3.80.16
Projektovanje i gradnja
u Rigips sistemu
šaht-zid
Šaht zidovi otporni na Protivpožarni
požar
sa metalnom potkonstrukcijom
Obodno pričvršćeni
Dvoslojno
oblaganje
okvir,
dvoslojno
Rigips vatrootpornim
oblaganje 15
Rigips
pločama
mmDie
Dicke 25
3.80.16
Zvučna zaštita
Rw,R maks. 39 dB
titaododpožara
požara
ZaZaštita
štita
(ii ↔o)o)
EIEI6060
(i( ↔
Požarno opterećenje od
sa strane iz
prostorije ili
i od
sa strane šahta
Visina
Visina zida
zida
maks.
4,65m
m
maks. 4,65
(sa spojem na masivni zid)
Horizontalni presek
EI 60
Širina zida
neograničena
EI 60
1 Oblaganje
Pričvršćivanje
Rigips vatrootporna
Die Dicke 25ploča
(odnosno
RF (RFI)
Die15
Dicke
mm 25
Rigips
RFI)
Rigips
samourezni
vijci za brzu
vijciugradnju
TN
2 Spoj profila sa podlogom
Traka za
zvučnu
izolaciju
A1,d d=12
Rigips
spojna
zaptivka
A1,
= 12 mm
mm
3 Potkonstrukcija
Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
podninai plafonski
spoj
kao spoj
pod i plafon
Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06
3.1 Horiz. profil
3.2 Vert. profil
4 Izolacija
5 Spoj ploča
Težina zida
oko 24 kg/m2
(bez izolacije)
kao toplotna / zvučna
č izolacija
za zaštitu od požara: nije obavezno
Izvođenje
Spojevi Rigips ploča se bandažiraju
i ispunjavaju Vario ispunom.
MW
MZ 213
207
3.80.16
Zvučna
zaštita
Šaht zidovi Rigips
Dvoslojno oblaganje
ONORM B 8115
Debljina
oblaganja
mm
2 x 12,5
1)
2 x 12,5
1)
2 x 12,5
1)
Protivpožarni šaht-zid EI 60
sa metalnom potkonstrukcijom
Rigips
zidni profil
CW
Rastojanje Debljina Mineralna
vuna
zida
profila
mm
mm
mm
Rw C
dB dB
≥ 50 - 06
600
≥ 75
-
32
-1
-2
≥ 50 - 06
600
≥ 75
40
37
-1
-5
≥ 100 - 06
600
≥ 125
80
39
-1
-6
C tr
dB
1) Za klasu vatrootpornosti EI 60 2 x 15 RF je obavezno!
Rw,R = procenjena zvučna izolacija pregradnog zida bez podužnog vođenja preko bočnih
elemenata.
Za ovaj sistem važi atest za Rigips sistem 3.80.12!
Smanjenje iznosa zvučne izolacije Rw,R kod
ugradnje revizionih otvora:
- oko 1 dB za šaht-zidove bez mineralne vune
- do 3 dB za šaht-zidove sa mineralnom vunom
(Rigipsove iskustvene vrednosti)
Dozvoljene
visine zidova
Oblaganje
zidova
mm
2 x 12,5
1)
Rigips
zidni profil
CW
mm
Iznosi zvučne izolacije opisuju direktnu zvučnu
izolaciju kroz jedan šaht-zid (npr. šum instalacija iz šahta u prostoriji). Kod prenosa zvuka
kroz etažni plafon dva šaht-zida služe kao zaobilazni put zvuka pored plafona. U ovom
se slučaju može uzeti iznos zvučne izolacije
RL,w,R od oko 60 dB (Rigipsova iskustvena
vrednost).
