JAVNO PREDUZEĆE
“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“
d.o.o. Goražde
Datum: 14.01.2014.
SPISAK
interesnih grupa, vladinih i nevladinih organizacija, izvođača radova i kupaca
Interesna grupa
Adresa
Telefon
E-mail
FEDERALNE INSTITUCIJE
1. Federalno ministarstvo za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo
2. Federalna uprava za šumarstvo
ul. Mehmeda Spahe 3
033/206-638
[email protected]
033/223-583
[email protected]
033/563-360
[email protected]
038/ 221 -772
[email protected]
038 /228-372
[email protected]
ul. Kulina bana 73 000 Goražde
038/ 221-680
[email protected]
ul. Seada Sofovića Sofe bb
038/ 228-639
[email protected]
71 000 Sarajevo
ul. Trampina 12/5,
71 000 Sarajevo
3. Federalna uprava za inspekcije - šum. inspekcija
ul. Fehima ef. Čurčića 6,
71 000 Sarajevo
KANTONALNE INSTITUCIJE
1. Ministarstvo za privredu BPK-a
Ul. Maršala Tila br 13.
73000 Goražde
2. Kantonalno ministarstvo za urbanizam prostorno
uređenje i zaštitu okoline
3. Kantonalna uprava za šumarstvo
4. Kantonalna uprava za inspekcije - šum. inspekcija
1.Slavne višegradske brigade 2a,
73 000 Goražde
73 000 Goražde
JAVNO PREDUZEĆE
“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“
d.o.o. Goražde
OPĆINA GORAŽDE
1. Općina Goražde
Ul. Maršala Tila br 12.
038/ 221-002
[email protected]
2. Mjesna zajednica Goražde I
3. Mjesna zajednica Goražde II
4. Mjesna zajednica Goražde III
5. Mjesna zajednica Goražde IV
6. Mjesna zajednica Hubjeri
7. Mjesna zajednica Zupčići
8. Mjesna zajednica Vitkovići
9. Mjesna zajednica Mravinjac
10. Mjesna zajednica Bogušići
11. Mjesna zajednica Berič
12. Mjesna zajednica Sadba
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
061/ 481-857
062/ 279-022
061/ 564-009
061/915-252
062/ 534-536
061/ 907-568
061/136-992
062/165-803
062/495-117
062/550-866
061/265-175
Uzeir Živojević
Remzija Salković
Esad Šubo
Meho Dizdarević
Ibrahim Babić
Edvin Džambegović
Dževad Bekrija
Šemso Muratspahić
Bećir Peštek
Hamed Drakovac
Muamer Omanović
13. Mjesna zajednica Vranići
73 000 Goražde
061/170-603
Muhamed Kurtović
14. Mjesna zajednica Posestra
73 000 Goražde
061/504-289
Nusret Đanković
15. Mjesna zajednica Osanica
73 000 Goražde
062/172-743
Almir Rašidović
062/196-014
065/406-996
062/952-225
061/688-736
061/926-508
061/985-063
038/ 223-929
Šemso Rašidović
Sejfo Turulja
Bahto Ličina
Sead Mršo
Salem Mićivoda
Adem Mutapčić
Salko Maslan
16. Mjesna zajednica Rešetnica
17. Mjesna zajednica Osječani
18. Mjesna zajednica Ilovača
19. Mjesna zajednica Faočići
20. Mjesna zajednica Kraboriš
21. Mjesna zajednica Orahovice
22. Udruženje penzionera Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
73 000 Goražde
ul. Maršala Tita 73 000 Goražde
JAVNO PREDUZEĆE
“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“
d.o.o. Goražde
23. Sportsko ribolovno društvo
24. Bošnjačko planinarsko društvo Goražde-Maglić
25. Lovačko društvo "Biserna"
26. Udruženje pčelara "Behar"
