НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 8. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК 30. МАЈ 2013. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 7. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
одржане 25. 4. 2013. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 15. 4. 2013. до 20. 5. 2013.
2.2. Пријављени дипломски радови
2..2.1 Образложења тема дипломских радова
2.3. Пријављени дипломски радови (студетни уписани шк. 2005/06)
2.3.1 Образложења тема дипломских радова
2.4. Списак студената који су одбранили завршни рад у периоду од 15. 4. 2013.- 20.5. 2013.
2.5 Пријављени завршни радови
2.5.1. Образложења тема завршних радова
2.6 Списак студената који су одбранили завршни мастер рад у периоду од 15. 4. 2013.- 20.5.
2013.
2.7. Пријављени завршни мастер радови
2.7.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.8. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ
2.9. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Известилац: Проф. др Петар Ускоковић
2.10. Именовање Комисије за завршни испит студената докторских студија
2.11. Продужење рока за одбрану докторске дисертације
2.12. Предлог измене и допуне Правилника о основним, мастер и докторским студијама
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Рецензија техничко-технолошких решења
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић с.р.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
2
ЗАПИСНИК
са 7. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 25. априла 2013. год. у 12 часова у
Свечаној сали.
Седници је присуствовао 31 члан Већа.
Одсутни: Славиша Путић, Дарко Радосављевић, Славица Стевановић, Ивона Радовић,
Предраг Живковић,Никола Никачевић,Рајко Шашић, Гордана Кокеза, Радослав Алексић,
Осим чланова Већа седници су присуствовали: Миља Дачић, референт за наставностудентске послове и Велибор Миросављевић, секретар факултета
На предлог декана проф. др Ђорђа Јанаћковића, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
одржане 28. 3. 2013. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Алкесандра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 18. 3. 2013.- 15. 4. 2013.
2.2. Списак студената који су одбранили завршни рад од 18. 3. 2013.- 18.4. 2013.
2.3. Пријављени дипломски радови (студетни уписани шк. 2005/06)
2.3.1 Образложења тема дипломских радова
2.4 Пријављени завршни радови
2.4.1. Образложења тема завршних радова
2.5 Списак студената који су одбранили завршни мастер рад
2.6. Пријављени завршни мастер радови
2.6.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.7. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Известилац: Проф. др Петар Ускоковић
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности за ангажовање сарадника са других факултета на ТМФ-у
3.4. Давање сагласности студентима докторских студија за извођење вежби
3.5. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
Тачка 1.
Записник са 6. редовне седнице НН већа одржане 28. 3. 2013. је усвојен једногласно (као у
материјалу)
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
3
2.1. НН веће је прихватило списак дипломираних студената у периоду од 18. 3. 2013. до 15. 4.
2013. (као у материјалу).
2.2. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни рад од 18. 3. 2013. год.
до 15. 4. 2013. год.
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (као у
материјалу).
2.4. НН веће је прихватило списак пријављених завршних радова кандидата (као у материјалу).
Код кандидата под редним бројем 3. Катарине Петровић ( 146/06) потребно је кориговати тему,
тако да гласи: „Димензионисање хоризонталног аутоклава за стерилизацију воћа и поврћа у
амбалажи“
2.5. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни мастер рад од 18. 3.
2013. год. до 15. 4. 2013. (као у материјалу).
2. 6. НН веће је прихватило списак пријављених завршних мастер радова кандидатa (као у
материјалу)
Известилац је био проф. др Петар Ускоковић
2.7. НН веће је донело одлуку о прихватању:
I Састава Комисија за оцену научне заснованости теме (као у материјалу).
II Извештаја Комисија о оцени научне заснованости докторске дисертације (као у материјалу)
уз следеће корекције: Код кандидата под редним бројем 1. Исидоре Дељанин, треба да пише
дипл. биолог
Код кандидата под ред. бројем 5. Јоване Јовашевић и под ред. бројем 6. Бојане Крезовић
потребно је допунити Извештаје, није наведена литература.
III Састава Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације (као у материјалу)
IV Извештаја Комисија о оцени докторске дисертације (као у материјалу) уз следеће
корекције:
Код кандидата под редним бројем 6. мр Драгомира Глишића, дипл. инж. у Извештају је
изостављен 4. члан Комисије др Венцислав Грабулов, научни светник, Институт ИМС, Београд
2.8. НН веће је донело одлуку о именовању Комисија за завршни испит студената докторских
студија (као у материјалу).
2.9. НН веће је једногласно донело одлуку о давању сагласности за продужење рока за одбрану
докторске дисертације следећих кандидата:
1. мр Марије Ђошић, дипл. инж. технологије, под називом „Биокерамичке превлаке на
бази калцијум-фосфатних једињења добијене на титану електрохемијским методама“, до 30. 5.
2014. године.
2. мр Мирјане Станковић, дипл. инж. технологије, под називом“ Моделовање процеса
добијања раствора натријум силиката“ до 12. 5. 2014. године.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
4
Тачка 3.
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1. др Бојан Међо, дипл. инж., избор у звање научни сарадник
2. Јелена Вуксановић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
3. Јелена Миленковић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
4. Горица Иваниш, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
5. Дивна Бајић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
6. Никола Грозданић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
7. Јелена Павловић, дипл. инж. избор у звање истраживач приправник
3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за
избор у научно-истраживачко звање и то:
1.
На предлог Катедре за аналитичку хемију и контролу квалитета именује се
Комисија референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор др
Марије Вукчевић, дипл.инж., у звање научни сарадник у саставу:
1. Др Мила Лаушевић, ред. проф. ТМФ
2. Др Татјана Васиљевић, ван. проф. ТМФ
3. Др Зоран Лаушевић, научни саветник ИНН Винча
2.
На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Бојане Исаиловић,
дипл.инж., у звање истраживач сарадник у саставу:
1.
2.
3.
Др Бранко Бугарски, ред. проф. ТМФ
Др Невенка Бошковић- Враголовић, ван. проф. ТМФ
Др Рада Пјановић, доцент ТМФ
3.3. НН веће је донело одлуку о давању сагласности за ангажовање сарадника са других
факултета на ТМФ-у и то:
1. мр Зорану Mаксимовићу, асистенту на Војној академији, за извођење вежби на предмету
Математика II, са фондом од 9 часова недељно у летњем семестру у шк. 2012/13.
2. мр Јурију Архимеду Курепи, асистенту на Војној академији, за извођење вежби на
предмету Математика II са фондом од 9 часова недељно у летњем семестру у шк. 2012/13.
3. Светлани Велимирац, наствнику енглеског језика на Високој школи струковних студија у
Београду, за извођење наставе на предмету Енглески језик II у три смене у летњем семестру
(1+1) у шк. 2012/13. год.
3.4 . НН веће је донело одлуку о давању сагласности студентима докторских студија за
извођење вежби ( као у материјалу) уз следеће допуне и корекције:
3. мр Јасмини Мишчевић, студенту II године доктроских студија на Математичком
факултету у Београду, за извођење вежби на предмету Елементи вероватноће и статистике
са фондом од 2 часа и на предмету Математика II са фондом од 3 часа у летњем семестру у
шк. 2012/13. год.
3.5. НН веће је донело одлуку о давању сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на
другим факултетима ( као у материјалу)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
5
Тачка 4.
НН веће је информисано о следећем:
-Проф. др Александар Орловић је обавестио чланове Натавно-научног већа о упутству и
захтеву Комисије за стицање научних звања да се достави образложење о разлозима за
прескакање научног звања др Славке Станковић. Наставно-нучно веће је утвдило предлог
одлуке да др Славка Станковић испуњава услове за стицање научног звања Виши научни
сарадник.
-Проф. др Ђорђе Јанаћковић је обавестио чланове НН већа о предстојећој акредитацији
факултета и предложио да се донесе одлука о именовању координатора студијских
програма и то:
Kooрдинатори студијских програма
1. Др Мирјана Кијевчанин
ХИ
2. Др Мирјана Ристић
ИЗЖС
3. Др Мирјана Костић
ТТ
4. Др Радослав Алексић
ИМ
5. Др Зорица Кнежевић-Југовић БиБ
6. Др Татјана Волков-Хусовић
МИ
Координари студијских подручја
1. Др Др Бранко Бугарски ХПИ и ФИ
2. Др Снежана Грујић
НХТ
3. Др Мелина Калагасидис-Крушић ОХТПИ
4. Др Љубинка Рајаковић
КК
5. Др Недељко Крстајић
ЕХИ
Координатор за докт. студије – студ. програм Хемија
Др Невенка Рајић
ОНХ
НН веће је донело одлуку о усвајању предлога Деканског колегијума.
-Проф. др Ђорђе Јанаћковић је обавестио чланове НН већа о предстојећем 57.
Међународном сајму технике на коме факултет учествује на два штанда: самостално, где ће
бити приказани студијски програми и организационе јединице факултета и на заједничком
штанду Министартва просвете, науке и технолошког развоја, где ће бити предтављени
пројекти и резултати научно-истраживачког рада.
- Проф. др Борис Лончар је обавестио чланове НН већа да ће 14. маја 2013. год. у Ректорату
бити одржан састанак са надлежнима из Управе за јавне набавке.
Седница је завршена у 12.45 часова
Записничар,
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Зорана Маринковић, с.р.
Проф. др Ђорђе Јанаћковић, с.р
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
6
Prilog uz tačku 2.1.
2.1. SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 15.04.2013. do 20.05.2013. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Odsek
Mentor
1. Spasić S. Nikola
2. Čolaković M. Nevena
3. Marković B. Vladimir
4. Takovac Z. Aleksandra
5. Ljubenović D. Predrag
6. Bojić R. Jelena
7. Jakovljev S. Jelena
191/03
141/05
76/99
157/04
252/00
59/05
301/05
OHTPI
FI
IZŽS
FI
HI
FI
TK
Dr G. Kokeza
Dr S. Tomić
Dr J. Bajat
Dr Lj. Rajaković
Dr G. Kokeza
Dr S. Putić
Dr S. Putić
Ocena
Pros.
Dipl.
rad
7,46
10
7,41
10
7,63
10
7,24
10
7,08
10
7,18
10
7,41
10
Dat.
odbr.
22.04.
24.04.
08.05.
09.05.
13.05.
14.05.
16.05.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
Prezime i ime,
Br. Indeksa
Mentor,
Koreferent
1. Mladenović Sanja
188/03
Dr Sava Veličković
(1)
Dr Dušan Antonović
2. Milivojević Ana
202/01
Dr Suzana Dimitrijević
(1)
Dr Mirjana Rajilić-Stojanović
3.Radomirović Milena
223/04
Dr Slavka Stanković
(1)
Dr Aleksandra Perić-Grujić
Tema
Adsorpcija katjonske boje na
filmovima pektina
modifikovanim
mezoporoznim silikatom
SBA-15
Ispitivanje antimikrobne
aktivnosti biopolimernih
filmova na bazi deksrana
Simultano određivanje
koncentracija više elemenata u
školjkama rendgenskom
fluoroscentnom
spektrometrijom
Odsek
NH
BIB
FI
2.2.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Mladenović Sanja
Tema:
Adsorpcija katjonske boje na filmovima pektina modifikovanim
mezoporoznim silikatom SBA-15
Mentor: Dr Sava Veličković
Vrlo strogi zakoni o uklanjanju boja iz otpadnih voda pre njihovog izlivanja u vodene
tokove, kao i velika inertnost i mala koncentracija molekula boje koje to uklanjanje čine veoma
teškim, zahtevaju razvoj različitih tehnologija za njihovo uklanjanje. Niska početna ulaganja,
jednostavan dizajn i lakoća upotrebe, čine adsorpciju jednom od najpogodnijih metoda za
uklanjanje boja iz rastvora.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
7
U ovom radu će biti ispitana adsorpcija katjonske boje Basic Green 4 iz vodenih rastvora
na filmovima pektin/SBA-15. Biće ispitivan uticaj 4 različite koncentracije boje na kapacitet
adsorpcije: 10, 20, 30 i 40 ppm. Ispitivaće se i uticaj 4 različite temperature: 8, 25, 37 i 55 oC, kao i
uticaj 4 različite pH vrednosti: 2, 4, 6 i 8 na kapacitet adsorpcije Basic Green 4 na ovim filmovima.
2. Milivojević Ana
Tema: Ispitivanje antimikrobne aktivnosti biopolimernih filmova na bazi dekerana
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Bioplomeri na bazi mikrobnih polisaharida i proteina sve više nalaze primenu u razvoju
aktivnog pakovanja za prehrambene proizvode. Aktivno delovanje ove vrste pakovanja se može
ispoljiti u vidu antimikrobnog, antiksidativnog i barijernog dejstva.
U ovom radu će se ispitati mogućnost dobijanja filmova na bazi dekstrana sintetisanih aktivnošću
novo izolovanih bakterija vrsta Leuconostoc mesenteroide i Lactobacilus hilgardii, pojedinačno i
u kombinaciji sa drugim prirodnim polimerima (hitozan, karoksimetilceluloza, želatin i kazein).
Ispitaće se karakteristike dobijenih filmova i njihova antimikrobna svojstva u funkciji različitih
odnosa komponenata, dodatih plastifikatora i dodatka etarskog ulja timijana.
U radu će se primeniti klasične mikrobiološke i analitičke metode.
3. Radomirović Milena
Tema:
Simultano određivanje koncentracija više elemenata u školjkama
rendgenskom fluoroscentnom spektrometrijom
Mentor: Dr Slavka Stanković
Relativno nova analitička fluoroscentna X-ray metoda (ED-XRF) razvijena je u
poslednjoj dekadi i prvenstveno korišćena za simultano određivanje više elemenata u uzorcima
zemljišta i sedimenta. U ovom radu ED-XRF metoda korišćena je za određivanje esencijalnih,
neutralnih i toksičnih elemenata u školjkama M. galloprovincialis u dve sezone, jesen i proleće, sa
šest lokacija crnogorskog primorja. Rezultati su pokazali da tkivo školjki sadrži sledeće elemente:
As, Ba, Br, Ca, Cd, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Hg, Fe, I, K, Mn, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Si, Sn, Sr, Th,
Ti, V, Zn i Zr. Generalno, koncentracije Cr, Si, V i Ti u školjkama bile su iste u obe sezone, dok su
koncentracije esencijalnih (Ca, Cl, Cu, Fe, K, P, S, and Zn), kao i toksičnih (Hg, Cd, Pb, and As)
elemenata bile znatno više u uzorcima školjki iz jeseni. Na osnovu dobijenih rezultata za izmerene
koncentracije elemenata određen je koeficijent korelacije (r) i praćen njihov međusobni uticaj
vezan za bioakumulaciju u školjkama.
Kao ne destruktivna ED-XRF metoda multi-elementarne analize može se koristiti u
određivanju tragova elemenata u hrani, kao i u mnogim drugim biološkim uzorcima.
Prilog uz tačku 2.3.
2.3. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
(Studenti upisan šk. 2005/06)
Prezime i ime,
Br. indeksa
Mentor,
Koreferent
1. Jovanović Marko
15/05
Dr Irena Žižović
(1)
Dr Slobodan Petrović
2. Andrić Jelena
64/05
Dr Maja Vukašinović-Sekulić
(1)
Dr Marica Rakin
Tema
Ekstrakcija ugljenik(IV)oksidom iz matičnjaka (Melissa
officinalis) – kinetika procesa i
matematičko modelovanje
Primena komercijalne starter
kulture ABY-6 u proizvodnji
funkcionalnih napitaka na bazi
surutke
S.program
OHT
BT
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
8
3. Miljković Radmila
176/05
4. Bajić Biljana
65/05
Dr Zorica Knežević-Jugović
(3)
Dr Branko Bugarski
Dr Ljiljana Mojović
(1)
Dr Maja Vukašinović-Sekulić
Hidroliza proteina belanceta
katalizovana proteazom iz
Bacillus amyloliquefaciens
Ispitivanje probiotskih osobina
slobodnih i mobilisanih
bakterija mlečne kiseline za
fermentaciju destilerijske džibre
BT
BT
2.3.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Jovanović Marko
Tema: Ekstrakcija ugljenik(IV)-oksidom iz matičnjaka (Melissa officinalis) –
kinetika procesa i matematičko modelovanje
Mentor: Dr Irena Žižović
Matičnjak (Melissa officinalis) je industrijski važna sirovina za dobijanje prirodnih
biloški aktivnih supstanci. Sama biljka ili njeni ekstrakti se danas koriste u tretmanu
gastrointestinalnih poremećaja, kod migrene, psihosomatskih srčanih poremećaja, dijabetesa, kao i
za snižavanje holesterola i visokog krvnog pritiska. U ovom radu, ekstrakti matičnjaka će biti
dobijeni primenom frakcione ekstrakcije ugljenik(IV)-oksidom. Nakon uklanjanja frakcije bogate
lakše isparljivim komponentama natkritičnim ugljenik(IV)-oksidom na 40oC i 10 MPa, biće
izolovana i frakcija koja sadrži komponente veće molekulske mase na sledećim uslovima: 25oC i
10 MPa (tečni ugljenik(IV)-oksid), 40oC i 30 MPa (natkritični ugljenik(IV)-oksid) i 100oC i 30
MPa (natkritični ugljenik(IV)-oksid). Biće praćena kinetika ekstrakcionih procesa, a koeficijenti
prenosa mase će biti određeni primenom matematičkog modela Sovove. U cilju određivanja
hemijskog sastava dobijenih ekstrakata biće primenjena GC-MS metoda.
2. Andrić Jelena
Tema: Primena komercijalne starter kulture ABY-6 u proizvodnji funkcionalnih
napitaka na bazi surutke
Mentor: Dr Maja Vukašinović-Sekulić
Karakteristike fermentisanih napitaka, njihov ukus, miris i izgled, u mnogome zavise od
izbora starter kulture koja se koristi u njihovoj proizvodnji. Od jedne starter kulture očekuje se da
postiže zadovoljavajuće vreme fermentacije, da dobijeni fermentisani napitak ima dobre
organoleptičke karakteristike, da su stabilni i da se mogu čuvati duži vremenski period u frižideru.
Pored ovih karakteristika, danas se posebna pažnja posvećuje starter kulturama koje u svoj sastav
uključuju probiotske vrste bakterija mlečne kiseline i bifidobakterija. Starter kultura ABY-6 je
komercijalna starter kultura u čiji sastav ulaze četiri različite vrste bakterija: Streptococcus
salivarius ssp. thermophilus 80%, Lactobacillus acidophilus 13%, Bifidobacterium bifidum 6% i
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus 1%. Cilj ovog rada je da se ispitaju karakteristike ove
starter kulture i da se njen sastav dodatno poboljša uključivanjem vrste Lactobacillus rhamnosus
ATCC7469. Tokom fermentacije prati će se: dužina trajanja fermentacije, promena kiselosti i
ukupnog broja svake vrste bakterija tokom fermentacije i čuvanja proizvoda u frižideru,
antimikrobna aktivnost dobijenih fermentisanih napitaka prema patogenim mikroorganizmima
(Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus i Candida albicans) i senzorna
svojstva.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
9
3. Miljković Radmila
Tema:
Hidroliza proteina belanceta katalizovana proteazom iz Bacillus
amyloliquefaciens
Mentor: Dr Zorica Knežević-Jugović
Svojstva proteina belanceta se mogu značajno poboljšati kontrolisanom enzimskom
hidrolizom, kako u pogledu smanjenja alergenog potencijala, tako i u pogledu povećanja njihove
svarljivosti, rastvorljivosti i funkcionalne vrednosti. U ovom radu ispitaće se uticaj različitih
procesnih parametara na kinetiku hidrolize proteina belanceta pri čemu će se kao biokatalizator
koristiti bakterijska endoproteaza poznata pod komercijalnim nazivom Neutrase (proteaza iz
Bacillus amyloliquefaciens). Reakcija će se izvoditi u šaržnom reaktoru sa mehaničkim mešanjem
pri konstantnim pH vrednostima i temperaturom. Ispitaće se uticaji načina pretretmana belanceta,
temperature, pH, koncentracije enzima, odnosa enzima i supstrata, načina i brzine mešanja na
stepen hidrolize i na svojstva dobijenih hidrolizata. Dobijeni hidrolizati će biti okarakterisani sa
aspekta antioksidativne aktivnosti, svarljivosti i kapaciteta penjenja koji će biti ispitani
standardnim metodama.
4. Bajić Biljana
Tema: Ispitivanje probiotskih osobina slobodnih i mobilisanih bakterija mlečne
kiseline za fermentaciju destilerijske džibre
Mentor: Dr Ljiljana Mojović
Mlečna kiselina predstavlja važan poizvod koji se koristi u prehrambenoj, hemijskoj i
farmaceutskoj industriji. Poslednjih godina svetska potražnja za mlečnom kiselinom se konstantno
povećava po prosečnoj stopi od 7% i to prvenstveno zbog veće proizvodnje biodegradabilnih
polimera na bazi mlečne kiseline.
Cilj ovog rada je da se ispitaju probiotske osobine slobodnih i imobilisanih bakterija
Lactobacillus rhamnosus ATCC7469 koje su korišćene za fermentaciju tečne destilerijske džibre
iz proizvodnje bioetanola. Biomasa i ostatak nakon mlečno-kiselinske fermentacije destilerijske
džibre imaju visoku nutritivnu vrednost i mogu se koristiti kao hrana za životinje sa potencijalno
probiotskim karakteristikama. Od probiotskih osobina ispitaće se: antibiogram test za rezistenciju
na antibiotike, preživaljavanje u prisustvu žučnih soli i pri niskoj pH vrednosti. Imobilizacija
bakterija na zeolit (13 X, molekulska sita) će se vršiti adsorpcijom.
Uporediće se rezultati ispitivanja za slobodne bakterije i bakterije imobilisane na zeolit
da bi se utvrdio efekat imobilizacije na probiotske karakteristike.
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI RAD
od 15.04.2013. do 20.05.2013. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Studijski
program
1.Erić Z. Milena
2. Vodogaz Z. Ivana
31/06
8/06
HI
IZŽS
Mentor
Dr S. Putić
Dr S. Veličković
Ocena
Pros. Dipl.
rad
7,17
10
7,55
10
Dat.
odbr.
10.05.
15.05.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
10
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI
Ime i prezime,
Br. indeksa
1. Hajirih Teodora
85/10
2. Vučković Stefan
35/06
Mentor,
Koreferent
Dr Mirjana Kostić
(1)
Dr Koviljka Asanović
Dr Vesna Radojević
(2)
Dr Radoslav Aleksić
3. Marković Ivana
75/08
Dr Suzana Dimitrijević
(2)
Dr Slavica Šiler-Marinković
4. Ninković Aleksandar
83/07
Dr Slaviša Putić
(4)
Dr Milorad Zrilić
5. Kukrić Novak
17/06
Dr Slaviša Putić
(5)
Dr Milorad Zrilić
6. Radišić Ljubiša
155/08
Dr Milorad Zrilić
(3)
Dr Slaviša Putić
7. Gajović Slavica
97/07
8. Ćirović Jelen
92/08
9. Obradović Sofija
33/08
Dr Emila Živković
(2)
Dr Slobodan Šerbanović
Dr Vesna Radojević
(3)
Dr Radoslav Aleksić
Dr Dejan Bezbradica
(1)
Dr Zorica Knežević-Jugović
Tema
Fizičko-mehanička i sorpciona
svojstva perjodatom osidisane
viskozne pređe
Kompozitni magnetni materijali sa
polimernom matricom
Uticaj ekstrakta otpadne kafe na
preživljavanje ćelija
Saccharomyces cerevisie pod
uslovima oksidativnog stresa
Mikromehanička analiza
polimernih kompozitnih materijala
pri zateznim mehaničkim
ispitivanjima
Određivanje zateznih svojstava
staklo-epoksi kompozitnog
materijala
Primena radiografske metode
ispitivanja bez razaranja pri
kontroli ispravnosti posuda pod
pritiskom
S.program
TT
IZŽS
BI
IZŽS
IM
IZŽS
Prenos toplote pri strujanju fluida u
pločastim razmenjivačima toplote
HI
Hibridni termoplastični kompoziti
na bazi drveta
IM
Modifikovanje proizvoda od soje
enzimskom hidrolizom pektina
BI
2.5.1. OBRAZLOŽENJE TEMA ZAVRŠNIH RADOVA
1. Hajirih Teodora
Tema: Fizičko-mehanička i sorpciona svojstva perjodatom osidisane viskozne pređe
Mentor: Dr Mirjana Kostić
Hemijska oksidacija celuloze perjodatom predstavlja tip visokoselektivne oksidacije
kojom se u celulozne materijale može uvesti značajna količina aldehidnih grupa. Ovako oksidisana
celuloza se kasnije može koristiti za mnoge namene, a prevashodno kao supstrat za vezivanje
različitih biomedicinskih preparata za celulozno vlakno u cilju dobijanja visokofunkcionalnog
medicinskog tekstila. U okviru ovog završnog rada, kao eksperimentalni materijal koristiće se
100% celulozna (viskozna) predja oksidisana perjodatom pri različitim uslovima oksidacije. Cilj
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
11
ovog rada je utvrdjivanje veze između uslova oksidacije perjodatom i sorpcionih i fizikomehaničkih svojstava viskozne pređe. Pomenuta svojstva su od izuzetnog značaja kako za preradu
materijala u složenije tekstilne strukture tako i za buduću eksploataciju proizvoda sačinjenih od
pomenutog materijala. Za utvrđivanje promena nastalih u uzorcima nakon perjodatne oksidacije
biće korišćene standardne metode i uredjaji na Katedri za tekstilno inženjerstvo TMF-a u
Beogradu.
2. Vučković Stefan
Tema: Kompozitni magnetni materijali sa polimernom matricom
Mentor: Dr Vesna Radojević
Magnetni kompozitni materijali sa polimernom matricom ostvaruju mogućnost dobijanja
fleksibilnih magnetnih materijala, a i zbog načina procesiranja mogu se dobiti i vrlo komplikovani
oblici. Pored toga, optička vlakna sa modifikovanom prevlakom na bazi polimer – magnetni prah
mogu se koristiti kao senzorski elementi zatim kao elementi magnetometara na bazi optičkih
vlakana ili kompozitna prevlaka sa magnetnim medijumom može da posluži za lociranje samog
vlakna. Za izradu kompozitne prevlake je moguće koristiti veliki broj kompozitnih materijala u
zavisnosti od željene buduće upotrebe optičkog vlakna sa kompozitnom magnetnom prevlakom.
Predmet ovog rada je procesiranje magnetnog kompozitnog materijala sa polimernom matricom na
laboratorijskom uređaju za umešavanje termoplastičnih polimera. Predviđeno je ispitivanje
fizičko-mehaničkih svojstava i osetljivost na dejstvo spoljašnjeg magnetnog polja. Kao polimerna
matrica će se koristiti poli(etilen-ko-vinil-acetat) (EVA) zbog svojih odličnih adhezivnih
svojstava. Kao magnetna komponenta kompozitnog materijala koristiće se prahovi permanentmih
magneta: barijumferit, kao predstavnik najrasprostranjenijeg feromagnetnog keramičkog praha.
3. Marković Ivana
Tema: Uticaj ekstrakta otpadne kafe na preživljavanje ćelija Saccharomyces
cerevisie pod uslovima oksidativnog stresa
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Otpadna kafa, nastala konzumiranjem napitaka od kafe, sadrži znatne količine
polifenolnih komponenti sa antioksidativnim svojstvima. Do sada su utvrdjena antioksidativna
svojstva ekstrakta otpadne kafe primenom standardnih analitičkih metoda (inhibicija DPPH
radikala, FRAP i slično).
U ovom radu će se ispitati uticaj ekstrakta otpadne kafe na preživljavanje ćelija kvasca
Saccharomyces cerevisiae koje su izložene uslovima oksidativnog stresa (izlaganjem delovanju
različitih koncentracija H2O2). Pratiće se promena broja ćelija u zavisnosti od koncentracije H2O2 i
dodatih ekstrakta otpadne kafe. Primeniće se standardne mikrobiološke metode
4. Ninković Aleksandar
Tema: Mikromehanička Analiza polimernih kompozitnih materijala pri zateznim
mehaničkim ispitivanjima
Mentor: Dr Slaviša Putić
Razumevanje mikromehanizama oštećenja u kompozitnim materijalima pri različitim
uslovima opterećenja u toku eksploatacije je od velikog značaja za projektovanje jer za svaku
primenu određuje preostalu čvrstoću, krutost i vek strukturnih komponenata. Do danas je razvijen i
primenjen veliki broj metoda ispitivanja, sa ili bez razaranja, za utvrđivanje nastanka i razvoja
mehanizma oštećenja u njima. Oštećenja se sastoje od različitih kombinacija nastajanja prslina u
matrici, raskidanja veza izme|u vlakana i matrice, raslojavanja i lokalnog prekida vlakana, a zavise
od strukture materijala, broja slojeva i orijentacije vlakana u njima, procesa oblikovanja, stanja
napona i uvedenog opterećenja. U okviru ovog završnog rada bi se literaturno analizirali slučajevi
pri statatičkom opterećenju na zatezanje na različitim strukturama polimernih kompozita. Na
osnovu izvedenih mikromehaničkih analiza sa prelomnih površina i literaturno poznatih modela i
mehanizama utvrdili bi se stvarni uzroci nastalog loma.
12
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
5. Kukrić Novak
Tema: Određivanje zateznih svojstava staklo-epoksi kompozitnog materijala
Mentor: Dr Slaviša Putić
Predmet i cilj ovog završnog rada je statičko mehaničko ispitivanja na zatezanje stakloepoksi kompozitnog materijala radi dobijanja njegovih relevantnih mehaničkih svojstava.
Ispitivanja će biti izvedena na sobnoj temperaturi. Analiza rezultata će se izvesti na osnovu
strukture materijala koja je stakleno platno 280 g/m², “twill tkanje“ širine 100 cm, tip - Interglas
92125 i epoksi smola tip MGS L-135. Uzorci su oblikovani ručnom metodom sa 35%
zapreminskog udela vlakana. Analizom prelomnih površina na fotografijama većih uvećanja i sa
skening elektronskog mikroskopa biće izvedena mikromehanička analiza kojom će se doći do
saznanja o mehanizmima oštećenja i razvoju prsline do konačnog loma pri delovanju zateznog
opterećenja.
6. Radišić Ljubiša
Tema: Primena radiografske metoda ispitivanja bez razaranja pri kontroli
ispravnosti posuda pod pritiskom
Mentor: Dr Milorad Zrilić
Rizik od nastanka havarije pri eksploataciji posuda pod pritiskom sveden na minimum.
Osnovni razlozi za ovako visok nivo sigurnosti su dobro postavljeni standardi i propisi, razvijeni
na osnovu iskustva iz eksploatacije, razvoja tehnologije zavarivanja, kao i postupaka kontrole
metodama ispitivanja bez razaranja (IBR). Jedna od najpouzdanijih, a samim tim i veoma važna, je
industrijska radiografija. To je IBR metoda zasnovane na diferencijalnoj apsorpciji penetrirajućeg
zračenja. Usled razlika u gustini, debljini ili u svojstvima upijanja, različiti materijali ili njihovi
delovi apsorbuju različite količine penetrirajućeg zračenja. Ispitivanja se zasnivaju na posmatranju
tih razlika. Izvori zračenja mogu da budu na bazi x ili gama zraka. U radu će biti opisane metode,
tehnike i mogućnosti primene uz navođenje specifičnih ogranićenja i prednosti u odnosu na ostale
IBR tehnike.
7. Gajović Slavica
Tema: Prenos toplote pri strujanju fluida u pločastim razmenjivačima toplote
Mentor: Dr Emila Živković
Pločasti razmenjivači toplote glavnu primenu nalaze u prehrambenoj i farmaceutskoj
industriji, odnosno u proizvodnji sa visokim higijenskim zahtevima ali i u hemijskoj procesnoj
industriji i termoenergetici. Zahvaljujući dobrim termičkm karakteristikama, oblast primene
pločastih razmenjivača toplote je poslednjih decenija proširena a zastupljenost u industriji
pokazuje stalnu tenedenciju rasta.
Pločasti razmenjivači toplote se na tržištu javljaju sa veoma različitim geometrijskim
karakteristikama, što otežava proces uspostavljanja jedinstvenih metodologija proračuna. Danas se
u literaturi ipak može naći određen broj opšte prihvaćenih korelacija za proračun ovog tipa aparata
u procesima bez fazne promene.
U okviru ovog završnog rada biće napravljen pregled literaturno dostupnih korelacija za
proračun pločastih razmenjivača toplote sa zaptivačem. Korelacije će biti primenjene za
termohidraulički proračun nekoliko aparata iz industrijske prakse i tamo gde je to moguće,
dobijeni rezultati će biti upoređeni sa eksperimentalnim vrednostima.
8. Ćirović Jelena
Tema: Hibridni termoplastični kompoziti na bazi drveta
Mentor: Dr Vesna Radojević
Kompoziti na bazi drvenih čestica sa polimernom matricom imaju široku primenu u
oblasti građevinarstava kao i automobilskoj industriji. Drvene čestice pored pamučnih i drugih
biljnih vlakana spadaju u grupu najčešće korišćenih organskih punioca prirodnog porekla. Ovi
prirodni materijali su značajno jeftiniji od sintetskih polimera što predstavlja osnovni razlog
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
13
njihovog korišćenja kao punioca termoplastičnih polimera, a uz dodavanje odgovarajućeg
povezujućeg agensa u značajnoj merii doprinose mogućnostima optimizacije mehaničkih svojstava
kompozita. Dalji napredak u pogledu mehaničkih svojstava se može postići procesiranjem
hibridnih kompozita sa ojačanjima u ili vidu kontinualnih vlakana ili laminatnih kompozita.
Predmet ovog diplomskog rada je ispitivanje uticaja uslova procesiranja hibridnih
kompozitnih ploča toplim presovanjem na mehanička svojstva dobijenog kompozita. Predviđeno
je procesiranje hibridnih kompozitnih materijala drvene čestice - polietilen (sastava 60 % : 40 % ,)
sa ojačanjem u vidu staklene mreže. Struktura dobijenih kompozita će se menjati s brojem
ugrađenih slojeva ojačanja.
Mehanička svojstva dobijenih kompozita biće utvrđena ispitivanjem na savijanje na
hidrauličkoj kidalici sa računarskim sistemom za prikupljanje rezultata merenja.
9. Obradović Sofija
Tema: Modifikovanje proizvoda od soje enzimskom hidrolizom pektina
Mentor: Dr Dejan Bezbradica
Soja je namirnica koja se sve više primenjuje u ljudskoj ishrani zbog boljih nutritivnih
karakteristika biljnih proteina u odnosu na životinjske. Širu primenu proizvoda na bazi soje ometa
prisustvo jedinjenja koja smanjuju svarljivost. Najpoznatije je štetno dejstvo tripsin inhibitora, te
se u toku prerade soja obavezno podvrgava termičkom tretmanu da bi se ova komponenta
inaktivirala. Svarljivost pogoršavaju i određeni polisaharidi i oligosaharidi, pa se nutritivne
karakteristike proizvoda na bazi soje mogu dodatno poboljšati kontrolisanom enzimskom
hidrolizom ugljenohidratne frakcije.
Cilj ovog rada je optimizacija enzimske hidrolize pektina soje. Proizvodi od soje sadrže
5-15 % pektina, pa je hidroliza ovog polisaharida potrebna za povećanje njihove svarljivosti, kao i
efikasnosti proizvodnje fermentisanih proizvoda pošto su retki proizvodni mikroorganizmi koji
sadrže pektinaze. U eksperimentalnom delu biće upoređene hidrolitičke aktivnosti nekoliko
komercijalnih pektinaza. Kao supstrati biće primenjeni različiti proizvodi na bazi soje, kao što su
umereno tostovano sojino brašno, sojina sačma i sojin griz. Uticaj temperature, koncentracije
enzima i koncentracije vode na brzinu enzimske hidrolize pektina soje biće takođe ispitan. Tok
hidrolize biće praćen spektrofotometrijskom metodom zasnovanom na praćenju sadržaja
redukujućih šećera oslobođenih hidrolizom pektina.
Prilog uz tačku 2.6.
2.6. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI MASTER RAD
od 15.04.2013. do 20.05.2013. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Studijski
program
1. Jovana N. Radojević
2. Ksenija R. Milićević
3024/12
3027/12
IM
HI
Ocena
Mentor
Prosek
Završni
mas. rad
Dr Radoslav Aleksić
Dr Đorđe Janaćković
10,00
9,13
10
10
Dat.
odbr.
23.04.
23.04.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
14
Prilog uz tačku 2.7.
2.7. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI MASTER RADOVI
Kandidat-tema
1. Komnenović Goran, dipl. inž.
3139/12
OPTIMIZACIJA USLOVA
PROIZVODNJE EGZOPOLISAHARIDA
IZ PRIRODNOG IZOLATA
LEUCONOSTOC MESENTEROIDES
PRIMENOM FERMENTACIONOG
POSTUPKA
2. Stanković Aleksandra, dipl. inž.
3048/11
BIOMONITORING ELEMENATA U
TRAGOVIMA U BEOGRADU
PRIMENOM LISTOVA DIVLJEG
KESTENA
3. Marković Marija, dipl. inž.
3027/12
AKTIVNI BIOMONITORING IZOTOPA
OLOVA MAHOVINAMA U
BEOGRADU
4. Cvijović Aleksandar, dipl. inž,
3044/12
SELEKCIJA POGODNIH NOSAČA ZA
IMOBILIZACIJU DEKSTRANSAHARAZE IZ PRIRODNOG IZOLATA
LEUCONOSTOC MESENTEROIDES
5. Pavlović Marija, dipl. inž.
3094/11
ODREĐIVANJE DEBLJINE
ELEMENATA SKUPLJAČA TEČNOG
AMONIJAKA ULTRAZVUČNOM
METODOM
6. Ristić Nenad, dipl. inž.
3043/11
RAZVOJ MODELA ZA
TERMOHIDRAULIČKI PRORAČUN
PROCESNIH PEĆI
7. Katić Vera, dipl. inž.
3058/11
ISPITIVANJE UTICAJA
FERMENTACIJE NA ANTIMIKROBNA
I ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA
EKSTRAKTA BILJNOG OTPADA IZ
PRERADE LEKOVITOG BILJA
Komisija
1. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
2. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF
3. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
S.program
BIB
1. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
2. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
3. Dr Viktor Pocajt, docent TMF
IZŽS
1. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
2. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
3. Dr Viktor Pocajt, docent TMF
IZŽS
1. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
2. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF
3. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
BIB
1. Dr Slaviša Putić, red. prof. TMF
2. Dr Marko Rakin, van. prof. TMF
3. Dr Milorad Zrilić, van. prof. TMF
HI
1. Dr Emila Živković, docent TMF
2. Dr Slobodan Šerbanović, red. prof. TMF
3. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
HI
1. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
2. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. Prof. TMF
3. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
BIB
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
15
2.7.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH MASTER RADOVA
1. Komnenović Goran
Tema: Optimizacija uslova proizvodnje egzopolisaharida iz prirodnog izolata
leuconostoc mesenteroides primenom fermentacionog postupka
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Leuconostoc mesenteroides vrste proizvode egzopolisaharide (EPS). Ovi polisaharidi –
dekstrani su homo-polisaharidi koji se uglavnom sastoje od α-D-glukana. Široko se primenjuju u
medicini, farmaciji, prehrambenoj industriji i u laboratorijskim ispitivanjima. Biosinteza dekstrana
je ekstracelularna i zahteva prisustvo saharoze.
U radu će se izvršiti optimizacija uslova proizvodnje egzopolisaharida (EPS-a) pomoću
soja Leuconostoc mesenteroides TC10 izolovanog iz vodenog kefira. Kao uticajni parametri,
ispitivaće se: sadržaj saharoze u podlozi, izvori azota (kvaščev ekstrakt, mesni ekstrakt) i
mineralnih soli (K2HPO4, CaCl2) i vreme inkubacije. Kao rezultat, pratiće se sadržaj
egzopolisaharida u podlozi nakon trostepenog prečišćavanja hladnim etanolom.
Standardne mikrobiološke i analitičke metode će se koristiti za izvođenje eksperimenta, a
statistička analiza podataka će se izvesti pomoću programa Design Expert 8.0.
2. Stanković Aleksandra
Tema: Biomonitoring elemenata u tragovima u Beogradu primenom listova dibljeg
kestena
Mentor: Dr Mirjana Ristić
U urbanim sredinama, usled intezivnih antropogenih aktivnosti, u atmosferu se
oslobađaju velike količine elemenata u tragovima, koji se zatim talože putem suve i vlažne
depozicije. Drumski saobraćaj u gradskim sredinama je dominantan izvor emisije elemenata u
tragovima i to najćešće putem emisije iz izduvnih sistema motornih vozila, kao i emisijom čestica
nastalih usled trenja i habanja putne podloge i guma ili iz obloga kočnica. Zbog potencijalne
akumulacije u životnoj sredini i negativnog uticaja na zdravlje ljudi, biljni i životinjski svet,
poslednjih godina je povećano interesovanje za elemente u tragovima, naročito za teške metale. U
ovom radu biće određivane koncentracije elemenata u tragovima u listovima divljeg kestena
(Aesculus hippocastanum), kao biomonitora zagađenosti vazduha elementima u tragovima. Uzorci
listova sakupljani su u septembru 2009. i 2012. godine, na lokaciji Karađorđev park, koja je
odabrana zbog blizine prometnih saobraćajnica. Koncentracije elemenata u tragovima (As, Pb, Cd,
Zn, Cu, Ni, Co, Mn i Cr) će biti određivane metodom masene spektrometrije sa indukovano
spregnutom plazmom (ICP-MS), na instrumentu Agilent 7500 ce, u rastvorima pripremljenim
mikrotalasnom digestijom listova, korišćenjem azotne kiseline i vodonik-peroksida. Dobijeni
rezultati biće obrađeni i upoređeni sa relevantnim podacima instrumentalnog monitoringa (sadržaj
ispitivanih elemenata u česticama), kako bi se utvrdila korelacija između koncentracije elemenata
u tragovima u listovima divljeg kestena i koncentracije ovih elemenata u vazduhu.
3. Marković Marija
Tema: Aktivni biomonitoring izotopa olova mahovinama u Beogradu
Mentor: Dr Mirjana Ristić
Mahovine predstavljaju dobre bioindikatore zagađenja vazduha, usled svojih specifičnih
morfoloških i ekofizioloških svojstava. Usvajaju zagađujuće materije direktno iz vazduha, skoro
bez ikakvog unošenja putem korenovog sistema, pa su koncentracije zagađujućih materija u njima
isključivo odraz nivoa u vazduhu. U urbanim sredinama, gde su mahovine retke ili potpuno
odsustvuju, razvijena je tehnika aktivnog biomonitoringa korišćenjem „transplantiranih mahovina”
za praćenje kvaliteta vazduha. U ovom radu biće određivani izotopi olova korišćenjem aktivnog
biomonitoringa mahovinama. Uzorci mahovine Sphagnum girgensohnii, prethodno uzorkovani u
16
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
maju 2011. godine u močvari u okolini Dubne, Rusija, su u najlonskim kesama 10x10 cm sa
otvorima prečnika 2 mm, postavljeni na pet lokacija u centru Beograda, u ulicama koje se mogu
okarakterisati kao „kanjonske ulice”. Uzorci su se nalazili na nosaču, na visini od 4 m, da bi se
dobijeni rezultati mogli uporediti sa sličnim rezultatima dobijenim analizom listova drveća. Uzorci
mahovina su bili izloženi tokom 10 nedelja, u periodu leto-jesen 2011. godine. Mahovine će biti
razlagane mikrotalasnom digestijom, korišćenjem HNO3 i H2O2, a potom će u dobijenom rastvoru
biti određivani izotopi olova, metodom masene spektrometrije sa indukovano spregnutom
plazmom (ICP-MS), na instrumentu Agilent 7500ce. S obzirom da gorivo sa olovom kao aditivom
nije u upotrebi od početka 2011. godine u Srbiji, biće analiziran izotopski sastav olova u
mahovinama nakon prestanka upotrebe goriva sa olovom i biće određeni potencijalni izvori olova
u vazduhu u urbanom delu Beograda u praćenom periodu.
4. Cvijović Aleksandar
Tema: Selekcija pogodnih nosača za imobilizaciju dekstran-saharaze iz prirodnog
izolata Leuconostoc mesenteroides
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Dekstran saharaza je ekstracelularna glukoziltransferaza koja katalizuje prelazak Dglukopiranozilnog ostatka sa saharoze na dekstran uz oslobadjanje fruktoze. To je protein
molekulske mase oko 170 kDa, sa optimumom delovanja pri pH 5-5.5 na 30oC. Saharoza je jedini
prirodni supstrat na koji deluje dekstran saharaza bez potrebe za kofaktorom ili ATP-om.
Imobilizacijom dekstran-saharaze povećava se njena stabilnost i omogućava višestruko
korišćenje enzima. Tip nosača i način vezivanja enzima uveliko odredjuju tip krajnjih proizvoda,
koji mogu biti oligo- i polisaharidi.
U radu će se izvršiti proizvodnja i izolacija enzima iz prirodnog izolata Leuconostoc
mesenteroides TC10, prečišćavanjem pomoću PEG 400. Ispitaće se mogućnost imobilizacije
enzima na nosačima tipa matriksa i filma. Primeniće se standardne mikrobiološke i analitičke
metode
5. Pavlović Marija
Tema: Određivanje debljine elemenata skupljača tečnog amonijaka ultrazvučnom
metodom
Mentor: Dr Slaviša Putić
Agresivnost radne materije, visoke temperature i mehaničko opterećenje kod posuda pod
pritiskom u eksploataciji prouzrokuju u njima nepovoljne radne uslove što dovodi do smanjenje
projektovane i izvedene debljine njenih elemenata. Smanjenje debljine zidova dovodi do
povećanja ili prekoračenja dozvoljenih napona u njima što može prouzrokovati havariju. Samim
tim, određivanje stvarnih debljina elemenata u eksploataciji predstavlja veoma značajan podatak.
U ovom radu bi se primenila ultrazvučna metoda. Razmatraće se skupljač tečnog amonijaka koji je
izrađen u svemu prema važećim propisima i standardima. Izrađen je od materijala P265GH,
zapremine je V=1,8 m3 i dimenzija D = Ø800 mm (prečnik) i L = 3482 mm (dužina). Maksimalni
pritisak u posudi je 16,7 bar. Nakon određenih stvarnih debljina izvešće se procena sigurnosti
posude u eksploataciji.
6. Ristić Nenad
Tema: Razvoj modela za termohidraulički proračun procesnih peći
Mentor: Dr Emila Živković
Procesne peći su uređaji u kojima se toplota oslobođena sagorevanjem tečnih ili gasovitih
goriva, predaje fluidu koji struji kroz cevi. Cevi su smeštene duž zidova komore za sagorevanje ili
u njenom gornjem delu i toplota se prenosi prvenstveno radijacijom (direktnom ili refleksijom sa
zidova peći), ali i konvekcijom, sa strane vrelih dimnih gasova. Razmena se mora ostvariti bez
lokalnih pregrevanja fluida ili delova uređaja. Uprkos značajnim razlikama u konstruktivnim
karakteristikama procesnih peći, uslovljenih industrijskom primenom za koju je konkretna peć
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
17
projektovna, osnovna podela je napravljena prema orijentaciji zmijaste cevi u zoni radijacije na
horizontalne i vertikalne uređaje. Procesne peći spadaju među najveće potrošače toplotne energije
a njihov kapacitet definiše se prema apsorbovanoj toploti od strane procesnog fluida i kreće se u
širokom opsegu vrednosti. Imajući u vidu da se potrebna energija dobija sagorevanjem
ugljovodoničnih goriva, od izuzetnog je značaja, kako sa ekonomskog tako i sa aspekta zaštite
životne sredine, obezbediti rad procesnih peći sa maksimalnom termičkom efikasnošću i
minimalnim utroškom goriva.
Obzirom da ovi uređaji uglavnom nalaze primenu u procesima na visokim temepraturama
radijacija je dominantan mehanizam prenosa toplote. U analizu se ipak moraju uključiti i
mehanizmi prenosa toplote konvekcijom i kondukcijom. U okviru ovog master rada biće
napravljen pregled postojećih literaturnih modela za termohidraulički proračun i analizu rada
procesnih peći. Za izabrane modele sa najširom industrijskom primenom biće uspostavljen
algoritam proračuna i napisan program u softverskom paketu Matlab. Program će biti testiran na
odgovarajućim literaturnim primerima.
7. Katić Vera
Tema: Ispitivanje uticaja fermentacije na antimikrobna i antioksidativna svojstva
Ekstrakta biljnog otpada iz prerade lekovitog bilja
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Prerada lekovitog bilja godišnje generiše nekoliko desetina tona biljnog otpada. Do skora
se ova vrsta otpada uglavnom odlagala kao komunalni otpad, medjutim, pravna regulativa novijeg
datuma nalaže njegovo posebno zbrinjavanje. Iz tog razloga, povećana je potreba za ispitivanjima
različitih mogućnosti valorizacije biljnog otpada iz prerade lekovitog bilja kao što je
kompostiranje, siliranje ili ekstrakcija preostalih biološki aktivnih supstanci.
U radu će se ispitati biološka aktivnost (antimikrobna i antioksidativna) ekstrakta iz
biljnog otpada nastalog nakon ekstrakcije etarskih ulja i proizvodnje biljnih čajeva. Posebno će se
ispitati mogućnost povećanja biološki aktivnog dejstva ekstrakta primenom postupka fermentacije
polaznog materijala, različitim vrstama mikroorganizama. Mikroorganizmi koji će se primeniti
pripadaju vrstama Paenibacillus sp., Bacillus sp. i Hymenibacter sp. za koje je pokazano da
poseduju celulolitičke enzime.
Primeniće se standardne mikrobiološke i analitičke metode za ispitivanje antimikrobne i
antioksidativne aktivnosti dobijenih ekstrakta, respektivno.
Prilog uz tačku 2.8.
2.8. MAGISTARSKE TEZE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti tme
Kandidat-tema
1. JELENA MILIĆ, dipl. inž.
UTICAJ MEHANIČKE AKTIVACIJE
LISKUNA NA SVOJSTVA
VATROSTALNIH PREMAZA ZA
NOVE TEHNOLOGIJE LIVENJA
Komisija
1. Dr Zagorka Aćimović-Pavlović, red. prof. TMF
2. Dr Karlo Raić, red. prof. TMF
3. Dr Marina Dojčinović, docent TMF
4. Dr Ljubiša Andrić, naučni savetnik ITNMS Beograd
5. Dr Dejan Čikara, red. prof. Fakultet tehničkih
nauka Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini
Kated.
MI
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
18
IV. Ocena magistarske teze (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. ZORAN ĐUKANOVIĆ, dipl. Inž.
MODELOVANJE I SIMULACIJA
PROCESA HIDROOBRADE SMEŠE
GASNOG ULJA I LAKOG
CIKLIČNOG ULJA
Komisija
1. Dr Aleksandar Orlović, van. prof. TMF
2. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
3. Dr Sandra Glišić, naučni saradnik TMF
4. Dr Aleksandar Jovović, red. prof.
Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu
Kated.
OHT
Prilog uz tačku 2.9.
2.9. DOKTORSKE DISERTACIJE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat-tema
1. MIRJANA ČOLOVIĆ, dipl. inž.
TOKSIČNI EFEKTI ORGANOTIOFOSFATNIH INSEKTICIDA I
PROIZVODA NJIHOVE DEGRADACIJE –
BIOANALITIČKE METODE ZA
DETEKCIJU I EVALUACIJU
TOKSIČNOSTI
2. SANJA JEVTIĆ, dipl. inž.
PRIRODNI ZEOLITI KAO NOVI
MATERIJALI I SINTEZA NOVIH
MATERIJALA SA STRUKTUROM
ZEOLITA
3. Mr HATIM ABDALL SASI ISSA, dipl. inž.
MEHANO-HEMIJSKI I TERMIČKI
TRETMAN ŽELEZONOSNIH OTPADNIH
MATERIJALA: EKOLOŠKI DOPRINOSI I
SINERGETSKI EFEKTI
4. VLADIMIR STIJEPOVIĆ, dipl. inž.
RAZVOJ METODE ZA ENERGETSKU
INTEGRACIJU PROCESNIH
POSTROJENJA U INDUSTRIJSKIM
KOMPLEKSIMA
Komisija
1. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
2. Dr Dušan Mijin, red. prof. TMF
3. Dr Vesna Vasić, naučni savetnik, INN Vinča
4. Dr Danijela Krstić, docent, Medicinski
Fakultet Univerziteta u Beogradu
5. Dr Saša Drmanić, docent TMF
1. Dr Nevenka Rajić, red. prof. TMF
2. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
3. Dr Jasna Đonlagić, red. prof. TMF
4. Dr Nataša Zabukovec Logar, van. prof.
Univerzitet u Novoj Gorici
1. Dr Željko Kamberović, red. prof. TMF
2. Dr Marija Korać, viši naučni saradnik TMF
3. Dr Milorad Gavrilovski, naučni saradnik
IC-TMF Beograd
4. Dr Zoran Anđić, viši naučni saradnik
IC-HF Beograd
5. Dr Dušan Rajić, naučni savetnik
IC-TMF Beograd
1. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
2. Dr Slobodan Šerbanović, red. prof. TMF
3. Dr Aleksandar Grujić, viši naučni
saradnik IHTM
S.program
HHT
HHT
MI
HI
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
19
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. Mr BILJANA LAZIĆ, dipl. inž.
UTICAJ RAZLIČITIH POSTUPAKA
FIZIČKO-HEMIJSKOG MODIFIKOVANJA
NA STRUKTURU I SVOJSTVA VLAKANA
LANA
2. JASMINA MARKOVSKI, dipl. inž.
UKLANJANJE ARSENA PRIMENOM
PRIRODNIH I SOLVOTERMALNO
SINTETISANIH STRUKTURA KALCIJUMKARBONATA MODIFIKOVANIH NANO
ČESTICAMA METALA
3. Mr SANJA SERATLIĆ, dipl. inž.
ISPITIVANJE UTICAJA PULSIRAJUĆIH
ELEKTRIČNIH POLJA NA RAST I
AKTIVNOST AUTOHTONOG SOJA
Lactobacillus plantarum 564
Komisija
1. Dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF
2. Dr Koviljka Asanović, van. prof. TMF
3. Dr Svjetlana Janjić, docent Tehnološkog
fakulteta, Banja Luka
4. Dr Jovana Milanović, naučni saradnik
Inovacioni centar TMF
1. Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
2. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
3. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
4. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
5. Dr Antonije Onjia, naučni savetnik INN Vinča
6. Dr Miodrag Mitrić, naučni savetnik
INN Vinča
1. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
2. Dr Zorica Knežević-Jugović, van. prof. TMF
3. Dr Maja Vukašinović, docent TMF
4. Dr Viktor Nedović, red. prof.
S.program
TI
IZŽS
BIB
Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu
5. Dr Zorica Radulović, van. prof.
Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu
4. JOVANA JOVAŠEVIĆ, dipl. inž.
SINTEZA I KARAKTERIZACIJA
HIDROGELOVA NA BAZI 2HIDROKSIETIL AKRILATA I ITAKONSKE
KISELINE ZA PRIMENU U
KONTROLISANOM OTPUŠTANJU
TERAPEUTSKI AKTIVNIH JONA METALA
5. JOVANA RUŽIĆ, dipl. inž.
SINTEZA I KARAKTERIZACIJA
KOMPOZITA SA OSNOVOM BAKRA
OJAČANOG NANO- I MIKRO ČESTICAMA
ZrB2
6. IGOR RADISAVLJEVIĆ, dipl. inž.
UTICAJ PARAMETARA ZAVARIVANJA
NA SVOJSTVA ZAVARENIH SPOJEVA
ALUMINIJUMSKIH LEGURA DOBIJENIH
POSTUPKOM ZAVARIVANJA TRENJEM
ALATOM
1. Dr Simonida Tomić, van. prof. TMF
2. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
3. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
4. Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof. TMF
5. Dr Edin Suljovrujić, naučni savetnik
INN Vinča
1. Dr Karlo Raić, red. prof. TMF
2. Dr Dušan Božić, naučni savetnik
INN Vinča
3. Dr Tatjana Volkov-Husović, red. prof. TMF
4. Dr Zagorka Aćimović-Pavlović, red. prof. TMF
1. Dr Nenad Radović, van. prof. TMF
2. Dr Zorica Cvijović, red. prof. TMF
3. Dr Endre Romhanji, red. prof. TMF
4. Dr Vencislav Grabulov, naučni savetnik
Institut IMS, Beograd
5. Dr Aleksandar Živković, naučni saradnik
GOŠA FOM
HI
MI
MI
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
20
III. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije
Kandidat-tema
1. SANJA ERAKOVIĆ, dipl. inž.
ELEKTROFORETSKO TALOŽENJE I
KARAKTERIZACIJA
HIDROKSIAPATIT/LIGNIN I
SREBRO/HIDROKSIAPATIT/LIGNIN
PREVLAKA NA TITANU
2. MIHAEL BUČKA, dipl. inž.
ELEKTROHEMIJSKO TALOŽENJE I
KARAKTERIZACIJA ZAŠTITNIH
PREVLAKA Zn-Mn LEGURA
3. ŽELJKA JOVANOVIĆ, dipl. inž.
NANOKOMPOZITI SREBRO/POLI(NVINIL-2-PIROLIDON) I
SREBRO/ALGINAT DOBIJENI
ELEKTROHEMIJSKIM POSTUPCIMA
4. BOJAN BOŽIĆ, dipl. inž.
SINTEZA, STRUKTURA I SVOJSTVA
POTENCIJALNO BIOLOŠKI AKTIVNIH
DERIVATA PROPANSKE KISELINE
5. Mr TIJANA ĐORĐEVIĆ, dipl. inž.
UTICAJ FERMENTACIJE NA
DEGRADACIJU OSTATAKA PESTICIDA
U FERMENTISANIM PROIZVODIMA OD
ŽITA
6. MARINA RADIŠIĆ, dipl. inž.
RAZVOJ I PRIMENA METODE TEČNE
HROMATOGRAFIJE-TANDEM MASENE
SPEKTROMETRIJE ZA ODREĐIVANJE
PESTICIDA U VOĆU I VOĆNIM
SOKOVIMA
7. Mr ABDUALNASER MUFTAH
ALMAGRBI, dipl. inž.
MATEMATIČKO MODELOVANJE I
ANALIZA VIŠEFAZNIH REAKCIONIH
PROCESA U PROIZVODNJI
OBNOVLJIVIH I MINERALNIH DIZEL
GORIVA
Komisija
1. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
2. Dr Tatjana Stevanović, red. prof.
Laval Univerzitet, Kvebek, Kanada
3. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
1. Dr Jelena Bajat, van. prof. TMF
2. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
3. Dr Miodrag Maksimović, red. prof. TMF
4. Dr Jelena Rogan, docent TMF
5. Dr Mladen Vuruna, van. prof. VA
1. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
2. Dr Bojana Obradović, red. prof. TMF
3. Dr Katarina Jeremić, red. prof. TMF
4. Dr Zorica Kačarević-Popović, naučni savetnik
INN Vinča
1. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
2. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
3. Dr Milka Avramov Ivić, naučni savetnik IHTM
1. Dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof. TMF
2. Dr Rada Đurović-Pejčev, naučni saradnik
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine
3. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
1. Dr Mila Laušević, red. prof. TMF
2. Dr Tatjana Vasiljević, van. prof. TMF
3. Dr Antonije Onjia, naučni savetnik INN Vinča
1. Dr Aleksandar Orlović, van. prof. TMF
2. Dr Sandra Glišić, naučni saradnik TMF
3. Dr Aleksandar Jovović, red. prof.
Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
S.prog.
HHT
HHT
HHT
HI
HHT
H
OHT
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
21
IV. Ocena doktorske disertacije (Referat u prilogu)
Kandidat-tema
1. ALI R. ELKAIS, master inž. tehn.
UTICAJ PREVLAKA POLIANILINA NA
KOROZIJU MEKOG ČELIKA U
RAZLIČITIM SREDINAMA
2. Mr JELENA LUKIĆ, dipl. inž.
PROCESI DEGRADACIJE PAPIRNOULJNE
IZOLACIJE ENERGETSKIH
TRANSFORMATORA I RAFINACIJA
DEGRADIRANIH MINERALNIH
IZOLACIONIH ULJA EKSTRAKCIJOM
TEČNO-TEČNO SA N-METIL-2PIROLIDONOM
Komisija
1. Dr Branimir Grgur, red. prof. TMF
2. Dr Milica Gvozdenović, docent TMF
3. Dr Branimir Jugović, viši naučni saradnik
Institut tehničkih nauka - SANU
1. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
2. Dr Sava Veličković, docent TMF
3. Dr Zoran Radaković, red. prof.
Elektrotehnički fakultet Univerzitet u
Beogradu
S.program
H
OH
Prilog uz tačku 2.10.
2.10. IMENOVANJE KOMISIJE ZA ZAVRŠNI ISPIT
STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA
Kandidat-br. indeksa
1. MIROSLAV PAVLOVIĆ, dipl. inž.
4011/07
2. ALEKSANDRA VOJVODIĆ OSTOJIĆ,
dipl. inž.
4050/11
Komisija
1. Dr Radoslav Aleksić, red. prof. TMF
2. Dr Petar Uskoković, red. prof. TMF
3. Dr Vesna Radojević, van. Prof. TMF
1. Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
2. Dr Petar Uskoković, red. prof. TMF
3. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
S.program
IM
IZŽS
Prilog uz tačku 2.11.
2.11. PRODUŽENЈE ROKA ZA ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE
Mr Dragana Živojinović podnela je zahtev za produženje roka za odbranu doktorske
disertacije pod nazivom „Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu
kvaliteta vode“ do 27.06.2014. godine. U zahtevu navodi da produženje roka traži zbog korišćenje
porodiljskog odsustva radi nege deteta do godinu dana, kada nije podnela zahtev za mirovanje
prava i obaveza na Fakultetu.
Nastavno-naučno veće Fakulteta odobrilo je predlog teme navedene doktorske disertacije
Odlukom br. 35/165 od 29.05.2008. godine.
Veće naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu dalo je saglasnost na
predlog teme doktorske disertacije Odlukom br. 612-28/124/08 od 27.06.2008. godine.
Rok za odbranu doktorske disertacije je 27.06.2013. godine.
Sa zahtevom je saglasna mentor, prof. dr Ljubinka Rajaković.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
22
Prilog uz tačku 2.12.
2.12.1. PREDLOG IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O
OSNOVNIM I MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA
Na osnovu člana 38. Statuta fakulteta,a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu,
Nastavno naučno veće na sednici održanoj _______ je donelo
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OSNOVNIM I MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA
Član 1.
Pravilnik o osnovnim i master akademskim studijama broj 1558/1, od 20.08.2012., poglavlje III
STUDENTI član 10. stav 2. koji glasi:
„Dekan može studentu, na lični zahtev podnet pre sticanja uslova za gubitak statusa
studenta, produžiti rok za završetak studija za jedan semestar, ako je:
1) u toku studija ispunjavao uslove za odobravanje mirovanja prava i obaveza, a to pravo
nije koristio, odnosno nije ga iskoristio u trajanju koje mu je, s obzirom na okolnosti,
moglo biti odobreno
2) u toku trajanja studija započeo i završio drugi odobreni, odnosno akreditovani studijski
program, na istom ili višem stepenu studija na Fakultetu ili na drugoj akreditovanoj
visokoškolskoj ustanovu u zemlji i inostranstvu;
3) na dan isteka roka kada su se stekli uslovi za prestanak statusa, studentu ostalo
neostvarenih najviše 15 ESPB bodova za završetak studija.“
se menja i glasi :
„Studentu se na lični zahtev, podnet pre isteka roka iz člana 10. stava 1. alineja 4. može se
produžiti rok za završetak studija za dva semestra pod uslovom da mu je na dan isteka roka iz
člana 10. stava 1. alineja 4. Pravilnika do završetka studija ostalo neostvarenih najviše 30 ESPB
bodova potrebnih za završetak studija.
Član 2.
Poglavlje VI Master akademske studije, član 30. stav 8. koji glasi:
„Studentu se na lični zahtev, podnet pre isteka roka iz stava 7. ovog člana, može produžiti rok za
završetak studija za jedan semestar:
1) ako je u toku studija ispunjavao uslove za odobravanje mirovanja prava i obaveza, a to
pravo nije iskoristio, odnosno nije ga iskoristio u trajanju koje mu je, s obzirom na
okolnosti, moglo biti odobreno
2) ako mu na dan isteka roka iz stava 7. ovog člana ostaje neostvarenih najviše 15 ESPB
bodova potrebnih za završetak studija
3) ako je u toku trajanja studija započeo i završio drugi odobreni, odnosno akreditovani
studijski program, na istom ili višem stepenu na Univerzitetu ili na drugom
akreditovanom univerzitetu u zemlji ili inostranstvu
se menja i glasi :
„Studentu se na lični zahtev, podnet pre isteka roka iz stava 7. ovog člana, može produžiti rok za
završetak studija za dva semestra pod uslovom da mu je na dan isteka roka iz člana 30. stav 7.
Pravilnika do završetka studija ostalo neostvarenih najviše 30 ESPB bodova potrebnih za
završetak studija.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
23
Član 3.
Ostale odredbe Pravilnika ostaju na snazi.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Fakulteta.
DEKAN
Prof. dr Đorđe Janaćković
2.12.2. PREDLOG IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O DOKTORSKIM STUDIJAMA
Na osnovu člana 38. Statuta fakulteta, Nastavno naučno veće na sednici održanoj _______ je
donelo
IZMENE PRAVILNIKA O DOKTORSKIM STUDIJAMA
Član 1.
U Pravilniku o doktorskim studijama broj 958/1 od 30.06.2008. god. ,član 24. stav 1. koji glasi:
„U roku od 6 godina, računajući od dana početka semestra u kome je kandidat upisao
doktorske studije, kandidat mora položiti sve ispite predviđene planom i programom
doktorskih studija, pohađa seminare, radionice i predavanja gostujućih predavača kao što je
navedeno u članu 15. i da prijavi odbranu doktorske disertacije. U izuzetnim slučajevima
predviđenim Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta , na lični zahtev kandidata, Nastavnonaučno veće može produžiti ovaj rok za još jedan semestar“
reči „jedan semestar“ se zamenjuju rečima „dva semestra“.
Član 2.
Ostale odredbe Pravilnika ostaju na snazi.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Fakulteta.
DEKAN
Prof. dr Đorđe Janaćković
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
24
Prilog uz tačku 3.
3. KADROVSKA PITANJA
3.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje
1.
2.
3.
4.
5.
Sonja Smiljanić, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
Anđelika Bjelajac, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
Ana Kramar, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
Milica Milutinović, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
Gavrilo Šekularac, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač pripravnik
3.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka
zvanja
1.
Katedra za organsku hemiju predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Jelene Mirković, dipl. inž. u zvanje istraživač
saradnik u sastavu:
1.
2.
3.
Dr Dušan Mijin, red. prof. TMF
Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
Dr Nataša Valentić, docent TMF
3.3. Recenzije za tehničko-tehnološka rešenja
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta od 28.03.2013., a prema
odluci broj 35/82 od 01.04.2013, imenovana sam za recenzenta tehničkog rešenja pod nazivom
„Fiziološka i proizvodna svojstva soja Leuconostoc mesenteroides izolovanog iz vodenog kefira za
proizvodnju dekstrana“ autora dr Suzane Dimitrijević-Branković, Sladjane Davidović, Mione
Miljković, dr Mirjane Rajilić-Stojanović, dr Dušana Antonovića i dr Djordja Veljovića.
Na osnovu uvida u dokumentaciju podnosim Veću sledeću
RECENZIJU
Tehničko rešenje je prikazano na 21 strani i sadrži 13 slika, 4 tabele i 25 literaturnih navoda. Ovo
rešenje čine sledeća poglavlja:
1. Oblast tehnike na koju se tehničko rešenje odnosi
2. Problem koji se tehničkim rešenjem rešava
3. Stanje rešenosti tehničkog rešenja u svetu
4. Objašnjenje suštine tehničkog rešenja
5. Kratak opis slika nacrta
6. Detaljan opis tehničkog rešenja sa primerima (tri primera)
7. Mogućnost primene tehničkog rešenja
8. Prilog 1 – slike
9. Reference
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
25
Tehničko rešenje pripada obalsti biotenologija. Prikazuje fiziološka i proizvodna svojstva
prirodnog izolata heterofermentativne bakterije mlečne kiseline iz roda Leuconostoc mesenteroides
TC10 koja je pogodna za proizvodnju dekstrana pomoću enzima dekstran saharaza.
Prema svojim fiziološkim svojstvima, soj pripada vrsti Leuconostoc mesenteroides sa
karakterističnim profilom fermentacije šećera (prema Bergey's manual of Systematic
Microbiology, volume 3, 2009). Manje razlike se uočavaju u pogledu fermentacije arabinoze i
galaktoze koje prikazani soj ne fermentiše za razliku od preko 90% sojeva ove vrste, koji ih
fermentišu. Pored fizioloških svojstava, prikazani su i rezultati molekularne analize sekvenci 16S
rRNK prema kojima prirodni izolat pokazuje 99% sličnosti sa najbližim sojem Leuconostoc
mesenteroides.
Sposobnost produkcije dekstrana kod prikazanog prirodnog izolata je ispitana u više serija
eksperimenata. Dekstrani pripadaju grupi homopolimernih egzopolisaharida koje proizvode neke
vrste iz roda Leuconostoc. Mogu se razlikovati po svojoj molekulskoj masi i strukturi, u zavisnosti
od soja i načina dobijanja. Poseduju GRAS status i imaju široku upotrebu u medicini, farmaciji,
prehrambenoj industriji i u laboratorijskim ispitivanjima. Biosinteza dekstrana se obavlja dejstvom
enzima dekstran-saharaze. Dekstran saharaza je ekstracelularna glukoziltransferaza koja katalizuje
prelazak D-glukopiranozilnog ostatka sa saharoze na dekstran uz oslobadjanje fruktoze. To je
protein molekulske mase oko 170 kDa, sa optimumom delovanja pri pH 5-5.5 na 30oC čiji je
supstrat isključivo saharoza.
Hemijskom karakterizacijom dobijenog proizvoda fermentacije potvrdjeno je da se radi o
egzopolisaharidu tipa dekstrana (papirnom hromatografijom je potvrdjena glukoza kao jedini
monosaharid u hidrolizatu egzopolisaharida) koji je pokazao tipične pikove u FTIR analizi.
Ispitivanja produkcije dekstrana pomoću ćelija soja Leuconostoc mesenteroides TC10 su potvrdila
da se optimizacijom podloge za fermentaciju može postići visok prinos dekstrana (oko 23 g/l
podloge). Visoka aktivnost sintetisanog, neprečišćenog enzima (do 4810 U/l) ukazuje na
mogućnost dobijanja dekstrana i enzimskim putem uz ostvarenje konverzije saharoze od 42.28%
računajući na polaznu saharozu.
Postupak sprej sušenjaomogućava dobijanje dekstrana u prahu koji je pogodniji za čuvanje i dalju
primenu.
Prikazanim postupkom dobijanja dekstrana pomoću soja Leuconostoc mesenteroides TC10 koji je
izolovan iz vodenog kefira pruža se mogućnost primene biotehnološkog postupka za dobijanje
proizvoda koji se kod nas nabavlja isključivo iz izvoza. Navedene fiziološke i molekularne analize
soja očigledno ukazuju na novi soj pa iz tog razloga predlažem da se navedeno tehničko rešenje
prihvati i kategorizuje kao M82 – Novi soj.
RECENZENT
Dr Zorica Radulović, vanredni profesor
Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
U Beogradu 17.05.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
26
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta od 28.03.2013., imenovana
sam za recenzenta tehničkog rešenja pod nazivom „Fiziološka i proizvodna svojstva soja
Leuconostoc mesenteroides izolovanog iz vodenog kefira za proizvodnju dekstrana“ autora dr
Suzane Dimitrijević-Branković, Sladjane Davidović, Mione Miljković, dr Mirjane RajilićStojanović, dr Dušana Antonovića i dr Djordja Veljovića.
Na osnovu uvida u dokumentaciju podnosim Veću sledeću
RECENZIJU
Tehničko rešenje je prikazano na 21 strani i sadrži 13 slika, 4 tabele i 25 literaturnih navoda. Ovo
rešenje čine sledeća poglavlja:
1. Oblast tehnike na koju se tehničko rešenje odnosi
2. Problem koji se tehničkim rešenjem rešava
3. Stanje rešenosti tehničkog rešenja u svetu
4. Objašnjenje suštine tehničkog rešenja
5. Kratak opis slika nacrta
6. Detaljan opis tehničkog rešenja sa primerima (tri primera)
7. Mogućnost primene tehničkog rešenja
8. Prilog 1 – slike
9. Reference
Tehničko rešenje se odnosi na novi soj heterofermentativne bakterije mlečne kiseline iz roda
Leuconostoc mesenteroides TC10 koji u fermentacionoj podlozi proizvodi dekstran pomoću
enzima dekstran saharaza.
Dekstrani su heterogena grupa jedinjenja koji se razlikuju po svojoj molekulskoj masi i strukturi.
Dekstrani iz Leuconostoc vrsta imaju široku upotrebu u medicini, farmaciji, prehrambenoj
industriji i u laboratorijskim ispitivanjima. Biosinteza dekstrana je ekstracelularna i zahteva
prisustvo saharoze. Enzim uključen u ovaj proces je specifična dekstran-saharaza. Mogu se
proizvoditi fermentacionim postupkom pomoću celih ćelija Leuconostoc mesenteroides ili
enzimskim putem, korišćenjem izolovane i prečišćene dekstran-saharaze.
U tehničkom rešenju su opisane fiziološke karakteristike izolovanog soja sa prikazom delimične
16S rRNK sekvence u cilju molekularne karakterizacije. Prema ovim rezultatima, soj pripada vrsti
Leuconostoc mesenteroides sa karakterističnim profilom fermentacije šećera (prema Bergey's
manual of Systematic Microbiology, volume 3, 2009), sa tom razlikom što ne fermentiše
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
27
arabinozu i galaktozu, koju inače fermentišue preko 90% sojeva ove vrste. Molekularna analiza je
pokazala 99% sličnosti sa najbližim sojem Leuconostoc mesenteroides.
Ispitivanja sposobnosti soja Leuconostoc mesenteroides TC10 da proizvodi dekstran su izvršena u
nekoliko serija eksperimenata koji su potvrdili da se optimizacijom podloge za fermentaciju može
postići visok prinos dekstrana (oko 23 g/l podloge). Iz ispitivanja produkcije enzima dekstran
saharaze, kojom se postiže konverzija saharoze u dekstran, uz oslobadjanje fruktoze, ustanovljena
je visoka aktivnost enzima (do 4810 U/l). Ostvareni procenat konverzije saharoze u ovom slučaju
je iznosio 42.28% računajući na polaznu saharozu.
Karakterizacija dobijenog egzopolisaharida papirnom hromatografijom su pokazala da se radi o
dekstranu (nadjena je glukoza u hidrolizatu egzopolisaharida) koji je pokazao tipične pikove u
FTIR analizi.
Primenom sprej sušenja je dobijen dekstran u prahu koji je pogodniji za čuvanje i dalju primenu.
Prikazanim postupkom dobijanja dekstrana pomoću soja Leuconostoc mesenteroides TC10 koji je
izolovan iz vodenog kefira pruža se mogućnost primene biotehnološkog postupka za dobijanje
proizvoda koji se kod nas nabavlja isključivo iz izvoza. Navedene fiziološke i molekularne analize
soja očigledno ukazuju na novi soj pa iz tog razloga predlažem da se navedeno tehničko rešenje
prihvati i kategorizuje kao M82 – Novi soj.
RECENZENT
Dr Slavica Šiler-Marinković, redovni profesor TMF
U Beogradu 15.05.2013.
28
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
29
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu od 26.02.2013.
godine imenovani smo za članove Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze kandidata Zoran
Đukanovića, diplomiranog inženjera mašinstva, pod naslovom:
MODELOVANJE I SIMULACIJA PROCESA HIDROOBRADE SMEŠE GASNOG ULJA I
LAKOG CIKLIČNOG ULJA
Komisija je pregledala magistarsku tezu i Nastavno-naučnom veću podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
Magistarski rad Zorana Đukanovića, dipl. inž. mašinstva, pod nazivom „Modelovanje i
simulacija procesa hidroobrade smeše gasnog ulja i lakog cikličnog ulja“ napisan je na 73 strane.
Magistarski rad sadrži sledeća poglavlja: Uvod, Eksperimentalni deo, Matematički model reaktora,
Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura. Rad sadrži ukupno 39 slika, 7 tabela, prilog sa
algoritmom matematičkog modela i 86 literaturnih navoda.
Tokom poslednje decenije standardi koji definišu kvalitet motornih goriva su značajno
izmenjeni i to prvenstveno zbog novih zahteva u vezi zaštite životne sredine. Kao posledica ovih
promena sastav savremenog dizel goriva dozvoljava da ukupni sadržaj sumpora bude ispod <10
ppm-a. Paralelno sa promenama kvaliteta dizel goriva, definisanog vodećim svetskim standardima
(EN, ASTM, JIS), tokom poslednje decenije došlo je i do značajnog porasta tražnje za dizel
gorivom. Ove promene su uslovile nove trendove u oblasti rafinerijske prerade nafte i naročito u
oblasti procesa za proizvodnju motornih goriva. Jednu od ključnih uloga u savremenim
rafinerijama danas imaju procesi obrade vodonikom, koji se izvode pod visokim pritiscima i uz
prisustvo čvrstih katalizatora. Njihova osnovna uloga u okviru rafinerijske prerade je uklanjanje
sumpornih jedinjenja, stabilizacija proizvoda i uklanjanje ostalih nepoželjnih primesa
(hidrotriting), kao i konverzija težih frakcija u lakše frakcije i proizvode više vrednosti, kao što su
motorna goriva (hidrokreking).
Usled značajnog porasta tražnje za dizel gorivom, u okviru postojećih rafinerijskih
postrojenja ispituju se mogućnosti za iskorišćenje sporednih proizvoda koji nastaju, pre svega,
procesom katalitičkog krekinga (FCC). Jedna od mogućih opcija je hidroobrada lakog cikličnog
ulja, bilo kao čistog toka ili kao smeše sa frakcijom gasnog ulja sa atmosferske destilacije. Zbog
svog specifičnog sastava, lako ciklično ulje predstavlja sasvim drugačiju sirovinu za proces
hidroobrade od gasnog ulja, što uslovljava potrebu za razvojem matematičkog modela u cilju
analize i simulacije procesa.
U ovom radu su prikazani rezultati eksperimentalnih ispitivanja na industrijskom
postrojenju za hidroobradu srednjih destilata u okviru Rafinerije nafte Pančevo, uz korišćenje
napojne smeše sa različitim sadržajima lakog cikličnog ulja. U toku izvođenja industrijskog testa
praćeni su sledeći procesni parametri: protok smeše na ulazu u reaktor, temperature i pritisci u
reaktorskoj sekciji, kao i ostali procesni parametri sa kontrolno upravljačkog sistema. U toku
industrijskog testa analizirani su i podaci o sadržaju ukupnog sumpora u prikupljenim uzorcima
smeše na izlazu iz reaktora.
Model reaktora koji je razvijen u ovom radu je determinističkog tipa i čine ga jednačine
materijalnih bilansa za sledeći tipove sumpornih jedinjenja: tiofeni, benzo tiofeni, supstituisani
benzo tiofeni, dibenzo tiofeni i supstituisani dibenzo tiofeni, zatim jednačina materijalnog bilansa
za aromatska jedinjenja, kao i jednačina energetskog bilansa. Za brzine reagovanje svakog od
30
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
tipova sumpornih jedinjenja korišćen je odgovarajući kinetički izraz preuzet iz literature. Kinetički
izraz za brzinu reagovanja aromatskih jedinjenja je takođe preuzet iz literature.
U cilju detaljne karakterizacije i kvantifikacije sumpornih jedinjenja prisutnih u gasnom
ulju i lakom cikličnom ulju korišćena je metoda gasne hromatografije – masene spektrometrije
(GC-MS). Podaci o koncentraciji različitih tipova sumpornih jedinjenja u ulaznoj smeši kao i
podaci o sadržaju ukupnog sumpora u izlaznoj smeši reaktora, korišćeni su za validaciju modela i
naknadne simulacije.
Matematički model katalitičkog reaktora je formiran na osnovu sledećih postavki:
 Smeša LGU/LCGU kao i smeša vodonika i metana struje odozgo na dole kroz pakovani
sloj katalizatora. Osnovu modela čine jednačine diferencijalnog materijalnih bilansa
komponenata u reaktoru i energetskog bilansa.
 Efekti aksijalne disperzije toka parne i tečne faze u ovom reaktoru su zanemarljivi.
 Model pretpostavlja da se reakcije odvijaju u dve faze, parnoj i tečnoj. Za brzinu reakcije
bilo koje hemijske vrste u posmatranoj fazi merodavna je koncentracija hemijske vrste u
posmatranoj fazi.
 Reakcije se odvijaju u parnoj ili tečnoj fazi i frakcije katalizatora u kojima se rekcije
odvijaju u parnoj ili tečnoj fazi definisane su na osnovu efektivne ovlaženosti katalitičkog
sloja za posmatrane uslove protoka i ravnoteže para-tečnost.
 Faktori efektivnosti katalizatora za reakcije u parnoj i tečnoj fazi se razlikuju i
izračunavaju se posebno za svaku od faza u kojoj se odigrava ova površinska tj.
katalitička reakcija, što je posledica efekata prenosa mase reaktanata u posmatranoj fazi.
 Ispred svakog segmenta reaktora definiše se nova raspodela komponenata u parnoj i
tečnoj fazi, u skladu sa faznom ravnotežom četvorokomponentnog sistema dodekanoktadekan-vodonik-metan za tekuću temperaturu na odgovarajućoj poziciji u reaktoru.
 Aproksimirano je da se komponente smeše LGU/LCGU (lako gasno ulje / lako ciklično
ulje) termodinamički ponašaju u skladu sa faznom ravnotežom četvorokomponentnog
sistema dodekan-oktadekan-vodonik-metan; tj da n-dodekan i n-oktadekan predstavljaju
presudokomponente koje opisuju ponašanje svih ugljovodonika i ugljovodoničnih
jedinjenja koja sadrže sumpor, i da vodonik predstavlja pseudokomponentu za vodonik i
vodonik sulfid.
 Izlazna temperatura iz prethodnog segmenta je ulazna temperatura sledećeg segmenta i na
toj temperaturi se uspostavlja nova fazna ravnoteža komponenata. Za izračunavanje fazne
ravnoteže komponenata korišćena je Peng-Robinson jednačina stanja.
 Podaci o padu pritiska su korišćeni za izračunavanje faktora efektivne ovlaženosti
katalitičkog sloja.
Matematički model katalitičkog reaktora je iskorišćen za simulaciju rezultata industrijskog
testa u Rafineriji Pančevo. Simulacijom je bilo obuhvaćeno šest karakterističnih tačaka tokom
industrijskog testa. Ove tačke su karakteristične zbog vrednosti sledećih parametara: ukupan
protok srednjih destilata, odnos gasno ulje / lako ciklično ulje, odnos vodonik / srednji destilati i
temperatura na ulazu u reaktor.
Rezultati simulacija korišćenjem razvijenog modela su u veoma dobrom slaganju sa
rezultatima dobijenim tokom industrijskog testa. Ukupna konverzija sumpornih jedinjenja
dobijena simulacijom se razlikuje za oko 1 % u odnosu na izmerenu ukupnu konverziju sumpornih
jedinjenja. Porast temperature u reaktoru je takođe u veoma dobrom slaganju sa vrednostima
izmerenim na postrojenju za hidrotriting, osim u dve merne tačke gde su odstupanja iznad 1 K.
Rezultati simulacija takođe ukazuju na činjenicu da ravnoteža para-tečnost igra značajnu
ulogu u dostizanju visokih nivoa konverzije sumpornih jedinjenja koji se zahtevaju u reaktorima za
hidroobradu srednjih destilata. Više ulazne temperature u reaktor rezultuju pomeranjem ravnoteže
para-tečnost ka prisustvu samo parne faze što za posledicu ima smanjenje ovlaženosti katalitičkog
sloja, povećanje efektivnosti katalitičkog sloja i uvećanje ukupne konverzije sumpornih jedinjenja.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
31
Na osnovu rezultata modela, što je takođe potvrđeno i eksperimentalnim rezultatima, uvećani
sadržaj aromatskih jedinjenja u ulaznoj smeši reaktora ima povoljan uticaj na uvećane konverzije
sumpornih jedinjenja prvenstveno zbog toplotog efekta reakcije hidrodearomatizacije.
Objavljeni naučni radovi i saopštenja proizašli iz magistarskog rada
Rad objavljen u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
1.
Z. Đukanović, S. B. Glišić, V. Jančić Čobanin, M. Nićiforović, C. A. Georgiou, A. M.
Orlović, Hydrotreating of straight-run gas oil blended with FCC naphtha and light cycle
oil, Fuel Processing Technology, 106, (2013) 160-165, ISSN: 0378-3820, IF
(2011)=2.945.
Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u izvodu (M34)
1.
2.
3.
Z. Đukanović, S. B. Glišić, I. Đuričković, A. Orlović, Hydrotreating of gas oil and light
cycle oil blends, 48th meeting of the Serbian Chemical Society, Novi Sad, April 17-18
2010, Book of Abstracts HI15 page 58.
Zoran Djukanovic, Sandra Glisic, Ivan Djurickovic, Aleksandar Orlovic, ‘’Catalytic
conversions of triglycerides and light cycle oil for production of biodiesel and low
sulphur petroleum diesel fuel’’, COST Strategic Initiative Workshop: Sustainable
production of transportation fuels and chemicals: challenges and opportunities, 26-28
April 2010, Oostende, Belgium, Book of Abstract P11.
Ivana Mijatović, Zoran Đukanović, Sandra Glišić, Aleksandar Orlović, „Modelling and
simulation of hydrotreating of gas oil and light cycle oil blends“, 50th Meeting of the
Serbian Chemical Society, 14-15 Jun, 2012, Beograd, Srbija, Book of abstract, paper
HI11, page 50.
Zaključak
Na osnovu iznetih podataka, Komisija smatra da naučni i stručni doprinos rada pod
nazivom „Modelovanje i simulacija procesa hidroobrade gasnog ulja i lakog cikličnog ulja”
kandidata Zorana Đukanovića, dipl. inž. mašinstva, predstavlja originalni rad koji čini deo
aktuelnih istraživanja u oblasti reaktorskog inženjerstva i tehnologije prerade nafte. Praktični
aspekt ovog rada ogleda se u primenljivosti rezultata i razvijenog modela u simulaciji procesa za
proizvodnju dizel goriva. Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog
fakulteta da se podneta magistarska teza i ovaj izveštaj prihvate i da se kandidat pozove na usmenu
odbranu rada pred Komisijom u istom sastavu.
U Beogradu 21.05.2013.
Članovi komisije
Dr Aleksandar Orlović, van.prof. TMF
Dr Mirjana Kijevčanin, red.prof. TMF
Dr Sandra Glišić, naučni saradnik TMF
Dr Aleksandar Jovović, red.prof. Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu
32
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
33
NASTAVNO–NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO–METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata mr Biljana Lazić, dipl. inž., za izradu doktorske disertacije
Na sednici Nastavno–naučnog veća Tehnološko–metalurškog fakulteta u Beogradu, održanoj
28.03.2013. godine imenovani smo za članove komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme
doktorske disertacije pod nazivom:
„Uticaj različitih postupaka fizičko-hemijskog modifikovanja na strukturu i svojstva
vlakana lana“,
koju je predložila mr Biljana Lazić, dipl. inž. tehnologije.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. PODACI O KANDIDATU
1.1. Biografski podaci
Mr Biljana Lazić, dipl.inž. rođena je 07.05.1974. godine u Prnjavoru, Bosna i Hercegovina.
Osnovnu školu i Gimnaziju završila je 1993. god sa odličnim uspehom i prosekom 5,0. Godine
1993. upisala je Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Odsjek tekstilnog inženjerstva na
kome je diplomirala 1998. godine sa prosečnom ocenom 8,33 i ocenom 10 za diplomski rad.
Postdiplomske studije je upisala 2001. godine, takođe na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u
Banjoj Luci. U junu 2006. je odbranila magistarsku tezu pod nazivom "Uticaj hemijskog
modifikovanja na sorpcijska i mehanička svojstva lanenih vlakana domaćeg podneblja" i stekla
zvanje magistra tehničkih nauka.
Nakon završetka fakulteta, od novembra 1998. godine radila je na Tehnološkom fakultetu
Univerziteta u Banjoj Luci u zvanju asistenta. Nakon završetka postdiplomskih studija na istom
fakultetu je izabrana u zvanje višeg asistenta na Odsjeku tekstilnog inženjerstva. Pored izvođenja
nastavnog procesa na prethodno pomenutom odsjeku, bila je angažovana i u izvođenju nastavnog
procesa u oblasti fundamentalne i primenjene hemije.
Od oktobra 2007. godine zasnovala je radni odnos u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske
u Službi za sanitarnu hemiju, gdje i danas radi kao hemijski analitičar i zamenik tehničkog
rukovodioca laboratorije Službe za sanitarnu hemiju. Rukovodilac je Laboratorije za ispitivanje
predmeta opšte upotrebe i Laboratorije za određivanje sadržaja teških metala i metaloida u
uzorcima voda, namirnica i predmeta opšte upotrebe. Aktivno je učestvovala u uspostavljanju
sistema kvaliteta u Institutu i laboratorijama Instituta, što je imalo za rezultat sertifikaciju Instituta
za javno zdravstvo u skladu sa zahtevima standarda BAS EN ISO 9001 i akreditovanje laboratorija
u skladu sa zahtevima standarda BAS EN ISO 17 025. Istovremeno je angažovana kao spoljni
saradnik u izvođenju nastavnog procesa na Tehnološkom i Medicinskom fakultetu Univerziteta u
Banjoj Luci.
Predsednik je tehničkog komiteta BAS/TC 54, Sigurnost igračaka, proizvoda za djecu i njegu
djece u okviru Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Takođe, aktivno je učestvovala u
izradi zakonskih i podzakonskih akata Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
Zakona o hemikalijama, Zakona o biocidima, Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte
upotrebe, Pravilnika o metodama ispitivanja svojstava hemikalija, Pravilnika o principima dobre
laboratorijske prakse i Pravilnika o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija.
Govori, čita i piše engleski jezik.
34
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
1.2. Stečeno naučno-istraživačko iskustvo
Naučno-istraživački rad mr Biljane Lazić pripada oblasti tekstilnog inženjerstva, uža
oblast hemija i tehnologija vlakana.
Mr Biljana Lazić je ispite predviđene planom i programom postdiplomskih studija,
položila sa prosečnom ocenom 9,75. Postdiplomske studije je završila odbranom magistarske teze
pod nazivom "Uticaj hemijskog modifikovanja na sorpcijska i mehanička svojstva lanenih vlakana
domaćeg podneblja".
U magistarskoj tezi je istaknut značaj lanenih vlakana kao obnovljive sirovine za tekstilnu
industriju, sa izvanrednim fiziološkim svojstvima i svojstvom biorazgradljivosti. Autor je kroz
opsežan pregled literature prikazao istorijski razvoj dobijanja lana i područja primene lanenih
vlakana, sjemena, voska i drvenastog dela stabljike. Obrađena je anatomija i morfologija biljke
lana, kao i njegov uzgoj i primarna prerada, pri čemu je bitno istaći značaj procesa močenja
stabljika i izdvajanje lanenih vlakana. Izučen je sastav i struktura vlakana lana i izvršeno poređenje
sa drugim biljnim vlaknima kako na molekulskom tako i na nadmolekulskom nivou. Za ispitivanja
mogućnosti revitalizacije uzgoja lana u okolini Banja Luke korištene su različite sorte lana. Kao
rezultati provedenih ogleda navedeni su prinos stabljike, visina stabljike te sadržaj izdvojenih
dugih i kratkih vlakana lana. Uzorci izdvojenih vlakana lana su ispitani sa aspekta hemijskog
sastava i osnovnih fizičko-mehaničkih karakteristika. Na nekim uzorcima vlakana lana je
preliminarno ispitan uticaj hemijskih agenasa u redukcionim i oksidativnim uslovima obrade.
Rezultati dobijeni u ovoj magistarskoj tezi ukazuju da bi revitalizacija predivog lana u okolini
Banja Luke bila potpuno opravdana. Pored toga, provedeni postupci obrade vlakana ukazuju na
mogućnost uklanjanja primesa i izmenu strukture i svojstava vlakana u različitim uslovima
modifilovanja, čime je otvoreno široko područje za istraživanje mogućnosti dobijanja
modifikovanih lanenih vlakana različitih mehaničkih i sorpcionih svojstava za različita područja
primene.
Iz dobijenih eksperimentalnih rezultata i diskusije o njima izvedeni su sistematski
zaključci sa naglaskom na korisnim podacima za primenu u praksi, što istovremeno predstavlja i
osnovu za dalja istraživanja na iznalaženju i usavršavanju metoda i postupaka oplemenjivanja
ovog prirodnog, obnovljivog, ekološki značajnog i biorazgradljivog vlakna.
Pored primarne teme magistarskog rada, u toku postdiplomskih studija mr Biljana Lazić
se bavila proučavanjem savremenih metoda upravljanja kvalitetom proizvoda, iz čega su proizašli
radovi obavljeni iz tog područja.
Poslednjih godina, aktivno je uključena u istraživanja koja se odnose na prisustvo
hemijskih kontaminanata, prvenstveno toksičnih metala u hrani i životnoj sredini, kao i provođenje
monitoringa zdravstvene bezbjednosti hrane čime se obezbeđuje jedan od osnovnih principa
preventivne zdravstvene zaštite građana i krajnjih potrošača.
U svrhu kontinuirane edukacije, kao osnovnog preduslova obezbeđenja kompetentnosti
za provođenje istraživanja, kandidat mr Biljana Lazić je pohađala različite edukacije u okviru
nacionalnih i međunarodnih projekata kao što su:
 Međunarodna konferencija ˝Kvalitet vode u sistemima vodovoda i vode u industriji˝,
Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Udruženje vodovoda i kanalizacije
Srbije, nov.2012.
 IPA 2011 – PROFICIENCY TESTING, University of Ljubljana, Faculty of electrical
enginieering, Laboratory of Metrology and Quality (LMK), Slovenia, 11-15. June 2012.;
 ˝Materijali u kontaktu sa hranom˝, European Commission TAIEX, Agencija za bezbjednost
hrane BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 24. februar 2012.;
 Radionica o implementaciji Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005) (MZP) u Bosni i
Hercegovini (BIH), WORLD HEALTH ORGANIZATION, Regional Office for Europe,
Country Office for Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 28–29.
septembar 2011.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.













