Korporativno upravljanje u Federaciji BiH
rezultati istraživanja 2010.
Oktobar 2010.
O istraživanju • Svrha istraživanja: obezbijediti smjernice i
prijedloge za berzu, investitore, korporacije i druge
učesnike u procesu razvoja dobrog korporativnog
upravljanja u Federaciji BiH, te utvrditi eventualni
napredak u ovoj oblasti
• Višegodišnja praksa...
• 2010: Istraživanjem je obrađeno 65 dionička
društva (od 300 kojima su poslani upitnici)
• Metoda prikupljanja podataka – anketni upitnik
2010.
mr. Ensad Karić
2
Autor istraživanja
SEE Business Solutions d.o.o. Sarajevo
Istraživanje je podržano od:
2010.
mr. Ensad Karić
3
Domen istražvanja je obuhvatio: • Opšte podatke o kompanijama
• Podatke o karakteristikama i djelovanju uprave i nadzornog odbora
• Kontrolnu okolinu (interna kontrola i upravljanje riskom)
• Objavljivanje / transparentnost
• Prava i zaštitadioničara • Analiza web stranica dioničkih društava
2010.
mr. Ensad Karić
4
Uprava i Nadzorni odbor
•
•
•
•
•
2010.
Broj članova Uprave /Nadzornog odbora
Broj sjednica NO
Kompenzacije članova Nadzornog odbora
Struktura Nadzornog odbora
Komisije Nadzornog odbora
mr. Ensad Karić
5
Uprava i Nadzorni odbor ‐ Ključni zaključci i preporuke
• Neohodno je osnažiti nadzorni odbor kao organ upravljanja u FBiH
– Povećanje broja članova
– Insistiranje na nezavisnosti članova
– Formiranje komisija nadzornih odbora
– Promovisati (i djelovatati) principe transparentnog odlučivanja o visini naknada za rad članova nadzornog odbora i uprave kroz definisanje politike naknada
2010.
mr. Ensad Karić
6
Uprava i Nadzorni odbor
2009.
2010. Broj članova NO
35
40
30
35
30
25
25
20
20
33
15
40
25
28
15
10
10
5
8
5
4
0
0
tri
2010.
pet
Tri
sedam ili više
mr. Ensad Karić
Pet
Sedam ili više
7
Uprava i Nadzorni Odbor
Struktura NO (2010)
nezavisni članovi
12%
predstavnici države
15%
dioničar ili zaposleni u kompaniji koja je vlasnik
34%
2010.
mr. Ensad Karić
dioničar ili s njim povezano lice
29%
zaposleni u društvu
10%
8
Uprava i Nadzorni Odbor
Komisije Nadzornih odbora (2010)
50
45
40
35
30
49
25
20
15
10
1
15
5
0
bez odgovora
2010.
da
mr. Ensad Karić
ne
9
Uprava i Nadzorni odbor
Da li su naknade članovima NO fiksne? (2010.)
45
40
35
30
25
43
20
15
10
13
9
5
0
da
2010.
ne
mr. Ensad Karić
ne primaju naknade
10
Kontrolna okolina
• Sistem interne kontrole
• Sistem upravljanje rizicima
• Interni revizor
2010.
mr. Ensad Karić
11
Kontrolna okolina ‐ Ključni zaključci i preporuke
• Neophodnost uspostavljanja sisitrema interne kontrole i upravljanja riskom... uz sagledavanje potreba društva 2010.
mr. Ensad Karić
12
Kontrolna okolina
Da li je u društvu uspostavljen sistem interne kontrole?
50
45
40
35
30
25
46
20
15
10
1
18
5
0
bez odgovora
2010.
da
mr. Ensad Karić
ne
13
Kontrolna okolina
Da li je u društvu uspostavljen sistem upravljanja rizicima?
30
25
20
30
15
30
10
5
5
0
bez odgovora
2010.
da
mr. Ensad Karić
ne
14
Kontrolna okolina
Da li u društvu postoji pozicija internog revizora?
