MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd - opština Zvezdara
641452
roditelj:
Ani Saša
859135
Antuljeskov, Andrija
roditelj:
Antuljeskov Aleksandar
762958
Antunovi , Zorana
roditelj:
Antunovi Dušan
874003
roditelj:
556580
roditelj:
532047
roditelj:
928601
Aran elovi Aleksandar
Bartolov, Aleksa
Bartolov Zoran
Beli , Dušan
Beli Dragutin
Blesi , Natalija
Blesi Duško
661622
Borovi , Bogdan
224825
roditelj:
542695
roditelj:
Borovi Borislav
Brajkovi , Ana
Brajkovi Zoran
Bresko, Miloš
Bresko Jovan
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
godina upisa: 2002
adresa: Rada Kondi a 60
JMBG 0709995715022 datum i mesto ro enja: 07.09.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Belimarkovi eva 9
JMBG 0607995710201 datum i mesto ro enja: 06.07.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Draga evska 5
JMBG 2307995715045 datum i mesto ro enja: 23.07.1995, Beograd, opština Savski venac
Aran elovi , Annamaria
roditelj:
roditelj:
pol: ženski
Ani , Nikolina
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Voje Radi a 19
JMBG 2606995715271 datum i mesto ro enja: 26.06.1995, Lucca, Italija, opština pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Vladimira Rajkovi a 1
JMBG 1105995710307 datum i mesto ro enja: 11.05.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Dojranska 27
JMBG 2505995710058 datum i mesto ro enja: 25.05.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Stanislava Srem evi a 3
JMBG 1206995715059 datum i mesto ro enja: 12.06.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Janka Lisjaka 33
JMBG 2102995710077 datum i mesto ro enja: 21.02.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Nerodimska 14
JMBG 1508995715233 datum i mesto ro enja: 15.08.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Prespanska 8
JMBG 2811995710221 datum i mesto ro enja: 28.11.1995, Beograd, opština Savski venac
Prikazani u enici: 1 do 10
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
Broj u enika u školi:
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
135
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 1
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
152220
roditelj:
pol: muški
Bulatovi , Nikola
Bulatovi Vlado
godina upisa: 2002
adresa: Milana Raki a 14
JMBG 2202995710209 datum i mesto ro enja: 22.02.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 222
103526
Chalabi, Amar
roditelj:
Chalabi Imad Jalal Abdul AzizJMBG 0706995710005 datum i mesto ro enja: 07.06.1995, Beograd, opština Zvezdara
606149
roditelj:
285819
roditelj:
366481
roditelj:
oli Nikola
vorovi Radojica
Davidovi , Tatjana
roditelj:
Davidovi Milivoje
580272
Dimitrieski, Marko
roditelj:
Dimitrieski Dragan
473294
Dimitrijevi , Kosta
roditelj:
Dimitrijevi Miloš
roditelj:
549813
roditelj:
426578
roditelj:
pol: muški
pol: ženski
pol: ženski
pol: muški
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
godina upisa: 2002
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 217
adresa: Gospodara Vu
godina upisa: 2002
pol: muški
godina upisa: 2002
a 223
adresa: Nuši eva 11
adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 209
JMBG 0203996710368 datum i mesto ro enja: 02.03.1996, Manila, Filipini, opština pol: muški
godina upisa: 2002
adresa:
JMBG 2107995710184 datum i mesto ro enja: 21.07.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Djure Pucara 4
JMBG 0206995715241 datum i mesto ro enja: 02.06.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
JMBG 0405995710048 datum i mesto ro enja: 04.05.1995, Beograd, opština Savski venac
uri -Jankovi , Nastasija
uri Vlada
adresa: Durmitorska 17
JMBG 3006995715081 datum i mesto ro enja: 30.06.1995, Beograd, opština Savski venac
Džoli , Marija
Dzoli Ranko
godina upisa: 2002
