Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
Katedra za tekstilno inženjerstvo
Predmet: Struktura i dizajn tkanina
Fond časova: 2 + 1
Semestar V
Literatura
1. M.D.Nikolić, "Struktura i projektovanje tkanina", TMF, Beograd, 1993.
2. Beleške sa predavanja.
1.
2.
3.
4.
Referentna literatura
Z.Grosicki, "Watson's Textile Design and Colour", Newness-Butterworths, London, 1975.
N.F.Surnina, "Proektirovanie tkani po zadannym parametram", Legkaya industriya, Moskva,
1973.
V.P.Sklyannikov, "Stroenie i kachestvo tkaney", Legkaya i pishchevaya promyshlennost',
Moskva, 1984.
I.Blinov, Sh.Belay, "Design of Woven Fabrics", Mir Publishers, Moscow, 1988.
Kratak opis kursa
Obuhvaćeni su osnovni principi formiranja tkanina sa aspekta uticaja parametara strukture kako
same tkanine, tako i elemenata nižeg strukturnog ranga (vlakana, prediva) koji učestvuju u njenoj
građi. Razmatrani su estetski elementi tkanih struktura i vrste prepletaja. Za uspešno
projektovanje konstrukcije tkanina dat je izbor osnovnih parametara projektovanja i objašnjene
su neke metode projektovanja tkanina.
Sadržaj kursa
•
•
•
•
•
UVOD. Osnovni principi formiranja tkanih struktura.
DEFINISANJE STRUKTURE TKANINA. Parametri koji određuju tkanu strukturu. Uticaj
strukture na karakteristike tkanina (pokrivanje, poroznost, debljina, masa, taktilna svojstva
tkanina).
ESTETSKI ELEMENTI TKANIH STRUKTURA. Elementi crteža. Tekstura tkanina. Boja
tekstilnih materijala. Uticaj karakteristika prediva na izgled tkanine.
PREPLETAJI TKANINA. Osnovni prepletaji. Izvedeni prepletaji. Kombinovani prepletaji.
Žakar prepletaji. Složeni prepletaji. Vrste uvoda.
METODE PROJEKTOVANJA TKANINA. Izbor osnovnih parametara projektovanja
tkanina. Projektovanje tkanina na osnovu uzorka. Projektovanje tkanina na osnovu sličnih
tkanina. Projektovanje tkanina na osnovu zadate karakteristike.
1
Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
•
•
•
•
•
•
•
•
Vežbe
Projektovanje tkanina na osnovu uzorka, prikazivanje prepletaja tkanine.
Prikazivanje izgleda tkanine.
Plan prepletaja.
Određivanje finoće, gustine, utkanja.
Proračun brda i broja žica osnove u tkanini.
Plan popunjenosti ničanica, proračun mase tkanine.
Projektovanje tkanine na osnovu slične tkanine.
Projektovanje tkanine prema zadatoj karakteristici.
Cilj kursa
Upoznavanje studenata sa vrstama tkanih struktura, njihovim strukturnim parametrima i
svojstvima, sa akcentom na vrstama prepletaja, upotrebi boja i teksturi tkanina, kao osnovnim
elementima dizajna tkanih materijala. Upoznavanje studenata sa različitim metodama
projektovanja tkanina.
Rezultat kursa
Studenti se osposobljavaju, na bazi dobijenih teorijskih saznanja o strukturi tkanih materijala, a
kroz praktičan rad i domaće zadatke, za samostalno inženjersko projektovanje konstrukcije
tkanine određenih svojstava.
Način provere znanja
1. Domaći zadaci.
2. Završni pismeni kolokvijum.
3. Usmeni ispit. Studenti stiču pravo na polaganje usmenog ispita predajom svih uspešno
urađenih domaćih zadataka i položenim završnim kolokvijumom.
Preduslov izlaska na ispit
Nauka o vlaknima.
Način formiranja završne ocene
Završna ocena ispita se formira na bazi prosečne ocene tri domaća zadatka, ocene završnog
pismenog kolokvijuma i ocene usmenog ispita.
Konačna ocena će biti formirana prema formuli
OCENA= DZ x 0,1 + ZAVRŠNI KOLOKVIJUM x 0,3 + ISPIT x 0,6
2
Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
Semestralni termin plan
Nedelja u
semestru
Aktivnost nastavnika
1
Osnovni principi formiranja
tkanih struktura.
7
Parametri koji određuju
tkanu strukturu.
Uticaj strukture na
karakteristike tkanina.
Elementi crteža. Tekstura
tkanina.
Boja tekstilnih materijala.
Uticaj karakteristika prediva
na izgled tkanine
Osnovni prepletaji.
8
Izvedeni prepletaji.
9
Izvedeni prepletaji.
10
Kombinovani prepletaji.
11
Žakar prepletaji. Složeni
prepletaji.
12
Složeni prepletaji.
13
Vrste uvoda.
2
3
4
5
6
14
15
Izbor osnovnih parametara
projektovanja tkanina.
Projektovanje tkanina na
osnovu uzorka.
Projektovanje tkanina na
osnovu sličnih tkanina.
Projektovanje tkanina na
osnovu zadate
karakteristike.
Aktivnost asistenta
Projektovanje tkanina na
osnovu uzorka (prikazivanje
prepletaja tkanine).
Prikazivanje prepletaja
tkanine.
Aktivnost studenta
Izrada vežbe 1.
Izrada vežbe 1.
Prikazivanje izgleda tkanine.
Izrada vežbe 1.
Prikazivanje izgleda tkanine.
Izrada vežbe 1.
Plan prepletaja.
Izrada vežbe 1.
Plan prepletaja.
Izrada vežbe 1.
Plan prepletaja.
Određivanje finoće, gustine,
utkanja.
Određivanje finoće, gustine,
utkanja.
Proračun brda i broja žica
osnove u tkanini.
Plan popunjenosti ničanica,
proračun mase tkanine.
Projektovanje tkanine na
osnovu slične tkanine.
Projektovanje tkanine na
osnovu slične tkanine.
Izrada vežbe 1.
Projektovanje tkanine prema
zadatoj karakteristici.
Završni kolokvijum
3
Izrada vežbe 1.
Izrada vežbe 1.
Izrada vežbe 1.
Izrada vežbe 1.
Izrada vežbe 2.
Izrada vežbe 2.
Izrada vežbe 3.
Polaganje kolokvijuma
Download

STRUKTURA I DIZAJN TKANINA.pdf