číslo 02 | 2012
Nový předseda
představenstva
Válce a Nástroje
jedou
Hřídele
hledají zákazníky
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
obsah
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2
Ekonomické výsledky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
editorial
Údržba se nezastaví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
Rozhovor s Janou Sirotkovou . . . . . . . . . . . . str. 9
Staré plakáty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
Vážení spolupracovníci,
milí čtenáři a čtenářky!
SPOT Plus – firemní informační zpravodaj společnosti Strojírny POLDI a.s.
Redakční rada: Vladimír Trubač, Petr Melichar, Jiří Kovařík, Petra Kubíčková
Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem E 19448
Vydává Transparent Communications, s.r.o.
se sídlem Brno, Údolní 65, IČ: 25316052
Své náměty můžete posílat na: [email protected]
Je za námi osm měsíců roku 2012, takže určitě tušíte, že
úvodník zářijového čísla našeho časopisu využiji jako
vhodné příležitosti k dílčímu hodnocení. Jak si tedy Strojírny vedly, co se událo nového, případně, jaká jsou naše
očekávání? Ve svých úvahách a konstatováních Vás nebudu
unavovat čísly a detaily, protože s nimi Vás seznámí moji kolegové na dalších stranách, omezím se na zásadní momenty fungování společnosti.
Jak jsme Vás již dříve informovali, akcionáři se rozhodli
investovat do dalšího rozvoje společnosti – s cílem rozvíjet
ji po stránce technické i kapacitní. Podepsali jsme kontrakt
na dodávku brusky JUNKER za 1,8 mil. eur a probíhají intenzívní jednání o provedení generální opravy frézky Heller.
Ve spolupráci s dodavatelem informačního systému Helios
Green pokračujeme na rozšíření jeho využití při poskytování a zpracování maxima informací účetních, mzdových,
personálních, ale i pro přímé sledování a řízení výroby tak,
aby došlo k dalšímu snižování režijních nákladů. A musím
říci, že za týmem našich spolupracovníků, kteří se tím
zabývají, jsou vidět opravdové hmatatelné výsledky.
Strojírny také v uplynulém období prošly personálním
auditem zkoumajícím množství, obsazení a využití THP
funkcí. Výsledky tohoto auditu se shodují se záměrem
vedení společnosti – v horizontu jednoho roku nenásilnou
formou snížit stavy THP o cca 12 funkcí. Samozřejmě při
zajištění všech činností.
Když už mluvím o personálních otázkách, rád bych Vám
sdělil, že z rozhodnutí akcionářů proběhlo výběrové řízení
na obsazení postu obchodního ředitele: Vybraným kandidátem se stal Ing. Jaromír Král, který k nám 1. září nastoupil.
Oficiálně Vás také chci informovat, že jsem byl odvolán
z funkce předsedy představenstva společnosti a nově byl
zvolen Ing. Marek Malík, MBA. Jeho zevrubné představení
čtěte na jiném místě SPOTu.
A teď k samotnému hodnocení. Mezi to kladné patří
vývoj v divizi Válce a Nástroje, kde se zvláště v Nástrojovně
podařilo zvrátit klesající trend ve výrobě do pozvolného nárůstu. Troufám si zde pochválit obchodní úsek divize za to,
že se k nám vrací staří zákazníci a získáváme i řadu nových.
Trochu odbočím: Je to asi české specifikum, až když nám
teče do bot, podáváme ty nejlepší výkony...
Bohužel, horší je vývoj v divizi Hřídele, kde se nám stále
nedaří nahradit ukončení výroby hřídelí D12 pro Volvo.
Jednání s Man, DAF, Volvo, Cummins a Perkins jsou zatím
na různých úrovních. Podařilo se nám sice získat některé
nové zakázky pro zahraniční i domácí zákazníky, ale to nám
stále nenaplňuje tržby a celkový výsledek roku, chcete-li
plán, který nám byl akcionáři uložen.
Ovšem vzledem k tomu, že se ve výrobě a obchodu
s klikovými hřídeli pohybuji již pěknou řádku let, stále věřím,
že jde o cyklický pokles, který se čas od času projevuje, a že
co nejdříve získáme zakázku, která povede k růstu jako
v letech 2010 a 2011.
Zkrátka i nyní vidím určité možnosti, jak společným
úsilím obou divizí, a tedy nás všech, rok 2012 splnit,
a dostát tak očekáváním všech zainteresovaných.
