Zavod za javno zdravlje Leskovac
16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11
Е-mail: [email protected]
Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910
F I N A N S I J S K I P L A N
za 2013. godinu
Uvodne napomene
U okviru primene godišnjeg programa zdravstvene zaštite stanovništva na
području Јablaničkog okruga i pozitivnih propisa kojima su regulisana pitanja
spovođenja i finansiranja zdravstvene zaštite stanovništva Zavod za javno zdravlje
Leskovac uradio je plan rada za 2013. godinu.
Plan rada za 2013. godinu pripremljen je na osnovu projekata, aktivnosti i
zadataka koje je predložilo Ministarstvo zdravlja RS, Republički zavod za zdravstveno
osiguranje i potreba za priznanjem zdravstvenih usluga iz okvira delatnosti Zavoda
saglasno pozitivnim propisima i raznim oblicima saradnje sa korisnicima usluga na
području okruga.
U skladu sa napred navedenim utvrđuje se finansijski plan Zavoda za 2013.
godinu u kome su iskazani prihodi po vrstama i rashodi po nameni, i to:
I
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
PRIHODI
O P I S
Prihodi po programu RFZO
Prihod po programu MZ
Prihod od Minis. Poljoprivrede
Prihodi po osnovu refundacije
Minis. Zaštite životne sredine
Prihodi od izvršenih usluga
UKUPNO:
Ostvarenje
U 2012
37.360.881
23.425.557
8.803.066
181.301
507.925
43.232.745
113.511.475
Plan za
2013.
38.150.000
23.178.547
2.530.000
550.000
510.000
53.016.875
117.935.422
% učešće
102,11
98,95
28,74
413,68
100,41
125,87
103,90
Zavod za javno zdravlje Leskovac
16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11
Е-mail: [email protected]
Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910
II
UKUPNI RASHODI:
ODNOS
KONTA
1
4111
4121
4122
4123
I
4141
4143
4151
II
4211
4212
42121
4213
421324
421411
421412
4214141
4214142
421421
421510
421512
421520
422111
422121
OPIS TROŠKOVA
2
Plate i dodaci zaposlenima
Doprinosi PIO
Doprinosi zdravstveno
Doprinosi za nezapošljene
Ukupno bruto zarade
Naknada za bol. preko 30
Naknada za zapošljene, jub.
nagrade i otpremnine
Naknade za dolazak I odlazak
sa posla
Ukupno naknade
Troškovi platnog prometa
Troškovi električne energije
Troškovi goriva – ugalj
Troškovi vod. I kanalizacije
Troškovi odvoza otpada
Troškovi telefona,telefaks
Troškovi interneta –
održav.sajta
Usl.mob.tele.Zavod
Usl.mob.tele.radnici
Troškovi pošte
Troškovi osiguranja imovine
Troškovi registracije vozila
Troškovi osiguranja
zaposlenih
Troškovi dnevnica
- edukacije
- službeno
Trošk.prev.na sl.put.
-edukacija
- službeno
OSTVARENO
U 2012
PLAN ZA
2013
RASHODA
2012 i 2013
3
73.513.460
8.087.032
4.521.387
551.389
86.673.268
166.543
4
75.196.733
8.100.000
4.540.000
570.000
88.406.733
200.000
5
656.619
700.000
106,61
1.122.222
1.945.384
636.482
834.013
1.233.286
319.325
204.214
252.064
1.200.000
2.100.000
650.000
907.000
1.200.000
330.000
210.000
260.000
106,93
107,95
102,12
108,75
97,30
103,34
102,83
103,15
22.714
211.077
503.485
302.178
371.793
177.549
25.000
221.000
350.000
317.000
375.000
180.000
110,06
104,70
69,52
104,91
100,86
101,38
107.755
110.000
102,08
106.160
797.845
110.000
800.000
103,62
100,27
86.114
90.000
104,51
177.534
180.000
101,39
102,29
100,16
100,41
103,38
102,00
120,09
Zavod za javno zdravlje Leskovac
16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11
Е-mail: [email protected]
Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910
ODNOS
KONTA
1
422131
423210
423311
423322
423431
423410
423432
423520
423591
423592
423710
423910
4239101
423911
424310
424910
424912
425110
425200
425210
425220
425222
425229
425250
426111
OPIS TROŠKOVA
2
Troškovi smeštaja
Troškovi izrade softvera
Troškovi usavršavanja – spec.
