Cineplexx, Kragujevac
Rigips protivpožarna zaštita
u skladu sa EN normama
Vatrootpornost, zvučna izolacija i dozvoljene visine Rigips zidova
Porečni presek
Debljina
obloge
od ploča
sa jedne
strane
Rigips
sistem
br.
mm
Širina
zida
VatroRigips
Visina
zidni
zida* otpornost
profil
prema
(d=0,6 mm)
EN 13501-2
mm
mm
Debljina Termo Zvučna
obloge izolacija zaštita**
od ploča
sa jedne
Rw
strane
mm
mm
dB
1 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
1 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
1 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
2 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
2 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
2 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
bez
34
Jenostruka
potkonstrukcija
1 x 12,5
3.40.01
RF (DF)
RFI (DFH2) *
DL (DFIR)
3.40.02
DLI (DFH2IR)
Rigidur
Ridurit Glasroc F 3.40.03
75
CW 50
2750
EI 30
4000
EI 30
CW 100
5100
EI 30
100
CW 50
4000
EI 90
125
CW 75
5050
EI 90
150
CW 100
7200
EI 90
125
CW 50
5200
150
CW 75
7700
175
CW 100
9750
1 x 20
RF (DF)
3.40.20
RFI (DFH2)*
115
CW 75
4000
140
CW 100
4050
2 x 12,5
3.41.01
RF (DF)
RFI (DFH2)*
3.41.02
DL (DFIR)
DLI (DFH2IR)
Rigidur
3.41.03
Ridurit Glasroc F
155
CW 75+CW 75
4000
EI 90
205
CW 75 + CW 75
5000
EI 90
255
CW 100 + CW 100
6000
EI 90
2 x 12,5
RF(DF)
3.40.04
RFI (DFH2)*
DL (DFIR)
DLI (DFH2IR) 3.40.05
Rigidur
Ridurit Glasroc F 3.40.06
1 x Duo’Tech RF 25
3 x 12,5
RF (DF)
RFI (DFH2)*
DL (DFIR)
3.40.10
DLI (DFH2IR)
Rigidur
Ridurit Glasroc F
100
CW 75
125
EI 90
3 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
50
42
50
45
75
50
75
100
46
47
46
50
bez
50
43
52
50
53
75
50
75
100
54
50
51
56
50
60
75
65
50
65
EI 60
Dvostruka
potkonstrukcija
2 x 12,5
RF (DF)
RFI (DFH2)*
DL (DFIR)
DLI (DFH2IR)
Rigidur
Ridurit Glasroc F
3.41.20
220
CW 75 + CW 75
5000
EI 90
2 x 12,5
50
RB (A)
RF (DF) 2 x 50
2 x 12,5
50
RB (A)
RF (DF) 2 x 75
2 x 12,5
50
RB (A)
RF (DF) 2 x 100
2 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
2 x 75
61
64
62
68
60
69
71
*Ukoliko nije drugačije traženo visine zidova odgovaraju klasi objekata A, B1, B2, C1-C4 i D, prema ÖNORM B1991-1-1;
Veće zidne visine moguće su u skladu sa rešenjem na zahtev.
**Navedena zvučna zaštita važi za obične RB(A) ploče i vatrootporne RF(DF) ploče, dok posebne ploče mogu imati nešto drugačije rezultate zvučne zaštite.
2
Zvučna izolacija Rigips zidova sa Duraline tvrdim pločama
Debljina
obloge
od ploča
sa jedne
strane
Poprečni presek
Rigips
sistem
br.
