Економија за правникe
Глава 3. Тражња
Б РА Н КО РА Д УЛ О В И Ћ
П РА В Н И Ф А К УЛ ТЕ Т
У Н И В Е Р З И ТЕ Т У Б Е О Г РА Д У
ВЕЖБЕ
О К Т О Б АР 2 0 1 2 .
2
 Закон тражње
 Фактори тражње
 Потрошачев вишак
 Индивидуална и агрегатна тражња
3. ТРАЖЊА
 Еластичност тражње


Ценовна еластичност тражње
Унакрсна и доходовна еластичност
тражње
 Примењена анализа тражње
ЗАКОН ТРАЖЊЕ
3
Закон тражње
4
 Што је виша цена, мања је ceteris paribus
количина тражње појединачног потрошача,
односно што је нижа цена, већа је ceteris
paribus
количина
тражње
појединачног
потрошача
Равнотежне комбинације потрошње при
промени цене
5
Y
YБ
B
A
YA
UB
ХB
UА
ХА
Х
Крива некомпензоване тражње
6
P
Видите додатни материјал за извођење
криве некомпензоване тражње!
C
B
YБ
P1
A
D
qx1
qx1
qx
Крива некомпензоване тражње
7
P
B
P2
A
P1
C
qx2
qx3
qx1
qx
Крива тражње
8
 Функционални однос цена и тражене
количине добра описан је кривом тражње.
 Та крива је увек негативног нагиба јер
описује закон тражње – са порастом цене,
опада тражена количина.
 Треба разликовати кретање дуж криве
тражње од померања криве тражње или
промене њеног облика
ТРАЖЊА ≠ ТРАЖЕНА КОЛИЧИНА
9
 Кретање дуж криве тражње описује
искључиво промену количине тражње до које
долази са променом цене.
 Ово кретање не описује промену тражње.
 Промена тражње подразумева промену
функције тражње, а то подразумева
промену облика, односно положаја криве
тражње, што означава и промену
параметара функције тражње.
Крива тражње
10
 Промене функције тражње (промене
параметара и облика функције тражње,
односно померање криве тражње и
промена њеног облика) последица су
деловања неких других фактора тражње, а
не цене.



доходак
преференције потрошача
цене повезаних добара
Крива тражње
11
 НЕГАТИВАН НАГИМ ПОКАЗУЈЕ ПОСТОЈАЊЕ
ОПАДАЈУЋЕ ГРАНИЧНЕ КОРИСНОСТИ

Са повећањем потрошње корист сваке додатне
јединице посматраног добра опада

Спреман сам да купим још једну јединицу ако је цена
нижа
Линеарна функција тражње
12
 Крива тражње не мора бити крива.
 Линеарна функција тражње представљена
је правом линијом

Користимо је јер је једноставно изразити тражњу на
тај начин
Алгебарско исказивање функције
тражње
13
Q = a – b*P
 За колико се мења тражене количине Q са
променом цене P
 Ако је Р једнако нули Q је једнако а
 Ако је Q једнако нули Р је једнако а/b

При том нивоу цене нема тражене количине
 Нагиб – за колико се мења тражена
количина ако се промени цена ΔQ/ΔP
За детаљно објашњење видети додатни материјал
ФАКТОРИ ТРАЖЊЕ
14
Фактори тражње
15
 Величине чија промена доводи до промене
параметара и облика функције тражње,
односно до померања и до промене облика
криве тражње



доходак потрошача;
преференције потрошача;
повезана добра.
Утицај промене дохотка на промену
тражње
16
P
P0
TR3
qx3
TR2
TR1
qx1
qx2
qx
Супститути и комплементи
17
 На потрошачеве одлуке утичу цене повезаних
добара, односно добара чија је потрошња
међусобно зависна.
 Супститути су она повезана добра у чијем
случају повећање потрошње једног добра
неминовно доводи до умањења потрошње
другог – његовог супститута.
 Комплементарна добра су она повезана
добра у чијем случају повећање потрошње
једног добра неминовно доводи до увећања
потрошње другог.
Повећање цене супститута и промена
тражње
18
P
P0
TR2
TR1
qx1
qx2
qx
Повећање цене комплементарног добра
и промена тражње
19
P
P0
TR3
qx3
TR1
qx1
qx
ПОТРОШАЧЕВ ВИШАК
20
Потрошачки вишак
21
 Разлика између цене коју је потрошач
спреман да плати и оне коју стварно плаћа
назива се потрошачев вишак
 Цена коју је потрошач спреман да плати за
одређену јединицу добра, односно
производа назива се резервационом ценом
те јединице.
Потрошачев вишак
22
 Потрошачев вишак је мера благостања
појединачног потрошача.

