Економија за правникe
Глава 8. Екстерни Ефекти
Б РА Н КО РА Д УЛ О В И Ћ
П РА В Н И Ф А К УЛ ТЕ Т
У Н И В Е Р З И ТЕ Т У Б Е О Г РА Д У
ПР Е Д АВАЊ А
НО В Е М Б АР 2 0 1 2 .
2
НА ПРЕДАВАЊИМ А СУ
ЗАБРАЊЕНИ НЕГАТИВН И
ЕКСТЕРНИ ЕФЕКТИ!
Напуштање претпоставке
3
 До сада претпоставка да сваки привредни
субјект доноси своје пословне одлуке не
водећи рачуна о осталим привредним
субјектима
 У стварности привредни субјекат често
својим одлукама непосредно утиче на ниво
корисности у потрошњи, односно ниво
трошкова у производњи других привредних
субјеката
Екстерни ефекти
4
 Екстерни ефекти настају у случају кад једно
или више лица својим одлукама непосредно
и без претходне сагласности, дакле ван
тржишта, утиче на ниво корисности у
потрошњи или трошкова у производњи
других лица.
 Екстерни ефекти могу бити
 негативни или
 позитивни
Примери екстерних ефеката
5
 НЕГАТИВНИ
 Пуштање гласне музике после поноћи
 Загађивање животног окружења
 Дувански дим
 ПОЗИТИВНИ
 Изградња тржног центра




Да ли цене некретнина расту ако се изгради тржни центар?
Изградња инфраструктуре
Вакцинација
Узајамно позитивни екстерни ефекти

пчеле и воћњак
Друштвене користи и друштвени трошкови
6
 Да би сагледали последице негативних
екстерних ефеката неопходно је да
објаснимо концепт друштвених користи и
друштвених трошкова
Гранични друштвени трошкови
7
 Када постоје негативни екстерни ефекти поред
приватних трошкова јављају се и екстерни
трошкови


Гранични приватни трошак ГПТ означава пораст трошкова
произвођача услед повећања производње за једну
јединицу
Гранични екстерни трошак ГЕТ означава повећање
трошкова трећих лица које не падају на терет произвођача
услед повећања производње за једну јединицу
 Гранични друштвени трошкови представљају
збир граничних приватних и граничних трошкова

Колико друштво кошта производња још једне јединице
Друштвено пожељан обим производње
8
 Друштвено оптималан обим производње
заснован је на изједначавању граничних
ДРУШТВЕНИХ користи и трошкова
ГДК = ГДТ
Екстерни ефекти: приватни и гранични
трошкови
€
У одсуству негативних
екстерних ефеката тржишна
равнотежа је ефикасна и
друштвено оптимална
Крива понуде
одражава трошкове
производње
ГПТ
P0
E0
Крива тражње
одражава спремност
купаца да плате
ГПК
0
Q0
Q
Екстерни трошкови
€
5
0
Шта ако поред
приватних постоје и
екстерни трошкови?
Претпостављамо да су гранични
екстерни трошкови у нашем примеру
константни
ГЕТ
Q0
Q
Екстерни ефекти: приватни и
друштвенитрошкови
€
ГДТ
A
Друштвено
оптимална цена је
већа од оптималне
цене када нема
негативних
екстерних
ефеката
ES
PS
P0
ГПТ
E0
Друштвено оптимална
количина производње је мања
од оптималног обима за самог
произвођача
0
QS
Q0
ГДК=ГПК
Q
Екстерни ефекти: приватни и друштвени
трошкови
€
ГДТ
Разлика
негативних
екстерних
трошкова
између
социјално
пожељног и приватног
оптимума
A
ES
PS
P0
ГПТ
E0
ГДК=ГПК
0
QS
Q0
Q
Негативни екстерни ефекти
Губитак
благостања
€
ГДТ
A
ES
PS
P0
ГПТ
E0
ГДК=ГПК
0
QS
Q0
Q
Екстерни ефекти
14
 Уколико постоје екстерни ефекти, то значи
да приватни и друштвени трошкови нису
једнаки, те да одлуке које се доносе само на
основу приватних трошкова нису оптималне
са становишта друштва.
 У случају негативних екстерних ефеката
производи се превише.
 У случају позитивних екстерних ефеката, не
производи се довољно добара
Позитивни екстерни ефекти
€
ГДТ
A
ES
PS
P0
ГДК
E0
ГПК
0
Q0
QS
Q
Пример
16
Понуда и тражња на негативним
екстерним ефектима
17
Крива тражње за тишином
показује колико су станари
спремни
да
плате
одређени износ да буке не
буде
Крива тражње за буком власника
кафића показује колико је он
спреман да плати да би му се
омогућило
да
послује
у
одређеном радном времену.
Тражња станара
за тишином
Тражња кафића
за буком
I
IV
II
04:00
03:00
02:00
01:00
III
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
Понуда и тражња на негативним
екстерним ефектима
18
Друштвени
оптимум
Тражња станара
за тишином
Тражња кафића
за буком
I
IV
II
04:00
03:00
02:00
01:00
III
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
Понуда и тражња на негативним
екстерним ефектима
19
Укупно
благостање I + IV
Тражња станара
за тишином
Тражња кафића
за буком
I
IV
II
04:00
03:00
02:00
01:00
III
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
Решавање проблема екстерних трошкова
20
 Проблем екстерних ефеката може се, у
зависности од околности, решити на
различите начине
преговорима заинтересованих страна,
 корективним порезима,
 регулацијом или
 судским путем.

