PRAVILNIK
O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE
UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA
UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2010. GODINU
("Sl. glasnik RS", br. 17/2010, 26/2010, 52/2010, 73/2010 i 100/2010)
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Овим правилником уређују се услови, критеријуми и мерила за закључивање уговора о пружању
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања осигураним лицима (у даљем тексту:
уговор), између Републичког завода за здравствено осигурање, односно филијале и здравствених
установа, приватне праксе и других правних лица (у даљем тексту: давалац здравствених услуга) и за
утврђивање накнаде за њихов рад за 2010. годину.
Predmet ugovora iz stava 1. ovog ĉlana su zdravstvene usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koje se
pruţaju osiguranim licima, a koje su navedene u planu rada davaoca zdravstvenih usluga sa kojim se
zakljuĉuje ugovor.
Član 2
Ugovorima koji se zakljuĉuju na osnovu ovog pravilnika obezbeĊuje se zdravstvena zaštita osiguranim licima
Republiĉkog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republiĉki zavod) i osiguranim licima Fonda
za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond) u skladu i na naĉin koji je utvrĊen ugovorom
koji je zakljuĉen izmeĊu Republiĉkog zavoda i Fonda.
Član 3
Iznos planiranih sredstava za zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu, za
primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, utvrĊen je Finansijskim planom Republiĉkog zavoda za
zdravstveno osiguranje za 2010. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan).
Raspored sredstava iz stava 1. ovog ĉlana, u obliku planirane naknade za rad davalaca zdravstvenih usluga,
utvrĊuje se predraĉunima sredstava za 2010. godinu, ako ovim pravilnikom nije drugaĉije propisano.
Predraĉuni sredstava odštampani su uz ovaj pravilnik i ĉine njegov sastavni deo.
II USLOVI ZA ZAKLJUĈIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA
ZDRAVSTVENIH USLUGA
Član 4
Uslov za zakljuĉivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga
ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti propisane zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena
zaštita i propisima za sprovoĊenje tog zakona.
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da organizuje radno vreme koje zadovoljava potrebe osiguranih
lica, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena zaštita.
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da pruţa osiguranim licima ugovorene zdravstvene usluge u okviru
punog, odnosno nepunog radnog vremena zaposlenih kod davalaca zdravstvenih usluga, kao i u dopunskom
radu, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena zaštita.
Davalac zdravstvenih usluga nema pravo, u okviru radnog vremena koje je odreĊeno za pruţanje ugovorenih
zdravstvenih usluga, da organizuje promocije lekova, preparata i terapijskog reţima iz proizvodnog programa
farmaceutskih kompanija, kao i da organizuje druge vidove promocija poslova i usluga koji se ne obezbeĊuju
iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Član 5
Uslov za zakljuĉivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga dostavi
Republiĉkom zavodu, odnosno filijali, ponudu u obliku plana rada za 2010. godinu.
Plan rada utvrĊuje se na osnovu kadrovskih i tehniĉkih kapaciteta (kadrovi, prostor i oprema) i broja
osiguranih lica iz ĉlana 2. ovog pravilnika koji gravitiraju davaocu zdravstvenih usluga i sastavni je deo
ugovora.
Vrsta i obim zdravstvenih usluga koji su iskazani u planu rada zasnivaju se na Planu zdravstvene zaštite iz
obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu koji donosi Republiĉki zavod.
Planirani obim zdravstvenih usluga, po pravilu, nije manji od obima izvršenih zdravstvenih usluga u prethodnoj
godini.
Član 6
Davalac zdravstvenih usluga sa kojim je filijala zakljuĉila ugovor o pruţanju zdravstvene zaštite obavezan je,
u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), da obezbedi potrebne lekove,
medicinska sredstva, implantate i medicinsko-tehniĉka pomagala koja su utvrĊena kao pravo iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja.
Ukoliko filijala utvrdi da je davalac zdravstvenih usluga, suprotno odredbama Zakona, naplatio od osiguranog
lica zdravstvenu uslugu, zahtevao da samo nabavi lek, medicinsko sredstvo, implantat i medicinsko-tehniĉko
pomagalo, obavestiće davaoca zdravstvenih usluga da je obavezan da osiguranom licu izvrši povraćaj
sredstava za naplaćenu uslugu, nabavljeni lek, medicinsko sredstvo, implantat i medicinsko-tehniĉko
pomagalo.
Davalac zdravstvenih usluga ima pravo da podnese prigovor filijali u vezi utvrĊene obaveze za povraćaj
sredstava iz stava 2. ovog ĉlana.
Davaocu zdravstvenih usluga umanjiće se ugovorena naknada za 2010. godinu za sve iznose refundiranih
sredstava osiguranim licima od strane filijale.
1. Uslovi za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže
Član 7
Plan rada zdravstvene ustanove iz Plana mreţe zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan mreţe) mora
biti usaglašen sa planiranom naknadom za rad.
Ocenu o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa planiranom naknadom za rad daje filijala uz
prethodno mišljenje nadleţne zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost javnog zdravlja i
Komore zdravstvenih ustanova Srbije.
Ocenu o usaglašenosti plana rada sa planiranom naknadom za rad zdravstvene ustanove koja obavlja
delatnost javnog zdravlja daje filijala, uz prethodno mišljenje Instituta "Batut" i Komore zdravstvenih ustanova
Srbije.
Ocenu o usaglašenosti plana rada sa planiranom naknadom za rad Instituta "Batut", daje Republiĉki zavod uz
prethodno mišljenje Komore zdravstvenih ustanova Srbije.
Ocenu o usaglašenosti plana rada sa planiranom naknadom za rad Instituta za imunologiju i virusologiju
"Torlak", Zavoda za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" i zavoda za transfuziju krvi daje filijala na ĉijem je podruĉju
sedište zdravstvene ustanove uz prethodno mišljenje Instituta "Batut" i Komore zdravstvenih ustanova Srbije.
Posle donošenja ocene o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa planiranom naknadom,
zakljuĉuje se ugovor izmeĊu Republiĉkog zavoda, odnosno filijale i zdravstvene ustanove.
Član 8
Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovoĊenje kadrovskog plana, koji donosi ministar nadleţan za
poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar), obraĉun i isplatu plata za ugovoreni broj radnika i za izvršenje
plana rada koji je osnov za zakljuĉivanje ugovora.
U sluĉaju izmene broja i strukture ugovorenih radnika utvrĊenih kadrovskim planom, zdravstvena ustanova je
obavezna da filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor dostavi podatke o promenama.
Filijala iz stava 2. ovog ĉlana, podatke u vezi sa promenama ugovorenih radnika aţurira u elektronskoj formi.
Član 9
Sastavni deo ugovora sa zdravstvenom ustanovom je Lista ĉekanja saĉinjena u skladu sa Objašnjenjem za
praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, broj 011-00-00018/04-03 od 7. aprila 2004. godine, koje
je doneo ministar, a koju zdravstvena ustanova dostavlja filijali do prvog u mesecu za taj mesec.
Član 10
Zdravstvena ustanova je obavezna da preduzima mere za obezbeĊivanje kvaliteta zdravstvene zaštite u
skladu sa odredbama opšteg akta koji je doneo ministar, kojim su utvrĊeni pokazatelji kvaliteta zdravstvene
zaštite.
Član 11
Uslov za zakljuĉivanje ugovora sa zdravstvenom ustanovom je i da zdravstvena ustanova, sa donošenjem
plana rada, donese program racionalizacije, koji obuhvata:
1) nabavku lekova i medicinskih sredstava do nivoa optimalnih potreba, u skladu sa zakonom kojim se
ureĊuju javne nabavke;
2) sprovoĊenje racionalne dijagnostike, u skladu sa stavovima medicinske struke;
3) utvrĊivanje optimalnih zaliha medicinskih sredstava i lekova, u skladu sa racionalnom farmakoterapijom u
leĉenju osiguranih lica;
4) utvrĊivanje mera za stalno praćenje potrošnje lekova, krvi i produkata od krvi i medicinskih sredstava po
osiguranom licu.
Član 12
Zdravstvena ustanova moţe u cilju sprovoĊenja programa racionalizacije ovlastiti Republiĉki zavod, shodno
ĉlanu 29. Zakona o javnim nabavkama, da u njeno ime i za njen raĉun izabere najpovoljnijeg ponuĊaĉa sa
kojim će zdravstvena ustanova zakljuĉiti ugovor za nabavku:
1) citostatika sa Liste lekova (Lista C - lekovi sa posebnim reţimom izdavanja);
2) pegilovanog interferona alfa i interferona beta;
3) lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji
(Lista D - neregistrovani lekovi), i
4) drugih dobara koja nisu sadrţana u taĉ. 1 - 3. ovog stava, u sluĉaju poremećaja u snabdevanju
zdravstvenih ustanova.
Ukoliko zdravstvena ustanova ne ovlasti Republiĉki zavod da u postupku javne nabavke vrši izbor
najpovoljnijeg ponuĊaĉa, sa kojim će zdravstvena ustanova zakljuĉiti ugovor o nabavci dobara iz stava 1.
ovog ĉlana, zdravstvena ustanova moţe utrošak dobara fakturisati Republiĉkom zavodu po ceni koja ne moţe
biti viša od cene koju je Republiĉki zavod sa izabranim ponuĊaĉem postigao u poslednjem sprovedenom
postupku javne nabavke.
Član 13
Republiĉki zavod moţe da zakljuĉi poseban ugovor sa zdravstvenom ustanovom za izvoĊenje "pilot projekta"
pod uslovima:
- da ministarstvo nadleţno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) prethodno da saglasnost
zdravstvenoj ustanovi za izvoĊenje "pilot projekta" za tekuću godinu,
- da Ministarstvo da ocenu, mišljenje i ciljeve za sprovoĊenje "pilot projekta",
- da zdravstvena ustanova dostavi Ministarstvu i Republiĉkom zavodu izveštaj o rezultatima sprovedenog
"pilot projekta" iz prethodne godine, ukoliko je isti bio ugovoren i sproveden.
Ugovor se moţe zakljuĉiti po kriterijumima koji se definišu u skladu sa elementima koji su utvrĊeni u "pilot
projektu" za tekuću godinu za koju se "pilot projekt" sprovodi.
III KRITERIJUMI I MERILA ZA UGOVARANJE I UTVRĐIVANJE NAKNADE
ZA RAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZ PLANA MREŢE
Član 14
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom, odnosno tercijarnom
nivou, ukupna vrednost naknade za rad, odnosno naknade za izvršavanje plana rada, utvrĊuje se po
kriterijumima za svaku pojedinaĉnu namenu.
1. Zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou
Član 15
Kriterijum za utvrĊivanje naknade domu zdravlja za plate i dodatke na plate je ugovoreni broj radnika.
Naknada za plate utvrĊuje se na osnovu vaţećih propisa kojima su utvrĊeni:
1) koeficijenti i osnovica za obraĉun i isplatu plata;
2) osnovice i stope poreza i doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja;
3) dodaci na plate.
Zdravstvena ustanova je obavezna da filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor dostavi izveštaj o odobrenom
neplaćenom odsustvu ugovorenom radniku i utvrĊeni iznos umanjenja naknade za plate po tom osnovu.
Izveštaj iz stava 4. ovog ĉlana se ne dostavlja ako zdravstvena ustanova umesto odsutnog ugovorenog
radnika kao zamenu angaţuje drugog radnika iste struke.
Član 16
Domu zdravlja se utvrĊuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika na osnovu
proseĉnog troška zdravstvene ustanove za ovu namenu po zaposlenom radniku u prethodnoj godini,
uvećanog za 15% i primenjenog na broj ugovorenih radnika u zdravstvenoj ustanovi koji koriste prevoz za
dolazak i odlazak sa rada.
Član 17
Domu zdravlja se utvrĊuje naknada za lekove i naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal prema
broju osiguranih lica koji gravitiraju domu zdravlja uz primenu korektivnog faktora zavisno od starosne
strukture.
Izuzetno domovima zdravlja sa podruĉja AP Kosovo i Metohija naknade iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuju se na
nivou sredstava za te namene utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2009. godinu.
Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrĊuje se domu zdravlja u visini sredstava za tu namenu
utvrĊenu Predraĉunom sredstava za 2009. godinu, uvećanih za 2%.
Planirana sredstva za participaciju domu zdravlja utvrĊena su u visini ostvarene participacije za 2009. godinu.
Domu zdravlja koji u leĉenju pacijenata koristi lek metadon, naknada za lekove iz stava 1. ovog ĉlana uvećava
se za sredstva potrebna za nabavku ovog leka.
Domu zdravlja se, pored naknade za lekove iz stava 1. ovog ĉlana, priznaju i sredstva po osiguranom licu za
lekove oktreotid i lanreotid za medicinske indikacije neuroendokrini karcinom i tereotrofni i somatrofni tumori
hipofize, ukoliko se terapija pruţa u toj zdravstvenoj ustanovi.
Član 18
Naknada za troškove energenata domu zdravlja odreĊena je prema proseĉnom meseĉnom trošku po vrstama
energenata, projektovanom za 2009. godinu i uvećanom za 6%, a na osnovu:
- površine prostora za grejanje,
- utrošene koliĉine, po vrstama energenata,
- cene energenata zdravstvene ustanove, a najviše do nivoa proseĉne cene energenata po vrsti na nivou
filijale.
Član 19
Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal
i ishranu pacijenata utvrĊuje se po kriterijumima koji su za ove namene utvrĊeni za zdravstvene ustanove
sekundarnog nivoa.
Član 20
Ostalim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou, osim apotekama, utvrĊuje se
naknada za:
1) plate i troškove prevoza - po kriterijumima iz ĉl. 15. i 16. ovog pravilnika;
2) lekove - u visini sredstava za tu namenu utvrĊenu Predraĉunom sredstava za 2009. godinu;
3) sanitetski i medicinski potrošni materijal - u visini sredstava za tu namenu utvrĊenu Predraĉunom sredstava
za 2009. godinu;
4) energente - shodno ĉlanu 18. ovog pravilnika;
5) materijalne troškove i ostale troškove, shodno ĉlanu 17. stav 2. ovog pravilnika.
Planirana sredstva za participaciju zdravstvenim ustanovama iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊena su u visini
ostvarene participacije za 2009. godinu.
Član 21
Ukoliko zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou u svom sastavu ima
apoteku, naknada za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti utvrĊuje se shodno odredbama ovog
pravilnika iz odeljka - 4. Ugovaranje sa apotekom.