Rigips zidni
profil
(d=0,6 mm)
Termo
izolacija
Zvučna
zaštita
mm
Rw
CW 50
50
44
CW 75
75
47*
CW 75
75
53
CW 100
100
50
CW 50
50
53**
CW 50
50
57
CW 75
75
55**
CW 75
75
62
CW 100
100
57
CW 100
100
64
125
CW 50
50
60
150
CW 75
75
68
3.51.01
155
CW 50 + CW 50
2 x 50
67
3.51.02
205
CW 75 + CW 75
2 x 75
71
3.51.03
255
CW 100 + CW 100
2 x 100
72
Širina
zida
D
mm
mm
Jednostruka
potkonstrukcija
1 x 12,5
2 x 12,5
3.40.01
75
3.40.02
100
3.40.03
125
3.50.04
100
3.50.05
3.50.06
3.45.01
3 x 12,5
125
150
125
–
Dvostruka
potkonstrukcija
2 x 12,5
*sa Soundbloc Pločama
** 1 x 12,5 RB + 1 x 12,5 Duraline
Vatrootpornost i zvučna izolacija Rigips zidova sa Duo’Tech pločama
Poprečni presek
Jednostruka
potkonstrukcija
Rigips
sistem
br.
3.40.31
3.40.32
3.40.31
3.40.32
3.40.31
3.40.32
Debljina obloge
od ploče sa
jedne strane
mm
1 x Duo’Tech 25
RB, RBI
1 x Duo’Tech 25
RF, RFI
1 x Duo’Tech 25
RB, RBI
1 x Duo’Tech 25
RF, RFI
1 x Duo’Tech 25
RB, RBI
1 x Duo’Tech 25
RF, RFI
Debljina
zida
mm
100
125
150
125
Termo Visina
Rigips
izolacija zida
zidni
profil
d=0,6 mm mm
mm
CW 50
CW 75
CW 100
50
75
100
Zvučna
zaštita
Rw
dB
Vatrootpornost
prema
EN 13501-2
55
EI 30
57
EI 90
60
EI 30
61
EI 90
62
EI 30
63
EI 90
4000
5050
7200
3
Vatrootpornost i dozvoljene zidne visine Rigips šaht zidova
Poprečni presek
Debljina
obloga
Rigips
sistem
br.
mm
Osni
razmak
profila
Rigips
zidni
profil
e
(d=0,6 mm)
Visina
zida
mm
Vatrootpornost
prema
EN 13501-2
mm
Šaht zidovi (obloge)
2 x 20
Ridurit Glasroc F
RF (DF)
(wohnplate)
2 x 25
RF (DF)
(Die Dicke)
2 x 12,5
RF (DF)
RFI (DFH2)
3 x 12,5
RF (DF)
RFI (DFH2)
3.80.10
3.80.17
3.45.01
3.80.11
3.80.12
3.80.13
1000
CW 50
2700*
625
CW 50
3550*
1000
CW 75
3950
625
CW 75
4000
1000
CW 100
4000
625
CW 100
5000
1000
625
CW 50
3100*
CW 50
4000
1000
CW 75
4000
625
CW 75
4050
1000
CW 100
4100
625
CW 100
CW 50
2950*
CW 75
4000
CW 100
4500
625
CW 50 + CW 50
spojeni leđa
na leđa
3950
4000
625
CW 75 + CW 75
spojeni leđa
na leđa
4050
5600
625
CW 100 + CW 100
spojeni leđa
na leđa
5400
7350
625
EI 90
(i ↔ o)
EI 120
(i ↔ o)
EI 30
(i ↔ o)
EI 90
(i ↔ o)
Šaht zidovi bez potkonstrukcije
Poprečni presek
Debljina
obloge
Rigips
sistem
br.
mm
2 x 20
Wohnbauplatte
2 x 20
Glasroc F Ridurit
3.80.14
3.80.15
Vatrootpornost
prema
EN 13501-2
Maksimalna
dužina
zida
mm
Visina
zida
2000
neograničena
EI 60
(i ↔ o)
2000
neograničena
EI 90
(i ↔ o)
125
mm
* Visine zidova odgovaraju klasi objekata A i B 1 prema ÖNORM B 1991-1-1; Veće zidne visine dostupne u skladu sa rešenjem na zahtev.
4
Vatrootpornost Rigips spuštenih plafona
Debljina
obloge
Poprečni presek
Osovinsko rastojanje
Nonius
Noseći
Montažni
vešaljka
profil
profil
Rigips
sistem
br.