Смањењем цена одређеног производа долази, како
до увећања потрошње, тако и до увећања
потрошачевог вишка, односно до повећања
благостања потрошача
Потрошачев вишак
11
цена
8
6
5
3.5
0
1
2
3
4
5
количина
Потрошачев вишак при линеарној
функцији тражње
24
P
Подразумевамо
инфинитезималне
промене цена и
количина
C
P2
B
A
P1
Са повећањем
цена смањује се
потрошачев
вишак
D
qx1
qx1
qx
Потрошачев вишак
25
 Разлика између цене коју је потрошач
спреман да плати и оне коју стварно плаћа
назива се потрошачев вишак
 Цена коју је потрошач спреман да плати за
одређену јединицу добра назива се
резервационом ценом те јединице
ИНДИВИДУАЛНА И АГРЕГАТНА
(ТРЖИШНА) ТРАЖЊА
26
Агрегатна (тржишна) тражња
27
 Агрегатна тражња показује колика је укупна
количина тражње (збир свих количина
индивидуалне тражње) за дату цену
посматраног производа
 Агрегатна тражња, односно функција
тржишне тражње, добија се сумирањем
свих индивидуалних тражњи. На основу ове
функције може се одредити и укупни вишак
који присвајају сви потрошачи
Хоризонтално сабирање и агрегатна
функција тражње
28
P
P
15
15
10
A
5
10
B
5
15
q
10
20
q
Хоризонтално сабирање и агрегатна
функција тражње
29
P
15
10
B
5
10
20
q
ЕЛАСТИЧНОСТ ТРАЖЊЕ
30
Еластичност тражње
31
 Еластичност тражње је мера осетљивости
промене количине тражње на промену
фактора те тражње
 Еластичност тражње се исказује као однос
релативне (процентуалне) промена тражене
количине и релативне (процентуалне)
промене фактора који је условљавају
Ценовна еластичност тражње
32
 Ценовна еластичност тражње се мери
коефицијентом ценовне еластичности
тражње (η).
 Коефицијент ценовне еластичности тражње


увек има негативну вредност
показује за колико се процената мења количина
тражње при промени цене посматраног производа
за 1%.
Коефицијент ценовне еластичности
тражње
33
 коефицијент ценовне еластичности тражње
(η)
Q1 - Q0
Q0
% промена тражене количине


P1 - P0
% промена цена
P0
Ценовна еластичност тражње
34
 коефицијент ценовне еластичности тражње
(η)
Q1 - Q0
Q
Q0
Q0
Q P0
Q P0






P1 - P0
P
Q0 P
P Q0
P0
P0
Ценовна еластичност тражње
35
 Уколико је апсолутна вредност коефицијента
ценовне еластичности тражње



већа од 1, реч је о еластичној тражњи
мaња од 1, реч је о нееластичној тражњи
једнака 1, реч је о јединичној еластичности тражње.
Ценовна еластичност тражње
36
 У теорији се користе концепције


савршене нееластичности (количина тражње је иста
при свакој цени – тражња представљена
вертикалном линијом) и
савршене еластичности тражње (када постоји
искључиво једна продајна цена при којој уопште
постоји било каква количина тражње за
посматраним производом – тражња представљена
хоризонталном линијом)
Ценовна еластичност тражње
37
 У начелу, еластичност тражње расте са
растом цене, а опада са растом тражене
количине, као и да је увек мања на кратак,
него на дуги рок, а висока је и у случају
постојања супститута
Видите додатни материјал о еластичности на сајту!
Доходовна еластичност тражње
38
 Доходовна еластичност тражње представља
меру осетљивости количине тражње на
 промену дохотка потрошача.
 Коефицијент доходовне еластичности
тражње може да има оба предзнака –
позитиван у случају нормалних добара и
негативан у случају инфериорних добара
Унакрсна еластичности тражње
39
 Унакрсна еластичности тражње разматра
однос два производа и карактер њихове везе
Савршено нееластична и еластична
тражња
40
P
P
Q
Q
Промене еластичности у случају
линеарне функције тражње
41
P
10
η>1
η=1
5
η<1
0
500
1000
1500
2000
qx
Промене еластичности у случају
линеарне функције тражње
42
P
15
η = - 2.0
10
η = 1.0
η = 0.5
5
η = 0.25
0
500
1000
1500
2000
qx
ПРИМЕЊЕНА
АНАЛИЗА ТРАЖЊЕ
43
Пример опорезивања
44
 Порез на промет, порез на додату вредност,
акцизе


алокативни мотив
фискални мотив
Ефекти пореза на благостање
45
P
A
БУЏЕТСКИ ПРИХОД
АЛОКАТИВНИ ГУБИТАК
(Харбергеров троугао)
Pt
P0
0
C
B
Qt
E
Q0
Q
Ефикасност опорезивања и еластичност
тражње
46
P
P
q
Q0
q
46
Download

тражње