне.
Реч је о уметничким праксама
које су развијане после пада
Берлинског зида. Глобална
транзиција указује на свет
у коме не постоји стабилан
друштвени, културални или
уметнички поредак, већ,
пре свега, многострукост
нестабилних, отворених,
номадских, кризних и
флексибилних догађаја који се
могу препознати као тренутне
међурелације уметности и
друштва.
У припреми
Радикална
апСТРакциЈа
никола Дедић
јеша Денегри
мишко шуваковић
УмеТнОСТ – кљУчни
СавРемени
миСлиОци
Дирмид костело
и Џонатан викери
превео урош томић
прво издање, 2012,
20 х 24 цм, 270 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1584-3
Какви све начини
интерпретирања уметности
постоје, и какве они различите
концепте и теоријске оквире
укључују? Колика је вредност
уметности? Како уметност
комуницира, отелотворује или
на неки други начин изражава
своје значење? Зашто се
форма и значај уметности
мењају кроз време, и унутар
различитих контекста? Да
ли промене у уметности
одражавају промене у култури
и друштву као целини, и ако
је тако, на који начин? Ово су
питања која стално морамо
постављати, а одговоре изнова
процењивати. Уметност је
дискурс – концептуално поље
унутар и око кога се покрећу
разне врсте активности,
процеса, идеја и теорија,
поткултура и покрета,
институција и перформанса.
прво издање, 2012, 20 х 24 цм,
броширан повез, латиница
дишан READY MADE
приредио
мишко шуваковић
пројек(а)(р)т
У припреми
гРУпа 143
критичне
епистемологије
на границама
концептуалне
уметности
Дитмар унтеркофлер
прво издање, 2012, 20 х 24 цм,
броширан повез, латиница
уметност и култура
како читам
уметност
прво издање, 2012, 13,5 х 19 цм,
броширан повез, латиница
СРпСка УмеТнОСТ
1950–2000
(1–5)
јеша Денегри
прво издање, 2013, 20 х 24 цм,
броширан повез, латиница
милена павлОвић
баРили
монографија
бОжа пРОданОвић
монографија
161
Есејистика
уредници
Слободан Гавриловић
Јовица Аћин
извршне уреднице
Татјана Чомић
Јелена Тешановић
есејистика
164
Раскршћа
за радознали и
истраживачки дух,
бритки и дијалошки
бременити огледи биће
увек неопходни. знање
с њима бива домаћа
ствар и раскршћа нас
не плаше. такве ћете
изабране списе Сретена
марића читати у овој
колекцији намењеној да
непрестано оживљава
поруке тог изузетног
и велеумног учитеља.
то су пропланци на
којима ћете моћи
да предахнете и
размислите, што је пре
или касније сваком
потребно. у томе нам
марић помаже.
О ХеРменеУТици
Сретен марић
поговор
Драган Стојановић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 76 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1059-6
270,00
Од давида
дО СеЗана
Сретен марић
приредио
и поговор написао
Душан бошковић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 88 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1477-8
О СТендалУ
Сретен марић
поговор
мирјана Д. Стефановић
О РембОУ
Сретен марић
поговор
мирјана Д. Стефановић
друго издање, 2012,
11 х 18 цм, 124 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-992-3
друго издање, 2012,
11 х 18 цм, 112 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-994-7
324,00
270,00
О мОнТењУ
Сретен марић
поговор
мирјана Д. Стефановић
О СаРТРУ
Сретен марић
поговор
јелена новаковић
друго издање, 2012,
11 х 18 цм, 124 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-991-6
друго издање, 2012,
11 х 18 цм, 132 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-995-4
324,00
324,00
410,40
СликаРСТвО
У ћОРСОкакУ?
Сретен марић
приредио
и поговор написао
Душан бошковић
О ликОвнОЈ
УмеТнОСТи
Сретен марић
приредио
и поговор написао
Душан бошковић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 120 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1343-6
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 172 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1315-3
432,00
540,00
есејистика
О шОпенХаУеРУ
Сретен марић
поговор
здравко кучинар
О башлаРУ и каЈОаУ
Сретен марић
поговор
јелена новаковић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 132 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1057-2
прво издање, 2010,
11 х 18 цм, 100 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0629-2
324,00
291,60
О пРУСТУ и фОкнеРУ
Сретен марић
поговор
јелена новаковић
и зоран пауновић
прво издање, 2010,
11 х 18 цм, 136 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0609-4
334,80
О СТРУкТУРалиЗмУ
Сретен марић
предговор
владимир
милисављевић
О пРОшлОСТи
и РевОлУциЈи
Сретен марић
поговор
михајло пантић
О бОдлеРУ
и лОТРеамОнУ
Сретен марић
поговор
јелена новаковић
прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 124 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1058-9
прво издање, 2010,
11 х 18 цм, 84 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0628-5
прво издање, 2010,
11 х 18 цм, 128 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0562-2
324,00
270,00
324,00
О шаТОбРиЈанУ
и фРанцУСкОЈ
књижевнОСТи
Сретен марић
поговор
јелена новаковић
прво издање, 2010,
11 х 18 цм, 148 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0584-4
О кРиТици
Сретен марић
поговор
Ђорђије вуковић
прво издање, 2008,
11 х 18 цм, 110 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-839-1
270,00
324,00
О виЈОнУ и
ХелдеРлинУ
Сретен марић
поговор
мирјана Д. Стефановић
и владимир гвозден
прво издање, 2009,
11 x 18 цм, 180 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-993-0
432,00
О ЈеЗикУ
и ЈеЗикОСлОвљУ
Сретен марић
поговор
милорад радовановић
прво издање, 2008,
11 x 18 цм, 155 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-840-7
349,92
165
есејистика
О ТРагедиЈи
Сретен марић
поговор
мирјана Д. Стефановић
прво издање, 2008,
11 x 18 цм, 105 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-845-2
270,00
166
О ТРагичнОЈ лУди
Сретен марић
поговор
александра манчић
прво издање, 2008,
11 x 18 цм, 116 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-846-9
270,00
О СвифТУ
Сретен марић
поговор
мирјана Д. Стефановић
прво издање, 2008,
11 x 18 цм, 111 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-7549-847-6
270,00
књижевни гласник
уредници
Јовица аћин
бранко кукић
гојко Тешић
горан петровић
наташа марковић
извршни уредници
татјана Чомић
маја живковић
милка зјачић аврамовић
небојша марић
марко крстић
миодраг раичевић
књижевни гласник
168
гласови света
шта је у књижевности
света најбоље? Дела
старих и модерних
класика, као и из пера
савремених светских
писаца, биће наши
Гласови света. романи,
приче и песме, укратко,
књижевна дела свих
врста и из свих језика,
а без којих је наш
живот незамислив или
ће бити незамислив
кад се упознате са
Гласовима света – ето
нашег поклона који ћете
волети и са којим ћете
се наћи у самом срцу
креативне имагинације
језика без граница.
LOCUS SOLUS
ремон русел
превео бојан Савић остојић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 272 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1207-1
756,00
Руселов живот и Руселово
дело су тако необични да
се дуго веровало да је Русел
измишљени лик.
„Ствари, речи, визија и
смрт, сунце и језик чине
јединствену форму... Русел је
некако одредио геометрију те
форме.“
(Мишел Фуко)
бОгОРОдица
Од цвећа
жан жене
превео јовица аћин
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 258 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1339-9
756,00
Први и, несумњиво, највећи
Женеов роман, написан
током боравка у затвору.
У Богородици од Цвећа
моралне конвенције окренуте
су наглавце. Добијамо
неочекивано: лирске портрете
трансвестита, лопова и убица.
У питању је бескомпромисно
мајсторско дело у које су се
заклињали Жан-Пол Сартр
и Жан Кокто, и због којег
је писац напослетку био
помилован. Роман који никад
нећете заборавити.
СабРане пРиче 1 и 2
хулио кортасар
ЈУжни веТаР
норман Даглас
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1172-2
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 444 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1133-3
књига 1, 712 стр.
књига 2, 568 стр.
810,00
превела александра манчић
2.700,00
Хулио Кортасар (1914–1984)
несумњиво је један од
најбољих приповедача XX
века. Све његове изванредне
приче на једном месту прво су
такво издање код нас.
превео боривоје недић
Јужни ветар је филозофски
роман. На једном малом
острву у Средоземном
мору скупљена је, с разним
мотивима, група веома
различитих људи – пустолова,
уметника, научника,
занесењака, свештеника –
који разговарају о тиранији
средњовековних владара,
о хришћанству, куварској
вештини, васпитању,
лековитим врелима, грчкој
уметности, моралу, љубави...
Особите вредности овога дела
јесу његова јасноћа, његова
здрава памет, његова фина
духовитост и уравнотеженост.