Razmak
profila
Područje ugradnje
Dozvoljene visine
mm
mm
50-06
600
31001)
75-06
600
4000
100-06
600
4650
Vrednost se odnosi samo na kategorije A i B1 prema ÖNORM B 1991-1-1
* Ukoliko nije drugačije navedeno, visina zida odnosi se na korišćenje u kategorijama A i B1, B2, C1-C4 i D
prema ÖNORM B1991-1-1 (tabela na 154. str.); veće visine zida na upit.
MZ 208
Protivpožarni šaht-zid EI 60
sa metalnom potkonstrukcijom
Montažni
Šaht zidovi
zidovi
Rigips
Rigips
Jednostrana
Dvoslojno oblaganje
dvoslojna obloga
3.80.16 A
Izvođenje ugla
(za 2- ili 3-strani šaht zid)
3.80.16 B
Plafonski spoj (masivna tavanica)
3.80.16 C
Podni spoj
3.80.16
Detalji
Detalj 3.80.16 A
Kod
uglova
zidova
Detalj
3.80.16
B: obloge na zidne
profile
Rigips
CW treba
Ugaone
profile
(3) pričvrstiti
obodno
Rigips
samoureznim
vijcima,
na
montirati na Rigips spojnu
zaptivku
razmaku
od 250 mm.četvorostrano).
A1
(pričvrstiti
Šrafljenje
ivicaobodno
nije potrebno.
Spojeve čeonih
obraditi
sa, npr.
Rigips3.80.16
ispunjivačem
spojeva VARIO,
Detalj
B
prema Rigips-ovom uputstvu za
Spajanje
i podove
obradu. na
Zamasivne
dobru zidove
izvedbu
spoja
izvodi
se
prema
detalju
3.80.16
treba ugraditi Rigips traku B.
za
Ovaj
šaht-zid
sme se
spojiti(5.1).
i na
ojačanje
od staklenih
vlakana
direktno pričvršćene i spuštene
plafone.
Radi osiguranja
dobrog plafonDetalj 3.80.16
C:
skog
spoja,
preporučuje
se ugradnja
Montažne zidove u načelu
treba
bandaž trake za ojačanje (5.1).
postaviti na sirove podove. Za
sprečavanje
zvuka pritom
Detalj
3.80.16prenosa
C
između estriha i pregradnog zida
Šaht
potrebno
postaviti
treba zidove
postaviti
ivičneje izolacione
na
masivne podove. Za sprečavatrake.
nje prenosa zvuka između estriha i
pregradnog zida treba postaviti
bočne (podužne) izolacione trake.
1
2
Rigips Die Dicke 25 (odnosno RFI)
Rigips spojna zaptivka A1
(prema DIN 4102), d = 12 mm
3 Rigips
Rigips vatrootporna
ugaoni profilploča
50 /RF
30(RFI)
- 07
1.1
25.1 Rigips
Rigips traka
trakeod
zamineralne
ojačanje vune A1, d=12 mm
zidni
profil
UW 50/75/100
- 06
3.1
6 Rigips
plivajući
estrih,
odnosno
suvi estrih
3.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06
5.1 Bandaž traka za ojačanje
5.2 Ugaona šina (po potrebi)
5.3 Ispunjivač spojeva, npr. Vario
6 plivajući estrih, odnosno suvii estrih
MW
MZ 215
209
3.80.16
MZ 210
Šaht zidovi Rigips
Dvoslojno oblaganje
Protivpožarni šaht-zid EI 60
sa metalnom potkonstrukcijom
Izvođenje
prema ÖNORM B 3415
Rigips ploče
prema ÖNORM EN 520 u vezi sa
ÖNORM 3410
Obrada
prema ÖNORM B 3415
i Rigipsovom uputstvu za rad
Rigips profili
prema ÖNORM EN 14195 u vezi sa
ÖNORM DIN 18182-1
Rigips vijci
prema ÖNORM DIN 18182-2
Mineralna vuna
prema ÖNORM EN 13162,
odnosno prema podacima
Download

Šaht zidovi otporni na požar Dvoslojno oblaganje Rigips