Pregled proizvodnog programa
Akcionarsko društvo u mešovitoj svojini
za proizvodnju silosa, profila i opreme
“UTVA SILOSI” sa potpunom odgovornošću Kovin, egzistira od 1979. godine
u sistemu “UTVA” Pančevo, a posluje
samostalno od 01.07.1990. godine.
Preduzeće se nalazi u industrijskoj zoni
i prostire se na površini od 7 ha, od
čega je 3,5 ha izgrañeno, naslanja se
na slobodnu carinsku zonu “KOVIN”.
Deliblato
Gaj
Bela Crkva
Ba
Pa vaniš
nč te
ev
o
Benzinska
pumpa
Skorenovac
B.Brestovac
Benzinska
pumpa
Smederevo
Kontinuiranom modernizacijom opreme i stalnim unapreñenjima na
svim nivoima poslovnih procesa omogućili smo razvoj sistema kvaliteta
čije je dokumentovanje i efikasno sprovoñenje obezbedilo usklañenost
sa standardom RWTÜV CERT ISO 9001:2000.
Sadržaj
Cevi colovske, precizne, pravougaone, kvadratne i ovalne 4
Profili za grañevinsku bravariju 5
Sečenje na meru i uzdužno sečenje čeličnog lima 6
Hladnooblikovani profili (HOP) 7
Čelične trake sa oborenim ivicama 8
Čelična pocinkovana traka za uzemljenje 8
Program izrade istegnutog metala 9
Zavojnice - spirale - pužni transporteri 9
Silosi i silosna oprema 10
Skladišta i skladišna oprema 10
Izrada i montaža objekata 11
Kontejneri za smeće i otpadne materijale 12
Program ograda 12
Zaštitne ograde za puteve 13
Koturaljke i klizne šine 14
Bravarsko zavarivačke usluge 14
Cevi
colovske, precizne, pravougaone, kvadratne i ovalne
Jedan od segmenata proizvodnje "UTVA SILOSI" a.d. Kovin su hladno oblikovane šavne
cevi od toplovaljane i hladno valjane trake okruglog, ovalnog, kvadratnog i pravougaonog
poprečnog preseka.
Colovske cevi prema standardma EN DIN 10219-2; EN DIN 2440; EN DIN 2441; EN DIN
2458; EN DIN 2394; EN DIN 2395 se upotrebljavaju za izradu lakih čeličnih konstrukcija, za
ogradu, kao i u razne svrhe u grañevinarstvu i širokoj individualnoj potrošnji.
Šavne colovske cevi se izrañuju u sledećim prečnicima R 3/8 “ (Ø17,2 mm);
R 1/2” (Ø21,3 mm); R 3/4” (Ø 26,9 mm); R 1” (Ø 33,7 mm); R 5/4” (Ø 42,4 mm);
R 6/4” (Ø 48,3) i R 2” (Ø 60,3 mm) sa debljinom cevi 1,5;1,8; 2; 2,5; i 3 mm.
Okrugle precizne cevi se izrañuju od hladnovaljane i toplovaljane trake prema standardu
JUS C.B5.250 se upotrebljavaju na mestima gde
se zahteva odgovarajuća tačnost mera, dobra
površina kao i po potrebi mala debljina zida.
Okrugle precizne cevi se izrañuju u sledećim dimenzijama Ø16 mm, Ø18 mm, Ø20
mm, Ø22 mm, Ø24 mm, Ø25 mm, Ø28 mm,
Ø30 mm, Ø32 mm, Ø38 mm, Ø40 mm, Ø42
mm, Ø45 mm, Ø48 mm, Ø56 mm i Ø60 mm; sa
debljinama zida cevi 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5 i 3
mm.
Ovalne cevi se koriste u proizvodnji nameštaja,
ureñenju enterijera i u širokoj potrošnji.
Ovalne cevi se izrañuju u dimenzijama 30x15 i 40x15; sa debljnom zida cevi 1,5; 1,8; 2 mm.
Kvadratne i pravougaone cevi se izrañuju u prema standardu JUS C.B5.213 i koriste se u
opštoj mašinogradnji , za izradu lakih čeličnih konstrukcija i u širokoj potrošnji.
Dimenzije kvadratnih cevi su 13x13, 14x14, 15x15, 16x16, 18x18, 20x20, 22x22,
25x25, 30x30, 35x35, 40x40 i 50x50 mm; dok se pravougaone cevi izrañuju u sledećim
dimenzijama 15x10, 20x10, 20x15, 25x10, 25x15, 30x20, 35x15, 40x20, 40x30, 40x35,
50x20, 50x30, 50x40, 60x20 i 60x40. Debljine zidova cevi su 1,5; 1,8; 2; 2,5 i 3 mm.
Spoljašnji prečnik zaobljenja uglova za debljine zida do s = 3 mm iznosi 2s.
Unutrašnji poluprečnik zaobljenja zavisi od spoljašnjeg zaobljenja i debljine zida cevi. Šav
se nalazi približno na sredini jedne od stranica cevi . Var na cevima se skida sa spoljašnje
strane, krajevi cevi su sečeni približno pod pravim
uglom bez uklanjanja oštre ivice zaostale od sečenja.
Dužine cevi su u proizvodnim granicama
od 4000 mm do 8000 mm sa dozvoljenim odstupanjem prema standardu EN 10219-2. Prema zahtevu
kupca, cevi se mogu proizvoditi u tačnim dužinama sa
dozvoljenim odstupanjem u koje propisuje standard.
Materijal za izradu šavnih cevi je
S235JRG2 (Č.0361) prema EN 10027.
4
Profili za grañevinsku bravariju
Specijalni profili za primenu u
grañevinskoj
bravariji
su,
takoñe, deo proizvodnog programa "UTVA SILOSI" a.d.
Kovin. Ovi profili se odlikuju
velikom dimenzionom preciznošću i dobrim stanjem
površine što omogućava prikladnu osnovu za nanošenje
zaštitinih premaza za zaštitu od
korozije. Tipovi profila su:
ZP 1021, ZP 1221, ZP 1321,
ZP 1004, ZP 1104, ZP 1204,
ZP 1304, ZP 1604, ZP 1704,
i ZP 1804.
Sečenje na meru i uzdužno
sečenje čeličnog lima
LINIJA ZA RAVNANJE I SEČENJE
Na liniji za ravnanje i sečenje vršimo ravnanje i sečenje toplo valjanih i hladno valjanih
čeličnih traka iz kotura (rolne) debljine do 6 mm, širine do 1550 mm i mase do 16 t, takoñe i
trake obojenih metala bakra i aluminijuma debljine od 0,6 do 6 mm.
Širina i dužina po zahtevu kupca.
Maksimalna širina 1 550 mm.
Maksimalna dužina 8000 mm (izuzetno 10000 mm).
Oblik, mere i dozvoljena odstupanja tabli:
od čeličnih limova srednje debljine
prema standardu EN 10029, EN 10051,
EN 10111
od čeličnih tankih limova prema standardu EN 10207, EN 10155, EN 10048,
EN 10051
od hladno valjanih limova od nisko ugljeničnog čelika prema standardu EN
10130, EN 10131
od toplovaljanog rebrastog čeličnog
lima prema standardu JUS C.B4.114.
Limovi obuhvaćeni ovim standardom
pakuju se po uobičajenom standardu proizvodača. Specijalno pakovanje posebno
se ugovara.
LINIJA ZA UZDUŽNO REZANJE
Linija za uzdužno rezanje čeličnih traka služi za rezanje čeličnih traka koje su namotane u
koture. Debljine trake se kreću u opsegu od 0,5 mm do 6 mm, maksimalne širine kotura
1500 mm odnosom spoljašnjeg i unutrašnjeg prečnika kotura 1800mm / 500-750 mm. Maksimalna težina kotura je 15 tona.
Nakon rezanja jednog kotura čelične trake na više traka, ista se ponovo namotava u koturove. Pri rezanju ovih, dolazi
do poravnavanja ivica duž cele trake,
tako da se pojavljuje okrajak koji se
takode namotava na manje koturove.
Broj finalnih traka zavisi od
debljine i širine ulazne čelične trake.
Ova linija služi za pripremu
traka za izradu hladno oblikovanih profila,
cevi, u proizvodnji preserskih proizvoda,
pužnih transportera, silo ćelija i dr.
Linija radi potpuno automatski
brzinom sečenja od 60 m/min sa
prosečnim kapacitetom od 30 t/h što,
takoñe, zavisi od širine i debljine materijala.
6
Hladnooblikovani profili (HOP)
Hladno oblikovani profili (HOP) se dobijaju iz toplo ili haldno valjane čelične trake namotane
u koturove koja se oblikuje u željeni oblik. Postupak oblikovanja profila se odvija na
višestepenim mašinama i na temperaturi ambijenta
bez prekida, usled čega je dužina profila praktično
neograničena. Kvalitet čelika ulazne trake ostaje neizmenjen u dobijenom profilu. Proizvodimo U, L, C i Ω
hladnooblikovane profile od lima debljine do 6 mm.
HOP se mogu izrañivati iz svih vrsta
čelika, a praktično jedino ograničenje je da se čelik
može hladno oblikovati. HOP profile izrañujemo iz
kvaliteta čelika po EN 10027. Za manje debljine se
rade od hladnovaljane trake.
Mehaničke osobine profila odgovaraju
vrsti čeličnih traka od kojih su izrañeni profili.
Tolerancije za debljinu profila su identične
tolerancijama za toplo valjane ili hladno valjane trake,
zavisno od kojih traka se profili izrañuju. Izrañujemo
ih u dužinama od 6000 mm ±30 mm. Profile možemo izrañivati i u opsegu dužina od 4 do
16 m. Takoñe ih možemo izrañivati u dužinama po želji kupca.
Pri preoblikovanju trake u traženi profil, granica plastičnosti i čvrstoće nešto se
povećava, dok se izduženje smanjuje.
Profili su odsečeni normalno na osu profila. Pri odsecanju javljaju se male deformacije krajeva.
Dozvoljena je uvijenost profila od 1° po 1 m. Dozvoljeno odstupanje od prave
po dužini profilisanog nosača iznosi 0,25% dužine L.
Atesti se izdaju za mehaničke osobine i hemijski sastav čelika samo za osnovni
materijal, tj. toplo ili hladno valjane trake, po odgovarajućim JUS standardima.
Pakovanje se vrši u paketima. Težina jedne veze je do 3 t. Svaki paket je obeležen karticom na kojoj ima sledeće podatke: oznaka profila, dimenzije, materijal, standard,
težina i žig kontrole.
7
Čelične trake sa oborenim ivicama
Čelična pocinkovana traka za uzemljenje
ČELIČNE TRAKE SA OBORENIM IVICAMA JUS C.B3.551
Ovaj standard odnosi se na toplo valjane
trake sa oborenim ivicama, prave, izrañene
od raznih vrsta čelika prema standardu EN
10027.
Poprečni presek ovih traka ima
oblik pravougaonika sa oborenim ivicama.
Ove trake normalno se izrañuju u
debljinama odnosno širinama od 17 do 150
mm, debljine od 1,5 do 5 mm sa dužinom do
4m.
Trake se mogu isporučiti i u
posebno ugovorenim dužinama, u tom
slučaju dozvoljeno odstupanje dužine iznosi
do +20 mm.
ČELIČNA POCINKOVANA TRAKA ZA UZEMLJENJE JUS C.K5.030
Traka se koristi za uzemljenje energetskih nadzemnih kablova, postrojenja, industrijskih
objekata i drugog.
Materijal za izradu trake je toplovaljani čelik, koji je u cilju zaštite od korozije
pocinkovan vrućim postupkom.
Širine trake su 20 – 40 mm.
Debljina trake je 3 ili 4 mm.
Čeličnu pocinkovanu traku za
uzemljenje izrañujemo u skladu sa JUS
C.K5.030. Traka se koristi za uzemljenje energetskih nadzemnih kablova, postrojenja,
industrijskih objekata i drugog.
Materijal za izradu trake je toplovaljani čelik. U cilju zaštite od korozije traka
se prevlači cinkom i to vrućim postupkom.
Kvalitet cinčanog sloja odgovara EN 1461.
Masa cinčane prevlake na trakama iznosi
minimalno 460 gr/m2.
Isporuka trake se vrši u koturovima mase cca 60 - 100 kg.
8
Program izrade istegnutog metala
Zavojnice - spirale - pužni transporteri
PROGRAM IZRADE ISTEGNUTOG METALA
JUS C.K6.026
“UTVA SILOSI” a.d. je na tržištu prisutna i kao
proizvoñač istegnutog metala koji se isporučuje u tablama i rolnama.
Dimenzije su:
širina do 2000 mm
dužina do 12000 mm
debljina lima je od 1 do 4 mm
dijagonale romba su:
42 x 16;
62 x 24;
90 x 36;
140 x 55;
200 x 80 mm.
ZAVOJNICE - SPIRALE
Zavojnice-spirale se izrañuju od hladnovaljane trake Č.0148 HT 32 1/8 i sledećih
karakteristika:
spoljašni prečnik 60–590 mm i ograničenjem D<3d
debljina trake 2–4 mm
maksimalna širina trake 135 mm
korak od 2/3 do 4/3 spoljašnjeg prečnika
spirale
PUŽNI TRANSPORTERI
Predviñeni su za horizontalni transport raznih praškastih, zrnastih,
komadnih i sličnih materijala, a po potrebi se mogu koristiti i u kosom ili
vertikalnim položaju.
Kapacitet transporta je u granicama od 11 do 289 m3/h.
9
Silosi i silosna oprema
Skladišta i skladišna oprema
SILOSI I SILOSNA OPREMA
Izrada čeličnih silosa koje “UTVA
SILOSI” a.d. nudi tržištu je apsolutno
konkurentna prema svim do sada primenjivanim sistemima gradnje. Ovaj tip
silosa se proizvodi po licenci firme
“LIPP” i ima niz prednosti od kojih
navodimo:
silosi se grade na licu mesta od
čelične trake,
prečnici ćelija su od 2,6 do 20
metara
primena ćelija je univerzalna za
žitarice, tečna goriva i druge hemijske
proizvode u tečnom, zrnastom ili
brašnastom stanju
spajanje se vrši specijalnim postupkom dvostrukog pertlovanja uz potpuno zaptivanje spoja
za agresivne sredine silos se radi iz dve trake od kojih je spolja noseći element, a unutrašnjost je otporna na agresivni sadržaj silosa.
Usip materijala u ćeliju se vrši podizanjem mase elevatorom i njenim ubacivanjem u ćeliju. Izuzimanje iz ćelije se vrši direktno gravitacijom u transportere i onda se dalje
prenosi u linije. Na izlazu ćelije ugrañuje se zatvarač, a postoji mogućnost ugradnje vibro
izuzimača, koji ima zadatak da izvrši poboljšanje isticanja teško tekućih materijala.
Transportna oprema za punjenje i izuzimanje iz ćelija može biti kapaciteta 30,
60 i 100 tona na sat.
SKLADIŠTA I SKLADIŠNA OPREMA
Izmeñu ostalog, značajan deo celokupne organizacije rada predstavlja svakako i samo skladištenje roba.
Savremena tehnološka rešenja u skladišnoj tehnici nude čitav niz prednosti sa
mogućnošću primene kako u trgovini tako i u metalnoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji.
“UTVA SILOSI” a.d. u svojoj paleti
proizvoda ima i sve vrste regalnih konstrukcija
namenjenih svim tipovima skladišta.
paletni regali (za skladištenje kompletnih
skladišnih jedinica)
polični regali (za skladištenje komadnih
tereta)
laki polični regali
polični regali sa podestom
pokretni regali
prolazni regali
konzolni regali
visokoregalna i samonoseća skladišta
10
Izrada i montaža objekata
IZRADA I MONTAŽA OBJEKATA
U ovom programu “UTVA SILOSI” a.d.
nudi sledeće radove:
projektovanje čeličnih konstrukcija i
objekata sledeće namene: proizvodne
hale, upravne zgrade, stojeće nadzemne
rezervoare, farme, antenske stubove,
sportske dvorane, restorane i dr.
izradu i montažu svih vrsta čeličnih konstrukcija kako po projektima naručioca,
tako i po sopstvenim projektima kompletnu antikorozivnu zaštitu čeličnih konstrukcija po zahtevu naručioca izradu i
montažu svih pratećih delova objekata kao
što su galerije, stepeništa, podesti, ograde,
penjalice, razne konstrukcije i drugo
Za
izvedene
radove
obezbeñujemo kompletnu atestno-tehničku dokumentaciju, u skladu sa tehničkim propisima. Pored navedenih konstrukcija izrañujemo i montiramo sve vrste
prozora, vrata i žaluzina po zahtevima
naručioca od čeličnih profila izrada i montaža podnih rešetki sve vrste krovopokrivačkih i fasaderskih radova sa profilisanim
aluminijumskim i čeličnim plastificiranim
limovima kao i sve prateće limarske radove
na olucima, uvalama, prodorima i opšivima.
Prevoz i montaža svih konstrukcionih elemenata se obavljaju u režiji “UTVA SILOSI”
a.d. Kovin i uz nadzor našeg stručnog tima.
11
Kontejneri za smeće i otpadne materijale
Program ograda
KONTEJNERI ZA SMEĆE
U programu kontejnera za smeće “UTVA SILOSI” a.d. Kovin
izrañuje tri tipa kontejnera:
kontejner za stari papir 4 m3
kontejner za smeće 5 m3
kontejner za smeće 1,1 m3
Završna obrada može biti cinkovanjem, farbanjem
zaštitnom farbom otpornom na povišene temperature i osnovnom bojom.
PROGRAM KONTEJNERA ZA OTPADNE MATERIJALE
Komplet izrada kontejnera za otpadne materijale zapremine
od 5 m3 do 50 m3. Izrañeni su od toplovaljanog i profilisanog
čeličnog lima i ojačani skeletom od profila.
Prema koroziji su zaštićeni osnovnom bojom, a
zatim i završnom bojom po zahtevu naručioca.
Ovi kontejneri su namenjeni za prikupljanje otpadaka u industrijskim pogonima.
Način manipulisanja je krajnje jednostavan. Punjenje se vrši sa gornje strane kontejnera po otvaranju poklopca. Pražnjenje se vrši kroz zadnja vrata.
PROGRAM OGRADA
“UTVA SILOSI” a.d. Kovin proizvodi dva osnovna tipa ograda:
ogradu za široku potrošnju
industrijsku ogradu
Ograda za široku potrošnju je namenjena za ograñivanje stambenih i individualnih objekata, dvorišta, balkona vrtova i sl. Izrañuju se tri tipa ograda za široku potrošnju:
ograda za široku potrošnju tip US 01 - izrañena od istegnutog metala
ograda za široku potrošnju tip US 02 - izrañena od profilisane čelične trake
ograda za široku potrošnju tip US 03 izrañena od kvadratnih i pravougaonih
čeličnih profila
Pored
navedenih
tipova
ograda, “UTVA SILOSI” a.d. Kovin proizvodi i industrijsku ogradu tip US 10 izrañenu od istegnutog materijala sa
namenom za ograñivanje industrijskih i
drugih objekata.
Zaštitne ograde za puteve
Programom ZAŠTITNE OGRADE ZA
PUTEVE “UTVA SILOSI” a.d. Kovin je
obuhvatila sva tri tipa ograda IGH, JUS Tip
A i JUS Tip B. Pored standardnih elemenata, proizvodimo i prateću opremu za
ugradnju kod sva tri tipa putne ograde:
rukohvate, pešačke ograde, katadioptere i
elemente za putnu signalizaciju. “UTVA
SILOSI” a.d. Kovin u svom proizvodnom
programu ima i žičanu ogradu prema standardima JUS U.S4.102, JUS U.S4.106, JUS
U.S4.112
ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE - TIP JUS Profil A i Profil B
“UTVA – SILOSI” a.d. proizvodi zaštitne čelične ograde po standardu JUS U.S4.108
Tip JUS radimo u varijantama:
jednostrana ograda (JO)
dvostrana ograda (DO)
jednostrana ograda sa odstojnikom (JDO)
dvostrana ograda sa odstojnikom (DDO)
završetak jednostrane ograde (kosi i poluokrugli)
završetak dvostrane ograde (kosi i poluokrugli)
završetak jednostrane ograde sa odstojnikom (kosi i poluokrugli)
završetak dvostrane ograde sa odstojnikom (kosi i poluokrugli)
Svi sastavni delovi zaštitnih ograda su zaštićeni od korozije bojenjem površina i
vrućim pocinčavanjem.
ZAŠTITNE OGRADE ZA PUTEVE - TIP IGH
Zaštitne čelične ograde Tip IGH radimo u varijantama:
jednostrana zaštitna ograda (JEO)
dvostrana zaštitna ograda (DEO)
završetak jednostrane ograde (kosi i poluokrugli)
završetak dvostrane ograde (kosi i poluokrugli)
Svi sastavni delovi zaštitnih ograda su zaštićeni od korozije bojenjem površina i
vrućim pocinčavanjem.
Koturaljke i klizne šine
KOTURALJKE I KLIZNE ŠINE
Noseće koturaljke su namenjene za klizna,
sklapajuća i harmonika vrata. Točkovi koturaljki
su obezbeñeni kugličnim ležajevima i omogućuju lako kretanje po kliznoj šini.
Kod okretnih koturaljki (primena
kod harmonika vrata) ugrañen je aksijalni ležaj
preko koga se prenosi opterećenje, a ujedno
je omogućeno i lako okretanje.
Klizna šina je izrañena postupkom
hladnog oblikovanja od S235JRG2(Č.0361), a
isporučuje se zaštićena osnovnom bojom.
Dužina šina je 6 m, a za specijalne
narudžbine po dogovoru.
Tip koturaljke i klizne šine se bira
na osnovu potrebne nosivosti koja ide od 100
do 300 kg po koturaljci.
Bravarsko zavarivačke usluge
BRAVARSKO ZAVARIVAČKE USLUGE
Osavremenjavanje tehnologije i unapreñenje proizvodnje predstavlja jedan od osnovnih ciljeva “UTVA SILOSI” a.d. Kovin. U tom cilju,
kontinualno se vrši nabavka opreme i mašina koje svojim karakteristikama omogućavaju zadovoljenje sve većih zahteva tržišta.
Od opreme pominjemo hidraulične CNC makaze za
dužine tabli do 6000 mm i debljine do 12 mm, apkant prese sa dužinom 12000 mm i 3000 mm, ureñaj za automatsko zavarivanje sa
dva brenera u paru za zavarivanje kutijastih profila, stubova i sl,
mašinu za rolovanje lima širine 2000 mm i dr.
Reference
ČELIČNE SILO ĆELIJE
za smeštaj žitarica
"ZLATICA"
"RATAR"
"KRMIVOPRODUKT"
ZZ "RIDJICA"
FSH "BEČEJKA"
"TAKOVO"
"PROGRES"
"MLIN MS"
"AGROMIL"
"AGROMIL"
ø8,0x20 m
ø8,0x20 m
ø5,0x18 m
ø6,5x18 m
ø5,0x18 m
ø6,5x12 m
ø3,5x8 m
ø6,5x18 m
ø6,5x18 m
ø8x18 m
24 komada
38 komada
8 komada
6 komada
10 komada
2 komada
4 komada
8 komada
6 komada
5 komada
Opovo
Pančevo
Surčin
Riñica
Bečej
G. Milanovac
Novi Sad
Surčin
Pojate
Pojate
ALUMINIJUMSKE SILO ĆELIJE
za smeštaj pe granula, praha, krede, čañi, karbona, krečnog hidrata, livničkog peska itd.
"PETROHEMIJA"
"DOKI"
"JUGOPLASTIKA"
ø5,0x15 m 4 komada Crepaja
ø5,0x15 m 4 komada Zagreb
ø3,0x2,6 m 7 komada Split
ČELIČNE SILO ĆELIJE
za smeštaj pe granula, praha, krede, čañi, karbona, krečnog hidrata, livničkog peska itd.
"ALKALOID"
"KAMEN"
"KAMEN"
"BANJA KOMERC"
"BANJA KOMERC"
ø4,0x7,0 m
ø5,0x15 m
ø8,0x9,0 m
ø4,0x8,4 m
ø3,5x7,0 m
3 komada
2 komada
2 komada
4 komada
1 komad
Skoplje
Sirač
Sirač
Aranñelovac
Aranñelovac
RINFUZ ĆELIJE
za punjenje vozila
PIK "TAMIŠ"
"STIŽANKA"
"POBEDA"
ø3,5x5 m 12 komada Novo Selo
ø2,6x5,0 m 4 komada Požarevac
ø2,5x5,4 m 4 komada Vladimirovac
ČELIČNE KONSTRUKCIJE HALA I SKLADIŠTA
"TEHNOMARKET"
"MILAN BLAGOJEVIĆ"
"INTER BALKAN"
"UTVA SILOSI" a.d.
"UTVA SILOSI" a.d.
16x50 m
24x60 m
22x65 m
30x33 m
32x94 m
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
1 komad
Smederevo
Smederevo
Čačak
Kovin
Kovin
LEŽEĆI ČELIČNI REZERVOARI
"ORTEX"
"ALPIS"
"VOJPUT"
ø2,5x8,8 m 2 komada Kruš.
ø2,9x15,9m 1 komad Kovin
ø2,3x12,5m 2 komada Subotica
Pošta:
"UTVA SILOSI" a.d. Kovin
Dunavska 46
26220 Kovin
Srbija i Crna Gora
Telefon: 013/741-484, 741-494,
741-671, 741-625
www:
www.utva-silosi.co.yu
e-mail: [email protected]
Download

Pregled proizvodnog programa - Utva