Váš Vladimír Trubač
ředitel společnosti
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
Marek Malík: Nový předseda představenstva
nosti. Zhruba před rokem probíhaly intenzívní diskuze nad
další fází rozvoje společnosti formou investic do zvýšení
výrobních kapacit. Ve stejné době však byli majitelé osloveni zájemcem o koupi Strojíren POLDI. Po té, co z prodeje
společnosti sešlo, akcionáři opětovně deklarovali potenciál růstu Strojíren POLDI a oprášili původní rozvojové záměry s tím, že jejich současný investiční horizont se
prodlužuje minimálně o dalších pět let.
Posuzujeme
tři samostatné celky
Je hlavním představitelem akcionářů ve
Strojírnách POLDI a to zároveň znamená,
že je jedním z hlavních aktérů změn,
které se ve firmě dějí. Nový předseda
představenstva akciové společnosti:
Ing. Marek Malík, MBA.
Během dosavadního působení majitelů ve Strojírnách
došlo k řadě změn, které směřovaly především ke zvýšení
provozně ekonomické efektivity procesů uvnitř společ-
Strategické úvahy akcionářů o budoucnosti Strojíren
reprezentují podle Marka Malíka konkrétní kroky, ke kterým došlo v nedávné době, a jejichž součástí je samozřejmě i fakt, že nastoupil do čela představenstva. K těm
nejvýznamnějším krokům patří rozhodnutí o investicích
do zvýšení výrobní kapacity v divizi Hřídele (pozn. redakce
– blíže o tom pojednává ředitel společnosti Vladimír Trubač v úvodníku na předchozí straně), posílení obchodního
úseku, odlišný způsob hodnocení výkonu jednotlivých výrobních celků a personální obměna. „Vývoj na trhu ukazuje, že výrobci motorů zvyšují podíl outsourcingu při
dodávkách jejich částí, což dává prostor zavedeným specializovaným dodavatelům, jako jsou Strojírny POLDI, kteří
mají zkušenosti, dlouholetou tradici a jsou cenově konkurenceschopní při dodržení prémiové kvality. Kvůli nedostatku volných výrobních kapacit jsme v roce 2011 nemohli
soupeřit o nové zakázky, které se na trhu objevily. Proto
došlo ke konsenzuálnímu rozhodnutí výrobní kapacitu
navýšit a modernizovat,“ říká Ing. Malík. Další, zaměstnancům dobře známá změna je motivace odlišným hodnocením divizí. „Ty se nyní prakticky posuzují jako tři
samostatné celky podnikání – Válce, Nástroje a Hřídele.
Dnes posuzujeme nejen vlastní ziskovost jednotlivých výrobků, ale také jakou měrou samostatné celky podnikání
přispívají k pokrytí fixních nákladů společnosti. Chceme
firmu strategicky řídit podle cílů a skrze tyto tři útvary s tím,
že divize Hřídele nadále patří k našim primárním zájmům,“
říká předseda představenstva a dodává: „Nové výzvy, kte-
rým dnes společnost čelí, s sebou nesou potřebu posílit
také po personální stránce.“ Na úrovni top managementu
došlo ke změně jednak na pozici finančního ředitele, a pak
obsazením postu obchodního ředitele. „Doposud roztříštěné obchodní aktivity se tím centralizují, protože obchodní ředitel spadá přímo pod ředitele společnosti,“
přibližuje Ing. Malík. Další aktivita, které se dnes akcionáři
intenzivněji věnují, je bližší monitoring akvizičních příležitostí, které by vhodně doplňovaly současný výrobní program Strojíren. Dnes je však předčasné v tomto směru
hovořit o nějakých konkrétních krocích.
Jak Ing. Marek Malík přiznává, má ke Strojírnám POLDI
jak manažersky profesionální, tak osobní vztah. Strojírenskou výrobu totiž považuje za extrémně zajímavou, neboť
to není pouze o výrobním zařízení a produktu, který se
sám prodává, nýbrž o lidech a jejich přidané hodnotě,
která je ve strojírenství nezastupitelná: „Velmi si vážím lidí,
kteří to umí, protože to není lehké řemeslo,“ říká Malík,
který sám pochází ze strojírenské rodiny. Jeho otec je hlavním konstruktérem a autorem designu prvního „robustního“ traktoru Zetor Z-50 Super.
Ing. Marek Malík, MBA, (ročník 1975)
absolvoval VUT v Brně, Fakultu podnikatelskou, obor Podnikové finance a obchod.