То је она тако ретка, истинска
књига, којој се човек више
пута враћа кад је једном
прочита: књига која учи,
саветује, забавља, проширује
круг представа и богати
знањем.
књижевни гласник
ЗенОва СавеСТ
итало звево
превела лела матић
предговор ерос Секви
прво издање, 2012,
511 стр., 13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1531-7
648,00
Звевовог човека мучи осећање
усамљености у друштву у које
је уроњен. У његовим ранијим
романима могу се уочити и
извесни полемички ставови
против друштвеног стања,
активни у Једном животу, а тек
констатовани у Сенилности.
Осуда постојећих
друштвених односа, који
извитоперавају истину и
угрожавају људску слободу,
у Звевовом делу присутна
је у описима опсесије рада
кроз које не може доћи до
изражаја човекова личност;
у описима механичког,
роботског рада банковног
чиновника, роботског рада
који је узрочник човекове
несреће. У Зеновој савести
мòра коју човек осећа услед
неправичних друштвених
односа претвара се у мирно
посматрање животних недаћа,
схваћених као неизбежност,
у посматрање које је само
уопштено хуманитарно или
горко иронично.
(Ерос Секви)
ЗавОдник
и дРУге пРиче
кнут хамсун
приредио и предговор написао
мирко ковач
машТОглави виТеЗ
дОн киХОТе Од
манче
у две књиге
мигел де Сервантес
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 344 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1502-7
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
810,00
Приповетке које су се нашле у
избору под насловом Заводник
и друге приче, као уосталом и
све краће прозе Кнута Хамсуна,
само су поглавља јединственог
романа у којем се додирују
удаљени светови и укрштају
многобројне теме и ликови,
а истодобно су и савршене
мале целине као највиши досег
у свом жанру, те и врхунац
приповедачке магије. Оно
што плени код тих прича
јестe чињеница да су стварни
догађаји из живота њиховог
аутора прешли у исто тако
узбудљиве приповeсти које нам
показују да је и писање, као и
живот, узбудљива авантура.
То је богомдана особина да
један приповeдач има сто лица
и да се свако лице показује
на сто начина. Он сваки пут
мења угао гледања: једном
је сâм приповедач, други пут
је приповедач који слуша
приповедача, онда је само
проматрач, али увек учесник
у догађајима без којих су
незамисливе те „необичне
фабуле“.
(Мирко Ковач)
превела александра манчић
књига 1, 608 стр.
ISBN 978-86-519-0850-0
књига 2, 652 стр.
ISBN 978-86-519-0851-7
2.700,00
У анкети спроведеној међу
стотину најистакнутијих
писаца, овај Сервантесов
роман проглашен је за највећи
роман до данас. Требало би да
га сви имају и да га, као што су
то чинили Вилијем Фокнер
и Михаил Булгаков, читају
сваке године изнова.
А ово је најбољи српски
превод Дон Кихота, по
верности, језичкој инвенцији
и укупној преводилачкој
креацији.
пУСТОлОвине
ХаклбеРиЈа фина
марк твејн
превео милан милетић
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 344 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0860-9
756,00
Овај роман већ припада
класици и до сада није
у потпуности био преведен
на српски. Два главна лика,
Хак и Џим, дечаци, лутају низ
Мисисипи, иду из авантуре
у авантуру, налазећи се у
разним опасним ситуацијама,
не губећи своју ведрину
скоро ни тренутка. Хемингвеј
је с правом изјавио да је
ово Твејново ремек-дело
темељ модерне америчке
књижевности. Читаћете га
без даха и у радости. Прави
поклон свим узрастима.
пРОцеС
франц кафка
превео јовица аћин
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 228 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0859-3
594,00
Франц Кафка је, без сумње,
један од најзначајнијих
и најдалекосежнијих светских
писаца XX века. Да бисмо
имали Процес какав он заиста
јесте и какав је био, морамо
се вратити оригиналним
рукописима и одстранити
све накнадне интервенције
које не потичу од пишчеве
руке. Сад је тај корак, у
српском језику, ка аутографу
и веродостојнијој верзији
романа учињен. Процес нам
дочарава оно што и данас
пресудно одликује нашу
приватну и јавну егзистенцију,
и тако ће бити докле год се
будемо сретали са апсурдима
и својеврсном нечовечношћу
у нашем свету. Истовремено,
дубоко у Кафкином делу
постоји неки вишесмислени
смех који на загонетан начин
чини да је свака димензија
Процеса суштинска,
подједнако аутобиографска
и имагинацијска, метафизичка
и религијска, психолошка
и профетска, као и она која
би се могла тицати критике
опресивног поретка или
граница наших страхова
и мисли.
169
књижевни гласник
гласови
ХелиОпОлиС
ернст јингер
нова дела домаћих
писаца, познатих
и непознатих!
откриваћемо за вас
ауторе без чијих песама,
прича, романа, не
бисмо знали ко смо
и који је наш језик,
јер артикулишући
сопствену културу,
наш живот поприма
достојанство људског
света.
превео божидар зец
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
Огњени анђеО
валериј брјусов
аЗиЈаТи
фредерик прокош
неСТала ОСОба
франц кафка
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 428 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0935-4
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 324 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1009-1
прво издање, 2013,
13,5 х 20 цм, 300 стр.,
броширан повез, ћирилица
702,00
1.080,00
Огњени анђео је плод
сједињења изузетног дара
и изузетне ерудиције. Овај
роман ће занавек остати
образац високе књижевности
за истинске поштоваоце
лепог. То је изабрана књига
за људе који умеју да мисле
у историјским сликама.
Читалац који је заволео
Име руже Умберта Ека са
задовољством ће утврдити
да у ту врсту романа
спадају Васкрсли богови
Мерешковског, Мајстор
и Маргарита Булгакова и
Огњени анђео Брјусова, и да
су то дела која су претходила
стваралаштву Данила Киша
и Милорада Павића.
Фредерик Прокош рођен
је у Винсконсину (САД)
1908. године. Умро је 1989.
у Француској. Његов отац је
био професор лингвистике на
Јејлу и кућни пријатељ Томаса
Мана. Прокош је студирао на
колеџима Хејверфорд, Јејл и
Кингс. Роман Азијати објављен
је 1935. и постигао је велики
успех код читалаца и критике.
Писац је у роману детаљно
описао егзотичне пределе
које у стварности уопште није
видео. Његово убеђење да смо
у збуњености пред непознатим
вероватно најближи истини
импресионирало је многе
значајне писце. Томас Ман је
о Прокошевим књигама рекао
да су га „импресионирале и
очарале“. Андре Жид их описује
као „невероватно достигнуће
имагинације“, а Албер Ками је
написао да је „Прокош изумео
нешто што би се могло назвати
географским романом у коме се
мешају сензуалност и иронија,
луцидност и мистерија“.
Један његов роман је на
француски превела Маргерит
Јурсенар.
чУдО РУже
жан жене
превео петар вујичић
170
У припреми
превео алекса голијанин
превео јовица аћин
превела александра манчић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
лекСикОн РОман
андреас окопенко
превела мирјана Д. Стефановић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм,
броширан повез, ћирилица
фанТаСТична
ЗООлОгиЈа
Српске приповедне
прозе двадесетог века
приредио
Саша хаџи танчић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 268 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1537-9
540,00
Српска књижевна фантастика
у веку за нама! Са овим
делима улазимо у српски
пантеон из судбински и
стравично трагичног искуства
фантастичне зоологије.
Са делима чији су аутори
изабрали да опишу звериње
у човеку, свет човека и
животиње, као велику
трагедију индивидуума, језив
сан тавног и непрозирног,
бездно бездна срца и душе.
СмежУРана кОжа
милан Ђорђевић
прво издање, 2013,
13,5 х 20 цм, 120 стр.,
броширан повез, ћирилица
пРОСТОРи и фигУРе
избор из нове
српске поезије
приредио
владимир Стојнић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 372 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1536-2
1.080,00
Да ли је могуће у једној
сумарној и панорамској књизи
представити актуелну српску
поезију млађе генерације
у њеној флуидности и
разноликости, а притом не
подлећи генерализацијама,
прећуткивањима, спорним
подразумевањима и разним
другим облицима уопштавања
која су нетачна у истој мери
у којој су и тачна? Песничко
стасавање бројних аутора који
су, не само преко поезије већ
и теоријским доприносом,
превођењем, уређивачким
послом и есејистиком, све
више присутни у књижевном
животу, показује да је један
такав напор потребан и
основан. Како објективни
избори, прегледи или
антологије поезије по
мишљењу приређивача не
постоје, тако је и избор који је
пред читаоцима субјективан,
и одраз је афинитета
приређивача како на нивоу
избора песника, тако и на
нивоу избора песама.
(Владимир Стојнић)
пУцања
избор из младе
српске прозе
приредио
владимир ш.