RF (DF)
RFI (DFH2)
Rigidur, Rigidur H
mm
mm
mm
Klasa
vatrootpornosti
prema
EN 13501-2
mm
Protivpožarni spušteni plafon s nonius vešaljkama i zaštitom od požara sa donje strane
2 x 12,5
4.10.13
750
850
400
EI 30
(b ➝ a)
2 x 15
4.10.13
750
850
400
EI 60
(b ➝ a)
4.10.22
600
750
400
EI 90
(b ➝ a)
3 x 15
2 x 20
Protivpožarni spušteni plafon sa dodatnim aporberskim oblaganjem perforiranom pločom ≤15kg/m2
2 x 12,5
2 x 15
3.45.01
700
750
400
EI 30
(b ➝ a)
550
650
400
EI 60
(b ➝ a)
550
650
400
EI 90
(b ➝ a)
3 x 15
2 x 20
Protivpožarni spušteni plafon sa zaštitom od požara sa donje i gornje strane
2 x 12,5
+ 40 mm
kamena vuna,
40kg/m 3
4.11.12
750
850
400
EI 30
(b ↔a)
2 x 20
+ 2 x 40 mm
kamena vuna,
40kg/m 3
4.11.22
600
750
400
EI 90
(b ↔a)
Vatrootpornost Rigips plafona, bez vešaljki, raspona od 2,15 do 4,2 m
Poprečni presek
Debljina
obloge
RF
Rigips Rastojanje Pojedinačni Maks.
dozvoljeni
ili
sistem nosećih
br.
profila I kompozitni raspon y
profil
mm
l
y
1 x 18
4.12.11
625
CW 50
2150
CW 75
2700
CW 100
3200
CW 125
3600
2 x CW 50
2550
2 x CW 75
3150
2 x CW 100
3700
2 x CW 125
4200
Mineralna vuna
u tampon zoni
između poklopaca
Gustina
Debljina
kg/m3
mm
3
40 mm
40 kg/m
ili
60 mm
Klasa
vatrootpornositi
3
30 kg/m
EI 30
(b ➝ a)
5
Vatrootpornost plafona u kombinaciji sa međuspratnom konstrukcijom
Poprečni presek
Debljina
obloge
Termo
izolacija
RF (DF)
RFI (DFH2)
Osovinsko rastojanje
Nonius
vešaljka
mm
mm
Montažni
profil
Noseći
profil
mm
Klasa
vatrootpornosti
mm
Protivpožarni plafon sa metalnom potkonstrukcijom okačen na čelični I nosač (Eurocode 3) - granična temperatura nosača 500 °C
2 x 12,5
prihvatljiva1
900
1000
400
R 30
2 x 15
prihvatljiva1
600
750
400
REI 60
3 x 15
prihvatljiva1
400
750
400
REI 90
Protivpožarni plafon sa metalnom potkonstrukcijom okačen na rebrasti lim (Eurocode 4) - granična temperatura nosača 500 °C
prihvatljiva1
900
1000
400
R 30
2 x 15
1
prihvatljiva
3.45.01
600
750
400
REI 60
3 x 15
prihvatljiva1
400
750
400
REI 90
Protivpožarni plafon sa metalnom potkonstrukcijom okačen na drvene grede (Eurocode 5) - granična temperatura nosača 500 °C
1 x 12,5
prihvatljiva1
900
1000
400
R 30
2 x 15
prihvatljiva1
600
750
400
REI 60
prihvatljiva1
400
750
400
REI 90
3 x 15
Vatrootpornost Rigips potkrovlja
Konstruktivna skica
Debljina obloge
Rigidur, Rigidur H
RF(DF)
RFI(DFH2)
Izolacija
2
mm
1
2
6
Klasa vatrootpornosti
mm
mm
1 x 15
min. 15 cm
400
EI 30
2 x 12,5
prihvatljiva1
400
EI 30
2 x 15
prihvatljiva1
EI 60
3
400
3 x 15
prihvatljiva1
EI 90
3
400
2 x 20
prihvatljiva1
400
EI 90
3
Odnosi se samo na termoizolaciju klase A 1 ili A2, s1,d0
Proračun termoizolacije prema zahtevima ÖNORM B 8110 mora se uraditi.