2. Zdravstvene ustanove koje obavljaju stomatološku zdravstvenu delatnost
Član 22
Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stomatološku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, okvirna
sredstva za 2010. godinu utvrĊuje se na osnovu tima utvrĊenog shodno normativima predviĊenim opštim
aktom o bliţim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima
zdravstvene sluţbe, koji je doneo ministar (u daljem tekstu: Pravilnik o bliţim uslovima), za pruţanje
stomatoloških usluga u skladu sa ĉlanom 41. Zakona i u skladu sa opštim aktom Republiĉkog zavoda o
sadrţaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2010.
godinu.
Zdravstvenim ustanovama sa podruĉja AP Kosovo i Metohija koje obavljaju stomatološku zdravstvenu
delatnost na primarnom nivou, okvirna sredstva za 2010. godinu utvrĊuju se prema broju i strukturi kadra koji
pruţaju stomatološke usluge osiguranim licima.
Ostali direktni i indirektni troškovi utvrĊuju se po kriterijumima za ustanove primarne zdravstvene zaštite.
Izuzetno, zdravstvenim ustanovama kod kojih nije moguće primeniti kriterijum iz stava 1. ovog ĉlana, okvirna
sredstva za 2010. godinu utvrĊuju se u visini fakturisane vrednosti stomatoloških usluga za 2009. godinu.
Zdravstvenim ustanovama kojima je, primenom kriterijuma iz stava 1. ovog ĉlana, utvrĊen manji broj timova
od minimuma propisanog ĉlanom 3. taĉka 4. Pravilnika o bliţim uslovima, okvirna sredstva za 2010. godinu
utvrĊuju se za propisani minimum stomatoloških timova.
Cene stomatoloških usluga koje pruţaju zdravstvene ustanove iz ovog ĉlana, utvrĊuju se opštim aktom
Republiĉkog zavoda.
Član 23
Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju stomatološku zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, naknada
za rad utvrĊena je po kriterijumima za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na tercijarnom nivou, do
donošenja normativa od strane Ministarstva.
Član 24
Zdravstvenim ustanovama koje imaju organizovanu stomatološku zdravstvenu delatnost u neprekidnom
trajanju od 24 ĉasa, radi pruţanja usluga urgentne stomatologije, naknada za plate za tri tima (tri doktora
stomatologije i tri stomatološka tehniĉara) utvrĊuje se shodno kriterijumima iz ĉlana 15. stav 1. taĉ. 2, 3. i 4.
ovog pravilnika.
3. Zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom
nivou
Član 25
Kriterijum za utvrĊivanje naknade zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom
nivou za plate i dodatke na plate je ugovoreni broj radnika.
Naknada za plate utvrĊuje se na osnovu vaţećih propisa kojima su utvrĊeni:
1) koeficijenti i osnovica za obraĉun i isplatu plata;
2) osnovice i stope poreza i doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja;
3) dodaci na plate.
Zdravstvena ustanova je obavezna da filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor dostavi izveštaj o odobrenom
neplaćenom odsustvu ugovorenom radniku i utvrĊeni iznos umanjenja naknade za plate po tom osnovu.
Izveštaj iz stava 4. ovog ĉlana se ne dostavlja ako zdravstvena ustanova umesto odsutnog ugovorenog
radnika kao zamenu angaţuje drugog radnika iste struke.
Zdravstvenoj ustanovi se utvrĊuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika na osnovu
proseĉnog troška zdravstvene ustanove za ovu namenu po zaposlenom radniku u prethodnoj godini
uvećanom za 15% i primenjenom na broj ugovorenih radnika u zdravstvenoj ustanovi koji koriste prevoz za
dolazak i odlazak sa rada.
Član 26
Naknada za troškove energenata zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na
sekundarnom i tercijarnom nivou utvrĊuje se shodno ĉlanu 18. ovog pravilnika.
Član 27
Zdravstvenim ustanovama na sekundarnom i tercijarnom nivou naknada za lekove, sanitetski i medicinski
potrošni materijal utvrĊuje se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. naknade za te namene utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2009. godinu;
2. broja leĉenih lica i proseĉnog troška za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal po leĉenom licu;
3. odnosa fakturisane realizacije za period januar-septembar 2010. godine projektovane na godišnji nivo i
ugovorene naknade za 2010. godinu, kao i odnos izmeĊu ugovorenog iznosa po leĉenom licu zdravstvene
ustanove, ugovorenog iznosa po leĉenom licu grupacije i fakturisanog iznosa po leĉenom licu zdravstvene
ustanove.
Primena kriterijuma iz stava 1. ovog ĉlana zavisi od tipa zdravstvene ustanove.
Zdravstvenim ustanovama koje u leĉenju pacijenata koriste metadon, naknada za lekove iz stava 1. ovog
ĉlana uvećava se za sredstva potrebna za nabavku ovog leka.
Zdravstvenim ustanovama koje pruţaju laboratorijske usluge osiguranim licima koja koriste usluge dijalize u
zdravstvenim ustanovama van Plana mreţe, naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal iz stava 1.
ovog ĉlana, uvećava se za visinu troškova reagensa za pruţene laboratorijske usluge.
Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrĊuje se u visini sredstava za tu namenu utvrĊenu
Predraĉunom sredstava za 2009. godinu, uvećanih za 2%.
Izuzetno, Kliniĉkom centru Srbije i institutima za kardiovaskularne bolesti koji pruţaju zdravstvene usluge
osiguranim licima sa lista ĉekanja iz oblasti vaskularne hirurgije, kardiohirurgije i endokrinologije, naknada za
materijalne troškove i ostale troškove utvrĊuje se u visini sredstava za tu namenu utvrĊenu Predraĉunom
sredstava za 2009. godinu, uvećanih za 6%.
Naknada za krv i labilne produkte od krvi, utvrĊuje se u visini sredstava za ovu namenu koja je utvrĊena
Predraĉunom sredstava za 2009. godinu.
Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini ostvarene participacije za 2009. godinu.
Član 28
Kriterijumi za utvrĊivanje naknade za implantate su:
1) u ortopediji (endoproteze) - izvršeni obim rada zdravstvene ustanove, u okviru i van plana rada,
projektovan za 2009. godinu i najviše cene po vrsti proteze koje priznaje Republiĉki zavod,
2) u ortopediji (ostali ugradni materijal) - troškovi za ove namene projektovani za 2009. godinu,
3) u kardiohirurgiji, kardiologiji i vaskularnoj hirurgiji - nivo sredstava za ove namene utvrĊen Predraĉunom
sredstava za 2009. godinu. Zdravstvena ustanova je duţna da sredstvima za ove namene izmiri sve obaveze
koje su nastale prema dobavljaĉima za isporuĉene implantate iz ovih oblasti, a na osnovu javnih nabavki koju
je sproveo Republiĉki zavod u 2009. godini,
4) ostali implantati - troškovi za ove namene projektovani za 2009. godinu.
Naknada za intraokularna soĉiva, u okviru naknade za ostale implantate, utvrĊuje se na osnovu obima rada
projektovanog za 2009. godinu.
Naknada za kohlearne aparate, u okviru naknade za ostale implantate, utvrĊuje se na nivou sredstava za te
namene u 2009. godini.
Član 29
Kriterijumi za utvrĊivanje naknade za dijalizni materijal i lekove za dijalizu, su:
1) broj lica na dijalizi i broj dijaliza po vrsti, u mesecu septembru 2009. godine;
2) cena dijaliznog materijala, po vrstama dijaliza ukljuĉujući i kućne dijalize, utvrĊena opštim aktom
Republiĉkog zavoda;
3) uĉešće dijalizatora (po vrstama) u ukupnom broju hemodijaliza;
4) lekovi za dijalizu - epoetin i ferlecit, po kriterijumu iz 2009. godine i cenama tih lekova utvrĊenih po
sprovedenoj poslednjoj javnoj nabavci Republiĉkog zavoda.
Član 30
Naknada za lekove koji se koriste za leĉenje hemofilije utvrĊuje se u visini projektovanih troškova po
zdravstvenim ustanovama za te namene na godišnjem nivou.
Osnovi za projekciju troškova na godišnjem nivou su broj lica koja su u periodu I-VI 2010. godine leĉena od
hemofilije u zdravstvenoj ustanovi i koja su evidentirana u bazi podataka Instituta za transfuziju krvi Srbije, te
stvarni troškovi za leĉenje tih lica u istom periodu.
Član 31
Naknada za citostatike sa Liste lekova utvrĊuje se na osnovu projekcije troškova za ove lekove na nivou
2009. godine, po vrsti i koliĉini, te teritorijalne pokrivenosti i dostupnosti zdravstvene zaštite ovom vrstom
lekova na odreĊenoj teritoriji.
Naknada za citostatike po posebnom reţimu izdavanja (Lista C) utvrĊuje se na osnovu fakturisane
realizacije, odnosno utroška lekova (obrazac N1), po vrsti i koliĉini, projektovanih na nivou 2009.
godine i nabavljenih lekova, po koliĉini i vrsti u 2009. godini, u postupku javne nabavke koju je
sproveo Republiĉki zavod, izuzev leka imatinib mesilat za koji je koliĉina utvrĊena na osnovu broja
osiguranih lica koja su koristila terapiju ovim lekom u 2009. godini i oĉekivanog broja novih
osiguranih lica koja će koristiti ovu terapiju u 2010. godini.
Član 32
Naknada za ishranu u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou
utvrĊuje se, u zavisnosti od naĉina obezbeĊivanja ishrane, u visini naknade utvrĊene za te namene
Predraĉunom sredstava za 2009. godinu, izuzev zdravstvenih ustanova kod kojih je došlo do promene u
naĉinu obezbeĊivanja ishrane i kojima se naknada utvrĊuje na osnovu cene ishrane po b.o. danu za novi
naĉin obezbeĊivanja ishrane.
Član 33
Ukoliko zdravstvena ustanova pacijenta, koji se nalazi na bolniĉkom leĉenju, uputi u drugu zdravstvenu
ustanovu koja obavlja delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite sa kojom Republiĉki
zavod, odnosno filijala ima zakljuĉen ugovor, zbog pruţanja dijagnostiĉke ili druge zdravstvene usluge,
zdravstvena ustanova koja je uslugu pruţila ispostavlja fakturu filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor.
Zdravstvena ustanova sekundarnog ili tercijarnog nivoa moţe, osigurana lica koja se nalaze na bolniĉkom
leĉenju u toj zdravstvenoj ustanovi, uputiti u zdravstvenu ustanovu koja obavlja delatnost javnog zdravlja radi
pruţanja dijagnostiĉkih odnosno mikrobioloških usluga, pod uslovom da na podruĉju filijale ne postoji druga
bliţa zdravstvena ustanova koja moţe pruţiti navedene zdravstvene usluge.
Zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja za pruţene usluge iz stava 2. ovog ĉlana fakturu
ispostavlja filijali Republiĉkog zavoda sa kojom je zakljuĉila ugovor.
Kliniĉkim centrima i kliniĉko-bolniĉkim centrima koji iz opravdanih razloga ne mogu izvršiti odreĊene
ugovorene zdravstvene usluge, utvrĊuju se, u okviru naknade za materijalne troškove i ostale troškove,
sredstva za ugovore koje će te zdravstvene ustanove zakljuĉiti sa drugim zdravstvenim ustanovama.
Član 34
Za odreĊene vrste zdravstvenih usluga koje utvrĊuje Republiĉki zavod i koje se pruţaju na sekundarnom ili
tercijarnom nivou zdravstvene delatnosti, zdravstvenoj ustanovi obezbeĊuju se sredstva, u okviru ili pored
naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, po cenama koje utvrdi Republiĉki zavod.
Član 35
Pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, zdravstvenoj ustanovi obezbeĊuju se i
sredstva za usluge pruţene osiguranim licima sa liste ĉekanja iz oblasti kardiologije, kardiohirurgije,
ortopedije, oftalmologije, magnetne rezonance, radioterapije, mamografije i hirurgije dojke, po cenama,
odnosno naknadama koje utvrĊuje Republiĉki zavod, u visini ispostavljene fakture po osiguranom licu.
Planom rada zdravstvene ustanove utvrĊuje se meseĉni obim usluga iz oblasti navedenih u stavu 1. ovog
ĉlana, za koje su sredstva utvrĊena Predraĉunom sredstava za 2010. godinu.
Izvršenje obima rada zdravstvene ustanove za zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvena
ustanova prati meseĉno, a neizvršeni obim rada iz prethodnog meseca prenosi se u naredni mesec.
Član 36
Za izvršene usluge iz ĉlana 35. ovog pravilnika iz oblasti kardiologije, zdravstvenoj ustanovi utvrĊuje se cena
za pruţenu uslugu:
1) koronarografija-kateterizacija
2) revaskularizacija miokarda metodom PTCA (bez uraĉunate cene stenta)
63.291,00 dinara
137.019,00 dinara
U iznos cena iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, lekova, sanitetskog i
medicinskog potrošnog materijala, indirektni troškovi i troškovi bolesniĉkih dana.
Za uslugu iz stava 1. taĉka 2) ovog ĉlana zdravstvenoj ustanovi se priznaje i vrednost ugradnog materijala
(stenta) po ceni koja ne moţe biti viša od cene koja je ugovorena sa izabranim ponuĊaĉem u postupku
poslednje javne nabavke koju je sproveo Republiĉki zavod.
Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana obezbeĊuju se organizovanjem dopunskog rada zdravstvenih
radnika, na osnovu posebnog ugovora koji filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište zdravstvene ustanove
zakljuĉuje sa zdravstvenom ustanovom.
Član 36a
Za izvršene usluge iz ĉlana 35. ovog pravilnika iz oblasti kardiohirurgije, zdravstvenoj ustanovi utvrĊuje se
cena za pruţenu uslugu:
1) revaskularizacija miokarda koronarnim premošćenjem (bay-pass)
2) implantacija valvule
490.000,00 dinara
620.000,00 dinara
U iznos cena iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, ugradnog materijala, krvi i krvnih
derivata, lekova, sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala, indirektni troškovi i troškovi bolesniĉkih
dana.
Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana obezbeĊuju se organizovanjem dopunskog rada zdravstvenih
radnika, na osnovu posebnog ugovora koji filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište zdravstvene ustanove
zakljuĉuje sa zdravstvenom ustanovom.
Član 37
Zdravstvenoj ustanovi koja pruţi osiguranom licu zdravstvenu uslugu iz ĉlana 36. ovog pravilnika, za leĉenje
akutnog infarkta miokarda, obezbeĊuju se sredstva, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za
2010. godinu, po ceni za tu vrstu usluge koja je propisana u istom ĉlanu.
