LIST OF SERB VICTIMS ON THE TERRITORY OF CROATIA BETWEEN 1990 AND 1998
II INDIRECT VICTIMS
A) alphabetical list of killed and buried (Situation as at 20th February 2014)
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
LAST NAME
ŠKORIĆ
KUKOLJ
MILOJEVIĆ
LUKIĆ
BASTA
BRUJIĆ
ROMČEVIĆ
TRBOJEVIĆ
ROMIĆ
SVILAR
KRGA
BATAS
MARTINOVIĆ
PAJIĆ
VUJANIĆ
SANADER
BUSIĆ
VLAISAVLJEVIĆ
DIMITRIJEVIĆ
SMRZLIĆ
MIŠLJEN
ČOLAKOVIĆ
VRUĆINIĆ
KNEŽEVIĆ
TRKULJA
OBRADOVIĆ
ŠEKULJICA
POPOVIĆ
KOVAČEVIĆ
VUJANIĆ
ĆOPIĆ
BADRIĆ
GAGIĆ
RUSIĆ
ARDALIĆ
FATHER’S
NAME
MILAN
JOVO
PAVLE
MILE
JOVAN
JOVAN
PETAR
PETAR
VAJO
TANASIJE
MILAN
JOVO
RADE
BLAGOJE
MILAN
LUKA
SAVA
OBRAD
VASILJ
ILIJA
SIMO
DRAGO
FIRST NAME
DANILO
MILICA
JOVO
MILAN
ANĐA
ANĐELIJA
JEKA
STANA
BOŽICA
MILE
MARA
MANDA
DRAGIŠA
SMILJA
MARIJA
MIRKO
SAVA
LJUBA
DESANKA
NIKOLA
ANĐELA
STANISLAVA
LJUBICA
MILICA
ANICA
PERA
JELA
STANA
RUŽICA
VASILJ
DARA
MILKA
DUŠAN
JEKA
LUKA
DATE AND PLACE OF BIRTH
01-01-1905
27-10-1907
01-01-1908
01-01-1914
01-01-1916
30-03-1918
01-01-1920
23-04-1920
01-01-1922
12-08-1924
01-01-1925
25-09-1925
08-05-1926
01-01-1930
01-01-1933
09-07-1957
25-08-1909
01-01-1915
01-01-1924
06-01-1959
01-01-1905
01-06-1906
01-01-1907
01-01-1910
01-01-1912
01-01-1913
01-01-1916
06-01-1916
01-01-1917
01-01-1918
01-01-1920
01-01-1920
20-09-1920
BIOVIČINO SELO
VRPOLJE
MOGORIĆ
MALA POPINA
DONJE SELIŠTE
GUBAVČEVO POLJE
DUGO SELO
SLUŠNICA
MORPOLAČA
ŠKARE
KORENIČKA KAPELA
OĆESTOVO
MIHOLJSKO
DOLJANI
LIŠANE TINJSKE
DRAŠKOVAC
PERNA
KORENICA
KNIN
RUŠEVICA
KNIN
KNIN
RAŠTEVIĆ
PAĐENE
ORLIĆ
BRUVNO
PRISTEG
MOKRO POLJE
IVOŠEVCI
ERVENIK
DOLJANI
BJELE VODE
ZELENGRAD
PLAVNO
SMILJČIĆ
STATUS
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
SOLDIER
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
SOLDIER
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
DATE AND PLACE OF MISSING
04-08-1995
04-08-1995
02-10-1995
07-08-1995
06-08-1995
05-08-1995
07-08-1995
04-08-1995
07-08-1995
09-08-1995
01-09-1995
07-08-1995
07-08-1995
05-08-1995
07-08-1995
10-08-1995
07-08-1995
04-08-1995
05-08-1995
04-08-1995
04-08-1995
12-08-1995
06-08-1995
28-12-1995
07-08-1995
01-09-1995
07-08-1995
15-08-1995
15-08-1995
06-08-1995
05-08-1995
08-08-1995
07-08-1995
07-08-1995
19-12-1995
BIOVIČINO SELO
ŽAGROVIĆ
MOGORIĆ
U KOLONI
DONJE SELIŠTE
GUBAVČEVO POLJE
ŽIROVAC
U KOLONI
U KOLONI
BJELJINA
KORENIČKA KAPELA
U KOLONI
TOPUSKO
DOLJANI
U KOLONI
U KOLONI
SVODNA
PETROVAC
KNIN
SLUNJ
KNIN
U KOLONI
U KOLONI
OTON
U KOLONI
ZADAR
PETROVAC
KNIN
ERVENIK
SUVAJA
DONJA SUVAJA
U KOLONI
U KOLONI
PLAVNO
KORLAT
REGION
N. DALMATIA
N. DALMATIA
LIKA
R. SRPSKA