Titul MBA získal na britské The Nottingham
Trent University ve spolupráci s brněnskou
soukromou vysokou školou B.I.B.S. Profesně
si nejvíce cení zkušeností, které získal ještě
coby student, když nastoupil do společnosti
Pliska-Podlahy a vypracoval se až na pozici
obchodního ředitele. Před příchodem do JET
Investment působil u Deutsche Bank v Londýně, kde byl zodpovědný za oblast obchodování na finančním trhu ve střední
a východní Evropě.
3
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
Ekonomické výsledky společnosti Strojírny POLDI, a.s.
za 1–7/2012
Strojírny PolDi: 1–7/2012 (v tis. Kč)
Plán
Skutečnost
Tržby
481 859
466 379
PH
186 905
179 117
ON
119 573
119 075
PHV
36 965
29 319
HVpZ
32 147
26 448
EBITDA
66 162
58 467
Divize Hřídele: 1–7/2012 (v tis. Kč)
Plán
Skutečnost
Tržby
363 432
348 225
PH
144 020
135 422
ON
87 762
88 016
PHV
28 607
19 370
HVpZ
24 528
16 857
Divize Válce a Nástroje: 1–7/2012 (v tis. Kč)
legenda:
Plán
Skutečnost
4
Tržby
118 428
118 155
PH
42 885
43 695
ON
31 811
31 059
PHV
8 358
9 949
HVpZ
7 620
9 591
EBITDA
10 656
12 241
PH
přidaná hodnota
oN
osobní náklady
PHV
provozní výsledek hospodaření
HVpZ
výsledek hospodaření před zdaněním
EBiTDA provozní výsledek hospodaření + odpisy
EBITDA
55 506
46 226
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
Obchod je jako houpačka
Divize Válce a Nástroje se ale pořádně odrazila od země
Největším zákazníkem zůstává US Steel
Košice. Ve snaze vyhovět svému takřka dvornímu zákazníkovi předvedly Strojírny vskutku
obětavý výkon. Díky nedostatečným zásobám
a vyššímu objemu výroby se US Steel dostal
do úzkých kvůli nedostatku nožů, které dodávají právě Válce a Nástroje. Namísto klasické
zásilky, která by dorazila o týden později,
proto vyjeli zaměstnanci expedice s nákladem
nožů osobně, a dokázali tak doručit potřebné
nástroje do Košic s desetihodinovým předstihem, aby nemusela společnost výrobu zastavit. Za ukázkovou službu zákazníkovi jim
zaslouženě patří velká pochvala!
„Je to boj. Jednou jste nahoře, jednou
dole. Zákazníci přichází i odchází a věřit
v neustálý růst je bohužel naivní,“ popisuje pragmaticky neutěšenou situaci minulého roku Ing. Miroslav Šerý. Výbornou
zprávou ale je, že právě obchodnímu
úseku se podařilo klesající trend ve výrobě zvrátit. Staří zákazníci se vracejí
a podařilo se získat i řadu nových.
S výsledkem porady vedení, na níž se hodnotilo uplynulé pololetí, mohou být zaměstnanci divize Válce a Nástroje spokojeni. Výrobní plán je prozatím plněn na
jedničku a zisky byly dokonce překročeny o 3 miliony
korun. Ing. Jiří Sládek úspěch přičítá především skladbě
výrobků: „Vyrábíme nyní velice široké spektrum, od jednoduchých po materiálově náročné. Kromě tradičního
sortimentu jsme také začali vyrábět produkty, které v minulosti dodávaly převážně jiné firmy.“ Kromě klasických
trnů se tak Válce a Nástroje pustily i do výroby zápustek,
a v jednání je i zkušební zakázka tvářecích rolen pro
zákazníka Vítkovice Cylinders. Oproti minulému roku se
tak u některých zákazníků podařilo výrazně zvýšit tržby –
na rozdíl od 14 milionů za loňský rok se hodnota zakázek
za aktuální období pohybuje již okolo 24 milionů korun.
Krize má
na strojírenství
stále vliv
Ačkoliv se podařilo zvrátit pokles ve výrobě, ekonomická krize má na odvětví strojírenství stále nemalý vliv.
„V předchozích letech bylo zvykem, že zákazníci objednávají s předstihem, a to i rok a více dopředu. Dnes je
situace daleko méně stabilní. Zakázky přijímáme okolo
4 měsíců dopředu a do budoucnosti se díváme přece jen
obezřetně,“ konstatuje Ing. Miroslav Šerý.
