RB
Naziv dokumenta
izdanje
donošenje
Grupa dokumenata: XD
Tip dokumenata : SR
(Oznaka da je dokument raspoloživ na INFONET-u, SPOLJNI PROPISI - XD)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
Oblast
Oznaka zapisa:
EN-XD-SR / 2014_01
Zakon o porezu na dobit preduzeća
Zakon o porezima na imovinu
Zakon o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Zakon o porezu na finansijske transakcije
Zakon o porezu na fond zarada
Zakon o privatizaciji
Zakon o agenciji za privatizaciju
Zakon o akcijskom fondu
Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
Uredba o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom
Uredba o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine
Uredba o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom
Statut agencije za privatizaciju
Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izradu analize uticaja objekata i radova na životnu sredinu
Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina
Uputstvo o načinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i imovine i načinu iskazivanja procenjene
vrednosti kapitala
Zakon o privrednim komorama
Statut akcijskog fonda republike Srbije
Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organizacije koje vrše merenje emisije i imisije
Zakon o lokalnoj samoupravi
Zakon o budžetskom sistemu
Zakon o radiodifuziji
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom
Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine
Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju
Pravilnik o sadržini, načinu, uslovima, nadzoru i kontroli vršenja geodetskih radova u inženjersko-tehničkim
oblastima
Pravilnik o načinu i uslovima za sticanje ovlašćenja za projektovanje i izvođenje geodetskih radova u inženjerskotehničkim oblastima
Pravilnik o tehničkim normativima , načinu rada kod izrade tehničke dokumentacije i kontroli tehničke
dokumentacije za izvođenje geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima
Uredba o primeni tehnologija globalnog pozicionog sistema u okviru premera nepokretnosti
SGRS 25/2001
SGRS 26/2001
SGRS 26/2001
SGRS 26/2001
SGRS 27/2001
SGRS 38/2001
SGRS 38/2001
SGRS 38/2001
SGRS 43/2001
SGRS 45/2001
SGRS 45/2001
SGRS 45/2001
SGRS 48/2001
SGRS 49/2001
SGRS 55/2001
SGRS 57/2001
SGRS 65/2001
SGRS 69/2001
SGRS 05/2002
SGRS 09/2002
SGRS 09/2002
SGRS 42/2002
SGRS 45/2002
SGRS 45/2002
SGRS 53/2002
SGRS 59/2002
63
34, 77, 161
158, 454
26
25
65, 86, 129, 136,203
12
11
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
ZŽS
ZŽS
OPŠ
OPŠ
OPŠ
ZŽS
OPŠ
OPŠ
E/TEL
OPŠ
OPŠ
ZŽS
GRA
SGRS 59/2002
GRA
SGRS 59/2002
GRA
SGRS 69/2002
IT/ZI
Uredba o tehničkoj dokumentaciji za izvođenje geodetskih radova i sticanju ovlašćenja za projektovanje
geodetskih radova
Uputstvo o postupku stručne kontrole tehničke dokumentacije za objekte od značaja za republiku
SGRS 92/2002
GRA
Izvod iz Poslovnika
IZ/PPL
Pravilnik o sastavljanju liste zainteresovanih izvođača građevinskih radova u skladu sa odredbama Zakona o
javnim nabavkama
Uredba o digitalnom geodetskom planu
Zakon o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
SGRS 01/2003
IZ/PPL
SGRS 15/2003
SGRS 18/2003
SGRS 34/2003
IT/ZI
OPŠ
OPŠ
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 1
RB
Naziv dokumenta
36
Uredba o načinu čuvanja, korišćenja i razgledanja podataka premera, katastra zemljišta, katastra nepokretnosti i
vodova
Odluka o osnivanju javnog Preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja
Zakon o finansijskom lizingu
Zakon o koncesijama
Zakon o garancijskom fondu
Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja odobrenja za izgradnju i sadržini prijave početka izvođenja radova
Pravilnik o sadržini i izradi planskih dokumenata
Statut inženjerske komore Srbije
Carinski zakon
Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini, uslovima i postupku izdavanja akta o urbanističkim
uslovima za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje opštinska, odnosno gradska uprava
Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan, overavanja, potpisivanja, dostavljanja, arhiviranja,
umnožavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu
Statut republičke Agencije za prostorno planiranje
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika
Pravilnik o sadržini projekta izvedenog objekta visokogradnje izgrađenog, odnosno rekonstruisanog bez
građevinske dozvole
Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnih ispita za prostornog planera i urbanistu
Pravilnik o sadržini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvođačkog plana i privremenog godišnjeg
plana gazdovanja privatnim šumama
Uredba o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova i održavanjem katastra nepokretnosti
Pravilnik o obrascima dozvola za radio stanice
Pravilnik o sadržini, načinu izrade, načinu vršenja stručne kontrole urbanističkog plana, kao i uslovima i načinu
stavljanja plana na javni uvid
Statut Beogradske berze a.d
P il poslovanja
l
j B
d k b
d
Pravila
Beogradske
berze a.d.
Pravilnik o saobraćajnim znakovima na putevima
Pravilnik o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti izrade tehničke dokumentacije i građenja
Zakon o registraciji privrednih subjekata
Zakon o agenciji za privredne registre
Zakon o stečajnom postupku
Zakon o porezu na dodatu vrednost
Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit preduzeća
Ispravka zakona o porezu na dodatu vrednost
Zakon o izmenama i dopunama zakona o radiodifuziji
Zakon o privrednim društvima
Zakon o sanitarnom nadzoru
Zakon o elektronskom potpisu
Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
Zakon o intergrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine
Zakon o zaštiti životne sredine
Odluka o osnivanju javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom
Odluka o osnivanju javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije
Zakon o radu
Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji
Zakon o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 2
izdanje
donošenje
SGRS 42/2003
SGRS 54/2003
SGRS 55/2003
SGRS 55/2003
SGRS 55/2003
SGRS 60/2003
SGRS 60/2003
SGRS 70/2003
SGRS 73/2003
SGRS 75/2003
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
Oblast
GRA
SGRS 18/2010
268
RUD/GEO
OPŠ
OPŠ
OPŠ
IZ/PPL
IZ/PPL
OPŠ
OPŠ
IZ/PPL
SGRS 75/2003
IZ/PPL
SGRS 96/2003
SGRS 105/2003
SGRS 111/2003
IZ/PPL
GRA
IZ/PPL
SGRS 121/2003
SGRS 122/2003
IZ/PPL
ZŽS
SGRS 125/2003
SGRS 01/2004
SGRS 12/2004
RUD/GEO
E/TEL
IZ/PPL
SGRS 13/2004
SGRS 13/2004
SGRS 15/2004
SGRS 18/2004
SGRS 55/2004
SGRS 55/2004
SGRS 84/2004
SGRS 84/2004
SGRS 84/2004
SGRS 86/2004
SGRS 97/2004
SGRS 125/2004
SGRS 125/2004
SGRS 135/2004
SGRS 135/2004
SGRS 135/2004
SGRS 135/2004
SGRS 135/2004
SGRS 12/2005
SGRS 12/2005
SGRS 24/2005
SGRS 44/2005
SGRS 45/2005
SGRS 45/2005
OPŠ
OPŠ
GRA
IZ/PPL
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
E/TEL
OPŠ
ZŽS
IT/ZI
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ELEN
ELEN
OPŠ
EN
OPŠ
ELEN
121
SGRS 36/2011
64, (61/05), (61/07), 514
1
62, (61/05), (61/07), 514
22, 86, 129, 136, 203
390
191
339
197
(uklj. SGRS 61/2005) - 215a, 566
6, 34, 161
RB
Naziv dokumenta
79
80
81
82
83
84
Statut Agencije za energetiku Republike Srbije
Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu
Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra izdatih integrisanih dozvola
Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu vođenja javne knjige o sprovedenim postupcima i donetim odlukama o
proceni uticaja na životnu sredinu
Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obuma i sadržaja studije o
proceni uticaja na životnu sredinu
Zakon o izmenama i dopunama zakona o radiodifuziji
Zakon o visokom obrazovanju
Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola
Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, sa primenu standarda kvaliteta, kao i za
određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli
Uredba o sadržini programa mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima
Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može
zahtevati procena uticaja na životnu sredinu
Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za radio stanicu i podacima i dokumentaciji koji se podnose uz zahtev za
pribavljanje dozvole za radio stanicu
Zakon o odgovornosti proizvođača za stvari sa nedostatkom
Zakon o javnim putevima
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Statut republičke radiodifuzne agencije
Zakon o inovacionoj delatnosti
Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti
Uredba o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne
sredine
Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicama,
visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade
Pravilnik o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih
delatnosti
Strategija podsticanja i razvoja stranih ulaganja
Pravilnik o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i načinu izdavanja energetske
dozvole
Osnove za izradu strategije u oblasti telekomunikacija
Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
Program o polaganju stručnog ispita – o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu i poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline
Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na
radu
Pravilnik o broju i periodu na koji se izdaje licenca za javne mobilne telekomunikacione mreže i usluge, kao i o
minimalnim uslovima i najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje licence
Pravilnik o postupku izdavanje dozvole za javne telekomunikacione mreže i javne telekomunikacione usluge i
vođenju registra
Pravilnik o kontroli usklađenosti telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava sa propisanim standardima i
normativima
Pravilnik o vrstama radio-stanica za koje se ne izdaje dozvola za radio stanicu
Pravilnik o utvrđivanju vrsta javnih telekomunikacionih usluga za koje se izdaje licenca
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 3
izdanje
donošenje
SGRS 52/2005
SGRS 69/2005
SGRS 69/2005
SGRS 69/2005
SGRS 69/2005
SGRS 69/2005
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
Oblast
EN
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
SGRS 69/2005
ZŽS
SGRS 76/2005
SGRS 76/2005
SGRS 84/2005
SGRS 84/2005
22, 65, 129, 136, 203
E/TEL
OPŠ
ZŽS
ZŽS
SGRS 84/2005
SGRS 84/2005
ZŽS
ZŽS
SGRS 100/2005
E/TEL
SGRS 101/2005
SGRS 101/2005
SGRS 101/2005
SGRS 102/2005
SGRS 110/2005
SGRS 110/2005
SGRS 113/2005
Q/ST
GRA
E/TEL
E/TEL
OPŠ
OPŠ
ZŽS
270, 583
269
SGRS 113/2005
261
ZŽS
SGRS 117/2005
117, 301
EN
182, 407, 584
OPŠ
EN
149
E/TEL
BZR
SGRS 22/2006
SGRS 23/2006
SGRS 60/2013
SGRS 28/2006
SGRS 29/2006
BZR
SGRS 29/2006
131, 151, 512
BZR
134
E/TEL
SGRS 29/2006
SGRS 29/2006
E/TEL
SGRS 29/2006
E/TEL
SGRS 29/2006
SGRS 29/2006
SGRS 29/2006
E/TEL
E/TEL
RB
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
izdanje
donošenje
Odluka o utvrđivanju javnog telekomunikacionog operatora za usluge javne fiksne telefonske mreže sa značajnim SGRS 30/2006
tržišnim udelom
Pravilnik o formi i sadržini obrasca izveštaja o tehničkom pregledu radio-stanice i obrasca izveštaja o tehničkom
SGRS 34/2006
pregledu telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava
SGRS 34/2006
Pravilnik o izdavanju tehničkih dozvola - sertifikata
SGRS 34/2006
Pravilnik o postupku tehničkog pregleda u oblasti telekomunikacija
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i
SGRS 40/2006
oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti
Pravilnik o visini troškova izdavanja tehničkih dozvola-sertifikata i tehničkog pregleda radio-stanica i
SGRS 41/2006
telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava
Zakon o računovodstvu i reviziji
SGRS 46/2006
Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efiksne zaštite prava intelektualne svojine
SGRS 46/2006
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti
SGRS 47/2006
izrade tehničke dokumentacije i građenja
Pravilnik o izmenama pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za prostornog planera i SGRS 47/2006
urbanistu
Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru
SGRS 47/2006
Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata za izgradnju objekata za koje odobrenje za izgradnju
SGRS 59/2006
izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina
Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
SGRS 60/2006
Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na SGRS 60/2006
radu
Pravilnik o uslovima za pružanje Internet usluga i sadržaju odobrenja
SGRS 60/2006
Pravilnik o javnim telekomunikacionim mrežama i javnim telekomunikacionim uslugama za koje se izdaje
SGRS 60/2006
odobrenje
Zakon o izmenama Zakona o radiodifuziji
SGRS 62/2006
Zakon o ratifikaciji Ugovora o osnivanju energetske zajednice između Evropske zajednice i Albanije
Albanije, Bugarske
Bugarske,
BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumu- nije, Srbije i Privremene misije UN na Kosovu u skladu sa
SGRS 62/2006
Rezolucijom 1244 SB UN
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u
SGRS 72/2006
oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
SGRS 72/2006
Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u SGRS 72/2006
vezi sa radom
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o broju i periodu na koji se izdaju licence za javne mobilne
SGRS 77/2006
telekomunikacione mreže i usluge, kao i o minimalnim uslovima i najmanjem iznosu jednokratne naknade za
izdavanje licence
Pravilnik o projektu izvedenog objekta, odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i
SGRS 79/2006
upotrebne dozvole za objekte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji
SGRS 85/2006
Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
SGRS 94/2006
Pravilnik o uslovima za pružanje usluge distribucije radio i televizijskog programa preko kablovske distributivne
SGRS 95/2006
mreže i o obrascu i sadržaju odobrenja
Ustav Republike Srbije
SGRS 98/2006
Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije
SGRS 98/2006
Ispravka Pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
SGRS 108/2006
Pravilnik o sadržini studije izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina
SGRS 108/2006
Odluka o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije
SGRS 16/2007
Pravilnik o vrstama radio stanica za koje se ne izdaje dozvola za radio stanicu
SGRS 26/2007
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Naziv dokumenta
Page 4
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
Oblast
E/TEL
E/TEL
101, 301
E/TEL
E/TEL
EN
E/TEL
SGRS 62/2013
249, 585, 586
58
OPŠ
OPŠ
IZ/PPL
IZ/PPL
IZ/PPL
IZ/PPL
BZR
BZR
E/TEL
E/TEL
22, 65, 86, 136, 203
E/TEL
EN
107, 151, 512
BZR
293
BZR
BZR
108
E/TEL
IZ/PPL
22, 65, 86, 129, 203
141
138
365
E/TEL
BZR
E/TEL
OPŠ
OPŠ
BZR
RUD/GEO
Q/ST
E/TEL
RB
Naziv dokumenta
145
146
Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji
Pravilnik o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno/naučnih, odnosno
obrazovno/umetničkih polja
Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra naučnoistraživačkih organizacija
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za
obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje
poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Statut Akreditacionog tela Srbije
Tumačenje Rešenja o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji
Pravilnik o upravljanju Planom numeracije za telekomunikacione mreže
Planom numeracije Republike Srbije za telekomunikacione mreže
Zakon o ratifikaciji Kjoto protokola uz okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime
Pravilnik o metodologiji za izradu integralnog katastra zagađivača
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
Zakon o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu
Pravilnik o prethodnom i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji
Uredba o načinu informisanja i obaveštavanja o tehničkim propisima, standardima i ocenjivanju usaglašenosti
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje
Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja MSFI 1-8
Međunarodni računovodstveni standardi MRS-1,2, 7, 8, 10-12, 16-24, 26-34, 36-41
Pl raspodele
d l ffrekvencija
k
ij za sisteme
i t
i b
žič i pristupom
i t
(FWA) u frekvencijskim
f k
ij ki opsezima
i
3410
Plan
sa fik
fiksnim
bežičnim
34103600 MHz i 3600-3800 MHz
Plan raspodele frekvencija za UMTS/IMT-2000 radio sistem
Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima
koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa
Pravilnik o registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa u Republici Srbiji
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potpisa
Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača
Pravilnik o opštim uslovima za interkonekciju javnih telekomunikacionih mreža
Pravila o radu prenosnog sistema
Nacionalna strategija održivog razvoja
Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja javnom telekomunikacionom operatoru za povezivanje
domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države
Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za javne telekomunikacione mreže i sadržaju odobrenja
Pravilnik o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta i sadržaju odobrenja
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Pravilnik o uslovima za pružanje Internet usluga i ostalih usluga prenosa podataka i sadržaju odobrenja
Pravilnik o obrascima dozvola za radio-stanice
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i
načinu izdavanja energetske dozvole
Zakon o javnim nabavkama (primena do 31.03.2013)
Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
Zakon o zabrani diskriminacije
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 5
izdanje
donošenje
SGRS 27/2007
SGRS 30/2007
izdanje
povlačenje
SGRS 30/2007
SGRS 32/2007
SGRS 62/2007
SGRS 62/2007
SGRS 62/2007
SGRS 62/2007
SGRS 79/2007
SGRS 87/2007
SGRS 87/2007
SGRS 88/2007
SGRS 94/2007
SGRS 101/2007
SGRS 102/2007
SGRS 120/2007
Veza sa dokumentom RB
153
Q/ST
OPŠ
112/08, 72/09, 331, 400, 412
105
OPŠ
OPŠ
BZR
107, 131, 512
BZR
BZR
145
9, 454
SGRS 123/2007
SGRS 126/2007
SGRS 129/2007
SGRS 15/2008
SGRS 16/2008
SGRS 16/2008
SGRS 17/2008
Oblast
6, 34, 77
Q/ST
Q/ST
E/TEL
E/TEL
ZŽS
ZŽS
OPŠ
ZŽS
BZR
OPŠ
Q/ST
OPŠ
IZ/PPL
OPŠ
OPŠ
E/TEL
SGRS 17/2008
SGRS 26/2008
E/TEL
IT/ZI
SGRS 26/2008
SGRS 26/2008
SGRS 38/2008
SGRS 53/2008
SGRS 55/2008
SGRS 57/2008
SGRS 94/2008
IT/ZI
IT/ZI
OPŠ
E/TEL
ELEN
OPŠ
E/TEL
SGRS 94/2008
SGRS 94/2008
SGRS 97/2008
SGRS 100/2008
SGRS 111/2008
SGRS 113/2008
E/TEL
E/TEL
IT/ZI
E/TEL
E/TEL
EN
SGRS 116/2008
SGRS 14/2009
SGRS 22/2009
525
SGRS 60/2013
103, 407, 584
SGRS 124/2012
538
JN
BZR
BZR
RB
Naziv dokumenta
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i nuklearnoj sigurnosti
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja
Zakon o hemikalijama
Zakon o biocidnim proizvodima
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu
Zakon o zaštiti vazduha
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini
Zakon o upravljanju otpadom
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine
Zakon o standardizaciji
Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti
Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda
Zakon o elektronskoj trgovini
Zakon o bezbednosti hrane
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za kotlovska postrojenja
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama
Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda
Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti
Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za
određivanje dobara domaćeg porekla
Pravilnik o kriterijumima za obrazovanje komisije za javne nabavke
Pravilnik o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i načinu sprovođenja elektronske licitacije u postupcima
javnih nabavki
Spisak međunarodnih organizacija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba
Zakona o javnim nabavkama
Pravilnik o postupku izdavanja sertifikata za službenika za javne nabavke
Zakon o elektronskom dokumentu
Zakon o dupuni Zakona o radu
Pravilnik o određivanju početne grupe usluga univerzalnog servisa
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vučenu čeličnu žicu za užad za dizalice
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za lična zaštitna sredstva
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za obeležavanje laserskih proizvoda, zatvorenih prostorija i terena
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čelične otkovke i čelične valjane polu-fabrikate
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vučenu čeličnu žicu
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čelike za lance
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za lakotopive teške metale i njihove legure
Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za izvoz i tranzit otpada
Zakon o planiranju i izgradnji
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za nomenklaturu područja zaštite od požara i ispitivanje materijala i
konstrukcije prema požaru
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za utvrđivanje požarnog opterećenja i stepena odgovornosti prema
požaru
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za metarijale i robu prema ponašanju u požaru
211
212
213
214
215
215a
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 6
izdanje
donošenje
SGRS 23/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 36/2009
SGRS 41/2009
SGRS 41/2009
SGRS 41/2009
SGRS 41/2009
SGRS 41/2009
SGRS 50/2009
SGRS 50/2009
SGRS 50/2009
SGRS 50/2009
SGRS 50/2009
SGRS 50/2009
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
537
515
337, 452, 517
338, 451
69
548
341, 348
340
342
72
602
22, 65, 86, 129,136
304, 474
SGRS 29/2013
SGRS 29/2013
562
561
SGRS 50/2009
SGRS 50/2009
SGRS 50/2009
SGRS 50/2009
SGRS 51/2009
SGRS 54/2009
SGRS 55/2009
SGRS 56/2009
SGRS 56/2009
SGRS 56/2009
SGRS 56/2009
SGRS 56/2009
SGRS 56/2009
SGRS 56/2009
SGRS 60/2009
SGRS 72/2009
SGRS 74/2009
Oblast
BZR
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
Q/ST
Q/ST
OPŠ
IT/ZI
OPŠ
E/TEL
BZR
MAŠ
JN
JN
JN
JN
JN
JN
JN
SGRS 33/2013
567
JN
JN
IT/ZI
75, 566
230, 312,376, 532
E/TEL
MAŠ
BZR
E/TEL
MAŠ
MAŠ
MAŠ
MAŠ
ZŽS
IZ/PPL
PPZ/PEZ
SGRS 74/2009
PPZ/PEZ
SGRS 74/2009
PPZ/PEZ
RB
229
230
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
Naziv dokumenta
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za ručne i prevozne aparate za gašenje požara
Ispravka Zakona o planiranju i izgradnji
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za radiokomunikacione uređaje koji se koriste u mobilnim službama
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu metoda merenja na uređajima koji se koriste u zemaljskim
radio-relejnim sistemima
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za sisteme obrade podataka
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za kablovske distributivne sisteme
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima u pogledu zaštite telekomunikacionih postrojenja od uticaja
elektroenergetskih postrojenja
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za radio emisije, karakteristike predajnika u radiokomunikacijama,
metode merenja istih kao i za karakteristiuke TV sistema i radiodifuznih prijemnik
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za punjenje univerzalnih kontejnera serije 1
Zakon o autorskim i srodnim pravima
Zakon o tajnosti podataka
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu
Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu
Zakon o vanrednim situacijama
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o izmenama i dopunama zakona o računovodstvu i reviziji
Uredba o sadržini i načinu vođenja informacionog sistema zaštite životne sredine, metodologiji, strukturi,
zajedničkim osnovama, kategorijama i nivoima sakupljanja podataka, kao i sadržini informacija o kojima se
redovno i obavezno obaveštava javnost
Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja o opasnom proizvodu
Pravilnik o sadržini informacije o lokacijii o sadržini lokacijske dozvole
Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja,
izrade tehničke dokumentacije i građenja
Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio frekvencija
Pravilnik o visini troškova izdavanja dozvola za radio stanice
Pravila o radu distributivnog sistema Elektrosrbija Kraljevo, Centar Kragujevac i Jugoistok Niš
Pravilnik o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora
Uredba o imenama i dopunama Uredbe o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu
Uredba o izmenama i dopunama uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za
zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade
Nacionalna strategija za uključivanje Srbije u mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola za sektore upravljanja
otpadom, poljoprivrede i šumarstva
Pravila o radu distributivnog sistema PD za distribuciju električne energije Elektrovojvodina doo Novi Sad
Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Pravilnik o električnoj opemi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona
Pravilnik o bezbednosti mašina
Carinski zakon
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti
Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 7
izdanje
donošenje
SGRS 74/2009
SGRS 81/2009
SGRS 91/2009
SGRS 91/2009
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
225, 312, 376, 532
Oblast
PPZ/PEZ
IZ/PPL
E/TEL
E/TEL
SGRS 91/2009
SGRS 91/2009
SGRS 91/2009
E/TEL
E/TEL
E/TEL
SGRS 91/2009
E/TEL
SGRS 91/2009
SGRS 104/2009
SGRS 104/2009
SGRS 106/2009
SGRS 106/2009
SGRS 106/2009
SGRS 106/2009
SGRS 109/2009
SGRS 111/2009
SGRS 111/2009
SGRS 111/2009
SGRS 111/2009
SGRS 112/2009
471, 529
598
260
455, 520
SGRS 62/2013
119, 585, 586
SGRS 112/2009
SGRS 03/2010
SGRS 04/2010
SGRS 04/2010
SGRS 04/2010
SGRS 04/2010
SGRS 04/2010
SGRS 07/2010
SGRS 08/2010
GRA
IT/ZI
IT/ZI
BZR
BZR
BZR
BZR
ZŽS
BZR
PPZ/PEZ
OPŠ
OPŠ
ZŽS
272, 483
ZŽS
IZ/PPL
IZ/PPL
245
100
E/TEL
E/TEL
ENEL
E/TEL
IZ/PPL
ZŽS
ZŽS
SGRS 08/2010
SGRS 08/2010
ZŽS
SGRS 08/2010
SGRS 11/2010
SGRS 13/2010
SGRS 13/2010
SGRS 13/2010
SGRS 18/2010
SGRS 18/2010
SGRS 18/2010
SGRS 21/2010
ELEN
ZŽS
PPZ/PEZ
ELEN
MAŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
44
98
97, 583
RB
Naziv dokumenta
272
Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i
urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja
Pravilnik o sadržaju planova kvaliteta vazduha
Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
Uredba o utvrđivanju kriterijume za određivanje statusa ugrožene životne sredine i prioriteta za sanaciju i
medijaciju
Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za
uvoz i izvoz tih supstanci
Pravilnik o vrstama biocidnih proizvoda
Pravilnik o sadržini osnovnih informacija o biocidnom proizvodu
Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao PBT ili vPvB
Pravilnik o registru hemikalija
Liste aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu
Pravilnik o načinu stavljanja znakova usaglašenosti na proizvode, kao i upotrebi znakova usaglašenosti
Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina
Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetne kompatibilnosti
Pravilnik o digitalnom ortofotou
Strategija za upravljanje otpadom za period 2010-2019
Zakon o metrologiji
Zakon o šumama
Zakon o vodama
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma
Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
Pravilnik o sadržini
sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara koji se odnose na tehničke propise
Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim i retkim i za
zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
Pravilnik o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj
Pravilnik o vršenju stručnog nadzora i pregledu i prijemu radova
Zakon o elektronskim komunikacijama
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i
oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti
Zakon o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize
Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih dokumenata
Zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
Zakon o trgovini
Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada
Strategija zaštite podataka o ličnosti
Statut Republičke agencije za elektronske komunikacije
Pravilnik o metodologiji za prikupljanje podataka o sastavu i količinama komunalnog otpada na teritoriji jedinice
lokalne samouprave
Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na
radu
Pravilnik o premeru i katastru vodova
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 8
izdanje
donošenje
SGRS 21/2010
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
254, 483
Oblast
IZ/PPL
SGRS 21/2010
SGRS 21/2010
SGRS 22/2010
ZŽS
ZŽS
ZŽS
SGRS 22/2010
ZŽS
SGRS 23/2010
SGRS 23/2010
SGRS 23/2010
SGRS 23/2010
SGRS 23/2010
SGRS 25/2010
SGRS 25/2010
SGRS 25/2010
SGRS 25/2010
SGRS 27/2010
SGRS 28/2010
SGRS 30/2010
SGRS 30/2010
SGRS 30/2010
SGRS 30/2010
SGRS 30/2010
SGRS 30/2010
SGRS 31/2010
SGRS 33/2010
SGRS 35/2010
SGRS 36/2010
SGRS 41/2010
SGRS 43/2010
SGRS 44/2010
SGRS 44/2010
SGRS 45/2010
SGRS 51/2010
SGRS 53/2010
SGRS 53/2010
SGRS 56/2010
SGRS 58/2010
SGRS 59/2010
SGRS 61/2010
380
280, (40/2010), 413, 427
519
518
132
315
315, 375
101, 117
204, 474
549
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
Q/ST
MAŠ
ELEN
PPZ/PEZ
IZ/PPL
ZŽS
Q/ST
ZŽS
ZŽS
BZR
BZR
IZ/PPL
OPŠ
ZŽS
BZR
GRA
IZ/PPL
E/TEL
EN
IZ/PPL
IZ/PPL
BZR
OPŠ
ZŽS
IT/ZI
E/TEL
ZŽS
SGRS 62/2010
BZR
SGRS 63/2010
IZ/PPL
RB
Naziv dokumenta
312
Odluka Ustavnig suda da odredba člana 104 Zakona o planiranju i izgradnju SGRS 72/2009 i 81/2009 nije u
saglasnosti sa Ustavom
Startegija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010 do 2020 godine
Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata
Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima
Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova
koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova
Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičkih zona
Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke
Pravilnik o metodologiji za izradu akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke, kao i o dokumentaciji koje se
podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke
Zakon o akreditaciji
Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom
prostoru,načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o
pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju ...
Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih
uslova
Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i
štetnih efekata buke u životnoj sredini
Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest
Rešenje o utvrđivanju prevoda osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno
Međunarodnih standarda finanisjskog izveštavanja
Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom
Pravilnik o sadržini i metodama izrade strateških karata buke i načinu njihovog prikazivanja javno
Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi stručnih, akademnskih i naučnih naziva
Pravilnik o načinu razmene informacija o mernim mestima u državnoj i lokalnoj mreži, tehnikama merenja kao i o
načinu razmene podataka dobijenih praćenjem kvaliteta vazduha u državnoj i lokalnim mrežama
Uredba o utvrđivanju izvornika Velikog i Malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Republike Srbije
Pravilnik o načinu priznavanja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti
Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i obrascu vodne knjige
Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
Zakon o izmenama i dopuna Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti
Zakon o transportu opasnog tereta
Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora
Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju
neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
Pravilnik o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija
Ispravka Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste,
načine i rokove prikupljanja podataka
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 9
izdanje
donošenje
SGRS 64/2010
izdanje
povlačenje
225, 230, 376, 532
SGRS 68/2010
SGRS 69/2010
SGRS 69/2010
SGRS 70/2010
SGRS 71/2010
SGRS 72/2010
SGRS
SGRS
SGRS
SGRS
Veza sa dokumentom RB
294, 375
513
72/2010
72/2010
72/2010
72/2010
Oblast
IZ/PPL
E/TEL
OPŠ
IZ/PPL
ZŽS
ZŽS
IZ/PPL
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
SGRS 73/2010
SGRS 73/2010
Q/ST
BZR
SGRS 74/2010
IZ/PPL
SGRS 75/2010
ZŽS
SGRS 76/2010
SGRS 77/2010
ZŽS
OPŠ
SGRS 78/2010
SGRS 80/2010
SGRS 81/2010
SGRS 84/2010
ZŽS
ZŽS
OPŠ
ZŽS
SGRS 85/2010
SGRS 86/2010
SGRS 86/2010
SGRS 86/2010
SGRS 88/2010
SGRS 88/2010
SGRS 88/2010
SGRS 88/2010
SGRS 88/2010
SGRS 88/2010
SGRS 88/2010
SGRS 88/2010
SGRS 88/2010
SGRS 89/2010
SGRS 89/2010
SGRS 91/2010
SGRS 91/2010
147, 112/08, 72/09, 400, 412
189,452, 517
190, 451
70
194
193, 348
195
SGRS 90/2013
433, 449, 504, 597
193, 341
OPŠ
Q/ST
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
Q/ST
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
RB
Naziv dokumenta
350
351
Uredba o odlaganju otpada na deponije
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja
rade na poslovima zaštite od požara
Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada
Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu
Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i izgledu Registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas
Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu
Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna
sirovina ili za dobijanje energije
Pravilnik o bezbednosti liftova
Uredba o ekološkoj mreži
Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije,
tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman
otpada, postupanju nakon spaljivanja
Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju
Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova
Statut Instituta za standardizaciju
Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija
Pravilnik o izmenama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u
terestričnoj digitalnoj radiodifuziji
Pravilnik o obimu, sadržaju i načinu vođenja Registra inovacione delatnosti
Pravilnik o uslovima za upis u Registar inovacione delatnosti i za brisanje iz Registra
Pravilnik o sadržaju godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti
Pravilnik o uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih i razvojnih
projekata
Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih
sredstava i findova sa većinskim državnim vlasništvom
Pravilnik o postupku evidencije, prezentacije sadržaja i postignutih rezultata na inovacionim i razvojnim projekti
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
Zakon o socijalnoj zaštiti
Pravilnik o prijavljivanju i evidentiranju izvora jonizujućih zračenja
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o nuklearnim materija
Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini osnovnih informacija o biocidnom proizvodu
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o biocidnim proizvodima
Smernice za procenu biocidnog proizvoda na osnovu tehničkog dosijea
Pravilnik o Stalnom izabranom sudu (arbitraža) pri Privrednoj komori Srbije
Pravilnik o utvrđivanju programa za dopunsko obučavanje i osposobljavanje profesionalno izloženih lica i lica
odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja
Pravilnik o načinu vođenja evidencija o hemikalijama
Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije
Plan numeracije
Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava ispitivač – predavač iz prve pomoći, način sticanja dozvole
(licence), izgled i sadržaj dozvole (licence)
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 10
izdanje
donošenje
SGRS 92/2010
SGRS 92/2010
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
Oblast
ZŽS
PPZ/PEZ
SGRS 92/2010
SGRS 92/2010
SGRS 95/2010
SGRS 95/2010
SGRS 96/2010
SGRS 97/2010
SGRS 97/2010
SGRS 98/2010
367
536, 589
PPZ/PEZ
ZŽS
BZR
ZŽS
BZR
MAŠ
ZŽS
ZŽS
SGRS 101/2010
SGRS 102/2010
SGRS 102/2010
MAŠ
ZŽS
ZŽS
SGRS 102/2010
SGRS 06/2011
SGRS 06/2011
SGRS 08/2011
SGRS 11/2011
SGRS 12/2011
IT/ZI
MAŠ
Q/ST
E/TEL
PPZ/PEZ
E/TEL
SGRS 16/2011
SGRS 16/2011
SGRS 16/2011
SGRS 16/2011
143
352
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
SGRS 1/2014
620
SGRS 16/2011
SGRS 1/2014
618
OPŠ
SGRS 16/2011
SGRS 1/2014
619
OPŠ
294, 315
225, 230, 312, 532
IZ/PPL
IZ/PPL
OPŠ
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
OPŠ
ZŽS
SGRS 16/2011
SGRS 24/2011
SGRS 24/2011
SGRS 25/2011
SGRS 27/2011
SGRS 28/2011
SGRS 28/2011
SGRS 28/2011
SGRS 28/2011
SGRS 31/2011
SGRS 31/2011
SGRS 32/2011
SGRS 32/2011
SGRS 33/2011
278
ZŽS
E/TEL
E/TEL
BZR
RB
Naziv dokumenta
389
390
391
392
393
394
395
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja katastra vodnih objekata
Zakon o privrednim društvima
Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži PCB (Polihlorovane bifenile)
Pravilnik o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine
Pravilnik o obavljanju nuklearnih delatnosti
Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje nuklearne aktivnosti
Pravilnik o određenim opasnim biocidnim proizvodima koji ne mogu da se stavljaju u promet za opštu upotrebu
396
397
398
399
400
401
402
Pravilnik o načinu na koji se vrši procena bezbednosti hemikalije i sadržini izveštaja o bezbednosti hemikalije
Pravilnik o šumskom redu
Pravilnik o opštim zuslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja
Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije lica, radne i ŽS i načinu sprovođenja dekontaminacije
Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija
Ispravka Pravilnika o opštim zuslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg
ovlašćenja
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za betonski čelik (SRPS EN 100080)
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hladnooblikovane zavarene šuplje profile za čelične konstrukcije od
nelegiranih i finozrnih čelika
Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi
javnog puta
Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju
Pravilnik o izmenama pravilnika o kriterijumima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i načinu
izdavanja energetske dozvole
Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti
Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi
Zakon o obaveznom primerku publikacija
Pravilnik o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji
Ispravka Pravilnika o izmenama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registru hemikalija
Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje i građenje železničkih pruga i postrojenja, uređaja i
objekata na magistralnim prugama
Zakon o energetici
Uredba o utvrđivanju Programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži
Pravilnik o sadržini i obrascu evidencije, kao i o načinu vođenja evidencije koju vodi ovlašćeno telo
Pravilnik o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda
Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina
Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetne kompatibilnosti
Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Pravilnik o upravljanju radioaktivnim otpadom
Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanje tehničkih pregleda i zaštite od štetnih
smetnji
Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada
Pravilnik o uslovima za dobijanje rešenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja
Pravilnik o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti
Ispravka Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o registru hemikalija
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 11
izdanje
donošenje
SGRS 34/2011
SGRS 36/2011
SGRS 37/2011
SGRS 37/2011
SGRS 37/2011
SGRS 37/2011
SGRS 37/2011
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
66, 472
SGRS 37/2011
SGRS 38/2011
SGRS 38/2011
SGRS 38/2011
SGRS 39/2011
SGRS 42/2011
SGRS 44/2011
402
147, 112/08, 72/09, 331, 412
398
Oblast
ZŽS
OPŠ
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
E/TEL
ZŽS
OPŠ
ZŽS
E/TEL
SGRS 49/2011
SGRS 49/2011
GRA
GRA
SGRS 50/2011
GRA
SGRS 50/2011
SGRS 50/2011
SGRS 52/2011
SGRS 52/2011
SGRS 52/2011
SGRS 52/2011
SGRS 54/2011
SGRS 55/2011
SGRS 56/2011
SGRS 57/2011
SGRS 58/2011
SGRS 58/2011
SGRS 59/2011
SGRS 60/2011
SGRS 60/2011
SGRS 60/2011
SGRS 60/2011
SGRS 60/2011
SGRS 61/2011
SGRS 61/2011
SGRS 61/2011
SGRS 61/2011
SGRS 64/2011
SGRS 60/2013
103, 182, 584
147, 112/08, 72/09, 331, 400, 572
280, (40/2010), 413, 427
440, 521, 539
568
280, (40/2010), 413
GRA
EN
OPŠ
OPŠ
OPŠ
E/TEL
OPŠ
ZŽS
GRA
EN
ZŽS
Q/ST
Q/ST
MAŠ
E/TEL
ELEN
ZŽS
E/TEL
EE
ZŽS
ZŽS
ZŽS
MAŠ
RB
Naziv dokumenta
429
Pravinik o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima
koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama
430
431
432
433
Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
Pravilnik o referentnim uslovima za tipove površinskih voda
Pravilnik o uslovima za priznavanje nacionalnog etalona
Pravilnik o izmenama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja
hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
Zakonik o krivičnom postupku
Zakon o parničnom postupku
Zakon o javnoj svojini
Zakon o zaštiti poslovne tajne
Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole
obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija
Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog
statusa podzemnih voda
Ispravka Zakona o energetici
Pravilnik o uslovima pristupa i korišćenju podataka iz javnog telefonskog imenika
Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima i merenjima radi procene nivoa izlaganja jonizujućim
zračenjima
Nacionalna staregija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti jednostavnih posuda pod
pritiskom
Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe
Zakon o komunalnim delatnostima
Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima
Zakon o privatno-javnom partnerstvu i koncesijama
Pravilnik o izmenama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja
hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama
Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
Zakon o izmenama i dopunama zakona o vanrednim situacijama
Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole
Pravilnik o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata, odnosno radova
Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe
Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole
Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata
Pravilnik o preventivnim merama i bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima (primena od
1. januara 2013)
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci (primena od 1. januara 2016)
Spisak srpskih standarda iz oblasti serijski proizvedenih jednostavnih posuda pod pritiskom
Spisak srpskih standarda iz oblasti opreme pod pritiskom i sklopova kod kojih je najveći dozvoljeni pritisak PS
veći od 0,5 bar
Pravilnik o tehničkoj dokumentaciji za izvođenje geodetskih radova i dnevniku radova
Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 12
izdanje
donošenje
SGRS 65/2011
SGRS 67/2011
SGRS 67/2011
SGRS 70/2011
SGRS 71/2011
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
ZŽS
SGRS 90/2013
SGRS 72/2011
SGRS 72/2011
SGRS 72/2011
SGRS 72/2011
SGRS 73/2011
346, 449, 504, 597
(101/11), 531
SGRS 74/2011
415, 440, 521, 539
SGRS 87/2011
SGRS 87/2011
SGRS 92/2011
SGRS 92/2011
SGRS 92/2011
SGRS 92/2011
SGRS 92/2011
SGRS 92/2011
SGRS 93/2011
SGRS 93/2011
SGRS 93/2011
SGRS 93/2011
SGRS 93/2011
SGRS 93/2011
SGRS 96/2011
E/TEL
ZŽS
Q/ST
ZŽS
IT/ZI
OPŠ
OPŠ
IT/ZI
E/TEL
ZŽS
SGRS 80/2011
SGRS 84/2011
SGRS 86/2011
SGRS 87/2011
SGRS 88/2011
SGRS 88/2011
SGRS 88/2011
SGRS 90/2011
Oblast
EN
IT/ZI
ZŽS
MAŠ
MAŠ
595
SGRS 90/2013
346, 433, 504, 597
190, 338
189, 337, 517
9, 158
246, 520
MAŠ
OPŠ
RUD/GEO
OPŠ
ZŽS
BZR
ZŽS
ZŽS
PPZ/PEZ
OPŠ
BZR
IZ/PPL
IZ/PPL
IZ/PPL
IZ/PPL
IZ/PPL
BZR
BZR
SGRS 96/2011
SGRS 97/2011
SGRS 97/2011
BZR
MAŠ
MAŠ
SGRS 97/2011
SGRS 97/2011
IZ/PPL
ZŽS
RB
Naziv dokumenta
468
Pravilnik o evidenciji o izvorima jonizujućih i nejonizujućih zračenja, profesionalno izloženim licima, o izloženosti
pacijenata jonizujućim zračenjimai radioaktivnom otpadu
Statut Akreditacionog tela Srbije
Zakon o patentima
Zakon o izmenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi
Zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata od značaja za Republiku Srbiju
Pravilnik o overavanju merila
Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadom od titan-dioksida, merama nadzora i monitoringa životne
sredine na lokaciji
Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz
stacionarnih izvora zagađivanja
Pravilnik o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti
Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija / lokacija za terestrične analogne FM i TV radiodifuzne
stanice za teritoriju Republike Srbije
Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme
Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita
u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja
Pravilnik o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih
sredstava, radio/koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata
Praviln ik o profesionalnim vatrogasnim jedinicama lokalne samouprave
Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa
Pravilnik o tehničkim standardima prostupačnosti
Pravilnik za osnovne geodetske radove
Strategija zaštite od požara za period 2012-2017. godine
Pravilnik o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta
zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara
Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
Pravilnik o univerzalnom servisu
Pravilnik o izmeni pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija / lokacija za terestričke analogne FM i TV
radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije
Uredba o režimima zaštite
Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara
Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda revizije
Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila
Pravilnik o utvrđivanju zahteva za razmak govornih kanala vazduh - zemlja
Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u
terestričkoj digitalnoj radiodifuziji
Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda
Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetne kompatibilnosti
Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina
Pravilnik o izmeni i dopuni pavilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja
hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (primena od 1.06.2013)
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 13
izdanje
donošenje
SGRS 97/2011
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
ZŽS
SGRS 97/2011
SGRS 99/2011
SGRS 99/2011
SGRS 99/2011
SGRS 100/2011
SGRS 101/2011
SGRS 01/2012
SGRS 01/2012
SGRS 01/2012
239, 529
390
204, 304
SGRS 01/2012
Q/ST
OPŠ
IT/ZI
OPŠ
BZR
BZR
IZ/PPL
Q/ST
ZŽS
ZŽS
SGRS 01/2012
SGRS 09/2012
SGRS 10/2012
SGRS 11/2012
SGRS 14/2012
Oblast
493, 599
SGRS 69/2013
591
254, 272
IZ/PPL
E/TEL
BZR
E/TEL
IZ/PPL
SGRS 16/2012
E/TEL
SGRS 18/2012
SGRS 18/2012
SGRS 19/2012
SGRS 19/2012
SGRS 21/2012
SGRS 21/2012
596
PPZ/PEZ
BZR
GRA
RUD/GEO
PPZ/PEZ
PPZ/PEZ
480, 599
ZŽS
E/TEL
E/TEL
SGRS 46/2013
SGRS 23/2012
SGRS 24/2012
SGRS 30/2012
576
SGRS 30/2012
SGRS 33/2012
SGRS 47/2012
SGRS 54/2012
SGRS 54/2012
SGRS 55/2012
SGRS 55/2012
SGRS 55/2012
SGRS 55/2012
SGRS 55/2012
SGRS 56/2012
SGRS 58/2012
ZŽS
ZŽS
OPŠ
Q/ST
E/TEL
E/TEL
SGRS 26/2012
554
SGRS 26/2012
557
Q/ST
E/TEL
ELEN
SGRS 90/2013
346, 433, 449, 597
MAŠ
ZŽS
GRA
RB
Naziv dokumenta
506
507
508
509
510
511
512
Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
Metodologija za davanje podataka u elektronskoj formi
Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa
Pravilnik o periodičnim pregledima subjekata u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara
Pravilnik o topografskom premeru i topografsko-kartografskim proizvodima
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za
obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog
ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora
za izvođenje radova
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrednost
Zakon o izmenama Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i nuklearnoj sigurnosti
Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine
Zakon o izmenama Zakona o hemikalijama
Zakon o izmenama Zakona o vodama
Zakon o izmenama Zakona o šumama
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici
Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega
Kodeks korporacijskog upravljanja
Zakon o dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Zakon o upravljanju migracijama
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetnom polju
Zakon o javnim preduzećima
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima
Zakon o izmenama Zakonika o krivičnom postupku
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima pri izgradnji prateće infrastrukture potrebne za postavljanje elektronskih
komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava i elektronske komunikacione opreme prilikom izgradnje poslovnih i
stambenih objekata
Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
Pravilnik o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas
Pravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
Zakon o javnim nabavkama (primena od 1.04.2013 sem čl. 78 od 1.09.2013)
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici
Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potenciijalno eksplozivnim atmosferama
Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru
Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila
Uredba o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije
Uredba o načinu obračuna i načinu raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticaj
povlašćenih proizvođača električne energije
Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije
Pravilnik o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava
Plan zaštite od udesa i preduzimaju mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje
ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 14
izdanje
donošenje
SGRS 68/2012
SGRS 68/2012
SGRS 69/2012
SGRS 82/2012
SGRS 87/2012
SGRS 90/2012
SGRS 91/2012
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
Oblast
107, 131, 151, 550
E/TEL
IT/ZI
EE
BZR
PPZ/PEZ
IZ/PPL
BZR
SGRS 91/2012
318, 551
IZ/PPL
SGRS 93/2012
SGRS 93/2012
SGRS 93/2012
SGRS 93/2012
SGRS 93/2012
SGRS 93/2012
SGRS 93/2012
SGRS 93/2012
SGRS 96/2012
SGRS 99/2012
SGRS 99/2012
SGRS 107/2012
SGRS 107/2012
SGRS 117/2012
SGRS 119/2012
SGRS 119/2012
SGRS 120/2012
SGRS 121/2012
SGRS 121/2012
SGRS 121/2012
SGRS 123/2102
62, 64, (61/05), (61/07)
187
OPŠ
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
ZŽS
BZR
EN
BZR
E/TEL
OPŠ
IT/ZI
OPŠ
BZR
OPŠ
OPŠ
BZR
OPŠ
IZ/PPL
IZ/PPL
E/TEL
SGRS 123/2012
SGRS 123/2012
SGRS 123/2012
SGRS 124/2012
SGRS 124/2012
SGRS 01/2013
SGRS 01/2013
SGRS 02/2013
SGRS 08/2013
SGRS 08/2013
SGRS 08/2013
SGRS 08/2013
189, 337, 452
290
289
246, 455
415, 440, 539
179
239
239, 471
560
434, (101/11), (32/2013), 575
225, 230, 312, 376
590, 594
357, 589
186
183
415, 440, 521
MAŠ
MAŠ
BZR
JN
EN
PPZ/PEZ
ZŽS
Q/ST
EN
EN
EN
ZŽS
RB
Naziv dokumenta
547
Pravilnik o programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita, postupku izdavanja i izgledu licence za
procenu rizika
Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti vazduha
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za
obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog
ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora
za izvođenje radova
Zakon o efikasnom korišćenju energije
Strategija razvoja i podrške industriji informacionih tehnologija
Pravilnik o utvrđivanju liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda
Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina
Spisak srpskih standarda iz oblasti elektromagnetne kompatibilnosti
Spisak srpskih standarda iz oblasti električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja
Pravilnik o čuvanju, zaštiti i sigurnosti podataka u okviru informacionog sistema Centralnog registra obaveznog
socijalnog osiguranja
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima-ispr.
Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja
ispunjenosti uslova
Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama
Pravilnik o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki
Pravilnik o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka
Pravilnik o građanskom nadzorniku
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
Spisak međunarodnih organizacija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba
Zakona o javnim nabavkama
Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanje tehničkih pregleda i zaštite od štetnih
smetnji
Pravilnik o tehničkim uslovima za nesmetan i bezbedan transport naftovodima i produktovodima
Pravilnik o tehničkim uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od
16 bar
Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima
Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
Zakon o železnici
Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata
Zakon o izmenama Zakonika o krivičnom postupku
Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "državna tajna" i "strogo poverljivo"
Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti
Pravilnik o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa
Metodologija za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje
Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju
Zakon o inovacionoj delatnosti - izmene i dopune
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 15
izdanje
donošenje
SGRS 08/2013
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
Oblast
BZR
SGRS 10/2013
SGRS 10/2013
SGRS 19/2013
192
305
107, 131, 151, 512
ZŽS
OPŠ
BZR
SGRS 19/2013
318, 513
IZ/PPL
SGRS 25/2013
SGRS 25/2013
SGRS 26/2013
SGRS 26/2013
SGRS 26/2013
SGRS 26/2013
500
502
SGRS 27/2013
SGRS 29/2013
EN
IT/ZI
Q/ST
MAŠ
PPZ/PEZ
ELEN
E/TEL
IT/ZI
SGRS 29/2013
SGRS 29/2013
530
207
BZR
JN
SGRS 29/2013
SGRS 29/2013
SGRS 29/2013
SGRS 29/2013
SGRS 32/2013
SGRS 33/2013
206
75
75, 215a
213
JN
JN
JN
JN
OPŠ
JN
SGRS 35/2013
423
E/TEL
SGRS 37/2013
SGRS 37/2013
SGRS 43/2013
SGRS 44/2013
SGRS 45/2013
SGRS 45/2013
SGRS 45/2013
SGRS 46/2013
SGRS 46/2013
SGRS 47/2013
SGRS 52/2013
SGRS 53/2013
SGRS 55/2013
SGRS 55/2013
SGRS 55/2013
MAŠ
MAŠ
147, 112/08, 72/09, 331, 400, 412
434, (101/11), (32/2013), 531
487
609
97, 270
Q/ST
OPŠ
OPŠ
OPŠ
OPŠ
IT/ZI
GRA
OPŠ
ELEN
EN
OPŠ
OPŠ
OPŠ
RB
Naziv dokumenta
584
Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje energetske dozvole, sadržini zahteva i načinu izdavanja energetske
dozvole, kao i uslovima za davanje saglasnosti za energetske objekte za koje s ene izdaje energetska dozvola
585
586
587
Zakon o računovodstvu
Zakon o reviziji
Spisak standarda iz oblasti opreme i zaštitnih sistema namenjenih za upotrebu u potencijalno eksplozivnim
atmosferama
Pravilnik o merilima
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme
Pravilnik o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija / lokacija za terestrične digitalne TV radiodifuzne stanice u
UHF opsegu za teritoriju Republike Srbije
Pravilnik o sadržini registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača
Pravilnik o izmeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
Pravilnik o izmenama Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe
Pravilnik o izmenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu
Glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara
Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija
Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
sa ekranom
Pravilnik o izmeni pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija / lokacija za terestričke analogne FM i TV
radiodifuzne stanice za teritoriju Republike Srbije
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
Zakon o legalizaciji objekata
Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini
Uredba o načinu određivanja cena toplotne energije
Pravilnik o kriterijuima vredniovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja
Pravilnik o radu Ustavnog suda
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima
javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova
Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "poverljivo" i "interno" u Ninistarstvu unutrašnjih
poslova
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa
globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN
Odluka o izmenama Metodologije za određivanje cene električne energije za javno snabdevanje
Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova
koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova
Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje
Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje
Energetrski bilans Republike Srbije za 2014 godinu
Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica
(MSFI za MSP)
Pravilnik o metoama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija
Pravilnik o brojilima reaktivne električne energije klase tačnosti 2 i 3
Uredba o postupanju sa flbašte, kao i uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvozt tih gasova
Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih
sredstava i findova sa većinskim državnim vlasništvom
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 16
izdanje
donošenje
SGRS 60/2013
SGRS 62/2013
SGRS 62/2013
SGRS 62/2013
SGRS 63/2013
SGRS 63/2013
SGRS 63/2013
SGRS 69/2013
SGRS 73/2013
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
Oblast
103, 182, 407
EN
119, 249
119,249
OPŠ
OPŠ
PPZ/PEZ
357, 536
535, 594
481
Q/ST
MAŠ
MAŠ
BZR
E/TEL
SGRS 75/2013
SGRS 75/2013
SGRS 75/2013
SGRS 87/2013
535, 590
445
490
JN
MAŠ
MAŠ
PPZ/PEZ
SGRS 90/2013
SGRS 93/2013
346, 433, 449, 504
241
ZŽS
BZR
SGRS 93/2013
480, 493
E/TEL
SGRS 95/2013
SGRS 95/2013
SGRS 95/2013
SGRS 96/2013
SGRS 103/2013
SGRS 103/2013
SGRS 104/2013
201
561
IZ/PPL
OPŠ
IT/ZI
EN
ZŽS
OPŠ
JN
SGRS 105/2013
IT/ZI
SGRS 105/2013
ZŽS
SGRS 110/2013
SGRS 113/2013
579
ELEN
BZR
SGRS 114/2013
SGRS 114/2013
SGRS 115/2013
SGRS 117/2013
ZŽS
ZŽS
EN
OPŠ
SGRS 117/2013
SGRS 118/2013
SGRS 119/2013
SGRS 1/2014
ZŽS
ELEN
ZŽS
OPŠ
373
RB
619
620
Naziv dokumenta
Pravilnik o postupku evidencije, prezentacije sadržaja i postignutih rezultata na inovacionim i razvojnim
projektima
Pravilnik o sadržaju, roku za dostavlkjanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata
inovacione delatnosti
QRQ Registrator_SGRS_01-2014.xls
Printed on: 20.1.2014
Page 17
izdanje
donošenje
SGRS 1/2014
SGRS 1/2014
izdanje
povlačenje
Veza sa dokumentom RB
Oblast
374
OPŠ
371
OPŠ
Download

QRQ Registrator_SGRS_01-2014