Holvekova 612/38, Ostrava-Kunčičky
DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMOV PŘÍSTAV
Vítáme Vás v domově Přístav a přejeme Vám požehnaný čas strávený u nás.
1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
•
•
•
Tento domovní řád je určen pro domov Přístav /dále jen DP/ Holvekova 38, Ostrava
Kunčičky.
Řád je závazný pro zaměstnance, uživatele a osoby, které se pohybují v areálu
Domova Přístav.
Domov Přístav je domovem se zvláštním režimem /zákon č. 108/2006 Sb./.
2. PROVOZ ZAŘÍZENÍ
DENNÍ ŘÁD :
7.30 - 8.15 hod.
Snídaně
11.30 - 12 hod.
15 - 15.30 hod.
Oběd
Svačina
17:15 -18:15 hod.
Večeře
8 - 11.30 hod.
Návštěvní hodiny
12.30 - 18 hod.
22 - 6 hod.
•
Noční klid
Jídlo, které uživatelé nezkonzumují do 2 hodin od výdeje stravy, je podle hygienických
předpisů zlikvidováno.
Domovní řád DOMOVA PŘÍSTAV
1/4
3. PRÁVA UŽIVATELŮ
Uživatelé Domova Přístav mají právo:
1.
Na poskytování služeb v souladu se smlouvou o poskytnutí sociální služby.
2.
Na poskytnutí ubytování a stravy.
3.
Na podporu a pomoc při uplatnění svých zákonných práv.
4.
Na odborné sociální poradenství a účinnou pomoc zaměstnanců Armády spásy.
5.
Na respektování lidské důstojnosti a osobních svobod.
6.
Na respektování svého náboženského vyznání.
7.
Na respektování svého soukromí dle vnitřních pravidel organizační jednotky.
8.
Na uzamykatelný prostor pro osobní věci (skříň, noční stolek, pokoj).
9.
Uschovat si u sociálního pracovníka AS cennosti a finanční hotovost.
10.
Na ochranu osobních údajů.
11.
Nahlížet do svých spisů v papírové i v elektronické podobě.
12.
Na přenocování mimo DP. Pokud je pobyt delší než 3 dny, musí o tom informovat
personál
13.
Aktivně tvořit svůj individuální plán.
14.
Na možnost přizvat k jednání o službě a individuálním plánování třetí osobu.
15.
Uživatelé mají možnost účastnit se aktivit a kulturních akcí nabízených a pořádaných
DP. Průběžně jsou o nich informováni ústně i písemně na nástěnkách.
16.
Podávat stížnosti, podněty a návrhy vztahující se k životu a chodu DP.
17.
Uživatel může kdykoliv ukončit pobyt v DP z vlastního rozhodnutí písemným
prohlášením.
18.
Uživatelům musí být zachována všechna další práva daná vyššími právními normami
České republiky.
Domovní řád DOMOVA PŘÍSTAV
2/4
4. POVINNOSTI UŽIVATELŮ
Uživatelé Domova Přístav jsou povinni:
1.
Dodržovat domovní řád a smlouvu o poskytnutí sociální služby, se kterými byli
prokazatelně seznámeni.
2.
Spolupracovat na řešení své nepříznivé sociální situace a zdravotní situace se
zaměstnanci Armády spásy.
3.
Pomáhat podle osobních schopností udržovat pořádek na pokojích, v budově a v jejím
okolí.
4.
Dbát na osobní hygienu a alespoň jednou týdně celkovou koupel.
5.
Hlásit neprodleně zaměstnancům Armády spásy každé podezření na výskyt parazitů,
nakažlivé a infekční nemoci.
6.
Z důvodu podezření na porušení Domovního řádu je uživatel povinen na požádání
personálu umožnit přístup k osobním věcem a zpřístupnit svůj pokoj dle pravidel
stanovených ve vnitřní směrnici Domova Přístav.
7.
Dbát na to, aby měl své osobní doklady v pořádku a v platnosti.
8.
Nahlásit odpovědným zaměstnancům Armády spásy opuštění budovy na dobu delší
než jeden den.
9.
10.
11.
12.
13.
Uživatelé jsou povinni šetrně zacházet s vybavením DP a při ukončení ubytování ho
vrátí v nepoškozeném stavu. Za vydání klíče od pokoje se skládá záloha 50 Kč.
Záloha je vratná při navrácení klíče. V případě ztráty klíče je uživateli vydán nový
klíč opět na zálohu 50 Kč. Při ztrátě klíčů od skříně a nočního stolku je uživatel
povinen nahradit škodu dle platného ceníku.
V objektu Armády spásy jsou uživatelé povinni (na základě výzvy zaměstnance AS)
podrobit se dechové zkoušce na alkohol, kterou provádí PSS (pečovatel(ka)) DP.
Uživatelé nesmí z bezpečnostních /hygienických / důvodů vstupit do sesterny a
kuchyňky v prvním patře bez souhlasu personálu. Toto opatření platí i pro centrální
kuchyň a technickou část v přízemí. Při vstupu do kuchyně musí mít uživatelé
zdravotní průkaz. Uživatelům není povolen v žádném případě vstup do šaten
zaměstnanců.
Do budovy je zakázán vstup se zvířaty. Výjimku tvoří psi, určení ke canisterapii a
drobná chovná zvířata, o která uživatelé pečují přímo v domově.
Uživatelé a osoby, které se pohybují v areálu AS nesmí navštěvovat cizí pokoje bez
souhlasu bydlícího.
Domovní řád DOMOVA PŘÍSTAV
3/4
5. ZÁKAZY
Porušení domovního řádu:
1. Příchod a pobyt v objektu domova pod vlivem alkoholu či omamných látek. V
případě, že zaměstnanec uživateli zjistí dechovou zkouškou obsah alkoholu vyšší
než 0,8 promile, nebude uživatel do domova vpuštěn.
2. Používání nepovolených elektrických spotřebičů v domově.
3. Nedodržování pořádku a hygieny, porušení bezpečnostních zásad, vstup do
zakázaných prostor, manipulace s nábytkem a zařízením bez svolení ředitele zařízení,
přechovávání jídla mimo určené prostory, nedodržování nočního klidu, hraní
hazardních her v domově, projevy nevhodného sexuálního chování a obtěžování.
4. Finanční půjčky zaměstnanců uživatelům.
Hrubé porušení domovního řádu:
1. Vnesení alkoholického nápoje nebo omamných návykových látek do objektu domova
2. Napadení uživatele uživatelem nebo napadení zaměstnance.
3. Krádež prokázaná uživateli, kterou způsobil jiným uživatelům nebo zaměstnancům.
4. Vnášení zbraní do zařízení. Zákaz agresivního a vulgárního chování.
5. Kouření a používání ohně /i svíčky/ mimo stanovené prostory.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Jakékoliv změny v DŘ schvaluje vedoucí organizační jednotky a jeho přímý
nadřízený. Jednotlivé body DŘ se individuálně přizpůsobí uživatelům a to formou
dohody např. ve smlouvě.
2. Pokud uživatel porušil DŘ, dle závažnosti jsou vyvozeny důsledky z takovéhoto
porušení a může mu být ihned ukončen pobyt v DP.
3. V případě neodůvodněné nepřítomnosti v zařízení delší než 3 dny může být uživateli
ukončen pobyt a jeho věci budou skladovány nejdéle 14 dnů.
4. Tento řád nabývá účinnosti dnem 12 ledna 2012 a platí do odvolání.
ředitel poskytování služby
Domovní řád DOMOVA PŘÍSTAV
oblastní ředitel
4/4
Download

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMOV PŘÍSTAV