Mezi staronové zákazníky patří švýcarská firma Flowtec. Po úspěšné zkušební dodávce a uspokojujícím auditu
se společnost rozhodla pro pravidelné dodávky. Novinkou
pro tento rok je pak firma ITS Benda, jež vyrábí především
zařízení válcoven. Významná je také zakázka pro TS Plzeň
– nástroje asi za 3 mil. korun pro její velkou zakázku lisů
bude dodávat právě divize Válce a Nástroje.
V uplynulém pololetí bylo však možné sledovat i negativní trendy. Například trhy válců ve Španělsku, Turecku,
Maďarsku či JAR vykazují menší spotřebu. Jedním z důvodů může být ekonomická krize a v případě Maďarska
nový proces mezioperačního chromování, který prodlužuje životnost výrobku, a tím i snižuje spotřebu. Na klidu
obchodnímu oddělení nepřidává ani nejistá budoucnost
hlavního, a především kvalitního dodavatele velkých výkovků na válce Plzeň Steel, který od konce června pozastavil výrobu.
5
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
Údržba se nezastavila a podzim bude také perný
Strojírenská Údržba obdržela na začátku léta od vedoucích výroby plán
oprav na příslušná období. V půběhu dovolených tak její zaměstnanci
pracovali například na Alfingu – jejich rukama prošly stroje a linky pro
indukční kalení, čistili chladiče, stěhovali stroje…
provozu bychom se s tím popasovali jen stěží, a tok výroby přitom musí zůstat plynulý,” přibližuje úskalí vedoucí Údržby Jaroslav Štika.
Jak Jaroslav Štika dále dokumentuje na příkladu
údržby pecí v Kalírně nebo v Kovárně, když přes léto výroba vlivem celozávodní dovolené stojí, nastává zkrátka
„jejich čas”. ☺ A není to lidem z Údržby líto, že musí čerpat své dovolené jindy, než ostatní zaměstnanci Strojíren POLDI? „Neřekl bych, jsou zvyklí a počítají s tím, že
si vybírají volno v průběhu celého roku.” Letošní léto tak
našim údržbářům přineslo obdobný objem práce jako
to předchozí.
Před zimou
budeme čistit
střechy
Strojní vybavení tohoto robotického pracoviště, např. karusely, jsou dílem našich zaměstnanců z řad centrální
Údržby. Na jejich výrobcích je vidět naprostá profesionalita a preciznost provedení. Zkrátka – jsou velmi šikovní!
„Období dovolených je pro nás výhodné, je tu menší
provoz, a tak máme více prostoru a možností, jak dobře
6
a včas odvést svůj díl práce. Přece jen, když třeba stěhujete čtyři velké stroje – z linky na linku, za normálního
K nejdůležitějším rozpracovaným úkolům Údržby
pak patří robot na nasazování věnců a kolíčků na zalomené hřídele, který by se konečně měl zprovoznit. „Připravuje se také další robotické pracoviště LARA, kde
spolupracujeme na montáži, usazování strojů a výrobě
100 až 200 palet na usazování hřídelí. A před zimou
ještě musíme stihnout revizi a opravu zasilatelny a vyčištění střech,” popisuje nejdůležitější akce podzimu vedoucí Štika s tím, že zapomenout samozřejmě nesmíme
na preventivní i průběžné opravy všeho druhu, které
výroba Strojíren jeho lidem přináší.
Sloučená centrální Údržba funguje ve Strojírnách
POLDI od roku 1999 a zajišťuje celý areál. Její zaměstnanci
vykonávají údržbu strojů a měřidel, budov, sociálního zázemí, truhlářské a mnohé další práce. Aktuálně má Údržba
62 zaměstnanců včetně vedoucích a THP pracovníků.
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
Divize Hřídele hledá nové zákazníky
Divize Hřídele má své stálé zákazníky, patří k nim například AGCO
Sisu Power, Volvo, Liebherr nebo
Zetor. Ale díky uvolnění výrobní
kapacity musí i v divizi Hřídele
hledat nové zakázky.
Ač si vedení divize Hřídele vždy uvědomovalo, že není
dobré být závislý na jednom velkém zákazníkovi, nebylo až
donedávna v podstatě možné hledat další zákazníky. Výrobní kapacita totiž bývala naplněna téměř na 100 % a případné nové zakázky bychom stejně nebyli schopni naplnit.
Až nyní – s určitým poklesem těch starých – tedy přišel čas
hledat nové zakázky.„Potřebujeme mít co nejširší portfolio,
a to nejen z hlediska sortimentu, ale také geograficky,“ říká
ředitel divize Ing. Tomáš Hurych.