Troškovi kotizacije
Troškovi prop. materijala
Troškovi štampe
Troškovi tendera
Troškovi advokatski usluga
Troškovi čl.uprav.
Troškovi narodne odb.
Troškovi reprezentacije
Troškovi usluga po ugovoru za
čuvanje ovnova
Troškovi ugovora za DDD
poslove
Troškovi ugovora-komisija
Troškovi zdravstvenih usl.po
ugo-dd nad.
Troškovi specijalizovanih
usluga (etaloniranje opreme,
PT-šeme, sertifikacija prema
standardu ISO 9001,
akreditacija - lab. ATS)
Troškovi članirana komora
Troškovi pop.-održavanje zgr
Troškovi za tek.popravke
Troškovi odr.op.za saobr.
Troškovi za tekuce popr.
Opreme (medcinske)
Troškovi račun.opreme održavanje
Troškovi odr.adm. opreme,
fotok.aparata
Troškovi pop.lab.opreme
Troškovi kancelarijskog
materijala
OSTVARENO
U 2012
3
PLAN ZA
2013
RASHODA
2012 i 2013
15.956
100.110
232.900
82.380
38.898
246.330
118.959
61.499
236.024
19.598
402.188
4
50.000
110.000
233.000
170.000
41.000
258.000
200.000
70.000
250.000
25.000
500.000
5
253.152
255.000
100,73
549.369
138.285
500.000
150.000
91,01
108,47
190.264
200.000
105,12
1.127.706
58.796
619.636
57.824
596.871
1.050.000
62.000
500.000
60.000
650.000
93,11
105,45
80,69
103,76
108,90
404.661
450.000
111,20
313,36
109,88
100,04
206,36
105,40
104,74
168,13
113,82
105,92
127,56
124,32
100.000
61.494
47.945
70.000
50.000
113,83
104,29
640.393
1.110.000
173,33
Zavod za javno zdravlje Leskovac
16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11
Е-mail: [email protected]
Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910
ODNOS
KONTA
1
426120
426310
426411
426490
4267112
4267211
4267912
4267212
4267911
426121
426810
4267913
482210
482250
414313
414411
III
512111
512200
512211
512221
512251
512500
512212
IV
UKUPNO
III
OPIS TROŠKOVA
2
Troškovi otpisa sitnog
inventara
Troškovi publik.časop.
Troškovi goriva i maziva
Troškovi ost.mat./gume i dr./
Troškovi mikrobioloških
preparata
Troškovi hemikalija
Troškovi lab. posuđa i pribora
Troškovi hran.podloga i biol. i
hem. indikatori
Troškovi sredstava za DDD
poslove
Troškovi zaštitne odeće i obu.
Proizvodi za čišćenje
Troškovi medic.potroš. materi.
Troškovi rep.taksi
Troškovi trgovinskog suda
Pomoć u slučaju smrti
Naknada na ime solidarne
pomoći
Ukupno materijalni troškovi
- Nabavka automo. - oprema
Administrativna oprema
Nameštaj
Računarska oprema
Oprema domaćinstvo (labor.
za kval.)
Laboratorijska oprema
Ugradnja opreme
Nabavka ovnova
Ukupno oprema
DEFICIT – SUFICIT
OSTVARENO
U 2012
PLAN ZA
2013
3
4
RASHODA
2012 i 2013
5
48.705
263.049
2.023.562
35.117
50.000
250.000
1.200.000
100.000
102,66
95,04
59,30
284,76
3.243.705
4.658.259
143,61
797.445
453.139
686.277
453.976
86,06
100,18
1.228.764
1.623.544
132,13
813.809
844.610
120.000
244.044
2.403.979
50.000
150.000
50.000
103,78
304.158
1.283.551
2.230
69.523
23.211.583
33.500
42.580
63.832
259.885
47.949
1.119.372
1.567.118
113.397.353
50.000
26.363.689
50.000
57.000
137.000
419.000
39.500
127.500
65.000
70.000
965.000
117.835.422
100.000
80,24
187,29
2242,15
215,76
113,58
149,25
133,87
214,63
161,23
82,38
11,39
61,58
103,91
0,08 %
Zavod za javno zdravlje Leskovac
16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11
Е-mail: [email protected]
Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910
IV
OSNOVNA NAMENA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA
2013. god.