JMBG 2303995715139 datum i mesto ro enja: 23.03.1995, Beograd, opština Zvezdara
Draški , Petar
Draški Nenad
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 280
JMBG 3009995710089 datum i mesto ro enja: 30.09.1995, Beograd, opština Savski venac
uri , Tijana
uri Dragan
godina upisa: 2002
JMBG 1612995715006 datum i mesto ro enja: 16.12.1995, Beograd, opština Zvezdara
vorovi , Luka
626933
983199
pol: ženski
oli , Mina
maternji
adresa: Šibeni ka 2
JMBG 0604995715069 datum i mesto ro enja: 06.04.1995, Beograd, opština Zvezdara
Prikazani u enici: 11 do 21
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 2
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
480040
Er evi , Jovan
roditelj:
Er evi Dušan
863769
Filip evi , Marko
roditelj:
570673
roditelj:
533151
roditelj:
123883
roditelj:
139954
roditelj:
913000
roditelj:
573712
Filip evi Goran
Gaji , Dušan
Gaji Radomir
Hamza, Nikola
Hamza Husein
Isakovi , Vuk
Isakovi Velimir
Ivi , Milan
Ivi Zoran
Ivljanin, Miloš
Ivljanin Željko
Ivovi , Nikola
roditelj:
Ivovi Pero
835487
Jankovi , Ivana
roditelj:
700674
roditelj:
111397
roditelj:
Jankovi Miodrag
Jankovi , Marija
Jankovi Milan
Jev enijevi , Stefan
Jev enijevi Branko
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Vranjska 23
JMBG 2510995710000 datum i mesto ro enja: 25.10.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Kralja Bodina 15
JMBG 2002995710269 datum i mesto ro enja: 20.02.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Prespanska
JMBG 0410995710033 datum i mesto ro enja: 04.10.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Dušana Dugali a 4
JMBG 3107995770016 datum i mesto ro enja: 31.07.1995, Valjevo, opština Valjevo
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 147
JMBG 1711995710282 datum i mesto ro enja: 17.11.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Stanislava Srem evi a 3
JMBG 0806995710247 datum i mesto ro enja: 08.06.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 201
JMBG 2407995710137 datum i mesto ro enja: 24.07.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Ante Bogi evi a 6
JMBG 1005995710140 datum i mesto ro enja: 10.05.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Ravani ka 12
JMBG 0707995715003 datum i mesto ro enja: 07.07.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Vojislava Ili a 36 a
JMBG 1703995715117 datum i mesto ro enja: 17.03.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa:
ipikova 4
JMBG 1501995710237 datum i mesto ro enja: 15.01.1995, Beograd, opština Savski venac
Prikazani u enici: 22 do 32
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 3
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
496614
Jevti , Vukašin
roditelj:
Jevti Slavoljub
308373
Jevtovi , Bogdan
roditelj:
Jevtovi Dušan
320137
Jevtovi , Marko
roditelj:
Jevtovi Danko
116076
Jovanovi , Dejan
roditelj:
271486
roditelj:
357549
roditelj:
324368
roditelj:
891801
roditelj:
170348
roditelj:
920139
roditelj:
309205
roditelj:
Jovanovi Zvonko
Jovanovi , Jovan
Jovanovi Nebojša
Jovanovi , Nikola
Jovanovi Ivan
Joveti , Filip
Joveti Djordje
Kaš elan,
or e
Kaš elan Miloš
Kop ali , Aleksandar
Kop ali Dragan
Kosi , Andrej
Kosi Miodrag
Kostov, Nina
Kostov Boris
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bra e Jerkovi 123
JMBG 1906995710113 datum i mesto ro enja: 19.06.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Miodraga Petrovi a kalje 7/11
JMBG 1110995914925 datum i mesto ro enja: 11.10.1995, Priština, opština pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Koste Abraševi a 33
JMBG 0505995710050 datum i mesto ro enja: 05.05.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Vojislava Ili a 62
JMBG 2608995710078 datum i mesto ro enja: 26.08.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Borivoja Stevanovi a 2