Kapacitet drvene strukture može se izračunati prema EC5
3
Rastojanje
montažnih profila
3
3
Vatrootpornost Ridurit (Glasroc F) obloga čeličnih nosača
Ridurit protivpožarna obloga čeličnih nosača,sa 4 strane - granična temperatura nosača 450 °C
Poprečni presek
Rigips sistem Vatrootpornost
Čelični nosač / Ridurit obloga
Tip čeličnog nosača
I - nosač
6.10.11
R 30
R 60
R 90
IPE nosač
HE-A nosač
6.10.12
6.10.13
HE-M nosač
6.10.14
6.10.15
I 120 - I 550
15
I 300 - I 550
I 120 - I 280
I 380 - I 550
I 200 - I 360
I 120 - I 180
15
20
20
25
30
R 30
IPE 120 - IPE 600
15
R 60
IPE 450 - IPE 600
IPE 140 - IPE 400
IPE 120
15
20
25
R 90
IPE 270 - IPE 600
IPE 120 - IPE 24
25
30
R 30
HE-A 100 - HE-A 1000
15
R 60
HE-A 240 - HE-A 1000
HE-A 100 - HE-A 220
HE-A 320 - HE-A 1000
HE-A 140 - HE-A 300
15
20
20
25
HE-A 100 - HE-A 120
30
R 30
HE-B 100 - HE-B 1000
15
R 60
HE-B 140 - HE-B 1000
HE-B 100 - HE-B 120
15
20
R 90
HE-B 220 - HE-B 1000
HE-B 100 - HE-B 200
20
25
R 90
HE-B nosač
Potrebno Ridurit oblaganje
mm
R 30
HE-M 100 - HE-M 1000
15
R 60
HE-M 100 - HE-M 1000
15
R 90
HE-M 220 - HE-M 1000
HE-M 100 - HE-M 200
15
20
7
Vatrootpornost Ridurit (Glasroc F) obloga čeličnih nosača
Ridurit protivpožarna obloga čeličnih nosača, sa 3 strane - granična temperatura nosača 450 °C
Čelični nosač / Obloga
Tip čeličnog nosača
6.10.21
6.10.22
6.10.23
I 120 - I 550
15
R 60
I 340 - I 550
I 220 - I 320
I 120 - I 200
I 450 - I 550
I 340 - I 425
I 120 - I 320
15
20
25
25
30
35
R 30
IPE 120 - IPE 600
15
R 60
R 60
15
20
R 90
IPE 550 - IPE 600
IPE 300 - IPE 500
IPE 120 - IPE 270
IPE 120 - IPE 600
R 30
HE-A 100 - HE-A 1000
R 60
HE-A 240 - HE-A 1000
HE-A 100 - HE-A 220
HE-A 300 - HE-A 1000
HE-A 220 - HE-A 280
HE-A 100 - HE-A 200
30
35
R 30
HE-B 100 - HE-B 1000
15
R 60
HE-B 160 - HE-B 1000
HE-B 100 - HE-B 140
HE-B 200 - HE-B 1000
HE-B 140 - HE-B 180
HE-B 100 - HE-B 120
15
20
25
30
35
R 90
6.10.24
R 90
6.10.25
Potrebno Ridurit oblaganje
mm
R 30
R 90
15
IPE nosač
HE-A nosač
15
20
HE-M 100 - HE-M 1000
15
R 60
HE-M 100 - HE-M 1000
15
HE-M 180 - HE-M 1000
20
HE-M 10 0 - HE-M 160
25
Rigips
Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.
Vladimira Popovića 40
11070 Beograd
Tel./Faks: 011/ 62-82-444
E-mail: [email protected]
www.rigips.rs
I - nosač
25
35
R 30
R 90
Poprečni presek
HE-B nosač
HE-M nosač
Design: A. Grujić, Maj 2012., tiraž: 3000
Rigips sistem Vatrootpornost
Download

Rigips protivpozarna zastita u skladu sa EN normama ISPRAVLJEN