Član 38
Za izvršene usluge iz ĉlana 35. ovog pravilnika iz oblasti ortopedije, zdravstvenoj ustanovi priznaje se
naknada:
1) za ugradnju endoproteze kuka (cementne) - 28.583,00 dinara;
2) za ugradnju endoproteze kuka (bescementne) - 30.149,00 dinara;
3) za ugradnju endoproteze kolena - 31.857,00 dinara;
4) za ugradnju unutrašnjeg fiksatora kiĉme (po tipu - Miami-Moss) - 91.656,00 dinara.
U iznos naknada iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi lekova, krvi i krvnih derivata i sanitetskog i
medicinskog potrošnog materijala.
Za usluge ugradnje proteza, koje nisu sadrţane u stavu 1. ovog ĉlana, a pruţene su osiguranim licima sa liste
ĉekanja, obezbeĊuju se sredstva za stvarne troškove lekova, krvi i krvnih derivata i sanitetskog i potrošnog
medicinskog materijala, za izvršenu uslugu po osiguranom licu, a priznaju se na osnovu ispostavljene fakture.
Za usluge iz oblasti ortopedije zdravstvenoj ustanovi pored naknade iz st. 1. i 3. ovog ĉlana priznaje se
vrednost implantata, a po cenama koje su postignute u postupku javne nabavke.
Član 39
Za izvršene usluge iz ĉlana 35. ovog pravilnika iz oblasti oftalmologije, zdravstvenoj ustanovi priznaje se
naknada:
1) za ugradnju intraokularnih rigidnih soĉiva - 14.143,00 dinara;
2) za ugradnju intraokularnih fleksibilnih soĉiva - 20.817,00 dinara;
3) za ugradnju intraokularnih mikroincizionih fleksibilnih soĉiva - 25.526,00 dinara.
U iznos naknada iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi lekova, sanitetskog i medicinskog potrošnog
materijala i soĉiva.
Naknada za izvršene usluge iz stava 1. taĉka 3. ovog ĉlana odnosi se samo na zdravstvene ustanove koje
obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
Član 40
Za izvršene usluge iz ĉlana 35. ovog pravilnika koje se odnose na magnetnu rezonancu, zdravstvenoj
ustanovi priznaju se cene:
1) za magnetnu rezonancu sa kontrastom - 7.534,00 dinara,
2) za magnetnu rezonancu bez kontrasta - 6.384,00 dinara.
U iznos cena iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, sanitetskog i potrošnog
medicinskog materijala i indirektni troškovi.
Pored cene iz stava 1. taĉka 1. ovog ĉlana, zdravstvenoj ustanovi se posebno priznaju troškovi lekova
(kontrasta), a najviše do nivoa cena za te lekove koje su utvrĊene u Listi lekova.
Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana obezbeĊuju se organizovanjem dopunskog rada zdravstvenih
radnika, na osnovu posebnog ugovora kojeg filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište zdravstvene ustanove
zakljuĉuje se sa zdravstvenom ustanovom.
Član 40a
Za izvršene usluge iz ĉlana 35. ovog pravilnika iz oblasti radioterapije zdravstvenoj ustanovi priznaju se cene
koje su iskazane u prilogu ovog pravilnika u tabelama "Cene usluga radioterapije".
U iznos cena radioterapije uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, lekova, centigreja (cGy), sanitetskog i
medicinskog potrošnog materijala, troškovi odrţavanja opreme, indirektni troškovi i troškovi bolesniĉkih dana.
Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana obezbeĊuju se organizovanjem dopunskog rada zdravstvenih
radnika, na osnovu posebnog ugovora koji filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište zdravstvene ustanove
zakljuĉuje sa zdravstvenim ustanovama.
Cene usluga radioterapije" nalaze se u prilogu ovog pravilnika.
Član 41
Zdravstvenoj ustanovi se obezbeĊuje i naknada za zdravstvene usluge veštaĉke oplodnje i za asistiranu
ljudsku reprodukciju, i to za:
1) klasiĉni metod veštaĉke oplodnje - IVF - 191.086,26 dinara;
2) metod veštaĉke oplodnje - In vitro maturacija jajne ćelije - 205.377,61 dinar;
3) metod veštaĉke oplodnje - ICSI - mikrofertilizacija - 206.875,61 dinar.
U iznos naknade za zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi: lekova, anestetika,
hormona, medijuma i sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala.
Član 42
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene
Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuje se naknada za izvršenu dijagnostiĉku uslugu
pozitronsku emisionu tomografiju-PET, i to:
1) PET celog tela - 18.975,00 dinara;
2) PET dopunski ciljani - 16.552,00 dinara;
3) PET ciljani - 18.668,00 dinara;
U iznos naknade iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi lekova, sanitetskog materijala i indirektni
troškovi.
Pored naknade iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvenoj ustanovi se posebno priznaju troškovi radiofarmaka u
visini stvarnih troškova.
Član 43
Za izvršene usluge leĉenja akutnog ishemijskog moţdanog udara trombolistiĉkom terapijom u prvih 48 sati,
zdravstvenoj ustanovi se utvrĊuje cena za izvršenu uslugu u iznosu od 138.478,00 dinara.
U iznos cene iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, lekova, sanitetskog i
medicinskog potrošnog materijala, krvnih derivata, bolesniĉkih dana i indirektni troškovi.
Član 44
Pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, zdravstvenoj ustanovi sekundarnog i
tercijarnog nivoa, obezbeĊuju se sredstva, u visini stvarnih troškova potrebnih po osiguranom licu, za lekove i
medicinska sredstva i to za:
1) transplantaciju bubrega i jetre;
2) endovaskularno leĉenje intrakranijalnih aneurizmi;
3) leĉenje dece do 18 godina koja su obolela od fenilketonurije;
4) leĉenje cistiĉne fibroze;
5) biološku terapiju za leĉenje poliartikularnog juvenilnog artritisa, aktivnog reumatoidnog artritisa, aktivnog
ankilozirajućeg spondilitisa i aktivnog psorijaznog artritisa, koja se sprovodi shodno uslovima propisanim
opštim aktom kojim se utvrĊuje Lista lekova - Lekovi sa posebnim reţimom izdavanja (Lista C);
6) perkutanu vertebroplastiku;
7) za ambulantno leĉenje osiguranih lica rezistentnih na klasiĉne depo antipsihotike (risperidon injekcije sa
produţenim dejstvom);
8) ugradnju BAHA sistema deci oštećenog sluha.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene
Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za lekove i medicinska sredstva za svaku
izvršenu uslugu transplantacije koštane srţi osiguranom licu, u visini od 350.000,00 dinara, a za svaku
izvršenu uslugu transplantacije koštane srţi osiguranom licu - detetu, sredstva za lekove i medicinska
sredstva u visini od 726.000,00 dinara.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou i koja je obrazovana radi
pruţanja zdravstvene zaštite deci, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu,
obezbeĊuju se sredstva za dijalizni materijal i lekove za dijalizu, kao i za druge lekove po rešenju Republiĉkog
zavoda kojim se utvrĊuje pravo osiguranog lica na ove lekove.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou i kojoj u ugovorenim
sredstvima nije predviĊena posebna naknada za hemodijalizu, pored naknade utvrĊene Predraĉunom
sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za izvršene hemodijalize osiguranim licima kod kojih u
toku leĉenja doĊe do akutnog otkazivanja bubrega, po cenama utvrĊenim aktom Republiĉkog zavoda.
Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, pored
naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za lekove koji nisu na
Listi lekova, a koji se priznaju osiguranim licima, u skladu sa opštim aktom Republiĉkog zavoda kojim se
ureĊuje sadrţaj, obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za
2010. godinu.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene
Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za nabavku osiguranim licima ventilatora
za neinvazivnu ventilaciju za leĉenje u kućnim uslovima.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene
Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za troškove izvoĊenja operativnog zahvata,
angaţovanjem inostranog zdravstvenog struĉnjaka, u skladu sa opštim aktom kojim su ureĊeni uslovi i naĉin
upućivanja osiguranih lica na leĉenje u inostranstvo.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja u skladu sa zakonom obavlja poslove
transplantacije ćelija i tkiva, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se
sredstva za naknadu troškova nabavke i uvoza ćelija i tkiva radi pruţanja usluga transplantacije osiguranim
licima.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene Predraĉunom
sredstava za 2010. godinu obezbeĊuju se sredstva za naknadu troškova eksplantacije organa radi
transplantacije u visini od 400.000,00 dinara po eksplantiranom organu.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene Predraĉunom
sredstava za 2010. godinu obezbeĊuju se sredstva za naknadu troškova leĉenja ekstremne gojaznosti
osiguranih lica, kada je to medicinski neophodno, primenom metode barijatrijske hirurgije, u iznosu od
300.000,00 dinara po osiguranom licu.
Član 45
Institutima za onkologiju i kliniĉkim centrima, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010.
godinu, obezbeĊuju se i sredstva u visini stvarnih troškova organizacije rada mobilnog mamografa za rano
otkrivanje tumora dojke. Odluku o vrstama i visini stvarnih troškova donosi Upravni odbor Republiĉkog
zavoda.
Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu,
obezbeĊuju se sredstva za radioaktivni izotop-cezijum za rad aparata za zraĉenje krvnih derivata.
Član 46
Za zdravstvene usluge iz ĉlana 36 - 45. ovog pravilnika obezbeĊuje se naknada na osnovu dostavljene
fakture o izvršenoj usluzi osiguranom licu, po ceni ili u visini naknade utvrĊene ovim pravilnikom, odnosno u
visini stvarnih troškova.
Član 46a
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene
Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, obezbeĊuju se sredstva za pruţene dijagnostiĉke usluge iz ĉlana
36. stav 1. taĉ. 1) i 2) ovog pravilnika, koje su u funkciji priprema osiguranog lica za upućivanje na
kardiohiruršku intervenciju u inostranstvo ili u zdravstvenu ustanovu u zemlji koja nije u Planu mreţe, a po
cenama utvrĊenim u navedenom stavu.
4. Ugovaranje sa apotekom
Član 47
Kriterijumi za utvrĊivanje naknade apoteci iz Plana mreţe za snabdevanje lekovima i odreĊenim pomagalima,
svih osiguranih lica, su:
1) za lekove - uĉešće u ukupnoj fakturisanoj vrednosti lekova na recept za period januar - septembar 2009.
godine, a do iznosa sredstava utvrĊenih Finansijskim planom;
2) za pomagala - 50% sredstava prema uĉešću u ukupno fakturisanoj vrednosti za period januar - septembar
2009. godine i 50% prema proseĉnom trošku pomagala po osiguranom licu za 2009. godinu.
Ugovorena naknada za lekove obuhvata:
1) cene lekova koje su utvrĊene Pravilnikom o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
obaveznog zdravstvenog osiguranja;
2) troškove prometa na malo za izdate lekove na lekarski recept u iznosu 12% koji se obraĉunavaju na
veleprodajnu cenu leka.
Izuzetno od stava 2. taĉke 2) ovog ĉlana za lekove na lekarski recept koji se koriste za leĉenje HIV infekcije
Republiĉki zavod priznaje troškove prometa na malo od 6% na veleprodajnu cenu lekova.
Ugovorena naknada apoteci za izdata pomagala obuhvata i troškove prometa na malo za izdata pomagala u
apoteci u iznosu od 4% koji se obraĉunavaju na nabavnu cenu pomagala.
Cena pomagala koja se moţe fakturisati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja je nabavna
cena uvećana za troškove prometa na malo.
Cena iz stava 5. ovog ĉlana ne moţe biti viša od cene pomagala koja je odštampana u prilogu ovog pravilnika
i ĉini njegov sastavni deo.
Uz naknadu iz st. 2., 3. i 4. ovog ĉlana, priznaje se i obraĉunati porez na dodatu vrednost, u skladu sa
zakonom kojim se ureĊuje porez na dodatu vrednost.
Izuzetno od st. 1 - 4. ovog ĉlana, apotekama na podruĉju Kosova i Metohije naknada se utvrĊuje shodno
kriterijumima iz ĉl. 15. i 16. ovog pravilnika, kao i naknada za ostale troškove.
Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini ostvarene participacije za 2009. godinu.
Član 48
Apoteka je obavezna da obezbedi potrebnu koliĉinu i asortiman lekova sa Liste lekova za osigurana lica
Republiĉkog zavoda primenjujući naĉela ekonomiĉnosti i efikasnosti.
Član 49
Apoteka koja je zakljuĉila ugovor sa filijalom obavezna je da ima informacioni sistem koji omogućava
fakturisanje izdatih lekova i pomagala u elektronskoj formi prema aplikativnom softveru Republiĉkog zavoda i
da vodi materijalno raĉunovodstvo za lekove i medicinska sredstva koja izdaje na teret sredstava obaveznog
zdravstvenog osiguranja.
Član 50
Ugovor sa apotekom iz Plana mreţe za snabdevanje lekovima i odreĊenim pomagalima svih osiguranih lica,
zakljuĉuje filijala na ĉijem je podruĉju sedište apoteke.
Član 51
Apoteka je obavezna da izda propisani lek na lekarskom receptu.
Izuzetno, u sluĉaju da apoteka ne raspolaţe lekom propisanim na lekarski recept, apoteka moţe izdati drugi
lek kao zamenu, istog generiĉkog sastava, iste ili niţe cene, ako lekar izriĉito nije napisao da se izda samo
propisani lek.
Apoteka je obavezna da vodi podatke o vrsti i koliĉini lekova koje je izdala u skladu sa stavom 2. ovog ĉlana i
da o tome dostavlja filijali tromeseĉni izveštaj.
Član 52
Za lekove izdate na lekarski recept i odreĊena pomagala, apoteka ispostavlja fakturu Republiĉkom zavodu
preko filijale sa kojom je zakljuĉila ugovor.
Uz fakturu iz stava 1. ovog ĉlana dostavljaju se lekarski recepti i obrasci za propisivanje odreĊenih pomagala.
Faktura se ispostavlja u elektronskoj formi prema aplikativnom softveru Republiĉkog zavoda.
U ispostavljenoj fakturi, iskazuje se i iznos participacije za izdate lekove sa Liste lekova i za taj iznos se
umanjuje obaveza prema apoteci.
5. Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju
Član 53
Ugovor sa zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju zakljuĉuje se za pruţanje
usluga specijalizovane produţene rehabilitacije, kao i bolniĉkog leĉenja za one zdravstvene ustanove za koje
je pruţanje usluga bolniĉkog leĉenja predviĊeno Planom mreţe.