Obchodníci divize proto kontaktují zákazníky z minulosti,
protože právě u nich je šance na úspěch větší, než u firem,
které se Strojírnami dosud nespolupracovaly. „Ač je naším
zájmem dělat kompletní obrábění, nebráníme se ani tomu
částečnému, proto se teď obracíme i na zákazníky, například na německý MAN, pro které jsme v minulosti dodávali
právě částečně opracované hřídele,“ říká Ing. Milan Kecek,
obchodní zástupce ředitele. Kromě hřídelí do spalovacích
motorů se nyní divize zaměřuje také na hřídele pro kompresory a čerpadla, například pro firmy WOMA, HAUHINCO
nebo firmu ClydeUnion. Poslední jmenovaná vyrábí čerpadla pro atomový a petrolejářský průmysl.
Co se nových zakázek týče, nebráníme se ani neprobádané půdě. Vzhledem k všudypřítomnému šetření začaly
některé firmy místo ocelových hřídelí používat hřídele z litiny. „S touto novinkou si náš technický tým poradil, upravili jsme technologický proces a nyní už opracováváme
litinové odlitky pro firmu Speere,“ uvádí Milan Kecek. Pouštíme se také do věcí souvisejících s automobilovým sportem, momentálně obchodníci řeší poptávku od firmy Pankl,
na hřídele do motorů pro soutěžní účely.“
Vedle novinek se však Strojírny ohlíží i do minulosti. Jak
jste se ostatně mohli přesvědčit na fotografiích ve starších číslech SPOTu, Strojírny historicky dodávaly kliky do vrtulníků
a letadel.„Zajímají nás výrobci klasických pístových motorů
do letadel, oslovili jsme například americkou firmu LYCOMING,“ dokládá plány divize na diverzifikaci portfolia
Ing. Milan Kecek. Dobrou zprávou je, že se rozjíždí spolupráce s brazilskou pobočkou AGCO Sisu Power pro nový typ
motorů common rail. Během měsíce by u dalších dvou zákazníků mělo padnout rozhodnutí o jejich nových zakázkách. Volvo od Strojíren obdrželo nabídku na dva nové typy
hřídelí a stejně tak jsme firmě John Deer nabídli tři nové typy
hřídelí. Obě tyto společnosti se v horizontu jednoho měsíce vyjádří, pro kterého dodavatele se rozhodli a zda jím
budou právě Strojírny.
V rámci získávání nových potenciálních zákazníků byly
osloveny také firmy CUMMINS, PACCAR, CATERPILLAR
a Perkins. V neposlední řadě byly kontaktovány firmy Wärtsilla a Jenbacher. Ty vyrábí velké motory pro mobilní elektrárny, jejich požadavky se ale pohybují na hranici našich
výrobních možností. Zatímco ve Strojírnách umíme opracovat hřídele do velikosti 1 500 mm, Wärtsilla potřebuje hřídele okolo 1 700 mm i větší.
Není ale žádným tajemstvím, že proces získávání nových
zakázek má dlouhou setrvačnost, přece jenom hřídele nejsou rychloobrátkové zboží. U nově oslovovaných zákazníků
je tento proces ještě delší než u zákazníků, kteří již práci Strojíren znají. U těch se sice může stát, že nám dají objednávku
ze dne na den, ale jak upozorňuje ředitel divize Tomáš Hurych, i tak je třeba počítat s minimálně šesti měsíci, než začneme nový typ hřídelí dodávat. U nových zákazníků je pak
tato doba ještě podstatně delší, protože si nejprve potřebují ověřit naše schopnosti a kvalitu, např. formou auditů.
7
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
Odpracovaná léta ve Strojírnách POLDI:
Poděkování a odměna za věrnost
Děkujeme za věrnost a práci ve Strojírnách POLDI zaměstnancům, kteří oslavili 15leté nebo 35leté pracovní výročí
v druhém a třetím čtvrtletí 2012. Pracovní výročí je spojeno s finanční odměnou. Doufáme, že vám udělá radost...
odbory informují
Vážení zaměstnanci,
na začátek mně dovolte, abych Vás seznámil s některými
změnami, které se staly od posledního vydání SPOTu.
Za velké pomoci Údržby se nám podařilo udělat na
chatě ve Stradonicích mnoho práce na vylepšení
a zkulturnění Vašich pobytů tam. Vybudovali jsme novou
umývárnu se sprchovým koutem. Při této rekonstrukci se
položily nové dlaždice, instaloval se nový bojler včetně
potrubí a dalšího příslušenství nezbytného pro chod
umývárny a kuchyně. V kuchyni jsme opravili kuchyňskou
linku, obnovili nátěry a položili dlažbu.