BANIJA
LIKA
BANIJA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
LIKA
R. SRPSKA
KORDUN
LIKA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
BANIJA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
KORDUN
N. DALMATIA
R. SRPSKA
LIKA
N. DALMATIA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
LIKA
LIKA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
KOMAZEC
BOGDAN
PRIBIĆ
MALIVUK
MARIČIĆ
KRUNIĆ
JAZAVAC
PETROVIĆ
BURSAĆ
BURSAĆ
GRUJIĆ
STAMBOLIJA
KOSANOVIĆ
TRIŠIĆ
SLADOVIĆ
ŽAKULA
DRAGULJICA
ŠUŠA
GULAN
GRKINIĆ
RADOVIĆ
MACURA
ŠKORIĆ
KOVRLIJA
TIŠMA
VUJASINOVIĆ
KANAZIR
SAVIĆ
TIŠMA
VIDOVIĆ
OLIVERIĆ
MAGLOV
HAJDIN
SLADKOV
VUKOVIĆ
ČUDE - BASLETIĆ
CRNČEVIĆ
RADINOVIĆ - OLJAČA
ČIČA
OSTOJIĆ
LUKIĆ
MATIJEVIĆ
BUBONJA
BORKOVIĆ
LUKAVAC
JANDRIJA
ĐURO
STEVO
ĐURO
MIJO
BRANKO
ILIJA
DMITAR
LAZO
STEVAN
PAVLE
NIKOLA
SIMO
DRAGOMIR
DANE
STEVAN
TODE
MILE
MIHAJLO
OBRAD
MILOŠ
LAZAR
MILAN
NIKOLE
AĆIM
LUKA
OSTOJA
MILE
BOŽO
NIKOLA
MARIJA
MARA
MILAN
MILKA
ĐURAĐ
CVITA
ŽIVKO
MILOŠ
MIĆO
MIKA
MILICA
MILKA
MILICA
DRAGINJA
MARA
JELENA
DANICA
SAVA
MILE
MILICA
ANGELINA
TRIVUN
MILAN
PERA
SAVA
JANJA
LJUBICA
PAVLE
VUJO
DARINKA
PETAR
JOVAN
MILOŠ
SOKA
MARKO
MILKA
MARTA
MILE
JANKO
STOJA
SIMO
ĐUKA
MILICA
CVITA
MARICA
28-07-1921
01-08-1924
01-01-1925
15-05-1926
01-01-1937
04-05-1940
01-01-1950
01-01-1957
01-01-1902
01-01-1902
12-09-1902
01-01-1903
01-01-1903
01-01-1904
02-10-1904
01-01-1905
03-09-1906
01-01-1907
01-01-1908
01-01-1911
01-01-1911
01-01-1912
01-01-1912
01-01-1912
01-01-1912
15-03-1912
01-01-1913
01-01-1913
01-01-1913
01-01-1913
01-01-1913
21-01-1913
01-01-1914
01-01-1914
01-01-1914
17-08-1914
01-01-1915
01-01-1915
15-10-1915
01-01-1916
ŽEGAR
OSTROVICA
KRBAVICA
ĆORE
GRAČAC
PODOSOJE
ŠIBINE
TUŠILOVIĆ
PLAVNO
PLAVNO
DRNIŠ
GLINA
PLAŠKI
BISKUPIJA
GLINSKI TRTNIK
ŠEGANOVAC
DONJI LAPAC
MODRINO SELO
DONJI BABIN POTOK
RAMLJANE
GOJKOVAC
KISTANJE
GORNJI ŠTRPCI
STRMICA
DNOPOLJE
IVOŠEVCI
MOKRO POLJE
PLAVNO
IVOŠEVCI
PLAVNO
SMOKOVIĆ
POLAČA
HAJDIN
SISAK
CETINA
ZATON
BIOČIĆ
GOLUBIĆ
KOLARIĆ
DVOR
OTRIĆ
KNIN
VRPOLJE
OTIŠIĆ
TEPLJUH
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
SOLDIER
SOLDIER
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
13-11-1995
05-08-1995
05-08-1995
07-08-1995
07-08-1995
26-04-1996
07-08-1995
05-08-1995
04-08-1995
04-08-1995
04-08-1995
08-08-1995
09-08-1995
07-08-1995
11-08-1995
05-08-1995
09-08-1995
20-03-1996
04-08-1995
15-10-1995
04-08-1995
07-08-1995
14-08-1995
23-08-1995
04-08-1995
06-08-1995
04-08-1995
04-08-1995
04-08-1995
15-12-1995
14-08-1995
06-08-1995
09-08-1995
11-08-1995
15-08-1995
01-09-1995
08-08-1995