Ugovor za usluge iz stava 1. ovog ĉlana zakljuĉuje filijala na ĉijem se podruĉju nalazi sedište zdravstvene
ustanove koja obavlja delatnost specijalizovane produţene rehabilitacije za sva osigurana lica.
Pored usluga iz stava 1. ovog ĉlana, filijala moţe ugovoriti pruţanje ambulantno-polikliniĉkih usluga koje se ne
obezbeĊuju po vrsti i/ili obimu u drugim zdravstvenim ustanovama na podruĉju te filijale, po cenama
utvrĊenim opštim aktom Republiĉkog zavoda kojim se ureĊuju cene za primarnu zdravstvenu zaštitu.
Član 54
Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produţenu rehabilitaciju koja je u 2009. godini ostvarila od 50% do
100% ugovorenog broja b.o. dana za 2010. godinu, naknada za stacionarnu rehabilitaciju se utvrĊuje za
ostvareni broj b.o. dana u 2009. godini.
Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produţenu rehabilitaciju koja je u periodu januar - septembar 2010.
godine ostvarila manje od 80% ugovorenog broja b.o. dana za 2010. godinu, ugovoreni broj b.o. dana
umanjuje se za 10%.
Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produţenu rehabilitaciju koja je u periodu januar - septembar 2010.
godine ostvarila više od 100% ugovorenog broja b.o. dana za 2010. godinu, broj b.o. dana se uvećava
shodno više ostvarenom broju ugovorenih b.o. dana, a najviše do broja b.o. dana za broj postelja iz Plana
mreţe.
Ostalim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju, naknada za stacionarnu
rehabilitaciju se utvrĊuje za broj postelja koji je ugovoren u 2009. godini.
Naknada za ambulantno-polikliniĉke usluge utvrĊuje se na bazi fakturisane realizacije za period januar-jun
2010. godine projektovane na godišnjem nivou.
Zdravstvenoj ustanovi koja je u periodu januar-jun 2010. godine fakturisala manje od 30% sredstava u odnosu
na ugovoreni iznos naknada za ambulantno-polikliniĉke usluge utvrĊuju se na bazi fakturisane realizacije za
period januar-septembar 2010. godine projektovane na godišnjem nivou.
Naknada za bolniĉko leĉenje obezbeĊuje se iz sredstava predviĊenih za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, a
obuhvata i sredstva za ambulantno-polikliniĉke usluge pruţene osiguranom licu za vreme bolniĉkog leĉenja.
Zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju, koje su, u skladu sa opštim aktom
Republiĉkog zavoda kojim se ureĊuje produţena medicinska rehabilitacija, ukljuĉene u program prevencije
hroniĉnih komplikacija dijabetesa, utvrĊuje se i naknada troškova prevencije i praćenja dijabetesa.
Zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju koje pruţaju zdravstvene usluge
leĉenja karcinoma štitne ţlezde priznaju se i troškovi radioaktivnog izotopa u visini stvarnih troškova.
Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini ostvarene participacije za 2009. godinu.
6. Ugovaranje sa ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže
Član 55
Ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti virusologije, vakcina i
imunobioloških preparata, sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost transfuzije krvi i zdravstvenim
ustanovama koje vrše obaveznu obdukciju umrlih lica na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja,
u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena zaštita, za zdravstvene usluge koje nisu ugovorene sa
drugim zdravstvenim ustanovama, zakljuĉuje filijala na ĉijem podruĉju se nalazi zdravstvena ustanova za sva
osigurana lica Republiĉkog zavoda.
Usluge iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuju se planom rada koji je sastavni deo ugovora.
Član 56
Naknada za zdravstvene ustanove iz ĉlana 55. ovog pravilnika utvrĊuje se za vrstu i broj usluga iz plana rada
zdravstvene ustanove, za zdravstvene usluge koje se pruţaju osiguranim licima, a po cenama koje utvrĊuje
Republiĉki zavod.
Član 57
Filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište Zavoda za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" zakljuĉuje sa tom
zdravstvenom ustanovom ugovor radi sprovoĊenja, na podruĉju juţno-baĉkog okruga, zdravstvenih usluga,
poslova i zadataka u okviru antirabiĉne stanice na nivou primarne zdravstvene zaštite.
7. Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost javnog zdravlja
Član 58
Sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost javnog zdravlja ugovor zakljuĉuje filijala na ĉijem je
podruĉju sedište zdravstvene ustanove, i to za:
1) zdravstvene usluge mikrobiologije, parazitologije i virusologije;
2) poslove i zdravstvene usluge epidemiologije;
3) poslove u vezi sprovoĊenja obavezne imunizacije;
4) poslove i zadatke socijalne medicine.
Ugovorena naknada za usluge iz stava 1. taĉka 1) ovog ĉlana utvrĊuje se na osnovu troškova za te namene
projektovanih za 2009. godinu, a najviše do visine ugovorene naknade uvećane za 6%.
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja, za usluge izvršene shodno ĉlanu 33. stav 2.
ovog pravilnika, naknada se utvrĊuje Predraĉunom sredstava za institute/zavode za javno zdravlje za 2010.
godinu, a najviše do iznosa fakturisane vrednosti navedenih zdravstvenih usluga osiguranim licima u 2009.
godini.
Za usluge iz stava 1. taĉka 2. ovog ĉlana, naknada se utvrĊuje u visini fakturisane vrednosti za izvršene
zdravstvene usluge i poslove za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2009. godinu.
Sredstva za usluge i poslove iz stava 1. taĉka 3. ovog ĉlana sadrţana su u naknadi utvrĊenoj za zdravstvene
usluge epidemiologije.
Sredstva za poslove i zadatke iz oblasti socijalne medicine utvrĊuju se na osnovu vrste i broja zdravstvenih
ustanova na podruĉju zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost javnog zdravlja, a u visini sredstava
ugovorenih za 2009. godinu.
Participacija je utvrĊena prema proseĉnom broju uputa izdatim licima koja plaćaju participaciju i visine
participacije, u skladu sa opštim aktom Republiĉkog zavoda kojim se ureĊuje participacija.
Poslove u vezi sa sprovoĊenjem imunizacije zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog ĉlana obavlja u skladu sa
opštim aktom kojim se ureĊuje imunizacija i naĉin zaštite lekovima koji je doneo ministar (u daljem tekstu:
Pravilnik o imunizaciji).
Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, za obavljanje
poslova iz stava 1. ovog ĉlana, ugovorena naknada za 2010. godinu, utvrĊuje se shodno kriterijumima iz ĉl.
15. i 16. ovog pravilnika i na osnovu troškova laboratorijskog materijala za usluge mikrobiologije.
IV KRITERIJUM ZA UGOVARANJE SA USTANOVAMA SOCIJALNE
ZAŠTITE I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD
Član 59
Kriterijum za ugovaranje sa ustanovom socijalne zaštite je pruţanje zdravstvene zaštite obuhvaćene
obaveznim zdravstvenim osiguranjem osiguranim licima Republiĉkog zavoda smeštenim u ustanovama
socijalne zaštite.
Ugovor sa ustanovom socijalne zaštite zakljuĉuje filijala na ĉijem podruĉju je sedište te ustanove.
Član 60
Naknada ustanovama socijalne zaštite, za pruţanje zdravstvenih usluga osiguranim licima, utvrĊuje se u visini
sredstava utvrĊenih ugovorom za 2009. godinu.
Naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal za 2010. godinu, ustanovama socijalne zaštite utvrĊuje
se na nivou sredstava utvrĊenih Predraĉunom sredstava za ustanove socijalne zaštite za 2009. godinu.
Izuzetno, ustanovama socijalne zaštite koje su imale niţu ugovorenu naknadu za 2009. godinu po postelji u
odnosu na proseĉnu ugovorenu naknadu po postelji grupacije ustanova socijalne zaštite kojoj pripadaju,
naknada za 2010. godinu se uvećava do tog proseka.
V UGOVARANJE SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJE NISU U
PLANU MREŢE I SA PRIVATNOM PRAKSOM
Član 61
Filijala moţe zakljuĉiti ugovor o pruţanju zdravstvenih usluga sa davaocima zdravstvenih usluga koji nisu u
Planu mreţe. Ugovor se moţe zakljuĉiti na osnovu ponude davaoca zdravstvenih usluga za vrstu i broj
zdravstvenih usluga koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz
Plana mreţe, uz mišljenje Instituta "Batut" i mišljenja Ministarstva.
Ugovor sa davaocem zdravstvenih usluga iz stava 1. ovog ĉlana zakljuĉuje se primenom cena pojedinaĉnih
zdravstvenih usluga, koje utvrĊuje Republiĉki zavod ili za izvršenje programa za odreĊeni broj usluga
iskazanih po sluţbama i organizacionim jedinicama, za potrebe osiguranih lica.
Ugovor iz stava 1. ovog ĉlana zakljuĉuje filijala na ĉijem se podruĉju nalazi sedište davaoca zdravstvenih
usluga.
Član 62
Izuzetno od ĉlana 61. stav 2. ovog pravilnika sa zavodom za zaštitu zdravlja radnika (u daljem tekstu: ZZZR)
utvrĊuje se naknada za pruţanje zdravstvene zaštite osiguranim licima na primarnom nivou na naĉin utvrĊen
ĉl. 20. i 21. i ĉlanom 22. stav 4. ovog pravilnika.
Na ZZZR shodno se primenjuju odredbe ĉlana 8. ovog pravilnika.
Član 63
Plan rada ZZZR mora biti usaglašen sa planiranom naknadom za rad.
Usaglašenost plana rada sa planiranom naknadom za rad, ceni filijala na ĉijem je podruĉju sedište ZZZR uz
prethodno mišljenje Instituta "Batut".
Član 64
Filijala moţe zakljuĉiti ugovor o snabdevanju osiguranih lica lekovima sa Liste lekova i odreĊenim
pomagalima sa apotekom koja nije u Planu mreţe pod uslovima iz ĉlana 61. stav 1. ovog pravilnika.
Član 65
Za potrebe osiguranih lica, filijala moţe zakljuĉiti ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja nije u Planu mreţe
i privatnom praksom o propisivanju lekova sa Liste lekova, ali samo ukoliko pruţaju zdravstvenu zaštitu iz
delatnosti doma zdravlja, odnosno obavlja odreĊene poslove iz primarne zdravstvene zaštite.
Ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja nije u Planu mreţe i privatnom praksom, zakljuĉuje se za
propisivanje lekova iz oblasti: opšte medicine, ginekologije, pedijatrije i stomatologije.
Filijala je u obavezi da prati i analizira potrošnju lekova propisanih od strane lekara u zdravstvenoj ustanovi
koja nije u Planu mreţe i privatnoj praksi sa kojima je zakljuĉen ugovor.
VI UGOVARANJE RADI SNABDEVANJA OSIGURANIH LICA MEDICINSKOTEHNIĈKIM POMAGALIMA
Član 66
Republiĉki zavod obezbeĊuje snabdevanje osiguranih lica medicinsko-tehniĉkim pomagalima u 2010. godini,
koja su utvrĊena opštim aktom Republiĉkog zavoda kojim se ureĊuje pravo na pomagala, a do visine
sredstava utvrĊenih Finansijskim planom.
Najviše cene medicinsko-tehniĉkih pomagala, koja se obezbeĊuju osiguranim licima na teret sredstava
obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrĊene su u pregledu medicinsko-tehniĉkih pomagala, koji je
odštampan uz ovaj pravilnik i ĉine njegov sastavni deo.
Republiĉki zavod utvrĊuje listu dobavljaĉa koji osiguranim licima Republiĉkog zavoda obezbeĊuju medicinskotehniĉka pomagala, koja u pogledu kvaliteta i cene odgovaraju kvalitetu i cenama medicinsko-tehniĉkim
pomagalima utvrĊenim opštim aktom Republiĉkog zavoda.
Lista dobavljaĉa iz stava 3. ovog ĉlana, utvrĊuje se na osnovu ponude koju dobavljaĉi dostavljaju
Republiĉkom zavodu.
Dobavljaĉ uz ponudu dostavlja dokaz o ispunjenju propisanih uslova za obavljanje delatnosti.
VII UGOVARANJE RADI OBEZBEĐIVANJA CENTRALIZOVANOG
SNABDEVANJA VAKCINAMA I IMUNOBIOLOŠKIM PREPARATIMA
Član 67
Radi realizacije objedinjenog plana imunizacije koji utvrĊuje Institut "Batut", u skladu sa Pravilnikom o
imunizaciji, Republiĉki zavod zakljuĉuje sa tom zdravstvenom ustanovom ugovor o obezbeĊivanju
centralizovanog snabdevanja vakcinama i imunobiološkim preparatima (osim za antirabiĉnu zaštitu)
zdravstvenih ustanova na podruĉju Republike.
Član 68
Republiĉki zavod zakljuĉuje sa Zavodom za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" ugovor radi sprovoĊenja
kontinuirane nabavke i distribucije vakcina protiv besnila i humanog antirabiĉnog imunoglobulina (seruma)
zdravstvenim ustanovama - antirabiĉnim stanicama na podruĉju Republike Srbije.
Nabavku vakcina i seruma iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvena ustanova sprovodi u skladu sa zakonom kojim
se ureĊuju javne nabavke.
VIII FAKTURISANJE, NAĈIN PLAĆANJA I OBRAĈUN PRIPADAJUĆE
NAKNADE ZA IZVRŠENE ZDRAVSTVENE USLUGE
1. Fakturisanje i način plaćanja zdravstvenih usluga
Član 69
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu u elektronskoj formi koju je utvrdio
Republiĉki zavod, za pruţene zdravstvene usluge, na naĉin i u rokovima kako je to utvrĊeno uputstvom o
fakturisanju zdravstvenih usluga, lekova na recept i pomagala koja se izdaju preko apoteke.
Član 70
Davalac zdravstvenih usluga duţan je da od osiguranog lica naplati propisani iznos uĉešća osiguranih lica u
troškovima zdravstvene zaštite.
Član 71
Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu za pruţene zdravstvene usluge,
pojedinaĉno za svako osigurano lice kod kojeg je nastupila bolest, povreda ili smrt, koji su prouzrokovani
upotrebom motornog vozila, u tuĉi, nesprovoĊenjem mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu (povreda na
radu ili profesionalna bolest) i dr., a u cilju pokretanja postupka za naknadu štete Republiĉkom zavodu, u
smislu odredbi Zakona.