35
Škola za zaštitu životne sredine Water workshop "Kvalitet voda", Univerzitet u Novom Sadu Prirodno matematički fakultet (PMF), Novi Sad, Srbija, 6-9. septembar 2011.
Studijska posjeta Institutu u Teramu u okviru projekta ˝Podrška u pripremi i provedbi EU
zakonodavstva iz oblasti hrane u BiH˝ (˝Support to implementation and enforcement of BiH
Food Legislation˝), Teramo, Italija, 21-24. juni 2011.
˝Training/obuka za laboratorije iz oblasti hemije – AAS (atomska apsorpciona
spektrofotometrija)˝ u okviru projekta ˝Podrška u pripremi i provedbi EU zakonodavstva iz
oblasti hrane u BiH˝ (˝Support to implementation and enforcement of BiH Food Legislation˝),
Agencija za sigurnost hrane BiH, Mostar, 10-11. maj 2011.
˝EU tehničko zakonodavstvo i sistem ocjenjivanja usklađenosti˝, EUSIP Safety Infrastructure
Project in Bosnia and Herzegovina, European Profiles S.A in association with AENOR, BIS
& Metrology Hellas, Banja Luka, 14 april 2011.
“Training Course on laboratory accreditation according to ISO 17025˝, The development cooperation programme “Quality and Regulatory Infrastructure Development for Food Safety &
Quality in Bosnia and Herzegovina” funded by Sida and implemented by SWEDAC in
consortium with LIVSMEDELSVERKET, Sarajevo, 30 March – 01 April 2011.
"Regional Training Course on Characterization of Nano-structures", The International
Atomic Energy Agency (IAEA) in cooperation with the Government of Turkey through the
Hacettepe , Department of Chemistry, Ankara, Turkey, 8-12 November 2010.
IAEA Mid-Term Evaluation and Coordination Meeting on the technical cooperation project
RER/8/014 9006 “Supporting Radiation Synthesis and the Characterization of Nanomaterials
for Health Care, Environmental Protection and Clean Energy Applications”, The
International Atomic Energy Agency (IAEA) and University of Palermo, Palermo, Italy, 7-11
June 2010.
“Training Course in Proficiency Testing”, The development co-operation programme
“Quality and Regulatory Infrastructure Development for Food Safety & Quality in Bosnia
and Herzegovina” funded by Sida and implemented by Consortium consisting of SWEDAC
and the Swedish National Food Administration, Sarajevo, BiH, 02-04 February 2010.
"Regional Training Course on Nanomaterials & Radiation: Synthesis, Characterization,
Applications", The International Atomic Energy Agency (IAEA) in cooperation with the
Government of France through the University of Reims Champagne Ardenne, Reims, France,
30 November – 4 December 2009.
“Training Course in Measurement Uncertainty Estimation for Chemists and Microbiologists”,
The development co-operation programme “Quality and Regulatory Infrastructure
Development for Food Safety & Quality in Bosnia and Herzegovina” funded by Sida and
implemented by SWEDAC in consortium with LIVSMEDELSVERKET, Sarajevo, Bosnia
and Herzegovina,27-29 October 2009.
“TAIEX expert mission on the classification, packaging and labelling of chemicals and the
placing of biocidal products in the market”, INT MARKT IND/EXP 33323 The
Administrative Centre of the Government of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and
Herzegovina, 31 Avgust – 4 September 2009.
Planning and Coordination Meeting, Technical Cooperation Project RER/8/014 “Supporting
Radiation Synthesis and the Characterization of Nanomaterials for Health Care,
Environmental Protection and Clean Energy Applications”, The International Atomic Energy
Agency (IAEA) in cooperation with the Government of Poland through the Institute of
Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw, Poland, 3 – 5 June 2009.
„Workshop iz AAS 2009“, Varian Cary, PMF, Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
2 februar
2009.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
36