06-08-1995
09-08-1995
10-08-1995
04-08-1995
04-08-1995
07-08-1995
04-08-1995
07-08-1995
ŽEGAR
DONJI LAPAC
LIPA
U KOLONI
U KOLONI
KNIN
ŠIBINE
TUŠILOVIĆ
BJELJINA
U KOLONI
DRNIŠ
U KOLONI
U KOLONI
U KOLONI
U KOLONI
GRABUŠIĆ
PRIJEDOR
ZADAR
KNIN
RAMLJANE
KUPLJENSKO
U KOLONI
PRNJAVOR
KNIN
DNOPOLJE
IVOŠEVCI
MOKRO POLJE
PLAVNO
IVOŠEVCI
KNIN
BENKOVAC
U KOLONI
ŽIROVAC
U KOLONI
TURJACI
KNIN
SANSKI MOST
GOLUBIĆ
ŽIROVAC
PRIJEDOR
KNIN
KNIN
PETROVAC
OTIŠIĆ
U KOLONI
N. DALMATIA
LIKA
LIKA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
BANIJA
KORDUN
R. SRPSKA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
LIKA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
KORDUN
R. SRPSKA
BiH
N. DALMATIA
LIKA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
R. SRPSKA
BANIJA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
BANIJA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
R. SRPSKA
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
VUKIČEVIĆ
BALJAK
LJUBIČIĆ - KLJAJIĆ
VUJASIN
LJUBIČIĆ
KONTIĆ
TRIVIĆ
MATKOVIĆ
LJUBIČIĆ - KLJAJIĆ
ZIMONJA
SRDIĆ
PRIBOJAN
SUDAR
CRNOMARKOVIĆ
ŠAPONJA
RADINOVIĆ KAPURALOVIĆ
KUKIĆ
BOROJEVIĆ
ŠTRBAC
MUDRIĆ
MILAKOVIĆ
RADIĆ
ĆURUVIJA
MATIJEVIĆ
VIDIĆ
PAVIĆ
BJEDOV
VUKAS
BRDAR
ZELENOVIĆ
ZAGORAC
BAŽDAR
ĆAKIĆ
BIJELIĆ
LJUBIČIĆ - KLJAJIĆ
LJUBIČIĆ - KLJAJIĆ
GULIĆ
IKIĆ
RAJAK
BRČIN
TOŠIĆ
STANČEVIĆ
VIDIĆ
KRSTANOVIĆ
MILAN
MIĆO
JOVAN
DANE
ĆIRO
PAVLE
NIKOLA
DMITAR
BOŽO
DRAGAN
LAZO
MILE
MILAN
DUŠAN
VUJO
NIKOLA
VASILJ
ILIJA
JOVAN
DMITAR
PETAR
MILE
DUŠAN
STEVAN
VASILIJE
MILOŠ
ILIJA
MILOŠ
NIKOLA
VUKAŠIN
DUŠAN
OBRAD
SOFIJA
ANKA
MILOŠ
JOVO
MILE
STANA
MANDA
ANDRIJA
DMITRA
DRAGA
SMILJANA
DARINKA
MILAN
KATA
DRAGUTIN
PETAR
01-01-1917
01-01-1917
01-01-1918
01-01-1919
01-01-1919
01-01-1919
01-01-1919
01-01-1919
01-01-1920
01-01-1920
01-01-1920
26-10-1920
01-01-1922
12-07-1922
01-01-1923
01-01-1923
DRAGOTINA
MALI OBLJAJ
BALINAC
OTIŠIĆ
PJEŠČANICA
ŠTIKADA
ERVENIK
KNIN
VELIKA VRANOVINA
BUKOVICA
ZALUŽNICA
PAĐENE
OTON
CETINA
MALA PAUKOVA
GOLUBIĆ
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
11-08-1995
14-08-1995
10-08-1995
04-08-1995
05-08-1995
06-08-1995
06-08-1995
14-08-1995
07-08-1995
07-08-1995
07-08-1995
30-09-1995
04-09-1995
15-10-1995
05-08-1995
06-08-1995
U KOLONI
PETRINJA
BALINAC
KNIN
U KOLONI
U KOLONI
U KOLONI
KNIN
VRANOVINA
BUKOVICA
ZALUŽNICA
KNIN
OTON
CETINA
MALA PAUKOVA
GOLUBIĆ
BANIJA
BANIJA
BANIJA
N. DALMATIA
KORDUN
LIKA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
BANIJA
KORDUN
LIKA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
BANIJA
N. DALMATIA
BOŽICA
ANA
SOFIJA
NADA
PETAR
MIRKO
DMITAR