1. Raspored sredstava po ovom finansijskom planu vrši se u skladu sa
normativnim aktima Zavoda, donetim odlukama i programima koji sadrže kako
programske aktivnosti prema korisnicima tako i definisane i usaglašene budžete
planiranih troškova i izdataka za njihovo izvršenje uz obezbeđenje korišćenja
sredstava do iznosa koji se ostvari prema planiranim programima i aktivnostima i
izvorima finansiranja.
2. Naredbodavac izvršenja finansijskog plana je direktor Zavoda u okviru
definisanog budžeta prema programskim aktivnostima i propisanim procedurama.
U okviru ovlašćenja utvrđenim rešenjem direktora, a u skladu sa finansijskim
planom i odlukama organa Zavoda i planiranog budžeta prema programskim
aktivnostima i izvorima finansiranja, naredbe o isplati mogu izdavati i druga
ovlašćena lica Zavoda.
3. Direktor Zavoda može, u cilju održavanja likvidnosti i neredovnog
priliva i odliva gotovine, u cilju izvršenja finansijskog plana donositi odluke i
koristiti kratkoročne kredite kod ovlašćenih banaka u skladu sa uslovima i aktima
kreditora.
4. Analiza izvršenja planiranih zadataka vršiće se tromesečno od strane
ovlašćenih organa Zavoda
5. Ukoliko u toku 2013. god. dođe do većih odstupanja u ostvarivanju
prihoda i rashoda u odnosu na planirane, sačiniće se detaljna analiza prihoda i
rashoda prema programskim aktivnostima i korisnicima zdravstvenih usluga i
predložiti donošenje dopunskog finansijskog plana kojim se postiže uravnoteženje
finansijskog plana.
6. Sastavni deo finansijskog plana je plan nabavke robe, usluga i radova u
skladu sa Zakonom i Pravilnikom o javnim nabavkama.
Zavod za javno zdravlje Leskovac
16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11
Е-mail: [email protected]
Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910
V
MERE I AKCIJE ZA REALIZACIJU FINANSIJSKOG PLANA
1. U okviru planiranih prihoda za programe i aktivnosti od značaja za RFZO
i interesa za Republiku Srbiju, zadatak službe je da definišu potrebe za sredstvima i
radom u okviru pojedinačnog plana pri čemu se mora obezbediti da svaki zahtev za
izdacima mora biti pokriven i prihodima – izvorima sredstava iz kojih će se isti
finansirati.
2. Na osnovu tromesečnih finansijskih izveštaja vršiće se analiza izvršenja
programskih aktivnosti i oceniti potreba i mogućnost sa predlogom izmena
planiranih prihoda i rashoda saglasno odredbama zaključenih ugovora i Odlukama
o kriterijumima i uslovima za ugovaranje zdravstvenih usluga.
3. Poslovodstvo Zavoda osmisliće novi pristup i definisati odnose sa
lokalnom zajednicom – organima opština i regiona na području okruga sa
stanovništa preduzimanja potrebnih mera i izvršavanja njihovih obaveza u
aktivnom pristupu zaštiti zdravlja stanovništva na području okruga kao trećeg
nivoa odgovornosti za zaštitu zdravlja i očuvanja životne sredine.
4. Treba voditi aktivnu politiku naplate potraživanja za izvršene usluge uz
veći stepen koordinacije službi unutar Zavoda.
5. Obezbediti veći stepen motivisanosti radnika svakog Centra, kao i veću
odgovornost za izvršenje planskih zadataka.
6. Normativno regulisati stimulativni sistem nagrađivanja radnika Zavoda.
Neophodan je aktivan pristup poslu svakog pojedinca, kao i strategijski prilaz
ukupnom poslovanju, sve u cilju ostvarenja što boljeg finansijskijskog rezultata
Zavoda u 2013. godina.
Leskovac, 20.03.2013.god.
NAČELNIK
Službe za pravne, ekon.- finans.
tehn. i druge poslove
Mr Slavoljub Stojanović
Download

Finansijski plan za 2013. godinu - Zavod za javno zdravlje Leskovac