International training programme 258 „Strategies for Chemicals Management“, Swedish
Chemicals Agency (KemI) and Swedish International Development Cooperation Agency
(Sida), Bangkok, Thailand, 9-14 November 2008.
 „Principles and Applications of Metrology in Chemistry“, University of Sarajevo- Faculty of
Science (PMF), Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina (IMBiH), Institute for
Reference Material and Measurements (IRMM), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 25-27.
Avgust 2008.
 ˝Introduction to Clinical Research and Principles of Good Clinical Practice˝, Ministry of
Health and Social Protection of Republic of Srpska, The Drug Agency of Republic of Srpska,
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 20-21 June 2008.
 International training programme 258 „Strategies for Chemicals Management“, Swedish
Chemicals Agency (KemI) and Swedish International Development Cooperation Agency
(Sida), Stockholm, Sweden, 31 March.-18 April 2008.
 "Hazard Chemicals – Regulations, Managament, Protection", Ministry of Health and Social
Protection of Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 28-29 March 2008.
 Obuka za određivanje sadržaja teških metala i metaloida tehnikama atomske apsorpcione
spektrofotometrije u uzorcima namirnica, predmeta opšte upotrebe i vode, Akreditovana
laboratorija za ispitivanje prema ISO 17 025 : 2006, Zavod za javno zdravlje Subotica,
Subotica, Srbija, decembar 2007.
 Škola za zaštitu životne sredine WATER WORKSHOP 2007, "Savremeni trendovi u
instrumentalnoj hemijskoj analizi i procjena rizika za glavne grupe polutanata u vodi",
Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno matematički fakultet (PMF), Novi Sad, Srbija, 37.septembar 2007.
 Mr Biljana Lazić je uključena u realizaciju međunarodnih projekata NETREL TEMPUS
“Network for education and training for public environmental laboratories˝ 530554TEMPUS-1-2012-1-SK-JPHES, 15.10.2012-14.10.2015.
 Technical Cooperation Project RER/8/014 “Supporting Radiation Synthesis and the
Characterization of Nanomaterials for Health Care, Environmental Protection and Clean
Energy Applications”, International Atomic Energy Agency, 2009-2011;
 Škola dizajna i konstrukcije tekstila i odjeće, Projekat finansiran od strane Evropske unije
preko organizacija EDA, 1998.
Kandidat je takođe uključena u realizaciju naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane
Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske:
 “CAD/CAM sistemi u proizvodnji sportske odjeće odgovarajućih ergonomskih i
termofizioloških karakteristika˝, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, 2011-2012.
 ˝Nanotehnologije i novi materijali˝, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, 2008-2010.
 ˝Ispitivanje rezidua pesticida i teških metala u namirnicama˝, Ministarstvo nauke i tehnologije
RS, 2007-2008
 ˝Ispitivanje kvaliteta domaćih vuna i istraživanje mogućnosti njihove primjene za dobijanje
novih proizvoda˝, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, 2008-2010.
 ˝Istraživanje mogućnosti revitalizacije uzgoja, dobijanja i primjene lana i konoplje u RS i
BiH¨, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, 2005-2007.
Objavljeni radovi i saopštenja
Rad objavljen u međunarodnom časopisu:
1.
S. Janjić, M. Kostić, P. Škundrić, B. Lazić, J. Praskalo, Antibacterial fibers based on
cellulose and chitosan, Contemporary Materials, III-2 (2012 ) p.218 of 218
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
37
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja štampani u celini:
1. M. Đermanović, B. Lazić, Određivanje mikroelemenata u uzorcima dijetetskih proizvoda
namijenjenih za ishranu djece do 12 mjeseci, Drugi kongres farmaceuta Bosne i
Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 17-20 novembra 2011. Zbornik
radova 136-139.
2. S. Janjić, M. Kostić, P. Škundrić, D. Grujić, B. Lazić: Uticaj stepena orijentacije glatkih
poliesterskih filamenata na strukturu i svojstva dobijenih teksturiranih pređa, Treći
naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem "Tendencije razvoja i inovativni pristup u
tekstilnoj industriji – DTM 2012", Visoka tekstlna strukovna škola za dizajn, tehnologiju
i menadžment, Beograd, 07-08. jun 2012, Zbornik radova 82 – 87.
3. M. Đermanović, B. Lazić, Određivanje olova, kadmijuma i žive u dijetetskim
suplementima prisutnim na tržištu Republike Srpske, Prvi kongres farmaceuta Crne Gore
sa međunarodnim učešćem, Bečići, Crna Gora, 12-15 maj 2011. Zbornik radova 66-67.
4. B. Lazić, N. Ilišković, S. Janjić, M. Ristić, Uticaj modifikovanja natrijum-hidroksidom na
hemijski sastav lanenih vlakana domaćeg podneblja, VIII Savjetovanje hemičara i
tehnologa Republike Srpske, Banja Luka, 27. i 28. novembar 2008., Zbornik radova 377384.
5. S.Janjić, P.Škundrić, M. Kostić, B.Lazić, Dobijanje visokokvalitetne celuloze iz vlakana
konoplje, VI Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Savremene tehnologije i privredni
razvoj», Leskovac, 21. i 22. oktobar 2005., Zbornik radova 14 (2005) 337-345.
6. B.Lazić, M.Ristić, N.Ilišković, S.Janjić, Svojstva lanenih vlakana različitih sorti lana
uzgojenih u okolini Banja Luke, VI Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Savremene
tehnologije i privredni razvoj», Leskovac, 21. i 22. oktobar 2005., Zbornik radova 14
(2005) 346-354.
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja štampani u obliku apstrakta:
1. S. Janjić, M. Kostić, P. Škundrić, B. Lazić, J. Praskalo, Antibakterijska vlakna na bazi
celuloze i hitozana, Međunarodna naučna konferencija ˝Savremeni materijali 2011˝,
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 1-2 juli 2011. Knjiga
apstrakata 196-197.
2. B. Lazić, M. Ristić, S. Janjić: Domestic Flax and Hemp – Cultivation, Fiber Extraction
and Properties, 3rd GLOBAL WORKSHOP «BAST FIBROUS PLANTS FOR
HEALTHU LIFE», Banja Luka, October 24-28, 2004.
Radovi objavljeni u časopisu od nacionalnog značaja
1. B. Lazić, N. Ilišković, S. Janjić, M. Ristić, Uticaj modifikovanja natrijum-hidroksidom na
hemijski sastav lanenih vlakana domaćeg podneblja, Glasnik hemičara, tehnologa i
ekologa Republike Srpske 1 (2009) 85-90.
2. B. Lazić, M. Sorak, Benchmarking - alat savremenog poslovanja, Kvalitet,
9-10 (2004) 73-75.
3. M. Sorak, B. Lazić, Benchmarking - alat za povećanje efikasnosti i efektivnosti
industrijskih sistema, Lider, 5-6 (2005)
4. M. Ristić, S. Janjić, B.Vujasinović, Prirodna celulozna vlakna domaćeg podneblja - lan i
konoplja, Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske 42 (2000) 43-49.
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu biografskih podataka i oblasti iz koje je urađen magistarski rad kandidata,
dosadašnjeg iskustva u istraživanjima iz oblasti tekstilnog inženjerstva, uža oblast hemija i
tehnologija vlakana, kao i objavljenih radova, Komisija ocenjuje da je mr Biljana Lazić pokazala
izuzetnu sklonost i sposobnost za samostalno bavljenje naučno-istraživačkim radom i da ispunjava
sve neophodne uslove za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
38
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Istorijski posmatrano lan i konoplja su imali važnu ulogu u sveukupnom životu i radu
minulih generacija. Naime, lan i konoplja su se gajili za dobijanje vlakana i semena koje se
koristilo u različite svrhe. Sve do sedamdesetih godina prošlog veka upotreba ovih vlakana je bila
jako raširena, ali visoki troškovi proizvodnje, nizak stepen mehanizacije, nesigurni prinosi u
odnosu na zasejane površine i zavisnost od klimatskih faktora, te opadanje potražnje na svetskom
tržištu usled moguće supstitucije hemijskim vlaknima, lakšim i ekonomičnijim za proizvodnju,
uticali su na smanjenje zasejanih površina lanom.
Razvojem postupaka izdvajanja vlakana iz stabljike koji su postali ekonomičniji i
ekološki prihvatljivi, uz uvažavanje modnih trendova i želja potrošača za prirodnim materijalima,
ova vlakna su ponovo postala tržišno veoma zanimljiva i profitabilna [1-4]. Poslednjih godina
pojavio se povećan interes u državama Zapadne Evrope i SAD za uzgoj lana i upotrebu lanenih
vlakana, kako za tekstilne tako i za tehničke i kompozitne materijale. Samo u Nemačkoj je u
istraživanje lana uloženo 25 mil. evra kako bi se podstakla proizvodnja lana i razvijali novi
postupci obrade [5].
Lanena vlakna, pored celuloze koja je prisutna u najvećem procentu, sadrže i određeni
procenat primesa i nečistoća neorganskog i organskog porekla, kao i određeni procenat odrvenjene
i hidrofobne komponente-lignina i niskomolekulskih frakcija tj. hemiceluloza. Prateće supstance
biljnih vlakana su po pravilu lokalizovane u primarnom ćelijskom zidu i najčešće daju vlaknu
neuglednu boju, otežavaju kvašenje i time usporavaju ili onemogućavaju odvijanje normalnog
toka hemijsko-tehnoloških procesa oplemenjivanja tekstilnih materijala. Isto tako, ova vlakna su
okarakterisana visokim stepenom neravnomernosti, što je i razumljivo, jer su rezultat prirodnog
rasta biljke i na njihova svojstva se ne može uticati, za razliku od hemijskih vlakana čija se
struktura i svojstva mogu projektovati. Tokom rasta biljke formira se njihova struktura koja dalje
definiše svojstva vlakana i to je njihova prirodna karakteristika. Prateće supstance, masti i
voskovi, lignin i pektinske supstance u najvećoj meri utiču na svojstva i ponašanje lanenih
vlakana, ali i na proces prerade vlakana lana u gotove proizvode i karakteristike tako formiranih
poluproizvoda i proizvoda. S obzirom na izuzetna svojstva lanenih vlakana (dobra mehanička i
sorpciona svojstva, odsustvo statičkog naelektrisanja i alergijskih dejstava, povećana toplota
sorpcije, postojanost na dejstvo sunčeve svetlosti i postupke pranja, i sl.), koja su takođe i
ekološki prihvatljiva, danas postoji tendencija za korišćenje ovih vlakana u obliku širokog
asortimana proizvoda proizvedenih od njih. Kako bi se proširila oblast primene lanenih vlakana
i unapredila svojstva gotovih proizvoda, stalno se radi na istraživanju i usavršavanju postupaka
modifikovanja lanenih vlakana, imajući u vidu da se struktura i svojstva ovih vlakana mogu, u
određenoj meri, menjati različitim postupcima fizičko-hemijskog modifikovanja [5-11].
U Srbiji su provedena značajna istraživanja na konoplji [12, 13] jer su na tom području
povoljniji uslovi za gajenje konoplje, dok su na području BiH geografski i klimatski uslovi
povoljniji za gajenje lana. Do sedamdesetih godina prošlog veka Jugoslavija je bila jedan od
najvećih proizvođača lana u Evropi, koji se uglavnom gajio na području BiH. Gajenje lana
predstavlja jedan od prioriteta u Strategiji razvoja privrede Republike Srpske. Smatra se da gajenje
lana na ovom području može biti od velikog privrednog značaja i velike površine na području
Republike Srpske su već zasejane lanom. Obzirom na to, veoma je bitno ispitati mogućnosti
gajenja i prinos vlakana za različite sorte lana, kao i njihovu strukturu i svojstva. Sadržaj celuloze
kao i prateće supstance lanenih vlakana (masti, voskovi, lignin i pektin) u velikoj meri utiču na
svojstva i ponašanje lanenih vlakana, ali i na proces prerade vlakana lana u gotove proizvode i
karakteristike tako formiranih proizvoda.
Takođe, prilikom izdvajanja vlakana iz stabljike tekstilnog lana, pored dugih vlakana koja
se dalje koriste u tekstilnoj industriji, dobijaju se i kratka, zamršena vlakna koja nemaju značajnu
praktičnu primenu i do sada su tretirana kao otpad. S obzirom da su se lignocelulozni materijali
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
39
pokazali kao dobri sorbenti jona teških metala iz vode [14-21], kao i da lanena vlakna pripadaju
istoj grupi materijala, došlo se do zaključka da bi se kratka i zamršena lanena vlakana koja
predstavljaju otpad nakon primarne prerade stabljike lana mogla koristiti za izradu filtera za
prečišćavanje vode kontaminirane jonima teških metala. Do sada korištene metode uklanjanja
teških metala iz vode imaju određene nedostatke od kojih se pre svega izdvajaju visoka cena i
problemi vezani za biodegradabilnost sorbenata nakon završene sorpcije. Zbog toga se prišlo
upotrebi nekonvencionalnih metoda kao što su sorbenti na bazi prirodnih, biodegradabilnih
materijala. Biosorpcija jona teških metala iz vodenih rastvora je novi, još uvijek u razvoju, proces
koji se pokazao efikasnim za uklanjanje jona teških metala iz vodenih rastvora [14-16]. Može se
reći da biosorpcija postaje potencijalna alternativa postojećim konvencionalnim tehnologijama za
prečišćavanje otpadnih voda, a njene glavne prednosti su njena efikasnost, dostupnost i niska cena
prirodnih sorbenata koji su biodegradabilni i veoma često predstavljaju otpad. U dosadašnjim
istraživanjima, lignocelulozni materijali su se pokazali kao odlična sirovina za izradu filtera za
prečišćavanje vode kontaminirane jonima teških metala, a dosad najčešće korišteni vlaknasti
lignocelulozni sorbenti su vlakna konoplje, jute, kenafa, kokosa i ramije
[17-21]. U skladu sa
tim bi bilo korisno ispitati i mogućnosti upotrebe lanenih vlakana za navedenu svrhu. To bi
doprinelo proširenju područja primene i povećanju stepen iskorištenja i ekonomske isplativosti
gajenja lana a istovremeno bi imalo i veliki ekološki značaj jer se radi o prirodnom,
bidegradabilnom materijalu koji predstavlja jeftin otpad iz primarne prerade.
Uzimajući u obzir prethodno navedeno, u okviru ove doktorske disertacije bi se utvrdio
prinos vlakana i izvršilo karakterisanje netretiranih vlakana lana, izdvojenih iz stabljike različitih
sorti lana: Jitka, Venica i Zaječar, koje su uzgojene na području Banje Luke u Republici Srpskoj.
Takođe, izvršilo bi se modifikovanje polaznih vlakana različitim hemijskim agensima: natrijumhidroksidom, vodonik-peroksidom i natrijum-hloritom, pri čemu bi se dobila vlakna izmenjenih
karakteristika za različita područja primene. U toku rada pratio bi se uticaj različitih parametara
hemijskog modifikovanja, kao što su vrsta hemijskog agensa, koncentracija, temperatura i vreme
tretmana na strukturu vlakna, stepen uklanjanja pratećih primesa, degradaciju celuloze, a samim
tim i na svojstva vlakana, pri čemu će posebna pažnja biti usmerena na promene fizičkomehaničkih i sorpcionih svojstva vlakana kao svojstava od posebnog značaja za primenu ovih
vlakana. Takođe, modifikovana vlakna lana poslužiće i za dobijanje biološki-aktivnih vlakana
vezivanjem različitih jona (srebro, kalcijum, bakar).
Značajan deo eksperimentalnog rada ove disertacije će obuhvatiti proučavanje
mogućnosti korištenja netretiranih i modifikovanih kratkih vlakana lana za sorpciju jona teških
metala iz vode i iznalaženje optimalnih uslova modifikovanja vlakana sa obzirom na efikasnost
sorpcije. Kratka, zamršena vlakna lana koja predstavljaju otpad mogla bi da se koriste za izradu
filtera za sorpciju jona teških metala iz vodenih rastvora.
Rezultati navedenih istraživanja će omogućiti uspostavljanje korelacije između
parametara procesa modifikovanja vlakana, dobijene strukture i svojstava modifikovanih vlakana
lana; unapređenje fundamentalnih znanja koja se odnose na reaktivnost celuloze i njenih pratećih
komponenti (hemiceluloze, lignin, pektin i dr.), kao i uticaja pratećih komponenti na reaktivnost
celuloze.
Literatura:
1. Научно-практическая конференция, Лен на пороге XXI века, Тезисы докладов,
2000.
2.
Живетин В.В., Гинзбург Л.Н., Лен на рубеже XX и XXI веков, Москва,1998.
3.
Живетин В.В., Рьижов А.И:, Гинзбург Л.Н., МОВОЛЕН (модифицироваиное
волокно льна), Российский заочньiй институт текстильной и легкой
промьішленности, Москва, 2000.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
40
4.
Salmon-Minotte J., Franck R.R., Flax, in: Bast and other plant fibres, Ed. Robert R
Franck, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2005, 94-175.
5.
A.Schenek, Prirodna vlakna – proizvodnja i značenje, Tekstil 51 (2002) 282-286
6.
Shamolina I.I., Bochek A.M., Zabivalova N.M., Medvedeva D.A., Grishanov S.A.,
An investigation of structural changes in short flax fibres in chemical treatment,
Fibres&Textiles in Eastern Europe 11(1) (2003) 33-36.
7. Abdel-Halim E.S., Konczewicz W., Zimniewska M., Al-Deyab S.S., El-Newehy
M.H., Enhancing hydrophilicity of bioscoured flax fabric by emulsification posttreatment, Carbohydrate Polymers 82 (2010) 195–201.
8. Lipp-Symonowicz B.,Tanska B., Sapieja A., Ecological Aspect of Preliminary
Treatments of Flax Fibre, Fibres&Textiles in Eastern Europe 2 (2004) 63-66.
9. Lipp-Symonowicz B.,Tanska B.,Wolukanis A., Wrzosek H., Influence of enzymatic
treatment on the flax fiber morphological structure, physico-chemical properties and
metrological parameters of yarn, Fibres&Textiles in Eastern Europe 12 (2004) 61-65.
10. Alix S., Philippe E., Bessadok A., Lebrun L., Morvan C., Marais S., Effect of
chemical treatments on water sorption and mechanical properties of flax fibres,
Bioresource Technology 100 (2009) 4742-4749
11. Fakin, D., Golob, V., Stana Kleinschek, K., Majcen Le Marechal, A. (2006) Sorption
properties of flax fibers depending on pretreatment processes and their environmental
impact. Textile Research Journal 76, 448-454
12. M. Kostić, P. Škundrić, B. Pejić, Vlakna konoplje za konvencionalna i nova
područja primene, Monografija - Konoplja-sirovina budućnosti, TMF, 2004, str.
49.
13. Kostic M., Pejic B., Skundric P., Quality of chemically modified hemp fibers,
Bioresource Technology, 99 (2008) 94-99
14. Bailey, S. E., Olin, T. J., Bricka, R. M., Adrian, D. D., A review of potentially lowcost sorbents for heavy metals. Water Research 33 (11), (1999) 2469-2479.
15. Crini, G., Recent developments in polysaccharide-based materials used as adsorbents
in wastewater treatment. Progress in Polymer Science 30 (1), (2005) 38-70.
16. Volesky, B., Biosorption and me. Water Research 41 (18), (2007) 4017-4029.
17. Conrad, K., Hansen, H.C.B., Sorption of zinc and lead on coir. Bioresource
Technology 98 (1), (2007) 89-97.
18. Lee, B.G., Rowell, R.M., Removal of heavy metal ions from aqueous solutions using
lignocellulosic fibers. Journal of Natural Fibers 1 (1), (2004) 97-108.
19. Shukla, S.R., Pai, R.S., Adsorption of Cu(II), Ni(II) and Zn(II) on modified jute
fibers. Bioresource Technology 96 (13), (2005) 1430-1438.
20. B.Pejić, M.Vukčević, M.Kostić, P.Škundrić, Biosorption of heavy metal ions from
aqueous solutions by short hemp fibers: Effect of chemical composition, J. Hazard
Mater. 164 (2009) 146-153
21. Wang B., Wang K., Removal of copper from acid wastewater of bioleaching by
adsorption onto ramie residue and uptake by Trichoderma viride, Bioresource
Technology, 136 (2013) 244–250
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
41
3. POLAZNE HIPOTEZE
Struktura i svojstva prirodnih vlakana su njihove prirodne karakteristike. U ovom radu će se
definisati prinos vlakana, hemijski sastav i fizičko-mehanička svojstva vlakana dobijenih od tri
različite sorte lana: Jitka, Venica i Zaječar, koje su uzgojene na području Banje Luke u Republici
Srpskoj i utvrditi postoje li među njima značajne razlike u prinosu vlakana, hemijskom sastavu i
fizičko-mehaničkim svojstvima.
Struktura i svojstva prirodnih vlakana se može u određenoj meri menjati postupcima
fizičko-hemijskog modifikovanja, zbog čega će se u radu primeniti i utvrditi koliki uticaj na
hemijski sastav, fizičko-mehanička i sorpciona svojstva lana imaju postupci hemijskog
modifikovanja sa natrijum-hidroksidom, vodonik-peroksidom i natrijum-hloritom. Pretpostavlja se
da će primenjeni tretmani uticati na uklanjanje pratećih supstanci u vlaknima i da će se na taj način
dobiti vlakna (celuloza) visokog stepena čistoće, uz bitno izmenjene karakteristike, što će ih učiniti
pogodnim za različita područja primene. Uklanjanje pratećih komponenti iz vlakana lana, kao i
neselektivna oksidacija celuloze usled primena oksidacionih sredstava (vodonik-peroksid i
natrijum-hlorit), za posledicu ima povećanje sorpcionih svojstava modifikovanih vlakana lana, što
će biti iskorišćeno za vezivanje različitih jona (srebro, bakar, kalcijum).
Lan je jedna od malobrojnih industrijskih biljki čiji proizvodi imaju više različitih
područja primene. Zbog relativno visoke otpornosti na toplotu, male sklonosti deformacijama i
dugotrajnosti, lanena vlakna se mogu primijeniti i u oblasti tehničkog tekstila i kompozitnih
materijala (građevinski materijali, presovani paneli, izolacioni paneli). Pretpostavlja se da bi se
kratka, zamršena vlakna lana koja predstavljaju otpad iz primarne prerade vlakana mogla koristiti
kao jeftin sorbent za izradu filtera za prečišćavanje vode kontaminirane jonima teških metala. U
toku rada utvrdili bi se optimalni uslova modifikovanja vlakana odnosno proučio uticaj
primenjenih hemijskih tretmana na strukturu vlakana i utvrdilo koliki je njihov uticaj na sorpciju
jona i na osnovu toga utvrditi optimalni uslovi obrade. Primena kratkih, zamršenih vlakana lana
imala bi višestruke prednosti jer se radi o jeftinom sorbentu koji predstavlja otpad nakon
izdvajanja vlakana iz stabljike čime se povećava stepen iskorišćenja i ekonomske isplativosti
uzgoja lana. Istovremeno primena ovih vlakana ima i veliki ekološki značaj pogotovu što se
upotrebom prirodnog, biodegradabilnog materijala rešava problem vezan za biodegradabilnost
sorbenata nakon završene sorpcije što je do sada bio čest nedostatak korištenih metoda.
4. NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
U izradi doktorske disertacije koristiće se sledeće metode:
- klasične metode analitičke hemije i hemije makromolekula za karakterisanje celuloze i
pratećih komponenti,
- standardne metode karakterisanja fizičko – mehaničkih i sorpcionih svojstava vlakana,
- atomska apsorpciona spektrofotometrija za odredjivanje koncentracije jona metala pre i
posle sorpcije vlaknima konoplje,
- UV-VIS i IR spektrofotometrija za karakterisanje polaznih i modifikovanih vlakana lana,
kao i vlakana lana posle sorpcije različitih jona,
- svetlosna i elektronska mikroskopija za ispitivanje morfoloških karakteristika polaznih i
modifikovanih vlakana lana, kao i vlakana lana posle sorpcije različitih jona,
- standardne mikrobiološke metode za odredjivanje antimikrobne aktivnosti in vitro a u
odnosu na različite patogene mikroorganizme: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, i
Candida albicans.
Za obradu dobijenih eksperimentalnih podataka biće primenjene odgovarajuće statističke metode.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
42
5. OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
Rezultati ove doktorske disertacije bi doprineli:
-
Utvrđivanju prinosa i kvaliteta vlakana dobijenih od tri različite sorte lana: Jitka, Venica i
Zaječar koje su uzgojene na području Banje Luke u Republici Srpskoj;
-
Utvrđivanju uticaja različitih parametara hemijskog modifikovanja natrijum-hidroksidom,
vodonik-peroksidom i natrijum-hloritom na strukturu vlakna, stepen uklanjanja pratećih
primesa, degradaciju celuloze, a samim tim i na fizičko-mehanička i sorpciona svojstva
vlakana;
-
Unapređenju postojećih i razvoju novih metoda za karakterizaciju tretiranih i netretiranih
vlakana lana sa aspekta njihovog hemijskog sastava, fizičko-mehaničkih i sorpcionih
svojstava;
-
Uspostavljanju korelacije između parametara procesa modifikovanja vlakana, dobijene
strukture i svojstava modifikovanih vlakana lana u cilju utvrđivanja optimalnih uslova
modifikovanja, a u zavisnosti od željenih svojstava odnosno namene vlakana lana;
-
Unapređenje fundamentalnih znanja koja se odnose na reaktivnost celuloze i njenih pratećih
komponenti (hemiceluloze, lignin, pektin i dr.), kao i uticaja pratećih komponenti na
reaktivnost celuloze;
-
Određivanju vrste i optimalnih uslova provođenja hemijskog tretmana za što bolje uklanjanje
neceluloznih primesa i dobijanje što čistije celuloze;
-
Razvoju novih biološki-aktivnih vlakana na bazi lana;
-
Utvrdjivanju efikasnosti sorpcije jona teških metala iz vodenih rastvora netretiranim i
hemijski tretiranim vlaknima lana, kao i koliki uticaj na sorpciju jona teških metala imaju
primenjeni hemijski tretmani, što će omogućiti određivanje optimalnih uslova modifikovanja s
obzirom na vrstu i količinu sorbovanih jona;
-
Očekivani povoljni rezultati ovih istraživanja doprinijeli bi proširenju područja primene
vlakana lana za izradu filtera za prečišćavanje vode, što doprinosi povećanju stepena
iskorišćenja i ekonomske isplativosti njegovog uzgoja,
6. PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
U eksperimentalnom dijelu doktorske disertacije će se izvršiti karakterisanje vlakana
dobijenih iz različitih sorti lana (Jitka, Venica i Zaječar), uzgojenih na području Banjaluke u
Republici Srpskoj. Na uzorcima izabrane sorte, na osnovu polaznih karakteristika, ispitaće se
uticaj različitih postupaka modifikovanja na strukturu i svojstva vlakana lana, pri čemu će dobijeni
rezultati ukazati na mogućnost primene za različita područja. Predviđeno je hemijsko
modifikovanje vlakana lana sa natrijum-hidroksidom, vodonik-peroksidom i natrijum-hloritom pri
različitim uslovima procesa. Pri tome će se uspostaviti korelacija između parametara procesa
modifikovanja, dobijene strukture i svojstava modifikovanih vlakana. Deo eksperimentalnog rada
biće posvećen proučavanju mogućnosti dobijanja biološki-aktivnih vlakana vezivanjem različitih
jona (srebro, kalcijum, bakar) modifikovanim vlaknima lana.
Značajan dio eksperimentalnog rada ove disertacije će obuhvatiti proučavanje mogućnosti
korištenja netretiranih i modifikovanih kratkih vlakana lana za sorpciju jona teških metala iz vode i
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
43
iznalaženje optimalnih uslova modifikovanja vlakana koja bi mogla da se koriste za izradu filtera
za sorpciju jona teških metala iz vodenih rastvora.
Doktorska disertacija će sadržavati sledeća poglavlja:
1.Uvod,
2. Teorijski deo,
3. Eksperimentalni deo ,
4. Rezultati i diskusija,
5. Zaključak i
6. Literatura.
U prvom poglavlju Uvod biće istaknut značaj gajenja lana, kao važne biljne vrste na našim
prostorima, kao i značaj prerade i raznovrsne primene vlakana dobijenih iz stabljike ove biljke,
kao obnovljive i biorazgradive sirovine sa izvanrednim svojstvima.
Teorijski deo doktorske disertacije obuhvatiće pregled i analizu literaturnih podataka koji se
odnose na:

strukturu i svojstva vlakana lana;

prateće supstance vlakana lana;

molekulsku i nadmolekulsku strukturu celuloze;

reaktivnost celuloze;

biološki aktivna vlakna na bazi celuloze;

postupke modifikovanja vlakana lana;

prisustvo teških metala u vodi i metode koje se koriste za njihovo uklanjanje iz vode;
U Eksperimentalnom delu će biti opisani:

materijal i hemikalije korišćeni u radu;

metode karakterizacije vlakana lana;

metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS) koja će biti korišćena za
određivanje koncentracije jona teških metala u vodi;

uslovi postupka modifikovanja vlakana lana natrijum-hidroksidom;

uslovi postupka modifikovanja vlakana lana vodonik-peroksidom;

uslovi postupka modifikovanja vlakana lana natrijum-hloritom;

uslovi i izvođenje procesa sorpcije jona srebra, bakra i kalcijuma;

uslovi i izvođenje procesa sorpcije teških metala;
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
44
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i diskutovani dobijeni rezultati u vezi sa:

karakterisanjem polaznih vlakana lana;

karakterisanjem modifikovanih vlakana lana natrijum-hidroksidom;

karakterisanjem modifikovanih vlakana lana vodonik-peroksidom;

karakterisanjem modifikovanih vlakana lana natrijum-hloritom;

uticajem uklanjanja pratećih komponenti (pektina, lignina i hemiceluloza) iz polaznih
vlakana lana na njihove karakteristike;

uticajem hemijskog modifikovanja vlakana lana natrijum-hidroksidom, vodonikperoksidom i natrijum-hloritom na strukturu i svojstva vlakana lana;

uticajem hemijskog modifikovanja na sorpciju jona srebra, bakra i kalcijuma;

