IZVJ EŠTAJ SA SKUPŠTIE
aziv društva
Mjesto, datum i vrijeme održavanja
Punomo ćnik ZIF-a aprije d
Prisutno st sk upštini
Karak te r skupštine
„GMK “ d.d. Kakanj
Kakanj, 30.06.2014.godine u 10:00, prostorije
društva
Midhat Pašić
Bro j g lasov a
a) Redov na
% Učešće
b) Vanredna
DEVI RED I TOK SKUPŠTIE
Ad. 1. Izbo r p re dsjednika Skupštine Društv a i dva dioničara, o vjerivača zapisnika.
• Predsjedavajući
1.
• Ovje rivači
Skupština je odgođ ena do daljnjeg.
Sarajevo,30.06.2014. godine
Izvještaj sačinio
Midhat Pašić
Download

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTI E aziv društva „GMK