JMBG 1707995710048 datum i mesto ro enja: 17.07.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Stanislava Srem evi a 1
JMBG 2305995710342 datum i mesto ro enja: 23.05.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Ravani ka 4
JMBG 1204995710135 datum i mesto ro enja: 12.04.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Ravani ka 2
JMBG 1510995710236 datum i mesto ro enja: 15.10.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Dorijanska 11
JMBG 2704996710054 datum i mesto ro enja: 27.04.1996, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bra e Grim 22
JMBG 3101996710108 datum i mesto ro enja: 31.01.1996, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Pupinova 7
JMBG 1205995715141 datum i mesto ro enja: 12.05.1995, Beograd, opština Savski venac
Prikazani u enici: 33 do 43
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 4
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
858587
roditelj:
141517
Krsteski, Natalija
Krsteski Milorad
Lazi , Marija
roditelj:
595632
roditelj:
218265
Lazi Slobodan
Lojan
, Jelena
Lojan
Miroslav
Lukovi , Vladimir
roditelj:
278735
roditelj:
905391
roditelj:
221118
Maksimovi , Nina
Maksimovi Dragan
Maksimovi , Teodora
Maksimovi Lazo
Maljkovi , Marko
Maljkovi Vladimir
Manojlovi , Kristina
roditelj:
Manojlovi Miloš
121444
Marjanovi , Stefan
roditelj:
339226
roditelj:
106718
roditelj:
godina upisa: 2002
adresa: Šibeni ka 10
maternji
JMBG 0406995715046 datum i mesto ro enja: 04.06.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 197
JMBG 1010995715227 datum i mesto ro enja: 10.10.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralj Aleksandra 250
JMBG 1803995715146 datum i mesto ro enja: 18.03.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 199
JMBG 2111995710203 datum i mesto ro enja: 21.11.1995, Beograd, opština Savski venac
roditelj:
816474
pol: ženski
Marjanovi Vojislav
Markovi , Igor
Markovi Miodrag
Markovi , Ivan
Markovi Dejan
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 207
JMBG 1907995715014 datum i mesto ro enja: 19.07.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Marka Oreškovi a 21
JMBG 3012995715057 datum i mesto ro enja: 30.12.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Radojke Laki 17
JMBG 0311995710167 datum i mesto ro enja: 03.11.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Dorijanska 14
godina upisa: 2002
adresa: Vranjska 23
godina upisa: 2002
adresa: Gospodara Vu
a 237
JMBG 1606995770015 datum i mesto ro enja: 16.06.1995, Valjevo, opština Valjevo
pol: muški
godina upisa: 2002
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
srpski
maternji
JMBG 0112995710199 datum i mesto ro enja: 01.12.1995, Toronto, Kanada, opština pol: muški
maternji
maternji
JMBG 0303996715054 datum i mesto ro enja: 03.03.1996, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
srpski
adresa: Banovi ka 17
JMBG 1402995710077 datum i mesto ro enja: 14.02.1995, Beograd, opština Zvezdara
Prikazani u enici: 44 do 54
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 5
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
444957
roditelj:
929159
roditelj:
885318
roditelj:
894228
roditelj:
219960
roditelj:
328675
Masli , Nevena
Masli Vladimir
Mati , Marko
Mati Nenad
Mati , Milica
Mati Zoran
Medi , Jovana
Medi Milivoje
Mendebaba, Nemanja
Mendebaba Dragan
Mihajlovi , Katarina
roditelj:
Mihajlovi Dragan
937008
Mihajlovski, Bojan
roditelj:
Mihajlovski Ivan
647847
Milanovi , Kristina
roditelj:
Milanovi Dragan
990229
roditelj:
937959
roditelj:
498363
roditelj:
Mileki , Marko
Mileki Nedeljko
Mili evi , Marko
Mili evi Zarko
Mili evi , Nikola
Mili evi Vojislav
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Marka Miljanova 10
JMBG 3112995715167 datum i mesto ro enja: 31.12.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Palmira Toljatija 5