 Не постоји тржиште на коме се сучељавају
понуда и тражња за тишином
Преговори заинтересованих страна:
Коузова теорема
21
 Уколико је право својине јасно и неспорно
додељено и уколико су трансакциони
трошкови преговарања и спровођења
договореног једнака нули, две, односно све
заинтересоване стране ће се договорити
око равнотежног обима екстерних ефеката,
а тај равнотежни ниво ће бити и оптимум са
становишта друштва
Роналд Коуз
22
 Роберт Коуз је добио Нобелову
награду за економске науке
1991.године за свој рад у области
трансакционих трошкова и
својинских права и њихов значај
за функционисање привреде
 Коузови најзначајнији радови су
“Природа предузећа” из 1937.
године и “Проблем друштвеног
трошка” објављен 1960.године
Коузова теорема
23
Нема ограничења рада
кафића, тако да кафић
ради до 4 сата
Тражња станара
за тишином
Тражња кафића
за буком
I
IV
II
04:00
03:00
02:00
01:00
III
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
Коузова теорема
24
Станари «купују тишину»
Тражња станара
за тишином
Тражња кафића
за буком
I/2
C
IV
I/2
II
04:00
03:00
02:00
01:00
III
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
Коузова теорема
25
Кафић «купује право на
буку»
Тражња станара
за тишином
Тражња кафића
за буком
I
IV/2
C
I/2
IV/2
II
04:00
03:00
02:00
01:00
III
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
Поуке
26
 ирелевантно је коме су иницијално
додељена одговарајућа (својинска или нека
друга) права
 битно је да су она јасно додељена, односно
да су неспорна и да су трансферабилна,
односно да се могу пренети на другу страну
 не треба спречавати договор у оним
ситуацијама у којима је такав договор могућ
и пожељан
Коузов пример
27
Корективни порези
28
 Намет ономе који емитује негативне
екстерне ефекте – интернализација
екстерних ефеката

Такви порези, који се називају корективним порезима,
односно порезима у смислу А.Ц. Пигуа
 Наплаћују се по јединици производње,
односно по јединици емитовања негативних
екстерних ефеката.
Корективни порези
29
 Држава може увести порезе субјектима који
емитују негативне екстерне ефекте.


овим порезима увећавају се приватни гранични
трошкови, чиме се утиче на смањење понуде и
њеном померању ка друштвено оптималном нивоу.
прикупљена средства могу се користити како би се
лица која трпе негативне екстерне ефекте
компензовала, али то покреће низ других питања.
Увођење корективног пореза
30
Увођење корективног пореза у износу ТР до тога да
власник кафића тим порезом одузима благостање
означено површином III и пола површине IV
Тражња станара
за тишином
Тражња кафића
за буком
I
C
IV
Тp
II
04:00
03:00
02:00
01:00
III
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
Како одредити економски ефикасан ниво
пореза?
31
Увођење корективног пореза у износу ТА
Тражња станара
за тишином
Тражња кафића
за буком
ТА
A
I
C
II
04:00
03:00
02:00
01:00
IV
III
24:00
23:00
B
22:00
21:00
20:00
Да ли треба компензовати трећа лица?
32
 Да ли су станари већ компензовани?