Član 72
Ugovorom sa davaocima zdravstvenih usluga, po pravilu, utvrĊuje se plaćanje zdravstvenih usluga otkupom
plana rada u okviru sredstava utvrĊenih predraĉunom.
Za izvršenje plana rada iz stava 1. ovog ĉlana davalac zdravstvenih usluga o izvršenim zdravstvenim
uslugama dostavlja fakture.
Za odreĊene vrste zdravstvenih usluga ili u odreĊenim sluĉajevima predviĊenim ovim pravilnikom, plaćanje se
moţe vršiti sredstvima koja su iznad sredstava utvrĊenih predraĉunom sredstava, a u okviru sredstava
utvrĊenih Finansijskim planom Republiĉkog zavoda, po cenama pojedinaĉnih zdravstvenih usluga, paušalno,
po cenama - naknadama iz ovog pravilnika i naknadom troškova u stvarnom iznosu.
2. Obračun naknade zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za izvršene zdravstvene
usluge
Član 73
Obraĉun pripadajućih naknada po zakljuĉenom ugovoru vrši filijala na ĉijem je podruĉju sedište zdravstvene
ustanove, po isteku kalendarskog tromeseĉja kumulativno za protekli period od poĉetka godine, kao i po
isteku godine koji se utvrĊuje kao konaĉan godišnji obraĉun.
Obraĉun sredstava iz stava 1. ovog ĉlana vrši se za šest meseci i po konaĉnom obraĉunu, na osnovu:
1) ocene izvršenja plana rada zdravstvenih usluga koju daje filijala iz stava 1. ovog ĉlana;
2) izvršenih i fakturisanih zdravstvenih usluga, izdatih lekova na recept, ostalih preuzetih obaveza;
3) ostvarivanja Finansijskog plana Republiĉkog zavoda za godinu za koju su zakljuĉeni ugovori;
4) izveštaja o kontroli izvršavanja ugovornih obaveza.
Obraĉun sredstava iz stava 1. ovog ĉlana za devet meseci vrši se na osnovu parametara iz stava 2. taĉ. 2., 3.
i 4. ovog ĉlana.
Član 74
Naknada, utvrĊena predraĉunom, umanjuje se za iznos planiranog uĉešća u troškovima zdravstvene zaštite
koji je predviĊen predraĉunom sredstava.
Član 75
Konaĉan obraĉun naknade zdravstvenoj ustanovi za 2010. godinu utvrĊuje se u roku od 45 dana po isteku
godine.
Ukupnu naknadu zdravstvenoj ustanovi ĉini naknada na osnovu zakljuĉenog ugovora koja obuhvata naknadu
utvrĊenu predraĉunom sredstava za 2010. godinu i naknadu koja se obezbeĊuje pored sredstava utvrĊenih
predraĉunom, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.
Konaĉnim obraĉunom zdravstvenoj ustanovi utvrĊuje se ukupna naknada i to za:
- plate - u visini isplaćenih sredstva za ovu namenu i obraĉunatih poreza i doprinosa, za ugovoreni broj
radnika, shodno propisima kojima se reguliše oblast obraĉuna i isplate zarada zaposlenih u zdravstvenim
ustanovama, a najviše do visine sredstava za ovu namenu utvrĊenih zdravstvenoj ustanovi zakljuĉenim
ugovorom;
- prevoz - u visini isplaćenih sredstava za prevoz i obraĉunatih poreza za ugovoreni broj radnika koji koriste
prevoz za dolazak i odlazak sa rada, a najviše do visine ugovorenih sredstava za ovu namenu utvrĊenu
zdravstvenoj ustanovi zakljuĉenim ugovorom;
- ostale indirektne troškove (ostale materijalne troškove, ostale troškove i troškove za energente) i troškove
ishrane bolesnika - u visini vrednosti ovih troškova iskazanih u primljenim fakturama u zdravstvenoj ustanovi,
a najviše do visine ugovorenih sredstava za ove namene;
- lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, krv i produkti od krvi, citostatike sa liste (Lista B i Lista C),
ugradni materijal i materijal za dijalizu i lekovi - u visini vrednosti utroška ovih lekova i medicinskih sredstava u
zdravstvenoj ustanovi iskazanih u izveštajima (fakturama) zdravstvene ustanove, a najviše do ugovorenih
sredstava. Cene utrošenog materijala za dijalizu priznaju se u visini postignutoj u postupku javne nabavke, a
najviše do cena utvrĊenih odlukom o cenama materijala za dijalizu;
- sredstva za lekove, medicinska sredstva i sredstva za ostale namene koja su zdravstvenoj ustanovi ovim
pravilnikom utvrĊena iznad naknade odreĊene Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, priznaju se u visini
vrednosti ispostavljenih faktura po osiguranom licu, odnosno u visini stvarnih troškova ili po cenama kako je to
definisano ovim pravilnikom.
Institutu "Batut" i Zavodu za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" utvrĊuje se naknada za vakcine u visini vrednosti
preuzetih i dokumentovanih isporuka u okviru ugovora zakljuĉenog sa ovim zdravstvenim ustanovama.
Član 76
Zdravstvena ustanova koja pruţa stomatološke usluge na primarnom nivou, ukljuĉujući preventivne
stomatološke usluge, ugovorenu naknadu za 2010. godinu pravda dostavljanjem fakture za pruţene
stomatološke usluge najmanje u vrednosti 65% ugovorene naknade, a zdravstvene ustanove sa podruĉja
opština Bujanovac, MedveĊa i Preševo ugovorenu naknadu pravdaju ispostavljanjem faktura za izvršene
usluge najmanje u vrednosti 50% ugovorene naknade. Preostali deo do visine vrednosti ugovorene naknade
ĉini vrednost otkupa plana rada za pruţanje hitnih stomatoloških usluga.
Zdravstvenoj ustanovi koja nije pruţila i fakturisala stomatološke usluge u vrednosti 65% ugovorene naknade,
naknada se srazmerno umanjuje za vrednost neizvršenih usluga.
Zdravstvene ustanove iz ĉlana 22. stav 4. i ĉlana 62. ovog pravilnika, ugovorenu naknadu za 2010. godinu
pravdaju dostavljenim fakturama za pruţene stomatološke usluge.
Naknada po konaĉnom obraĉunu zdravstvenoj ustanovi iz ĉlana 24. ovog pravilnika ne zavisi od izvršenog
obima rada hitne stomatološke zdravstvene zaštite utvrĊenog planom rada zdravstvene ustanove.
Zdravstvenim ustanovama sa podruĉja AP Kosovo i Metohija naknada za stomatološke usluge utvrĊuje se u
visini ugovorene naknade.
Član 77
U toku godine zdravstvena ustanova moţe vršiti promenu namene dela sredstava u okviru ugovorenih
namena, a do visine ugovorene naknade.
Promena namene sredstava iz stava 1. ovog ĉlana ne moţe se vršiti sa ciljem da se na teret drugih
ugovorenih namena uvećaju sredstva za plate zaposlenih.
Ne moţe se u korist drugih namena vršiti promena namene sredstava za:
1) sve vrste ugradnog materijala;
2) materijal za dijalizu;
3) krv i labilne produkte od krvi;
4) citostatike sa Liste B, Liste C i lekove za hemofiliju;
5) javne nabavke koje u ime i za raĉun zdravstvene ustanove sprovodi Republiĉki zavod;
6) stomatološku zdravstvenu zaštitu koja se pruţa na primarnom nivou.
Izuzetno, moţe se vršiti promena namene sredstava za krv i labilne produkte od krvi i to samo u korist
sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi.
U okviru sredstava za ugradni materijal moţe se vršiti promena namene sredstava za jednu vrstu ugradnog
materijala u korist druge vrste ugradnog materijala.
Ako je zdravstvena ustanova ostvarila uštede u sredstvima za plate, moţe se vršiti promena namene tih
sredstava u korist sredstava za prevoz na rad i sa rada.
Član 78
Konaĉan obraĉun naknade zdravstvenoj ustanovi sprovodi filijala koja je zakljuĉila ugovor.
Na konaĉan obraĉun zdravstvena ustanova u roku od pet dana, od dana dostavljanja, moţe staviti prigovor o
kojem filijala odluĉuje u roku od tri dana od dana prijema i o konaĉnom predlogu obaveštava zdravstvenu
ustanovu.
Član 78a
Zdravstvena ustanova moţe, u postupku sprovoĊenja konaĉnog obraĉuna za 2010. godinu podneti, filijali sa
kojom je zakljuĉila ugovor, zahtev za ostvarivanje prava na stimulaciju pod sledećim uslovima:
1) ako ostvari plan rada za tekuću godinu;
2) ako nije imala zahteva za povraćaj sredstava, u smislu ĉlana 6. ovog pravilnika;
3) ako nije imala nenamenskog trošenja sredstava; i
4) ako nema neizmirene, a dospele obaveze na dan 31. decembra 2010. godine.
Filijala koja je zakljuĉila ugovor sa zdravstvenom ustanovom utvrĊuje postojanje uslova iz stava 1. ovog ĉlana.
Odluku o dodeli sredstava stimulacije zdravstvenoj ustanovi donosi filijala.
Sredstva za stimulaciju su sredstva koja se utvrde kao razlika ukupne naknade ugovorene sa zdravstvenom
ustanovom za 2010. godinu i priznatih sredstava zdravstvenoj ustanovi po sprovedenom konaĉnom obraĉunu
za 2010. godinu.
Sredstva iz prethodnog stava zdravstvena ustanova moţe koristiti iskljuĉivo za nabavku lekova, sanitetskog i
medicinskog potrošnog materijala, ugradnog materijala i za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite u
zdravstvenoj ustanovi.
Izveštaj o namenskoj upotrebi sredstava stimulacije zdravstvena ustanova dostavlja filijali sa kojom je
zakljuĉila ugovor.
Član 79
Zavod za hitnu medicinsku pomoć i zdravstvene ustanove sa podruĉja AP Kosovo i Metohija naknadu
utvrĊenu ugovorom pravdaju izveštajem (fakturom) o izvršenim uslugama u visini obraĉunate naknade za
plate, prevoz i indirektne troškove ĉija je vrednost srazmerna ugovorenoj naknadi.
Zdravstvenoj ustanovi, iz stava 1. ovog ĉlana, troškovi za lekove i medicinska sredstva priznaju se u visini
stvarnih troškova, a najviše do ugovorenog iznosa.
Član 80
U toku godine Republiĉki zavod, odnosno filijala moţe zdravstvenoj ustanovi u okviru ugovorene naknade po
predraĉunu sredstava, a prema dinamici ostvarenih prihoda, obezbediti sredstva putem avansa.
IX IZMENE UGOVORA
Član 81
Ugovorne strane imaju pravo da pokrenu inicijativu za izmenu zakljuĉenog ugovora.
Ako postupak za izmenu ugovora pokreće davalac zdravstvenih usluga, obrazloţenu inicijativu dostavlja
Filijali sa kojom je zakljuĉio ugovor, koja zajedno sa svojim obrazloţenim mišljenjem i analizom, predlog za
izmenu ugovora dostavlja Direkciji Republiĉkog zavoda.
U sluĉaju prihvatanja inicijative iz stava 2. ovog ĉlana, sa davaocem zdravstvenih usluga zakljuĉuje se ugovor
o izmeni ugovora o pruţanju i finansiranju zdravstvene zaštite.
X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 82
Do donošenja kadrovskog plana iz ĉlana 8. ovog pravilnika, broj ugovorenih radnika je broj radnika na dan 10.
decembra 2009. godine, iz aplikativnog softvera Republiĉkog zavoda, koji ne moţe biti veći od broja
ugovorenih radnika iz kadrovskog plana za 2009. godinu.
Član 83
Za organizacione jedinice zdravstvenih ustanova, koje u toku 2010. godine, promene pravni status
(pripajanjem, odvajanjem ili podelom), odnosno koje se konstituišu kao novi pravni subjekti upisom u sudski
registar, naknada se utvrĊuje na osnovu kriterijuma iz ovog pravilnika, a prema tipu zdravstvene ustanove.
Visinu naknade, kao osnov za zakljuĉivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz stava 1. ovog ĉlana,
utvrĊuje filijala, po sprovedenom obraĉunu za period za koji se ugovara zdravstvena zaštita, a do visine
sredstava koja su pre statusne promene zdravstvenoj ustanovi utvrĊena, po namenama, predraĉunom
sredstava.
Na osnovu utvrĊene naknade iz stava 2. ovog ĉlana, filijala zakljuĉuje sa novim pravnim subjektom ugovor, na
osnovu koga će se izvršiti izmena u predraĉunu sredstava.
Član 84
Rok za zakljuĉivanje ugovora po ovom pravilniku je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Ukoliko davalac zdravstvenih usluga ne zakljuĉi ugovor o pruţanju zdravstvene zaštite iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja do roka utvrĊenog u stavu 1. ovog ĉlana, zdravstvenoj ustanovi i drugom davaocu
zdravstvenih usluga iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja plaćaće se samo troškovi pruţenih
zdravstvenih usluga hitne medicinske pomoći, u skladu sa ĉlanom 183. stav 1. Zakona.
Član 85
Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Sluţbenom glasniku RS".
Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima
zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2010. godinu
("Sl. glasnik RS", br. 100/2010)
Član 11
Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije".