JMBG 1003995710296 datum i mesto ro enja: 10.03.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Dorijanska 27
JMBG 2104995715268 datum i mesto ro enja: 21.04.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Stanislava Srem evi a 20
JMBG 3003995715104 datum i mesto ro enja: 30.03.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Gr
a Milenka 14
JMBG 0606995710205 datum i mesto ro enja: 06.06.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Ravani ka 1
JMBG 0404995715175 datum i mesto ro enja: 04.04.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Ulcinjska 26
JMBG 1604995710036 datum i mesto ro enja: 16.04.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Vranjska 21
JMBG 2709995715135 datum i mesto ro enja: 27.09.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 274
JMBG 2009995710166 datum i mesto ro enja: 20.09.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 310
JMBG 1211995710107 datum i mesto ro enja: 12.11.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Križani eva 17
JMBG 2109995710128 datum i mesto ro enja: 21.09.1995, Beograd, opština Savski venac
Prikazani u enici: 55 do 65
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 6
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
948772
roditelj:
619291
Milisavljevi , Zorana
Milisavljevi Zoran
Milojevi , Stevan
roditelj:
Milojevi Toplica
335202
Milosavljevi , Vuk
roditelj:
Milosavljevi Bojan
188364
Miloševi , Jovana
roditelj:
Miloševi Mihailo
933280
Milovanovi , Marta
roditelj:
Milovanovi Dušan
287645
Milutinovi , Filip
roditelj:
Milutinovi Danijel
338143
Milutinovi , Marko
roditelj:
459125
roditelj:
580086
roditelj:
437183
Milutinovi Ljubiša
Mimi , Ana
Mimi Saša
Mirovi , Milica
Mirovi Nenad
Miti , Damir
roditelj:
Miti Vladimir
704796
Mitrovi , Bozidar
roditelj:
Mitrovi Vojimir
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Gornjomalska 62b
JMBG 0103995715256 datum i mesto ro enja: 01.03.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Vranjska 22
JMBG 2704995710298 datum i mesto ro enja: 27.04.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 336
JMBG 2708995710277 datum i mesto ro enja: 27.08.1995, Limasol, Kipar, opština pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Dimitrija Tucovi a 148
JMBG 0503995715033 datum i mesto ro enja: 05.03.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Suboti ka 1
JMBG 1604995715070 datum i mesto ro enja: 16.04.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Mihajla Pupina 16
JMBG 1112995710036 datum i mesto ro enja: 11.12.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Miloša Svilara 9
JMBG 2309995710275 datum i mesto ro enja: 23.09.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa:
ardaklijina 20
JMBG 0910995715216 datum i mesto ro enja: 09.10.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Miodraga Petrovi a kalje
JMBG 2912995255010 datum i mesto ro enja: 29.12.1995, Cetinje, Crna Gora, opština pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Milana Raki a 18
JMBG 0405995710129 datum i mesto ro enja: 04.05.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Prespanska 19
JMBG 0704995710002 datum i mesto ro enja: 07.04.1995, Beograd, opština Zvezdara
Prikazani u enici: 66 do 76
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
ruski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 7
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
600311
roditelj:
603799
roditelj:
374812
roditelj:
251873
Mužina, Aleksandar
Mužina Dragan
Nenadovi , Nemanja
Nenadovi Predrag
Neši , Bojan
Neši Nenad
Novakovi , Sanja
roditelj:
Novakovi Vladan
690463
Novakovi , Stevan
roditelj:
Novakovi Nikola
264566
roditelj:
292903
roditelj:
711432
roditelj:
772557
roditelj:
320902
Orlovi , Aleksa
Orlovi Nebojša
Pavlovi , Nikola
Pavlovi Velizar
Pejatovi , Tomislav
Pejatovi Zeljko
Petri , Andrea
Petri Dragan
Petrovi , Sara
roditelj:
Petrovi Denis
212711
Petruši , Milovan
roditelj:
Petruši Slobodan
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Ravani ka 11
maternji
JMBG 0608995710003 datum i mesto ro enja: 06.08.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa:
maternji
JMBG 3107995710242 datum i mesto ro enja: 31.07.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Radojke Laki 20
JMBG 1811995710171 datum i mesto ro enja: 18.11.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja aleksandra 135
JMBG 0611995715235 datum i mesto ro enja: 06.11.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Gospodara Vu
a 243
JMBG 2608995914706 datum i mesto ro enja: 26.08.1995, Priština, opština Priština
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bregalni ka 11
JMBG 2809995710197 datum i mesto ro enja: 28.09.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Toneta Tomši a 2
JMBG 2501996710048 datum i mesto ro enja: 25.01.1996, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Milana Raki a 20
JMBG 1601995710258 datum i mesto ro enja: 16.01.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Dravska 15
JMBG 1005995715118 datum i mesto ro enja: 10.05.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bra e Miladinov 9
JMBG 1811995715017 datum i mesto ro enja: 18.11.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
srpski
adresa: Križani eva 16 a
JMBG 2407995772035 datum i mesto ro enja: 24.07.1995, Šabac, opština Šabac
Prikazani u enici: 77 do 87
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 8
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
370078
roditelj:
511843
roditelj:
545844
Popovi , Kristina
Popovi Nebojša
Popovi , Tijana
Popovi Dejan
Radosavljevi , Ivan
roditelj:
Radosavljevi Branislav
107778
Radovanovi , Milica
roditelj:
Radovanovi Dragan
659775
Rajkovi , Dimitrije
roditelj:
Rajkovi Miodrag
247270
roditelj:
969500
Ratarac, Ivana
Ratarac Dragoljub
Rebra a, Miloš
roditelj:
Rebra a Dušan
693032
Runjevac, Andrea
roditelj:
Runjevac Tomo
145136
roditelj:
109440
roditelj:
130967
roditelj:
Ruso, Kristijan
Ruso Nikola
Ružanovi , Stevan
Ružanovi Jovan
Savovi , Ana
Savovi Dejan
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Stanislava Srem evi a 5
JMBG 0306995715025 datum i mesto ro enja: 03.06.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Vojislava Ili a
JMBG 0712995715058 datum i mesto ro enja: 07.12.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Tomaša Ježa 5
JMBG 1708995710370 datum i mesto ro enja: 17.08.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Dravska 3
JMBG 2209995715132 datum i mesto ro enja: 22.09.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 127
JMBG 1310995710075 datum i mesto ro enja: 13.10.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Ljube Davidovi a 25
JMBG 0302995715097 datum i mesto ro enja: 03.02.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Koste Abraševi a 2
JMBG 2211994340040 datum i mesto ro enja: 22.11.1994, Glina, Hrvatska, opština pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Despota Olivera 2
JMBG 1910995715287 datum i mesto ro enja: 19.10.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Suboti ka 1
JMBG 2612995710008 datum i mesto ro enja: 26.12.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 309
JMBG 2505995710074 datum i mesto ro enja: 25.05.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 295
JMBG 2204995715033 datum i mesto ro enja: 22.04.1995, Beograd, opština Savski venac
Prikazani u enici: 88 do 98
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 9
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
492995
roditelj:
247718
roditelj:
512422
roditelj:
686527
roditelj:
786070
Sedli Saša
Sekuli Aleksandar
Simi Goran
Stamenkovi , Ivan
roditelj:
750484
roditelj:
177814
roditelj:
pol: ženski
Stamenkovi Goran
pol: ženski
pol: muški
pol: muški
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bledska 4
godina upisa: 2002
adresa: Despota Olivera 6
godina upisa: 2002
adresa: Bledska 2 a
godina upisa: 2002
adresa: Stanislava Srem evi a 20
JMBG 2303995715244 datum i mesto ro enja: 23.03.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Prespanska 11
JMBG 0908995710260 datum i mesto ro enja: 09.08.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Trajka Stamenkovi a 10
JMBG 1712995710149 datum i mesto ro enja: 17.12.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
128507
Stefanovi , Jovana
roditelj:
Stefanovi Nebojša
566518
Stevanovi , Aleksandar
roditelj:
Stevanovi Dejan
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
adresa: Pašmanska 20
JMBG 1207995710150 datum i mesto ro enja: 12.07.1995, Beograd, opština Zvezdara
Stankovi , Zoran
Stankovi Nebojša
godina upisa: 2002
JMBG 2307995710175 datum i mesto ro enja: 23.07.1995, Beograd, opština Zvezdara
Staniši , Mirko
Staniši Jovo
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 176
JMBG 0612995715177 datum i mesto ro enja: 06.12.1995, Beograd, opština Savski venac
Stamenovi , Nevena
Stamenovi Radmilo
godina upisa: 2002
JMBG 2709995715100 datum i mesto ro enja: 27.09.1995, Beograd, opština Savski venac
Spasojevi , Stevan
466210
adresa: Ravani ka 18
JMBG 2104995710223 datum i mesto ro enja: 21.04.1995, Beograd, opština Savski venac
Simi , Sara
Spasojevi Goran
304273
pol: muški
Simendi , Gorana
Simendi Siniša
godina upisa: 2002
JMBG 2806995710260 datum i mesto ro enja: 28.06.1995, Beograd, opština Savski venac
Sekuli , Boško
roditelj:
roditelj:
pol: muški
Sedli , Dušan
godina upisa: 2002
adresa: Jurija Gagarina 97
JMBG 1209995715260 datum i mesto ro enja: 12.09.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Vojislava Ili a 12
JMBG 1801995710028 datum i mesto ro enja: 18.01.1995, Beograd, opština Zvezdara
Prikazani u enici: 99 do 109
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 10
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
765451
roditelj:
208568
roditelj:
729012
roditelj:
779456
roditelj:
746887
roditelj:
231385
roditelj:
362469
roditelj:
623970
Stjkovi , Andrija
Stojkovi Dimitrije
Stojanovi , Igor
Stojanovi Aleksandar
Stojanovi , Matija
Stojanovi Miroslav
Stojanovi , Nikola
Stojanovi Miroslav
Stoji , Konstantin
Stoji Zdravko
Šapi , Maja
Šapi Stanislav
Šarac, Igor
Šarac Goran
Šarac, Uroš
roditelj:
Šarac Goran
606445
Šimuni , Tatjana
roditelj:
Šimuni Ivan
567152
roditelj:
922599
roditelj:
Uzelac, Petar
Uzelac Milan
Vagaja, Žarko
Vagaja Darko
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 157
JMBG 0607995710104 datum i mesto ro enja: 06.07.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Radojke Laki 14
JMBG 1001995710293 datum i mesto ro enja: 10.01.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Nikole Stefanovi a 5
JMBG 2706995710231 datum i mesto ro enja: 27.06.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Janka Lisjaka 23
JMBG 1808995710006 datum i mesto ro enja: 18.08.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Suboti ka 1a
JMBG 1701995710244 datum i mesto ro enja: 17.01.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 292
JMBG 1408995715042 datum i mesto ro enja: 14.08.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa:
uri eva 11
JMBG 2312994710108 datum i mesto ro enja: 23.12.1994, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Stanislava Srem evi a 13
JMBG 1710995710162 datum i mesto ro enja: 17.10.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Miloša Ze evi a 2
