Poslovna informatika IV
Priprema za test III
ZADATAK
1. Kreirati bazu podataka INVENTAR koja se sastoji od sledećih tabela:

tblVRSTE (primarni ključ je SIFRA_VRSTE)
Ime polja
Tip
Veličina polja
SIFRA_VRSTE
Auto Number
Long Integer
VRSTA
Text
50
Opis
Elektrika, elektronika, sportska
oprema, alati, nameštaj, nakit...

tblSOBE (primarni ključ je SIFRA_SOBE)
Ime polja
Tip
Veličina polja
SIFRA_SOBE Text
8
SOBA
Text
50
Opis
Prihvata samo brojeve
Dnevna soba, kuhinja, ostava, spavaća
soba, trpezarija, kupatilo, garaža...

tblSTAVKE (primarni ključ je SIFRA_STAVKE)
Ime polja
Tip
Veličina polja
Opis
SIFRA_STAVKE
AutoNumber
Long Integer
SIFRA_VRSTE
Lookup
Cita se iz tabele tblVrste
SIFRA_SOBE
Lookup
Cita se iz tabele tblSobe
OPIS
Text
255
MODEL
Text
50
BROJ_MODELA
Text
50
SERIJSKI_BROJ
Text
50
DATUM_NABAVKE
Date/Time
Short Date
MESTO NABAVKE
Text
50
NABAVNA_VREDNOST
Currency
Currency
SADASNJA_VREDNOST Currency
Currency
OSIGURANJE
Yes/No
BELESKA
Memo
2. Povezati tabele
 tblSTAVKE i tblSOBE (preko polja SIFRA_SOBE)
 tblSTAVKE i tblVRSTE (preko polja SIFRA_VRSTE)
3. Popuniti tabele odgovarajućim podacima (sa po 5unosa) i sortirati podatke u opadajući
redosled pos šifri sobe.
4. Kreirati upit qrySobe, koji daje pregled kućnog inventara po sobama, pri izboru
odgovarajućeg tipa sobe.
5. Kreirati upit qryZbir, koji daje zbirnu vrednost svog inventara po sobama.
6. Na osnovu tabele tblSTAVKE kreirati unakrsni upit qryUkrstanje, naslov reda soba,
naslov kolone sifra vrste, sumirajući sadašnje vrednosti inventara.
7. Kreirati upit qryAzuriranje koji sadašnju vrednost inventara ažurira na sledeći način,
ako je inventar nabavljen pre 1.1.2000 godine njegovu vrednost smanjiti za 3%.
8. Kreirati odgovarajući upit qryModel koji briše sve podatke iz tblSTAVKE ako za stavku
nije unet model.
9. Pomoću odgovarajućeg upita qryNovi kreirati tabelu tblNova koja sadrži sve
informacije iz postojećih tabela (ne uzimati ista polja više puta, nije dozvoljeno koristiti
dva puta polja tipa AutoNumber).
10. Pomoću odgovarajućeg upita qrySvi dodati sve podatke iz postojećih tabela u tabelu
tblNova.
11. Kreirati upit qryVrednost koji prikazuje sve podatke o stavkama i ima izrčaunato polje
PadVrednosti koje se dobija kao razlika između nabavne i sadašnje vrednosti. Podaci
sortirani po datumu nabavke u opadajući poredak.
1
Download

ZADATAK 1. Kreirati bazu podataka INVENTAR koja se sastoji od