PREDRAČUN SREDSTAVA ZA 2010. GODINU
iznosi u 000 dinara
Materi
Plate i
Sanite jal za
Lekovi
naknad Prevo
tski i dijaliz
na
UKUPNA
e plata
z
Lekovi
medici u i
Ostali
Krv i
recept
NAKNAD
sa zaposl
u
nski lekovi Ishra
indirek
labilni
i
A
Naziv
doprin enih
zdravst
potroš za
na
Partici
RB
tni
produ
poma
UMANJE
ustanove osima na
venoj
ni i bolesti boles
pacija
troško
kti od
gala
NA ZA
na posao
ustano
ugrad krvi i nika
vi
krvi
preko
PARTICI
teret
i sa
vi
ni
krvotv
apotek
PACIJU
poslod posla
materij ornih
a
avca
al
organ
a
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
Dom
zdravlja
Baĉka
Topola
Dom
zdravlja
Mali IĊoš
Dom
zdravlja
Subotica
Opšta
bolnica
Subotica
Apoteka
5 Subotica
I Subotica
171,23
34,25
6,669
7
5
4,936
233 3,455
41,953 1,470 9,301
1,424
1,075
394,24 11,67 76,16
17,879
0
2
8
13,47
1
929,14 33,05 176,2 146,11 22,29 146,1 50,00 30,56
3
6
94
5
1
58
2
2
119,5
24,469
81
34,42
4
316,554
7,597
82,050
10,237
503,193
13,190 1,520,431
448,4
85,183 363,219
02
1,536, 52,86 296,0 170,35 22,52 164,1 50,00 31,21 602,4 140,67
2,785,447
573
7
18
4
4
59
2
9
07
6
Dom
6 zdravlja
657
68,447 5,127
12,44
8
Ţitište
Dom
14,87
7 zdravlja
92,970 2,460
6
Novi Beĉej
2,288
1,721
48,86
11,930
9
126,970
2,855
2,151
77,68
14,881
0
178,111
Dom
8 zdravlja
57,342 2,014
15,63
6
1,796
1,348
43,84
2
9,968
112,010
9
43,010 1,440 9,375
1,367
1,026
30,21
0
6,450
79,978
400,27 14,70 61,58
15,476
9
4
8
11,66
8
12,342
491,373
10
11
12
Seĉanj
Dom
zdravlja
Nova
Crnja
Dom
zdravlja
Zrenjanin
Opšta
bolnica
Zrenjanin
Specijalna
bolnica za
plućne
bolesti
Zrenjanin
793,23 30,14 190,5 148,73 10,47 108,4 66,05 25,52
9
8
74
7
7
13
7
7
95,236 3,953
14,63
0
9,044
63 4,181
5,774 1,367,398
8,310
454
134,963
453,9
79,228 374,763
91
1,550, 59,84 319,1 181,56 10,54 130,5 66,05 33,83 654,5 141,02
II Zrenjanin
2,865,566
523
6
27
3
0
08
7
7
92
7
Apoteka
13 Zrenjanin
Dom
14 zdravlja
15
16
17
18
Ada
Dom
zdravlja
Kanjiţa
Dom
zdravlja
Novi
Kneţevac
Dom
zdravlja
Ĉoka
Zdravstven
i centar
Senta
12,83
5
2,148
1,618
57,71
13,195
6
137,877
109,46
21,06
4,323
2
2
3,189
2,401
66,63
15,486
9
191,590
11,99
8
2,907
515 1,792
35,64
0
6,284
122,728
886 7,470
1,527
1,149
28,97
1
5,506
72,725
12,58 77,27
19,538
6
4
612,178
73,901 2,854
69,595 2,075
38,228
355,73
77,54
42,95
7,831
51,312 6,480
4
5
4
4,490
Zdravstve
ni centar 317,78
59,46
29,81 36,35
19
6,307
32,717 2,647
7,193
Kikinda (I6
5
7
8
VII)
Opšta
bolnica
158,47
32,30
19,13 25,97
20
6,187
26,867 1,891
5,435
Kikinda
6
5
9
0
(VIII-XII)
Dom
zdravlja
12,80
21
66,142 2,467
3,239
2,828
Kikinda
6
(VIII-XII)
Specijalna
22,74
bolnica za 121,04
22 psihijatrijsk
2,334
19,062
0
5
e bolesti
1,431
16,62
2
3,852
488,438
1,345
274,925
1,405
86,077
183,234
Novi
Kneţevac
Apoteka
23 Kikinda
III Kikinda
192,0
34,194 157,882
76
1,310, 35,26 258,2 142,96 11,53 103,1 62,32 46,32 458,3 100,80
2,327,654
364
4
31
8
3
29
8
6
16
5
Dom
24 zdravlja
25
26
27
28
29
30
31
Alibunar
Dom
zdravlja
Bela Crkva
Dom
zdravlja
Kovaĉica
Dom
zdravlja
Kovin
Dom
zdravlja
Opovo
Dom
zdravlja
Plandište
Opšta
bolnica
Vršac
Dom
zdravlja
Vršac
91,554 4,036
16,87
2
2,761
2,077
60,24
14,256
3
163,287
73,211 1,625
13,76
7
2,188
1,645
57,19
13,539
3
136,090
91,698 2,023
16,46
9
3,258
2,453
72,90
20,477
3
168,327
123,87
21,07
7,505
6
0
4,035
3,036
89,61
19,025
8
230,115
47,453 2,242 8,398
1,284
968
31,94
9
5,925
86,369
15,26
5
1,432
1,080
47,65
4
9,581
104,855
363,64
54,85
38,60 38,82 12,45
7,779
61,321 2,634
8
6
8
6
6
2,766
577,362
149,00
22,18
4,672
9
1
3,629
183,677
2,479
294,996
10,245
403,828
47,570 1,435
6,524
4,920
Zdravstve
ni centar 210,63
26,58
17,92
32
7,361
21,668 2,139
6,298 4,862
Panĉevo
8
2
7
(I-II)
Dom
zdravlja
324,73 13,93 52,95
33
12,675
9,773
Panĉevo
9
5
1
(III-XII)
Opšta
bolnica
743,99 30,40 95,59 136,64 10,69 98,87 69,27 25,01
34
Panĉevo
0
0
9
1
5
1
4
8
(III-XII)
Specijalna
bolnica za
18,23
35 plućne
93,721 1,876
11,311
9
bolesti
Bela Crkva
Specijalna
bolnica za
291,26 11,45 78,46
36 psihijatrijsk
33,959
3
1
3
e bolesti
Vršac
Specijalna 305,45
37 bolnica za
1
8,591
73,47
34,484
8
2,151 1,208,337
3,208
15,59
1
689
143,257
2,174
46,68
0
308
463,682
3,975
52,88
4
120
478,743
psihijatrijsk
e bolesti
Kovin
Apoteka
38 Panĉevo
Apoteka
39 Vršac
IV Pančevo
Dom
40 zdravlja
41
42
43
44
Apatin
Dom
zdravlja
Kula
Dom
zdravlja
Odţaci
Dom
zdravlja
Sombor
Opšta
bolnica
Sombor
Apoteka
45 Sombor
V Sombor
427,0
80,027 347,063
90
160,3
29,570 130,790
60
2,957, 104,9 514,1 333,54 15,46 190,7 114,3 157,4 947,0 214,78
5,120,778
821
31
90
1
8
15
98
91
10
7
113,98
29,99
1,757
0
1
3,951
2,976
90,38
22,229
7
220,813
172,07
30,49
3,827
2
8
5,700
4,297
147,6
32,683
84
331,395
152,17
32,88
6,541
7
7
4,836
3,290
111,5
25,324
18
287,390
273,32
46,42
9,041
11,551
2
5
8,702
6,932
342,109
1,465
881,04 19,30 198,7 172,95 15,79 108,4 57,02 36,95
7
1
58
4
8
03
3
1
6,975 1,483,260
319,2
65,421 253,797
18
1,592, 40,46 338,5 198,99 15,79 127,6 57,02 38,41 668,8 159,56
2,918,764
598
7
59
2
8
68
3
6
07
4
Dom
46 zdravlja
52,165 2,100
11,85
1
1,926
1,447
47
230,08
35,04
6,007
3
0
8,101
5,544
43,762 2,845 7,813
1,727
1,301
41,21
8
9,025
89,641
13,62
7
1,840
1,388
47,98
13,657
8
112,338
152,80
27,26
5,601
7
0
4,749
3,572
101,6
24,661
93
271,021
89,449 3,300
13,67
5
3,119
2,354
52,82
11,198
9
153,528
62,776 2,597
10,20
4
2,023
1,522
50,42
10,472
1
119,071
78,195 2,492
12,04
4
3,385
2,552
81,73
19,719
5
160,684
48
49
50
51
52
53
Baĉ
Dom
zdravlja
Baĉka
Palanka
Dom
zdravlja
Baĉki
Petrovac
Dom
zdravlja
Beoĉin
Dom
zdravlja
Beĉej
Dom
zdravlja
Ţabalj
Dom
zdravlja
Srbobran
Dom
zdravlja
Temerin
58,461 2,691
39,78
6
32,37
4
8,147
101,128
178,8
44,950
73
451,072
Dom
54 zdravlja
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Titel
Dom
zdravlja
Novi Sad
Zavod za
hitnu
medicinsk
u pomoć
Novi Sad
Dom
zdravlja
Vrbas
Opšta
bolnica
Vrbas
Specijalna
bolnica za
reumatske
bolesti
Novi Sad
Institut za
onkologiju
Vojvodine,
Sremska
Kamenica
Institut za
plućne
bolesti
Vojvodine,
Sremska
Kamenica
Institut za
kardiovask
ularne
bolesti
Vojvodine,
Sremska
Kamenica
Institut za
zdravstven
u zaštitu
dece i
omladine
Vojvodine,
Novi Sad
Klinika za
stomatolog
iju
Vojvodine,
Novi Sad
Kliniĉki
centar
Vojvodine
Novi Sad
66 Zavod za
49,645 2,038 9,349
38,43
10,412
6
1,855
1,398
983,49 35,36 114,4
41,256
2
6
07
31,15
7
34,824 1,170,854
200,37
34,91
7,422
7
3
2,087
2,281
247,080
160,10
24,23
5,424
6
2
5,433
4,089
370,81 11,56 68,47
11,97 82,49 34,35 24,44
84,796
5
9
3
0
9
1
4
70,088 2,642
11,75
7
5,289
193,995
2,444
686,473
92,563
165
9,040
1,601
436,82 19,36 200,2 516,45
93,05
7,347
5
8
14
8
5
26,01
9
2,189 1,297,097
446,14 20,99 184,1 141,51
98,60
6,773
9
9
26
5
7
31,58
4
1,582
454,14 20,87 278,0 146,26 22,86 638,6
1
3
96
4
9
20
23,20
6
12,677 1,571,392
618,12 30,74 109,2 158,60 11,37 97,56
38,21
7,073
7
0
27
6
5
4
7
1,070,929
66,643 1,480 7,495
472
92,309
991
2,455
2,240, 98,46 637,5 734,73 79,60 662,3 93,34 65,50
903
0
18
7
4
65
7
3
31,361 1,212 4,141
1,356
1,035
372
928,171
78,692
20,871 4,591,566
177
38,928
zdravstven
u zaštitu
radnika
Novi Sad
Zavod za
zdravstven
67 u zaštitu
51,458 1,472 5,487
studenata
Novi Sad
Apoteka
68 Novi Sad
Apoteka
69 Vrbas
VI Novi Sad
Dom
3,292
1,162
8
62,863
1,127, 224,41
902,971
383
2
152,0
30,159 121,864
23
6,947, 286,6 1,820, 1,865,9 139,9 1,736, 167,1 218,0 1,912, 488,84 14,606,23
828
98
949
88
38
132
45
13
385
6
0
70 zdravlja
185,81
31,94
8,103
7
8
5,747
4,333
142,6
34,512
03
344,039
71
77,318 4,727
16,97
3
2,292
1,725
44,60
12,346
7
135,296
209,83
38,57
6,314
8
3
6,779
5,103
168,8
39,905
74
396,305
38,145
944 8,757
1,355
1,019
28,29
6
6,260
72,256
224,65
42,39
6,879
0
1
7,555
5,700
150,1
36,570
72
400,777
143,63
22,63
4,125
2
3
4,374
3,290
97,45
20,143
7
255,368
276,47 12,87 37,44
10,065
4
6
2
7,577
4,628
339,806
72
73
74
75
76
77
78
VII
InĊija
Dom
zdravlja
Pećinci
Dom
zdravlja
Ruma
Dom
zdravlja
Irig
Dom
zdravlja
Stara
Pazova
Dom
zdravlja
Šid
Dom
zdravlja
Sremska
Mitrovica
Opšta
bolnica
Sremska
Mitrovica
Apoteka
Sremska
Mitrovica
729
687,86 27,68 103,0 103,11
106,1 109,2 21,41
4,631
9
4
90
3
46
62
1
5,676 1,157,530
275,4
53,419
82
222,063
Sr.
