Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
Katedra za tekstilno inženjerstvo
Predmet: Konfekcija tekstilnih materijala
III godina studija
Fond časova : 2 + 1
Semestar VI
Literatura
1. Skripta za internu upotrebu
2. B. Knez, “Tehnološki procesi proizvodnje odjeće”, Tekstilno-tehnološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1994
3. D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski, “Tehnologija proizvodnje odjeće
sa studijem rada”, Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
Referentna literatura
1. H. Carr, B.Latham, The Technology of Clothing Manufacture, BPS Professionale
Books, Oxford [etc.], 1994
2. G. Cooklin, “Introduction to Clothing Manufacture”, Blackwell Science,
Manchester,1991
3. C. Trajković, “Tehnologija izrade odeće”, Izdavačka jedinica Univerziteta u Nišu, Niš,
1998
Kratak opis predmeta
U predmetu se izučavaju osnovni parametri potrebni za projektovanje i konstrukciju
odeće. Program predmeta obuhvata i tehničku pripremu za proizvodnju odeće, stadijume
proizvodnje odeće i unutrašnji transport u konfekcijskim fabrikama.
Sadržaj kursa
•
•
•
•
•
•
•
Razvoj industrijske izrade odeće u svetu i u Srbiji
Podela tehnologije odeće prema vrstama odevnih predmeta i tehnološkim fazama
proizvodnje
Vrste i izbor parametara za projektovanje odeće. Izbor karakteristika materijala u
zavisnosti od namene odeće
Konstitucija, oblik ljudskog tela, antropometrijska merenja. Standardi u konfekciji
Razrada konstrukcija nekih tipičnih odevnih predmeta. Konstrukcija ženske,
muške i dečje odeće
Tehnička priprema proizvodnje odeće. Konstrukciona, tehnološka i operativna
priprema proizvodnje odeće
Polaganje krojnih slojeva u krojne naslage. Krojenje odeće. CIM koncept.
Priprema za šivenje. Označavanje i obeležavanje iskrojenih delova odeće
Povezivanje osnovnog materijala sa lepljivim međupostavama i oblikovanje
(fiksiranje). Mašine za frontalno fiksiranje
Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
•
•
•
•
•
Šivenje odeće. Grupe i tipovi mašinskih bodova i šavova. Univerzalne i specijalne
mašine za šivenja
Međufazno peglanje odeće
Dorada odeće. Peglanje odeće. Tehnološki parametri peglanja. Programi peglanja.
Mašine za peglanje odeće
Specijalne dorade odeće
Transport i uskladištavanje odeće
Cilj kursa
Cilj kursa je upoznavanje studenata sa proporcija ljudskog tela i antropometrijskim
merenjima, sticanje osnovnih znanja o konstrukciji odeće, kao i upoznavanje sa
proizvodnjom odeće, opremom i organizacijom u proizvodnom pogonu.
Rezultat kursa:
Osposobljavanje studenata za konstrukciju osnovnih krojeva odeće i sticanje potrebnih
znanja o procesu proizvodnje odeće u savremenim konfekcijskim fabrikama.
Način provere znanja
1. Domaći zadaci
2. Pismeni kolokvijum zakazuje se posle završenih vežbi.
3. Usmeni ispit.
Preduslov izlaska na ispit
Regulisan Statutom TMF-a.
Način formiranja završne ocene
Pismeni kolokvijum je u obliku testa (teorija + praksa). Pravo na polaganje ispita studenti
stiču predajom svih domaćih zadataka, pozitivnom ocenom na završnom kolokvijumu i
dobijanjem potpisa.
Konačna ocena će biti formirana prema formuli
OCENA = DZ × 0,1 + KOLOKVIJUM × 0,3 + ISPIT × 0,6
Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
Semestralni termin plan
Nedelja u
semestru
1
2
Aktivnost
nastavnika
Razvoj industrijske izrade odeće u
svetu i u Srbiji.
Izbor
karakteristika
tekstilnog
materijala u zavisnosti od namene
odeće.
Vrste i izbor parametara za
projektovanje odeće.