JMBG 0702995715028 datum i mesto ro enja: 07.02.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Jovana aje 9
JMBG 2305995710180 datum i mesto ro enja: 23.05.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Knez Miletina 3
JMBG 2407995710153 datum i mesto ro enja: 24.07.1995, Beograd, opština Zvezdara
Prikazani u enici: 110 do 120
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 11
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
220036
Vasiljevi , Stevan
roditelj:
Vasiljevi Milun
406746
roditelj:
159490
roditelj:
978356
roditelj:
Veli kovi , Ana
Veli kovi Aleksandar
Velimirovi , Miloš
Velimirovi Miodrag
Veselinov, Petar
Veselinov Vladimir
502485
Vidojevi , Jovana
roditelj:
Vidojevi Goran
358314
roditelj:
664979
roditelj:
406779
roditelj:
650700
roditelj:
441174
Vojinovi , Mina
Vojinovi Vuk
Vrani , Milica
Vrani Momir
Vu eti , Darko
Vu eti Dragan
Vu kovac, Miloš
Vu kovac Zdravko
Vu kovi , Vuk
roditelj:
Vu kovi Božidar
329102
Vukosavljevi , Dejana
roditelj:
Vukosavljevi Boško
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 274
JMBG 0309995710340 datum i mesto ro enja: 03.09.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Murmanska 10 b
JMBG 2002995715260 datum i mesto ro enja: 20.02.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Vojislava Ili a 17
JMBG 1110995710246 datum i mesto ro enja: 11.10.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 300
JMBG 2608995710124 datum i mesto ro enja: 26.08.1995, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Ba vanska 21
JMBG 2301995715012 datum i mesto ro enja: 23.01.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 209
JMBG 3009994715141 datum i mesto ro enja: 30.09.1994, Beograd, opština Savski venac
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Kolarska 14
JMBG 1109995715045 datum i mesto ro enja: 11.09.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Vojislava Ili a 4a
JMBG 0802995260033 datum i mesto ro enja: 08.02.1995, Nikši , Republika Crna Gora, opština
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Ravani ka 12
JMBG 2711995710022 datum i mesto ro enja: 27.11.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: muški
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 197 a
JMBG 2307995710205 datum i mesto ro enja: 23.07.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Branka Krsmanovi a 28
JMBG 0406995715089 datum i mesto ro enja: 04.06.1995, Beograd, opština Savski venac
Prikazani u enici: 121 do 131
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 12
MINISTARSTVO PROSVETE
Zvani ni izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana 18.05.2010
514937
Vukosavljevi , Zorka
roditelj:
Vukosavljevi Slaviša
606893
Vuksanovi , Nataša
roditelj:
Vuksanovi Nebojša
682690
Živanovi , Teodora
roditelj:
Živanovi Ljubomir
231854
roditelj:
Živkovi , Maja
Živkovi Vladan
OŠ "Jelena etkovi ", Beograd
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Slobodanke Danke Savi 6
JMBG 1709995939935 datum i mesto ro enja: 17.09.1995, Pe , opština Pe
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 223
JMBG 2109995715006 datum i mesto ro enja: 21.09.1995, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Rifata Burdževi a 5
JMBG 1101996715048 datum i mesto ro enja: 11.01.1996, Beograd, opština Zvezdara
pol: ženski
godina upisa: 2002
adresa: Bulevar kralja Aleksandra 250
JMBG 0110995715023 datum i mesto ro enja: 01.10.1995, Beograd, opština Savski venac
Prikazani u enici: 132 do 135
Sve podatke vezane za u enika, ocene i škole možete proveriti na zvani nom sajtu
Ministarstva prosvete Republike Srbije - www.upis.mps.sr.gov.rs
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
maternji
srpski
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strani jezik drugi strani
engleski
nema ki
strana 13
Download

OŠ "Jelena Ćetković", Beograd