1,843, 71,65 301,8 141,28
134,8 109,2 22,14 907,4 213,45
4,631
3,323,440
Mitrovica
743
2
07
0
93
62
0
91
9
Dom
79 zdravlja
123,24
15,72
1,926
2
1
3,800
2,856
Bogatić
Dom
12,85
80 zdravlja
75,878 560
3,418
1,968
1,322
7
Ljubovija
Zdravstven
81 i centar
930,67 19,86 136,3 105,04 12,28 64,09 55,90 24,14
2,355
145,190
1,856
94,147
15,252 1,333,073
Loznica
82
83
84
85
Dom
zdravlja
Vladimirci
Dom
zdravlja
Koceljeva
Dom
zdravlja
Šabac
Opšta
bolnica
Šabac
Apoteka
86 Loznica
Apoteka
87 Šabac
VIII Šabac
3
9
22
0
59,553 2,778 9,309
2,269
1,709
1,926
73,692
52,748 1,213 8,518
1,752
1,319
1,689
63,861
364,23
47,32
6,600
14,418
9
6
10,87
8
9,132
434,329
1
6
2
850,99 10,96 139,9 131,81 10,33 98,23 77,44 35,57
9
2
86
6
2
6
3
2
82,812 2,339
13,12
8
3,424
2,573
Ub
Zdravstven
1,313, 13,85 205,7 179,80 12,87 137,1 74,12 34,13
89 i centar
926
5
58
2
3
34
1
8
Valjevo
Apoteka
90 Valjevo
Dom
91 zdravlja
Lajkovac
IX Valjevo
92
93
94
95
96
10,309 1,345,037
335,6
56,153 279,471
24
571,6
97,010 474,625
35
2,457, 43,90 370,0 262,51 22,61 181,0 133,3 61,03 907,2 195,68
4,243,425
332
8
39
3
4
57
49
6
59
2
Dom
88 zdravlja
2
63,207 3,132
10,06
3
1,869
1,408
2,625
101,651
20,283 1,951,324
494,6
88,767
73
405,906
1,436
78,243
1,459, 19,32 228,9 185,09 12,87 141,1 74,12 34,13 494,6 113,11
2,537,124
945
6
49
5
3
15
1
8
73
1
Zdravstven
894,36 19,13 127,4 103,97
75,62 54,93 20,04
i centar
7,107
19,656 1,282,993
Smederev
6
7
75
1
3
0
0
o
Opšta
bolnica
"Stefan
438,83 13,36 64,32
33,49 38,56 15,75
Visoki"
66,082 6,865
3,015 674,275
7
1
0
9
8
8
Smederev
ska
Palanka
Apoteka
150,8
Smederev
32,403 118,447
ska
50
Palanka
Apoteka
346,4
Smederev
67,674 278,768
42
o
Apoteka
111,1
Velika
21,606
89,503
09
Plana
97 Dom
153,59 2,797 21,45
5,033
3,790
3,103
183,572
zdravlja
9
6
Velika
Plana
Dom
zdravlja
203,78
25,10
98 Smederev
5,315
0
6
ska
Palanka
X
99
100
101
102
103
Smedere
vo
Dom
zdravlja
Veliko
Gradište
Dom
zdravlja
Ţagubica
Zdravstven
i centar
Poţarevac
Dom
zdravlja
Ţabari
Zdravstven
i centar
Petrovac
6,508
4,902
2,898
242,713
1,690, 40,61 238,3 181,59 13,97 117,8 93,49 35,79 608,4 150,35
2,870,271
582
0
57
4
2
14
8
8
01
5
11,93
8
2,381
1,792
2,587
91,313
69,703 1,099 9,806
1,769
1,331 1,500
2,081
83,127
75,526 2,263
1,236, 25,36 150,4 116,20 10,70 116,5 114,7 44,15
810
0
74
1
6
11
14
2
52,556 2,474 7,571
1,550
1,166
265,08
41,45
14,20
6,319
25,701 1,229
3
6
1
5,845
21,169 1,793,759
1,536
63,781
5,557
354,277
583,4 117,57
465,829
01
2
Požareva 1,699, 37,51 221,2 147,60 11,93 135,0 116,2 49,99 583,4 150,50
XI
2,852,086
c
678
5
45
2
5
01
14
7
01
2
Apoteka
104 Poţarevac
105
106
107
108
109
110
111
Dom
zdravlja
Kragujeva
c
Zavod za
hitnu
medicinsk
u pomoć
Kragujeva
c
Dom
zdravlja
Batoĉina
Dom
zdravlja
Knić
Dom
zdravlja
Lapovo
Dom
zdravlja
Raĉa
Dom
zdravlja
Topola
518,96 13,19 58,34
23,008
6
6
4
17,33
2
16,953
613,893
136,57
22,35
2,348
3
4
1,247
999
756
162,765
57,616 1,224 7,569
1,557
1,171
1,316
67,821
10,38
7
2,062
1,548
1,933
68,875
821 5,555
1,118
840
717
43,233
48,746 1,894 6,541
1,613
1,212
1,132
58,874
12,56
8
3,165
2,376
3,248
104,271
54,579 2,232
35,616
85,712 3,698
112
113
114
115
116
XII
117
118
119
120
121
122
123
Zdravstven
353,94 11,90 47,67
34,46
i centar
27,317 1,229
4,593 6,262
8,872 478,510
AranĊelov
0
3
6
2
ac
Zavod za
zdravstven
157,15
20,63
u zaštitu
4,166
4,943
3,663
6,771 183,794
radnika
8
5
Kragujeva
c
Kliniĉki
1,688, 38,50 395,5 744,36 29,53 448,3 119,7 58,13
centar
15,403 3,507,416
Kragujeva
692
5
07
3
0
64
19
9
c
Apoteka
968,4 175,37
Kragujeva
793,040
17
7
c
Apoteka
153,5
AranĊelov
30,303 123,253
56
ac
Kragujev
ac
Dom
zdravlja
Despotova
c
Dom
zdravlja
Svilajnac
Dom
zdravlja
Ćuprija
Opšta
bolnica
Ćuprija
Dom
zdravlja
Rekovac
Dom
zdravlja
Jagodina
Opšta
bolnica
Jagodina
3,137, 79,98 587,1 810,39 30,75 511,9 124,3 64,40 1,121, 262,78
6,205,745
598
7
36
3
9
67
12
1
973
1
142,28
20,07
2,866
2
4
4,118
2,722
1,117
65,72
17,316
7
221,590
138,14
25,72
2,292
7
4
4,438
2,680
539
72,36
19,931
3
226,252
133,24
22,96
1,933
5
0
4,179
3,147
109,9
26,216
39
249,187
699,51
103,1
96,41 107,9 25,36
9,954
90,075 6,260
0
44
9
59
3
11,45
3
1,754
1,317
249,22
68,70
2,040
6
2
9,305
7,018
54,771 1,300
423,49
49,17
64,64
3,465
67,399 4,895
8
1
8
43,79
7
12,47
7
Apoteka
124 Jagodina
Zdravstven
7,829 1,130,855
8,667
105,725
7,025
329,266
4,094
621,459
284,2
55,066
72
229,206
164,0
41,337
98
735,795
125 i centar
447,60
57,20
45,45
7,396
43,833 4,020
3
8
3
XIII Jagodina
2,288, 31,24 358,4 225,10 15,17 223,4 107,9 47,01 740,1 187,48
3,849,335
282
6
36
1
5
04
59
7
96
1
Paraćin
Zdravstven
126 i centar
Bor
127 Dom
7,521
681,57 10,05 97,17
52,36 27,47 15,92
57,071 4,364
0
3
6
3
8
4
106,61 2,738 21,02
2,490
1,874
12,486
933,513
2,759
131,986
zdravlja
4
9
Majdanpek
Opšta
21,48
128 bolnica
74,568 2,153
9,785 418 7,444 3,969 2,376
3
Majdanpek
Zdravstven
429,59
62,70
26,00 21,80
129 i centar
4,199
39,948 3,223
8,611
3
4
5
0
Negotin
Zdravstven
310,18
69,33
21,39 12,77
130 i centar
4,651
34,518 2,469
6,809
5
8
5
2
Kladovo
Apoteka
131 Bor
XIV Bor
71,613 1,385
13,27
1
1,871
1,403
Boljevac
Zdravstven
321,51
43,73
22,09
133 i centar
8,437
22,961 1,801
5,009
7
0
1
Knjaţevac
Zdravstven
735,38 16,84 100,8
102,8 51,37 19,61
134 i centar
85,518 7,875
5
5
98
46
6
7
Zajeĉar
Apoteka
135 Zajeĉar
XV Zaječar
Zdravstven
136 i centar
Uţice
Apoteka
137 Uţice
XVI Užice
Zdravstven
138 i centar
Ĉaĉak
Dom
zdravlja
139 Gornji
Milanovac
Opšta
bolnica
140 Gornji
Milanovac
121,542
8,088
587,995
3,855
458,282
484,8 102,66
382,195
62
7
1,602, 23,79 271,7 143,81 10,47 109,0 66,01 33,72 484,8 130,50
2,615,513
530
4
30
2
4
81
9
0
62
9
Dom
132 zdravlja
654
2,301
87,242
7,537
418,009
12,355 1,108,005
533,6
99,252 434,445
97
1,128, 26,66 157,8 110,35
126,3 51,37 24,62 533,6 121,44
9,676
2,047,701
515
7
99
0
40
6
6
97
5
2,812, 57,72 438,6 305,03 28,74 270,1 85,95 55,92
448
9
06
7
5
60
1
8
36,063 4,018,541
939,8 157,70
782,178
81
3
2,812, 57,72 438,6 305,03 28,74 270,1 85,95 55,92 939,8 193,76
4,800,719
448
9
06
7
5
60
1
8
81
6
1,344, 23,81 201,0 147,86 12,35 131,5 63,21 26,99
827
5
26
4
1
17
6
4
160,57
32,20
4,711
9
1
4,972
203,186
2,925
396,595
Apoteka
571,3 104,55
23
9
466,764
Apoteka
170,1
31,391
82
138,791
141 Ĉaĉak
142 Gornji
Milanovac
XVI
Čačak
I
5,731
4,936
20,733 1,930,877
271,59
33,47
30,03
8,926
44,423 2,561
7
9
9
8,495
1,777, 37,45 266,7 198,01 14,91 166,4 63,21 35,48 741,5 164,58
3,136,213
003
2
06
8
2
92
6
9
05
0
Dom
143 zdravlja
127,55
22,30
1,892
5
2
144
669,40 14,22 112,5
56,19 40,43 13,96 224,6
71,334 4,802
50,242 1,157,281
9
0
57
0
6
4
11
145
146
147
Raška
Zdravstven
i centar
Novi Pazar
Zdravstven
i centar
Kraljevo
Dom
zdravlja
Vrnjaĉka
Banja
Specijalna
bolnica za
interne
bolesti
Vrnjaĉka
Banja
4,316
2,755
1,231
6,691 1,778,045
110,66
28,64
3,710
7
7
3,467
2,616
3,398
145,709
51,377 1,522 9,210
5,240
1,639
423
70,765
630,7 123,64
10
6
507,064
54,15
11,046
9
212,244
2,200
Apoteka
Dom
Tutin
XVI
Kraljevo
II
Dom
150 zdravlja
151
152
153
154
Trstenik
Zdravstven
i centar
Kruševac
Dom
zdravlja
Aleksandr
ovac
Dom
zdravlja
Varvarin
Dom
zdravlja
Ćićevac
138,46
9
927
18,75
7
5,514
3,361
2,103
2,286, 42,16 375,2 223,16 15,97 199,6 126,9 47,71 909,4 198,18
4,028,423
234
9
80
7
7
09
78
1
80
2
179,76
31,26
5,418
6
7
5,799
4,360
6,702
1,312, 12,40 206,5 146,71 12,94 122,4 87,66 29,36
286
2
34
3
9
76
4
5
101,63
25,80
1,633
7
6
3,837
2,694
10,61
2
2,295
725 8,228
1,226
66,120 1,009
39,990
643
Brus
XIX Kruševac
Dom
zdravlja
157 Gadţin
Han
Dom
158 zdravlja
86,511 1,742
21,04
8
2,544
18,982 1,911,407
133,508
1,725
2,213
79,548
924
1,074
50,019
743,8 129,57
03
3
614,230
1,909
112,343
Apoteka
Dom
219,908
2,742
155 Kruševac
156 zdravlja
157,315
1,188, 19,89 183,8 133,29 11,17 133,0 86,54 28,21
757
8
07
6
5
48
2
3
148 Kraljevo
149 zdravlja
2,736
1,764
643
1,786, 22,92 303,4 162,41 12,94 133,9 87,66 30,65 743,8 163,19
3,120,963
310
9
95
4
9
43
4
1
03
5
50,653 2,927 7,950
1,402
1,054
1,258
62,728
72,051 2,699 9,496
2,244
1,694
1,615
86,569
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Doljevac
Dom
zdravlja
Svrljig
Dom
zdravlja
Sokobanja
Dom
zdravlja
Niš
Dom
zdravlja
Merošina
Dom
zdravlja
Raţanj
Zdravstven
i centar
Aleksinac
Specijalna
bolnica za
psihijatrijsk
e bolesti
"Gornja
Toponica",
Niš
Zavod za
hitnu
medicinsk
u pomoć
Niš
Zavod za
zdravstven
u zaštitu
radnika
Niš
Zavod za
zdravstven
u zaštitu
studenata
Niš
Zavod za
plućne
bolesti i
tuberkuloz
u Niš
Specijalna
bolnica za
plućne
bolesti "
Ozren",
Sokobanja
Kliniĉki
71,718 1,407 8,324
2,208
1,660
1,696
83,621
13,22
4
2,305
1,732
57,00
12,577
0
142,471
844,23 25,43 83,89
32,357
9
2
2
24,39
5
22,861
987,454
59,351 3,804 8,548
1,723
1,295
1,363
73,358
44,747 3,044 7,266
1,272
957
1,271
56,015
78,992 1,795
340,73 12,89 47,48
20,15
29,965 2,800
0
7
1
4
6,680
6,498
454,209
405,53 15,62 79,78
29,873
4
7
3
4,058
50,37
2
11
585,236
271,66
54,86
7,581
8
7
8,370
3,646
412
345,720
209,48
18,51
5,081
3
3
9,223
6,949
8,524
240,725
27,038
440 2,042
2,223
647
4
32,386
45,601
871 4,305
1,756
1,552
870
53,215
111,79
20,18
2,506
14,141
5
0
5,395
717
161,961
8,661
2,586, 79,44 582,3 1,177,7 110,2 751,0 145,4 80,65
461
5
90
71
03
54
37
1
10,73
Klinika za 159,93
172 stomatolog
2,415
9,807 1,590 5,244
1,254
2
4
171 centar Niš
20,663 5,492,749
294
190,682
iju Niš
Apoteka
173 Niš
XX Niš
1,423, 246,35
1,177,441
798
7
5,379, 167,9 958,9 1,326,6 114,5 831,4 145,4 147,6 1,480, 326,99 10,226,54
993
71
95
40
93
86
37
18
798
1
0
Dom
104,12
17,51
1,414
0
9
Kuršumlija
174 zdravlja
Dom
175 zdravlja
70,060 1,098
10,37
4
4,318
2,893 5,544 1,098
2,001
134,905
1,643
1,235
1,480
82,930
2,105
84,357
9,165
971,128
Blace
Dom
11,35
176 zdravlja
68,418 3,022
2,092
1,572
8
ŢitoraĊa
Zdravstven
677,77 15,68 97,81
59,42 39,91 15,85
177 i centar
68,723 5,102
6
3
5
8
2
4
Prokuplje
Apoteka
178 Prokuplje
XXI
179
180
181
182
Prokuplj
e
Dom
zdravlja
Bela
Palanka
Zdravstven
i centar
Pirot
Dom
zdravlja
Babušnica
Dom
zdravlja
Dimitrovgr
ad
Apoteka
183 Pirot
XXI
Pirot
I
323,6
50,086 273,518
04
920,37 21,21 137,0
65,12 45,45 16,95 323,6
76,776 5,102
64,837 1,546,838
4
7
66
8
6
2
04
75,225 1,924
19,56
9
1,746
41,49
9
1,316
711,62 17,38 117,1
72,86 40,41 15,02
78,275 7,689
9
7
53
7
6
7
63,326 1,828
15,17
2
2,173
1,613
74,952 1,966
19,39
8
1,907
1,209
620
7,576
133,703
12,702 1,047,741
1,301
82,811
1,417
98,635
273,1
49,150 224,037
87
925,13 23,10 171,2
77,00 40,41 15,64 314,6
84,101 7,689
72,146 1,586,927
2
5
92
5
6
7
86
Dom
184 zdravlja
185
186
187
188
Bojnik
Dom
zdravlja
Leskovac
Dom
zdravlja
Vlasotince
Dom
zdravlja
MedveĊa
Opšta
bolnica
Leskovac
57,352 1,384 7,885
1,538
1,160
883
68,436
555,09 15,07 107,5
18,531
1
6
51
13,94
5
14,134
696,060
133,74
26,03
2,207
4
2
3,656
2,785
2,783
165,641
11,54
6
1,019
770
1,043
92,277
78,336 1,649
990,02 20,11 142,0 175,72
173,0 80,20 38,44
7,653
2
6
31
1
45
3
1
6,648 1,620,584
Apoteka
189 Leskovac
Dom
190 zdravlja
Lebane
XXI Leskova
II c
Zdravstven
191 i centar
192
193
194
195
196
197
Vranje
Dom
zdravlja
Bosilegrad
Dom
zdravlja
Bujanovac
Dom
zdravlja
Preševo
Dom
zdravlja
Vladiĉin
Han
Zdravstven
i centar
Surdulica
Specijalna
bolnica za
plućne
bolesti
Surdulica
Apoteka
198 Vranje
Apoteka
199 Bujanovac
XXI
Vranje
V
Dom
200 zdravlja
108,88
7
740
11,44
1
2,659
763,1 142,35
42
4
620,788
2,547
123,196
2,016
1,923, 41,17 306,4 203,12
193,7 80,20 38,44 763,1 170,39
7,653
3,386,982
432
2
86
4
21
3
1
42
2
1,064, 13,14 141,1 103,29
117,0 65,99 22,23
9,032
430
3
98
2
95
1
5
52,903
44 8,271
1,609
1,164
244,34
28,72
4,709
7
6
4,212
191,60
21,38
4,049
0
5
17,85
2
94,445
947
542
64,083
3,190
2,503
282,681
4,092
2,397
965
222,558
2,800
2,109
1,123
117,030
240,99
32,55
1,463
24,600
7
9
66,695
500
15,41
7
12,546 1,523,870
7,621
747
634
18,50
9
5,077
2,243
321,709
3,645
7,798
159
101,517
518,7
86,367 432,430
97
110,7
17,199
93,554
53
1,955, 24,85 265,4 148,22
148,1 65,99 35,74 629,5 123,64
9,779
3,159,432
417
5
08
6
09
1
4
50
7
133,45
13,89
1,775
2
4
5,599
3,602
158,322
Zveĉan
Zdravstven
1,298,
132,0
45,82 21,30
i centar
201 Kosovska
6,970
57,111 5,060
7,315
953
11
3
3
Mitrovica
Apoteka
153,4
202 Kosovska 63,736 570 1,144
63
Mitrovica
1,574,546
218,913
XX Kos.
