OHT2A
IME I PREZIME
4x2
BROJ BODOVA
1. Dobro pročitati sledeće iskaze i zaokružiti
OCENA
ili
1.1)
Adicija je hemijska reakcija dodavanja atoma ili neke
grupe nekom zasićenom organskom molekulu.
1.2) Alkeni su jedinjenja koja imaju jednu dvostruku vezu.
1.3) Dieni su klasa neorganskih jedinjenja koja sadrže dve
dvostruke veze između C atoma.
1.4) Izomeri su organski molekuli iste sumarne, a različite
strukturne formule.
2x3
2. U označena polja nacrtati sledeće strukture:
2.1) 1,3-heksadien
2x3
3. U označena polja upisati tačne nazive za sledeće strukture:
3.1
2x5
2.2) trans-1,2-dibrometen
3.2
4. U označena polja napisati sledeće hemijske reakcije:
4.1) adicija HCl na alkene
4.1
4.2) nitrovanje alkana
4.2
OHT2A
4x8
5. U označena polja napisati sledeće hemijske reakcije:
5.1) sagorevanje butena
5.1
5.2) adicija HI na propin po Markovnikovljevom pravilu
5.2
5.3) ciklopentan + Cl2
5.3
5.4) adicija dva molekula H2 na 1,2-butadien
5.4
NAPOMENA:
JEDINJENJA U REAKCIJAMA OD 4.1 DO 5.4 PISATI STRUKTURNO,
OSIM U SLUČAJU REAKCIJE 5.1 GDE TREBA MOLEKULSKI;
REAKCIJU 5.1 JE POTREBNO I IZJEDNAČITI
Max. broj bodova:
62
Skala ocenjivanja:
0 – 19........................1
20 – 29........................2
30 – 39........................3
40 – 49........................4
50 – 62........................5
Download

1. Dobro pročitati sledeće iskaze i zaokružiti ili 1.1) Adicija je