uticajem hemijskog modifikovanja na sorpciju jona teških metala.
U Zaključku će biti sumirani dobijeni rezultati i navedeni zaključci izvedeni na osnovu
rezultata ispitivanja provedenih u okviru ove disertacije.
Poglavlje Literatura će sadržavati spisak literature koja je korištena prilikom izrade ove
disertaciji, kao i radove proistekle istraživanjem u okviru ove disertacije.
7. ZAKLJUČAK
Na osnovu pregledanog materijala, Komisija smatra da su predmet i naučni cilj doktorske
disertacije jasno definisani. Metode, aktuelnost i značaj predloženih istraživanja teme doktorske
disertacije pod nazivom “Uticaj različitih postupaka fizičko-hemijskog modifikovanja na strukturu
i svojstva vlakana lana” koju je predložila mr Biljana Lazić, dipl. inž. zadovoljava sve zahteve za
izradu doktorske disertacije. Komisija predlaže Nastavno–naučnom veću Tehnološko–metalurškog
fakulteta da prihvati predloženu temu i odobri izradu navedene doktorske disertacije pod
mentorstvom dr Mirjana Kostić, vanrednog profesora Tehnološko–metalurškog fakulteta u
Beogradu.
Istraživanja u okviru ove disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i hemijska
tehnologija za koju je Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, matična ustanova.
U Beogradu, 17. 05. 2013. god.
Članovi Komisije
1.
Dr Mirjana Kostić, vanredni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
2.
Dr Koviljka Asanović, vanredni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
3.
Dr Svjetlana Janjić, docent
Tehnološki fakultet, Banja Luka
4.
Dr Jovana Milanović, Naučni saradnik
Inovacioni centar TMF, Beograd
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
45
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Jasmine Markovski za izradu doktorske disertacije
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu br.
35/54 od 06.03.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu podobnosti teme i
kandidata Jasmine Markovski za izradu doktorske disertacije i naučne zasnovanosti teme
„Uklanjanje arsena primenom prirodnih i solvotermalno sintetisanih struktura kalcijum-karbonata
modifikovanih nano česticama metala“.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Markovski (Slobodan) Jasmina rođena je 8. avgusta 1985. godine u Loznici, Republika Srbija.
Osnovnu školu je završila u Krupnju 2000. godine, a Srednju medicinsku školu na smeru za
farmaceutskog tehničara u Beogradu 2004. godine. Iste godine je upisala Tehnološko-metalurški
fakultet, a dana 31.05.2010. godine završila studije na odseku za Organsku hemijsku tehnologiju i
polimerno inženjerstvo, sa prosečnom ocenom 8,78 (8 i 78/100) u toku studija. Odbranila je
diplomski rad na temu „Određivanje piridon/2-hidroksipiridin tautomerije na primeru 3-cijano-6fenil-4-(2-, 3- i 4-metoksi fenil)-2-piridona“ sa ocenom 10 (deset) na katedri za Organsku hemiju.
Školske 2010/2011. godine upisala je doktorske studije na studijskom programu Inženjerstvo
zaštite životne sredine pod rukovodstvom dr Aleksandra Marinkovića. Od 2011. godine pa do
danas zaposlena je kao istraživač na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije (broj projekta III43009) pod nazivom „Nove tehnologije za monitoring i zaštitu
životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja“ u Institutu za
nuklearne nauke „Vinča“. Rešenjem Nastavno-naučnog veća Intituta za nuklearne nauke „Vinča“
br. 1683/17 od 21.09.2011. godine, Jasmina Markovski je izabrana u zvanje istraživač saradnik.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Jasmina Markovski je u okviru doktorskih studija položila sve ispite (11) predviđene studijskim
programom, sa prosečnom ocenom 9,91. U maju 2011. godine odbranila je završni ispit (pristupni
rad za izradu doktorske disertacije) pod nazivom „Razvoj i ispitivanje novih formi sorpcionih
materijala za uklanjanje arsena iz vodenih rastvora“ sa ocenom 10 pred komisijom u sastavu: dr
Aleksandar Marinković, docent, dr Petar Uskoković, red. prof. i dr Dušan Antonović, red. prof.
Položeni ispiti i ostvareni bodovi u okviru doktorskih studija:
46
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
Naziv predmeta
Ekonomija životne sredine i održivi razvoj
Odabrana poglavlja matematičke analize
Industrijska ekologija
Hemijska kinetika
Strukturna analiza organskih molekula
Modelovanje atmosferske disperzije
Viši kurs analitičke hemije
Principi bioprocesnog inženjerstva u prečišćavanju otpadnih voda
Prečišćavanje otpadnih voda
Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom
Završni ispit – pristupni rad za izradu doktorske disertacije
Ukupno
ESPB
4
5
5
5
6
5
5
6
5
4
30
80
Oblast naučnoistraživačkog rada Jasmine Markovski obuhvata razvoj novih formi sorpcionih
materijala za uklanjanje arsena iz vodenih rastvora korišćenjem prirodno dostupnih i sintetski
dobijenih materijala kao i njihovom modifikacijom.
Jasmina Markovski je koautor 1 rada objavljenog u časopisu od međunarodnog značaja (M23) i 11
naučnih saopštenja u zbornicima radova sa međunarodnih (8) i nacionalnih skupova (3).
Spisak objavljenih radova i saopštenja
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja - M20
 Rad u međunarodnom časopisu – M23
1. Sovrlić M., Milosavljević M.M., Marinković A.D., Đukanović J.S., Brković D.,
Konstantinović S.: Comparative analysis of the oxidative processes of N-alkyl, N,Ndialkyl and N-cycloalkyl-O-isobutyl tionkarbamates synthesis, Hemijska Industrija, Vol
65, 2011, pp. 541-549.
Zbornici međunarodnih naučnih skupova – M30
 Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u celini – M33
1. Markovski J.S., Marković J.M., Brković D.V., Trišović N.P., Milosavljević M.M.,
Marinković A.D., Uskoković P.S.: Iron(III)-oxide/chitosan as an hybride sorbent for
arsenic removal, 12th International Conference, Research and Development in
Mechanical Industry, RaDMI, Vrnjačka Banja 2012., pp.1071-1077.
2. Markovski J.S., Markovski M.V., Marković J.M., Trišović N.P., Milosavljević M.M.,
Marinković A.D., Uskoković P.S.: Synthesis and characterization of iron(III)oxide/chitosan hybrid sorbents, 12th International Conference, Research and Development
in Mechanical Industry, RaDMI, Vrnjačka Banja 2012., pp.1078-1082.
3. Brković D.V., Markovski J.S., Vuković G.D, Trišović N.P., Milosavljević M.M.,
Marinković A.D., Uskoković P.S.: Improving dispersion properties of multi-walled
carbon nanotubes in PMMA composites through amino-functionalization, 12th
International Conference, Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI,
Vrnjačka Banja 2012., pp.953-959.
4. Marković J.M, Brković D.V., Markovski J.S., Budimirović D.S., Džunuzović E.S.,
Spasojević P.M., Marinković A.D.: Synthesis of alkyd resins from postconsumer
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
47
polyethylene terephthalate bottles, 12th International Conference, Research and
Development in Mechanical Industry, RaDMI, Vrnjačka Banja 2012., pp.1065-1070.
5. Đukanović J.S., Marinković A.D., Milosavljević M.M., Marković J.M., Božić A.R.,
Budimirović D.S.: Catalytic synthesis of N-alkyl, N,N-dialkyl and N-cycloalkyl-Oisobutyl thioncarbamates applied at semi-industrial level, 11th International Conference
Research and Development in Mechanical Industry RaDMI, Sokobanja 2011., pp. 11231127.
6. Marković J.M., Brković D.V., Đukanović J.S., Kačarević-Cvetković J., Budimirović
D.S., Marinković A.D.: Glycolysis of polyethylene terephthalate waste, 11th International
Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI, Sokobanja
2011., pp. 1156-1161.
7. Milosavljević M.M., Marinković A.D., Đukanović J.S., Brković D.V., KačarevićCvetković J., Živanović M.Z.: Synthesis of N-alkyl, N, N-dialkyl and N-cycloalkyl-Oisobutylthioncarbamates: A catalytic study, 11th International Conference Research and
Development in Mechanical Industry RaDMI, Sokobanja 2011., pp. 1178-1183.
8. Živanović M.Z., Đukanović J.S., Sovrlić V.R., Stanković S.J.: An overview of air
pollution dispersion models with special regard to pollutant dispersion over complex and
urban terrain, 11th International Conference Research and Development in Mechanical
Industry RaDMI, Sokobanja 2011., pp. 1320-1326.
Zbornici skupova nacionalnog značaja – M60
 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M63
1. Živanović M., Đukanović J., Davidović M., Čekerevac D., Stanković S.: Computer
model overview of atmosfere pollutant moving with special regard to radiopollutant, XXVI Simpozijum društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Tara 2011., pp. 9295.
2. Živanović M., Đukanović J., Kovačević M.: KM2.0 Program description that developed
internally in Vinca Institute of Nuclear Sciences, - XXVI Simpozijum društva za zaštitu
od zračenja Srbije i Crne Gore, Tara 2011., pp. 340-343.
 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu – M64
1. Đukanović J.S., Brković D.V., Mijin D.Ž., Marinković A.D.: 2-Pyridone/2hydroxypyridone tautomeric equilibrium of 3-cyano-4-(2- , 3- i 4-methoxyphenyl)-6phenyl-2(1H)-pyridones, - 49th Meeting of the Serbian Chemical Society, Kragujevac
2011., pp. 133.
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i ostvarenih rezultata tokom doktorskih studija, Jasmina Markovski je
pokazala izuzetnu sklonost i sposobnost u bavljenju naučnoistraživačkim radom. To se ogleda,
kako u samostalnom kreiranju i realizaciji istraživanja vezanih za temu doktorske disertacije, tako
i kroz rad na ostalim istraživanjima koja se izvode u okviru projekata na kojima je angažovana. Do
sada je koautor 1 rada objavljenog u časopisu od međunarodnog značaja i 11 naučnih saopštenja u
zbornicima radova. Shodno navedenom, Komisija smatra da kandidat ispunjava uslove za rad na
predloženoj temi doktorske disertacije.
48
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
2. Predmet i cilj istraživanja
- Prikaz predmeta i cilja istraživanja
Prisustvo arsena u vodi je problem svetskih razmera čije je rešenje postalo izazov za ineženjere i
naučnike. Na osnovu izvršenih istraživanja o štetnom uticaju arsena na ljudsko zdravlje
maksimalno dozvoljena koncentracija arsena u vodi za piće svedena je na 10 μg/L od strane
regulatnornih tela, uključujući Američku agenciju za zaštitu životne sredine, Svetsku zdravstvenu
organizaciju, kao i važeći Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće u Srbiji.
Uklanjanje arsena iz vode u mnogome zavisi od oblika pojave arsena u životnoj sredini, njegove
mobilnosti, a naročito od hemijske forme u kojoj se nalazi. Postoji više tehnika za uklanjanja
arsena iz vode. Neke od njih su tradicionalne metode koje se koriste u tehnologiji voda a kojima
se uklanja arsen zajedno sa drugim zagađujućim materijama. Druge su u eksperimentalnoj fazi ili
se još uvek ne koriste u punom obimu. U slučajevima izuzetno visokih koncentracija arsena
potrebno je koristiti nekoliko metoda uklanjanja. Izbor metode prečišćavanja je pored naučnih,
predmet i ekonomskih kalkulacija.
Adsorpcija je jedna od separacionih tehnika koja se koriste u uklanjanju arsena a čije se prednosti
ogledaju u kapacitivnosti, reverzibilnosti i selektivnosti procesa. U novijoj praksi se adsorpcija
najčešće vezuje za upotrebu nano čestica kao adsorbenata za tretman vode namenjene ljudskoj
upotrebi jer zahvaljujući razvijenoj specifičnoj površini a samim tim i velikom broju reaktivnih
funkcionalnih grupa nano čestice ostvaruju veliki kapacitet adsorpcije.
Cilj predložene doktorske teze je pronalazak novih materijala optimalnih adsorpcionih i tehnoekonomskih svojstava kroz:
- Sintezu visokoporoznog kalcijum-karbonata razvijene specifične površine primenom
solvotermalne tehnike;
- Unapređenje adsorpcionih svojstava solvotermalno sintetisanog kalcijum-karbonata
modifikacijom sa nano česticama gvožđa i mangana;
- Poređenje adsorpcionih svojstava sintetski dobijenih modifikovanih struktura kalcijumkarbonata sa prirodno dostupnim kalcijum-karbonatom iz ljuske kokošjeg jajeta,
prethodno modifikovanim na identičan način.
- Osvrt na relevantne bibliografske izvore i ostvarene rezultate na koje se nadovezuju
predviđena istraživanja u predloženoj disertaciji
Među komercijalno dostupnim metodama koje se koriste za uklanjanje arsena kao što su
koagulacija i flokulacija, adsorpcija i jonska izmena, membranska filtracija, procesi precipitacije,
alternativne ozonske, biološke, elektrohemijske i solarne tehnike [1], sorpcija zauzima posebno
mesto zbog svoje jednostavnosti, efikasnosti, ekonomičnosti i fleksibilnosti [2,3]. Nano čestice
metala gvožđa [1,2,4], mangana [2], aluminijuma [2], titana [2], aluminijuma [2], magnezijuma
[2], cerijuma [2], cirkonijuma i metalnih oksida alumine [2], predstavljaju jako važnu grupu
adsorbenata
specifičnog
afiniteta
prema
teškim
metalima
[2].Više
vrsta
oksida/oksihidroksida/hidroksida gvožđa, prirodnog ili sintetskog porekla, dobro su poznati
sorbenti za uklanjanje arsena [2,4]. Predmet brojnih israživanja predstavljaju goetit (α-FeOOH),
hematit (α-Fe2O3), amorfni hidratisani gvožđe oksidi, maghemit (γ-Fe2O3), magnetit (Fe3O4) i
različite kompozitne strukture gvožđe/gvožđe oksida ([email protected]) [2]. Takođe, nanostrukturni
mangan(IV)-oksid [5], sam ili kao binarni sitem gvožđe/mangan(IV)-oksid [6,7], korišćeni su u
studijama sorpcije arsena. Međutim, pored brojnih prednosti koje poseduju materijali nano
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
49
dimenzija, mali prečnik metalnih nano čestica zahteva impregnaciju u/na poroznu podlogu velike
specifične površine sa ciljem prevazilaženja gubitka aktivnosti usled nastanka aglomeracije [2].
Solvotermalna sinteza kalcijum-karbonata opisana je u radu Zhao-a i saradnika [8]. Dobijanje
gvožđe(III)-oksihidroksida u obliku goetita prikazali su Schwertmann i Cornell [9]. Than je
saradnicima vršio modifikaciju laterita sa α-MnO2 [5] a kombinaciju goetita i α-MnO2 moguće je
ostvariti podešavanjem reakcionih uslova gde se kao oksidaciono sredstvo za prelazak
dvovalentnog u trovalentno gvožđe koristi kalijum-permanganat [3].
Procesi adsorpcije se mogu opisati primenom više različitih modela. Programski paket Visual
MINTEQ [10] je besplatan softver koji opisuje procese površinskog kompleksiranja
omogućavajući matematičko izračunavanje termodinamičkih prametara. Koristi se i kao uporedna
metoda za eksperimentalno dobijene rezultate adsorpcije [3].
Primena ultrazvuka u adsorpcionim procesima u cilju uklanjanja zagađivača iz životne sredine
korišćena je od strane više autora [11-13]. Ultrazvučna energija, odnosno transformisana električna
energija, ima značajan uticaj na proces adsorpcije koji se ogleda kroz povećanje masenog protoka
kroz pore [14-16]. Hamdaoiu i Naffrechoux su u svom radu pokazali da u prisustvu ultrazvuka
dolazi do značajnog poboljšanja u pogledu stepena i kapaciteta adsorpcije kao i koeficijenta
intrapartikularne difuzije [17].
Literatura
[1] Choong T.S.Y., Chuah T.G., Robiah Y., Gregory Koay F.L., Azni I.: Arsenic toxicity,
health hazards and removal techniques from water: an overview, - Desalination, Vol 217,
2007, pp. 139–166.
[2] Ming H., Shujuan Z., Bingcai P., Weiming Z., Lu L., Quanxing Z.: Heavy metal removal
from water/ by nanosized metal oxides: A review, - Journal of Hazardous Materials, Vol
211-212, 2012, pp. 317-331.
[3] Veličković Z., Vuković G.D., Marinković A.D., Moldovan M.-S., Perić-Grujić A.A.,
Uskoković P.S., Ristić M.Đ.: Adsorption of arsenate on iron(III) oxide coated
ethylenediamine functionalized multiwall carbon nanotubes, - Chemical Engineering
Journal, Vol 181–182, 2012, pp. 174–181.
[4] Giles D.E., Mohapatra M., Issa T.B., Anand S., Singh P.: Iron and aluminium based
adsorption strategies for removing arsenic from water, - Journal of Environmental
Management, Vol 92, 2011, pp. 3011-3022.
[5] Thanh D.N., Singh M., Uldrich P., Stepanek F., Stradanova N.: As(V) removal from
aqueous media using α-MnO2 nanorods-impregnated laterite composite adsorbents, Materials Research bulletin, Vol 47, 2012, pp. 42-50.
[6] Zhang G.S., Qu J.-H., Liu H.-J., Liu R.-P., Li G.-T.: Removal Mechanism of As(III) by a
Novel Fe-Mn Binary Oxide Adsorbent: Oxidation and Sorption, - Environmental Science
& Technology, Vol 41, 2007, pp. 4613-4619.
[7] Zhang G., Liu H., Liu R., Qu J.: Adsorption behavior and mechanism of arsenate at Fe–
Mn binary oxide/water interface, - Journal of Hazardous Materials, Vol 168, 2009, pp.
820-825.
[8] Zhao Z., Zhang L., Dai H., Dub Y., Meng X., Zhang R., Liu Y., Deng J.: Surfactantassisted solvo- or hydrothermal fabrication and characterization of high-surface-area
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
50
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
porous calcium carbonate with multiple morphologies, - Microporous and Mesoporous
Materials, Vol 138, 2011, pp. 191–199.
Schwertmann U., Cornell R.M.: Iron Oxides in the Laboratory, Preparation and
Characterization, second ed., WILEY-VCH Verlag GmbH, 2000.
Gustafsson J.P., Visual MINTEQ 3.0, beta, http://www.lwr.kth.se/English/
OurSoftware/vminteq/index.htm. Stockholm, Sweden, 2011.
Entezari M.H., Bastami T.R.: Influence of ultrasound on cadmium ion removal by
sorption process, Ultrasonics Sonochemistry, Vol 15, 2008, pp. 428–432.
Ji J.-B., Lu X.-H., Xu Z.-C.: Effect of ultrasound on adsorption of Geniposide on
polymeric resin, - Ultrasonics Sonochemistry, Vol 13, 2006, pp. 463–470.
Nouri L., Hamdaoui O.: Ultrasonication-Assisted Sorption of Cadmium from Aqueous
Phase by Wheat Bran, - Journal of Physical Chemistry A Vol 111, 2007, pp. 8456-8463.
Paniwnyk L., Beaufoy E., Lorimer J.P., Mason T.J.: The extraction of rutin from flower
buds of Sophora japonica, - Ultrasonics Sonochemistry, Vol 8, 2001, pp. 299–301.
Vinatoru M., Toma M., Radu O., Filip P.I., Lazurca D., Mason T.J.: The use of
ultrasound for the extraction of bioactive principles from plant materials, - Ultrasonics
Sonochemistry, Vol 4, 1997, pp. 135–139.
Breitbach M., Bathen D.: Influence of ultrasound on adsorption processes, - Ultrasonics
Sonochemistry, Vol 8, 2001, pp. 277–283.
Hamdaoui O., Naffrechoux E.: Adsorption kinetics of 4-chlorophenol onto granular
activated carbon in the presence of high frequency ultrasound, - Ultrasonics
Sonochemistry, Vol 16, 2009, pp. 15–22.
3. Polazne hipoteze
Osnovne hipoteze na kojima se bazira izrada predložene disetacije su:
- Nanostrukturni materijali imaju veliki značaj u procesu adsorpcije zahvaljujući razvijenoj
specifičnoj površini i velikom broju dostupnih funkcionalnih grupa.
- Optimizacijom procesa sinteze, odnosno kontrolom veličine, morfologije i kristalne
forme sintetskih materijala, za razliku od prirodnih, može se uticati na njihova krajnja
fizičko hemijska a samim tim i adsorpciona svojstva.
- Gvožđe(III)-oksihidroksid i mangan(IV)-oksid pokazuju veliki afinitet ka arsenu
stvaranjem monodentatnih i bidentatnih kompleksa.
- Stvaranje hibridnih struktura adsorbenata daje mogućnost kombinovanja dobrih svojstava
više korišćenih materijala.
- Osim arsena, zagađivača iz prirodnog ili antropogenog izvora, u vodi su normalno
prisutni i drugi joni koji značajno utiču na proces adsorpcije i čiji efekat je potrebno
ispitati.
4. Naučne metode istraživanja
- Kako bi se potvrdile postavljene hipoteze, biće korišćene opšte i posebne naučne metode
istraživanja. Od opštih naučnih metoda istraživanja biće primenjene: induktivno i
deduktivno zaključivanje, komparacija, analiza i sinteza, apstrakcija i konkretizacija,
generalizacija i specijalizacija.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
-
-
-
51
U eksperimentima adsorpcije koristiće se hibridni materijali dobijeni metodama
precipitacije nano čestica metala na prirodno dostupne i solvotermalno sintetisane
strukture kalcijum-karbonata.
Na osnovu eksperimentalnih podataka dobijenih različitim instrumentalnim tehnikama
(Brunauer-Emmett-Teller izotermom - BET, difrakcijom X zraka – XRD, infracrvenom
spektroskopijom – FTIR, skenirajućom elektronskom mikroskopijom – SEM,
transmisionom elektronskom mikroskopijom – TEM) izvršiće se karakterizacija dobijenih
hibridnih materijala određivanjem specifične površine, zapremine pora, definisanjem
faznih i strukturnih svojstava i morfologije.
Spregnuti ICP-MS sistem (indukovano spregnuta plazma sa masenom spektroskopijom)
će se koristiiti za određivanje koncentracije arsena u tretiranom uzorku.
Matematičke funkcije greške biće korišćene u svrhu statističke obrade eksperimentalnih
rezultata.
Rezultati dobijeni korišćenjem programskog paketa Visual MINTEQ će biti korišćeni za
analizu uticaja različitih parametara i prisutnih jona u vodi za piće na proces adsorpcije,
kao i poređenje sa eksperimentalnim rezultatima.
5. Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će rezultati istraživanja u okviru ove doktorske disertacije:
- Dati nove materijale prirodnog i sintetskog porekla sa poboljšanim adsorpcionim
svojstvima u procesima uklanjanja arsena iz vode;
- Prikazati dobijanje i potpunu karakterizaciju novih vrsta modifikovanih prirodnih i
sintetskih materijala;
- Ostvariti primenu dobijenih materijala u procesima adsorpcije;
- Doprineti saznanjima o međusobnom uticaju svojstava materijala i parametara procesa na
efikasnost uklanjanja arsena;
- Dati bolji pristup u potpunom sagledavanju procesa i sinteze novih materijala na osnovu
eksperimentalnih i rezultata modelovanja.
Takođe se očekuje da će razvijena metodologija omogućiti proaktivno i efikasno vođenje
politike zaštite i održivog razvoja u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Predmet rada ove doktorske disertacije je ispitivanje mogućnosti uklanjanja arsena primenom
prirodnih i solvotermalno sintetisanih struktura kalcijum-karbonata modifikovanih nano česticama
metala, poređenje adsorpcionih sposobnosti sintetisanih materijala i tumačenje uticaja sinteze i
modifikacije na krajnja svojstva i mogućnost primene dobijenih materijala.
Rad će obuhvatiti:
- Opis problematike vezane za prisustvo arsena u vodi za piće, posledice po ljudsko
zdravlje i aktuelne zakonske regulative sa ciljem uvida u potrebu pronalaska novih
metoda i materijala optimalnih tehno-ekonomskih svojstava za njegovo uklanjanje;
- Prikaz postojećih tehnika koje se koriste u uklanjanju arsena iz vode za piće, sa
naglaskom na metodi adsorpcije i najčeće korišćenim adsorbentima;
- Detaljan opis nano čestica metala koje se koriste kao adsorbenti za uklanjanje arsena i
predstavljanje dosadašnjih rezultata ostvarenih primenom gvožđe(III)-oksihidroksida i
mangan(IV)-oksida;
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
52
-
-
Pregled postojećih načina sinteze kalcijum-karbonata, gvožđe(III)-oksihidroksida i
mangan(IV)-oksida, opis primenjenih procesa sinteze, njihovu optimizacija i
karakterizaciju dobijenih materijala.
Određivanje adsorpcionih izotermi, kinetičkih i termodinamičkih parametara, uticaj pH
vrednosti sredine i primenjenog ultrazvuka, kao i prepostavljanje reakcionog mehanizma.
Statističku obradu eksperimentalnih podataka;
Modelovanja procesa adsorpcije.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu iznetih podataka o dosadašnjem radu i postignutim rezultatima može se zaključiti da
kandidat Jasmina Markovski ispunjava sve potrebne uslove za rad na predloženoj temi doktorske
disertacije. Takođe na osnovu iznetih podataka, Komisija smatra da je tema predložene doktorske
disertacije Jasmine Markovski pod naslovom „Uklanjanje arsena primenom prirodnih i
solvotermalno sintetisanih struktura kalcijum-karbonata modifikovanih nano česticama metala“,
naučno zasnovana, i predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da je
prihvati. Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Inženjerstvo
zaštite životne sredine, za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u
Beogradu. Za mentora se predlaže dr Aleksandar Marinković, docent Tehnološko-metalurškog
fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Beograd, 17.05.2013. godine
ČLANOVI KOMISIJE:
________________________________
Dr Aleksandar Marinković, docent
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
________________________________
Dr Ljubinka Rajaković, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
________________________________
Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
________________________________
Dr Dušan Antonović, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
________________________________
Dr Antonije Onjia, naučni savetnik
Institut za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu
________________________________
Dr Miodrag Mitrić, naučni savetnik
Institut za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
53
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj
25.04.2013. godine imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme
doktorske disertacije Mr Sanje V. Seratlić, dipl. inž. pod nazivom:
Ispitivanje uticaja pulsirajućih električnih polja na rast, sposobnost acidifikacije i enzimsku
aktivnost bakterija mlečne kiseline
Komisija smatra da je naslov teme potrebno izmeniti i predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta izmenjeni naslov teme:
Ispitivanje uticaja pulsirajućih električnih polja na rast i aktivnost autohtonog soja
Lactobacillus plantarum 564
O predloženoj temi i njenoj naučnoj zasnovanosti podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
1. PODACI O KANDIDATU
1.1 Biografski podaci
Mr Sanja V. Seratlić rođena je 4.2.1974. u Beogradu. Osnovne studije iz prehrambene
tehnologije završila je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine sa
prosečnom ocenom 8.53 i ocenom 10 na diplomskom radu, čime je stekla zvanje diplomiranog
inženjera prehrambene tehnologije animalnih proizvoda. Na istom fakultetu je odbranila
magistarski rad 2007. godine iz oblasti prehrambeno-tehnoloških nauka i time stekla zvanje
magistra biotehničkih nauka.
1.2 Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Mr Sanja Seratlić je 27.12.2007. odbranila magistarsku tezu pod nazivom „Promene
azotnih materija u toku zrenja sireva sa plavo-zelenim plesnima u tipu gorgonzole“ na
Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu i time stekla zvanje magistra biotehničkih
nauka.
Kandidat je u periodu 1999-2000 bila angažovana kao stručni saradnik na
Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a na istom fakultetu je u periodu 2003-2008.
god. radila kao asistent, gde je izvodila vežbe studentima treće godine Odseka za prehrambenu
tehnologiju na predmetima „Hemija i fizika mleka“ i „Obrada mleka“, kao i studentima treće
godine Odseka za agroekonomiju na predmetu „Prerada mesa i mleka“. Kao istraživač je
učestvovala u realizaciji četiri projekta finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije i to: „Ispitivanje uticaja visokih temperatura na proteine mleka i njihove
funkcionalne osobine (perod 1999-2000); „Program novih tehnologija u prehrambenoj industriji;
Visoko proteinski sir: nova tehnologija (2001-2005); „Optimizacija i standardizacija autohtonih
mlečnih proizvoda sa zaštitom oznake porekla (2005-2008) i „Primena visokih temperatura u
proizvodnji tvrdih sireva sa ciljem većeg iskorišćenja proteina mleka u odnosu na tradicionalan
način izrade, sa dodatkom lekovitog i aromatičnog bilja (2008-2010).
Kao saradnik za pogonska i laboratorijska istraživanja, Mr Sanja Seratlić je takođe
učestvovala u izradi tri Elaborata o zaštiti imena porekla proizvoda „Zlatarski sir“, „Svrljiški sir“ i
„Užički kajmak“. U periodu od septembra do oktobra 2009. godine obavila je stručni boravak na
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
54
Kornel Univerzitetu u Itaki, SAD, pod programom ”The Norman Borlaug International
Agricultural Science and Technology Fellows Program”, a u periodu od septembra 2010. do jula
2011. bila je angažovana kao istraživač na Univerzitetu u Lundu, Švedska u okviru programa
”Erasmus Mundus External Cooperation Window” pod pokroviteljstvom Еvropske Кomisije. Od
januara 2012. godine radi kao istraživač u istraživačkom centru „Teagasc Food Research Centre,
Moorepark“ u Republici Irskoj.
Objavljeni naučni radovi i saopštenja
Mr Sanja V. Seratlić je do sada, samostalno i u saradnji sa drugim autorima, objavila i
saopštila ukupno 30 naučnih radova.
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
1.
Seratlić S., Bugarski, B., Nedović, V., Radulović, Z., Wadsö, L., Dejmek, P., Gómez
Galindo, F.: Behaviour of the surviving population of Lactobacillus plantarum 564 upon the
application of pulsed electric fields. Innovative Food Science and Emerging Technologies 17,
2013, 93-98.
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
2.
Seratlić S., Miloradović Z., Radulović Z., Maćej O.: The effect of two types of mould
inoculants on the microbiological composition, physicochemical properties and protein
hydrolysis in two Gorgonzola-type cheese varieties during ripening, - Int. J. Dairy Tech. 64
(3), 2011, 408-416.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
3.
Seratlić, S., Maćej, O., Jovanović, S., Barać, M., Marinković, S.: Characteristics of
Gorgonzola type cheeses produced in Serbia, - 5th International Congress on Food
Technology “Consumer Protection through Food Process Improvement & Innovation in the
Real World”, Proceedings, Vol. 3, Thessaloniki, Greece, 2007, 589-595.
4.
Seratlić, S., Maćej, O., Jovanović, S., Marinković, S.: Chemical and sensory characteristics
of Gorgonzola-type cheeses produced in Serbia, - 14th Internation Congress Euro Food Chem
XIV: Food quality, an issue of molecule based science, Paris, France, Proceedings, Vol. 1,
2007, 230-233.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)
5.
Seratlić, S., Maćej, O., Jovanović, S., Barać, M.: The influence of two different types of
Penicillium roqueforti moulds on the protein changes in Gorgonzola type blue-veined cheeses,
during ripening, - 2nd International Congress on Bioprocesses in Food Industries, Proceedings,
University of Patras, Rio - Patras, Greece, 2006, 123-124.
6.
Seratlić, S., Maćej. O., Jovanović, S., Barać, M.: The compositional and proteolytical
changes in Gorgonzola type cheeses, during ripening, - Food Processing - Innovation Nutrition - Healthy Consumers, Radenci, Slovenija, Book of Abstracts, 2007, 79.
7.
Seratlić, S., Maćej. O., Jovanović, S., Barać, M., Jovanović, Z.: Changes of Nitrogen Matters
during the Ripening of Gorgonzola Type Cheese produced in Serbia, - 5th IDF Symposium on
cheese ripening, Book of Abstracts, Bern, Switzerland, 2008, 116-117.
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)
8.
Maćej, O., Jovanović, S., Seratlić, S., Barać, M.: Proizvodnja svežih sireva na bazi
koagregata proteina mleka, - Biotehnologija u stočarstvu, Vol. 20 (1-2), 2004, 119-129.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
9.
55
Maćej, O., Jovanović, S., Barać, M., Seratlić, S., Vučić, T.: Chemical and sensory
characteristics of Svrljig white cheese, - Biotechnology in Animal Husbandry, Belgrade,
Serbia and Montenegro, Book 1, 21 (5-6), 2005, 369-373.
10. Maćej O., Jovanović, S., Niketić, G., Vučić, T., Seratlić, S.: Senzorne karakteristike
Zlatarskog sira, - XVII Inovacije u stočarstvu, Biotehnologija u stočarstvu, Vol. 22, 2006,
317-327.
11. Seratlić, S., Maćej. O., Jovanović, S., Marinković, S.: Kvalitet mleka u proizvodnji sireva sa
plavo-zelenim plesnima, - Savremena poljoprivreda, 56 (5), 2007, 81-85.
12. Seratlić, S., Maćej. O., Jovanović, S., Jovanović, Z.: Mikroflora sireva sa plavozelenim
plesnima, - Biotehnologija u stočarstvu, Vol. 24, 2008, 237-258.
13. Vučić, T., Jovanović, S., Maćej, O., Barać, M., Seratlić, S.: Tehnologija i kvalitet užičkog
kajmaka, - Biotehnologija u stočarstvu, Vol. 24, 2008, 267-277.
Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
14. Maćej, O., Jovanović, S., Seratlić, S.: Uticaj sadržaja suve materije i količine dodatog
indikatora fenolftaleina na titracionu kiselost i pH mleka, - Preh. ind. Mleko i mlečni
proizvodi, Vol. 14 (1-2), 2003, 121-126.
15. Jovanović, S., Maćej, O., Marinković, S., Seratlić, S., Vučić, T.: Karakteristike sireva sa
plavo-zelenim plesnima u tipu Gorgonzole, - Mlekarstvo 27, 2004, 927-930.
16. Maćej, O., Jovanović, S., Dozet, N., Seratlić, S., Vučić, T., Savić, Ž.: Tehnologija autohtone
izrade Sjeničkog sira na širem području Sjeničko-pešterske visoravni, - Mlekarstvo, Vol. 3
(27), 2004, 931-933.
17. Maćej, O., Seratlić S., Jovanović, S., Vučić T.: Uticaj sadržaja SMBM i proteinskog
preparata „ALACO 6202“ na indukovani sinerezis kiselog kazeinskog gela, - Preh. ind.
Mleko i mlečni proizvodi, Vol. 15 (1-2), 2004, 80-85.
18. Seratlić, S., Maćej, O., Jovanović, S., Barać, M.: Distribucija sastojaka mleka pri proizvodnji
sireva sa plavo-zelenim plesnima u tipu Gorgonzole, - Preh. ind. - Mleko i mlečni proizvodi,
Vol. 17 (3-4), 2006, 87-91.
19. Seratlić, S., Maćej, O., Jovanović, S.: Randman različitih varijeteta sireva u tipu Gorgonzole,
- Preh. ind. - Mleko i mlečni proizvodi, Vol. 18 (1-2), 2007, 81-85.
20. Vučić, T., Maćej, O., Jovanović, S., Seratlić, S., Niketić, G.: Zlatarski sir – autohtona
tehnologija i senzorne karakteristike, - Preh. ind. - Mleko i mlečni proizvodi, Vol. 19 (1-2),
2008, 97-101.
21. Maćej, O., Seratlić, S., Jovanović, S., Radin, D., Vučić, T., Miloradović, Z.: Karakteristike
sireva sa sa dodatkom lekovitog i aromatičnog bilja, - Preh. ind.- Mleko i mlečni proizvodi,
20 (1-2), 2009, 123-130.
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)
22. Seratlić, S.: Vitamini u svežem i termički tretiranom mleku i mlečnim proizvodima, - Zbornik
radova Simpozijuma ”Proizvodnja i prerada mleka”, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2000,
35-47.
23. Seratlić S., Jovanović, S., Maćej, O., Vučić T.: Mogućnost iskorišćenja proteina i laktoze iz
surutke, - Zbornik radova II Simpozijuma ”Mleko i proizvodi od mleka”, Tara, Srbija i Crna
Gora, 2005, 105-110.
56
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
24. Jovanović, S., Maćej, O., Vučić T., Seratlić S.: Karakteristike autohtone proizvodnje
zlatarskog sira, - Zbornik radova II Simpozijuma ”Mleko i proizvodi od mleka”, Tara, Srbija i
Crna Gora, 2005, 84-86.
25. Jovanović, S., Maćej, O., Vučić T., Seratlić S.: Senzorna ocena polutvrdog sira priozvedenog
na bazi koagregata proteina mleka, - Zbornik radova II Simpozijuma ”Mleko i proizvodi od
mleka”, Tara, Srbija i Crna Gora, 2005, 93-97.
26. Seratlić, S., Maćej, O., Jovanović, S., Marinković, S.: Tehnološki proces proizvodnje sireva
sa plavo-zelenim plesnima, - Zbornik radova III Simpoziuma ”Mleko i proizvodi od mleka”,
Tara, Srbija i Crna Gora, 2006, 71-73.
27. Vučić, T., Jovanović, S., Maćej, O., Barać, M., Seratlić, S.: Kvalitet užičkog kajmaka. Zbornik radova III Simpozjiuma ”Mleko i proizvodi od mleka”, Tara, Srbija i Crna Gora, 8183. Ur. Maćej, O., Jovanović, S. Tara, 2006, 81-83.
28. Maćej O., Jovanović, S., Seratlić, S., Vučić, T.: Tehnološki postupak proizvodnje autohtonog
Zlatarskog sira, - Zbornik radova IV Simpozijuma ”Mleko i proizvodi od mleka”, Kladovo,
83-87. Ur. Maćej, O., Jovanović, S. Kladovo, 2007, 83-87.
29. Maćej O., Jovanović, S., Vučić, T., Seratlić, S., Jovanović, Z.: Tehnološki proces proizvodnje
kiselog kazeina, - Zbornik radova IV Simpozijuma ”Mleko i proizvodi od mleka”, Kladovo,
2007, 107-111.
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64)
30. Seratlić, S., Maćej. O., Jovanović, S., Jovanović, Z.: The role of Penicillium roqueforti
moulds in the ripening of blue-veined cheeses, produced in Serbia, - Book of Abstracts, the
38th Croatian Dairy Experts Symposium with international participation., Lovran, Hrvatska,
org. Hrvatska mljekarska udruga, 2008, 128-129.
Magistarski rad (M72)
Seratlić, S.: Promene azotnih materija u toku zrenja sireva sa plavo-zelenim plesnima u
tipu gorgonzole, - Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Zemun-Beograd, 2007.
Novi tehnološki postupak (M83)
Maćej, O., Jovanović, S., Seratlić, S., Vučić, T., Miloradović, Z., Ralević, N., Mekić, C.,
Trifunović, G., Barać, M., Radulović, Z., Dajić Stevanović, Z., Stanković, I., Kasalica, A.,
Miočinović, D.: Novi proizvod/Novi tehnološki postupak proizvodnje visokoproteinskih tvrdih
sireva sa dodatkom lekovitog i aromatičnog bilja, - Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni
fakultet, Zemun-Beograd, 2010.
1.3 Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu biografskih podataka i dosadašnjeg iskustva u nastavi i naučno-istraživačkom
radu, kao i objavljenih naučnih radova, Komisija ocenjuje da Mr Sanja V. Seratlić ispunjava sve
neophodne uslove za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Predmet istraživanja doktorske disertacije je ispitivanje uticaja pulsirajućih električnih
polja na rast i aktivnost ćelija autohtonog soja bakterija mlečne kiseline Lactobacillus plantarum
564, izolovanih iz sjeničkog belog sira u salamuri. Pulsirajuća električna polja (PEP) predstavljaju
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
57
intenzivne električne pulseve, koji se mogu primeniti u cilju inaktivacije mikroorganizama u
tečnim prehrambenim proizvodima, koji su tretirani u kontinualnom protoku (1-5). Dosadašnja
saznanja ukazuju da procesuiranjem hrane pulsirajućim električnim poljima dolazi do netermičke
elektroplazmolize ćelijskog materijala, što rezultira povećanoj permeabilnosti ćelijske membrane
(6). Međutim, u zavisnosti od primenjenog PEP tretmana, taj proces može biti reverzibilan i
ireverzibilan (7). Stepen mikrobiološke inaktivacije zavisi od jačine primenjenog tretmana,
temperature i jonske snage medijuma (8), kao i vrste tretiranih mikroorganizama (9). Ukoliko su
ćelije bakterija izložene pulsevima niske energije, tada nakon prestanka dejstva PEP tretmana
dolazi do oporavka ćelijske membrane (10). Takođe je ustanovljeno da pulsevi niske energije
mogu dovesti do poboljšanja rasta elektroporiranih ćelija laktobacila tokom inkubacije u
povoljnim uslovima nakon primene tretmana (11). S tim u vezi, deo ovih istraživanja fokusiraće se
na ispitivanje procesnih parametara PEP tretmana koji će potencijalno dovesti do reverzibilne
elektroporacije membrane ćelija laktobacila, koje bi nakon prestanka tretmana nastavile sa rastom i
razmnožavanjem. Stoga će se u prvom delu istraživanja primenjivati PEP tretmani niskih
amplituda u opsegu od 4.5 do 13.6 kV/cm, što odgovara energetskom inputu od 1.3 – 12.2 J/cm3.
Osnovni cilj ovog dela istraživanja je da se ispita efekat različitih PEP tretmana niskog
energetskog inputa na rast, acidifikacionu sposobnost i metaboličku aktivnost tretiranih ćelija
laktobacila.
S druge strane, kada su ćelije bakterija izložene visokim PEP tretmanima, veći deo
populacije biva inaktivisan. Oštećena ćelijska membrana omogućava isticanje intracelularnog
sadržaja, što može da dovede do gubitka metaboličke aktivnosti ćelije, a ćelije koje su izgubile
sposobnost rasta i deobe u hranjivoj podlozi, smatraju se inaktivisanim (12). Ipak, nakon prestanka
dejstva tretmana, mali deo preživele populacije može da nastavi da raste i formira nove kolonije
(13). Stoga će se deo istraživanja bazirati na ispitivanju efekta visokih PEP tretmana na stepen
preživljavanja tretiranih ćelija soja Lb. plantarum 564, pri čemu će se primeniti pulsevi energije od
34.6 – 658.1 J/cm3. Ponašanje preživele populacije nakon primene PEP tretmana različitog
intenziteta električnog polja biće praćeno putem izotermalne kalorimetrije, koja se kao metoda
koristi za merenje odavanja toplote prilikom rasta mikroorganizama u toku fermentacije određenih
prehrambenih prozvoda, sa ciljem praćenja efekta određenih tretmana (npr. termičkog tretmana) i
antimikrobnih agenasa (14,15). Stepen odavanja toplote meren na kalorimetru predstavlja
kriterijum stepena metaboličkih funkcija i direktno zavisi od metaboličkog odgovora ćelije (16).
Postoji veliki stepen variranja u odgovoru bakterija na stres, čak i kada je u pitanju
genetički identična populacija koja raste u homogenoj sredini (17). Postojanje heterogenosti
bakterija u odgovoru na stres od velikog je značaja u primeni tretmana čiji je cilj inaktivacija
mikroorganizama i predstavlja značajan kriterijum određivanja najoptimalnijih uslova svakog
tretmana (18). Stoga, identifikacija subpopulacije kao što su „perzisteri”, koji ne poseduju genetski
stečenu otpornost na određeni tretman (18,19) i poznavanje njihove senzitivnosti na stres su
esencijalni parametri za procenu efekta određenog PEP tretmana. S tim u vezi, posebna pažnja će
se posvetiti ispitivanju ponašanja preživele populacije, koja će biti tretirana istim PEP tretmanima,
sa ciljem ispitivanja stepena otpornosti preživele sub-populacije na ponovljene PEP tretmane.
S obzirom na to da je ćelijska membrana najpodložnija elektroporaciji kada se ćelije
nalaze u fazi deobe (9,20), primena svih PEP tretmana vršiće se u eksponencijalnoj fazi rasta ćelija
Lb. plantarum 564.
Imajući u vidu da savremena istraživanja proširuju kriterijume za selekciju bakterija kao
starter kultura u prehrambenoj industriji, gde se pored tehnoloških i biohemijskih osobina sve više
ispituje i probiotska sposobnost bakterija mlečne kiseline, sledeći stepen istraživanja će se
fokusirati na ispitivanje uticaja pulsirajućih električnih polja na potencijalna probiotska svojstva
tretiranih ćelija laktobacila. Naime, sve veća potreba tržišta za zdravom hranom uvodi primenu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
58
prehrambenih proizvoda koji sadrže žive probiotske mikroorganizame, koji ispoljavaju niz
zdravstvenih benefita, kao što je jačanje imunog sistema, smanjenje sadržaja serumskog
holesterola u krvi, sprečavanje raznih oblika dijareje, antimikrobna ativnost, uspostavljanje balansa
intestinalne mikroflore, itd. (21). Vrste intestinalnih bakterija koje se najčešće koriste u
prehrambenoj industriji su laktobacili, a ustanovljeno je da pojedini sojevi Lb. plantarum takođe
poseduju probiotska svojstva. Zbog toga će se u ovim istraživanjima vršiti ispitivanje potencijalnih
probiotskih kriterijuma soja Lb. plantarum 564, a ispitivaće se i ćelije izložene pulsevima niskog i
visokog energetskog imputa.
Probiotici se uglavnom koriste kao dopunske kulture, a da bi ispoljili benefitna svojstva,
moraju da poseduju sposobnost prolaska kroz gastrointestinalni trakt, što predstavlja sposobnost
preživljavanja uslova u prisustvu želudačnog soka (koji iznosi oko pH 2.0) i toleranciju na žučne
soli (22). S tim u vezi će se ispitivati sposobnost rasta netretiranih i PEP tretiranih ćelija
laktobacila u gastrointestinalnim uslovima. Takođe će se vršiti ispitivanje ostalih probiotskih
kriterijuma, kao što je antimikrobna aktivnost i rezistentnost na antibiotike (23).
Literatura:
1.
Barbosa-Cánovas, G. V., Góngora Nieto, M. M., Pothakamury, U. R., Swanson, B. G.:
Preservation of foods with pulsed electric fields, - Academic Press, San Diego, CA, 1999.
2. Calderon-Miranda, M.L., Barbosa-Canovas, G.V., Swanson, B.G.: Transmission electron
microscopy of Listeria innocua treated by pulsed electric fields and nisin in skimmed
milk, - Int. J. Food Micr. 51, 1999, 31-38.