вукомановић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 372 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1460-0
756,00
Пуцања наглашавају
унутрашњи порив за
успостављањем контакта
са другим, али и
онеспособљеност за то,
једнако као и потресност
смрти блиског која је
уско везана уз питање тог
порива. Свакако, није реч
о томе да они нису раније
тематизовани, али јесте
да су на аутентичан начин
актуелизовани сада, у
контексту у коме је плач
за човеком већ почео да се
осећа као (сувише) патетичан
чин. Упркос „рационалним“
разлозима, очигледно је да
питање (престанка) постојања
није могућно оставити по
страни и, у том смислу, могло
би се говорити о кретању ка
једном дубљем хуманизму, о
поновном покушају да се, уз
све разлике које смо уочили,
уз сву (не)могућност сазнања
и делања, постигне блискост.
(Владимир Ш. Вукомановић)
књижевни гласник
У припреми
ЗапиСи на СнегУ
милован марчетић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 156 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1539-3
432,00
Деда мога деде по мајци,
Мрки, више пута ми је
говорио како је кућа у којој
„по породичном наслеђу“
живимо још од њеног
настанка уклета, и како би
било добро да се сви, све
преостале генерације наше
фамилије, једног дана из
ње иселимо. Увек би после
тврдње о уклетости као пут
изласка поменуо неки велики
коридор, који, по његовим
речима, почиње у подрумским
просторијама зграде, иза
неких тајних врата, за која
нико не зна где су. Коридор
затим пролази испод Булевара
и Пионирског парка, па
се системом ходника и
степеница спушта све ниже,
водећи даље испод других
државних и стамбених зграда,
паркова и улица, све до излаза
којем се такође не зна место,
али се зна да је близу реке.
(Из приче „Излазак“)
171
књижевни гласник
Један према
један
РаЗмеРе
раздаљине су скраћене на
неколико часова путовања,
природа је уоквирена у еко
и аква паркове, храна је
концентрована, мирис је
постао формула, укус се
изражава у процентима
адитива, брзина размене
информација се мери
деловима секунде,
концертна дворана
стаје на длан, читаве
библиотеке су сабијене у
справицу величине малог
прста, језик је истањен до
мере обичних слогана...
свет је, чини се, заиста
мали. једино што се
превидело,
у том свеукупном, некада
и сулудом људском
надметању у свођењу
– и човек је мањи.
Све мањи и мањи...
колекција Један према
један замишљена
је као тачка отпора
– увећати човека, у овом
случају увећати писца,
вратити му простор,
до мере читавог једног
поетичког и интимног
света. за оне који се
по први пут сусрећу са
његовим стваралаштвом:
најбољи могући
почетак. за оне који
његово стваралаштво
добро познају и воле:
најбољи могући преглед.
подсетити да размере
само једног човека, само
једне књиге, само једне
људске приче – нису тек
тако самериве, да се оне
једино могу представити
један према један.
горан петровић
172
СТеван РаичкОвић
Стеван раичковић
приредио мирослав максимовић
прво издање, 2012,
13 х 21 цм, 256 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1035-0
972,00
Водич кроз поетички и
интимни свет Стевана
Раичковића : једна
аутобиографија : једна
биографија : један потпис :
сто песама и две приче : три
града : шест пута први пут
: први сусрети с писцима
: шест прича о писању :
безбројне кафане : два места
за другачији живот : три
путовања : шест писама
из самоће и један запис :
осам важних речи : више
од четрдесет фотографија :
величанствена поезија која
може да се мери са небом,
морем, каменом, земљом, а
уједно поезија толико танана
да је мера људских осећања,
љубави, страхова, самоће...
вОЈа чОланОвић
воја Чолановић
давид албаХаРи
Давид албахари
милиСав Савић
милисав Савић
прво издање, 2012,
13 х 21 цм, 232 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1480-8
прво издање, 2012,
13 х 21 цм, 224 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1510-2
прво издање, 2011,
13 х 21 цм, 208 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0930-9
864,00
756,00
756,00
Водич кроз поетички
и интимни свет Воје
Чолановића : једна
аутобиографија : једна
биографија : један потпис :
пет изабраних прича : десет
(не)снимљених фотографија :
острва искустава : дођавола
с озбиљношћу : о лепоти
руком писаног : пет
најружнијих и пет најлепших
речи : више од четрдесет
фотографија : књига лепоте
речи у свету брбљиваца, књига
префињеног хумора у свету
простаклука, књига сете у
свету разметљиваца...
Водич кроз поетички и
интимни свет Давида
Албахарија : једна
аутобиографија : једна
биографија : један потпис :
двадесет пет тужних прича
: о писању : наук и пракса :
моја соба, мој свет : три пута
о рокенролу : поетика : више
од четрдесет фотографија :
књига кристализације речи
у свету брбљиваца : књига
једноставна и болна, као
прорез на позоришној завеси
цивилизације, као урез на
фасади друштва, као рез на
сопственом длану...
Водич кроз поетички
и интимни свет Милисава
Савића : једна аутобиографија
: једна биографија : један
потпис : шеснаест изабраних
прича : шеснаест пишчевих
коментара уз приче :
четири текста о писцима и
писању : три кратка састава
на задате теме : седам
смртних задовољстава :
седам најдражих градова :
пет најружнији речи : пет
најлепших речи : више од
тридесет фотографија са
потписима писца : књига
сочног језика, у којој се
смењују смех и плач, страст
и сета, људска ширина
и тескоба...
књижевни гласник
Сопствена соба
љУбица аРСић
Љубица арсић
ЗОРан ћиРић
зоран Ћирић
прво издање, 2011,
13 х 21 цм, 200 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0987-3
прво издање, 2011,
13 х 21 цм, 192 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0916-3
756,00
756,00
Водич кроз поетички
и интимни свет Љубице
Арсић : једна аутобиографија
: једна биографија : један
потпис : тринаест изабраних
прича : десет најдражих
градова : пет необичних
догађаја : осам књига које
мењају свет : девет слика
ероса : три лична фетиша :
више од тридесет фотографија
са потписима писца :
провокативна књига, у којој
се прожимају наговештаји
и смело постављена питања,
телесно и чулно, мушко и
женско виђење света...
Водич кроз поетички
и интимни свет
Зорана Ћирића : једна
аутобиографија : једна
биографија : један потпис :
петнаест изабраних прича :
један коментар уз овај избор
: једно сећање на детињство :
шест записа о људима : једна
шетња : три града : четири
текста о писању : више од
тридесет фотографија са
потписима писца : књига која
никога не штеди, у којој се
сударају појединац и мноштво
норми, распричаност
и тренуци када се остаје без
речи, иронија и самоиронија...
у пространом здању
прозне уметности,
добиле су сопствену
собу. биле су слободне
да је наместе и
украсе по сопственом
нахођењу, да је
поделе с ким год
пожеле. учиниле су је
најособенијим делом
књижевног здања,
испуњеним најтананијим
трептајима живота
које су поделиле
са нама. Стога је
у Сопственој соби
отелотворен чудесни
дух књижевности коју
су писале жене.
мУТна и кРвава
милица јанковић
прво издање, 2012,
14 х 19,5 цм, 320 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519- 1362-7
1.026,00
Проза за госпођице –
неусиљене и симпатичне
простоте, словенске нежности
у самилости, тихе и просте
истине срца – какву је Милица
Јанковић писала почетком XX
века, заувек је преображена
1932. године романом
Мутна и крвава. Романтична
визија међуратног Београда
преиначена је у слику живота
као мутне и крваве реке
која, овога пута, проноси
јунакиње с маргине. Необична
приповест о Емилији
Папрат, глумици која након
саобраћајне несреће остаје
везана за кревет, повод је
за откривање скривеног
света бића из сенке: женске
послуге. Њихови иначе
невидљиви животи и неми
гласови у роману Милице
Јанковић постају живописни
прикази и громогласни крици
судбина с којих је скинута
копрена идеализације.
чежње
изабрана дела
јела Спиридоновић
Савић
приредила јована реба
прво издање, 2012,
14 х 19,5 цм, 312 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1313-9
1.188,00
Чежње Јеле Спиридоновић
Савић, прокажене ауторке
чије је дело након Другог
светског рата оцењено као
недостојно, неродољубиво и
издајничко, биле су усмерене
ка оној тачки хоризонта иза
које почиње трансцендентан
свет, изграђен од маште.
Трагајући за вишим смислом
постојања – прво у лавиринту
филозофских аксиома, а
потом у мистичком вилајету
религијских симбола – Јела
Спиридоновић Савић је
у песничким збиркама Са
уских стаза, Вечите тежње и
Јесење мелодије, религиозном
епу Пергаменти и збирци
приповедака упечатљиво
приказала трагичну
расцепљеност између
духа и тела, духовности и
чулности. Смеле поетизације
женског мистицизма и
женске плоти учиниле су
Јелу Спиридоновић Савић
ексцентричном фигуром
српске књижевности прве
половине XX века – фигуром
која пркоси увреженим
представама о књижевницама
и њиховим делима.