Pro naše zaměstnance jsme také zakoupili šest permanentek na lední hokej na sezonu 2012/2013. Tyto permanentky budou k dispozici u členů VZO na jednotlivých
dílnách. Seznam členů VZO, u kterých je možné si tyto
vstupenky vyzvednout, je vyvěšen prostřednictvím zápisu
ze schůze VZO.
Dále bych chtěl upozornit na organizační změnu, která
nastala od září. Předseda VZO od tohoto měsíce bude ve
Strojírnách přítomen pouze dva dny v týdnu. K tomuto
opatření jsme byli nuceni sáhnout kvůli nižšímu počtu
odborářů. Možná by se to mohlo stát tématem
k zamyšlení pro zaměstnance, kteří nejsou v odborech.
Na závěr Vám přeji hezký zbytek léta a jsem s pozdravem,
Váš František Konvalina
8
15 let
Jméno
Útvar
Petr Linberk
DH
Jiří Kučera
DH
35 let
měsíc / rok nároku
Jméno
Útvar
duben / 2012
Ernest Resö
DVaN
květen / 2012
Vladimír Hons
DH
červenec / 2012
Ladislav Husák
CÚ
červenec / 2012
Tomáš Klimenda
DH
červenec / 2012
František Májek
DH
červenec / 2012
OŘJ
červenec / 2012
červenec / 2012
Legenda:
VaN = Válce a Nástroje
DVaN = Divize Válce a Nástroje
OŘJ = Odbor ředitele jakosti
Fp = Finanční plánování
DH = Divize Hřídele
F = Finanční ředitel
Zdeněk Šuhaj
Fi = Informatika IT
Rpr = Referent propagace
Vladimír Vorel
DVaN
CÚ = Centrální údržba
Rd = Zasilatelna
Jindra Jonáková
DH
měsíc / rok nároku
červen / 2012
září / 2012
ODCHOD DO STAROBNíHO DůCHODU III. Q 2012
VLADIMír ChALoUPKA
JIřINA KoLářoVá
BohUMILA BEňáKoVá
MIroSLAVA SZMANIoVá
hELENA FrASSoVá
VLADIMír PoUPA
EVA VáňoVá
ALENA ŽáKoVá
Děkujeme za odvedenou práci
v naší společnosti Strojírny POLDI a.s.!
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
vztah. Občas, ale to je všude, když vám jdou na nervy,
tak si člověk uleví. Ale nedám na ně dopustit, neměnila bych. Vždyť tady každého znám jménem, nebo
aspoň vím, o kom je řeč.
A svoji práci, tu hodnotíte jak?
Jako úpravářka zalešťuji mazací otvory a kontroluji vzhled klikové hřídele. Dneska už jsou kliky ze
strojů skoro stejné, ale dřív to bývalo co klika, to originál, takže jsem se vyblbla. Stereotyp to ale není, občas
sice vypnu hlavu, ale ruce nevypnu, ty bolí. Stejně
mám ale tu práci ráda, vyhovuje mi časově, můžu se
hodně věnovat vnučkám.
Jana Sirotková hned na úvod prohlásila, že se rozhovoru nebojí, protože
kdo prožil třicet let na dílně, ten se
nebojí ani čerta. Jana Sirotková má
totiž tolik energie, že čert by se mohl
bát spíš jí.
Kolik vám bylo, když jste do Strojíren přišla?
Bylo mi dvacet tři, pobyla jsem si tady rok a pak šla
na mateřskou s mladším synem Martinem. A dnes už
mám od kluků krásné vnučky.
Jak na tu dobu začátků vzpomínáte?
No, nebudu zastírat, že se spousta věcí změnila.
Tehdy byly vztahy mezi lidmi jiné, takové kamarádštější. Všichni na sebe měli spoustu času, dneska je
všechno uspěchané. Nechci si stěžovat, to vůbec ne,
jenom už na sebe nemáme tolik času jako dřív. To si
člověk popovídal, postěžoval, drželi jsme víc pohromadě, dřív chodívala celá dílna pravidelně na pivo.
Pořád říkám, že lidi dneska nemají čas. A vlastně je to
možná tím, že jsme taky zestárli a máme jiné priority.
Je někdo, na koho vzpomínáte obzvláště ráda?
