530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR
JPCR
Improvement of Product Development Studies
in Serbia and Bosnia and Herzegovina
http://iprod.masfak.ni.ac.rs
[email protected]
UNIVERZITET U ISTOČNOM
ISTO
SARAJEVU
MAŠINSKI FAKULTET
RADNI PAKET WP3:
UVOĐENJE
ENJE KURSEVA PERMANENTNOG OBRAZOVANJA
Kurikulum obuke
“CAM - NC manufacturing (Catia modul)
modul)”
Istočno Sarajevo, 2014. godine
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.
Plan za umrežavanje univerziteta sa regionalnim preduzećima
Naziv modula
Kod modula
Nivo
Svrha
Preporučeni
upisni nivo
Specijalni
zahtjevi
Opšti ciljevi
Oblasti
CAM - NC manufacturing (Catia modul)
IPROD UES
Osnovni i srednji,
srednji 20 časova
Ciljevi kursa su osposobljavanje polaznika obuke da analiziraju i projektuju tehnologiju
izrade jednostavnih dijelova na troosnim CNC glodalicama i strugovima, generišu NC kod
primjenom modula Manufacturing u CATIA programskom sistemu opšte namjene i
razumijevanje komunikacije ra
računara i upravljačke
ke jedinice mašine.
Pokrivene su funkcije prizmatičnog
prizmati nog glodanja i dvoosnog struganja bez gonjenih alata. Kurs
se sastoji iz dva dijela:
1. Izrada NC
C programa za dvoosno struganje bez gonjenih alata;
2. Izrada NC programa za obradu prizmati
prizmatično glodanje;
VII stepen stručne
struč spreme, mašinske ili srodne struke
Osnovno
snovno znanje o 3D modeliranju primjenom CATIA progamskog sistema, ili bilo kog
drugog CAD sistema, osnovno znanje o kreiranju sklopova, osnovno znanje o tehnologiji
glodanja i tehnologiji struganja i reznim alatima za obradu glodanjem i struganjem.
Polaznici koji savladaju ovu obuku biće u mogućnosti da:
• Crta
rta skice za modeliranje delova;
• Kreiraju
reiraju tehnologiju obrade;
obrade
• Definišu
efinišu strategiju izrade i putanje reznog alata;
alata
• Generišu
enerišu izlaz u vidu NC koda ili APT koda na bazi modela pripremka i modela;
modela
• Simuliraju proces obrade u svrhu testiranja upravljačkog
čkog programa;
programa
1. Izrada NC programa za dvoosno struganje bez gonjenih alata
2. Prizmatično
Prizmatič glodanje
Oblast 1.
•
•
Priprema za struganje - modelovanje pripremka i obratka, izrada sklopa pripremka i
obratka, stezanje pripremka;
Okruženje modula NC struganja (Lathe Machining);
Elementi stabla strukture (Process, Product, Resources);
•
•
Podešavanje
šavanje osa i nula tačke
ta
obrade;
Upravljanje alatima;
alatima
•
•
Definisanje parametara obrade (mašine, dijela,
dijela, pripremka, koordinatnog sistema...);
Operacija grubog struganja (definisanje parametara - geometrije obrade, alata,
strategije obrade...);
Opereacija poravnavanja čela
ela (definisanje parametara obrade, alata, strategije
obrade, simulacija putanje);
Operacija finog struganja (definisanje parametara obrade, alata, strategije obrade,
simulacija putanje);
Operacija odsijecanja (definisanje parametara obrade, alata, strategije obrade,
simulacija putanje);
Generisanje putanje alata pri grubom struganju (simulacija
(simulacija putanje alata - Reply i
video mod);
•
Specifični ishodi
učenja
•
•
•
•
•
Generisanje izlaza NC i APT koda;
koda
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and
Herzegovina
2/3
Plan za umrežavanje univerziteta sa regionalnim preduzećima
Oblast 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Portfolio
ocjenjivanja
Kriterijumi
perfomansi
Ocjene
Priprama za glodanje - modelovanje pripremka i obratka, izrada sklopa;
Prikaz modula Prizmatic Machining;
Elementi stabla strukture (Process, Product, Resource
Resources);
s);
Definisanje osnovnih parametara obrade glodanjem (izbor mašine, koordinatnog
sistema, pripremka i obratka, zadavanje režima obrade, generisanje putanje prilaza
i odmicanja alata, definisanje ravni za primicanje alata, izbor postprocesora,
upavljač
upavljačkog
sistema mašine alatke);
Podešavanje osa i nula ta
tačke obrade;
Upravljanje alatima;
Definisanje operacije profilnog glodanja (definisanje geometrije obrade, definisanje
alata, definisanje strategije obrade, simulacija putanje alata);
Definisanje operecije glodanja džepa (definisanje geometrije obrade, definisanje
alata, definisanje strategije obrade, simulacija putanje alata);
Definisanje operacije bušenja (definisanje geometrije obrade, definisanje alata,
definisanje strategije obrade, simulacija putanje a
alata);
Definisanje operacije bušenja dubokih rupa (definisanje geometrije obrade,
definisanje alata, definisanje strategije obrade, simulacija putanje alata);
Generisanje izlaza NC i APT koda;
U toku procesa učenja
u enja polaznik formira portfolio sa dokumentima o rezultatima specifičnih
specifi
ishoda, radovima, ocenama.
Trener ocjenjuje
enjuje nivo usp
uspjeha u savlađivanju
ivanju obuke svakog polaznika i to kroz ocjenu
oc
vežbi i
samostalni izradu praktičnih
prakti
primjera.
Trenerr definiše pojedinačne
pojedina ne vežbe na osnovu kojih može da procjeni
proc
stepen realizovanih
ishoda učenja.
Trener definiše prakti
praktične primjere
ere na osnovu kojih može da procjeni
proc
kognitivna znanja i
njihovu primjenu.
enu.
Kriterijumi performansi i procenat zastupljenosti navedenih tehnika ocjenjivanja
oc
u modulu
daće
e se naknadno, a u skladu sa specifičnim zahtjevima
evima i sposobnostima polaznika.
• Prolazan 50% - 64%
• Uspješan
ešan 65% - 79 %
• Izvanredan 80 % - 100 %
Individualni
obrazac za
ocjenjivanje
Modularni
obrazac sa
sumarnim
rezultatima
Interni ocjenjivač
enjivači popunjavaju i potpisuju ovaj dokument prije
e spoljnjeg ocjenjivanja.
oc
Kada postoje dva obrazca sa oc
ocjenama
enama svakog pojedinca, tada rezime istih, treba da uradi
interni ocjenjivač
enjivač.
Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosnia and
Herzegovina
3/3
Download

Improvement of Improvement of Product Development in