Aktivnost
asistenta
Vežba 1: Određivanje
upotrebnih karakteristika
odevnih tekstilnih materijala.
Aktivnost studenta
Izrada vežbe 1.
Vežba 2: Parametri telesne
fiziologije. Parametri životne
sredine i njihov uticaj na
organizam.
Vežba 3: Tipovi telesnih
figura. Karakteristike
proporcija i simetrije ljudskog
tela. Metode merenja ljudskog
tela.
Izrada 2. vežbe.
3
Konstitucija, oblik ljudskog tela,
antropometrijska merenja.
Standardi u konfekciji.
4
Pravila za izračunavanje mera za
konstrukciju delova odeće. Osnovne
i izračunate telesne mere za
konstruisanje krojeva odeće .
Vežba 4: Konstrukcija
osnovnog kroja ženske suknje.
Izrada 4. vežbe.
5
Razrada konstrukcija nekih tipičnih
odevnih predmeta.
Konstrukcija ženske odeće.
Razrada konstrukcija nekih tipičnih
odevnih predmeta.
Konstrukcija muške odeće.
Vežba 5: Konstrukcije
osnovnog kroja haljine.
Izrada 5. vežbe.
Vežba 6: Konstrukcije
osnovnog kroja muških
pantalona.
Izrada 6. vežbe.
6
Izrada 3. vežbe.
Predaja 1. domaćeg
zadatka.
Izrada 7. vežbe.
7
Razrada konstrukcija nekih tipičnih
odevnih predmeta.
Konstrukcija muške odeće.
Vežba 7: Konstrukcije
osnovnog kroja muške košulje
8
Razrada konstrukcija nekih tipičnih
odevnih predmeta.
Konstrukcija dečje odeće.
Vežba 8: Konstrukcije
osnovnog kroja haljine za
devojčice.
Izrada 8. vežbe.
9
Polaganje krojnih slojeva u krojne
naslage. Krojenje odeće. Mašine
za krojenja odeće. CIM koncept.
Priprema za šivenje.
Vežba 9: Izrada krojnih slika
Izrada 9. vežbe.
Izračunavanje
utroška
materijala pri izradi pojedinih
odevnih predmeta.
Predaja 2. domaćeg
zadatka
Povezivanje osnovnog materijala sa
lepljivim međupostavama i
oblikovanje (fiksiranje).
Međufazni transport.
Vežba 10: Tehnološka analiza
Izrada 10. vežbe.
Šivenje odeće. Grupe i tipovi
mašinskih bodova. Oblikovanje i
svojstva najvažnijih mašinskih
bodova.
Vežba 11. Tehnološka analiza
Vrste šivaćih šavova.
Vežba 12. Tehnološka analiza
10
11
12
izrade odeće. Izrada planova
tehnoloških operacija.
Izrada 11. vežbe.
izrade odeće. Izrada planova
montaže i planova tehnoloških
procesa
Izrada 12. vežbe.
Obavezan predmet za studijski program tekstilna tehnologija
Univerzalne i specijalne mašine za
šivenja.
izrade odeće.
Proračuni
broja
radnika,
proizvodnih
kapaciteta
i
količine sredstava rada.
13
Mašine za spajanje (zavarivanje)
delova odeće bez upotrebe konca za
šivenje.
Međufazno peglanje
Vežba 13.
Operativna
priprama.
Planiranje i programiranje
proizvodnje.
Utvrđivanje
dužine ciklusa proizvodnje.
Planiranje nabavke materijala
Izrada 13. vežbe.
14
Dorada odeće. Peglanje odeće.
Tehnološki parametri peglanja.
Programi peglanja. Mašine za
peglanje odeće.
Vežba 14.
Poseta konfekcijskoj fabrici.
Realizacija 14.
vežbe.
Specijalne dorade odeće. Transport
i uskladištavanje gotove odeće
Kolokvijum
15
Predaja 3. domaćeg
zadatka.
Polaganje
kolokvijuma
Download

konfekcija tekstilnih materijala.pdf