35
30
25
20
33
32
15
10
5
0
da
2010.
ne
mr. Ensad Karić
15
Objavljivanje
• Odnosi sa investitorima
• Izvještavanje
• Cjenovno osjetljive informacije
2010.
mr. Ensad Karić
16
Objavljivanje ‐Ključni zaključci i preporuke •
•
•
Čini se razumnim za kompaniju da utvrdi politiku dividendi, i objavi tu
politiku ulagačima
Provođenje obaveze periodičnog izvještavanja uključujući objavu izvještaja
vanjskih revizora
Principi OECD‐a zahtjevaju objavljivanje svih informacija od materijalnog
značaja iz sljedećih oblasti:
– finansijski i poslovni rezultati društva;
– ciljevi društva;
– vlasnička struktura;
– članovi odbora kao i njihove naknade;
– predvidljivi faktori rizika od materijalnog značaja;
– pitanja od materijalnog značaja koja se odnose na zaposlene i druge nosioce rizika poslovanja društva;
– strukture i politike korporativnog upravljanja.
2010.
mr. Ensad Karić
17
Objavljivanje
Da li su finansijski izvještaji dostupni na web-u društava?
35
30
25
20
34
30
15
10
1
5
0
bez odgovora
2010.
da
mr. Ensad Karić
ne
18
Objavljivanje
Da li su revizorski izvještaji dostupni na web-u društava?
45
40
35
30
25
43
20
15
22
10
5
0
da
2010.
ne
mr. Ensad Karić
19
Objavljivanje
Da li u društvo u izvještajima objavljuje usklađenost
djelovanja s principima korporativnog upravljanja?
50
45
40
35
30
49
25
20
15
10
5
9
7
0
bez odgovora
2010.
da
mr. Ensad Karić
ne
20
Objavljivanje
Da li se objavljuju informacije o pov. licima i bitnim događajima – cjenovno osjetljive informacije?
40
35
30
25
20
36
15
10
25
4
5
0
bez odgovora
2010.
da
mr. Ensad Karić
ne
21
Prava dioničara i zaštita
•
•
•
•
•
•
Isplata dividende
Organizacija Skupštine društva
Prava ‘malih’ dioničara
Jedna dionica jedan glas
Jednak tretman dioničara
Društvena odgovornost
2010.
mr. Ensad Karić
22
Prava dioničara i zaštita ‐Ključni zaključci i preporuke • Osnažiti pravo (i praksu) manjinskih dioničara da ostvare kontrolu poslovanja društva • Treba osnažiti prava dioničara da budu adekvatno obaviješteni o odlukama
• Obezbjeđivanje fer, blagovremenog i jeftinog pristupa relevantnim informacijama
• Objavljivanje podataka o transakcijama povezanih lica 2010.
mr. Ensad Karić
23
Prava dioničara i zaštita
Da li je isplaćena dividenda u posljednje 3 godine?
2009.
2010.
60
60
50
50
40
40
53
30
20
10
53
20
20
10
0
Da
2010.
30
Ne
12
0
da
mr. Ensad Karić
ne
24
Prava dioničara i zaštita
Da li su mali dioničari tužili upravu, NO ili većinskog dioničara?
(2010.)
60
50
40
60
30
20
10
5
0
da
2010.
ne
mr. Ensad Karić
25
Web stranica
Da li je na web-u objavljen poziv za Skupštinu?
30
25
20
15
10
27
19
5
0
da
2010.
ne
mr. Ensad Karić
26
Web stranica
2010.
biografija članova Uprave
4
31
sastav uprave
biografija članova NO
1
20
sastav NO
0
2010.
5
10
15
mr. Ensad Karić
20
25
30
35
27
Web stranica
2009. 2010.
14
Revizorski izvještaj
Polugodišnji fin. Izvještaj
16
0
2010.
10
22
godišnji
27
Godišnji fin. Izvještaj
11
revizorski
16
polugodišnji
20
30
mr. Ensad Karić
0
5
10
15
20
25
28
Konačno...
• Promovisati Kodeks korporativnog upravljanja SASE
• Sinhronizacija djelovanja SASE i Komisije za vrijednosne papire FBiH
• Akademska zajednica • Edukacija članova nadzornih odbora
• ‘Pomoći’ državi u definisanju upravljanja državnim kompanijama....
2010.
mr. Ensad Karić
29
Download

Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora