ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
Телефон: 021/455-630
Факс: 021/455-662
Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643
Жиро рачун: 840-1711666-19
E-mail: [email protected]
Интернет адреса: http://www.pmf.uns.ac.rs
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Мастер академске студије биологије
(1 год., 60 ЕСПБ)
Мастер биолог,
модули:
Ботаника
Микробиологија
Зоологија
Молекуларна биологија
Мастер професор биологије
Мастер академске студије екологије
(1 год., 60 ЕСПБ)
Мастер еколог,
модули:
Еколошки инжењеринг
Хидробиологија
Заштита природе и одрживи развој
Буџет
60
40
Самофина
нсирање
60
40
Укупно
Школарина
за
држављане
Србије (дин.)
Школарина
за странце
(евра)
5000
120
80
90750
20
20
40
20
40
60
20
40
60
90750
2. Услови конкурисања:
За упис на Мастер академске студије могу конкурисати лица:
- која су стекла VII-1 степен стручне спреме, након извршене еквиваленције положених
испита и остварених минимум 180 (за студијске програме математичког и информатичког
профила), односно 240 ЕСПБ (сви остали студијски програми);
-која су завршила основне академске студије (по Закону о високом образовању) у трајању
од 4 године, након извршене еквиваленције положених испита и остварених минимум 240 ЕСПБ .
Услови уписа на мастер академске студије наведени су у Правилнику о начину бодовања и
ближим мерилима за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијске програме
Природно-математичког факултета - Правилник о упису 2014.
Правилник о упису 2014. је усвојен од стране Савета факултета и истакнут на сајту
Факултета (http://www.pmf.uns.ac.rs)
Факултет може уписати студенте на студијске програме мастер академских студија до
броја одобреног дозволом за рад.
Уколико кандидат уписује студијски програм мастер академских студија који је различитог
профила у односу на одабрани студијски програм, у обавези је да положи предмете који чине
улазни моддул. Комисија за мастер студије уз консултације са руководиоцем студијског
програма, по потреби одређује кандидату мањи или већи број допунских предмета, из програма
основних студија на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета
(који не улазе у фонд ЕСПБ прописаних одговарајућим студијским програмом мастер академских
студија, али се на крају студија налазе у додатку дипломи као испити који су положени ван
студијског програма).
4. Конкурсни рокови:
Пријава кандидата: до 3. октобра 2014. године;
Објављивање ранг листе: до 10. октобра 2014. године;
Упис примљених кандидата: од 14. до 24. октобра 2014. године.
Други конкурсни рок ће се организовати за упис кандидата на студијске програме на
којима остане слободних места.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који добијају на шалтеру
студентске службе, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист подносе
фотокопије следећих документа:
- диплома или уверење о стеченој дипломи;
- уверење о положеним испитима; кандидати који диплому нису стекли на ПМФ -у у
Новом Саду подносе наставне планове и програме завршених студија претходног нивоа;
- извод из матичне књиге рођених;
- доказ о уплати накнаде трошкова конкурса.
Кандидати који остваре право на упис подносе:
- оригинал дипломе или уверења о стеченој дипломи (поднето уз пријаву);
- извод из матичне књиге рођених (поднето уз пријаву);
- један образац ШВ-20;
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
- доказ о уплати накнаде трошкова уписа и осигурања;
Факултет приликом уписа издаје кандидату индекс којим се доказује статус студента.
6. Новчане накнаде:
- за пријемни испит - кандидати који полажу пријемни испит за студијски програм Мастер
академских студија Математика, ослобођени су плаћања трошкова пријемног испита
- за пријаву на Конкурс: 1650,00 динара;
- за захтев за признавање пртходно положених испита на другој високошколској установи
(само за студенте који нису завршили основне академске студије на ПМФ-у у Новом Саду):
10000,00 дин.;
- за материјалне трошкове уписа са осигурањем: 6050,00 динара.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте и износ појединачних рата, дати су у
Ценовнику за школску 2014/15 годину који се налази на сајту Факултета.
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу:
- дужине трајања претходно завршених (четворогодишњих или трогодишњих) студија;
- просечне оцене постигнуте на претходним студијама;
- броја ЕСПБ остварених еквиваленцијом испита претходних студија.
- посебних услова дефинисаних Правилником o начину бодовања и ближим мерилима за
утврђинање редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког
факултета за шк. 2014/15.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања
прелиминарне ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог Декан доноси решење о приговору у року
од 24 сата од момента пријема приговора.
Сматра се да је ранг листа канидата коначна ако на исту није стављен приговор.
9. Упис страних држављана:
Странац се уписује на Мастер академске студије под истим условима као и држављанин
Републике Србије, на основу нострификованих докумената.
Посебан услов за упис странаца на Мастер академске студије је знање српског језика.
Школарина за стране држављане износи 5000 евра.
-додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси
нострификоване дипломе (или потврде о предатим дипломама за нострификацију) о завршеној
средњој школи и академском степену који је еквивалентан завршеним основним академским
студијама.
Пре уписа кандидат – страни држављанин, је дужан да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
10. Напомена:
За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа.
Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део
наставе.Трошкове теренског рада и стручне праксе сносе студенти без обзира на статус (буџет,
самофинансирање).
-
контакт телефони за добијање информација
Студентска служба ПМФ-а: 021 485 2711 и 021 485 2711;
Продекан за наставу: 021 485 2717.
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
Телефон: 021/455-630
Факс: 021/455-662
Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643
Жиро рачун: 840-1711666-19
E-mail: [email protected]
Интернет адреса: http://www.pmf.uns.ac.rs
ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
Студијски програм
Докторске академске студије
биологије
Доктор наука - биолошке
науке
Докторске академске студије
екологије
Доктор наука - еколошке
науке
10
Школарина
за држављане
Србије (дин.)
150000
Школарина
за странце
(евра)
5000
10
150000
5000
Буџет
Самофинансирање
Укупно
6
4
5
5
2. Услови конкурисања:
У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
- завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ и општу просечну оцену најмање 8;
- академски назив магистра наука, ако није стекло докторат по раније важећим законским
прописима у року који је предвиђен законом;
- завршено високо образовање по прописима који су важили до доношења закона о Високом
обазовању а у складу са чланом 127. Закона о високом образовању.
У случају да се на конкурс за упис у прву годину докторских студија не јави довољан број
кандидата који испуњавају услове, Факултет може да упише кандидата који не испуњава услове у
погледу просечне оцене у складу са одговарајућом одлуком Наставно-научног већа која не би била
у супротности са Стутом Универзитета и Законом о високом образовању и при чијем доношењу би
се узели у обзир специфичности, потребе и могућности Факултета.
На прву годину докторских академских студија на Департману за биологију и екологију,
може се уписати лице које поред општих услова достави и препоруку одговарајуће катедре о
прихватању кандидата. Уколико кандидат ради дисертацију ван департмана кандидат доставља и
потврду руководиоца пројекта или шефа лабораторије у којој се планира израда
експерименталног дела докторске дисертације. Доказ о препоруци катедре је потврда коју
потписује шеф одговарајуће катедре
Департмана. Препорука одговарајуће катедре о
прихватању кандидата може се доставити и након предаје докумената приликом
пријављивања, али свакако пре интервјуа ( видети 6. Критеријуми за утврђивање редоследа
кандидата на ранг листи).
Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању, може и току студија прећи на студијски програм докторских
студија у оквиру истих или сродних области студија на основу личног захтева и извршене
еквиваленције предходног образовања.
Видети Правилник о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање редоследа
за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког факултета–Правилник о
упису 2014 (http://www.pmf.uns.ac.rs).
3. Конкурсни рок:
Пријава кандидата: до 3. октобра 2014. године;
Објављивање ранг листе: до 10. октобра 2014. године;
Упис примљених кандидата: од 14. до 24. октобра 2014. године.
Други конкурсни рок ће се организовати за упис кандидата на студијске програме на
којима остане слободних места.
4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист који добијају на шалтеру
студентске службе, подносе на увид оригинална документа, а уз попуњен пријавни лист подносе
фотокопије следећих документа:
- диплома или уверење о стеченој дипломи;
- уверење о положеним испитима; кандидати који диплому нису стекли на ПМФ -у у
Новом Саду подносе наставне планове и програме завршених студија претходног нивоа;
- извод из матичне књиге рођених;
- доказ о уплати накнаде трошкова конкурса.
Кандидати који остваре право на упис подносе:
- оригинал дипломе или уверења о стеченој дипломи (поднето уз пријаву);
- извод из матичне књиге рођених (поднето уз пријаву);
- један образац ШВ-20;
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм;
- доказ о уплати накнаде трошкова уписа и осигурања;
Факултет приликом уписа издаје кандидату индекс којим се доказује статус студента.
5. Новчане накнаде:
- за пријаву на Конкурс: 1800,00 динара;
- за захтев за признавање пртходно положених испита на другој високошколској установи
(само за студенте који нису завршили академске студије на ПМФ-у у Новом Саду): 10000,00 дин.;
- за материјалне трошкове уписа са осигурањем: 6050,00 динара.
Напомена: висину материјалних трошкова истраживања у оквиру израде докторске дисертације
одређује департман на предлог ментора. Средства обезбеђује кандидат лично или се покривају из
директних материјалних трошкова уговореног пројекта на предлог руководиоца пројекта.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте и износ појединачних рата, дати су у
Ценовнику за школску 2014/15 годину који се налази на сајту Факултета.
6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу:
- дужине трајања претходно завршених студија;
- просечне оцене постигнуте на претходним студијама;
- броја ЕСПБ остварених еквиваленцијом испита претходних студија.
- посебних услова дефинисаних Правилником o начину бодовања и ближим мерилима за
утврђинање редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког
факултета за шк. 2014/15.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија на Департману
за биологију и екологију утврђује се на следећи начин:
Након завршетка конкурсног рока за пријаву кадидата, а пре објављивања ранг листе, са свим
кандидатима који су испунили законом предвиђене услове обавља се интервју од стране
истраживачке групе у оквиру уже научне области (УНО) за коју се кандидат за докторске студије
определио, а у складу са Правилником o начину бодовања и ближим мерилима за утврђинање
редоследа за упис кандидата на студијске програме Природно-математичког факултета.
7. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступака утврђених конкурсом у року
од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету.
Приговор се подноси Комисији, на чији предлог Декан доноси решење о приговору у року
од 24 сата од момента пријема приговора.
Сматра се да је ранг листа канидата коначна ако на исту није стављен приговор.
8. Упис страних држављана:
Странац се уписује на докторске академске студије под истим условима као и држављанин
Републике Србије, на основу нострификованих докумената.
Посебан услов за упис странаца на Докторске академске студије је знање српског језика.
Школарина за једну школску годину за стране држављане износи 5000 евра.
- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси
нострификоване дипломе (или потврде о предатим дипломама за нострификацију) о завршеној
средњој школи и академском степену који је еквивалентан завршеним мастер академским
студијама.
Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
9. Напомена:
За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа.
Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе.
Трошкове теренског рада и стручне праксе сносе студенти без обзира на статус (буџет,
самофинансирање).
-
контакт телефони за добијање информација
Студентска служба ПМФ-а: 021 485 2711 и 021 485 2711;
Продекан за наставу: 021 485 2717.
Download

Uslovi za upis kandidata na master i doktorske studije biologije i