Když jsem se vrátila po mateřské, byl tady jako
mistr na lince pan Váňa a seřizovač pan Kindl, ti mi
byli jako dva tátové. Říkali vždycky: Neboj se a ono to
půjde... A šlo to. Dnešní mistry znám skoro všechny
jako kluky, kteří se mnou začínali. Tak třeba ti budou
zase tátové těm dnešním mladým, i když mláďata se
sem moc nehrnou, je nás nejvíc mezi padesátkou
a šedesátkou.
Pracujete jako úpravářka, čím jste se ale původně vyučila?
Jsem vyučená spojová manipulantka, pracovala
jsem na poště. Ale moji kluci byli tehdy ještě malí, na
poště byly šichty od pěti do jedné a od jedné do osmi.
To s dětmi nejde moc dohromady. Tady mi nabídli od
sedmi do tří, což bylo skvělé pro děti ve školce. Nehledě
na peníze, tenkrát tím byly Strojírny vyhlášené, na
poště jsem brala nějakých 1 500 a tady 2 800. A to už
je pořádný rozdíl.
Nechybělo vám pošťáctví?
Jsem holka z vesnice, tam se zná každý s každým
a jako pošťačka znáte opravdu všechny. Když jsem
z pošty, kde nás na šichtě bylo šest sedm, přišla sem
mezi těch dvě stě lidí a viděla tu ratejnu, tu špínu, říkala jsem si, ježišmarjá, tady nebudu.
Ale zvykla jste si.
To víte, že jo. Ke Strojírnám mám po těch letech
Zatímco dřív na syny, dnes máte po práci čas na
vnučky.
Užívám si krásného babičkovství. Vezměte si, že já
měla dva kluky, doma visely jedny kalhotky, troje
trenky a teď je to jiné. Holčičky jsou takové mazlivé,
úplně jiné než kluci. To je pořád: Babí sem a babí tam,
babí tohleto... Je to paráda.
Jaké máte další koníčky?
Mám zahrádku, napůl okrasnou a napůl zeleninovou, ale už brzo z ní bude jenom okrasná. Ráda plavu,
jezdím na kole, hlavně po jižní Moravě, po rovince.
Mám totiž po operaci obě kolena, takže nejezdím do
vršku, jenom takové pohodové projížďky. A z práce
mám dobrou kondičku.
Jak se žije ve Strojírnách • Jak se žije ve Strojírnách
Kdo je tady třicet let, ten se nebojí ani čerta
9
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
Kouzlo starých firemních tisků
Poldina huť už zhruba od roku 1897, tedy sedm let
po svém založení, vydávala pravidelně katalogy
a instruktážní i propagační plakáty jak obecné, tak i na
jednotlivé druhy výrobků. S odstupem doby se na nich
odrážejí změny výtvarného pojetí i stylu reklamy
a navíc v sobě skrývají i věci, které vypovídají o minulosti mnohem víc, než by se na první pohled zdálo.
Toto je několik příkladů…
Jiří Kovařík
Nejslavnější kresba z období tzv. 1. republiky, která existovala od filumenistických nálepek na zápalky přes
pohlednice až po plakát velkosti A2
v několika jazykových mutacích, vždy
nahoře se stejným heslem VÝKONSPOLEHLIVOST-POKROK. Vznikla na
počátku 30. let minulého století, kdy se
velká část výrobního programu hutě
orientovala na dodávky pro letecký
průmysl od ocelí až po zalomené hřídele, což záměrně připomíná letoun
nad siluetou nové ocelárny z roku
1908 (pozdější Ocelárny 1). Kresba
stroje naznačuje celokovové typy Junkers, výrobce, který byl tehdy největším
odběratelem leteckých hřídelí POLDI.
10
Nejstarší katalog z roku 1897 byl doslova kapesního formátu a měl čtyři
strany, znichž na té zadní se Poldina huť
chlubila seznamem filiálek a obchodních zastoupení v Berlíně, Norimberku,
Magdeburku, Dortmundu, Mannheimu, Milánu, Budapešti, Sheffieldu,
Curychu, Madridu, Jekatěrinoslavi, Moskvě, Baku, Rize, Bukurešti, Sofii, Varšavě
a Barceloně. Na titulní straně barvité
kresby se zobrazením hutě je její oficiální název Poldi-Hütte TiegelgusstahlFabrik (Poldina huť, továrna na
kelímkovou ocel), adresa vídeňského
centrálního ředitelství a nejstarší podoba „panenky“, v tomto případě pramálo atraktivní.