173
књижевни гласник
У припреми
иЗлеТ на пУчинУ
вирџинија вулф
превео лазар мацура
прво издање, 2012,
14 х 19,5 цм,
тврд повез, ћирилица
нОве
јелена ј. Димитријевић
прво издање, 2012,
14 х 19,5 цм, 288 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1038-1
756,00
Као једна од ретких жена
која је с почетка XX века
закорачила у свет
турских харема, Јелена
Ј. Димитријевић је у свом
замашном, премда данас
заборављеном, опусу описала
омамљујући сан о Истоку.
Роман Нове, први пут
објављен 1912, посвећен је
младим Туркињама у Солуну
– новим женама које стоје
разапете између Истока
и Запада, старог и новог,
традиционалног и модерног.
У позадини приказаних
судбина одиграва се
историјски значајан тренутак
у којем се традиционално
утемељен свет неумитно
мења. Пријемчив и заводљив
приповедни стил, проткан
исповедним и епистоларним
формама, Нове је учинио
постварењем несталог света
турских харема.
174
гОвОР СТваРи
анђелија л. лазаревић
бУђење
кејт шопен
превела гордана кораћ
жУТи ТапеТ
и друге приче
шарлот перкинс гилман
прво издање, 2011,
14 х 19,5 цм, 172 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1061-9
прво издање, 2011,
14 х 19,5 цм, 180 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0857-9
прво издање, 2012,
14 х 19,5 цм,
тврд повез, ћирилица
540,00
648,00
Књижевни опус Анђелије
Л. Лазаревић обележио је
једну другачију историју
српске књижевности
– књижевности која се може
ишчитати на страницама
међуратне периодике. Ова
заборављена књижевница
и сликарка, попут многих
својих савременица,
представљала је необичан
глас који се помаљао
насупрот оновременим
књижевним стремљењима.
Проза Анђелије Л. Лазаревић
није говорила о судбинама
сучељеним с туробним
историјским тренутком, већ
о судбинама спутаним
обичним животним
околностима. Њени сабрани
списи сведоче о истинској
„малој ренесанси“ коју је,
како је 1919. записао
Милош Црњански, Анђелија
Л. Лазаревић донела српској
књижевности.
Када је објављен 1899,
роман Буђење окарактерисан
је као срамотно штиво
које нарушава пуританске
вредности америчког Југа
с краја XIX века. Данас се
сматра канонским делом
раног америчког феминизма
и претечом америчког
модернистичког романа.
Пратећи судбину Едне
Понтелије, креолске мадам
Бовари, роман преиспитује
традиционална виђења жене,
материнства и породице.
Уводећи елементе романа
о уметнику, Шопенова вешто
проблематизује
и појам уметнице. Стилски
бравурозне реченице
обогаћене описима у које
је уткана локална боја Њу
Орлеанса, роман Кејт Шопен
чине очаравајућом причом
о буђењу женске свести.
приредила зорица хаџић
превео зоран Скробановић
дОба невинОСТи
идит вортон
превели нађа и милан комненић
прво издање, 2012,
14 х 19,5 цм,
тврд повез, ћирилица
звучна књига
уредник
Слободан гавриловић
извршни уредник
јелена тешановић
звучна књига
176
вРеме СмРТи
Добрица Ћосић
иЗабРани ТекСТОви
исидора Секулић
говоре михаило јанкетић
и Добрица Ћосић
прво издање, 2012,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-1175-3
говоре вјера мујовић
и мирјана вукојчић
прво издање, 2012,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-1266-8
499,00
499,00
Време смрти има несумњиво
национално значење. Пре
свега, то је једини наш роман
посвећен целом народу. Од
краља, као суверена тог
народа, па до последњег
наполичара и надничара, који
је упртио свој ранац и пушку и
улио се, као честица, у велику
реку народа, ми можемо
видети како се у роману
гранају и преплићу људске
судбине, како увиру људске
поворке у надличне задатке
и с каквим последицама се
враћају са испуњења тих
задатака.
Исидора Секулић је у српској
књижевности зачела оно
што би се могло назвати
„уживање у тексту“, уживање
у разоткривању уметника,
без обзира на то да ли је
уметник кога је откривала
била она сама или писац,
сликар или музичар о којем је
писала. Њено стваралаштво
обележило је XX век, читање
њених есеја, прича или
путописа права су авантура.
иЗабРани ТекСТОви
милош Црњански
приредио гојко тешић
говоре бранислав лечић, милош
Црњански и михаило јанкетић
прво издање, 2012,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-1332-0
499,00
Писање му је опсесија.
Загребачки часописи и
листови препознају његов
изузетан дар. Али читаоци
се питају ко је тај Црњански.
Написао је драму Маска и
послао белешку о себи: „М. Ц.
је млад. Војвођанин. Живео
је по селима, градовима, по
мору и шумама, као и сви
други. Превртао је прашне
књиге, љубио жене, ишао по
гробљима...“
мОлиТве на ЈеЗеРУ
николај велимировић
говоре петар божовић
и војислав брајовић
прво издање, 2011,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-1109-8
499,00
Он молитвом мисли,
молитвом филозофира.
Осећа се да кроз њега говоре
светлосне душе великих
подвижника православних,
нарочито чаробна душа
Светог Симеона Новог
Богослова. Он је у
молитвеном одношају према
свему.
Томе води Православље, и
само Православље. Душа се
сва сабира у молитву, и кроз
бескрајно компликовано
чудо, звано свет, иде вођена
молитвом, јер је молитва
једини окати путовођа ума, и
срца и воље.
бе(иЈ)ОгРад
избор из љубавне
поезије на
португалском језику
приредили ориана
алвеш, андре куња
и маја шпањевић
прво издање, 2011,
14 х 20 цм, 128 стр.,
броширан повез, латиница,
српски и португалски језик,
mp3 формат
ISBN 978-86-519-1062-6
432,00
„Има дубина непреводивих
у речи“, али „Има речи које
нас љубе као да имају усне...“
Таква је ова књига:
43 песме у којима нас песници
португалског језика љубе на
португалском и на српском,
43 пољупца за читање и за
слушање. Као мали град
песама, овај избор окупља
пољупце свих боја, из разних
периода, из разних ћошкова
света у којима се говори
португалски. Превођење
је један облик љубљења,
понекад недовршен; покушај
да се пољуби на исти начин,
другим речима. То је оно
што су у овој књизи учинили
преводиоци свих узраста,
од студената португалског
језика у Београду до неких од
најискуснијих преводилаца
на Балкану. То је оно што су
страсно изговорили познати
и непознати гласови из
Португалије и Србије.
звучна књига
благО цаРа
РадОвана
јован Дучић
чУЈТе СРби!
чувајте се себе
арчибалд рајс
говоре војислав брајовић
и вјера мујовић
друго издање, 2011,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-1079-4
говоре Љубивоје тадић
и вјера мујовић
предговор Добрица Ћосић
друго издање, 2011,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-1081-7
499,00
[...] медитативно-есејистичка
проза у којој преовладавају
филозофско-морална питања
људске егзистенције, која
се надовезује на пишчева
дотадашња остварења
у прозном изразу, као што
су путописи и други прозни
записи и есеји о уметности
и књижевности.
(Станиша Тутњевић)
499,00
Странац који je y Првом
светском рату био Србима
најмање странац, странац који
je био међу најбољим Србима
када je то најтеже било,
странац који je био Србин
када то више нису били ни
највећи Срби, године 1928.
виче Србима: „Чувајте ce!“
Од кога? Од себе! Довикује
Арчибалд Рајс, пријатељ кога
смо изневерили, a он нам
ојађен нашим изневеравањем
узвраћа истином о нама.
У овим данима наших
сурвавања на дно Европе
и своје дно, млађа поколења
српског народа и они Срби
који желе да ce прену из
бунила пропадања и приберу
снаге да зауставе пад нације
y ништавило треба да
прочитају болну, савесну,
истиниту опомену Арчибалда
Рајса: „Чујте, Срби!“
(Из Поговора књизи
Арчибалда Рајса, Чујте, Срби)
иЗабРани ТекСТОви
иво андрић
говоре предраг ејдус
и вјера мујовић
друго издање, 2011,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-1080-0
499,00
Изабрани текстови Иве
Андрића садрже одломке
из књига: Деца („Аска и
вук“, „Кула“, „У завади са
светом“), Историја и легенда
(„О причи и причању“ и
„Разговор са Гојом“), Стазе,
лица, предели („Мостови“,
„На камену у Почитељу“,
„Стаза“, „Учитељ Љубомир“,
„Новембарска сећања“,
„На Јеврејском гробљу у
Сарајеву“), приповетке
из књиге Жеђ („Мост на
Жепи“ и „Рзавски брегови“),
Кућа на осами („Увод“,
„Три дечака“, „Разговор
пред вече“, „Сарачи“),
Знакови („Знакови“,
„Ђорђе Ђорђевић“,
„Аутобиографија“, „Шетња“,
„Затворена врата“).
