KOMUNALNO PREDUZEĆE
„USLUGA“ a.d. RUDO
PLAN JAVNIH NABAVKI
ZA 2015. GODINU
Rudo, 2015. godina
1. U V O D
U skladu sa Finansijskim planom KP „Usluga“ a.d. Rudo za 2015. godinu koji iznosi
________________ KM direktor KP „Usluga“ a.d. Rudo, d o n o s i
PLAN JAVNIH NABAVKI
ZA 2015. GODINU
Plan javnih nabavki za 2015. godinu de se osigurati:
-
Najefikasniji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne
nabavke,
-
izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa postupcima
utvrđenim Zakonom, i
-
preduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravedna i aktivna konkurencija
među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i
transparentnosti.
2. Zakonski osnov
-
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine /“službeni glasnik BiH“, br.______/,
-
uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH /“službeni glasnik BiH“, br. _____/,
-
interni pravilnici i procedure u instituciji,
-
Odluke vezane za javne nabavke, itd.
3. Izmjene i dopune ovog Plana vrše se na način i po postupku utvrđenom za njegovo
donošenje.
R.
Br.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Predmet nabavke
Ekonom
ski kod
2
R O B E:
Električna
energija
Gorivo i plin za
službena vozila
Potrošni
kancelarijski
materijal
/kompjutetski
papir, toner i sl./
-Stručna
literatura
Potroš.materijal
za održavanje
čistode
Razni građevinski
materijal za
izradu grobnica i
održav.jav. povr.
-cemenat,
-rizlo
-armatura raznih
profila
-nabavka sadnica
i cvijeda i dr.
3
Sitan alat i
inventar
HTZ oprema
Novogodišnji
paketidi za djecu
radnika
preduzeda.
Razni vodovodni
materijal:
-cijevi
-ventili
-spojnice i dr.
U S L U G E:
Poštanske usluge
i pisma
Vrsta
postupka
nabavke
Sklapa li
se ugovor
ili okvirni
sporazum
Planiran
početak
postupka
5
6
7
Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma
8
ugovor
I-kvartal
1 godina
ugovor
I-kvartal
1 godina
I-kvartal
1 godina
5133
3.000,00
513
20.000,00
Direktni
sporazum
Konkur.
zahtjev
2.700,00
Direktni
sporazum
ugovor
350,00
Direktni
sporazum
ugovor
5123
1.200,00
Direktni
sporazum
ugovor
I-kvartal
1 godina
511
11.000,00
ugovor
II-kvartal
1 godina
1043
1.000,00
ugovor
II-kvartal
1 godina
5144
1.400,00
ugovor
III-kvartal
1 godina
Direktni
150,00 sporazum
ugovor
IV-kvartal
15 dana
Direktni
sporazum
ugovor
II- kvartal
1 godina
Direktni
sporazum
ugovor
I-kvartal
1 godina
5128
55931
5.500,00
UKUPNO ROBE:
1.
Procjenji
va nje
vrijednos
ti
nabavke
4
Konkur.
zahtjev
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
1 godina
46.300,00
53131
5.000,00
2.
Telefonske usluge
/fiksne-mobilni/. 5313
3.
Analiza vode.
4.
Izdaci za
osiguranje i
troškovi platnog
prometa
-Bankarske
usluge, platni
promet i
servisiranje
kreditnih
sredstava.
-usluge
osiguranja:
-osiguranje i
registracija vozila
-osiguranje
zaposlenih
5.
7.
1.
3.000,00
3.000,00
55301
552
5527
-Objava tendera
-objava Javnih
konkursa
5590
Izdaci za tekuće
održavanje:
-Održavanje
računovodstvenih
programa
5507
-Ugostiteljske
usluge
551
-Usluge održav. i
pranja vozila
5320
-Nabavka auto
guba i akomulat.
ulja i maziva
10033
-Usluge
deratizacija
55031
UKUPNO USLUGE
R A D O V I:
Preduzede ne
planira izvođenje
radova u 2015. g.
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
ugovor
I-kvartal
1 godina
ugovor
I-kvartal
1 godina
2.800,00
Direktni
sporazum
Ugovor
I-kvartal
1 godina
3.500,00
Direktni
sporazum
Ugovor
potpisan
na 1.god.
I-kvartal
1 godina
300,00
Direktan
sporazum
Ugovor
potpisan
na 1.god.
I-kvartal
1 godina
900,00
Direktni
sporazum
ugovor
I-kvartal
30 dana
ugovor
I-kvartal
1 godina
ugovor
I-kvartal
1 godina
ugovor
I-kvartal
1 godina
ugovor
I-kvartal
1 godina
ugovor
III-kvartal
20 dana
1.000,00
1.500,00
3.000,00
2.500,00
200,00
26.700,00
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktni
sporazum
Direktor,
______________________________
/Slobodan Mikovid, stuk.inž.građ./
Download

„USLUGA“ ad RUDO PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015. GODINU