1,496,
147,0
49,42 21,30
153,4
9,315
62,710 5,060
7,315
V Mitrovica
141
49
5
3
63
Dom
203 zdravlja
Barajevo
Dom
204 zdravlja
100,26
18,97
4,221
4
6
3,711
2,453
453,64 16,24 59,21
20,120
9
3
8
15,18
9
23,55
9
1,951,781
47,31
11,555
3
188,942
19,576
544,843
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
Voţdovac
Dom
zdravlja
Vraĉar
Dom
zdravlja
Grocka
Dom
zdravlja
Zvezdara
Dom
zdravlja
Zemun
Dom
zdravlja
Lazarevac
Dom
zdravlja
Mladenova
c
Dom
zdravlja
Novi
Beograd
Dom
zdravlja
Obrenovac
Dom
zdravlja
Palilula
Dom
zdravlja
Rakovica
Dom
zdravlja
Savski
Venac
Dom
zdravlja
Sopot
Dom
zdravlja
Stari Grad
Dom
zdravlja
Ĉukarica
Specijalna
bolnica za
interne
bolesti
Mladenova
c
Specijalna
bolnica za
cerebralnu
paralizu i
231,71
43,92
7,105
9
1
8,056
6,078
5,491
291,388
270,13 11,92 38,06
4
5
4
9,176
6,935
149,4
33,073
86
452,647
411,25 11,40 62,87
18,312
8
0
0
13,83
4
13,339
504,335
547,86 20,71 76,75
24,259
9
0
2
18,36
2
19,207
668,745
279,75 13,16 44,44
4
4
6
9,814
6,121
4,720
349,348
185,90
23,93
8,366
0
5
6,787
5,124
179,8
38,630
31
371,313
574,81 20,18 82,11
26,116
3
0
6
19,73
0
36,183
686,772
257,24
36,82
7,739
9
2
9,477
6,586
145,8
36,791
97
470,257
515,19 16,94 68,86
21,323
8
8
1
16,12
4
16,582
621,872
280,31
33,23
9,662
13,390
3
3
10,11
7
11,541
335,174
205,08
29,33
6,194
8
3
9,701
4,172
6,923
247,565
15,97
4
2,564
1,935
47,71
10,159
8
148,764
340,70 11,52 39,49
2
4
0
7,743
5,839
11,641
393,657
453,43 14,88 64,61
22,343
9
4
9
16,87
1
20,869
551,287
87,149 3,583
769
43,27
8
119,70
20,79
4,513
3
3
9,311
811 5,067
46,10
6,726
6
777
212,253
143,95
24,89
5,538
5
1
1,296
1,483
4,455
62
181,556
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
razvojnu
neurologiju
Institut za
neonatolog
iju
Specijalna
bolnica za
cerebrovas
kularne
bolesti
"Sveti
Sava"
Gradski
zavod za
hitnu
medicinsk
u pomoć
Gradski
zavod za
koţnoveneriĉne
bolesti
Gradski
zavod za
gerontologi
ju
Gradski
zavod za
plućne
bolesti i
tuberkuloz
u
Specijalna
bolnica za
endemsku
nefropatiju
Lazarevac
Zavod za
zdravstven
u zaštitu
studenata
Zavod za
zdravstven
u zaštitu
radnika
Ministarstv
a
unutrašnjih
poslova
Specijalna
bolnica za
rehabilitaci
ju i
ortopedsku
protetiku
213,79
46,49
25,48
7,620
25,869 1,282
0
7
3
11,42
4
279,90 11,08 59,57
56,520
4
0
1
12,42
3
38,89
5
2,253
456,640
646,24 20,12 116,3
1
4
59
7,319
2,599
55,279 1,579 6,068
770
2,960
428
66,228
234,08
15,51
9,490
6
7
1,646
2,026
1,391
261,374
157,07
20,31
5,487
2
9
4,378
8,313
4,748
190,821
70,42
3,052
1
691
188,949
1,425
8
166,069
8,787
155,564
155
164,979
76,618 3,300
26,83
4
2,865 1,005 5,545
792,642
136,57
17,09
3,510
8
5
4,947
2,522
115,24
16,69
3,663
2
3
2,428
2,071
126,49
17,12
5,378
0
6
2,758
3,094
10,28
8
7,611
1,075
4,733
Specijalna 120,19
231 bolnica za
500
331,965
4
3,213
17,48
7
24,25
4
154,313
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
bolesti
zavisnosti
Zavod za
psihofiziolo
ške
poremećaj
e i govornu
patologiju
Institut za
ortopedsko
-hirurške
bolesti
"Banjica"
Specijalna
bolnica za
psihijatrijsk
e bolesti
"dr Laza
Lazarević"
Institut za
kardiovask
ularne
bolesti
"Dedinje"
Institut za
zdravstven
u zaštitu
majke i
deteta
Srbije "Dr
Vukan
Ĉupić"
Institut za
mentalno
zdravlje
Institut za
onkologiju
i
radiologiju
Srbije
Institut za
reumatolo
giju
Klinika za
rehabilitaci
ju "dr
Miroslav
Zotović"
Klinika za
neurologiju
i psihijatriju
za decu i
omladinu
Univerzitet
ska deĉja
klinika
67,705 2,340
11,84
0
49
1,372
83,418
562,98 22,72 118,5 110,17 32,97 685,2
0
5
60
4
4
41
28,66
1
19,355 1,541,960
428,00 13,73 69,63
27,413
2
6
6
4,043
25,52
0
568,350
479,72 20,39 316,1 195,02 31,48 784,4
6
2
14
4
2
60
23,80
4
14,636 1,836,366
725,40 30,16 206,6 219,68 13,40 106,2
1
7
72
7
9
51
24,71
9
144 1,326,162
264,56
27,80
6,212
1
4
5,836
14,35
4
661,07 27,35 216,4 1,154,4
113,7
9,223
1
4
85
99
99
19,78
7
188,12
35,72
6,297
10,072
6
7
2,908
15,88
1
2,163
256,848
215,93
42,92
8,140
4
3
6,370
7,603
16,85
3
2,395
295,428
17,54
5
1,006
803
4,846
117,089
534,62 18,68 117,9 131,17 17,66 108,2
17,03
8,658
7
3
95
5
9
86
6
954,129
90,739 2,150
112
7,861
243 Ginekološk 533,06 23,17 130,5 65,078 12,03 43,43
22,04
2,015
324,613
445 2,201,773
1,394
827,983
244
245
246
247
248
249
250
oakušerska
klinika
Kliniĉkobolniĉki
centar
"Beţanijsk
a Kosa"
Kliniĉkobolniĉki
centar "Dr
Dragiša
Mišović Dedinje"
Kliniĉkobolniĉki
centar
"Zemun"
Kliniĉkobolniĉki
centar
"Zvezdara"
Kliniĉki
centar
Srbije
Institut za
medicinu
rada "Dr
Dragomir
Karajović"
Vojnomedi
cinska
akademija
1
5
51
2
9
1
731,90 24,87 142,8 282,82 22,72 227,2
9
2
39
7
5
08
17,06
9
6,946 1,442,503
941,24 33,64 162,9
16,63 144,8
84,980
5
8
60
8
97
46,83
0
1,005 1,430,193
937,20 33,83 159,6 155,36 14,35 196,9 66,74 30,92
2
7
25
5
1
47
7
9
3,221 1,591,782
1,254, 41,56 231,6 183,66 18,87 250,3 183,7 38,51
390
1
64
3
3
75
91
2
3,325 2,199,504
5,889, 197,1 1,473, 2,373,0 223,2 2,333, 93,83 392,4
302
47
192
90
69
662
6
44
59,183 2,237
22,29
8
1,110
1,798
3,227
838,02 22,83 312,2 322,22 55,47 441,2 62,93 29,42
8
1
90
5
4
88
4
5
37,092
12,938,85
0
214
89,639
4,861 2,079,634
5,064, 1,075,
3,988,894
580
686
XX
23,022 805,8 4,960, 5,672,3 471,7 5,715, 599,3 828,6 5,659, 1,490, 46,245,38
Beograd
VI
,842
47
600
41
17
496
30
05
079
477
0
Apoteka
251 Beograd
Zdravstven
252 i centar
Gnjilane
Apoteka
317,09
15,60
2,791
4
2
253 Gnjilane
29,351
XX
Gnjilane
VII
346,44
16,50
3,028
5
1
Dom
495,85
zdravlja
254 Graĉanica,
2
Priština
Dom
zdravlja
300,72
255 Donja
6
Gušterica,
Lipljan
Dom
256 zdravlja
133,43
1
237
7,089
1,987
899
344,563
44,27
6
44,27
6
74,763
7,089
1,987
419,326
27,27
7
4,159
16,51
7
15,77
1
559,576
17,00
3
3,092
13,76
9
9,012
343,602
8,220
1,902
2,021
8,236
153,810
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
Kosovo
Polje
Dom
zdravlja
Obilić
Dom
zdravlja
Štrpce
Kliniĉkobolniĉki
centar
Priština
Zdravstven
i centar
Prizren
Apoteka
Prizren
Dom
zdravlja
Dragaš
Zdravstven
i centar
Peć
Specijalna
bolnica za
plućne
bolesti Peć
Apoteka
Peć
Zdravstven
i centar
Đakovica
Dom
zdravlja
Istok
Specijalna
bolnica za
rehabilitaci
ju Istok
Dom
zdravlja
Priština
Apoteka
Priština
XX Gračanic
VIII a
A SVEGA
166,10
9
7,124
3,119
3,788
4,506
184,646
250,48
1
13,54
5
3,694
7,043
8,650
283,413
909,10
7
31,92
16,576
5
7,033
155,92
0
3,127
9,757
70
22,665
177
109,01
1
3,182
14,790
70
14,860
5,685
70
5,755
19,228
177
19,405
39,096
2,996
18,594
177
18,771
324,29
6
1,919
326,215
8,459
63
3,504
968,145
159,047
1,253
11,080
22,842
1,253
113,446
753
42,845
322
8,844
2,983,
117,1
50,17
49,75
32,542
3,504
3,236,302
207
22
1
6
80,818 2,211, 14,74 13,603, 1,042 12,03 2,755, 2,161 24,37 5,739, 148,014,9
,890 567 7,278
331 ,086 5,715
008 ,780 8,493
243
05
Specijalna
bolnica za
rehabilitaci
271 ju
22,323
"Bukoviĉka
Banja"
AranĊelov
647 3,205
102
66
2,303
93
28,553
272
273
274
275
276
277
ac
Specijalna
bolnica za
rehabilitaci
ju
"Gamzigra
d"
Specijalna
bolnica za
progresivn
e mišićne i
neuromišić
ne bolesti
Novi Pazar
Specijalna
bolnica za
leĉenje i
rehabilitaci
ju "Merkur"
Vrnjaĉka
Banja
Specijalna
bolnica za
nespecifiĉ
ne plućne
bolesti
"Sokobanj
a"
Institut za
leĉenje i
rehabilitaci
ju "Niška
Banja", Niš
Specijalna
bolnica za
bolesti
štitaste
ţlezde i
bolesti
metaboliz
ma
"Zlatibor"Ĉajetina
9,583
160 1,427
1,389
86
29
12,616
260
75,631
50,476 1,198 7,685
5,886
4,898
5,748
14,812
2,059
1,159
1,352
131,66
12,74
1,526
10,157
3
9
5,399
6,710
1,236
166,968
126,69
17,48
4,445
6
4
14,36
3
6,902
2,469
178,192
105
164
8,245
346 3,959
162 2,104
9,658 1,113
10
23,687
10,790
363,79
48,61
27,37
23,26
8,484
27,872 1,113
4,087 496,437
8
3
9
5
81,182 2,220, 14,79 13,631, 1,043 12,06 2,755, 2,185 24,37 5,743, 148,511,3
V UKUPNO
,688 051 5,891
203 ,199 3,094
008 ,045 8,493
330
42
B
SVEGA
RH
ZZZR
"ŢELEZNI
278 CE
SRBIJE"
388,14 14,28 40,25
14,931
0
2
1
8,819
30,87
25,908
2
471,387
SVEGA
G ZU VAN
PMZU
388,14 14,28 40,25
14,931
0
2
1
8,819
30,87
25,908
2
471,387
Download

i opšte odredbe ii uslovi za zakljuĉivanje ugovora sa davaocima