Plakát velikosti A4 z roku 1928 s nápisem HŘÍDELE POLDI UMOŽNILY NÁSLEDUJÍCÍ
LETECKÉ
REKORDY
vypočítává vedle snímku letecké hřídele Maybach některé z dálkových
průkopnických letů. Výčet začíná
prvním nonstop přeletem Atlantiku
z Irska do USA (Junkers W-33 „Bremen“), následuje de Pinedův přelet
z Itálie do Severní Ameriky (létající člun
Savoia-Marchetti S-55), let pplk. Skály
z Prahy do Tokia (Letov Š-16), Mittelholzerův let přes Afriku z Curychu do
Kapského města (Dornier Merkur)
a dálkové lety Junkersových letadel
z Berlína do Pekingu a zpět.
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
Jedna z mnoha variant plakátu na neustále propagovaný výrobek, ruční
tvrdoměr POLDI, populární POLDI kladívko, což byl vynález kaliče Poldiny
hutě Aloise Reppera zroku 1917 apředmět Patentního spisu ČSR 6158 z 6. 7.
1921 s názvem „Kladívkový kuličkový
přístroj POLDI ke zkoušení tvrdosti
podle Brinella“. O významu vynálezu
svědčí i to, že patentově jej Poldina huť
přihlásila a nechala chránit v USA, Německu, Rakousku, Anglii, Austrálii,
Francii, Holandsku, Itálii, Japonsku, Rumunsku, Španělsku, Jugoslávii aPolsku.
Tvrdoměr POLDI semimochodem vdivizi Válce a Nástroje vyrábí dodnes.
Katalog z roku 1947, na jehož zadní
straně je kresba Tatraplánu, už pochází z dob Spojených oceláren, národního podniku, a odkazuje na
prodejní kancelář Poldiny hutě na třídě
J. Opletala v Praze. Prozrazuje nejen
nový výtvarný styl s použitím americké
retuše, ale i novou dobu, kdy se od sebe
realita a propaganda začínaly vzdalovat jak čepele rozevřených nůžek. Hřídel na titulní straně je sice letecká pro
sportovní stroje Praga Air Baby, leč kresebně vylepšená do délky a čtyřmotorový Lockheed Constellation s motory
Wright by rozhodně nikdy neunesla.
„Connie“ se nejspíš výtvarníkovi zalíbil
nezaměnitelnou trojitou směrovkou,
čímž to s vylepšením image firmy dosti
přehnal.
Plakátek z roku 1930 propagoval dnes
už téměř zapomenutý, tehdy však velmi
žádaný výkovek z korozivzdorné oceli,
silniční hřeby. Německý text říká: „Moderní prostředek ke značení dopravních
směrů na úrovni vozovky.“ Nešlo
ohřeby kpropichování pneumatik, ani,
jak by se na první pohled zdálo, ohříbek
na štupování punčoch, ale o značení
přechodů či jízdních pruhů v tehdy obvyklé dlažbě. Patka se zatloukla mezi
dlažební kostky, na nichž spočinula
hlava či klobouček a v určité vzdálenosti, následovala další. Huť tuto drobnost využila k vlastní reklamně, na
kloboučku se skvělo buď velké POLDI,
nebo v soustředných kruzích propletená písmena PH jako Poldina huť. Dobové fotografie dokládají, že takto bylo
vyzdobeno i pařížské náměstí Étoile,
aby mohli řidiči kroužit za jízdy
z Champs Élysées a jiných bulvárů
kolem Vítězného oblouku.
Tento plakát je naprosto unikátní a vytvořil jej vynikající rakouský secesní grafik Rudolf Kalvach (spolupracující mj. s Kolo Moserem, Oskarem Kokoschkou či Egonem Schielem) ve
stylu secese, naznačující zde už budoucí éru konstruktivismu. Text na něm propaguje první
poldovskou nerezavějící 10Ni hlavňovou ocel POLDI ANTICORRO z roku 1910, kterou
Poldina huť představila na mezinárodní lovecké výstavě ve Vídni. „Žádná rez, žádné čištění,“
tvrdí nápis nad myslivcem, připomínajícím lovce ze Sibiře…Originál návrhu předtím
neznámého plakátu objevil letos italský kurátor výstavy o secesi, chystané ve Vídni.
11
číslo 02 | 2012 | firemní informační zpravodaj
Luštěte se SPOTem!
Tentokrát najdete v tajence
povzbudivý citát:
Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci...
Dokončení v TAJENCE…
Tajenka křížovky z minulého čísla zněla: …Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže...
12
Download

Číslo 2/2012 firemního časopisu SPOT