3. Heinz, V., Alvarez, I., Angersbach, A., Knorr, D.: Preservation of liquid foods by high
intensity pulsed electric fields – basic concepts for processing design, - Trends in Food
Science and Technology, 12, 2002, 103-111.
4. Pagan, R., Condón, S., Raso, J.: Microbial inactivation by pulsed electric fields, - In:
G.V. Barbosa-Canovas, M.S. Tapia, M.P. Cano (Eds.), Novel Food Processing
Technologies (pp. 45–68), Boca Raton: CRC Press, 2005.
5. Wan, J., Coventry, J., Swiergon, P., Sanguansri, P., Versteeg, C.: Advances in innovative
processing technologies for microbial inactivation and enhancement of food safety –
pulsed electric field and low-temperature plasma, - Trends in Food Science and
Technology, 20, 2009, 414-424.
6. Chang, D. C., Chassy, B. M., Saunders, J. A., Sowers, A. E.: Guide to electroporation
and electrofusion, - Academic Press, San Diego, CA, 1992.
7. Wouters, P. C., Bos, A. P., Ueckert, J.: Membrane permeabilization in relation to
inactivation kinetics of Lactobacillus species due to pulsed electric fields. Appl. Environ.
Microbiol., 67 (7), 2001, 3092-3101.
8. Qin, B. L., Barbosa-Cánovas, G. V., Swanson, B. G., Pedrow, P. D., Olsen, R. G.:
Inactivating Microorganisms Using a Pulsed Electric Field Continuous Treatment
System. IEEE Transactions on Industry Applications, 34, 1998, 43-50.
9. Hülsheger, H., Pottel, J., Niemann, E. G.: Electric field effects on bacteria and yeast cells.
Radiat. Environ. Biophys. 22, 1983, 149-162.
10. Qin, B. L., Barbosa-Cánovas, G. V., Swanson, B. G., Pedrow, P. D., Olsen, R. G.: A
continuous treatment system for inactivating microorganisms with pulsed electric field, IEEE Ind. Appl. Soc. Annu. Meet. IEEE, Piscataway, N.J. 1995, 1345-1352.
11. Lye, H.S., Karim, A.A., Rusul, G., Liong, M.T.: Electroporation enhances the ability of
lactobacilli to remove cholesterol, - J. Dairy Sci., 94, 2011, 4820-4830.
12. Jeyamkondan, S., Jayas, D. S., Holley, R. A.: Pulsed electric field processing of foods: a
review, - Journal of Food Protection, 62 (9), 1999, 1088-1096.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
59
13. Aronsson, K., Borch, E., Stenlöf, B., Rönner, U.: Growth of pulsed electric field exposed
Escerichia coli in relation to inactivation and environmental factors. International
Journal of Food Microbiology, 93, 2004, 1-10.
14. Selma, M. V., MacNaughtan, W., Mitchell, J., Waites, W.: Optimisation of production
and storage stability of the starter bacteria Streptococcus thermophilus and Lactobacillus
plantarum, - J. Sci. Food Agric., 87, 2007, 765–772.
15. Wadsö, L., Gómez Galindo, F.: Isothermal calorimetry for biological applications in food
science and technology, - Food Control, 20, 2009, 956-961.
16. Criddle, R.S., Breindenbach, R.W., Hansen, L.D.: Plant calorimetry: how to
quantitatively compare apples and oranges, - Thermochemica Acta, 193, 1991, 67-90.
17. Booth, I.R.: Stress and the single cell: Intrapopulation diversity is a mechanism to ensure
survival upon exposure to stress, - International Journal of Food Microbiology, 78, 2002,
19-30.
18. Ingham, C.J., Beerthuyzen, M., Vlieg van Hylckama, J.: Population heterogeneity of
Lactobacillus plantarum WCFS1 microcolonies in response to and recovery from acid
stress, - Applied and Environmental Microbiology, 74, 2008, 7750-7758.
19. Balaban, N.Q., Merrin, J., Chait, R., Kowalik, L., Leibler, S.: Bacterial persistence as a
phenotypic switch, - Science, 305, 2004, 1622-1625.
20. Gášková, D., Sigler, K., Janderová, B., Plášek, J.: Effect of high-voltage electric pulses on
yeast cells: Factors influencing the killing efficiency, - Bioelectrochem. Bioenergetics,
39, 1996, 195-202.
21. Sanders, M.E.: Considerations of use of probiotic bacteria to modulate human health, - J.
Nutri. 130, 2000, 384-390.
22. Gibson, G. R., Otaway, P. W., Robert, A. R.: Prebiotics: New development in functional
foods. Chandos Publishing (Oxford) Limited, London, UK, 2000.
23. Radulović, Z., Miočinović J., Puđa, P., Barać, M., Miloradović, Z., Paunović, D.,
Obradović, D.: The application of autochthonous lactic acid bacteria in white brined
production, -Mljekarstvo, 61(1), 2011, 15-25.
3. POLAZNE HIPOTEZE
Na osnovu pregleda literatura postavljene su sledeće polazne hipoteze:
1.
2.
S obzirom na to da izlaganje bioloških ćelija električnom polju određene jačine
dovodi do privremenog ili permanentnog povećanja permeabilnosti ćelijske
membrane, pošlo se od pretpostavke da će tretmani niskog energetskog inputa (ispod
13 J/cm3) potencijalno dovesti do reverzibilne elektroporacije ćelijske membrane
tretiranih laktobacila. Ukoliko se primeni takav PEP tretman koji izaziva reverzibilnu
peremabilizaciju ćelijske membrane, tada ćelije bakterija bivaju samo stresirane, te
nakon tretmana nastavljaju da se razvijaju. Stoga je u ovom radu postavljena hipoteza
da će ovakvi tretmani pozitivno uticati na rast i razvoj ispitivanih ćelija Lb.
plantarum 564.
S druge strane, primena PEP tretmana visoke energije uzrokuje ireverzibilne
promene na ćelijskoj membrani, što dovodi do liziranja i izumiranja ćelija. Međutim,
u svetskoj literaturi nije pronađen podatak da je stepen inaktivacije mikroorganizama
pulsirajućim električnim poljima iznosio 100%. To ukazuje na činjenicu da nakon
svakog PEP tretmana ostane određeni deo populacije koji preživi primenjeni tretman,
čime se ukazuje na prisustvo sub-populacije perzistera, koji pokazuju određenu
otpornost na stres izazvan dejstvom električnih pulseva. S tim u vezi je postavljena
hipoteza da će nakon dejstva pulseva visokog energetskog inputa (do 658 J/cm3) deo
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
60
sub-populacije ćelija Lb. plantarum 564 preživeti i nastaviti da raste i razmnožava se
nakon inokulacije u MRS bujonu na 37 °C.
3.
Ukoliko se dokaže postojanje perzistera u okviru iste populacije ispitivanih
laktobacila, postavlja se sledeća hipoteza vezana za stepen otpornosti preživele subpopulacije. Na osnovu literaturnih podataka ustanovljeno je da sa povećanjem jačine
električnog polja raste i stepen inaktivacije mikroorganizama. U ovim istraživanjima
primenjivaće se tretmani različite jačine električnog polja (22.9-31.6 kV/cm) i
različite dužine pulsa (50-500 µs), što bi trebalo da dovede do različitog stepena
inaktivacije tretiranih laktobacila. S obzirom na postojanje otpornosti određenog
broja ćelija u okviru iste populacije, izvršiče se ponovno tretiranje ćelija preživele
sub-populacije primenom istih uslova, pod pretpostavkom da će ćelije koje su
preživele najjači PEP tretman pokazati najveću otpornost na ponovljeni tretman.
4.
Ukoliko se dokaže da postoji povećana otpornost ćelija na povećane uslove stresa
pod dejstvom pulsirajućih električnih polja, postaviće se sledeća hipoteza da ćelije,
koje su pokazale veću otpornost na oštrije PEP tretmane poseduju i veći stepen
preživljavanja u gastrointestinalnim uslovima, kao i veću rezistentnost na antibiotike.
Takođe će biti interesantno ispitati antimikrobnu aktivnost tih ćelija.
4. NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
U ovoj disertaciji kandidat će pratiti rast netretiranih i PEP tretiranih ćelija laktobacila
određivanjem broja kolonija po mililitru (eng. Colony Forming Units – cfu/ml), kao i merenjem
optičke gustine inokulisanog MRS bujona na spektrofotometru pri talasnoj dužini od 600 nm
(OD600nm). Stepen oslobađanja toplote tokom razvoja netretiranih i PEP tretiranih bakterija
konstantno će biti praćen putem izotermalne kalorimetrije, koja se koristi kao metoda za merenje
stepena odavanja toplote koju ćelije bakterija oslobadjaju tokom rasta. Takođe će se pratiti i
sposobnost acidifikacije tretiranih laktobacila direktnim merenjem inkubiranih MRS bujona
pomoću pH-metra.
Ispitivanje ćelija Lb. plantarum 564 na potencijalna probiotska svojstva vršiće se pre, kao
i nakon primenjenih PEP tretmana i re-tretmana, a ispitivaće se sledeći kriterijumi: senzitivnost na
simulirane gastrointestinalne uslove, gde će se ispitivati stepen preživljavanja u simuliranim
uslovima u želucu (pri niskim pH 2.0 u prisustvu pepsina) i dvanaestopalačnom crevu (u prisustvu
žučnih soli i pankreatina); zatim rezistentnost na antibiotike upotrebom diskova sa 8 različitih
antibiotika, kao i antimikrobna aktivnost na patogenim sojevima sledećih mikroorganizama:
Listeria monocytogenes IM2000, Bacillus subtilis ATCC6633, Escherichia coli ATCC25922,
Salmonella enteritidis ATCC31806, Staphilococcus aereus ATCC25923, Pseudomonas
aeruginosa ATCC5999 i Candida albricans ATCC10259.
U cilju dobijanja pozitivnog kontrolnog uzorka ćelije Lb. plantarum 564 će se takođe
tretirati termičkim tretmanom od 80 °C u trajanju od 270 sekundi, a potom će se pratiti rast
preživelih ćelija merenjem OD600 vrednosti, kao i pH vrednosti u toku inkubacije u trajanju od
24h.
5. OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
U dosadašnjim istraživanjima u svetu, upotreba PEP tretmana se uglavnom bazirala na
inaktivaciji patogenih mikroorganizama u cilju konzervisanja hrane, dok je primena pulsirajućih
električnih polja radi stimulacije rasta bakterija mlečne kiseline vrlo retko bila predmet istraživanja
i svetska literatura je vrlo ograničena podacima na ovu temu. Ukoliko se dokaže da primenjeni
PEP tretmani niskog energetskog inputa uzrokuju reverzibilnu elektropermeabilizaciju ćelijske
membrane i dovode do poboljšanja rasta ćelija, dobijeni rezultati će predstavljati temelj za dalja
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
61
istraživanja na temu fenomena elektroporacije i primene električnih pulseva u cilju poboljšanja
rasta mikrobioloških ćelija.
S druge strane, primena PEP tretmana visokog energetskog inputa u cilju inaktivacije
mikroorganizama, često se smatra netermičkoj tehnici kao alternativi termičkim tretmanima.
Međutim, u cilju obezbeđenja zdravstveno bezbedne hrane, potrebno je poznavati mehanizme
dejstva inaktivacije mikroorganizama, kao i ponašanje preživele populacije, koja može da se
oporavi nakon sub-letalne povrede, kao što je stres indukovan dejstvom PEP tretmana. Dobijeni
rezultati istraživanja će doprineti boljem razumevanju ponašanja ćelija nakon primene jačih PEP
tretmana, a dobijeni rezultati mogu poslužiti kao uvod za naredna istraživanja na metaboličkom i
proteomičkom nivou.
Ukoliko se dokaže da ispitivane bakterije soja Lb. plantarum 564 poseduju probiotska
svojstva, a da pojedini tretmani pulsirajućim električnim poljima favorizuju ista, dobijeni rezultati
će poslužiti kao osnova za dalje ispitivanje drugih probiotskih bakterija i potencijalnu primenu
datih tretmana u industriji.
Na kraju istraživanja očekuje se da će dobijeni rezultati dovesti do boljeg razumevanja
efekta PEP tretmana na ćelijskom nivou, kao i primene istih u prehrambenoj industriji. Ukoliko se
primenjeni tretmani pokažu kao uspešni u procesnim tehnologijama baziranim na upotrebi
bakterija mlečne kiseline, metabolički efekti nastali primenom PEP tretmana mogu biti
primenjivani u prehrambenoj industriji, kroz način ubrzanja fermentacije ili procesa zrenja sireva
upotrebom tretiranih laktobacila kao dopunskih kultura.
Takođe, dobijeni rezultati će poslužiti kao osnova za dalja istraživanja koja će se bazirati
na ispitivanju mogućih mehanizama promene ćelijske membrane tokom rasta, kao i na ispitivanju
posledica vezanih za odbrambeni mehanizam ćelije pod usticajem PEP indukovanog stresa.
6. PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
Plan istraživanja je koncipiran tako što će se nakon opsežnog pregleda literature
precizirati uslovi PEP tretmana (napon, širina pulsa, frekvencija pulsa i broj primenjenih pulseva),
a takođe će se utvrditi u kom stadijumu rasta će dati PEP tretmani biti primenjeni. Zatim će se
izvršiti tretiranje bakterija pulsevima niskog energetskog inputa, a u sledećoj fazi istraživanja
primeniće se tretmani visokog enetgetskog inputa. Nakon izvršenih analiza, suspenzija ćelija
tretirana pulsevima visoke energije će biti podvrgnuta ponovnim PEP tretmanima, nakon ćega će
se ponovo izvršiti neophodne analize. Suspenzija ćelija Lb. plantarum 564 će takođe biti
podvrgnuta termičkim tretmanima, radi dobijanja pozitivnog kontrolnog uzorka.
Sama izrada doktorske disertacije će imati sledeću strukturu:
- Uvod, u kojem će biti prikazan kratak osvrt na područje ispitivanja, definisani glavni
ciljevi disertacije i predmet istraživanja;
- Pregled literature će obuhvatiti analizu dosadašnjih istraživanja koji se odnose na rast,
rezistentnost i probiotska svojstva bakterija mlečne kiseline (BMK) s jedne strane, i primenu PEP
tretmana kao tehnike atenuacije BMK, s druge strane;
- Materijal i metode rada, u kojem će biti navedene i opisane sve metode koje će se
koristiti u eksperimentalnom radu;
- Rezultati će dati prikaz rezultata u vidu tabela, grafikona i slika;
- Diskusija će detaljano obraditi prikazane rezultate sa osvrtom na pregled literature;
62
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
- Zapažanja i zaključci – u ovom poglavlju će se sumirati svi dobijeni rezultati, na osnovu
kojih će se izneti određena zapažanja i izvesti značajni zaključci;
- Literatura – u ovom poglavlju će biti navedene reference citirane u pregledu literature,
kao i u poglavlju diskusije.
7. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu iznetih podataka Komisija smatra da je tema doktorske disertacije
“Ispitivanje uticaja pulsirajućih električnih polja na rast i aktivnost autohtonog soja
Lactobacillus plantarum 564”, koju je predložila Mr Sanja V. Seratlić naučno zasnovana i
predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da prihvati ovu temu i odobri
izradu ove disertacije. Za mentora se predlaže Prof. dr Branko Bugarski, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Istraživanja u okviru ove doktorske
disertacije pripadaju naučnoj oblasti Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija, za koju je
Tehnološkometalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 17.05.2013.
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Branko Bugarski, redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet
Univerzitet u Beogradu
2. Dr Zorica Knežević-Jugović, van. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet
Univerzitet u Beogradu
3. Dr Maja Vukašinović, docent
Tehnološko-metalurški fakultet
Univerzitet u Beogradu
4. Dr Viktor Nedović, redovni profesor
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Beogradu
5. Dr Zorica Radulović, van. prof.
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
63
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Jovane Jovašević za izradu doktorske disertacije
Odlukom br. 35/21 od 31.01.2013. imenovani smo za članove Komisije za ocenu podobnosti
teme i kandidata Jovane Jovašević za izradu doktorske disertacije i naučne zasnovanosti teme:
“Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil akrilata i itakonske kiseline za
primenu u kontrolisanom otpuštanju terapeutski aktivnih jona metala“.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Dipl. ing. Jovana S. Jovašević je rođena 07.07.1984. godine u Požegi. Završila je osnovnu i
srednju školu u Arilju. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, smer OHTPI, je upisala 2003.
godine, a diplomirala je 2008. godine na katedri za Organsku hemijsku tehnologiju sa diplomskim
radom ''Antimikrobna aktivnost hidrogelova na bazi poli(vinil pirolidona) sa srebrom'', sa ocenom
10 (deset). Prosečna ocena u toku studija je bila 8.76 (osam 76/100). Upisala je doktorske studije
na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, septembra 2009. godine, na studijskom
programu Hemijsko inženjerstvo.
Govori, čita i piše engleski jezik. Član je Srpskog hemijskog društva.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
U periodu od 2010. do 2011. Jovana Jovašević bila je angažovana na dva projekta: ''Razvoj
nanokompozita na bazi hidrogrelova za primene u rekonstruktivnoj hirurgiji'' (MNTR 19027) i
''Regeneracija skeletnih tkiva pomognuta biomaterijalima kao tkivnim matricama-in vivo i in vitro
studija'' (MNTR 145072).
Od 2011. je uključena na dva projekta: ''Hemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala
za primenu u medicini i inzenjerstvu tkiva'' (MNTR 172026) i ''Sinteza i karakterizacija novih
funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita'' (MNTR 172062).
U okviru doktorskih studija položila je sve ispite predviđene planom i programom,
uključujući i završni ispit, postigavši sledeće ocene:
Predmet
Odabrana
poglavlja
matematičke analize
Hemijska kinetika
Hemijska termodinamika
Fenomeni prenosa u biološkim
sistemima
Principi organske sintezesavremene metode i reakcije
Fizička organska hemija
Fizičko-hemijske
osnove
farmaceutskog inženjerstva
ESPB
5
Ocena
8
5
5
5
10
10
10
6
10
5
4
10
10
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
64
Strukturna analiza organskih
molekula
Polimerni biomaterijali
Bioaktivne
materije
u
kozmetičkim proizvodima
Viši
kurs
karakterisanja
makromolekula
Završni ispit
Prosek
6
10
4
4
10
10
4
10
30
10
9,83
Do sada ima četiri rada objavljena u međunarodnom časopisu. Ima deset saopštenja na
naučnom skupu međunarodnog značaja i dva saopštenja na naučnom skupu nacionalnog značaja.
Spisak objavljenih radova i saopštenja
Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (M23)
1. Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Filipović J.M., Dimitrijević S.I., Tomić
S.Lj.: Antimikrobna aktivnost hibridnih hidrogelova na bazi poli(vinilpirolidona) koji
sadrže srebro, - Hemijska industrija, Vol 64, No 3, 2010, pp. 209-214. ISSN 0367-598X
2. Jovašević J.S., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić S.Lj., Mićić M.M., Suljovrujić
E.H.: Swelling, Mechanical and Antimicrobial Studies of Ag/P(HEMA/IA)/PVP Semi-IPN
Hybrid Hydrogels, - Acta Physica Polonica A, Vol 120, No 2, 2011, pp. 279-283. ISSN
0587-4246
3. Dobić S.N., Jovašević J.S., M.D. Vojisavljević, S.L. Tomić: Hemocompatibility and
swelling studies of poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-itaconic acid-co-poly(ethylene
glycol) dimethacrylate) hydrogels, - Hemijska industrija 65, Vol 6, 2011, pp. 675-685.
ISSN: 0367598X
4. Babić М.М., Jovašević Ј.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Diffusion of drugs in hydrogels
based on (meth)acrylates, poly(alkylene glycol) (meth)acrylates and itaconic acid
[difuzija lekova u hidrogelovima na bazi (met)akrilata, poli(alkilenglikol)-(met)akrilata i
itakonske kiseline], - Hemijska Industrija, Vol 66, No 6, 2012, pp. 823-829.
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja, štampani u knjigama radova u obliku
kratkog izvoda (M34)
1. Suljovrujić E.H., Mićić M.M., Jovašević J.S., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić
S.Lj.: Swelling, Mechanical and Antimicrobial Properties of Ag/P(HEMA/IA)/PVP SemiInterpenetrating Hydrogel Networks, The 12th Annual Conference-YUCOMAT 2010,
Programme and The Book of Abstracts, Herceg Novi, Montenegro 2010, p.173. ISBN
978-86-80321-25-7
2. Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Filipović J.M., Dobić S.N.: In vitro cephalexin release study
from new poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) copolymeric hydrogels, 2th
Conference Innovation in Drug Delivery, Programme and Abstracts, Aix-en-Provence,
France 2010, p.154.
3. Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Tomić S.Lj.: Effects of composition and
crosslinker content on swelling and mechanical properties of poly(2-hydroxyethyl
acrylate/itaconic acid) hydrogels, Ninth Young Researchers Conference Materials
Sciences and Engineering, Program and the Book of Abstracts V/2, Belgrade Serbia,
2010, p. 21. ISBN 978-86-80321-26-4
4. Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Krezović B.D., Filipović J.M., Suljovrujić E.H.,
Tomić S.Lj.: Swelling and biocompatibility behavior of P(HEA/IA/PEGDMA) hydrogels,
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
65
Tenth young researchers’ conference materials science and engineering, Programme and
book of abstracts XI/1, Belgrade, Serbia 2011, p. 44. ISBN 978-86-80321-27-1
5. Jovašević J.S., Krezović B.D., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: pH sensitive and temperature
dependent swelling of P(HEMA/IA/PEGDMA) hydrogels, Second International
Workshop, Characterization, properties and applications of nanostructured ceramics,
polymers and composites, Book of Abstracts, Belgrade 2011, P8.
6. Jovašević J.S., Dobić S.N., Perić-Grujić A.A., Dimitrijević S.I., Filipović J.M., Tomić
S.Lj.: Controlled release and antimicrobial activity studies of zinc/poly(2-hydroxyethyl
acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, 3rd International Congress on Biohydrogels,
Florence, Italy 2011, p. 95.
7. Suljovrujić E.H., Jovašević J.S., Lišanin G., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: pH sensitive
copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, The 13th Annual
Conference-YUCOMAT, Programme and the book of abstracts, Herceg Novi,
Montenegro 2011, p.170. ISBN 978-86-80321-27-1
8. Suljovrujić E.H., Jovašević J.S., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Effect of silver(I) and
copper(II) ions on controlled release and antimicrobial activity of silver and
copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels, The 14th Annual
Conference-YUCOMAT, Programme and the book of abstracts, Herceg Novi,
Montenegro 2012, p.115.
9. Tomić S.Lj., Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Filipović J.M.: Controllable Properties
and Microstructure of Hydrogels Based on Poly(ethyleneglycol) Dimethacrylates, 5th
International Conference on Polymer Behavior, Multiphysics Approaches for the
Behavior of Polymer and Polymer-Based Nanomaterials, Program Book, Aveiro,
Portugal 2012, A036, p. 8.
10. Jovašević J.S., Vojisavljević M.D., Dimitrijević S.I., Perić-Grujić A.A., Filipović J.M.,
Tomić S.Lj.: Itaconic Acid Based Nanohybrid Hydrogels. Swelling, Controlled Release of
Copper Ion and Antimicrobial Activity Studies, First International conference on
processing, characterisation and application of nanostructured materials and
nanotechnology, Nanobelgrade, Book of abstracts, Belgrade 2012, p. 35. ISBN 978-867401-285-7
Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja, štampano u knjigama radova u obliku
kratkog izvoda (M64):
1. Jovašević J.S., Mićić M.M., Suljovrujić E.H., Filipović J.M., Tomić S.Lj.: Kompleksi
srebra i kopolimernih hidogelova na bazi itakonske kiseline, Osma konferencija mladih
istraživača-nauka i inženjerstvo novih materijala, Zbornik apstrakata V/9, Beograd 2009,
str. 23. ISBN 978-86-80321-22-6
2. Jovašević J.S., Radović J., Dobić S.N., Perić-Grujić A.A., Tomić S.Lj.: Copper(II)-ion
release study from copper/poly(2-hydroxyethyl acrylate/itaconic acid) hybrid hydrogels,
Biotehnologija za održivi razvoj, TMF, Knjiga izvoda radova, Beograd 2010, p 92-93.
ISBN 978-86-7401-269-7
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg angažovanja i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija, kao i u
okviru rada na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Jovašević
Jovana, diplomirani inženjer tehnologije, pokazala je sklonost i izrazitu sposobnost za bavljenje
naučnoistraživačkim radom. Tema doktorske disertacije pripada oblasti iz koje je objavila četiri
rada u međunarodnim časopisima, deset saopštenja na skupovima međunarodnog značaja, dva
saopštenja na skupovima nacionalnog značaja objavljena u obliku kratkog izvoda. Na osnovu
ovoga se zaključuje da je ispunila potrebne uslove za rad na predloženoj temi doktorske
disertacije.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
66
2.
Predmet i cilj istraživanja
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je sinteza i karakterizacija dve nove klase
hidrogelova, koji će naći primenu u medicini i farmaciji kao novi polimerni biomaterijali,
prevashodno kao sistemimi za kontrolisano otpuštanje terapeutski aktivnih jona srebra, bakra i
cinka.
Već je u drevnoj istoriji bilo poznato da određeni metali, kao što su srebro, bakar i cink
pokazuju biološke aktivnosti pri lečenju nekih oboljenja. Razvojem medicine i nauke uopšte, došlo
se do saznanja da ovi metali poseduju izražene antimikrobnu aktivnost, kao i to da su neki od njih
bitni činioci u normalnom funkcionisanju ljudskog organizma.
Srebro predstavlja jedan od najčešće izučavanih metala sa aspekta antimikrobne aktivnosti.
Pokazuje izraženu antimikrobnu aktivnost prema sojevima bakterija kao što su Escherichia coli i
Staphylococcus aureus [13]. U skladu sa navedenim karakteristikama, srebro je našlo primenu u
širokom spektru oblasti, počevši od prečišćavanja voda, lečenja rana, do različitih medicinskih i
hirurških pomagala. Takođe, jedno od najbitnijih svojstava ovog metala jeste niska toksičnost koju
ispoljava u ljudskom organizmu, pa je shodno tome rizik od neželjenih efekata sveden na
minimum. Tako se sa pravom može reći da je srebro postalo neizostavno u brojnim farmaceutskim
formulacijama, kao i u različitim medicinskim tretmanima [14].
Bakar je jedan od oligoelemenata, tj. elemenata koji se u određenim količinama nalaze u
ljudskom organizmu i imaju značajnu ulogu u brojnim biohemijskim procesima; deluje
antiinflamatorno, koristi se kao antitumorni agens, inhibitor enzima, inhibira virus influence A,
dok je, s druge strane, bitan činilac u procesu lečenja rana [15, 16]. U uslovima gde je neophodan
visoki nivo higijene, preporučuje se korišćenje površina napravljenih od bakra ili materijala na
bazi bakra, jer pokazuje izuzetnu antimikrobnu aktivnost prema bakterijskoj kulturi E. coli, koja je
jedan od glavnih uzročnika infekcija [17,18].
Cink, kao i bakar, pripada grupi oligoelemenata, i samim tim, neophodan je za normalno
funkcionisanje ljudskog organizma. Poznato je da se nalazi u ekstracelularnom matriksu u obliku
proteinskih kompleksa, gde stabiliše ćelijske membrane. Pokazuje antimikrobnu aktivnost,
inhibirajući rast određenih bakterijskih vrsta. U poslednje vreme se sve više izučava u svrhu
lečenja različitih vrsta rana [19, 20].
Korišćenjem ovih metala u njihovom elementarnom obliku u cilju terapeutske primene
mogu se pojaviti negativne reakcije u ljudskom organizmu, prvenstveno povećana toksičnost.
Veoma je bitno da se njihova koncentracija nlazi u terapeutskom opsegu, i da svoju biološku
aktivnost pokažu bez posledica koje bi mogle biti štetne. Ugradnjom srebra, bakra i cinka u
hidrogelove postiže se efekat kontrolisanog otpuštanja jona, u terapeutskom opsegu koncentracija,
kao i definisanom vremenskom intervalu, na ciljanom mestu.
Hidrogelovi su sintetički, polimerni biomaterijali, koji po svojim svojstvima najviše liče
živim tkivima. Zahvaljujući tome su i zauzeli značajno mesto u oblasti biomaterijala. Poslednjih
decenija se može uočiti izuzetan razvoj ovih materijala, a samim tim i raznolikost njihove primene,
od medicine i farmacije, pa do poljoprivrede i elektronike. Od pojave prvog hidrogela, na bazi 2hidroksietil metakrilata, koji je korišćen za izradu kontaktnih sočiva, ovi materijali postaju
nezaobilazna tema u području biomedicinskih istraživanja [1-8].
''Inteligentni'' hidrogelovi čine posebno značajnu grupu hidrogelova, s obzirom da se
njihova specifičnost ogleda u tome da sa promenom spoljašnjih stimulansa (pH, temperatura,
jonska jačina, pritisak, magnetno polje, koncentracija agensa), dolazi do promene u zapremini, a
samim tim i mehaničkih, fizičkih i hemijskih svojstava [9-11]. Promenom spoljašnjih stimulansa
može se vršiti uticaj na procese kao što su bubrenje, difuzija, otpuštanje aktivnih agensa. To je
značajno kod materijala koji za cilj imaju buduću primenu u sistemima za kontrolisano otpuštanje.
Na taj način može se postići otpuštanje aktivnog agensa ugrađenog u hidrogel na ciljano mesto, u
kontrolisanom vremenskog periodu, kao i u terapeutskom opsegu koncentracija.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
67
2-hidroksietil akrilat (HEA) i 2-hidroksietil metakrilat (HEMA) kao analog, su se pokazali
kao značajni monomeri u sintezi hidrogelova koji potencijalnu primenu nalaze u medicini i
farmaciji [12]. S druge strane, prisustvo itakonske kiseline značajno doprinosi biokompatibilnosti i
hidrofilnosti hidrogelova, zbog prirodnog porekla - dobija se od sirovina nepetrohemijskog
porekla. Osim toga ona uvodi i svojstvo pH osetljivosti ovih kopolimernih hidrogelova.
Ciljevi istraživanja u okviru ove doktorske disertacije su:
1)
Dizajn novih biomaterijala, i to dve klase: hidrogelovi sa ugrađenim jonima srebra, bakra
i cinka, i hidrogelovi sa česticama ovih metala. U oba slučaja će biti variran udeo itakonske
kiseline, da bi se ispitao uticaj sastava hidrogelova na njihova svojstva;
2)
Analiza ''inteligentnog'' ponašanja dobijenih materijala;
3)
Ispitivanje hidrogelova kao sistema za kontrolisano otpuštanje terapeutskih jona;
4)
Utvrđivanje antimikrobne aktivnosti ugrađenih metala;
5)
Uspostavljanje korelacije između oblika ugrađenih metala (joni ili čestice) i karakteristika
i aktivnosti koje ispoljavaju ovi hidrogelovi;
6)
Analiza kontrolisanog otpuštanja jona srebra, bakra i cinka iz hidrogelova korišćenjem
poznatih matematičkih modela, i moguće definisanje novih, koji će biti prilagođeni ovim
specifičnim hidrogelovima.
Literatura:
1. Deligkaris K., Tadele S.T., Olthuis W., Van den Berg A.: Hydrogel-based devices for
biomedical applications, - Sensors and Actuators B, Vol 147, 2010, pp. 765–774.
2. Slaughter B.V., Khurshid S.S., Fisher O.Z., Khademhosseini A., Peppas N.A.:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hydrogels in Regenerative Medicine, - Advanced Materials, Vol 21, 2009, pp. 3307–
3329.
Peppas N.A., Bures P., Leobandung W., Ichikawa H.: Hydrogels in pharmaceutical
applications, - Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Vol 50, 2000, pp. 2746.
Yu H., Xu X., Chen X., T. Lu, Zhang P., Jing X.: Preparation and Antibacterial Effects
of PVA-PVP Hydrogels Containing Silver Nanoparticles, - Journal of Applied Polymer
Science, Vol 103, 2007, pp. 125–133.
Y.Y. Liu, D.M. Liu , S.Y. Chen, T.H. Tung, T.Y. Liu: In situ synthesis of hybrid
nanocomposite with highly order arranged amorphous metallic copper nanoparticle in
poly(2-hydroxyethyl methacrylate) and its potential for blood-contact uses, - Acta
Biomaterialia, Vol 4, 2008, pp. 2052–2058.
Thomas V., Namdeo M., Mohan Y. M., Bajpai S. K., M. Bajpai: Review on Polymer,
Hydrogel and Microgel MetalNanocomposites: A Facile Nanotechnological Approach,
- Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, Vol 45,
2008, pp. 107–119.
Jovašević J.S., Dimitrijević S.I, Filipović J.M., Tomić S.Lj. , Mićić M.M., Suljovrujić
E.H.: Swelling, mechanical and antimicrobial studies of Ag/P(HEMA/IA)/PVP semiIPN hybrid hydrogels, - Acta Physica Polonica, Vol 120, 2011, pp. 279-283.
Tomić S.Lj., Dimitrijević S.I., Marinković A.D., Najman S., Filipović J.M.:
Synthesis and characterization of poly(2-hydroxyethyl methacrylate/itaconic acid)
copolymeric hydrogels, - Polymer Bulletin, Vol 63, No 6, 2009, pp. 837-851.
Hoffman A.S.: Stimuli-responsive polymers: Biomedical applications and challenges
for clinical translation, - Advanced Drug Delivery Reviews, Vol 65, 2013, pp. 10–16.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
68
10. Qiu Y., Park K.: Environment-sensitive hydrogels for drug delivery, - Advanced Drug
Delivery Reviews, Vol 64, 2012, pp. 49-60.
11. Bajpai A.K., Shukla S.K., Bhanu S., Kankane S.: Responsive polymers in controlled
drug delivery, - Progress in Polymer Science, Vol 33, 2008, pp. 1088–1118.
12. Ferrer G.G., Pradas M.M., Gomez Ribelles J.L., Sanchez M.S.: Thermodynamical
analysis of the hydrogel state in poly(2-hydroxyethyl acrylate), - Polymer, Vol 45,
2004, pp. 6207–6217.
13. Lansdown A.B.G: Silver in Health Care: Antimicrobial Effects and Safety in Use, Current Problems in Dermatology, Vol 33, 2006, pp 17–34.
14. Jung W.K., Koo H.C., Kim K.W., Shin S., Kim S.H., Park Y.H: Antibacterial
Activity and Mechanism of Action of the Silver Ion in Staphylococcus
aureus and Escherichia coli, - Applied and Environmental Microbiology, Vol 74,
2008, pp.2171–2178.
15. Iakovidis I., Delimaris I., Piperakis S.M.: Copper and Its Complexes in Medicine: A
Biochemical Approach, - Molecular Biology International, Vol 2011, 2011, Article ID
594529.
16. Borkow G., Okon-Levy N., Gabbay J.: Copper Oxide Impregnated Wound Dressing:
Biocidal and Safety Studies, - Wounds, Vol 22, 2010, pp.301–310.
17. Michels H.T., Moran W., Michel J.: Antimicrobial Properties of Copper Alloy
Surfaces, with a Focus on Hospital-Acquired Infections, - Advanced Materials and
Processes, Vol 166, 2008, pp.1-12.
18. Grass G., Rensing C., Solioz M.: Metallic Copper as an Antimicrobial Surface, Applied and Environmental Microbiology, Vol 77, 2011, pp.1541–1547.
19. Lansdown A.B.G., Mirastschijski U., Stubbs N., Scanlon E., Agren M.S.: Zinc in wound
healing: Theoretical, experimental, and clinical aspects, - Wound Repair and
Regeneration, Vol 15, 2007, pp.1-16.
20. Bradbury S.: Wound healing: is oral zinc supplementation beneficial?, - Wounds UK,
Vol 2, 2006, pp.54-58.
3.
Polazne hipoteze
Polazne hipoteze vezane za ovu doktorsku disertaciju proizilaze iz prethodnih istraživanja u
oblasti primene različitih vrsta hidrogelova. Zahvaljujući svojim karakteristikama kao što su
biokompatibilnost, antimikrobna aktivnost, strukturna i morfološka i mehanička svojstva koja
omogućavaju ugradnju širokog spektra aktivnih agensa, kao i njihovo ''inteligentno'' ponašanje
koje se ogleda kroz njihovo kontrolisano otpuštanje, ovi multifunkcionalni materijali postaju
epicentar izučavanja, posebno u oblasti biomedicinskih nauka, gde potreba za materijalima od
kojih će se proizvoditi različita medicinska pomagala kao i farmaceutski sistemi, postaje prioritet.
Jedan od najvećih problema u savremenoj medicini predstavljaju različiti tipovi infekcija
prouzrokovani dejstvom mikroorganizama. Ova pojava najčešće uzrokuje niz komplikacija
prilikom primene farmaceutskih agensa u lečenju oboljenja, posthirurškom tretmanu rana i
ožiljaka. U cilju što bržeg oporavka organizma, neophodna je aplikacija materijala i agensa koji će
obezbediti uslove za normalno odvijanje biohemijskih procesa regeneracije oštećenog tkiva.
Iako na tržištu postoji veliki broj preparata, čija je osnovna funkcija inhibicija mikrobnih
organizama i uspostavljanje optimalnih uslova za oporavak tkiva na koje se aplikuje, i dalje
naučnici širom sveta tragaju za novim, efikasnijim biomaterijalima sa minimalnom mogućnošću
pojave negativnih reakcija organizma.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
69
Ugradnjom srebra, bakra i cinka u hidrogelove na bazi 2-hidroksietil akrilata i itakonske
kiseline dobijaju se novi biomaterijali, koji obezbeđuju kontrolisano otpuštanje jona metala sa
antimikrobnim dejstvom, pri čemu se izbegava njihova moguća toksičnost, a samim tim i neželjeni
efekti.
4.
Naučne metode istraživanja
Hidrogelovi na bazi 2-hidroksietil akrilata i itakonske kiseline biće sintetisani
polimerizacijom preko slobodnih radikala. Joni srebra, bakra i cinka će biti ugrađivani u
hidrogelove nakon njihove sinteze. U cilju dobijanja dve klase hidrogelova, biće izvršena
redukcija jona metala u hidrogelu tako da će se analizirati hidrogelovi sa jonima metala i
hidrogelovi sa česticama metala. Variraće se udeo itakonske kiseline kao hidrofilne komponente,
pa će biti ispitivan i uticaj sastava hidrogelova na ''inteligentno'' ponašanje, kontrolisano
otpuštanje i svojstva koja će proizići iz karkaterizacija materijala.
Bubrenje hidrogelova biće ispitivano u širokom opsegu pH i temperaturnih vrednosti, koje
simuliraju fiziološke i patofiziološke uslove, gravimetrijskom metodom. Iz rezultata bubrenja
biće određeni kinetički parametri bubrenja: eksponent difuzije, kinetička konstanta i koeficijent
difuzije. Kontrolisano otpuštanje jona metala iz hidrogelova pratiće se pomoću atomske
apsorpcione spektrometrije (AAS), pri čemu će se izračunati parametri kontrolisanog otpuštanja.
Određivaće se antimikrobna aktivnost prema kulturama Escherichia coli, Staphylococcus aureus
i Candida albicans u periodu kontrolisanog otpuštanja.
Morfološka svojstva biće ispitana pomoću skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM)
koja će dati uvid u način ugradnje i raspodelu metalnih jona ili čestica u hidrogelovima. Pomoću
infracrvene mikroskopije sa Fourier-ovom transformacijom (FTIR) biće analizirane strukturne
karakteristike ovih materijala, dok će mehanička svojstva biti ispitivana dinamičko-mehaničkom
analizom (DMA). Termičke karakteristike biće određene diferencijalnom skenirajućom
kalorimetrijom (DSC).
Koristiće se postojeći matematički modeli za analizu kontrolisanog otpuštanja aktivnih
agensa iz hidrogelova u cilju uspostavljanja matematičkih korelacija u ponašanju ovih
hidrogelova prilikom kontrolisanog otpuštanja metalnih jona.
5.
Očekivani naučni doprinos
Očekivani naučni doprinos ogledaće se u rezultatima koji će biti prikazani u doktorskoj
disertaciji:
- Dizajn novih biomaterijala;
- Analizom kontrolisanog otpuštanja jona srebra, bakra i cinka iz hidrogelova, izvešće se
zaključak o pogodnosti i efikasnosti ovih hidrogelova kao sistema za kontrolisano
otpuštanje;
- Uvid u ''inteligentno'' ponašanje hidrogelova daće studije bubrenja urađene u širokom
opsegu pH vrednosti i temperatura, simulirajući fiziološke i patofiziološke uslove;
- Studije ispitivanja antimikrobne aktivnosti pokazaće koji od ugrađenih metala i u kom
obliku, u ispitivanim uslovima, pokazuje najefikasnije delovanje prema kulturama E.
coli, S. aureus i C. Albicans;
- Utvrdiće se korelacija između ispitivanih svojstava i sadržaja itakonske kiseline kao i
vrste i oblika ugrađenog metala;
- Primenom postojećih matematičkih modela koji opisuju kontrolisano otpuštanje aktivnih
agenasa iz hidrogelova na ispitivane uzorke, analiziraće se moguće matematičke
pravilnosti, kao i eventualne korekcije modela u cilju prilagođavanja ovim specifičnim
hidrogelovima.
Na osnovu svih rezultata koji će biti predstavljeni i detaljno analizirani, doneće se zaključak
o terapeutskoj efikasnosti i predložiće se moguće primene u medicini i farmaciji, kao i moguća
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
70
usavršavanja, tako da će ova doktorska disertacija predstavljati bazu za neka buduća istraživanja
predloženih sistema u svrhu pomenute primene.
6.
Plan istraživanja i struktura rada
Plan izrade doktorske disertacije imaće sledeću strukturu: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura.
U poglavlju Uvod biće, u kratkim crtama, definisana oblast ispitivanja, kao i predmet i cilj
istraživanja.
Teorijski deo sadržaće, kako i sam naziv kaže, teorijski osvrt na oblast hidrogelova,
uključujući tipove hidrogelova, načine dobijanja, neke posebne grupe kao što su „inteligentni“
hidrogelovi, pregled prethodnih istraživanja naglašavajući hidrogelove i njihovu primenu u
biomedicinskoj oblasti; hidrogelove na bazi 2-hidroksietil akrilata, kao i one sa ugrađenim
metalima (kako u jonskom, tako i u čestičnom obliku), sa akcentom na srebru, bakru i cinku.
Eksperimentalni deo daće prikaz materijala i hemikalija koje su korišćene u ovom radu,
način sinteze hidrogelova i ugradnje jona i čestica pomenutih metala, studije bubrenja i
kontrolisanog otpuštanja, metode karakterizacije dobijenih hidrogelova.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće predstavljeni rezultati dobijeni u eksperimentalnom
radu. Rezultati svake urađene studije biće detaljno prikazani i diskutovani, kao i metode
karakterisanja.
Sumiranje dobijenih rezultata u ovom radu biće prikazano u Zaključku. Literatura je
sastavni deo doktorske disertacije u kojoj će biti navedene reference koje su citirane u ovom radu.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu svega izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije pod naslovom
„Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil akrilata i itakonske kiseline za
primenu u kontrolisanom otpuštanju terapeutski aktivnih jona metala“, koju je predložila
Jovana Jovašević, diplomirani inženjer tehnologije, naučno zasnovana, pa predlaže Nastavnonaučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da je prihvati i da za mentora imenuje dr
Simonidu Tomić, vanrednog profesora Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Tehnološko
inženjerstvo za koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 16.05.2013. godine
Članovi Komisije:
Dr Simonida Tomić, van. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Suzana Dimitrijević, van. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof., TMF Univerziteta u Beogradu
Dr Edin Suljovrujić, naučni savetnik, INN Vinča Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
71
NASTAVNO – NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO – METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnosti teme i kandidata Jovane Ružić dipl. inženjera tehnologije, za izradu
doktorske disertacije
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu održanog 25.04.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu podobnosti
teme i kandidata Jovane Ružić dipl. inženjera tehnologije, za izradu doktorske disertacije i naučne
zasnovanosti teme „SINTEZA I KARAKTERIZACIJA KOMPOZITA SA OSNOVOM BAKRA
OJAČANOG NANO- I MIKRO ČESTICAMA ZrB2”.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Jovana Ružić rođena je 05.04.1986. godine u Čačku, Republika Srbija, gde je stekla
osnovno i srednje obrazovanje (Gimnazija, prirodno – matematički smer). Školske godine
2005/2006 upisala se na Tehnološko – metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je
2010. godine na Katedri za Inženjerstvo zaštite životne sredine sa prosečnom ocenom studija 8,28
odbranivši diplomski radom sa temom „Analiza mogućnosti izdvajanja sekundarnih sirovina iz
komunalnog otpada u Čačku“ sa ocenom 10.
Doktorske studije je upisala 2010/2011 školske godine na Katedri za Metalurško
inženjerstvo, a u oktobru 2012. godine odbranila je završni rad pod nazivom „Dobijanje i
ispitivanje legure Cu-ZrB2“ sa ocenom 10 pred komisijom u sastavu: mentor – dr Karlo Raić, red.
prof. i ko-mentori: dr Tatjana Volkov-Husović, red. prof. i dr Zagorka Acimović-Pavlović, red.
prof.
Od februara 2011. godine stalno je zaposlena u Institutu za nuklearne nauka „Vinča“ u
Laboratoriji za materijale sa zvanjem istraživač pripravnik. Odlukom Naučnog veća Instituta za
nuklearne nauke „Vinča“, održanog 2. 12. 2011. godine u Beogradu, Jovana Ružić stekla je zvanje
istraživač saradnik.
Kandidat se u svom radu koristi osnovnim i naprednim softverskim paketima. Govori
engleski jezik.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Kandidat je u okviru doktorskih studija položio sve ispite (13) predviđene studijskim
programom, sa prosečnom ocenom 9,77. Položeni ispiti i ostvareni bodovi u okviru doktorskih
studija:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
Naziv predmeta
Matematička obradaeksperimentalnih podataka