анТОлОгиЈа
лиРСке пОеЗиЈе
приредила
мирјана Д. Стефановић
анТОлОгиЈа
РОдОљУбиве пОеЗиЈе
приредила
мирјана Д. Стефановић
говоре: вјера мујовић, војислав
брајовић, радојка Ђуричин
поповић, петар краљ, гојко
шантић, бранимир брстина,
Светлана бојковић, марко
николић, небојша Дугалић,
предраг ејдус, петар божовић,
михаило јанкетић, мирјана
вукојчић, бранислав петровић,
Љубомир Симовић, матија
бећковић
говоре: војислав брајовић,
марко николић, петар божовић,
предраг ејдус, небојша Дугалић,
вјера мујовић, михаило
јанкетић, радојка Ђуричин
поповић, петар краљ, мирјана
вукојчић, Љубомир Симовић
Светлана бојковић
прво издање, 2011,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-0849-4
499,00
Није нимало лако оповргнути
ону разумљиву предрасуду о
лирској песми искључиво као
„догађају савременог тренутка“.
Али је, управо због тога, толико
занимљиво и, можемо слободно
рећи провокативно, ово
сажимање избора на 64 песника
и њихове 134 песме. Овакав
„избор из избора“ подразумева
усредсређеност на његове
кориснике пре него расправу
о лирици као специфичном
књижевном роду.
Овај антологијски избор
показује како се реч једног
песника одзива другим и сплиће
венац српске лирске традиције
за нови будући живот.
(Мирјана Д. Стефановић)
прво издање, 2011,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-0848-7
499,00
Несклоно националном
заносу, као каквој истрошеној
емоцији, време глобализације
као да гуши певање љубави
према отаџбини о којој је још
у антици, стихом, боловао
изгнаник Овидије, с границе
Римског царства, с Понта,
истог оног који ће свој одзив
наћи у лирској збирци Иве
Андрића. Чини се да се данас
и те како стидимо исказивања
националног. Код многих
нелагоду утискује у душу
свако казивање родољубиве
песме. А она, опет, кад се
с пажњом и отвореном
читалачком душом изговара,
заискри спектром таквих
нијанси завичајних одредница
да потире сваку могућност
отклона.
(Мирјана Д. Стефановић)
177
звучна књига
178
малО ЈедРО
избор из дечје поезије
јован јовановић змај
приредио јован Љуштановић
анТОлОгиЈа епСке
наРОдне пОеЗиЈе
приредила
Снежана Самарџија
говоре бранимир брстина
и вјера мујовић
прво издање, 2011,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-0785-5
говоре гојко шантић
и Љубивоје тадић
прво издање, 2011,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-0756-5
499,00
499,00
Сетите се. Док сте били
сасвим мали, ко је тапшао
вашим ручицама: „Таши,
таши, танана“? Ко води
ручице ваше сестре или брата.
Када се сувише размазите
и узмазите, ко вас назове...
„материном мазом“? Ко вас
то по љутом мразу, када се сви
крију у кућама, наговара да
истрчите на снег: „Зима, зима,
е па шта је? / Ако ј’ зима није
лав?“ – Јован Јовановић Змај.
(Јован Љуштановић)
Тим духовним и културним
споменицима дивили су
се најученији људи из свих
епоха, од Шижгорића
преко Фортиса до Доситеја,
Његоша, Костића, Андрића,
Попе, од византијских
летописаца до Гетеа и Грима,
Валтера Скота, Меримеа
и Пушкина. Пут у Европу
није отежан „бременом“
усменог стваралаштва, јер смо
захваљујући српској народној
књижевности одавно
присутни у европској култури.
(Снежана Самарџија)
мОЈе УСпОмене
војвода живојин мишић
говоре михаило јанкетић
и Maрко николић
прво издање, 2010,
13,5 х 19,5 цм, тврд повез,
ћирилица, mp3 формат
ISBN 978-86-519-0742-8
499,00
Војвода Живојин Мишић је,
на крају блиставе војничке
каријере, почео да пише
своје успомене у Паризу, на
болесничкој постељи. Намера
му је била да опише свој
животни пут од чобанина у
ваљевском селу Струганику,
испод Маљена и Сувобора,
до команданта Прве српске
армије у великој Kолубарској
бици (у којој је преморена и
десеткована српска војска до
ногу потукла аустроугарску
балканску војску) и начелника
штаба Врховне команде за
време савезничке солунске
офанзиве 1918. године, којом
је започео дефинитиван слом
централних сила. Задатак који
је себи поставио већ озбиљно
оболели и изнемогли војвода
није био нимало лак, јер је
његов животни пут доиста
био „дуга и тешка борба“.
(Саво Скоко)
посебна издања
посебна издања
СабРана дела
деСанке
макСимОвић
у 10 томова
саиздаваштво са заводом за
уџбенике и задужбином Десанке
максимовић, прво издање, 2012,
17 х 24 цм, тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0749-7
22.000,00
180
пеСме
пеСме
пРОЗа
пРОЗа За децУ
том 1: књига прва (1920–1936)
и књига друга (1936–1951)
приредили Љубица Ђорђевић
(књ. 1) и радован вучковић
(књ. 2), 827 стр.
ISBN 978-86-519-0749-7
том 3: књига прва (1979–1987)
и књига друга (1988–1993)
приредили Душан иванић
(књ. 1) и живан живковић и
бојан Ђорђевић (књ. 2), 912 стр.
ISBN 978-86-519-0751-0
том 5, приредила нада мирков
богдановић, 668 стр.
ISBN 978-86-519-0753-4
том 7, приредили Слободан ж.
марковић и зорица ивковић
Савић, 1.000 стр.
ISBN 978-86-519-1088-6
пеСме
пеСме
пеСме За децУ
том 2: књига прва (1951–1969)
и књига друга (1969–1979)
приредио Станиша тутњевић
684 стр.
ISBN 978-86-519-0750-3
том 4: књига прва романи
и књига друга приповетке
приредила ана Ћосић вукић
836 стр.
ISBN 978-86-519-0752-7
том 6, приредили Слободан ж.
марковић и зорица ивковић
Савић, 908 стр.
ISBN 978-86-519-1087-9
пРевОди деСанке
макСимОвић
том 8, приредио миодраг
Сибиновић, 604 стр.
ISBN 978-86-519-1184-5
посебна издања
дела ђОРђа Оцића
приредила Дејана оцић
саиздаваштво са Скз-ом,
прво издање, 2012,
14 х 20 цм, тврд повез, ћирилица
пРевОди деСанке
макСимОвић
иСТРага
пОд СУмњОм
књига 1, 192 стр.
ISBN 978-86-519-1091-6
књига 3, 328 стр.
ISBN 978-86-519-1093-0
1.080,00
1.188,00
биОбиблиОгРафиЈа
СмРТ У еРдабОвУ
Слављеник
том 10, приредио миодраг
Сибиновић, 1.017 стр.
ISBN 978-86-519-1225-5
књига 2, 360 стр.
ISBN 978-86-519-1092-3
књига 4, 276 стр.
ISBN 978-86-519-1094-6
1.296,00
1.188,00
том 9, приредио миодраг
Сибиновић, 1.056 стр.
ISBN 978-86-519-185-2
еРдабОвСка ЗбиРка
чУдО на дУнавУ
књига 5, 248 стр.
ISBN 978-86-519-1095-4
1.080,00
невеСТа иЗ ваСељене
акО има цаРСТва
њиХОве жене
књига 6, 324 стр.
ISBN 978-86-519-1096-1
1.188,00
181
посебна издања
и У башТи
и У машТи
Речи У шеТњи
шУма и дРУм
књига 7, 208 стр.
ISBN 978-86-519-1097-8
1.080,00
дРаме
књига 8, 288 стр.
ISBN 978-86-519-1098-5
1.188,00
цивилиЗациЈа
и жена
мушка жена
у два тома
александра
Слађана милошевић
нУшић Је Свима
нУшић
најбоље приче
с конкурса
за сатиричну причу
треће нушићијаде
прво издање, 2012, 18 х 26 цм,
тврд повез, латиница
том 1, 850 стр.
ISBN 978-86-519-1271-2
саиздаваштво с Домом културе
ивањица, прво издање, 2012,
11 х 18 цм, 92 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1548-5
5.940,00
648,00
том 2, 884 стр.
ISBN 978-86-519-1492-1
књига
избор најбољих
студентских прича
6.480,00
прво издање, 2012,
12 х 19,5 цм, 192 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1555-3
324,00
182
чаРапе кРаља пеТРа
/ LES CHAUSSETTES DU
ROI PIERRE
милован витезовић
превела амалија витезовић
друго издање, 2012,
16,5 х 24 цм, 224 стр.,
тврд повез, српски и француски
ISBN 978-86-7549-716-5
864,00
каЗУЈ кРчмО ЏеРимО
Драгољуб б. Ђорђевић
саиздаваштво с машинским
факултетом универзитета
у нишу, друго издање, 2012,
17 х 24 цм, 292 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1525-6
1.512,00
чаРапе кРаља пеТРа
/ кING PETAR’S SOCKS
милован витезовић
диЈалОЗи
За ТРпеЗОм
Драгана радојичић
друго издање, 2012,
16,5 х 24 цм, 208 стр.,
тврд повез, српски и енглески
ISBN 978-86-519-1515-7
саиздаваштво с етнографским
институтом Сану, прво издање,
2012, 17 х 24 цм, 280 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1291-0
864,00
648,00
превео Ђорђе кривокапић
посебна издања
цРква бРвнаРа
У СечОЈ Реци
недељко в.
радосављевић
саиздаваштво с академијом
Српске православне цркве
за уметност и конзервацију,
друго допуњено издање, 2012,
16,5 х 22,5 цм, 24 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1513-3
ЗначаЈни РОдОви
ХеРцег нОвОг
горан ж. комар
дРОбњак Од 1850.
дО 1918.
жарко лековић
саиздаваштво с матицом
српском – Друштвом чланова
у Црној гори, прво издање,
2012, 13,5 х 20,5 цм, 152 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-9940-580-06-3
саиздаваштво с матицом
српском – Друштвом чланова
у Црној гори, прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 672 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-9940-580-07-0
756,00
1.080,00
324,00
СелО У пОгРаничЈУ
источне и југоисточне
Србије
приредили
Драгољуб Ђорђевић,
Ђура Стевановић
и Драган тодоровић
саиздаваштво с машинским
факултетом у нишу
и заводом за проучавање села,
прво издање, 2012,
17 х 24 цм, 454 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1213-2
3.240,00
инвенТаР РУкОпиСа
библиОТеке СРпСке
паТРиЈаРшиЈе
зоран ранковић,
владимир вукашиновић
и радоман Станковић
саиздаваштво с библиотеком
Српске патријаршије, прво
издање, 2012, 16,5 х 23 цм,
128 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1258-3
лечење биљем
јован туцаков
саиздаваштво са записом,
прво издање, 2012,
16,5 х 23,5 цм, 304 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1435-8
1.080,00
1.080,00
ваСОЈевићи Од
пОмена дО 1860.
миомир Дашић
дРевни СРпСки
манаСТиРи
андрија п. јовићевић
саиздаваштво с матицом
српском – Друштвом чланова
у Црној гори, прво издање, 2012,
17 х 21 цм, 576 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 86-331-0084-3
саиздаваштво с матицом
српском – Друштвом чланова
у Црној гори, прво издање
2012, 13,5 х 20,5 цм, 196 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-9940-580-05-6
972,00
972,00
СРпСки наРОдни
календаР За
пРеСТУпнУ 2012.
гОдинУ
Драгомир антонић
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 296 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1164-7
гинкО
Златно дрво живота
радиша јанчић
прво издање, 2011,
17 х 21 цм, 184 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1003-9
249,00
249,00
183
посебна издања
његОва СвеТОСТ
паТРиЈаРХ СРпСки
гОСпОдин г. иРинеЈ
година друга
шТа евРОпа
дУгУЈе гРцима
томас а. Слезак
саиздаваштво са Српскoм
православнoм црквом
и заводом за уџбенике,
прво издање, 2012,
22,5 х 27,5 цм, 316 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1342-9
саиздаваштво с албатросом
плус, прво издање, 2012,
15,5 х 23,5 цм, 292 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1322-1
превела ирина Деретић
1.080,00
2.160,00
напУкли мОнОлиТ
Југославија и свет
1942–1948.
приредили
Љубодраг Димић и
александар животић
саиздаваштво с архипелагом,
прво издање, 2012,
13,5 х 20,5 цм, 716 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-86933-90-4
непОЗнаТи
дОСТОЈевСки
борис Соколов
превео новица јањушевић
саиздаваштво с јасеном,
прво издање, 2012,
13 х 20 цм, 226 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1394-8
300,00
цРвена кОњица
исак бабељ
превео миливоје јовановић
саиздаваштво с логосом,
прво издање, 2012,
13 х 20,5 цм, 362 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1261-3
918,00
2.916,00
тврд повез
ISBN 978-86-519-1341-2
4.320,00
СвеТОСавСки
ЗбОРник
саиздаваштво са заводом за
уџбенике и наставна средства
и матицом српском – Друштвом
чланова у Црној гори,
прво издање, 2011,
21,5 х 21,5 цм, 204 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 1800-9220
184
500,00
О немачкОЈ
РепУблици
томас ман
евРОпа пОСле 1980.
иван т. беренд
превела александра костић
превела
александра Драгосављевић
саиздаваштво с албатросом
плус, прво издање, 2012,
15,5 х 23 цм, 328 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1273-6
саиздаваштво с архипелагом,
прво издање, 2012,
13,5 х 20,5 цм, 336 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1382-5
1.188,00
1.296,00
биОСфеРа
и нООСфеРа
владимир вернадски
саиздаваштво с логосом,
прво издање, 2012,
13 х 20,5 цм, 632 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1331-3
1.620,00
какО Се ТО РадилО
У ОдеСи
исак бабељ
превели густав крклец
и миливоје јовановић
саиздаваштво с логосом,
прво издање, 2012, 13 х 20,5 цм,
362 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1262-0
918,00
посебна издања
милка СТОЈанОвић
приредио
рашко в. јовановић
саиздаваштво с народним
позориштем у београду,
прво издање, 2012,
24 х 29 цм, 216 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0763-3
3.240,00
кОСТа Хакман
живот и дело
Љиљана пилетић
Стојановић
прво издање, 2012, 24 х 29 цм,
292 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1251-4
диЈалОг С
ТРадициЈОм – биТеф
1967–2006
владимир Стаменковић
прво издање, 2012,
20 х 24,5 цм, 496 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1119-7
беОгРад – СвеТла
велегРада
латиф адровић
прво издање, 2012, 24 х 29 цм,
232 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1195-1
1.700,00
2.484,00
лица
бранко белић
саиздаваштво са С. машићем,
прво издање, 2011,
23,5 х 30 цм, 712 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1139-5
4.860,00
СлОбОдан маРкОвић
песник, сликар,
новинар
приредила ксенија
шукуљевић марковић
саиздаваштво с градском
општином врачар, прво издање,
2011, 18,5 х 26,5 цм, 312 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1112-8
648,00
СањаТи
ОТвОРениХ ОчиЈУ
монографија феста
1971–2011
иван карл
прво издање, 2012, 24 х 29 цм,
176 стр., тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1196-8
1.620,00
SERBIAN JAZZ, бРе!
иван грлић
саиздаваштво с удружењем
Српска душа, прво издање,
2012, 22 х 22 цм, 156 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1307-8
1.188,00
бемУС пРеплеТУм
мОбиле
Смиљка Љ. исаковић
саиздаваштво с агенцијом
музика класика, прво издање,
2012, 14 х 20,3 цм, 276 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1514-0
648,00
УвОд У
пРОЈекТОвање
енТеРиЈеРа
неда питулић
и бојана берић
саиздаваштво с арт
конструкторима, прво издање,
2012, 21 х 21 цм, 240 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1299-6
1.620,00
185
посебна издања
љУбОмиР Тадић
миСлилац СлОбОде
приредили јагош
Ђуретић и илија вујачић
саиздаваштво с албатросом
плус, прво издање, 2012,
15 х 23 цм, 212 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1323-8
маСОнСки
СимбОли У беОгРадУ
зоран Љ. николић
пето издање, 2012, 15,5 х 22 цм,
300 стр., тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-0969-9
1.425,60
ТаЈна нОвОг
беОгРада
зоран Љ. николић
и мирко радоњић
прво издање, 2012, 16 х 23 цм,
280 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1320-7
1.296,00
гОли ОТОк
књига 5
Драгослав михаиловић
велике пРиче
малОг манчеСТеРа
Саша Стојановић
пето издање, 2012, 15,5 х 22 цм,
300 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0969-9
саиздаваштво с Benepharm-ом,
прво издање, 2011,
14,8 х 21 цм, 216 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-88455-05-3
864,00
648,00
918,00
дРажа
Смрт дужа од живота
перо Симић
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 290 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1418-1
400,00
186
беОгРад
иСпОд беОгРада
зоран Љ. николић
Др видоје Д. голубовић
девето измењено и допуњено
издање, 2012, 15,5 х 22 цм,
347 стр., тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1479-2
1.458,00
ТаЈна нОвОг
беОгРада 2
ново доба
мирко радоњић
и зоран Љ. николић
пОбУниТе Се!
Стефан хесел
пРиЈапОв пРОблем
игор мандић
прво издање, 2012, 16 х 23 цм,
304 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1321-4
саиздаваштво са V. B. Z.
београд, прво издање, 2011,
12 х 20 цм, 48 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0968-2
1.296,00
149,00
саиздаваштво с Benepharm-ом
и фестивалом књижевности
Think Tank Town,
прво издање, 2011,
14,8 х 21 цм, 296 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-88455-04-6
превела Сања кузељевић
1.188,00
посебна издања
С ТиТОм пО СвеТУ
предраг лалевић
Речник Сленга
борис хлебец
каЗивање љУбави
милован витезовић
паОР С баЈОнеТОм
горан бабић
иЗ Сна ка чемУ?
иштван каић
друго издање, 2012,
15 х 23 цм, 204 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-0791-6
саиздаваштво с београдском
књигом, треће допуњено
издање, 2011, 17 х 24 цм,
280 стр., тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1071-8
саиздаваштво с Чигоја штампом,
прво издање, 2012,
14 х 20,5 цм, 94 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1250-7
прво издање, 2012,
13,5 х 20 цм, 100 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1257-6
1.080,00
199,00
саиздаваштво с банатским
културним центром,
прво издање, 2011,
13,5 х 20 цм, 248 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1021-3
СРпСки ЈеЗички
пРиРУчник
павле ивић, иван клајн,
митар пешикан и
бранислав брборић
лаЈање на ЗвеЗде
милован витезовић
пРва пРОлеТеРСка
богдан зелић боћо
саиздаваштво с Чигоја штампом,
прво издање, 2012,
14 х 20,5 цм, 226 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1326-9
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 1.144 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1166-1
594,00
ТиТО – лОв –
пОлиТика
Данило тодоровић
треће измењено
и допуњено издање, 2011,
15 х 23 цм, 312 стр.,
броширан повез, латиница
ISBN 978-86-519-1173-9
540,00
саиздаваштво с београдском
књигом, пето издање, 2011,
17 х 24 цм, 344 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1070-1
350,00
199,00
648,00
2.484,00
менТалиТеТи
наРОда СвеТа
георгиј гачев
превела ана ацовић
саиздаваштво с логосом,
2011, 13 х 20,5 цм, 400 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1130-2
1.080,00
1.080,00
187
посебна издања
дОба
СекУлаРиЗациЈе
Чарлс тејлор
превели Слободан Дамњановић
и Слободан Дивјак
саиздаваштво
с албатросом плус,
прво издање, 2011,
15 х 23 цм, 872 стр.,
тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1108-1
2.376,00
188
ликОвни лОгОС
Доброслав Смиљанић
саиздаваштво с албатросом
плус, прво издање, 2011,
13 х 19,7 цм, 248 стр.,
тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-6081-064-1
864,00
винО С вУлкана
Драган јовановић
Данилов
СабОРнО гРОбље
У СенТандРеЈи
Димитрије Стефановић
саиздаваштво с народном
библиотеком „владислав
петковић Дис“ из Чачка,
прво издање, 2012,
12,5 х 20,5 цм, 144 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1391-7
саиздаваштво са Сану
и заводом за уџбенике,
прво издање, 2012,
29,5 х 21 цм, 548 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1290-3
324,00
1.080,00
5. децембаР
прво издање, 2011,
20 х 23 цм, 144 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1160-9
432,00
Часописи
уредници
драган кабадајић
никола Јовановић
Триво инђић
Слободан шуљагић
Славиша Орловић
извршни уредници
оливера шушњић
јово вукелић
Часописи
иницирање стручног, теоријског али и практично смисленог дијалога на
друштвеној и интелектуалној сцени Србије о значајним друштвеним и
вредносним питањима Гласник сматра једном од својих значајних функција
и обавеза као јавне институције. у 2008. покренути су један магазин и два
часописа: ЗИП – правно-економски магазин за стручну помоћ у примени закона
и прописа; Изазови европских интеграција – стручни часопис из области
права и економије европске уније и европских интеграција Србије и западног
балкана; и ТФТ – часопис за театар, филм и телевизију. у 2009. објављен је и
први број часописа за правну и политичку културу – Право и друштво.
факултет политичких наука (Центар за демократију) и јп Службени гласник
покренули су 2011. часопис за анализу политике – Политички живот.
покретање овог часописа произашло је из потребе за озбиљним политичким
анализама савремених политичких проблема, како у Србији, тако и на
регионалном и међународном плану.
пОлиТички живОТ
саиздаваштво с Центром
за демократију факултета
политичких наука универзитета
у београду, 17 х 24 цм,
броширан повез, латиница
ISSN 2217-7000
500,00
1.500,00/год.
Часопис се бави анализом
јавних политика, политичких
институција и политичких
процеса. Будући да је јавно
поље загушено површним и
плитким обрадама политичких
тема, које је некритичко,
неретко нестручно и
необјективно, постоји
потреба да се гласније и чешће
проговори језиком струке.
Такво стање захтева стручне и
компетентне одговоре аутора,
који су потврђени стручњаци
у својим областима.
Покретањем оваквог
часописа оснивачи желе да
дају снажан допринос јачању
политичких институција
и развијању демократске
политичке културе,
обликовању јавног добра, као
и што бољем артикулисању
јавних политика. Часопис је
покренут с уверењем да је
поље јавне политике потребно
рационализовати како би
живот у политичкој заједници
био људскији, демократскији
и предвидивији.
190
Зип
Закони и пракса
а4, 32 стр.,
кламован повез, ћирилица
ISSN 1820-9998
120,00
980,00/год.
Правно-економски магазин
ЗИП – Закони и пракса настао
је на основама трогодишњег
искуства стеченог
у објављивању ЗИП-а као
недељног новинског додатка
„Службеног гласника
РС“. Покретање ЗИП-а
као посебне публикације
мотивисано је коренитим
променама у законодавном
амбијенту Србије,
и прилагођавањем прописима
Европске уније. Разнолике
рубрике и широка мрежа
сарадника у државним
органима, привредним
и правним субјектима ЗИП-а
покривају све актуелне теме
друштвене и привредне
проблематике. Широк
спектар интересовања
читалачке публике за актуелне
проблеме и процесе који тек
започињу у друштву основни
је императив уређивачке
политике овог магазина.
Овај часопис је незаменљиво
штиво и путоказ како за
корпорације, тако и за мала и
средња предузећа, правнике,
послодавце и запослене,
банкаре и брокере, судије
и адвокате, предузетнике
и пензионере...
Часописи
иЗаЗОви евРОпСкиХ
инТегРациЈа
16,5 x 24 цм,
броширан повез, латиница
ISSN 1820-9459
350,00
1.400,00/год.
Изазови европских интеграција
јединствен је часопис на
простору Западног Балкана
који се на темељан начин бави
политичким, економским
и правним аспектима
приступања Србије Европској
унији. С обзиром на то да је
европска интеграција процес
који отвара многа питања
у вези с реформом
институција, хармонизацијом
закона и усвајањем нових
стандарда, циљ часописа је да
подстакне дијалог и понуди
адекватна решења. Часопис
излази шест пута годишње,
у сарадњи са GTZ-ом.
Од 2008. објављено је 12
тематски конципираних
бројева у којима су угледни
домаћи и страни аутори
изложили конкретне
сугестије, критичке оцене,
антиципирали будуће
реформске кораке
и предложили оптималне
одговоре.
пРавО и дРУшТвО
часопис за правну
и политичку културу
TфT
часопис за театар,
филм и телевизију
16,5 х 24 цм,
броширан повез, латиница
ISSN 1821–4118
20 х 27 цм,
броширан повез, латиница
ISSN 1821-0120
450,00
1.300,00/год.
400,00
1.200,00/год.
Право и друштво је,
по уређивачкој концепцији,
разнородним темама
и интересовањима
и свеобухватности тематског
интересовања, јединствен
часопис на овдашњој сцени
друштвене периодике.
Отвореност према свим
савременим духовним
и политичким оријентацијама
програмски је циљ часописа.
Иако конципиран између
правних наука и праксе
и актуелних друштвених
питања, часопис отвара
широк простор дијалозима
унутар којих, у креативном
преиспитивању и сукобу
мишљења, жели да дефинише
одговоре на захтеве нове
политичке, демократске
и плуралне културе
и формулише интересовање
за исказивање нових
друштвених приоритета
и вредности. Свежа
и свеобухватна аналитичка
и полемичка мисао окосница је
уређивачке политике. Часопис
излази четири пута годишње,
с амбицијом да се појави и у
дигиталном облику. Уређује
се према мерилима за научне
публикације.