Плаћена цена стана је била ниска због буке из
кафића (интернализовани екстерни ефекти)
Компензација само за станаре који су се доселили
пре отварања кафића
 Какве подстицаје ствара компензација
онима који је добијају?

Да ли би станари уградили ПВЦ столарију?
Регулација
33
 Проблем негативних екстерних ефеката
може се решавати и регулацијом
 Могу се користити различита регулаторна
решења

забране, преко увођења дозвола или прописивањем
дозвољеног радног времена, урбанистичким
планирањем, и слично.
 Овај начин решавања проблема ствара
високе трошкове регулаторних тела, као и
простор за рентоносно понашање.
Регулација
34
Друштвено оптимална регулација
Тражња станара
за тишином
Тражња кафића
за буком
I
C
IV
Тp
II
04:00
03:00
02:00
01:00
III
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
Регулација
35
Информациони проблем
Шта ако се одреди погрешно време
престанка пуштања музике?
Тражња кафића
за буком
Тражња станара
за тишином
I
C
IV
Тp
II
04:00
03:00
02:00
01:00
III
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
Парница – тужба за накнаду штете
36
 Сами субјекти који су погођени негативним
екстерним ефектима могу тужити лицекоје
их ствара и тражити накнаду за причињену
штету.

За онога који емитује негативне екстерне ефекте
потпуно је свеједно да ли ће бити оптерећен порезом
у износу тих ефеката или ће платити надокнаду штете
у истом износу.
Проблеми решавања проблема
негативних екстерних ефеката парницом
37
 Високи трансакциони трошкови парничења
 Да ли расподела трошкова може да
обесхрабри тужиоца?
Предуслов ефикасног решавања
проблема парницом
38
 Неопходно је да се јасно дефинише врста
одговорности онога који


објективна или
субјективна
 У случају екстерних ефеката је уобичајено да
се примењује начело објективне одговорности,
будући да је онај који емитује екстерне ефекте у
могућности да контролише производни процес.

кључни предуслов за функционисање накнаде штете
као механизма за ефикасну алокацију ресурса јесте
да накнада износи тачно онолико колика је штета
Компензација и подстицаји
39
 Проблем ако је компензација већа од штете

Подстицај да се штета претрпи
 Проблем када је компензација мања од
штете


обим производње у делатности која емитује
негативне екстерне ефекте биће већи од
оптималног
умањени подстицаји оштећенима

Штетници повећавају производњу
Прилагођавања учесника и подстицаји за
њих
40
 Екстерни ефекти често подстичу привредне
субјекте да се прилагоде и да отклоне негативне
екстерне ефекте.
 Резултат деловања тих подстицаја зависи од
интензитета негативних екстерних ефеката, као
и од одговора на питање ко сноси трошкове и
колики су трошкови прилагођавања.



Колики су трошкови уградње ПВЦ столарије чиме би се
изоловала бука
Колики су трошкови звучне изолације кафића
Ко треба да плати уградњу звучне изолације станова или
кафића
Прилагођавања учесника и подстицаји за
њих
41
Станари би елиминисањем буке увећали своје благостање које одговора
друженој површини I + II + III
Све док су трошкови нижи од ове површине станарима се исплати да
сами плате елиминисање буке.
Укупно благостање = I + II + III + I V умањено за трошкове изолације
Тражња станара
за тишином
Тражња кафића
за буком
I
IV
II
04:00
03:00
02:00
01:00
III
24:00
23:00
22:00
21:00
20:00
Питање
42
 „Пекара Трандафиловић“ један део своје производње пребацује
на пећ на ћумур. Ову производњу може да обавља са или без
филтера на свом димњаку. Увођењем нове производње без
филтера ствара се одређена штета суседној „Праоници
Карамарковић“. У табели су приказани релевантни губици и
добици пекаре и праонице од даљег пословања.
Са филтером
Без филтера
Корист пекаре Трандафиловић
2.000 € недељно
2.750 € недељно
Штета праонице Карамарковић
0 € недељно
950 € недељно
Уколико се одбаци могућност тужбе „Праонице Карамарковић“ и
уколико су трансакциони трошкови (трошкови преговарања)
једнаки 0 €, да ли ће пекара (ако се обе стране понашају
рационално) инсталирати филтер?
Download

Економија за правникe Глава 8. Екстерни Ефекти