ZORKA
ALEKSANDAR
LJUBICA
ILIJA
ILIJA
MILAN
DUŠAN
BOŽIDAR
MILAN
DESANKA
MILEVA
MILAN
DANICA
MILICA
MILIVOJ
DARINKA
NIKO
MARIJA
STEVO
PETAR
DUŠAN
01-01-1923
01-01-1923
27-07-1924
10-01-1927
25-08-1927
01-01-1928
03-03-1928
10-04-1928
31-12-1928
01-01-1929
01-01-1930
17-07-1931
01-01-1932
08-02-1932
01-01-1934
01-01-1934
01-01-1934
07-07-1934
01-01-1935
01-01-1935
01-01-1935
01-01-1939
23-09-1939
01-01-1942
09-05-1942
01-01-1944
27-07-1944
01-01-1950
GORIČKA
PETRINJA
ISLAM GRČKI
JANJA GORA
LIČKA JASENICA
STRMICA
PLOČA
SMRDELJE
KARIN DONJI
ĐEVRSKE
MOKRO POLJE
KARIN
MELJINOVAC
CIVLJANE
VRHOVINE
BOROVITA
DRNIŠ
ĐEVRSKE
BALINAC
BALINAC
ZAPUŽANE
ZRINJ
ZRMANJA
GRAČAC
ZEČEVO
GOLUBIĆ
KARIN DONJI
RAMLJANI
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
SOLDIER
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
SOLDIER
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
CIVILIAN
SOLDIER
CIVILIAN
08-08-1995
11-08-1995
05-08-1995
06-08-1995
07-08-1995
02-10-1995
04-08-1995
19-10-1995
08-08-1995
19-12-1996
06-08-1995
07-08-1995
04-08-1995
06-08-1995
04-08-1995
06-08-1995
07-08-1995
07-08-1995
07-08-1995
10-08-1995
11-08-1995
14-08-1995
08-09-1995
01-04-1997
07-08-1995
04-08-1995
06-08-1995
09-08-1995
SVODNA
PRIJEDOR
U KOLONI
DVOR
DVOR
STRMICA
KORENICA
KNIN
OŠTRELJ
ĐEVRSKE
MOKRO POLJE
U KOLONI
DONJI LAPAC
U KOLONI
DONJI LAPAC
BOROVITA
U KOLONI
U KOLONI
BALINAC
BALINAC
U KOLONI
PRIJEDOR
KNIN
GRAČAC
U KOLONI
GOLUBIĆ
SUVAJA
U KOLONI
R. SRPSKA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
BANIJA
BANIJA
N. DALMATIA
LIKA
N. DALMATIA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
N. DALMATIA
FBiH
LIKA
R. SRPSKA
LIKA
BANIJA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
BANIJA
BANIJA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
LIKA
R. SRPSKA
N. DALMATIA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
OROZOVIĆ
ŠKORIĆ
REBRAČA
SARAPA
DIDOVIĆ
NARANČIĆ
BORIĆ
JOKIĆ
ŠKORIĆ
SAVA
DMITAR
DRAGAN
BRANKO
ZLATAN
MILAN
DANE
BRANKO
MOMČILO
JANJA
DUŠAN
ŽELJKO
ANTE
MIRKO
VESNA
MILAN
ANDRIJANA
13-04-1953
03-03-1957
10-06-1958
11-08-1958
03-09-1959
21-02-1969
06-09-1973
01-01-1977
01-06-1995
DARUVAR
ŽEGAR
MAJSKE POLJANE
DABRINA
GLINA
VREBAC
BABIN POTOK
ZATON
GLINA
SOLDIER
CIVILIAN
CIVILIAN
SOLDIER
CIVILIAN
SOLDIER
CIVILIAN
SOLDIER
CIVILIAN
04-08-1995
08-08-1995
09-08-1995
12-08-1995
09-08-1995
11-08-1995
04-08-1995
08-08-1995
08-08-1995
KOSTAJNICA
U KOLONI
U KOLONI
PETROVAC
DVOR
GLAVIČICA
PLITVIČKI LJESKOVAC
MARTIN BROD
U KOLONI
BANIJA
FBiH
R. SRPSKA
R. SRPSKA
BANIJA
R. SRPSKA
LIKA
R. SRPSKA
R. SRPSKA
Download

Oluja