Група
Списак/Факултативно
00-00-00 - А
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
-II КОЛОКВИЈУМ-
Име и презиме:
Број индекса:
Тест се састоји из 25 питања на које одговарате заокруживањем једног од
наведених одговора.
Тест траје 60 минута.
1.
Који од наведених ставова није тачан у вези са монополом који спроводи савршену ценовну
дискриминацију
a. монопол производи економски ефикасан обим производње
b. монопол је у стању да присвоји цео потрошачки вишак
c. монопол производи све док је цена последње јединице једнака граничном трошку
d. монопол производи све док гранични приход не буде једнак нули
2.
Поштена игра је она у којој је
a. цена која треба да се плати за учествовање једнака очекиваној корисности
b. цена која треба да се плати за учествовање већа него очекивана вредност
c. цена која треба да се плати за учествовање мања од очекиване вредности
d. ништа од наведеног
3.
Ако монополиста може да продаје 7 јединица када је цена 3 евра, а 10 јединица по цени од 2 евра,
онда је гранични приход повећања продатих јединица једнак
a. 10 евра
b. 2 евра
c. -1 евра
d. 1 евра
4.
Динамичка производна неефикасност монопола односи се на
a. одсуство подстицаја да се инвестира у истраживање и развој
b. раздвојеност власништва и управљања предузећем
c. просечни трошковимонополисте су виши од најниже доступних
d. недостатак информација
5.
У односу на савршену конкуренцију, постојање
монопола на слици смањује потрошачима вишак који
одговара
површини
_______________.
Од
тога
___________ присваја монопола као ренту, а површину
_____________ не присваја нико, па се назива
алокативним губитком услед постојања монопола.
a.
b.
c.
d.
A
B
C
G
E
AFG, ACEG, CEF
BCFQ20, GFQ20, BCFG
BCFG, BCEG, CEF
ACEG, BCEG, ACB
Q1
GT
D
GP
0
6.
F
Q2
Пигувијански (корективни) порез коригује негативне екстерне ефекте тако што
a. их потпуно елиминше
b. изједначи пореску стопу са граничним екстерним трошком производње
c. изједначи пореску стопу са просечним приватним трошком производње
d. изједначи пореску стопу са граничним приватним трошком производње
7.
На тржишту адвокатских приправника, добри приправници могу да обраде 9 предмета а ниско
продуктивни само 5. Две групе приправника имају једнако учешће на тржишту приправника.
Адвокатска канцеларија мора хитно да упосли приправнике. Канцеларији обрада предмета вреди
5,000 динара, али адвокати у канцеларији нису у стању да разазнају добре од лоших приправника.
Канцеларија ће бити спремна да
a. Ангажује оба типа и плати 25,000 динара
b. Ангажује оба типа и плати 35,000 динара
c. Ангажује оба типа и плати 45,000 динара
d. Ништа од наведеног
8.
И монополиста и предузеће у савршеној конкуренцији оптималан обим производње остварују при
изједначавању граничних трошкова и граничних прихода. Међутим разлика је у томе што је код
монополисте
a. Цена једнака граничном трошку
b. Цена мања од граничног трошка
c. Цена већа од граничног трошка
d. Ништа од наведеног
9.
Јован има шнауцера који непрестано лаје. Комшија Пера не може да спава. Јован држање пса
вреднује 500 евра, а Пери се наноси штета од 700 евра. Претпоставимо да Јован има право да држи
пса у дворишту. Могуће приватно решење овог проблема је да
a. Пера плати Јовану 400 евра да се реши пса
b. Пера плати Јовану 650 евра да се реши пса
c. Јован плати Пери 600 евра што га узнемирава
d. Не постоји приватно решење које може да побољша позицију комшија
10. Графикон приказује последице производње у фабрици
хемијских производа, односно њене граничне приватне
трошкове, као и граничне друштвене користи и трошкове.
