Tel:.034/332-240;.Cen.: 034/335-745;Faks: 034/335-746;.e-maill:[email protected]:Banka Intesa br.160-7109-89;.PIB:101039041
Broj: 2034
Datum: 19.02.2014.
Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012) Naručilac
JKP,,Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac, u otvorenom postupku za javnu nabavku br. 05/2013, nabavka
dobara: Gorivo i mazivo, objavljuje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Naziv naručioca
JKP ,,Vodovod i kanalizacija,, Kragujevac
Adresa Naručioca
Kralja Aleksandra i Karađorđevića br. 48
Internet stranica Naručioca
www.jkpvik-kg.com
Vrsta naručioca
Javno preduzeće
Opis predmeta nabavke,
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika
Partija 1. Euro dizel 09134200
Partija 2. Bezolovno motorni benzin 09132100
Partija 3. Motorna ulja i masti 09211000
Partija 4. Antifriz-sredstva za hlađenje i zaštitu motora
24961000
Kriterijum za dodelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda: cena 85 pondera, uslovi
plaćanja 10 pondera, kvalitet 5 pondera
Broj primljenih ponuda
Partija 1 : 1 (jedna)
Partija 2 : 1 (jedna)
Partija 3 : 1 (jedna)
Partija 4 : 1 (jedna)
Najviša ponuđena cena (vrednost)
Partija 1: 36.216.000,00 din. sa PDV-om
Partija 2: 4.764.800,00 din. sa PDV-om
Partija 3: 1.948.776,00 din. sa PDV-om
Partija 4: 313.200, 00 din. sa PDV-om
Najniža ponuđena cena (vrednost)
Partija 1: 36.216.000,00 din. sa PDV-om
Partija 2 : 4.764.800,00 din. sa PDV-om
Partija 3 : 1.948.776,00 din. sa PDV-om
Partija 4: 313.200,00 sa PDV-om
Najviša ponuđena cena (vrednost) kod prihvatljivih
ponuda
Partija 1: 36.216.000,00 din. sa PDV-om
Partija 2 : 4.764.800,00 din. sa PDV-om
Partija 3 : 1.948.776,00din. sa PDV-om
Partija 4: 313.200,00 din. sa PDV-om
Najniža ponuđena cena (vrednost) kod prihvatljivih
ponuda
Partija 1: 36.216.000,00 din. sa PDV-om
Partija 2 : 4.764.800,00 din. sa PDV-om
Partija 3: 1.948.776,00 din sa PDV-om
Partija 4: 313.200,00 din. sa PDV-om
Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko
/
1
podizvođača
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora
17.01.2014.
Podaci o ponuđačima
Partija 1.Euro dizel i Partija 2.Bezolovno motorni benzin :
,,KOLE PETROL COMPANY,,
d.o.o.Kragujevac ,ul.Dragoslava Srejovića br.66
Matični broj:20215259
PIB:104687058
Ovlašćeno lice: Marko Kostić
Partija 3. Motorna ulja i masti i Partija 4. Antifriz-sredstva za
hlađenje i zaštitu motora:
“Raj Trans ” d.o.o.Kragujevac,ul.Atinska bb
Matični broj:17258087
PIB: 101578888
Ovlašćeno lice: Zoran Nikolić
Datum zaključenja ugovora
Partija 1 -Euro dizel 31.01.2014.
Partija 2 - Bezolovno motorni benzin 31.01.2014.
Partija 3 - Motorna ulja i masti 30.01.2014.
Partija 4 - Antifriz-sredstva za hlađenje i zaštitu motora
30.01.2014.
Period važenja ugovora
5 meseci od dana zaključenja
Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora
Nakon zaključenja ugovora Naručiac može da dozvoli
povećanje ugovorenih jediničnih cena samo usled povećanja
nekog od elementa jedinične cene navedenih u Obrascu
strukture cena
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac
Komisija za javne nabavke
2
Download

Telefon / Faks 034 / 335-750 - JKP "Vodovod i kanalizacija"