27. RTV BPK
28. PVJ Goražde
ul. Maršala Tita 15, 73 000 Goražde
73 000 Goražde
ul. Višegradska bb 73000 Goražde
73 000 Goražde
ul Zaima Imamovića 73000 Goražde
ul. Šukrije Kukavice 73000 Goražde
OPĆINA PALE-PRAČA
1. Općina Pale Prača
2. Mjesna zajednica Prača
3. Mjesna zajednica Hrenovica
4. Udruženje Lovačko društvo "Dr. Zahid Čaušević"
5. SRD "Toplik"
ul. Himze Sablje 33 72390 Prača
Trg Kemala Keme Hrva 72390 Prača
6. Hrenovički bataljon bb Hrenovica
ul. Almira Drakovca 2, 72390 Prača
Trg Kemala Keme Hrva 72390 Prača
038/ 799 -100
038/ 799 -105
038/ 799 -455
062/ 134-226
062/ 506-836
[email protected]
Jusuf Čolo
Edib Sipović
Ibrahim Komarica
Avdo Salispahić
ul. Omladinska bb 73250 Ustikolina
73250 Ustikolina
73250 Ustikolina
Fočanska Jabuka
73250 Ustikolina
73250 Ustikolina
73250 Ustikolina
73250 Ustikolina
73250 Ustikolina
038/ 519 -400
061/ 907-211
061/ 557-662
062/ 832-298
061/ 170-313
062/195-458
061/388-215
061/579-940
061/388-215
[email protected]
Enisa Fočo
Edin Čengić
Nusret Čengić
Žgalj Sifet
Ismet Buljubašić
Admir Kuljuh
Amir Borović
Admir Kuljuh
73 000 Goražde
062/ 215-772
Mirsad Bećirović
OPĆINA FOČA-USTIKOLINA
1. Općina Foča-Ustikolina
2. Mjesna zajednica Ustikolina
3. Mjesna zajednica Cvilin
4. Mjesna zajednica Jabuka
5. Udruženje lovaca SLD"Grebak"
6. Udruženje penzionera
7. SRD"Halil Sofradžija"
8. Izviđački odred "Stolac"
9. "Ekodrina" Ustikolina
IZVOĐAČI RADOVA
1. "CANE" d.o.o. Goražde
038 223 368
062/ 538-938
038/ 220-989
061/ 192-149
038/ 221-556
038/ 221-326
Bahrudin Vrana
Zajko Šovšić
Muamer Sijerčić
Rehad Deljo
Muvedeta Mirvić
Mustafa Geca
JAVNO PREDUZEĆE
“BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“
d.o.o. Goražde
2. "OSTRUŽNO" d.o.o. Goražde
3. "JAVOR" d.o.o. Goražde
4. "NERADIN LATTO" d.o.o. Kreševo
5. "BARSA" d.o.o. Goražde
KUPCI
1. "Drvosječa" d.o.o. Sarajevo
2. "Fekry" Goražde
3. "BARSA" d.o.o. Sarajevo
73 000 Goražde
73 000 Goražde
71260 Kreševo
Ilovača bb, 73300 Goražde
065/ 567-494
061/ 708-565
061/ 792-768
061/ 313-910
Dobrislav Droca
Azem Ahmović
Latif Neradin
Samir Bukalo
71000 Sarajevo
Njuhe bb, 73250 Ustikolina
Ilovača bb, 73300 Goražde
Novopazarska 1, 73000 Sarajevo
S.S.Kranjčevića bb, 72260
Busovača
033/ 768-425
038/ 518-666
061/ 313-910
063/ 387-700
030/ 732-510
Rakovička cesta 141, 71215 Blažuj
033/ 629-020
Amir Pašić
71260 Kreševo
061/ 792-768
Latif Neradin
8. "GIBA TRADE" d.o.o. Sarajevo
ul. Školska br. 4, 73000 Sarajevo
061/148-000
Mustafa Gibanica
9. Udruženje penzionera Općine Goražde
Ul. Maršala Tita 73000 Goražde
038/ 223-929
Salko Maslan
057/ 227-201
Milomir Kusmuk
4. "Genena"d.o.o. Sarajevo
5. "Paleta plus" d.o.o. Busovača
0
6. "Hulio N 1" d.o.o. Sarajevo
7. "NERADIN LATTO" d.o.o. Kreševo
10. "MILKUS" d.o.o. Pale
Ljubogošta bb, Pale
[email protected]
Muhamed Fekry
Samir Bukalo
Amir Dizdarević
[email protected]
Koordinator FSC
MIRZA PJANO dipl.ing.šum.
Download

ovdje - bosansko podrinjske šume