Уређивачка концепција
часописа ТФТ обједињује
три области које су
предмет сличног ауторског
деловања: театар, филм и
телевизију. Часопис се бави
феноменологијом и естетиком
театра, филма
и телевизије. Вештине писца,
редитеља, глумца, сценографа,
продуцента, композитора,
костимографа, кореографа,
као и различите визуре ових
професионалаца и аналитичара
ТФТ обједињује на веома
оригиналан и визуелно
занимљив начин у форми
текстова и визуелних порука,
с намером да подстакне:
преиспитивање постојећих
продукционих модела;
дефинисање интерактивног
односа с публиком; креативну
и независну перцепцију;
релативизацију општих места
и стереотипа;
транспарентност буџетских
давања и токова новца везаних
за те медије; стимулацију
и подршку самоорганизовању
и ванинституционалном
деловању уједињених
уметника.
Излази четири пута годишње.
191
Штампарија Гласник
штампарија Гласник
јп Службени гласник
потенцијалним и
сталним купцима пружа
комплетну услугу, од
обраде текста, преко
дизајна и припреме за
штампу до штампе
и доставе. Савремена
штампарија великих
капацитета пружа
услуге израде плоча на
CTP уређају, табачне,
рото и дигиталне
штампе. висок
квалитет, ефикасност,
тржишне цене
и поштовање
договорених рокова
чини Гласникову
штампарију
конкурентном.
континуирано померање
граница у области
пружања штампарских
услуга обезбеђено
је праћењем развоја
ове гране и улагањем
у нове технологије.
штампарија Гласник,
по највишим
стандардима квалитета,
штампа и опрема
књиге (тврд/брош
повез), часописе,
уџбенике, свеске,
брошуре, новине,
службена гласила,
каталоге, монографије,
календаре, роковнике,
проспекте, обрасце,
позивнице, визиткарте,
рекламне летке и друго.
194
корисници услуга
штампарије Гласник
KODAK MAGNUS 800
QUANTUM
COLSET NOVINSKA
ROTACIJA SOLNA D 300
машина CTP (Computer to plate)
за израду офсет плоча, на
основу припреме у електронској
форми. израда плоча и монтажа
на жељени формат (минимални
660 х 530 мм, а максимални
1025 × 637 мм) обавља се са
100% истоветности у односу
на припремљени материјал,
брзином од 40 плоча на сат.
пре почетка израде плоча
израђује се пробни отисак на
proof папиру, на Epson Stylus
Pro 9880 и HP desinjet 5500
принтовима.
ротациона графичка машина
која штампа квалитетно и брзо,
на граматурама од 30 до
140 г/м², у разним
комбинацијама и форматима.
обим цилиндра је 630 мм,
максимални формат штампе
613,5 мм и максимална
ширина папирне траке 990 мм.
омогућена је штампа у формату
таблоида, дупли паралелни
и формат а4. из ролне је
могућа штампа до 20.000
отисака по часу. повезана је са
уређајем CTP програмом CIP 4 и
припада последњој генерацији
управљачког система.
MULLER MARTINI
Дорадна савремена графичка
машина са шест аутоматских
хоризонталних улагајућих
станица и једном ручном,
постиже максималну брзину од
9.000 тактова на сат. повезује
жицом с обичним и омега
главама производе дебљине
до 9 мм и обрезује у трорезачу,
максималног формата
350 x 290 мм и минималног
105 x 63 мм.
ASTER 160 OS
KOMORI SPICA 420P
Четворобојна табачна машина,
за офсет/равну штампу на
максималном формату б2, на
граматурама од 40-грамског
до 350-грамског папира.
максимална брзина штампе
износи до 13.000 отисака по
часу. обезбеђен је и додатни
квалитет умрежавањем Spica-e
са уређајем CTP програмом
CIP 4. уз Komori Spica 420P
инсталирана је додатна опрема:
денситометар Scanning PDS-lite
који омогућава 100% верну
штампу у односу на дизајн.
XEROX
Четворобојна дигитална
машина, са могућношћу штампе
на свим папирима.
аутоматска машина за
шивење концем која ради на
минималном формату
150 × 75 мм и максималном
420 × 320 мм, брзином
од 160 тактова у минути.
продајна мрежа
www.slglasnik.com
каталог
каталог
октобар 2012.
октобар 2012.
продајна мрежа
књижаРе
београД
крагујеваЦ
пожареваЦ
нови СаД
кнеза милоша 16
+ 381 11 26 42 872
јована Цвијића 1
+ 381 34 30 00 10
Дринска 2
+ 381 12 530 771
булевар краља
александра 85
+ 381 11 30 88 174
николе пашића 9
+ 381 34 35 56 58
Сомбор
јеврејска 13
тел.: + 381 21 42 18 59,
66 16 950, 42 27 211
факс: + 381 21 66 12 101
макензијева 26
+ 381 11 30 85 355
бранкова 16
+ 381 11 30 31 415
војводе Степе 68
+ 381 11 30 95 174
трг војводе р. путника 4
+ 381 34 35 57 24
ужиЦе
Димитрија туцовића 167
+ 381 31 50 03 07
ЧаЧак
булевар деспота Стефана 1а
+ 381 11 30 31 903
жупана Страцимира 33
+ 381 32 34 82 04
јове илића 165
+ 381 11 30 92 907
леСковаЦ
краља милутина 27
+ 381 11 36 44 430
булевар михајла пупина 14
+ 381 11 30 17 878
Цара Душана 7
+ 381 11 30 31 410
булевар ослобођења 101
+ 381 16 21 83 58
крушеваЦ
мирка томића 37
+ 381 37 35 01 601
лепоСавиЋ
немањина 22‒26
+ 381 11 36 31 049
војске југославије 33
+ 381 28 84 574
змај јовина 21, земун
+ 381 11 37 30 466
ваЉево
косовска 6
+ 381 11 33 49 421
пожешка 126, Чукарица
+ 381 11 35 73 744
нови СаД
јеврејска 13
+ 381 21 66 22 609
житни трг 4
+ 381 21 52 80 34
јеврејска 10
+ 381 21 42 08 51, 42 08 36
196
пОСлОвни ценТРи
војводе мишића 29
+ 381 14 22 12 12
кикинДа
генерала Драпшина 2
+381 230 43 62 87
мокра гора ‒
ДрвенграД
+ 381 31 80 03 23
ниш
трг краља александра 11
+ 381 18 455 81 01
краља петра првог 11
+ 381 25 434 039
СуботиЦа
штросмајерова 9
+381 24 671 130
вршаЦ
трг Саве ковачевића 12
+381 13 839 036
нови пазар
28. новембра 21
+381 20 31 25 35
гуЧа
богдана капелана 14
+381 32 855 650
краЉево
омладинска 9
+381 36 321 602
ЧаЧак
мутапова 21
тел./факс: + 381 32 22 54 29
ужиЦе
Доситејева 14
тел.: + 381 31 52 54 38
СлУжба
малОпРОдаЈе
и пОСлОвниХ
ценТаРа
београд, јована ристића 1
тел.: + 381 11 30 60 536
факс: + 381 11 30 60 391
e-mail: [email protected]
пРОдаЈа књига
београд, јована ристића 1
тел.: + 381 11 30 60 578
факс: + 381 11 30 60 391
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Одељење пРеТплаТе
београд, јована ристића 1
тел.: + 381 11 30 60 359,
30 60 369, 30 60 377
факс: + 381 11 30 60 571
e-mail: [email protected]
Јавно предузеће
Службени гласник
Београд, Јована Ристића 1
www.slglasnik.com
Директор и главни
и одговорни уредник
Слободан Гавриловић
Београд, Јована Ристића 1
тел.: +381 11 36 44 401
факс: +381 11 36 40 656
[email protected]
Издаваштво
Сања Јовичић
извршни директор службених издања
Београд, Јована Ристића 1
тел.: +381 11 30 60 320
[email protected]
Петар В. Арбутина
извршни директор издања књига и часописа
Београд, Лазаревачки друм 13–15
тел.: +381 11 35 37 406
[email protected]
Служба за истраживање тржишта,
маркетинг и односе с јавношћу
Ана Поповић
Београд, Јована Ристића 1
тел.: +381 11 30 60 331
[email protected]
Гордана Милосављевић Стојановић
Београд, Јована Ристића 1
тел.: +381 11 30 60 326
факс: +381 11 30 60 376
[email protected]
Дизајн
Иван Јоцић
Штампа
Штампарија Гласник
Download

каталог октобар 2012.