HIDROENERGETSKI
POTENCIJALI
OPŠTINE KNJAŽEVAC
Izrada dokumenta

Credo Invest doo Beograd

Jedinstvo Užice

Skupština opštine Knjaževac je zvanično usvojila
dokument
Struktura dokumenta

Prikupljanje važeće zakonske regulative i usvojenih
strategija Vlade Republike Srbije, planska
dokumentacija, studije, elaborati, projekti...

Analiza trenutnog stanja na terenu

Analiza lokacija po Katastru iz 1987.

Analiza novih potencijalnih lokacija
Osnovna načela



Skupština Srbije je 2005. god usvojila Strategiju razvoja
energetike Republike Srbije do 2015. godine
U skladu sa nacionalnom strategijom, potrebno je 15%
potreba za energijom obezbediti iz obnovljivih energetskih
resursa.
Na prostoru područja opštine Knjaževac u narednom
planskom periodu potrebno je stimulisati razvoj i korišćenje
obnovljivih oblika energije
Prethodni dokumenti
Energetski potencijal vodotokova i lokacije za izgradnju malih
hidroelektrana određeni su (svojevremeno) dokumentima:


„Katastar malih hidroelektrana na teritoriji SR Srbije van SAP” iz 1987.
godine („Energoprojekt – Hidroinženjering” i Institut „Jaroslav Černi” –
856 lokacija);
Katastar malih hidroelektrana u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
(„Hidroinvest”DTD, 1989. godine) –13 lokacija.
Ovim Katastrom na teritoriji opštine Knjaževac predviđeno je 19 lokacija
za izgradnju MHE
Potreba
Razlozi za odstupanje od Katastra mogu biti:




promena hidrogeoloških uslova,
promena stanja na terenu usled izgrađenosti objekata i
infrastrukture,
promene nastale u uređenju i korišćenju prostora,
nemogućnost izgradnje MHE na lokacijama predviđenim
starim Katastrom.
Prirodni resursi



Najznačajniji vodotoci su u slivu Timoka - Trgoviški, Svrljiški
i Beli Timok
Važniji drugi vodotoci u ovim delovima sliva Timoka su i
nekoliko drugih reka (Crnovrška, Žukovačka/Aldinačka,
Jelašnička, Klisura - desne pritoke, i Grezanska i
Valevačka reka - leve pritoke).
Padavine: oko 800 - 1000 mm na Staroj planini,
zaječarska depresija na severu, i nišavska na jugu, samo
oko 500-600 mm (prosečne vrednosti za Srbiju su 735
mm).
Ograničenja



Analize prosečnih godišnjih protoka ukazuju na veliku
neravnomernost i tendenciju nagomilavanja više
uzastopnih sušnih godina.
Vode nema upravo onda kada je najpotrebnija
Neophodno je regulisanje protoka akumulacijama, ali
uslova za njihovu realizaciju ima na veoma malo mesta,
zbog dolinskih naselja i infrastrukturnih ograničenja, (nisko
dolinski vođeni putevi), kao i zbog geotehničkih uslova
(karstifikacija, koja onemogućava obezbeđivanje
vododrživosti akumulacija).
Ograničenja





Ne dozvoljava se građenje MHE na delu Žukovske reke
(iznad profila planirane brane), jer bi se na taj način ugrozila
izgradnja akumulacije Žukovac.
Neophodna je saglasnost Zavoda za zaštitu prirode Srbije
Voditi računa o lokaciji mašinskih zgrada, da ne dovode do
osiromašenja vodom vodotoka koji protiču kroz pojedina
seoska naselja.
Ustave koje su veoma operativne u slučaju odbrane od
poplava.
Ukoliko se MHE realizuje pretvaranjem nekadašnje
vodenice u MHE, pri tim radovima zadržati sve
ambijentalne elemente prvobitnog objekta
Trenutno stanje
Trenutno stanje
Lokacija
Naznačena snaga, KW
Prosečna realna snaga %
Trgovište
44kw
Gradište
11kw
Crni Vrh I
11kw
63
Crni Vrh II
15kw
34
Crni Vrh III
11kw
35
Ravno Bučje I
7,5kw
56
Ravno Bučje II
15kw
35
Ravno Bučje III
11kw
25
Ravno Bučje IV
18,5kw
70
Bučje
11kw
25
Crni Vrh IV
44kw
44
Ravno Bučje V
7.5kw
40
Ravno Bučje VI
22.5kw
32
Mezdreja
55kw
Ćuštica
7,5kw
40
Lokacije HE po Katastru iz 1987.
1. HE ''Jelašnica''
2. HE '' Šarbanovac ''
3. HE ''D. Sokolovica''
4. HE ''Stogazovac''
5. HE ''Baranica''
6. HE ''Žukovac''
7. HE ''Drvnik''
8. HE ''Papratna''
9. HE ''Gabrovnica''
10.HE ''Stanjinac''
11.HE ''Berilovac''
12.HE ''Mezdreja''
13.HE ''Gramada''
14.HE ''Janja''
15.HE ''Ravno Bučje''
16.HE ''Debeštica''
17.HE ''Crni Vrh''
18.HE ''Zanoga''
19.HE ''Ćuštica''
Neiskorišćeni hidroenergetski
potencijal
1.MHE ''Porečanci''
2.MHE ''Vrtovac''
3.MHE ''Kupinov Trap''
4.MHE ''Grljina''
5.MHE ''Belutje''
6.MHE ''Tumba''
7.MHE ''Šibarovci''
8.MHE ''Tupančica''
9.MHE ''Cerak''
10.MHE ''Repušnica''
11.MHE ''Vranjenica''
12.MHE ''Čapljica''
13.MHE ''D Kamenica''
14.MHE ''Ždrelo''
15.MHE ''Balinac''
16.MHE ''Štitarac''
17.MHE ''Berčinovac''
18.MHE ''Lipovica''
19.MHE ''Ponor''
20.MHE ''Balanovac''
21.MHE ''Tršinski del''
22.MHE ''Bulinovac''
23.MHE ''D Zuniče''
24.MHE ''Lešje''
25.MHE ''Lazinje''
26.MHE ''Vardište''
27.MHE ''Petruša''
28.MHE ''Dubrava''
29.MHE ''Ošljane''
30.MHE ''Lepena''
31.MHE ''D Sokolovica I''
32.MHE ''Bučje''
33.MHE ''Osoje''
34.MHE ''Debelica''
35.MHE ''Drenovac''
36.MHE ''Štipina''
37.MHE ''Donji lug''
38.MHE ''Jasenje''
39.MHE ''Vrbak''
Agencija za razvoj opštine Knjaževac
Cara Dusana 19, 19350 Knjaževac
Tel. +381 19 731 256
Fax +381 19 731 256
E-mail: [email protected]
Download

HIDROENERGETSKI POTENCIJALI OPŠTINE KNJAŽEVAC