Fenomeni prenosa u inženjerstvu materijala
Kinetika faznih transformacija
Struktura i svojstva metalnih materijala
Ocena
ESPB
8
10
10
10
5
5
4
5
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
72
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Fizička metalurgija
Inženjerstvo površina
Karakterizacija strukture materijala
Materijali za visokotemperaturske namene
Metalurgija praha
Očvršćavanje metala
Savremeni procesi i materijali u livarstvu
Peći i reaktori u metalurgiji
Završni ispit
Srednja ocena/ukupno
10
10
9
10
10
10
10
10
10
9,77
4
4
4
4
4
4
4
4
30
81
Jovana Ružić, diplomirani inženjer tehnologije, od februara 2011. godine stalno je
zaposlena u Institutu nuklearnih nauka „Vinča“ u Laboratoriji za materijale. Angažovana je na
projektu osnovnih istraživanja iz oblasti hemije: „Uticaj nano i mikrostrutkturnih konstituenata na
sintezu i karakteristike savremenih kompozitnih materijala sa metalnom osnovom“, Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (broj projekta 172005), gde je uključena na
istraživanjima vezanim za metalne materijale dobijene postupcima metalurgije praha. Iz ove
oblasti publikovala je 2 rada u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21) i jedan rad u
nacionalnom časopisu (M51).
Kandidat Jovana Ružić je koautor dva rada objavljenih u vrhunskim međunarodnim
časopisima (oznaka grupe M20: vrsta rezultata M21 – 2 rada), dva rada u nacionalnim časopisima
(oznaka grupe M50: vrsta rezultata M51 – 1 rad; M52 – 1 rad) i dva saopštenja u zbornicima sa
međunarodnih i nacionalnih skupova (oznaka grupe M30: vrsta rezultata M34 – 1 rad; oznaka
grupe M60: vrsta rezultata M63 – 1 rad).
Spisak objavljenih naučnih radova i saopštenja
Radovi objavljeni u vrhunskim međunarodnim časopisima – M21
1. D. Bozic, J. Stasic, J. Ruzic, M. Vilotijevic, V. Rajkovic: Synthesis and properties of a Cu-TiTiB(2) composite hardened by multiple mechanisms, Materials Science and Engineering A –
Structural materials properties microstructure and processing, Vol. 528, br. 28, str. 8139-8144,
2011
2. J. Ružić, J. Stašić, V. Rajković, D. Božić: Strengthening effects in precipitation and
dispersion hardened powder metallurgy copper alloys, Materials and Design, Vol. 49, str. 746
– 754, 2013
Radovi objavljeni u nacionalnim časopisima – M50
- Radovi objavljeni u nacionalnim časopisima – M51
1. J. Ruzic, M. Vilotijevic, D. Bozic, K. Raic: Understanding plasma spraying process and
characteristics of DC-arc plasma gun (PJ-100), Metallurgical & Materials Engineering, Vol.
18 br. 4 str. 273-282, 2012
- Radovi objavljeni u nacionalnim časopisima – M52
1. A. Šiljić, J. Ružić, M. Knežević, A. Maksimović, V. Pocajt, M. Ristić: Očuvanje prirodnih
resursa reciklažom materijala iz komunalnog otpada, Ecologica, ISSN 0354-3285, Vol 16,
No 54, 169-172, 2009
Saopštenja u zbornicima sa međunarodnih i nacionalnih skupova – M30 i M60
– Rad saopšten na skupu medjunarodnog značaja, štampan u izvodu – M34
1. A. Šiljić, J. Ružić, M. Knežević, A. Maksimović, V. Pocajt, M. Ristić: Očuvanje prirodnih
resursa reciklažom materijala iz komunalnog otpada Grada Beograda, Međunarodna naučna
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
–
1.
73
konferencija GLOBALIZACIJA I ŽIVOTNA SREDINA, Knjiga apstrakata, Beograd, Srbija,
str. 110, 2009
Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem, štampan u
celini – M63
J. Ružić, M. Rokvić, A. Šiljić: Primena analize materijalnih tokova na sistem upravljanja
otpadom u gradu Čačku, 6. Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, Zbornik
radova, ISBN 978–86–80987–86–6, Soko Banja, Srbija, str. 2010-2015, 2011
1.3. Ocena podobnosti kandidata
Na osnovu dosadašnjeg rada i postignutih rezultata tokom doktorskih studija kandidat
Jovana Ružić pokazala je izrazitu sklonost i sposobnost za bavljenje naučnoistraživačkim radom.
Kandidat samostalno obavlja istraživačke zadatke i aktivno je uključena u istraživanja tima u
okviru projekta. Do sada je objavila dva rada u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21), dva
rada u nacionalnim časopisima (M51 i M52) i i dva saopštenja u zbornicima sa međunarodnih i
nacionalnih skupova (M34 i M63). Iz oblasti istraživanja, iz koje se predlaže tema doktorske
disertacije, kandidat je koautor 2 naučna rada objavljena u časopisima međunarodnog značaja i 1
rada u nacionalnom časopisu (M51).
Na osnovu uvida u istraživački rad i objavljene rezultate, Komisija smatra da kandidat
Jovana Ružić u potpunosti ispunjava uslove za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
Bakar-cirkonijum legure poseduju visoke vrednosti zatezne čvrstoće, električne i toplotne
provodljivosti, kao i zadovoljavajuću otpornost na varničenje što im omogućava široku primenu
[1]. Predmet ovog rada, u najširem smislu, obuhvatiće sintezu i karakterizaciju kompozita sa
osnovom bakra ojačanog nano- i mikro česticama ZrB2. Bakar ojačan dodacima Zr i B (pri čemu
ovi legirajući elementi pri odgovarajućim uslovima in situ formiraju ZrB2) pokazuje odličnu
toplotnu provodljivost, otpornost na habanje i varničenje, a zadržava i visoku čvrstoću na
predviđenim radnim temperaturama. Najnovija istraživanja na ovoj leguri pokazuju da se
pomenute osobine mogu postići primenom odgovarajućih tehnika metalurgije praha kojima su
uspešno premošteni početni problemi u istraživanjima vezani, prvenstveno, za mikrostrukturne
parametre.
Većina studija koje se odnose na čestično ojačavanje matrice bakra objavljeno je u
poslednjih 15-20 godina. Ova proučavanja imaju visok značaj, kako fundamentalni, tako i
primenjeni. U ovom kontekstu, treba spomenuti poslednjih godina veoma interesantna proučavanja
karakteristika materijala na osnovi bakra koji su svoju primenu našli, ili će naći u raketnoj tehnici,
avio, auto i elektro industriji [2].
Bakar i legure bakra sa niskim sadržajem legirajućih elemenata nude najveću moguću
toplotnu provodljivost, sa dovoljno dobrim mehaničkim osobinama da izdrže statička i ciklična
opterećenja [3,4]. Danas se, za ove namene, intenzivno proučavaju tri grupe sistema na osnovi
bakra [4,5]: materijali kod kojih se formiraju talozi iz čvrstih rastvora bakra; oni kod kojih se
stvaraju talozi ili disperzoidi iz stabilnih intermetalnih jedinjenja bez bakra, i materijali kod kojih
osnova bakra ojačava pomoću metalnih borida. Metalni boridi se preferiraju zbog njihove visoke
tačke topljenja, niske rastvorljivosti u bakru i neznatnog uticaja na toplotnu provodljivost
osnovnog metala [5,6].
Poznato je da komore za sagorevanje goriva kod raketa funkcionišu na ekstremno
visokom toplotnom fluksu. Da bi se sprečilo topljenje materijala zidova komore, neophodno je
njeno aktivno hlađenje. Izbor materijala za izradu zidova komore je ograničen samo na one sa
ekstremno visokom toplotnom provodljivošću, koji se ne bi topili ili gubili potrebna strukturna
svojstva [6,7]. Takođe, sve više se vrše istraživanja u cilju dobijanja materijala za izradu
74
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
elektronskih delova koji se ugrađuju u automobile [8]. Jedan od potencijalnih materijala za ove
namene, a koji još nije dovoljno istražen, je legura Cu-ZrB2.
Pregled literature pokazuje da su dosadašnja ispitivanja legura bakra ojačanih sa ZrB2
ukazala na dobre mehaničke i mikrostrukturne karakteristike ovog materijala koji može postati
kandidat za dobijanje pogodnih elektro materijala i materijala potrebnih u avio industriji [8-15].
Povoljni rezultati dosadašnjih eksperimenata ohrabruju nastavak ispitivanja sinteze legure CuZrB2, i pronalaženje njenih optimalnih parametara.
Ciljevi rada biće jasno navedeni, a u poglavljima će biti naglašeno šta će se preuzeti iz
literature, a šta će biti rezultat originalnog doprinosa autora.
Literatura:
[1] H. Kimura, N. Muramatsu, K. Suzuki, Copper alloy and copper alloy manufecturing method,
Patetnt Application Publication, U.S. Pat. No. US 0211346A1, United States, 2005
[2] K. U. Kainer, Metal Matrix Composites – Custom-made Materials for Automotive and
Aerospace Engineering, WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, ISBN: 3-527-31360-5,
Weinheim, 2006
[3] M. J. Saarivita, High Conductivity Copper-Rich Cu-Zr Alloys, Transaction of the
metallurgical society of aime, Vol. 218, 1960
[4] K. S. Kumar, Development of Dispersion-Strengthened XDTM Cu Alloys for High Heat-Flux
Applications, NASA Contractor Report 191124, Baltimore, Maryland, 1993
[5] J.S. Andrus, R. G. Gordon, Thrust chamber material – technology program, NASA Contractor
Report 187207, West Palm Beach, Florida, 1989
[6] R. S. Jankovsky, V. K. Arya, J. M. Kazaroff, G. R. Halford, Structural Compliant Rocket
Engine Combustion Chamber – Experimental and Analytical Validation, NASA Technical
Paper, Cleveland, Ohio, 1994
[7] W. S. Loewenthal, D. L. Ellis, Fabrication of GRCop-84 rocket Thrust Chambers, NASA
Glenn Research Center at lewis field, Cleveland, Ohio, 2006
[8] H. Kimura, N. Muramatsu, K. Suzuki, Copper alloy and copper alloy manufecturing method,
Patetnt Application Publication, U.S. Pat. No. US 20100147483, United States, 2010
[9] D. Božić, Z. Vujović, S. Tadić, M. Mitkov, Prahovi ojačanih legura bakra, Monografija, INN
“Vinča”, Beograd, 1995
[10] S. Z. Zhu, D. L. Gong, Z. Fang, Q. Xu, Preparation and Properties of ZrB2-Cu Composites by
Spark Plasma Sintering, Key Engineering Materials, (Volume 512-515), p.739-743, 2012
[11] C. Suryanarayana, Mechanical alloying and milling, Progress in Materials Science 46,
USA,2001
[12] T. R. Chen, P.Y. Lee, Formation of amorphous Cu-Zr alloy powder by mechanical alloying,
Journal of Marine Science and Technology, Vol. 1, No. 1, pp. 59-64, 1993
[13] The ASM Handbook Committee, Powder Metal Technologies and Applications, ASM
Handbook, Vol. 7, 1998
[14] M. Brochu, B. D. Gauntt, L. Boyer, R. E. Loehman, Pressureless reactive sintering of ZrB2
ceramics, Journal of European Ceramic Society, Vol. 29, pp. 1493-1499, 2009
[15] T. Tsuchida, S. Yamamoto, Mechanical activation assisted self-propagating high-temperature
synthesis of ZrC and ZrB2 in air from Zr/B/C powder mixtures, Journal of European Ceramic
Society, Vol. 24, pp. 45-51, 2004
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
75
3. Polazne hipoteze
Osnovna hipoteza sa kojom se ulazi u istraživanje je da se tehnikama metalurgije praha
može dobiti visokoprovodna legura Cu-ZrB2 dobrih mehaničkih karakteristika na sobnoj i
povišenim temperaturama. Biće analizirane legure mehanički legirane 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
i 50 sati, uz pretpostavku da će mehaničkim legiranjem doći do aktivacije čestica Zr i B što će pri
toplom presovanju omogućiti formiranje čestica cirkonijum borida (ZrB2).
Različitim metodama (rendgenska difrakciona analiza, svetlosna mikroskopija i
skenirajuća elektronska mikroskopija) biće praćene promene strukture i morfologije čestica praha i
ispresaka u zavisnosti od dužine vremena mehaničkog legiranja. Pretpostavlja se da će doći do in
situ formiranja čestice ZrB2 u toku toplog presovanja pri pritisku od 35MPa i temperaturi 950˚C,
uz vreme zadržavanja 2,5h. Takođe, pretpostavlja se da će merenja mikrotvrdoće prahova i
makrotvdoće ispresaka pokazati da se sa povećanjem dužine vremena mehaničkog legiranja
povećavaju i vrednosti mikro i makro tvrdoće. U toku rada, detaljna istraživanja biće posvećena
ispitivanju uticaja vremena mehaničkog legiranja na veličinu čestica ZrB2, kao i na mehanička
svojstva dobijenog materijala. Očekuje se da će navedena istraživanja dati značajan doprinos
definisanju parametara sinteze i daljem poboljšanju karakteristika legure Cu-ZrB2 kao novog
materijala.
4. Naučne metode istraživanja
Planiranim istraživanjima biće obuhvaćena sinteza legure Cu-ZrB2 iz polaznih prahova
bakra, cirkonijuma i bora, karakterizacija polaznih prahova i kasnije dobijenih ispresaka pre i posle
plastične deformacije i odgovarajućeg termičkog tretmana. Polazni prahovi u određenom odnosu
biće homogenizovani 1h, zatim mehanički legirani od 5 do 50h i toplo presovani na temperaturi od
950˚ i pritisku 35MPa. Da bi se realizovali postavljeni ciljevi izvršiće se sledeća ispitivanja:
– rendgenskom difrakcionom analizom (XRD) vršiće se identifikacija faza i praćenje promena
veličine kristalita na česticama prahova i ispreska u zavisnosti od dužine vremena mehaničkog
legiranja kao i gustina i karakter dislokacija kod ispresaka u njihovim različitim stanjima,
– skenirajućom elektronskom mikroskopijom biće ispitana morfologija čestica prahova, oblik i
veličina nastalih čestica ZrB2 u ispresku, a metodom energetske disperzione spektroskopije
(EDS) utvrdiće se sastav svake faze dobijene legure,
– određivaće se mikrotvrdoća prahova u zavisnosti od dužine vremena mehaničkog legiranja,
– određivaće se makrotvrdoća ispresaka u zavisnosti od dužine vremena mehaničkog legiranja
polaznih prahova,
– svojstva otpornosti i deformacije legure biće ispitana metodom pritiskivanja.
– izradiće se odgovarajući model parametara procesa mehaničkog legiranja, koji će se proveriti
realnim eksperimentima.
Svi eksperimenti će se obaviti u Laboratoriji za materijale, Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ u
Beogradu.
5. Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će rezultatima istraživanja u okviru ove doktorske disertacije biti ostvareni
sledeći naučni doprinosi:
– cilj disertacije je dobijanje legura Cu-ZrB2 primenom tehnike metalurgije praha,
– definisanje parametara sinteze legure Cu-ZrB2,
– uticaj dužine vremena mehaničkog legiranja na morfologiju i strukturu prahova i ispresaka
legure Cu-ZrB2,
76
–
–
–
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
uticaj dužine trajanja mehaničkog legiranja na mikrotvrdoću prahova i makrotvrdoću
ispresaka legure Cu-ZrB2,
postizanje poboljšanih mehaničkih karakteristika legure Cu-ZrB2 u odnosu na slične legure a
koje će omogućiti primenu ove legure kao novog materijala u elektro i avio industriji,
izrada modela parametara mehaničkog legiranja i njegova provera kroz eksperimentalni rad.
6. Plan istraživanja i struktura rada
1. Literaturni pregled dosadašnjih istraživanja biće prikazan u teorijskom delu:
1.1. Ojačane legure bakra dobijene tehnikama metalurgije praha
1.2. Mehanizmi disperznog ojčavanja
1.3. Savremene tehnike sinteze ojačanih legura bakra u tehnologiji metalurgije praha
1.4. Visoko provodna ojačana legura Cu-ZrB2
2. Izrada modela parametara mehaničkog legiranja
3. Eksperimentalni deo
3.1. Polazne karakteristike elementarnih prahova
3.2. Homogenizacija elementarnih prahova
3.3. Mehaničko legiranje elementarnih prahova
3.4. Karakterizacija prahova
3.5. Toplo presovanje mehanički legiranih prahova
3.6. Karakterizacija ispresaka
3.7. Hladna plastična deformacija
3.8. Termički tretman toplo presovanih uzoraka
3.9. Kompresiona ispitivanja na sobnoj temperaturi termički netretiranih i tretiranih uzoraka
3.10. Analiza površine preloma
4. Rezultati i diskusija
4.1. Uticaj dužine vremena mehaničkog legiranja na mikrostrukturne karakteristike i
mikrotvrdoću mehanički legiranih prahova
4.2. Uticaj dužine vremena mehaničkog legiranja na proces densifikacije mehanički legiranih
prahova pri toplom presovanju
4.3. Uticaj termičkog tretmana na makrotvrdoću i kompresiona svojstva legure Cu-ZrB2
5. Zaključci
6. Litertura
7. Zaključak i predlog
Na osnovu iznetih podataka, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije „SINTEZA
I KARAKTERIZACIJA KOMPOZITA SA OSNOVOM BAKRA OJAČANOG NANO- I
MIKRO ČESTICAMA ZrB2”, koju je predložila Jovana Ružić, naučno zasnovana i
pruža mogućnost za ostvarivanje značajnih naučnih i praktičnih rezultata. Komisija takođe smatra
da je Jovana Ružić podoban kandidat za rad na predloženoj temi i stoga predlaže Nastavnonaučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da prihvati predloženu temu i odobri Jovani
Ružić njenu izradu pod mentorstvom dr Karla Raića, redovnog profesora Tehnološko-metalurškog
fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo
za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
U Beogradu, 20.05.2013. godine
77
ČLANOVI KOMISIJE
1.
2.
3.
4.
___________________________ dr Karlo Raić, red. prof.
Tehnološko-metalurški
fakultet,
Univerzitet u Beogradu
___________________________
dr Dušan Božić, naučni savetnik
Institut za nuklearne nauke „Vinča“,
Univerzitet u Beogradu.
___________________________
dr Tatjana Volkov-Husović, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet,
Univerzitet u Beogradu
_____________________________
dr Zagorka Acimović-Pavlović, red.
prof. Tehnološko-metalurški fakultet,
Univerzitet u Beogradu
78
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
79
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Igora Radisavljevića, dipl. inž. metalurgije za izradu
doktorske disertacije.
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj 28.03.2013.
godine, odlukom broj 35/105 od 02.04.2013 imenovani smo za članove Komisije za ocenu
podobnosti kandidata Igora Radisavljevića, dipl. inž. metalurgije i naučne zasnovanosti teme za
izradu doktorske disertacije koju je pod nazivom „Uticaj parametara zavarivanja na svojstva
zavarenih spojeva aluminijumskih legura dobijenih postupkom zavarivanja trenjem alatom“
predložio Igor Radisavljević dipl. inž. metalurgije.
Na osnovu pregleda i analize materijala dostavljenog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi
Nastavno-naučnom veću sledeći
IZVEŠTAJ
1.
1.1.
PODACI O KANDIDATU
Biografski podaci
Igor Radisavljević, dipl.inž. metalurgije, rođen je 26.09.1974. godine u Knjaževcu. Osnovnu i
srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u
Beogradu na Odseku za metalurgiju i metalne materijale 30.11.2005. godine odbranom
diplomskog rada pod naslovom „Modifikacija površine odlivaka Al-Si legura mlazom plazme“ sa
ocenom na diplomskom ispitu 10 i prosečnom ocenom u toku studija 8,03.
Od 14. aprila 2006. godine radi u Odeljenju za metalne materijale, Sektora za materijale i zaštitu
Vojnotehničkog instituta, gde se bavi istraživanjima u oblasti metalurgije i inženjerstva metalnih
materijala, ispitivanjem metalnih komponenti sredstava NVO koja se nalaze u razvoju i
eksploataciji, kao i prema zahtevima civilnog sektora. Zbog ostvarenih izuzetnih rezultata, za
veoma kratko vreme u periodu od 2006. do 2010. godine, napredovao je od zvanja istraživačsaradnik do višeg istraživača. Posebno se stručno i naučno iskazao u području zavarivanja i
zavarljivosti čelika i legura aluminijuma, kao i u razvoju postupka zavarivanja trenjem alatom –
Friction Stir Welding (FSW). Takođe je veoma značajno njegovo angažovanje u području
poboljšanja postojeće balističke zaštite borbenih vozila primenom predoklopa. Vlada velikim
brojem metoda koje se koriste pri ispitivanju fizičkih, strukturnih, mehaničkih i tehnoloških
svojstava metalnih materijala. Za ostvarene rezultate u oblasti istraživanja i razvoja NVO
pohvaljen je 2009. godine od strane Direktora VTI-a.
Doktorske akademske studije trećeg stepena na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu
upisao je školske 2008/2009. godine. U okviru izabranog studijskog programa Metalurško
inženjerstvo, položio je sve predviđene ispite i odbranio završni ispit:
1.
Kinetika faznih transformacija (ocena 10),
2.
Struktura i svojstva metalnih materijala (ocena 10),
3.
Fizička metalurgija zavarivanja (ocena 10),
4.
Matematička obrada eksperimentalnih podataka (ocena 7),
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
80
5.
Fizika loma (ocena 10),
6.
Fizika čvrstoće i plastičnosti – viši kurs (ocena 10),
7.
Metalurgija zavarivanja (ocena 10),
8.
Tehnologija zavarivanja i lemljenja (ocena 10),
9.
Zavarljivost i sigurnost zavarenih spojeva (ocena 10),
10. Deformaciono proesiranje metala i legura (ocena 10),
11. Termodinamika čvrstog stanja (ocena 10),
12. Otpornost materijala (ocena 10),
13. Završni ispit (ocena 10).
Tokom dosadašnjeg istraživačkog rada u Vojnotehničkom institutu konstantno je angažovan na
realizaciji zadatka „Istraživanje u oblasti metalurgije i inženjerstva metalnih materijala za NVO“.
Neposredno je odgovoran za sprovođenje istraživačkih aktivnosti vezanih za područje oklopne
zaštite i zavarivanje metalnih materijala. Kao član radnog tima, učesnik je i na drugim
istraživačko-razvojnim i funkcionalnim zadacima iz nadležnosti VTI-a. Aktivno je u periodu
2008.-2010. god. učestvovao na projektu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja TR 19050
„Osvajanje proizvodnje komponenti konstrukcija postupkom zavarivanja trenjem alatom“. U
tekućem projektnom ciklusu (2011.-2014. god.) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja angažovan je na projektu TR 34018 – „Razvoj tehnologije proizvodnje i zavarivanja AlMg legure visoke čvrstoće za primenu u konstrukcijama drumskih i železničkih transportnih
sredstava“. Od ove godine angažovan je i na projektu Univerziteta odbrane „Prilog razvoju
forenzičkog inženjeringa u domenu analize uzroka i geneze otkaza cilindričnih struktura“ (2013.2015. god.).
Kandidat je autor i koautor više naučnih i stručnih radova iz oblasti metalurgije, inženjerstva
materijala, naoružanja i vojne opreme. Radovi su saopšteni i publikovani na naučnim skupovima i
stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Ukupno je do sada objavio 16 radova i to: 2 rada u
časopisu kategorije M21, 1 rad u časopisu kategorije M22, 1 rad u časopisu kategorije M24, 1 rad
u časopisu kategorije M51, 7 radova na skupovima od međunarodnog značaja štampana u celini (6
radova kategorije M33 i 1 rad kategorije M31), 3 rada na domaćim konferencijama štampana u
celini (kategorija M63) i 1 rad štampan u izvodu (kategorija M64). Imenovani je u okviru projekta
TR 19050 jedan od koautora tehničkog rešenja „Tehnologija zavarivanja ploča debljine 6,0 mm
AlMg2,5 legure postupkom zavarivanja trenjem alatom“ (kategorija M84). Objavio je i 14 radova
zavedenih u dokumentaciji VTI-a (1 elaborat, 1 tehnička studija i 12 tehničkih izveštaja).
Dana 27.09.2010 godine odlukom Naučnog veća VTI-a izabran je u naučno zvanje istraživačsaradnik za oblast-granu-disciplinu metalni materijali.
Član je Društva za unapređenje zavarivanja u Srbiji – DUZS.
Na Vojnoj akademiji je pohađao i završio 3-mesečni intenzivni kurs engleskog jezika nivoa II i
dobio ocenu odličan (9). Poseduje sertifikat STANAG 6001 o znanju engleskog jezika nivoa: 2, 2,
2, 1+.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
81
Kandidat je aktivni oficir Vojske Srbije sa službenom ocenom odličan.
1.2. Spisak objavljenih naučnih i stručnih radova
1.2.1. Časopisi kategorije M20
Rad objavljen u vodećem međunarodnom časopisu,M21
1. Radisavljević I., Baloš S., Nikačević M., Šiđanin L.: Optimization of geometrical
characteristics of perforated plates, Materials and Design, 2013, Vol 49, pg. 81-89.
2. Krstić B., Rašuo B., Trifković D., Radisavljević I., Rajić Z., Dinulović M.: Failure
analysis of an aircraft engine cylinder head, Engeneering Failure Analysis, 2013,
http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.03.004
Rad objavljen u istaknutom međunarodnom časopisu, M22
1. Baloš S., Grabulov V., Šiđanin L., Pantić M., Radisavljević I.: Geometry, mechanical
properties and mounting of perforated plates for ballistic application. Materials and
Design, 2010, Vol 31, No 6, pg. 2916-2924, ISSN 0261-3069.
Rad u časopisu kategorije M24
1. Radisavljević I., Živković A., Radović N.: Avoidance of tunnel type defect in FSW
welded Al 5052-H32 plates. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, 2012, Vol 57, No 1, pg.
5-12, ISSN 0354-7965.
1.2.2. Časopisi kategorije M50
Rad objavljen u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51
1. Radisavljević I., Aćimović-Pavlović Z., Raić K.: Modifikacija površine odlivaka legura
aluminijuma mlazom plazme, Journal of metallurgy, 2006, Vol 12, No 1, pg. 17-26,
ISSN-0354-6306.
1.2.3
Naučni skupovi kategorije M30
Saopštenje sa međunarodnog skupa –predavanje po pozivu štampano u celini- M31
1.
Radisavljević I., Radović N., Živković A.: Influence of Process Parameters on Quality
of FSW Welded Plates, 4th International Conference: Processing and Structure of
Materials, Palić, 27-29 May 2010, Proceedings, pg. 117-123, ISBN 978-86-87183-17-9.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini - M33
1. Mijajlović M., Živković A., Milčić D., Radisavljević I.: Uticaj parametara FSW
postupka zavarivanja na kvalitet zavarenog spoja aluminijumske legure 5052,
Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE 2010, Srbija, Tara, 2-4 Jun
2010, zbornik rezimea radova, I tematska grupa, str. 74, rad br. 47.
2. Živković A., Horia D., Radisavljević I., Perović M., Sedmak A., Petrovski B.: The effect
of tool geometry on the quality of Al 2024 friction stir welded joint, 4th International
Conference Innovative Technologies for joining advanced materials TIMA 10, Romania,
Timisoara, 10-11 June 2010, Proceedings on CD.
3. Živković A., Mijajlović M., Horia D., Sedmak A., Radisavljević I., Milčić D., Veljić D.:
th
Influence of the welding tool’s geometry on productivity of friction stir welding process, 5 International
Conference Innovative Technologies for joining advanced materials TIMA 11, Romania,
Timisoara, 16-17 June 2011, Proceedings on CD, session 2.
4. Radisavljević I., Baloš S., Nikačević M.: Perforated steel plates for ballistic application:
Correlation between mass efficiency and ballistic resistance, 4th International Scientific
Conference on Defensive Technologies OTEH 2011, Serbia, Belgrade, 6-7 October 2011,
Proceedings on CD, pg. 652-657, ISBN 978-86-81123-50-8.
5. Radisavljević I., Baloš S., Nikačević M.: Influence of add-on armor configuration on
mass efficiency and ballistic behavior, 1st International Conference: Military
Technologies and Systems MT&S 2011, Bulgaria, Sofia, 8-9 December 2011,
Proceeding, pg. 301-306, ISBN 978-619-90024-1-4.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
82
6.
Radisavljević I., Radović N., Grabulov V., Nikačević M.: Influence of process
parameters on tunnel type defect appearance and weld quality in FSW welded Al 2024
plates, 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH 2012,
Serbia, Belgrade, 18-19 September 2012, Proceedings on CD, pg. 625-630, ISBN 978-868123-58-4.
1.2.4. Naučni skupovi kategorije M60
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini - M63
1. Grabulov V., Blačić I., Burzić Z., Radisavljević I.: Zavarljivost čelika visoke čvrstoće, II
naučno-stručni skup o odbrambenim tehnologijama OTEH 2007, Srbija, Beograd, 3-5
Oktobar 2007, zbornik radova, sveska II, sekcija IX, str.122-126, ISBN 978-86-8112349-2.
2. Radisavljević I., Baloš S., Grabulov V.: Predoklop kao dodatni sistem zaštite borbenih
vozila, III naučno-stručni skup o odbrambenim tehnologijama OTEH 2009, Srbija,
Beograd, 8-9 Oktobar 2009, zbornik radova na CD, sekcija X, str. 1008-1013, ISBN 97886-81123-40-9.
3. Živković A., Radović N., Mijajlović M., Radisavljević I.:Uticaj geometrije čela alata na
kvalitet zavarenog spoja ostvarenog postupkom FSW na legurama Al 5052-H3 i Al 2024T3, Zbornik radova sa savetovanja „ZAVARIVANJE 2012“, Srbija, Divčibare, 9-12
oktobar 2012.
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu - M64
Vračarić D., Grabulov V., Radisavljević I.: Određivanje udela vrste loma u čeliku primenom
padajućeg tega, XIII savetovanja o međulaboratorijskim ispitivanjima materijala, Srbija, Tara, 1719 septembar 2007, zbornik izvoda radova.
1.2.5. Tehnička i razvojna rešenja M80
Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija - M84
Radović N., Radisavljević I., Živković A., Tanasković J.: Tehnologija zavarivanja ploča debljine
6.0mm AlMg2.5 legure postupkom zavarivanja trenjem alatom, Projekat Ministarstva nauke TR
19050, Osvajanje proizvodnje komponenti konstrukcija postupkom zavarivanja trenjem alatom ,
Recenzenti: Romhanji E, Sedmak A., Korisnik: GOŠA – FOM, Prihvaćeno od: GOŠA – FOM,
2010.
1.3.
Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i postignutih rezultata tokom doktorskih studija kao i u okviru
celokupnog naučno-istraživačkog rada Igor Radisavljević je pokazao izuzetan smisao i sposobnost
za bavljenje naučno-istraživačkim radom. To se pre svega ogleda u potpuno samostalnom i
inventivnom osmišljavanju i kreiranju istraživanja kao i realizaciji istih, vezanih kako za temu
doktorske disertacije tako i mnogo šire. Rezultati dosadašnjeg rada kandidata ogledaju su u
objavljivanju 3 rada u časopisima međunarodnog značaja, 1 rada u časopisu nacionalnog značaja,
11 radova saopštenih na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja i jednog tehničkog
rešenja. Pored toga, kandidat je autor ili koautor 14 radova zavedenih u internoj dokumentaciji
VTI-a.
Na osnovu prezentovanih podataka i dosadašnje saradnje sa kandidatom, Komisija smatra da
imenovani ispunjava sve potrebne uslove za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
2.
PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Istraživanje će biti usmereno ka proučavanju uticaja parametara zavarivanja FSW postupka na
mehaničke, strukturne, korozione i tehnološke osobine zavarenog spoja aluminijumskih legura
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
83
serije 5HHH (Al-Mg) i serije 2HHH (Al-Cu). Na osnovu rezultata ispitivanja zavarenih spojeva,
zavarenih pri širokom rasponu parametara zavarivanja, predložiće se optimalni parametri
zavarivanja koji za usvojeni alat omogućavaju dobijanje zavarenog spoja visokog kvaliteta.
Rad na istraživanju obuhvatao bi aktivnosti vezane za osvajanje i ovladavanje novom
tehnologijom zavarivanja – zavarivanje trenjem mešanjem pomoću alata FSW – Friction Stir
Welding). Sprovedene aktivnosti imale bi za cilj bolje poznavanje međuodnosa unetih toplota,
plastične deformacije i rekristalizacije (statička i/ili dinamička). Smatra se da ovi međuodnosi
ključno utiču na finalne strukture u svim zonama zavarenog spoja, a time i na eksploataciona
svojstva. U eksperimentalnom delu će biti obuhvaćeni parametri koji neke od ovih međuzavisnosti
mogu jasnije da definišu i objasne.
Literatura:
1. W.M. THOMAS, E.D. NICHOLAS, J.C. NEEDHAM, M.G. MURCH, P.TEMPLESMITH,
C.J. DAWES, Friction Stir Butt Welding, Int. Patent App. PCT/GB92/02203 and GB Patent
App. 9125978.8, Dec. 1991. U.S. Patent No. 5,460,317, Oct. 1995.
2. AWS D17.3/D17.3M:200X An American National Standard, Specification for Friction Stir
Welding of Aluminum Alloys for Aerospace Hardware, American Welding Society, 550
N.W. LeJeune Road, Miami, Florida 33126.
3. MOATAZ M. ATTALLAH, Microstructure property development in friction stir welds of
aluminium-based alloys, PhD Thesis, University of Birmingham, 2007.
4. SATISH VASUDEVAN, An investigation of quasi-static behavior, high cycle fatigue and
final fracture behavior of aluminum alloy 2024 and aluminum alloy 2219, PhD Thesis,
University of Akron, 2007.
5. MISHRA R.S., MAHONEY M.W., Friction stir welding and processing, ASM International,
Materials Park, Ohio, USA, 2007.
6. MISHRA R.S., MA Z.Y., Friction stir welding and processing, Materials Science and
Engineering R, 2005, 50: 1-78.
7. VILAÇA P., THOMAS W., Friction stir welding technology. Adv Struct Mater, 2011, DOI:
10.1007/8611-2011-56,.
8. NANDAN R., DEBROY T., BHADESHIA H.K.D.H., Recent advances in friction stir
welding – process, weldment structure and properties, Progress in Materials Science, 2008,
53: 980-1023.
9. SUTTON M.A, YANG B., REYNOLDS A.P, TAYLOR R., Microstructural studies of
friction stir welds in 2024-T3 aluminum, Materials Science and Engineering A, 2002, 323:
160-166.
10. ZHANG Z., XIAO B.L., MA Z.Y., Effect of welding parameters on microstructure and
mechanical properties of friction stir welded 2219Al-T6 joints, Journal of Materials Science,
2012, DOI 10.1007/s10853-012-6261-1.
11. ELANGOVAN K., BALASUBRAMANIAN V., Influences of tool pin profile and welding
speed on the formation of friction stir processing zone in AA2219 aluminium alloy, Journal
of Materials Processing Technology, 2008, 200: 163–175.
12. ABD EL-HAFEZ H. Mechanical properties and welding power of friction stirred AA2024T35 joints, Journal of Materials Engineering Performance, 2011, 20: 839-845.
13. LOCKWOOD W.D., TOMAZ B., REYNOLDS A.P., Mechanical response of friction stir
welded AA 2024: experiment and modeling, Materials Science and Engineering A, 2002,
323: 348-353.
14. YANG B., YAN J., SUTTON M., REYNOLDS A.P., Banded microstructure in AA2024T351 and AA2524-T351 aluminum friction stir weld - Part I. Metallurgical studies, Materials
Science and Engineering A, 2004, 364: 55-65.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
84
15. BIALLAS G., BRAUN R., DALLE DONNE C.D., STANIEK G., KAYSSER W.
Mechanical properties and corrosion behavior of friction stir welded 2024-T3, Proceedings of
the 1st International Symposium on Friction Stir Welding, Thousand Oaks, CA, June 1999,
14-16.
16. KUMAR K., KAILAS S., The role of friction stir welding tool on material flow and weld
formation, Materials Science and Engineering A, 2008, 485: 367-374.
17. ARBEGAST W., A flow-partitioned deformation zone model for defect formation during
friction stir welding, Scripta Materialia, 2008, 58: 372–376.
18. VILACA P., QUINTINO L., DOS SANTOS J.F., iSTIR - Analytical thermal model for
friction stir welding, Journal of Materials Processing Technology, 2005, 169: 452-465.
19. HEURTIER P., JONES M.J., DESRAYAUD C., DRIVER J.H., MONTHEILLET F.,
ALLEHAUX D., Mechanical and thermal modeling of friction stir welding, Journal of
Materials Processing Technology, 2006, 171: 348–357.
20. JATA K.V., SEMIATIN S.L., Continuous dynamic recrystallization during friction stir
welding of high strength aluminum alloys, Scripta materialia, 2000, 43: 743-749.
21. JONES M.J., HEURTIER P., DESRAYAUD C., MONTHEILLET F., ALLEHAUX D.,
DRIVER J.H., Correlation between microstructure and microhardness in a friction stir
welded 2024 aluminum alloy, Scripta Materialia, 2005, 52: 693-697.
22. ELANGOVAN K., BALASUBRAMANIAN V., BABU S., Developing an empirical
relationship to predict tensile strength of friction stir welded AA2219 aluminum alloy,
Journal of Materials Engineering and Performance, 2008, 17: 820–830.
23. SUTTON M.A., BANGCHENG YANG, REYNOLDS A.P., JUNHUI YAN., Banded
microstructure in 2024-T351 and 2524-T351 aluminum friction stir welds Part II. Mechanical
characterization, Materials Science and Engineering A, 2004, 364: 66–74.
24. BANGCHENG YANG, JUNHUI YAN, SUTTON M.A., REYNOLDS A.P., Banded
microstructure in 2024-T351 and 2524-T351 aluminum friction stir welds Part I.
Metallurgical studies, Materials Science and Engineering A, 2004, 364: 55–65.
25. MA Z.Y., Friction Stir Processing Technology: A Review, Metallurgical and materials
transactions A, 2008, 39: 642-658.
26. SCHMIDT H., DICKERSON T., HATTEL J., Material flow in butt friction stir welds in
AA2024-T3, Acta Materialia, 2006, 54: 1199-1209.
27. ARORA K., PANDEY S., SCHAPER M., KUMAR R., Effect of process parameters on
friction stir welding of aluminum alloy 2219-T87, International Journal of Advanced
Manufacture Technology, 2010, 50: 941–952.
28. ŽIVKOVIĆ A., Uticaj geometrije alata za postupak zavarivanja trenjem pomoću alata na
svojstva zavarenog spoja legure Al 2024, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu,
Mašinski fakultet, Beograd, 2011.
3.
POLAZNE HIPOTEZE
Glavna odlika FSW procesa je da se spajanje materijala odvija bez topljenja i bez primene
dodatnog materijala kao i da omogućava spajanje legura koje su klasičnim postupcima teško
zavarljive. Količina unete toplote generisane tokom FSW procesa, uz intenzivno tečenje
omekšalog materijala u zoni spoja, dovodi do formiranja karakteristične makro i mikrostrukture
zavarenog spoja. Posledično, promene u strukturi utiču na promene mehaničkih karakteristika i
korozionu otpornost spoja. U odnosu na klasične delove zavarenog spoja koji se dobija
korišćenjem postupaka koji uključuju topljenje: osnovni metal (OM), metal šava (MŠ) i zona
uticaja toplote (ZUT), u spojevima dobijenim postupkom zavarivanja trenjem alatom, javljaju se i
zona termomehaničkog uticaja (ZTMU) i zona grumena, umesto metala šava.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
85
Geometrijske karakteristike alata i njemu odgovarajući parametri zavarivanja, čijom je
zajedničkom primenom (odnosno njihovim uparivanjem) omogućeno dobijanje zavarenih spojeva
potrebnog kvaliteta, se čuvaju kao industrijska tajna. Pored toga, alati i njihove geometrijske
karakteristike su zaštićeni odgovarajućim patentnim rešenjima.
Iako je iz ove oblasti poslednjih godina objavljen veliki broj radova, informacije o
karakteristikama alata i korišćenim parametrima zavarivanja uglavnom su veoma šture i bez
zalaženja u detalje ili se čak i ne objavljuju. Razlog za ovo je važnost i neophodnost korelacije
geometrjiskih karakteristika alata sa odgovarajućim parametrima zavarivanja da bi se dobio spoj
zadovoljavajućeg kvaliteta. Parametri zavarivanja zavise od fizičkih i mehaničkih osobina
materijala koji se zavaruje, debljine zavarivanih komada kao i od materijala i geometrije „trna“ i
„valjka“ alata. Poznavanjem parametara zavarivanja i njihovom promenom, menja se količina
unete energije i nivo zagrevanja zavarivanih komada. Na ovaj način se primenom pravilno
izabranih parametara zavarivanja postiže optimalno stanje i tečenje materijala komada koji se
zavaruju, neophodno za pravilno odvijanje procesa spajanja i dobijanje spoja potrebnog kvaliteta.
Izborom širokog raspona parametara zavarivanja, pri čemu će se odnos brzina rotacije alata i
translacije alata (Vrot/Vzav) kretati od 3,94 do 51,30, obezbediće se različiti nivoi količine unete
toplote a samim tim omogućiti sagledavanje uticaja količine unete toplote na karakteristike
zavarenog spoja i ponašanje materijala, kako u samom spoju tako i u polaznom materijalu. Na ovaj
način biće moguće pratiti i upoređivati promene do kojih dolazi u materijalu tokom zavarivanja pri
različitim parametrima kao i uticaj parametara zavarivanja na kvalitet i efikasnost spoja, tj. na
mehaničke i strukturne karakteristike i korozionu otpornost spoja.
4.
NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
Ispitivanja zavarenih spojeva će se sastojati od nedestruktivnih (ispitivanja bez razaranja) i
destruktivnih metoda (ispitivanja sa razaranjem). Ispitivanja bez razaranja sastojaće se od
vizuelnog, radiografskog, ultrazvučnog i ispitivanja penetrantima a od ispitivanja sa razaranjem
sprovešće se mehanička, strukturna i koroziona ispitivanja. Sva ispitivanja biće sprovedena u
skladu sa važećim standardima. Ispitivanjima sa razaranjem biće podvrgnuti samo oni spojevi kod
kojih primenom IBR metoda nije uočeno prisustvo grešaka u spoju.
Ispitivanja bez razaranja. Zavareni spojevi će nakon izrade prvo biti podvrgnuti vizuelnom
pregledu u cilju otkrivanja vidljivih (površinskih) grešaka, u skladu sa standardom SRPS EN-970.
Ispitivanje penetrantima će se sprovesti u cilju otkrivanja prisustva mikroporoznosti i neprovara a
biće sprovedeno prema odredbama standarda SRPS EN 571-1. Radiografska ispitivanja u cilju
otkrivanja unutrašnjih (zapreminskih) grešaka će se obaviti prema odredbama standarda SRPS EN
1435. Ultrazvučna kontrola sprovešće se u cilju potvrde i provere rezultata radografskih
ispitivanja, kao i određivanja veličine i pozicije eventualno prisutnih grešaka, tj. neprovara ili
prskotina.
Ispitivanja sa razaranjem -Za makrostrukturnu i mikrostrukturnu analizu poprečnog preseka
zavarenog spoja i njegovih delova (OM, ZUT, ZTMU, grumen), iz zavarenog spoja će se prema
standardnoj šemi iseći odgovarajući uzorci. Za analizu makrostrukture koristiće se stereo
metalografski mikroskop sa računarskim sistemom za akviziciju slike. Takođe, makro
ispitivanjima poprečnog preseka zavarenih spojeva, analiziraće se i očekivano prisustvo linija
tečenja materijala a preko njih karakter i smer toka materijala pri odvijanju procesa zavarivanja pri
različitim parametrima zavarivanja. Za mikrostrukturnu analizu koristiće se svetlosni
metalografski mikroskop Metalloplan sa uvećanjima od 50 do 2000 puta i računarskim sistemom
za akviziciju podataka i softverom za obradu slike. Zatezne karakteristike zavarenog spoja kao
celine i mesto preloma, određivaće se prema odredbama standarda SRPS EN 10002-1. Radi
mogućnosti upoređivanja mehaničkih karakteristika, pored zateznih karakteristika zavarenih
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
86
spojeva odrediće se i zatezne karakteristike osnovnog materijala. Na osnovu odnosa vrednosti
zatezne čvrstoće zavarenog spoja i osnovnog materijala (Rmzav.spoj/RmOM) odrediće se efikasnost
zavarenog spoja. Energija udara određivaće se u skladu sa odredbama standarda SRPS EN 100451 i SRPS C.T3.051. Ispitivanja će se sprovesti na sobnoj temperaturi, na instrumentiranom Šarpi
klatnu nazivne energije 300 J koje poseduje integrisani sistem za akviziciju podataka. Na taj način,
razmotriće se kako i u kojoj meri primenjeni režim zavarivanja, odnosno parametri zavarivanja,
utiču na otpornost zavarenog spoja izloženog udarnim opterećenjima. Ispitivanje tvrdoće obaviće
se prema odredbama standarda SRPS C.A4.040 i SRPS C.T3.051, na uzorcima za
makrostrukturnu analizu. Tvrdoća se meri metodom Vickersa HV1 i HV3, na digitalnom uređaju
za merenje mikrotvrdoće HVS-1000 i standardnom uređaju za merenje tvrdoće Wolpert,
respektivno. Raspodela tvrdoće će biti određena merenjima kroz poprečan presek zavarenog spoja
u uzdužnom i vertikalnom pravcu. Tvrdoća kroz spoj se meri u tri zone, tako da u svakoj zoni
budu obuhvaćeni OM, ZUT, ZTMU i grumen. Ispitivanje savojnih karakteristika zavarenih
spojeva izvodi se savijanjem u tri tačke, oko lica i oko korena spoja, prema odredbama standarda
SRPS C.T3.051 i SRPS C.T3.055. Ispitivanja na skenirajućem elektronskom mikroskopu (SEM),
koji poseduje i mogućnost hemijske analize (EDS analizator), sprovešće se sa ciljem da se izvrši
analiza karakterističnih prelomnih površina ispitivanih epruveta (zateznih, savojnih i žilavosnih) i
odredi mesto inicijacije prskotine kao i karakter i pravac njenog prostiranja. Sa druge strane,
primenom EDS analizatora, odrediće se hemijski sastav mesta inicijacije prskotine. U zavisnosti
od ukazanih potreba, identifikacija prisustva, tipa i veličine eventualno obrazovanih taloga
sprovešće se na transmisionom elektronskom mikroskopu TEM-u. Koroziona ispitivanja sprovešće
se sa ciljem da se ispita ponašanje spojeva zavarenih FSW postupkom u korozionoj sredini. U tom
smislu, razmotriće se da li, kako i u kolikoj meri primenjeni parametri zavarivanja utiču na
korozionu otpornost zavarenog spoja kao i koji delovi (oblasti) spoja su najosetljiviji, odnosno
najotporniji na koroziju. Pored toga, izvršiće se uporedna analiza korozione postojanosti spoja
zavarenog FSW postupkom i osnovnog materijala. Koroziona ispitivanja će se sprovesti prema
odredbama standarda ASTM G 34-01 i ASTM G 110-03.
OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
5.
Očekivani naučni doprinos ove disertacije su:

Određivanje uticaja parametara zavarivanja na makrostrukturu zavarenog spoja – veličine
karakterističnih zona

Određivanje uticaja parametara zavarivanja na mikrostrukturu zavarenog spoja – promena
veličine zrna u karakterističnim zonama.

Određivanje uticaja parametara zavarivanja na morfologiju čestica sekundarnih faza u
karakterističnim zonama

korelacija uticaja procesnih parametara na korozionu postojanost onih zavarenih spojeva
čije su mehanička svojstva zadovoljila propisane vrednosti, prema standardnim
ispitivanjima

stav o mestu i mehanizmu nastanka prskotine i rasta prskotine koji izaziva lom zavarenog
spoja

bolje poznavanje kretanja materijala u toku zavarivanja trenjem mešanjem
6.
PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
U doktorskoj disertaciji biće obrađena sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalni
deo, Rezultati, Diskusija, Zaključak, Literatura.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
87
U poglavlju Uvod biće prikazani kratak osvrt na područje ispitivanja, definisani glavni ciljevi
disertacije i predmet istraživanja.
Poglavlje Teorijski deo obuhvataće analizu dosadašnjih istraživanja koja se odnose na:
 istorijat i razvoj FSW procesa,
 generisanje toplote trenjem,
 osnovne principe i karakteristike procesa,
 alat i opremu za zavarivanje,
 zavarljivost materijala primenom FSW procesa,
 karakteristike spoja aluminijumskih legura.
Poglavlje Eksperimentalni deo odnosiće se na opis materijala, opreme, alata, tok eksperimenta,
parametre procesa, metode i redosled ispitivanja:
 karakteristike korišćenih materijala i opreme,
 karakteristike alata za zavarivanje,
 postupak i parametri zavarivanja,
 metode ispitivanja zavarenih spojeva.
U poglavlju Rezultati biće prikazani originalni rezultati dobijeni u okviru ove disertacije. Poglavlje
će biti sistematizovano u skladu sa poglavljem Eksperimentalni deo i prikazati rezultate
karakterizacije zavarenih spojeva – ispitivanja bez razaranja, ispitivanja makro i mikrostrukture,
mehaničkih svojstava (čvrstoća, plastičnost, tvrdoća, mikrotvrdoća) i korozionog ponašanja.
U poglavlju Diskusija biće diskutovani dobijeni rezultati ispitivanja strukturnih, mehaničkih i
korozionih karakteristika sa aspekta uticaja parametara zavarivanja na količinu generisane toplote i
deformacionog tečenja materijala i njihova korelacija sa polaznim parametrima zavarivanja.
U Zaključku će biti sumirani dobijeni rezultati.
U poglavlju Literatura biće navedene citirane reference, uključujući i publikacije proistekle iz
istraživanja sprovedenih u okviru ove disertacije.
7. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu pregledanog materijala i iznetih podataka, komisija smatra da su predmet i ciljevi
doktorske disertacije uticaj parametara zavarivanja na svojstva zavarenih spojeva
aluminijumskih legura dobijenih postupkom zavarivanja trenjem alatom jasno definisani i
imaju naučnu zasnovanost. Istraživanja koja će biti sprovedena u okviru ove disertacije pripadaju
naučnoj oblasti Metalurgija za koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
matična ustanova. Stoga Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog
fakulteta da navedenu temu prihvati i odobri izradu ove doktorske disertacije. Komisija za mentora
imenuje dr Nenada Radovića, vanrednog profesora Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta
u Beogradu.
88
U Beogradu
20.05.2013
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
KOMISIJA
Dr Nenad Radović, van. prof., mentor
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Zorica Cvijović, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
`
Dr Endre Romhanji, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Vencislav Grabulov, naučni savetnik,
Institut IMS, Beograd
Dr Aleksandar Živković, naučni saradnik
GOŠA FOM
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
89
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Ali R. Elkais
Odlukom br. 35/136 od 25.04.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za pregled,
ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Ali R. Elkais, master inž. tehnol. pod naslovom
“UTICAJ PREVLAKA POLIANILINA NA KOROZIJU MEKOG ČELIKA U
RAZLIČITIM SREDINAMA”.
Posle pregleda dostavljene Disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa Kandidatom,
Komisija je sačinila sledeći
REFERAT
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije
 06.03.2012. godine - Ali R. Elkais, master inž. tehnol. je prijavio temu doktorske disertacije sa
nazivom „Uticaj prevlaka polianilina na koroziju mekog čelika u različitim sredinama“.
 29.03.2012. godine - na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
formirana je komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije kandidata Ali
R. Elkais, master inž. tehnol.
 24.05.2012. godine - na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
podnet je izveštaj o oceni naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije Ali R. Elkais,
master inž. tehnol. pod nazivom: “Uticaj prevlaka polianilina na koroziju mekog čelika u
različitim sredinama“, a za mentora ove doktorske disertacije imenovan je dr Branimir Grgur,
redovni profesor TMF-a.
 05.07.2012. godine – je doneta odluka Veća naučnih oblasti na Univerzitetu o prihvatanju
teme doktorske disertacije Ali R. Elkais, master inž. tehnol. pod nazivom: “Uticaj prevlaka
polianilina na koroziju mekog čelika u različitim sredinama“.
 25.04.2013. godine - na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
doneta je Odluka o imenovanju članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije Ali
R. Elkais, master inž. tehnol. pod nazivom: “Uticaj prevlaka polianilina na koroziju mekog
čelika u različitim sredinama“.
Kandidat je upisao doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u
Beogradu školske 2010/11 godine.
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja rađena u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija, za koju je
matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Mentor, dr Branimir Grgur,
redovni profesor TMF-a, je do sada publikovao 63 rada iz ove oblasti, rukovodio je izradom tri
doktorske disertacije, dve magistarske teze i bio član komisija šest odbranjenih doktorskih
disertacija i tri odbranjene magistarske teze. Na osnovu dosadašnjih rezultata, smatramo da je
mentor bio kompetentan da rukovodi izradom ove doktorske disertacije.
1.3. Biografski podaci o kandidatu
Ali Ramadan Elkais je rođen 07.10.1970, u gradu Koms, Libija. 1994 godine je diplomirao na
odseku za Hemijsko inženjerstvo na El-Fath Univerzitetu, Tripoli, Libija. Od 1997 do 2004 god. je
bio zaposlen na Centralnoj naftnoj platformi DP4 u Libiji, ENI Oil. Co - Libijski ogranak. Master
90
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
studije na smeru za Kontrolu korozije je završio 2004 godine na UMIST Univerzitetu, Mančester,
Velika Britanija, sa temom rada: Uticaj jona bakra na hromatne konverzione prevlake na
aluminijumu.
2. OPIS DISERTACIJE
2.1. Sadržaj disertacije
Doktorska disertacija Ali R. Elkais, master inž. tehnol. je napisana na engleskom jeziku na 126
strana i podeljena je na sledeće celine: Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalni deo, Rezultati i
diskusija i Zaključci. Disertacija sadrži 118 slika, 9 tabela i 124 literaturna navoda. Na početku
disertacije dat je Rezime na engleskom i srpskom jeziku, Sadržaj, dok su Literatura i Biografija
autora dati na kraju disertacije.
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
U Uvodu je u kratkim crtama opisana problematika korozije mekog čelika i dosadašnjim metoda
zaštite od korozije njihovim nedostatcima i potencijalnoj prednosti primene elektroaktivnih
polimera, posebno polianilina zbog svojih prednosti. Takođe, definisan je i naučni cilj istraživanja.
U Teorijskom delu disertacije dat je literaturni pregled predmetne oblasti, izložen kroz tri osnovna
poglavlja: Sinteza, osobine i primena polianilina; Zaštita mekog čelika od korozije primenom
polianilina; Postojeći mehanizmi zaštite mekog čelika polianiliniom.
U prvom poglavlju teorijskog dela analizirani su metodi hemijske i elektrohemijske
sinteze polianilina sa osvrtom na morfologiju dobijenih produkata. Razmatrana su različita
oksidaciona stanja i fizičko-hemijske osobine polianilina u zavisnosti od potencijala i pH vrednosti
rastvora. Takođe, analizirana je elektrohemijska, termička i UV stabilnost i degradacija polianilina,
kao neophodnih preduslova za primenu u zaštiti metala od korozije. Ukazano je na mnogobrojne
oblasti primene polianilina sa kraćim osvrtom na mogućnost primene u zaštiti metala od korozije.
Drugo poglavlje je posvećeno kritičkoj analizi postojeće literature koja se bavi problematikom
zaštite mekog čelika od korozije sa prevlakama polianilina. Dat je pregled postojećih istraživanja
elektrohemijske sinteze i korozionog ponašanja mekog čelika sa tankim prevlakama polianilina,
kao i kompozitnih prevlaka na bazi klasičnih organskih premaznih sredstava i različitih
oksidacionih formi prahova polianilina. U trećem poglavlju dat je kritički pregled do sada
predloženih mehanizama zaštite od korozije mekog čelika polianilinom, i ukazano je na značajna
odstupanja različitih autora u interpretaciji predloženih mehanizama.
Eksperimentalni deo se sastoji iz dva dela: Materijali i reagensi; i Metode. U eksperimentalnom
delu su navedene korišćene hemikalije i reagensi i dat je detaljan opis metoda dobijanja i
karakterizacije različitih oblika polianilina, kao i eksperimentalni postupci i uslovi pri kojima su
izvođeni eksperimenti.
Poglavlje Rezultati i diskusija je podeljeno u šest osnovnih poglavlja: Elektrohemijska sinteza
tankih filmova polianilina na mekom čeliku; Korozija mekog čelika sa elektrohemijski istaloženim
filmovima polianilina; Mogući mehanizmi zaštite od korozije; Uticaj osvetljenosti na koroziju
mekog čelika sa filmom polianilina; Elektrohemijska sinteza i karakterizacija prahova polianilina;
Korozija mekog čelika sa kompozitnim prevlakama na bazi polianilina.
U prvom poglavlju ispitivan je uticaj koncentracije polianilina u rastvoru na bazi
natrijum-benzoata i ustanovljeno je da ne postoji indukcioni preriod rastvaranja mekog čelika pre
taloženja polianilina. U drugom poglavlju ispitivana je korozija mekog čelika sa i bez tanke
prevlake polianilina, kao model sistem, u 3% rastvoru natrijum-hlorida i ustanovljeno je da
polianilin štiti meki čelik od korozije. Dalje je ispitivan uticaj parcijalno nanetih prevlaka
polianilina na mekom čeliku u simuliranom sistemu katodne zaštite i njenom otkazivanju u
morskoj vodi (3% NaCl), koroziji u zemljištu (Saharski pesak) i atmosferskoj koroziji. U sve tri
krorozione sredine je utvrđeno postojanje zaštite od korozije i na delovima mekog čelika koji nisu
prekriveni polianilinom, što je u potpunoj suprotnosti sa ponašanjem klasičnih organskih premaza.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
91
Na osnovu dobijenih rezultata u trećem poglavlju predložen je i razmatran mehanizam periodične
promene katodnih i anodnih zona tokom odigravanja reakcija korozije. U četvrtom poglavlju je
ispitivn uticaj osvetljenosti na koroziju mekog čelika sa prevlakama polianilina, i po prvi put je
ustanovljeno da osvetljenost utiče na ubrzavanje anodne polureakcije korozije. U petom poglavlju
je ispitivana elektrohemijska sinteza prahova polianilina, određen je udeo vodo-rastvornih i
nerastvornih oligomera u reakciji kao i morfologija dobijenih prahova. U šestom poglavlju su
ispitivane osobine zaštite mekog čelika od korozije sa kompozitnim prevlakama na bazi klasičnih
premaza i prahova polianilina različitih oksidacionih stanja dobijenih hemijskim i
elektrohemijskim postupcima. Ustanovljeno je da najbolju zaštitu pruža sistem na bazi polianilina
u formi emeraldin-benzoat so dobijen hemijskim postupkom. Na osnovu UV-vis ispitivanja u
različitim rastvaračima ustanovljena je direktna veza sa sadržajem fenazina i azazina (kao
degradacionih produkata tokom sinteze) u polianilinu sa korozionim ponašanjem. Ispitivanjem
uticaja sadržaja emeraldin-benzoata (1-10 mas.%) u premaznom sredstvu određeno je da optimalni
sadržaj iznosi oko 5 mas.%. Na osnovu toga pripremljen je kompozitni premaz sa komercijalnim
premaznim sredstvom i ustanovljena njegova superiornost u odnosu na premaz koji nije sadržao
dodatak polianilina.
U Zaključku je dat kratak pregled i analiza dobijenih rezultata istraživanja, koji odgovaraju
postavljenim ciljevima disertacije. Na kraju disertacije navedena je Literatura, koja sadrži sve
literaturne navode citirane u radu.
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Savremenost i originalnost
Konstrukcioni materijali na bazi ugljeničnih čelika su za sada najšešće primenjivani usled svoje
relativno niske cene. Na žalost usled svoje korozione nepostojanosti u praktično svim korozionim
sredinama, potrebno je primeniti različite postupke zaštite od korozije. Danas se primenjuju
uglavnom dva postupka zaštite, različitim organskim premaznim sredstvima (barijerna zaštita) i
aktivna katodna zaštita. Najveća mana ovakvih načina zaštite je, pored veoma visoke cene
primene, da do intenzivne korozije dolazi usled manjeg oštećenja osnovnog premaza ili u slučaju
otkaza sistema katodne zaštite. Za razliku od klasičnih premaznih sredstava u novijoj literaturi su
postojale indicije da prevlake na bazi polianilina mogu pružiti i aktivnu zaštitu čelika od korozije i
u slučaju oštećenja prevlake. Na žalost, u dosadašnjim ispitivanjima ima dosta kontradiktornosti i
ne postoji jednoznačnst koja forma polianilina pruža najbolju zaštitu od korozije, kao i dosta
kontradiktornosti oko mogućeg mehanizma zaštite od korozije. Na osnovu ispitivanja model
sistema (tankih filmova polianilina) i definisanih realnih sistema na bazi kompozinih prevlaka sa
polianilinom, predložen je verovatni mehanizam zaštite od korozije i optimalna formulacija
superiornijeg kompozitnog premaznog sredstva sa sposobnošću zaštite osnovnog metala u slučaju
oštećenja prevlake, odnosno u slučaju otkaza sistema katodne zaštite.
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U toku izrade doktorske disertacije kandidat je pregledao dostupnu literaturu povezanu sa
primenom polianilina u zaštiti od korozije mekog čelika. Pregledana je obimna literatura koja se
odnosi na uslove sinteze, ispitivanje korozije i predloženih mehanizama zaštite od korozije, pri
čemu je u radu citirano 124 literaturnih navoda. Pored klasičnih radova i stručnoudžbeničkih
materijala korišćene su i najnoviji naučni radovi iz vodećih naučnih časopisa ispitivane oblasti.
Uvidom i analizom u najnovija saznanja iz oblasti istraživanja doprinela je aktuelnosti i
kvalitetnom pozicioniranju ispitivanja u disertaciji u savremene naučne i stručne trendove.
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
Polianilin je sintetisan sa više metoda koji uključuju elektrohemijsko dobijanje tankih filmova,
elektrohemijsko i hemijsko dobijanje prahova različitih oksidacionih stanja. Karakterizacija
92
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
dobijenih formi polianilina je uključivala više elektrohemijskih metoda i tehnika (galvanostatsku,
potenciostatku, cikličnu voltamperometriju i elektrohemijsku impedansnu spektroskopiju).
Takođe, za karakterizaciju su korišćene metode optičke mikroskopije i apsorpcione UV
spektroskopije. Za ispitivanja korozionog ponašanja su korišćene metode elektrohemijske
impedansne spektroskopije, kao i metoda vlažne komore gde je korozija praćena vizuelno.
Primenjene naučne metode su u saglasnosti sa do sada primenjivanim naučnim metodama u
ispitivanjima korozije metala sa prevlakama polianilina.
3.4. Primenljivost ostvarenih rezultata
Rezultati ostvareni u ovoj doktorskoj disertaciji daju značajan doprinos povećanju nivoa znanja i
praktične primene u razumevanju i unapređenju sistema za zaštitu od korozije konstrukcionih
čeličnih materijala primenom polianilina. Predloženi novi mehanizam zaštite mekog čelika
polianilinom koji predpostavlja periodičnu zamenu anodnih i katodnih zona otvara mogućnost
daljeg unapređenja razumevanju korozionog ponašanja. Rezultati koji su po prvi put ukazali da
osvetljenost ima ulogu u korozionom ponašanju ovakvih sistema mogu doprineti daljem
poboljšavanju zaštite od korozije. Ustanovljeno je da sadržaj nerastvornih oligomernih
degradacionih produkata nastalih tokom sinteze određuju kvalitet korozione zaštite. Određivanjem
za sada optimalne formulacije komozitnog premaznog sredstva stvorene su mogućnosti za
praktičnu primenu (uz dalje unapređenje formulacije) ovakvog premaznog sredstva koje može
pružiti kvalitetniju i jeftiniju zaštitu konstukcionih materijala na bazi ugljeničnih čelika. Takođe,
ukazano je na mogućnost i praktične primene u zaštiti od korozije u smislu manje potrošnje
električne energije i pri otkazivanju sistema katodne zaštite.
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
Kandidat Ali Elkais je tokom izrade doktorske disertacije ispoljio veliku stručnost u pripremi i
realizaciji eksperimenata, korišćenju različitih tehnika karakterizacije materijala i analizi rezultata.
Kandidat poseduje sve kvalitete koji su neophodni za samostalni naučno-istraživački rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
U okviru ove doktorske disertacije ostvaren je značajan doprinos razumevanju mehanizma zaštite
mekog čelika od korozije primenom polianilina. Najznačajniji naučni doprinosi ove disertacije su:
- Utvrđeno je da parcijalne prevlake polianilina pružaju zaštitu nepokrivenim delovima čeliku u tri
različite korozione sredine (elektrolitu, zemljištu i atmosferi).
- Ustanovljeno je da parcijalna prevlaka polianilina može pružiti zaštiti čelika od korozije u slučaju
otkaza sistema katodne zaštite određeni vremenski period.
- Predložen je novi mehanizam zaštite od korozije koji se zasniva na periodičnoj zameni anodnih i
katodnih zona.
- Pokazano je da osvetljenost ima uticaj na koroziju mekog čelika sa prevlakama polianilina.
- Utvrđeno je da kvalitet zaštite određuje sadržaj degradacionih oligomernih produkata u
prahovima polianilina, a da se u tome smislu izdvaja hemijski sintetisana forma emeraldin soli.
4.2. Kritička analiza rezultata istraživanja
Iako je poznato da polianilin može omogućiti aktivnu zaštitu mekog čelika u vodenim rastvorima
elektrolita, veoma je malo ispitivanja bilo posvećeno koroziji u drugim bitnim sredinama,
atmosferskoj i koroziji u zemljištu. Treba istaći da do sada ne postoje ispitivanja moguće uloge
polianilina u katodnoj zaštiti i posebno u slučajevima njenog otkazivanja. Takođe, do sada nije
jednoznačno određen mehanizam aktivne zaštite od korozije, kao ni koji je od različitih
oksidacionih oblika polianilina (leukoemeraldin, emeraldin so ili baza) antikoroziono aktivna
formi, a u literaturi se sreće sa dosta kontraverznosti. Na osnovu ispitivanja korozionog ponašanja
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
93
mekog čelika sa tankim filmovima polianilina u različitim sredinama, predložen je novi
mehanizam zaštite od korozije koji se zasniva na periodičnoj zameni anodnih i katodnih zona u
kojoj učestvuje polianilin i korozioni agens, čime se u značajnoj meri smanjuje rastvaranje čelika.
U literaturi je objavljeno da polianilin poseduje fotoelektrični efekat, ali je u ovoj doktorskoj
disertaciji po prvi put ukazano da osvetljenost može imati uticaja na koroziju mekog čelika sa
prevlakama polianilina. Ispitivanjem različitih metoda sinteze i hemijskog dopovanja i
dedopovanja prahova polianilina ustanovljeno je da hemijski sintetisan prah u formi emeraldin
(benzoat) so pruža superiorniju zaštitu od korozije, što je po prvi put povezano sa sadržajem
degradacionih produkata nastalih tokom sinteze. Pokazano je da optimalan sadržaj polianilina
iznosi oko 5 mas.%. Poređenjem korozione stabilnosti komercijalnog premaznog sredstva sa i bez
dodatka emeraldin (benzoat) soli ustanovljeno je da tokom ispitivanja praktično ne dolazi do
korozije čelika sa prevlakom unapređenog kompozitnog premaznog sredstva.
4.3. Verifikacija naučnih doprinosa
Kandidat Ali R. Elkais je svoje rezultate potvrdio objavljivanjem dva rada u vrhunskom
međunarodnom časopisu i jednim radom u časopisu međunarodnog značaja.
Kategorija M21
1) Elkais A. R, Gvozdenović M.M, Jugović B.Z, Grgur B.N, The influence of the thin
polyaniline-benzoate coatings on corrosion protection of mild steel in different environments,
Progress in Organic Coatings, vol. 76, pp. 670– 676, 2013 (IF = 1.997) (ISSN 0300-9440).
2) Elkais A.R, Gvozdenović M.M, Jugović B.Z, Stevanović J.S, Nikolić N.D, Grgur B.N.,
Electrochemical synthesis and characterization of polyaniline thin film and polyaniline powder,
Progress in Organic Coatings, vol. 71, pp. 32-35, 2011, (IF = 1.997) (ISSN 0300-9440)
Kategorija M23
2) Elkais A.R, Gvozdenović M.M, Jugović B.Z, Trišović T.Lj., Maksimović M.D., Grgur B. N,
Electrochemical synthesis and corrosion behavior of thin polyaniline film on mild steel, copper
and aluminum, Hemijska industrija, vol. 65, no. 1, pp. 15-21, 2011 (IF = 0.205) (ISSN 0367598X).
5. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Kratak osvrt na disertaciju u celini
Na osnovu svega napred iznetog, Komisija smatra da doktorska disertacija Ali R. Elkaisa master
inž. tehnol., pod nazivom: “UTICAJ PREVLAKA POLIANILINA NA KOROZIJU MEKOG
ČELIKA U RAZLIČITIM SREDINAMA”, predstavlja veoma značajan i originalni naučni
doprinos u oblasti Hemije što je potvrđeno objavljivanjem radova u časopisima vodećeg i
međunarodnog značaja. Ispitano je više različitih korozionih sistema za zaštitu mekog čelika
prevlakama polianilina. Na osnovu rezultata istraživanja predložen je novi mehanizam zaštite i
određena optimalna formulacija unapređenog kompozitnog premaznog sredstva sa sposobnošću
aktivne zaštite od korozije koje može imati primenu u praksi. Kandidat je samostalno i
sistematično uradio istraživanja i analizu dobijenih rezultata.
Predlog Komisije Nastavno-naučnom veću
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću TMF-a da prihvati ovaj Izveštaj i da ga zajedno sa
podnetom disertacijom Ali R. Elkaisa master inž. tehnol., pod naslovom: “Uticaj prevlaka
polianilina na koroziju mekog čelika u različitim sredinama“ izloži na uvid javnosti u zakonski
predviđenom roku i uputi na konačno usvajanje Veću naučnih oblasti prirodnih nauka Univerziteta
u Beogradu, te da nakon završetka ove procedure, pozove kandidata na usmenu odbranu
disertacije, pred Komisijom u istom sastavu.
94
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
U Beogradu, 15. 05. 2013 god.
ČLANOVI KOMISIJE
______________________________
Dr Branimir Grgur, red. prof. TMF-a
________________________________
Dr Milica Gvozdenović, docent TMF-a
___________________________________
Dr Branimir Jugović, viši naučni saradnik,
Institut tehničkih nauka - SANU
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
95
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet:
Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata mr. Jelene Lukić,
dipl.inž.tehnologije, pod naslovom „Procesi degradacije papirno-uljne izolacije energetskih
transformatora i rafinacija degradiranih mineralnih izolacionih ulja ekstrakcijom tečnotečno sa N-metil-2-pirolidonom“
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta br. 35/27 od 01.02.2013.,
imenovani smo za članove Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata
mr. Jelene Lukić pod naslovom „Procesi degradacije papirno-uljne izolacije energetskih
transformatora i rafinacija degradiranih mineralnih izolacionih ulja ekstrakcijom tečnotečno sa N-metil-2-pirolidonom“
Posle pregleda dostavljene Disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa Kandidatom,
Komisija je sačinila sledeći
REFERAT
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije
-
-
-
-
-
06.04.2004. – Jelena Lukić je odbranila magistarsku tezu pod naslovom “Rerafinacija
otpadnih mineralnih elektroizolacionih ulja ekstrakcijom sa N-metil-2-pirolidonom“.
10.10.2011. – Kandidat mr Jelena Lukić je prijavila izradu doktorske disertacije pod
naslovom „Procesi degradacije papirno-uljne izolacije energetskih transformatora i
rafinacija degradiranih mineralnih izolacionih ulja ekstrakcijom tečno-tečno sa Nmetil-2-pirolidonom“.
20.10.2011. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu doneta je odluka o imenovanju Komisije za ocenu naučne
zasnovanosti teme doktorske disertacije pod naslovom „Procesi degradacije papirnouljne izolacije energetskih transformatora i rafinacija degradiranih mineralnih
izolacionih ulja ekstrakcijom tečno-tečno sa N-metil-2-pirolidonom“ (broj odluke
35/318 od 27.10.2011. godine).
15.12.2011. - Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu usvojen je izveštaj Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme
doktorske disertacije pod naslovom „Procesi degradacije papirno-uljne izolacije
energetskih transformatora i rafinacija degradiranih mineralnih izolacionih ulja
ekstrakcijom tečno-tečno sa N-metil-2-pirolidonom“ mr. Jelene Lukić (broj odluke
35/391 od 20.12.2011. godine). Za mentora je određen dr. Aleksandar Orlović vanredni
profesor TMF-a.
26.12.2011. - Na sednici Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu
data je saglasnost na predlog teme doktorske disertacije mr. Jelene Lukić pod naslovom
„Procesi degradacije papirno-uljne izolacije energetskih transformatora i rafinacija
degradiranih mineralnih izolacionih ulja ekstrakcijom tečno-tečno sa N-metil-2pirolidonom“ (broj odluke 06-8780/10-11 od 09.01.2012. godine).
16.01.2013. godine izvršena je promena mentora. Za mentora je određen dr Dušan
Antonović.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
96
-
31.11.2013. - Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu doneta je odluka o imenovanju Komisije za ocenu i odbranu
doktorske disertacije kandidata mr. Jelene Lukić pod naslovom „Procesi degradacije
papirno-uljne izolacije energetskih transformatora i rafinacija degradiranih
mineralnih izolacionih ulja ekstrakcijom tečno-tečno sa N-metil-2-pirolidonom“
(broj odluke 35/27 od 01.02.2013. godine).
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja u okviru ove disertacije pripadaju oblasti Hemija i Hemijska Tehnologija za koju je
matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Mentor, dr. Dušan Antonović,
redovni profesor TMF-a, je do sada objavio više od 30 radova iz ove oblasti, bio je mentor i član
komisije u 9 doktorskih disertacija.
1.3. Biografski podaci o kandidatu
Jelena M. Lukić rođena je 28.04.1970 godine u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje
završila je u Beogradu. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerzieta u
Beogradu, sa srednjom ocenom 8.51. Diplomski rad pod naslovom "Sulfatovanje jestivih ulja"
odbranila je na Katedri za organsku hemijsku tehnologiju sa ocenom 10. Od 1996. godine
zaposlena je u Institutu Nikola Tesla na poslovima ispitivanja transformatorksih ulja i papirne
izolacije. Aprila 2004. godine odbranila je sa ocenom 10 magistarsku tezu pod naslovom
“Rerafinacija otpadnih mineralnih elektroizolacionih ulja ekstrakcijom sa N-metil-2-pirolidonom“
na Katedri za organsku hemijsku tehnologiju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu. Dobitnik je nagrade Privredne komore grada Beograda za magistarsku tezu za školsku
2003/2004. godinu.
U Institutu Nikola Tesla bavi se ispitivanjima papirno-uljne izolacije i dijagnostikom stanja
energetskih i mernih transformatora, posebno u domenu kompleksne dijagnostike velikih
energetskih transformatora u proizvodnji i prenosu električne energije. Bavi se fenomenima
degradacije mineralnih izolacionih ulja, posebno fenomenima degradacije orgasnkih disulfida.
Takođe radi na razvoju novih metoda detekcije antioksidanata za biljna izolaciona ulja, postupaka
re-rafinacije otpadnih mineralnih izolacionih ulja, postupaka re-rafinacije ulja koja sadrže
korozivni sumpor i na razvoju postupaka dekontaminacije mineralnih ulja kontaminiranih sa
polihlorovanim bifenilima. Mr Jelena Lukić je predsednik nacionalnog komiteta IEC TC 10: Fluidi
u elektrotheničkoh primeni i delegat nacionalnog komiteta Srbije u Međunarodnoj
Elektrotehničkoj Komisiji (IEC TC 10). Aktivno učestvuje u radu Internacionalne Elektrotehničke
komisija za izolaciona ulja, IEC TC 10 i u međunarodnom udruženju velikih električnih mreža
(CIGRE) u komtetima CIGRE A2 (transformatori) i D1 (materijali i savremene tehnologije).
2. OPIS DISERTACIJE
2.1. Sadržaj disertacije
Doktorska disertacija kandidata mr. Jelene M. Lukić, dipl.inž.tehnologije sadrži 5 poglavlja: Uvod,
Eksperimentalni deo, Rezultati i Diskusija, Zaključak i Literatura. Na početku je dat kratak sadržaj
na srpskom i engleskom jeziku, a na kraju prilog – skraćenice i oznake. Doktorska disertacija
sadrži 142 strane i 120 literaturnih navoda.
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
U uvodu je opisana funkcija mineralnih izolacionih ulja u električnoj opremi i dat je opis
postupaka za njihovo dobijanje. Prikazan je mehanizam oksidativne degradacije ulja. Opisani su
fenomeni degradacije jedinjenja sumpora i formiranja sulfida metala u izolacionom sistemu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
97
transformatora. Dat je kratak osvrt na stanje tehnike u ovoj oblasti sa akcentom na opis fenomena
dielektrčnog proboja i havarija transformatora usled izdvajanja elektro-provodnih sulfida metala u
papirnoj izolaciji transformatora. Dalje su opisani postojeći postupci i metode koji se primenjuju
za rešavanje problema eksploatacije mineralnih izolacionih ulja koja sadrže korozivna jedinjenja
sumpora, posebno dibenzil disulfid i to: dodatak metal pasivatora u transformator u cilju
prekrivanja – pasiviranja površina bakra i sprečavanja izdvajanja sulfida metala i procesi
primenjeni za uklanjanje korozivnog sumpora iz ulja.
Eksperimentalni deo obuhvata opis metoda za ispitivanje pojedinih fizičkih, hemijskih i električnih
metoda i instrumentalnih tehnika: gasne i tečne hromatografije, infracrvene spektrofotometrije,
atomske absorocione spektrofotometrije, elektron disperzivne difrkacije H zraka. Pored primene
standardnih metoda izvedeno je više eksperimenata izvedenih sa ciljem da se istraži uticaj
parametara degradacije dibenzil disulfida, kiseonika i temperature, absorpcija metal pasivatora u
papiru i efikasnost metal pasivatora u inhibiciji stvaranja bakar (I) sulfida. Eksperimenti su bili
izvedeni kao modifikacije standardnih ispitnih metoda, IEC 62535 i IEC 61125.
Poslednji deo eksperimentalnog dela predstavlja opis postupka ekstrakcije jedinjenja sumpora iz
ulja N-metil-2-pirolidonom primenjen u rafinaciji više različitih mineralnih izolacionih ulja, novih
i korišćenih sa različitim koncentracijama dibenzil disulfida i polarnih produkata starenja ulja.
Opisani eksperimenti izvedeni u cilju ispitivanja:

uticaja oksidacije ulja i sadržaja kiseonika u ulju na povećano izdvajanje bakar (I) sulfida
u papiru

uticaja aditiva, posebno di-tercijarnog-butil para krezola na povećano izdvajanje bakar (I)
sulfida u papiru

određivanja mehanizma degradacije dibenzil disulfida zavisno do temperature i
koncentracije kiseonika

određivanje zaštitne funkcije metal pasivatora u pokrivanju površine bakra

određivanje absorpcije metal pasivatora u papiru

ispitivanje efikasnosti primenjenog postupka ekstrakciju dibnezil disulfida N-metil-2pirolidonom
U poglavu, Rezultati i Diskusija analiza eksperimentalnih rezultata je podeljena u dva dela. Prvi
deo se odnosio na proučavanje i analizu parametara i mehanizma degradacije dibenzil disulfida.
Postuliran je mehanizam degradacije dibenzil disulfida u funkciji temperature i koncentracije
kisoenika ulju. Posebno je analiziran uticaj kiseonika, procesa oksidacije i fenolnih antioksidanata
na povećanje koncentracije uljno-rastvornih jedinjenja bakra, koncentracije bakra u papiru i
povećanog izdvajanja bakar (I) sulfida u papiru.
Drugi deo istraživanja odnosio se na analizu i diskusiju rezultata u oblasti tehnika mitigacije, koje
se mogu koristiti za rešavanje problema korišćenja mineralnih izolacionih ulja sa korozivnim
jedinjenjima sumpora. Efikasnost metal pasivatora u zaštiti bakra ispitana je kroz standardne i
modifikovane testove koji su obihvatali ispitivanje zaštitne finkcije metal pasivatora. Absorpcija
metal pasivatora u papiru i zaštitna funkcija absorbovanog metal pasivatora protiv taloženja bakar
(I) sulfida u papiru takođe je ispitana. Analiziran je i sporedni efekat absorpcije metal pasivatora u
papiru na pomeranje ravnotežne raspodele koncentracija produkata degradcije papira, derivata
furana između ulja i papira.
98
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
U poslednjem delu poglavlja, Rezultati i Diskusija prikazani su rezulatati rafinacije ulja N-metil-2pirolidonom u ekstrakciji dibenzil disulfida iz ulja sa različitim sadržajem dibenzil disulfida i
produkata starenja ulja. Analizirana je efiksanost primenjenog postupka i uticaj primenjenog
procesa na kvalitet rafinisanih ulja, izolacione osobine i oksidacionu stabilnost.
Na kraju, u poglavlju Zaključak dati su koncizni zaključci, na osnovu postignutih rezzultata, pri
čemu se dobija uvid u orginalan naučni doprinos, koji odgovara postavljenim ciljevima disertacije.
U poglavlju 5 dat je spisak literature.
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Savremenost i originalnost
Aktuelna istraživanja u oblasti procesa degradacije papirno-uljnih izolacionih sistema u
elektrotehničkoj primeni, prevashodno u transformatorima, obuhvataju procese degradacije i
transformacije jedinjenja sumpora u mineralnim izolacionim uljima i stvaranje elektro-provodnih
depozita sulfida metala na papirnoj izolaciji. Ovi depoziti utiču na sniženje izolacionih osobina i
mogući su uzročnici električnog proboja u papirom izolovanim namotajima i havarije
transformatora. Ova disertacija se bavi aktuelnom problematikom pojave sulfida metala u papirnouljnoj izolaciji transformatora usled eksploatacije mineralnih izolacionih ulja koja sadrže reaktivna
jedinjenja sumpora. Prvi domen je istraživanje mehanizma degradacije reaktivnih sumpornih
jedinjenja. U međunarodnim naučnim i stručnim krugovima, kroz referentnu literaturu predloženi
su različiti mehanizmi degradacije disulfida, ali bez sveobuhvatnog sagledavanja uticaja prisustva
kiseonika i radne temperature. U rezultatima predmetne disertacije postuliran je mehanizam
degradacije dibenzil disulfida u funkciji temperature i kiseonika. Pronađeno je da na temperaturma
od 150ºS povećana koncentracija kiseonika dovodi do povećanog taloženja bakar (I) sulfida u
papiru. Takođe, priustsvo antioksidanata utiče na povećano izdvajanje bakar (I) sulfida u papiru.
Ovi zaključci su važni za procenu rizika eksploatacije u različitim konstrukcijama transformatora
(konstrukcija sa vazdušnim disanjem i bez vazdušnog disanja). Poznavanje mehanizma
degradacije disulfida unapređuje razumevanje problematike i procenu rizika u eksploataciji
transformatora sa uljima koja sadrže korozivni sumpor.
Drugi domen istraživanja, koji je veoma aktuelan u međunarodnoj naučnoj i stručnoj javnosti, je u
oblasti tehnika mitigacije, tj. primene postupaka za rešavanje problema eksploatacje ulja koja
sadrže korozivni sumpor. Značaj primene efikasnih tehnika za rešavanje problema eksploatacije
ulja sa korozivnim sumporom je od vitalnog zančaja za funkcionisanje elektroenergetskih sistema.
U najvećoj meri primenjuju se dve tehnike: dodatak metal pasivatora i primena postupaka obrade
ulja u cilju uklanjanja reaktivnih jedinjenja sumpora iz ulja. U predmentnoj disertaciji istražen je
fenomen absorpcije metal pasivatora u papiru i uticaj absorbovanog metal pasivatora na efikasnost
u zaštiti od taloženja bakar (I) sulfida u papiru. Postupak ekstrakcije N-metil-2-pirolidonom
primenjen za uklanjanje korozivnih jedinjenja sumpora iz ulja se pokazao kao viosko efikasan u
obradi novih, malo korišćenih i pogonski degradiranih mineralnih izolacionih ulja.
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U disertaciji je korišćeno 120 literaturnih navoda, koji su navedeni u poglavlju 5. Navedeni naučni
radovi, u oblasti od značaja kako u uvodnom delu prilikom opisa oblasti istraživanja, tako i u užoj
naučnoj oblasti koja je od suštinskog značaja za predmetnu disteraciju, poslužili su kao dobra
osnova za istraživački rad i sagledavanje stanja u oblasti istraživanja.
Na osnovu metoda ispitivanja koje su prikazane u navedenim radovima i analize postignutih
rezultata, definisane su polazne pretpostavke za istraživanja u okviru ove disertacije. Iz
obrazloženja predložene teme i objavljenih radova proisteklih iz ove doktorske disertacije, kao i iz
referentne literature koja je korišćena u istraživanju, uočava se adekvatno poznavanje predmetne
oblasti istraživanja i aktuelnog stanja u ovoj oblasti u svetu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
99
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
U okviru istraživanja obuhvaćenih ovom disertacijom primenjene su eksperimentalne tehnike
simulacije radnih parametara transformatora i modela papirno-uljne izolacije. Kao osnova za
razvoj ovih tehnika i njihovu korišćena su iskustva iz postojećih eksperimentalnih metoda
definisanih odgovarajućim tehničkim standardima, kao što su modifikovani testovi oksidacione
stabilnosti sa bakarnom spiralom i papirom izolovanim provodnicima. Broj i struktura
eksperimenata je planirana sa ciljem da se ispita uticaj svih relevatnih parametara koji mogu uticati
na formiranje depozita na papirno-uljnoj izolaciji. Uporednom i komparativnom analizom rezultata
izvedeni su zaključci o uticaju pojedinačnih parametara na kompleksan fenomen nastanka i
izdvajanja bakar (I) sulfida u papirnoj izolaciji energetskih transformatora.
U cilju mitigacije problema degradacije papirno-uljne izolacije transformatora ispitivana je
tehnologija selektivne ekstrakcije tečno-tečno za uklanjanje prekursora bakar (I) sulfida iz
izolacionog ulja. Pažljivo planiranim eksperimentima definisani su optimalni uslovi i parametri
ovog procesa koji omogućavaju veoma selektivno i praktično potpuno uklanjanje prekursora iz
izolacionog sistema transformatora. Rezultati su dokazani odgovarajućim analitičkim metodama i
ispitivanjem degradacije paprino-uljne izolacije korišćenjem ulja obrađenih N-metil-2pirolidonom.
Svi rezultati u okviru ove disertacije su dokazani odgovarajućim eksperimentima, kao i analitičkim
instrumentalnim merenjima. U okviru ovih istražiovanja korišćene su sledeće analitičke
instrumentalne metode i standardne test metode:












gasna hromatografija sa zahvatom elektrona u određivanju koncentracije dibenzil
disulfida
potenciometrijska titracija sa srebro nitratom primenjena za određivanje ukupnog sadržaja
disulfida, merkaptana i elementarnog sumpora
atomska apsorpciona spektrofotometrija plamenom tehnikom primenjena u određivanju
koncnetracije bakra u papiru
infracrvena spektrofotometrija u određivanju koncentracije antioksidanata fenolnog tipa i
sadržaja aromatskih ugljovodonika
elektron disperzivna difrakcija H zraka i skenirajuća elektronska mikroskopija u analizi
elemenata na površini papira i detekcija bakar (I) sulfida
tečna hromatogardfija visokih performansi u određivanju koncentracije metal pasivatora u
ulju i koncentracije derivata furana u ulju
određivanje stepena polimerizacije papira viskozimetrijskom tehnikom, rastvaranjem
izolacionog papira u kuprietilen diaminu
određivanje sadržaja relativivnih koncentracija metal pasivatora absorbovanog u papiru
primenom sopstvene razvijene tehnike trostepene ekstrakcije metal pasivatora iz papira i
analizom sakupljenih ekstrakata metodom tečne hromatografije
test na korozivni sumpor IEC 62535 i modifikacije testa po temperaturi, vremenu i
sadržaju kiseonika tokom testa
test oskidacione stabilnosti ulja, IEC 61125 za veštačko starenje, tj. oksidativni predtretman ulja sa korozivnim sumporom u cilju određivanja povećanja afiniteta ka
izdvajanju bakar (I) sulfida i za određivanje oksidacione stabilnosti i kvaliteta rafinisanih
ulja
ispitivanja fizičkih, hemijskih i električnih karakteristika ulja
ekstrakcija ulja N-metil-2-pirolidonom sa vodom kao ko-solventom primenom
trostepenog šaržnog postupka na optimalnim temperaturama ekstrakcije i sa optimalnim
sadržajem mešavine rastavarača u odnosu na ulje.
100
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
3.4. Primenljivost ostvarenih rezultata
U okviru ove disertacije istraženi su fenomeni degradacije disulfida u mineralnim izolacionim
uljima i postuliran je mehanizam degradacije dibenzil disulfida. Istražen je uticaj kiseonika i
sadržaj antioksdanata u ulju na izdvajanje bakar (I) sulfida u papiru. Ustanovljeno je da porast
koncentracije kiseonika modifikuje mehanizam degradacije dibenzil disulfida na različitim
temperaturama, 120ºS i 150ºS. Ovi rezultati su primenljivi za bolje razumevanje uticaja
temperature i kiseonika kao ključnih parametara formiranja sulfida metala i time bolju procenu
rizika eksploatacije transformatora sa korozivnim uljem. U oblasti tehnika mitigacije ekfikasnost
metal pasivatora absorbovanog u papiru je istražena i potvrđena, što omogućava primenu date
tehnike sa jasnim sagledavanjem njenih dometa u pogledu zaštite od taloženja bakar (I) sulfida u
papirom izolovanim namotajima transformatora. Ekstrakcija reaktivnih sumpornih jedinjenja Nmetil-2-pirolidonom je visoko efikasan postupak u uklanjanju dibenzil disulfida iz ulja, primenljiv
za obradu kako novih i malo degradiranih, tako i visoko degradiranih ulja. Rafinisana ulja su
nekorozivna sa poboljšanim izolacionim osobinama, što postupak ekstrakcije određuje kao visoko
efikasan sa mogućom širokom primenom za obradu mineralnih izolacionih ulja radi uklanjanja
reaktivnih sumpornih jedinjenja i polarnih produkata starenja. Verifikacija rezultata disertacije
potvrđena je objavljivanjem radova u međunarodnim časopisisma.
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
U svom dosadašnjem radu Jelena M. Lukić, dipl.inž. tehnologije pokazala je samostalnost u
pretraživanju literature, organizaciji i realizaciji eksperimenata, kao i obradi rezultata i tumačenju
eksperimentalnih rezultata. Pored navedenog, poznavanje engleskog jezika i korišćenje potrebnih
računarskih programa u svakodnevnom radu, kvalifikuje kandidata za samostalni naučni rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Kandidat svojim rezultatima doprinosi nauci u oblasti hemije degradacionih procesa papirno-uljne
izolacije, posebno mehanizma degradacije disulfida u mineralnim izolacionim uljima. Pokazano je
da kiseonik modifikuje mehanizam degradacije dibenzil disulfida. Na temperaturi od 120ºS,
povišen sadržaj kiseonika dovodi do degradacije dibenzil disulfida oksigenovanom rutom, uz
smanjeno stvaranje bakar (I) sulfida, dok na tempertauri od 150ºS i naviše, povećana
koncentracija kiseonika promoviše stvaranje provodnih sulfida metala u papirnoj izolaciji. Takođe
je ustanovljeno da fenolni antioksidanti promovišu taloženje bakar (I) sulfida u papiru, kada u ulju
postoje reaktivni disulfidi, tj. dibenzil disulfid. Metal pasivator se absorbuje u papiru i ima zaštitnu
funkciju u sprečavanju taloženja bakar (I) sulfida, tako što utiče na razgradnju intermedijernih
nukleofila u papiru. Postupak ekstrakcije reaktivnih jedinjenja sumpora iz ulja N-metil-2pirolidonom sa dodatkom vode u količini od 1% pokazao se visoko efikasnim za uklanjanje
dibenzil disulfida iz mineralnih izolacionih ulja različitog stepena degradacije. Rerafinisna ulja su
nakon obrade N-metil-2-pirolidonom imala visoku oksidacionu stabilnost, što omogućava njihovu
ponovnu dugotrajnu upotrebu u električnoj opremi.
4.2. Kritička analiza rezultata istraživanja
Na osnovu definisanih ciljeva istraživanja naučni doprinosi navedeni u tački 4.1 predstavljaju
unapređenje naučnih znanja u poređenju sa postojećim stanjem i referentnom literaturom i to u
sledećem:
 postuliran mehanizam degradacije dubenzil disulfida uzima u obzir ključne parametre,
kiseonik i temperaturu, i definiše uticaj kiseonika na promenu mehanizma degradacije
dibenzil disulfida.
 definisan je uticaj fenolnih antioksidanata i kiseonika na izdvajanje bakar (I) sulfida u
papiru
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
101

ustanovljeno je da dolazi do absorpcije metal pasivatora u papiru primenom sopstvene
metode ispitivanja
 ustanovljeno je da metal pasivator absorbovan u papiru ima zaštitnu ulogu u sprečavanju
taloženja bakar (I) sulfida u papiru
 ekstrakcija dibenzil disulfida N-metil-2-pirolidonom je visoko efikasan postupak za
rafinaciju. tj. uklanjanje reaktivnih disulfida iz ulja, kao i za rafinaciju ulja različitog
stepena degradacije.
4.3. Verifikacija naučnih doprinosa
Iz disertacije proistekli su sledeći radovi: dva rada u vrhunskim međunarodnim časopisima
(M21), jedan rad sa međunarodnog skupa po pozivu, štampano u celini (M31), pet radova sa
međunarodnih skupova štampanih u celini (M33) i jedan rad sa nacionalnog skupa štampano u
celini (M63).
Kategorija M21 - Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
1. Jelena Lukića, Srđan Milosavljević a, Aleksandar Orlovićb, Degradation of Insulating
Systems of Power Transformers by Copper Sulfide Deposition: Influence of Oil
Oxidation and Presence of Metal Passivators, Ind.Eng.Chem.Res. 2010, 49, 9600-9608.
(IF = 2.237 (2011) i ISSN 0888-5885)
2. J.Lukic, D.Nikolic, V.Mandic, S.Glisic, D.Antonovic, A.Orlovic, Removal of Sulfur
Compounds from Mineral Insulating Oils by Extractive Refining with N-Methyl-2pyrrolidone, Ind.Eng.Chem.Res., 2012, 51, 4472-4477. (IF = 2.237 (2011) i ISSN 08885885)
KategorijaM31 – Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini
1. J.Lukić, Oxidation Phenomena and Role of Oil Inhibitors“, My Transfo do Brasil, Rio de
Janeiro, 20-24 September 2009.
Kategorija M33 – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
1. J.Lukic, V.Radin, M.Bokorov, A.Orlović, Selective Liquid-liquid extraction in corrosive
oils re-refining, 42 Paris CIGRE Session, SC A2-216, 24-28 August 2008.
2. R.Maina, V.Tumiatti, M.C.Bruzzoniti, R.M.De Carlo, J.Lukić, D.Naumović-Vuković,
Copper Dissolution and Deposition Tendency of Insulating Mineral Oils Related to
Dielectric Properties of Liquid and Solid Insulation, 16th International Conference on
Dielectric Liquids, Trondheim, June 26-30, 2011.
3. J.Lukić, Đ.Jovanović, S.Milosavljević, Z.Radaković, Z.Božović, S.Spremić, „PostMortem Analysis and In Service Diagnostics of Three Different Case Studies of
Transformers with Extreme Hydrogen Gassing“, CIGRE A2&D1 Colloquium, PS1-P-12,
Kyoto 2011.
4. J.Lukić, D.Nikolić, V.Mandić, K.Drakić, S.Milosavljević, A.Orlović, Copper Sulphide
Deposition in the Paper: Influence of Oxygen, Inhibitors and Paper Absorbed Metal
Passivator, Invited Presentation D-2, EuroDoble, Manchester, October 15-17, 2012.
5. J.Lukić, D.Nikolic, V.Mandic, S.Milosavljevic, A.Orlovic, Phenomena of Copper
Sulphide Deposition in the Paper: Influential Factors, Prescursors and Metal Passivators,
Tech Con Asia Pacific, Paper 06, April 2012.
Kategorija M63 – Saopštenje sa nacionalnog skupa štampano u celini
1. J.Lukić, S.Teslić,
S.Milosavljević Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Srbija,
V.Kaluđerović Kombinat Aluminijuma Podgorica, Crna Gora, Korozivni sumpor u
transformatorskom ulju – rizici u eksploataciji i načini rešavanja problema, A2-12,
29.savetovanje CIGRE SRBIJA 2009, 30.05. -06.06.2009.
102
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
5. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu svega napred izloženog, Komisija smatra da doktorska disertacija mr. Jelene Lukić,
pod nazivom „Procesi degradacije papirno-uljne izolacije energetskih transformatora i
rafinacija degradiranih mineralnih izolacionih ulja ekstrakcijom tečno-tečno sa N-metil-2pirolidonom“ predstavlja originalni naučni doprinos u oblasti Hemije i hemijske tehnologije, što
je potvrđeno, između ostalog i objavljivanjem radova u relevantnim časopisima međunarodnog
značaja, kao i prezentovanjem rezultata istraživanja na konferencijama. U okviru rezultata
proisteklih iz ove disertacije postuliran je mehanizam degradacije dibenzil disulfida, definisan je
uticaj fenolnih antioksidanata i kiseonika na izdvajanje bakar (I) sulfida u papiru, ustanovljeno je i
dokazano da dolazi do absorpcije metal pasivatora u papiru, ustanovljeno je da metal pasivator
absorbovan u papiru ima zaštitnu ulogu u sprečavanju taloženja bakar (I) sulfida u papiru.
Ekstrakcija dibenzil disulfida N-metil-2-pirolidonom je visoko efikasan postupak za rafinaciju. tj.
uklanjanje reaktivnih disulfida iz ulja, kao i za rafinaciju ulja različitog stepena degradacije.
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu da se doktorska disertacija pod nazivom „Procesi degradacije papirno-uljne izolacije
energetskih transformatora i rafinacija degradiranih mineralnih izolacionih ulja
ekstrakcijom tečno-tečno sa N-metil-2-pirolidonom“ kandidata mr. Jelene Lukić, prihvati,
izloži na uvid javnosti i uputi na konačno usvajanje Veću naučnih oblasti tehničkih nauka
Univerziteta u Beogradu.
ČLANOVI KOMISIJE
Prof. dr .Dušan Antonović, redovni profesor,
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Sava Veličković, docent,
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Zoran Radaković, redovni profesor,
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
103
NASTAVNO NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
održanoj 28.03.2013. godine, imenovani smo za članove komisije za podnošenje izveštaja o
ispunjenosti uslova za sticanje naučno-istraživačkog zvanja ISTRAŽIVAČ-SARADNIK kandidata
Sonje Smiljanić, dipl. inž. tehnologije.
Sonja Smiljanić, dipl. inž. tehnologije, je od 02. 08. 2010. godine angažovana na Katedri
za neorgansku hemijsku tehnologiju po programu koji finansira Ministarstvo nauke.
Posle pregleda i analize dostavljenog materijala i uvid u rad Sonje Smiljanić, podnosimo
sledeći
IZVEŠTAJ
Biografski podaci
Sonja Smiljanić (rođ. Ždrale) rođena je 01.04.1982. god. u Sarajevu. U Beogradu je završila
osnovnu i srednju školu. Školske 2001/2002. godine je upisala Tehnološko-metalurški fakultet u
Beogradu. Diplomirala je na ovom fakultetu na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju 2009.
godine, sa prosečnom ocenom 8.12. Tema diplomskog rada bila je ''Sorpcija hromata iz vodenih
rastvora na organo-modifikovanim sepiolitima''.
Školske 2010/11. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko- metalurškom
fakultetu u Beogradu na smeru Hemijsko inženjerstvo, pod mentorstvom dr Snežane Grujić, van.
prof. TMF. Školske 2012/13. upisala je treću godinu doktorskih studija.
Tokom 2011. i 2012. godine je u okviru FP7 projekta Nanotech FTM boravila je na
Institutu za fiziku i hemiju materijala (Institut de Physique et Chimie des Materiaux de
Strasbourg), Strasbur, Francuska.
Govori, čita i piše engleski jezik, služi se francuskim jezikom.
Naučno istraživački rad
Sonja Smiljanić je zaposlena na Tehnološko-metalurškom fakultetu u okviru projekta
osnovnih istraživanja iz hemije “Fenomeni i procesi sinteze novih staklastih i nanostrukturnih
staklo-keramičkih materijala” (broj ОI 172004) i tehnološkog razvoja “Razvoj stakla sa
kontrolisanim otpuštanjem jona za primenu u poljoprivredi i medicini” (broj TR 34001).
Spisak naučnih radova kandidata
1. Rad u međunarodnom časopisu- M21
1. M. B. Tošić, J. D. Nikolić, S. R. Grujić, V. D. Živanović, S. N. Zildžović, S. D.
Matijašević, S. V. Ždrale “Dissolution Behavior of Polyposphate glass Into an Aqueus
Solution under Leaching Conditions”, J. Non. Cryst. Solids. 362, (2013), 185-194.
2. Rad u časopisu nacionalnog značaja -M51 :
1. A. Vujošević, N. Lakić, M. Tošić, J. Nikolić, V. Živanović, S. Matijašević, S. Zildžović,
S. Grujić, S. Ždrale, “ The application of glass with controlled release of nutrients in
the production of french marigold”, Ratar, Povrtar., 49 (2012) 12-16.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
104
3. Rad u naučnom časopisu-M53:
1. J. D. Nikolić, M. B. Tošić, S. R. Grujić, V. D. Živanović, S. D. Matijašević, S. V. Ždrale,
“Mere i metode za smanjenje emisije oksida azota iz peći za topljenje stakala”, Tehnika,
62 (2011) 393-398,
2.
J. D. Nikolić., M. B. Tošić., S. R. Grujić, V. D. Živanović, S. D. Matijašević, V. D.
Živanović, S. V. Ždrale, Sekundarni postupci smanjenja emisije oksida azota u procesu
topljenja stakla , Tehnika, 63, 4 (2012) 53-556
4. Saopštenja sa međunarodnog skupa štampanog u celini –M33
1.
S. Grujić, M. Tošić, V. Živanović, J. Nikolić, S. Matijašević, S. Ždrale, Devitrification and
structural characteristics of potassiumtitanium germanate glasses, 42st International
October Conference on Mining and Metallurgy-IOCMM 2010, 2010, Kladovo, Serbia
Proceedings, 150-153, ISBN 978-86-80987-79-8.
2.
J. D. Nikolić, S. R. Grujić, M. B. Tošić, V. D. Živanović, S. D. Matijašević, D. B.
Živanović, S. V. Ždrale, Secundary measures for reduction of NOx emission in glass
melting process, 6th Symposium ²Recycling technologies and sustainable development² -VI
SRTOR, 2011, Soko Banja, Srbija, 372-376, ISBN 978–86–80987–86–6.
3.
S. R. Grujić, S. D. Matijašević, M. B. Tošić, J. N. Stojanović, V. D. Živanović, J. D.
Nikolić, M. S. Đošić, S. Ždrale, The temperature rang of nucleation of potsssium
germanate glass studied by DTA, 43st International October Conference on Mining and
Metallurgy-IOCMM 2011, Kladovo, Serbia, 477-480, ISBN 978-86-80987-87-3.
4.
S. D. Matijašević, M. B. Tošić., S. R.Grujić., J. N. Stojanović, V. D. Živanović, J. D.
Nikolić, M. S. Đošić., S. V. Ždrale., Crystallization of germanium phosphate glass, 43st
International October Conference on Mining and Metallurgy-IOCMM 2011, Kladovo,
Serbia, 198-201, ISBN 978-86-80987-87-3.
5.
J. D. Nikolić, M. B. Tošić., V. D. Živanović, S. R. Grujić, S. D .Matijašević, S. N.
Zildžović, S. V. Ždrale, A. M. Vujošević, Eco-materials based on invert polyphosphate
glasses, XV International Eco-Coferance, 2011, Serbia. 307-313, ISBN 978-86-83177-44-8.
6.
J. D. Nikolić, M. B. Tošić., V. D. Živanović, S. R. Grujić, S. D. Matijašević, S. N.
Zildžović, S. V. Ždrale, A. M. Vujošević, Envronmental technologies based on
polyphosphates glasses, 19th International Scientific and Professional Meeting
ECOLOGICAL TRUTH-Eco-Ist`11, 2011, Serbia. 98-102, ISBN 978-86-80987-84-2.
7.
V. D. Živanović, M. B. Tošić, S. R. Grujić, J. D. Nikolić, S. D. Matijašević, S. N. Zildžović,
S. V. Ždrale, Application of waste glass and Mg-slag for production of glass matrix
composite, 20th International Scientific and Professional MeetingECOLOGICAL TRUTHEco-Ist`12, 2012, Serbia, Proceedings, 141-146, ISBN 978-86-80987-98-9.
8.
S. V. Ždrale, S. R. Grujić, M. B. Tošić, V. D. Živanović, А. Z. Bjelajac, S. D. Matijašević, J.
D. Nikolić, Crystallization and sintering phenomena of glasses in the
system La2O3-SrO-B2O3, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Physical Chemistry- PHYSICAL CHEMISTRY 2012, 2012, Serbia, Proceedings, Vol. II, 477479, ISBN 978-86-82475-17-0
9. S. V. Zdrale, S. R. Grujic, M. B. Tosic, V. D. Zivanovic, A. Z. Bjelajac, S. D. Matijasevic, J.
D. Nikolic, "Crystallization and sintering phenomena of glasses in the system La2O3-SrOB2O3", 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry 2012, 24-28. september 2012, pp. 477-479
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
105
5. Saopštenja štampana u izvodu- M34:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V. D. Živanović, M. B. Tošić, S. R. Grujić, S. D. Matijašević, J. D. Nikolić, S. N.
Zildžović, S. V. Ždrale, Slow release phosphate glasses as nutrients for oil degrading
bacteria in the contaminated soils, 4thInternationalConfideration of Soil Science
Societies (ECSSS) and EUROSOIL 2012, 2012, Italy, Proceedings, 477-480.
V. D. Živanović, M. B. Tošić, S. R. Grujić, J. D. Nikolić, S. D. Matijašević, S. V.
Ždrale, Glass matrix composite prepared from industrilal waste materials, Modern
Technologies, Quality and Innovation-ModTech 2012, 2012, Romania, Proceedings,
477-480.
S. D. Matijašević, M. B. Tošić, S. R. Grujić, V. D. Živanović, J. Stojanović, J. D.
Nikolić, S. N. Zilđžović, S. V. Ždrale, Nanocrystallization of ion conducting glassceramics in the system Li2O-Al2O3-GeO2-P2O5, 14th Materials Research Society
Conference -YUCOMAT 2012,, Montenegro,The Book of Abstracts, 53.
J. D. Nikolić, V. D. Živanović, M. B. Tošić, S. R. Grujić, J. N. Stojanović, S. D.
Matijašević, S. N. Zildžović, S. V. Ždrale, Dendritic growth of nonlinear optical
LiNbO3 crystals in litium niobate silicate glass matrix, Advanced Ceramics and
Applications I- 1SCSC, Belgrade, 2012, Serbia, The Book of Abstracts, s2.5,12.
M. B. Tošić, S. D. Matijašević, S. R. Grujić, V. D. Živanović, J. N. Stojanović, J. D.
Nikolić, S. V. Ždrale, The crystallization of glass powders from the system Li2OAl2O3-GeO2-P2O5, 50th Meeting of the Serbian Chemical Society, 2012, Belgrade,
Serbia, Book ofAbstracts, 55, ISBN 978-86-7132-048-1.
S. V. Ždrale, S. R. Grujić, M. B. Tošić, V. D. Živanović, A. Z. Bjelajac, S. D.
Matijašević, J. D. Nikolić, S. N. Zildžović, Sintering of glasses in the ternery system
La2O3-SrO-B2O3, 50th Meeting of the Serbian Chemical Society, June 14-15, 2012,
Belgrade, Serbia, Book ofAbstracts, 58, ISBN 978-86-7132-048-1.
Zaključak
Na osnovu uvida u rad i rezultate koje je ostvarila u toku dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada, članovi komisije smatraju da Sonja Smiljanić, dipl. inž. tehnologije ispunjava
sve uslove za izbor u zvanje ISTRAŽIVAČ-SARADNIK i predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta da se Sonja Smiljanić, dipl. inž. tehnologije, izabere u
predloženo zvanje i pruži mogućnost da efikasno nastavi svoj istraživački rad.
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Snežana Grujić, van. prof. TMF
2. Dr. Jelena Miladinović, van. prof. TMF
3 . Dr. Rada Petrović, red. prof. TMF
106
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
107
NASTAVNO NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog
Beogradu, održanoj 28. 3. 2013. godine, imenovani smo za članove
izveštaja o ispunjenosti uslova za sticanje naučno-istraživačkog
SARADNIK kandidata Anđelike Bjelajac , dipl. inž. tehnologije.
Posle pregleda i analize dostavljenog materijala i uvid u
podnosimo sledeći
fakulteta Univerziteta u
Komisije za podnošenje
zvanja ISTRAŽIVAČrad Anđelike Bjelajac,
IZVEŠTAJ
1. Biografski podaci
Anđelika Bjelajac, dipl. inž. tehnologije je rođena 21. 06. 1986. god. u Kosovskoj Mitrovici. U
Beogradu je završila osnovnu i srednju školu. Školske 2005/06. godine je upisala Tehnološkometalurški fakultet u Beogradu. Diplomirala je na ovom fakultetu na Katedri za konstrukcione i
specijalne materijale 2009. godine, sa prosečnom ocenom 9,43. Tema diplomskog rada bila je
''Uticaj vezujućih agenasa na mehanička svojstva kompozitnog materijala polietilen-drvene
čestice''.
Školske 2009/10. godine upisala je master studije na Politehničkom institutu u Grenoblu
u Francuskoj u okviru master programa Funkcionalni napredni materijali i inženjerstvo materijala
(FAME) kao Erasmus Mundus stipendista. Master tezu je radila u SIMaP laboratoriji u Grenoblu u
okviru Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS). Tema master rada bila je ''3D
rekonstrukcija zrna u polikristalnom silicijumu za fotonaponske ćelije''.
Školske 2010/11. godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu u Beogradu na smeru Inženjerstvo materijala, pod rukovodstvom dr Rade Petrović, red.
prof. TMF-a i dr Đorđa Janaćkovića, red. prof. TMF-a. Položila je sve ispite predviđene planom i
programom doktorskih studija sa prosečnom ocenom 10. Završni rad sa temom: "Solarne ćelije sa
titan(IV)-oksidom kao fotoelektrodom i kvantnim tačkama kadmijum-sulfida kao senzivatorima"
odbranila je septembra 2012. godine sa ocenom 10 i školske 2012/13. upisala treću godinu
doktorskih studija.
Od 01. 02. 2011. godine zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog
fakulteta kao istraživač-pripravnik. Angažovana je na projektu: "Sinteza, razvoj tehnologija
dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava", u
okviru programa za integralna i interdisciplinarna istraživanja Ministarstva prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Tokom 2011. i 2012. godine je u okviru FP7 projekta Nanotech FTM boravila u
Nacionalnom institutu za lasere, plazmu i fiziku zračenja (National Institute for Laser, Plasma &
Radiation Physics), Bukurešt, Rumunija. Na odeljenju za lasere radila je na uređajima za pulsnu
lasersku depiziciju (PLD) i radio-frekventno (RF) spaterovanje. Takođe je u okviru istog projekta
boravila i na Institutu za fiziku i hemiju materijala (Institut de Physique et Chimie des Materiaux
de Strasbourg), Strasbur, Francuska, gde je radila na visokorezolucionom transmisionom
elektronskom mikroskopu (HRTEM).
Oblast istraživanja Anđelike Bjelajac su solarne ćelije sa TiO2 kao fotoelektrodom i
kvantnim tačkama kadmijum-sulfida kao fotosenzivatorima. Kao rezultat rada u ovoj oblasti,
podnet je rad "Visible light-harvesting of TiO2 nanotubes array by pulsed laser deposited CdS" u
časopis Materials Chemistry and Physics. Doktorant Anđelika Bjelajac učestvuje i u radu u drugim
108
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
oblastima istraživanja. Radila je na izučavanju modifikacije i primene materijala za uklanjanje
zagađujućih supstanci iz vode, kao i u oblasti sinterovanja i kristalizacije stakla.
Govori, čita i piše engleski i francuski jezik.
2. Naučno istraživački rad
2.1. Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (M20):
2.1.1. Rad u međunarodnom časopisu (M23):
1. Marjanović Vesna, Lazarević Slavica, Janković-Častvan Ivona, Jokić Bojan, Bjelajac
Anđelika, Janaćković Đorđe, Petrović Rada, "Functionalization of thermo-acid activated sepiolite
by amine-silane and mercapto-silane for chromium(VI) adsorption from aqueous solutions",
Hemijska industrija (2012) DOI:10.2298/HEMIND121026117M (ISSN 0367-598X, IF 2011:
0,205).
2.2. Zbornici međunarodnih naučnih skupova (M30):
2.2.1. Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33):
1. S. V. Zdrale, S. R. Grujic, M. B. Tosic, V. D. Zivanovic, A. Z. Bjelajac, S. D. Matijasevic, J. D.
Nikolic, "Crystallization and sintering phenomena of glasses in the system La2O3-SrO-B2O3", 11th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry 2012, 2428. september 2012, pp. 477-479.
2. Sonja V. Zdrale, Snezana R. Grujic, Mihajlo B. Tosic, Vladimir D. Zivanovic, Andjelika Z.
Bjelajac, Srdjan D. Matijasevic, Jelena D. Nikolic, Snezana N. Zildzovic, "Sintering of glasses in
the ternary system La2O3-SrO-B2O3 studied by hot-stage microscopy", 50th Meeting of Serbian
Chemical Society, 14-15. June 2012, pp. 99-101.
2.2.2. Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34):
1. A. Bjelajac, V. Djokic, R. Petrovic, G. Socol, I. Mihailescu, O. Ersen, I. Florea, Dj. Janackovic,
"Characterization of pulse laser deposited CdS on TiO2 nanotubes arrays", Eleventh Young
Researchers Conference Materials Science and Engineering, 3-5 December 2012, p. 59 (ISBN
978-86-7306-122-1).
3. Zaključak
Na osnovu uvida u rad i rezultata koje je ostvarila u toku dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada, članovi Komisije smatraju da Anđelika Bjelajac, dipl. inž. tehnologije,
ispunjava sve uslove za izbor u zvanje ISTRAŽIVAČ-SARADNIK i predlaže Nastavno-naučnom
veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da se Anđelika Bjelajac, dipl. inž. tehnologije, izabere u
predloženo zvanje i pruži mogućnost da efikasno nastavi svoj istraživački rad.
ČLANOVI KOMISIJE
1 . Dr Rada Petrović, red. prof. TMF-a
2. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF-a
3. Dr Snežana Grujić, van. prof. TMF-a
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
109
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj 28.03.2013.
imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor u
naučno zvanje istraživač-saradnik za kandidata Anu Kramar, dipl. inženjera tehnologije. O
ispunjenosti uslova za izbor kandidata Ane Kramar u naučno zvanje istraživač-saradnik
podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Ana D. Kramar, dipl. inženjer tehnologije, rođena je 21.11.1983. u Beogradu, gde je
završila osnovnu školu i gimnaziju. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u
Beogradu upisala je školske 2002/2003 godine na odseku Projektovanje i tehnologija tekstilnih
proizvoda. Diplomirala je 2010. godine sa ocenom 10 i prosečnom ocenom tokom studija 8,69.
Iste godine na matičnom fakultetu upisuje doktorske studije na Katedri za tekstilno inženjerstvo
pod mentorstvom van. prof. Dr Mirjane Kostić, a od februara 2011. godine zaposlena je kao
istraživač-pripravnik u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta.
Nakon položenih ispita na doktorskim studijama, uspešno je odbranila završni ispit pod
nazivom „Dobijanje biološki aktivnih tekstilnih materijala na bazi celuloze modifikovane
plazmom“ 2012. godine pred komisijom u sastavu van. prof. Dr Mirjana Kostić, van prof. Dr
Koviljka Asanović i van. prof. Dr Suzana Dimitrijević.
Anа D. Krаmаr angažovana je na projektu Osnovnih istraživanja ON 172029 pod
nazivom “Funkcionalizacija, karakterizacija i primena celuloze i derivata celuloze” koji finansira
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U okviru projektа, а u cilju
izrаde svoje doktorske teze, Ana Kramar je аngаžovаnа nа proučаvаnju funkcionаlizаcije
celuloznih mаterijаlа dielektričnim bаrijernim prаžnjenjem (DBD). U njenom nаučnom
аngаžovаnju posebnа pаžnjа je posvećenа optimizovаnju pаrаmetаrа DBD plаzmа tretmаnа uz
korišćenje rаzličitih vrstа rаdnog gаsа, energijа prаžnjenjа i vremenа tretmаnа kаko bi se
optimizovаo proces nа nаčin dа se postignu željeni efekti bez znаčаjnih promenа ostаlih izuzetnih
svojstаvа celuloze. Ovа istrаživаnjа se reаlizuju u sаrаdnji sа Fizičkim fаkultetom, Univerzitetа u
Beogrаdu (grupа profesorа M.Kurаice), а zаpočetа je i sаrаdnjа sа Department of Physical
Electronics, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic (grupа profesorа M.
Černákа).
Iz svih njenih аktivnosti vezаnih zа projekаt u protekle dve godine proistekla su dva rаda
u čаsopisu međunаrodnog znаčаjа kаtegorije M21, tri sаopštenjа nа skupu međunаrodnog znаčаjа
štаmpаnа u celini, četiri sаopštenjа nа skupu međunаrodnog znаčаjа štаmpаnа u izvodu, pet
sаopštenjа nа skupu nаcionаlnog znаčаjа štаmpаnа u celini i jedno sаopštenje nа skupu
nаcionаlnog znаčаjа štаmpаno u izvodu.
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI
Radovi u časopisu međunarodnog značaja (М21):
1. V. Prysiazhnyi, A. Kramar, B. Dojcinovic, A. Zekic, B. M. Obradovic, M. M. Kuraica, M.
Kostic “Silver incorporation on viscose and cotton fibers after air, nitrogen and oxygen DBD
plasma pretreatment”, Cellulose, vol 20 issue 1, pp. 315-325, 2013 ISSN 0969-0239
IF (2011) = 3,600
110
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
2. A. Kramar, V. Prysiazhnyi, B. Dojčinović, K. Mihajlovski, B. M. Obradović, M. M. Kuraica,
M. Kostić “Antimicrobial viscose fabric prepared by treatment in DBD and subsequent deposition
of silver and copper ions - Investigation of plasma aging effect”, Surface and Coatings Technology
(2013), doi: 10.1016/j.surfcoat.2013.03.030 ISSN 0257-8972
IF (2011) = 1,867
Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u celini (M33):
1. M. Kostic, T. Nikolic, J. Milanovic, B. Pejic, A. Kramar,"Studies on oxidative modifications of
natural and man-made cellulose fibers by periodate oxidation sistem" in Proceedings Book of
Italic 6 (Italian meeting on lignocellulosic chemistry) Tuscia University, Viterbo, Italy, 5-8
September, 2011, pp. 31-34; ISSN 978-88-95688-65-7
2. Tanja Nikolic, Jovana Milanovic, Ana Kramar, Zivomir Petronijevic, Mirjana Kostic,
“Preparation of biologically active fibers with immobilized trypsin based on sodium periodate
oxidized viscose fibers” Proceedings: "12th European workshop on lignocellulosic and pulp ,
EWLP 2012", 27-30. August, Espoo, Finland, 2012, pp. 326-329; ISSN 978-952-10-8187-3
3. M. Kostic, B. M. Obradovic, M. M. Kuraica, N. Radic, B. Dojcinovic, A. Kramar, V.
Prysiazhnyi “Functionalization of textile materials by dielectric barrier discharge plasma
treatment”
Proceedings of "Plasma Physics and Plasma Technology, PPPT-7", VII
International conference, 17-21. September, 2012, Minsk, Belarus, pp. 604-607;
ISSN 978-985-7055-03-6
Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u izvodu (M34):
1. Ana Kramar, Jovana Milanovic, Mirjana Kostic, Koviljka Asanovic, “Sorption properties and
electrical resistance of cotton yarn treated with H2O2”, Book of abstracts: Cost Action FP 0901
"Analytical techniques for biorafineries", University of Natural Resources and Life Sciences,
Tulln, Austria, 27-28. March 2012, pp. 27-28.
2. Ana Kramar, Vadym Prysiazhnyi, Andrijana Zekic, Biljana Dojcinovic, Bratislav Obradovic,
Milorad Kuraica, Mirjana Kostic, “Plasma activated cellulose fibers as reactors for synthesis of
silver nanoparticles”,Book of abstracts of first international conference "Processing,
characterisation and application of nanostructured materials and nanotechnology Nanobelgrade
2012", September 26-28, 2012, Belgrade, Serbia, p.p. 79-80; ISSN
978-86-7401-285-7
3. V. Prysiazhnyi, A. Kramar, M. Kostic ,M. Kuraica, ”Fabrication of silver nanoparticles on
cellulose and viscose after barrier discharge plasma treatment", Book of extended abstracts of
"PASNPG: Potential and application of surface nanotreatment of polymers and glass", 15-17
October, 2012, Brno, Czech Republic, pp. 91-92, ISSN 978-80-210-5979-5
4. M. Kostic, B. M. Obradovic, M. M. Kuraica, N. Radic, A. Kramar, V. Prysiazhny,
“Functionalization of textile materials by DBD plasma mediated silver and copper deposition”,
Book of extended abstracts of "PASNPG: Potential and application of surface nanotreatment of
polymers and glass", 15-17 October, 2012, Brno, Czech Republic, pp. 14-15,
ISSN 978-80-210-5979-5
Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja štampani u celini (M63):
1. Ana Kramar, Koviljka Asanovic, Jovana Milanovic, Mirjana Kostic, "Uticaj hemijskog
modifikovanja na elektricnu otpornost pamucnih predja", Zbornik radova XLIX savetovanje
Srpskog hemijskog drustva, 13-14. maj, Kragujevac, 2011, pp. 180-183;
ISSN 978-86-7132-046-7
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
111
2. Mirjana Kostić, Biljana Pejić, Jovana Milanović, Adela Medović, Ana Kramar,“Celulozna
vlakna: trendovi i perspektive”, Treći naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem "Tendencije
razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji Dizajn,Tehnologija i Menadžment", Zbornik
radova, Beograd, 7-8. jun, 2012, pp. 23-34; ISSN 978-86-87017-17-7
3. Biljana Pejić, Marija Vukčević, Mila Laušević, Jovana Praskalo-Milanović, Ana Kramar,
Mirjana M. Kostić, “Uticaj hemijskog modifikovanja na strukturu i sorpcione karakteristike
vlakana konoplje i adsorpcionu kinetiku procesa biosorpcije jona Zn2+”, Treći naučno stručni
skup sa međunarodnim učešćem "Tendencije razvoja i inovativni pristup u tekstilnoj industriji
Dizajn,Tehnologija i Menadžment", Zbornik radova, Beograd, 7-8. jun, 2012, pp. 76-81;
ISSN 978-86-87017-17-7
4. Ana Kramar, Jovana Milanović, Antea Dejanović, Mirjana Kostić, Koviljka Asanović, Biljana
Pejić, “Uticaj oksidacije vodonik-peroksidom na mehanička svojstva pamučnih pređa”, Treći
naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem "Tendencije razvoja i inovativni pristup u
tekstilnoj industriji Dizajn,Tehnologija i Menadžment", Zbornik radova, Beograd, 7-8. jun, 2012,
pp. 88-93; ISSN 978-86-87017-17-7
5. Ana Kramar, Matea Korica, Jovana Milanovic, Mirjana Kostić, “Uticaj parametara
neselektivne oksidacije na sadržaj funkcionalnih grupa u celuloznim vlaknima”, 50. jubilarno
savetovanje Srpskog hemijskog društva, 14,-15, juni 2012,, Beograd, Knjiga radova, pp. 270-274
ISSN 978-86-7132-049-8
Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja štampani u izvodu (M64):
1. Tanja Nikolić, Jovana Milanović, Ana Kramar, Živomir Petronijević, Mirjana Kostić,
“Imobilizacija tripsina na viskoznoj pređi oksidisanoj natrijum perjodatom”, 50. jubilarno
savetovanje Srpskog hemijskog društva, 14,-15, juni 2012,, Beograd, Knjiga apstrakta, pp. 183,
ISSN 978-86-7132-048-1
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu priložene biografije, pregleda postignutih rezultata i zalaganja u dosadašnjem
istraživačkom radu, može se zaključiti da kandidat Ana Kramar zadovoljava sve uslove propisane
zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i uslove Pravilnika o sticanju naučnih i istraživačkih
zvanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Komisija predlaže
Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metlurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da donese
odluku o izboru Ane Kramar, dipl. inženjera tehnologije u zvanje istraživač-saradnik i omogući
da nastavi da se bavi naučno-istraživačkim radom u okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke
i tehnološkog razvoja.
U Beogradu, 15.04.2013.
Članovi komisije:
1. dr Mirjana Kostić, van. prof.
2. dr Petar Jovančić, red. prof.
3. dr Koviljka Asanović, van. prof.
112
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
113
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu koja je
održana 25.04.2013. godine imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Milice Milutinović, dipl. inž. tehnologije u naučno-istraživačko zvanje
ISTRAŽIVAČ SARADNIK. O predloženom kandidatu Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
Biografski podaci
Milica D. Milutinović, dipl. inženjer tehnologije, rođena je 18. marta 1983. godine u
Bugojnu u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu. Studije na
Tehnološko-metalurškom fakultetu (na odseku Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija)
Univerziteta u Beogradu upisala je 2002. godine. Diplomirala je na istom fakultetu 2008. godine sa
ocenom 10 (deset) i prosečnom ocenom u toku studija 9,33. Od septembra 2009. do decembra
2010. je zaposlena na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Doktorske studije je upisala
školske 2010/11. na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija na
Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu i do sada je položila 8 ispita
predvidjenih planom, sa prosečnom ocenom 10. Od februara 2011. je zaposlena na Tehnološkometalurškom fakultetu u zvanju istraživač-pripravnik.
Poseduje aktivno znanje engleskog jezika, i pasivno znanje ruskog.
Naučno-istraživačka delatnost
Milica Milutinović je trenutno angažovana na projektu tehnološkog razvoja, Ministarstva
za prosvetu i nauku, Srbije koji se izvodi na Tehnološko-metalurškom fakultetu (TR31035
Primena biotehnoloških metoda u održivom iskorišćenju nus-proizvoda agroindustrije). Kao
istraživač-pripravnik bila je angažovana na naučno-istraživačkom projektu IHTM: ON 146021 B
Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata i
prirodne radioaktivnosti u akumulacijama vode za piće u Republici Srbiji. Radila je na
aktivnostima akreditacija laboratorije, analize površinskih i otpadnih voda i na laboratorijskim
ispitivanjima predmeta opšte upotrebe i pijaćih, površinskih i otpadnih voda.
Nastavna delatnost
Od školske 2011/2012. godine, učestvuje u izvođenju vežbi i kolokvijuma iz predmeta
"Ekološka biotehnologija" na osnovnim akademskim studijama kao i iz predmeta "Mikrobiološka
analitika" na master studijama na Katedri za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju. Pored toga,
aktivno učestvuje u eksperimentalnom izvodjenju diplomskih i master radova.
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI I DRUGI VIDOVI ANGAŽOVANJA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I STRUČNOM RADU
1. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja M20
1.1. Rad u međunarodnom časopisu M23
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
114
1.1.1 M. D. Milutinović, S. S. Šiler Marinković, D. G. Antonović, K. R. Mihajlovski, M. D.
Pavlović, S. I. Dimitrijević Branković, Antioksidativna svojstva sušenih ekstrakata iz otpadne
espreso kafe, H. Industrija, (2012), doi: 10.2298/HEMIND120410074M.
2. Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celosti, M33
2.1. K. Mihajlovski, M. Pavlović, M. Milutinović, S. Šiler-Marinković, S. Dimitrijević-Branković,
Effect of fermentation by Streptomyces sp. on antioxidant properties of spent coffee extracts, 6th
Central European Congress on Food – CEFood 2012, 23-26. maj 2012, Novi Sad, Proceedings of
6ths Central European Congress on Food, ISBN: 978-86-7994-027-8, 1035-1039
3. Saopštenja sa međunarodnog skupa štampana u izvodu M34
3.1. Ranic Marija, Dimitrijevic-Brankovic Suzana, Arsic Aleksandra, Ivanovic Jasna, Milica
Milutinoviс , Siler-Marinkovic Slavica, Fatty acid profiles of supercritical extracts of commercial
espresso coffee and spent coffee (Meeting Abstract), ANNALS OF NUTRITION AND
METABOLISM, (2011), vol. 58 br. , str. 102-102
3.2. Milutinovic M, Siler-Marinkovic Slavica, Ranic Marijа, Dimitrijevic-Brankovic Suzana, Total
polyphenols and antioxidative activity of water extracts of spent coffee (Meeting Abstract),
ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, (2011), vol. 58 br. , str. 396-397
3. Učešće na projektima i studijama finansiranim od stane nadležnog Ministarstva
3.1. ON 146021 B Geološka i ekotoksikološka istraživanja u identifikaciji geopatogenih zona
toksičnih elemenata i prirodne radioaktivnosti u akumulacijama vode za piće u Republici Srbiji,
Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2009-2011.
3.2. TR31035 Primena biotehnoloških metoda u održivom iskorišćenju nus-proizvoda
agroindustrije, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije 2011-2014.
ZAKLJUČAK
Milica Milutinović, dipl. Inž. tehnologije je svojim dosadašnjim radom pokazala interesovanje,
kreativnost i sposobnost za naučno-istraživački rad. Na osnovu detaljne analize dosadašnjeg
naučno-istraživačkog rada i ostvarenih rezultata, komisija smatra da kandidat Milica Milutinović,
dipl. Inž. tehnologije zadovoljava sve uslove propisane zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti
i uslove Pravilnika o sticanju naučnih i istraživačkih zvanja Ministarstva nauke Republike Srbije.
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu da ovaj izveštaj prihvati i da donese odluku o izboru Milica Milutinović u zvanje
istraživač-saradnik i omogući joj da nastavi da se bavi naučnoistraživačkim radom u okviru
projekata Ministarstva prosvete i nauke.
U Beogradu, 29.04.2013 godine
Komisija:
1.
dr Suzana Dimitrijević-Branković, van. prof. TMF
2.
dr Slavica Šiler-Marinković, red. prof TMF
3.
dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.05.2013.
115
NASTAVNO - NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO - METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno - naučnog veća Tehnološko - metalurškog fakulteta, održanoj 27. 12.
2012. godine, određeni smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za
izbor u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK za kandidata Gavrila Šekularca, dipl. inž.
tehnologije. O ispunjenosti uslova za izbor kandidata Gavrila Šekularca, dipl.inž., u naučno zvanje
ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK, podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Kandidat Gavrilo Šekularac je rodjen 21. 08. 1984. u Beogradu. Završio je osnovnu školu
"Branislav Nušić" u Beogradu i XII Beogradsku gimnaziju. Studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu u Beogradu upisao je 2003., a diplomirao 2011. godine na odseku za Organsku
tehnologiju i polimerno inženjerstvo, sa temom "Uticaj kiselina na promene deformacija u
uzdužnom preseku staklo-poliester cevi". Prosečna ocena u toku studija mu je bila 9.05. Govori i
piše engleski jezik, poznaje rad na računaru (Windows, Microsoft Office). Doktorske studije
upisao je kao samofinasirajući student školske godine 2011/2012 na istom fakultetu, smer Hemija.
Od 15 ispita na doktorskim studijama do sada je položio 10 sa prosečnom ocenom 9.90 Od aprila
2012. godine angažovan je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije ON172013, "Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja
prirodnog i sintetskog porekla". U toku dosadašnjeg rada, kandidat Gavrilo Šekularac, pokazao je
savesnost, samostalnost i sklonost ka naučno-istraživačkom radu. Do sada je njegov naučnoistraživački rad bio usmeren na sintezu novih derivata isatina i ispitivanje njihove biološke
aktivnosti. Objavio je jedan u rad u časopisu međunarodnog značaja, jedno saopštenje na skupu
međunarodnog značaja štampano u celini i jedno saopštenje na skupu nacionalnog značaja
štampano u izvodu.
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu uspeha postignutog u toku studija i zalaganja u dosadašnjem radu, uočili samo
da se radi o kandidatu koji pokazuje izrazitu sklonost ka naučno-istraživačkom radu. Kandidat
Gavrilo Šekularac, dipl. inž. tehnologije, ispunjava sve uslove propisane Zakonom o Univerzitetu i
Statutom Tehnološko - metalurškog fakulteta za izbor u naučno nastavno zvanje istraživač pripravnik. Otuda, članovi Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova, sa
zadovoljstvom predlažu NASTAVNO – NAUČNOM VEĆU Tehnološko - metalurškog fakulteta
da kandidata izabere u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK i pruži mu mogućnost da
uspešno završi započeti istraživački rad.
Beograd, 04. 04. 2013. godine
ČLANOVI KOMISIJE
1.
Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF-a
2.
Dr Saša Drmanić, docent TMF-a
3.
Dr Jasmina Nikolić, docent TMF-a
Download

pdf,1000KB - Tehnološko