Друштвено оптимални обим производње остварује се при
обиму производње једнаком
a. Q3
b. Q2
c. Q1
d. 0
P
ГДТ
ГПТ
B
C
A
ГДК
Q
0
11. Заједничке ресурсе карактеришу
a. Позитивни екстерни ефекти у производњи
b. Позитивни екстерни ефекти у потрошњи
c. Негативни екстерни ефекти у потрошњи
d. Негативни екстерни ефекти у производњи
Q1
Q3
Q2
12. Авио-компаније могу да спроводе ценовну дискриминацију, јер између осталог
a. туристички путници имају нееластичну тражњу
b. пословни путници имају еластичну тражњу
c. авио карте нису преносиве
d. ништа од наведеног
13. Ако монопол формира цену од 40 динара, а гранични трошак износи 8 динара, Лернеров индекс
износи
a. 0,5
b. 0,8
Uj
c. 0,2
ј
d. 8
45
0
Uk
14. На графикону је приказана
a. максимин концепција
b. минимакс концепција
c. утилитаристичка концепција
d. егалитаристичка концепција
15. Картел ће покушати да формира цену која
a. је једнака цени коју би формирао монополиста
b. цени која максимизира профит сваког члана картела понаособ
c. је једнака цени на контестабилном тржишту
d. је различита за сваког члана картела
16. Две основне врсте државне интервенције су
a. алокативна и дистрибутивна
b. алокативна и пореска
c. пореска и дистрибутивна
d. ништа од наведенот
17. Двокомпонентна цена за обим потрошње од q0 уобичајено гласи
a. p 0 = p* T + q 0
b. p 0 = T + p* q 0
c. p0 = p* T + p* q0
d. ништа од наведеног
18. На основу података о количини, ценама и укупним трошковима приказаним у
табели, максимални профит који монополиста остварује када су гранични
трошкови и гранични приходи једнаки
a. 40
b. 30
c. 20
d. 15
Q
0
1
2
3
4
P
40
30
20
10
0
UT
10
15
25
40
60
19. Петар одлучује да се клади на исход бацања коцке. Ако исход буде паран број Петар добија 10 евра.
Ако је исход непаран број Петар не добија ништа. Колика је очекивана вредност ове игре
a. 0 евра
b. 5 евра
c. 10 евра
d. није могуће дати тачан одговор
20. Ризик представља
a. суму вресности различитих могућих исхода помножених да до њих дође
b. варијабилитет исхода неког неизвесног догађаја
c. суму нивоа корисности различитих могућих исхода
d. ништа од наведеног
21. Који од наведених ставова о делотворности интересних група је тачан
a. Величина групе не утиче на делотворност
b. Већа група већа вероватноћа да ће бити успешна
c. Мања група већа вероватноћа да ће бити успешна
d. Ништа од наведеног
22. Шта од наведеног представља сегмент антимонополске политике?
a. Контрола концентрација
b. Контрола споразума којима се ограничава конкуренција;
c. Контрола злоупотребе доминантног положаја;
d. Забрана концентрација
23. Ако према регулацији рада кафића,
кафић може да ради и да пушта
музику
након
прибављене
сагласности од станара зграде, и
ако је могуће применити Коузову
теорему, онда ће исход бити такав
да је власник кафића спреман да
плати станарима суму означену
површином
a. II и део површине IV
b. само површина IV
c. III и део површине IV
d. III и IV
тражња станара за
тишином
тражња кафића за
буком
I
IV
III
II
04
24
24. У холандској аукцији победник плаћа
a. сопствену резервациону вредност
b. резервациону вредност продавца
c. резервациону вредност другопласираног понуђача
d. просечну резервациону вредност свих учесника
25. Код које од следећих ситуација понуда добара је уобичајено већа од друштвено оптималне
a. позитивних екстерних ефеката
b. монопола
c. уговора под принудом
d. ништа од наведеног
20
Oдговори на следеће питање
ЕКОНОМСКА РЕГУЛАЦИЈА МОНОПОЛА
Download

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ -II КОЛОКВИЈУМ-