KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
29 HAZİRAN 2014 PAZAR
TG – 5
ÖABT –
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / SÖ
1.
4.
3 - 2 2 = 2 - 1 = 2 - 1 dir.
2
7.
2 - x < 3 &- 3 < 2 - x < 3
1
TG – 5
- 5 <- x < 1
2+1=3
-1 < x < 5
3-2 2 -
2 2
+3 = 2 -1+3
2
2
2
=
x ! {0, 1, 2, 3, 4}
top(x) = 0 + 1 + 2 + 3 + 4
2 -1- 2 +3
Ribozomlarda üretilme proteinlerin özellikleridir. RNA'lar ribozomlarda üretilmez.
= 10
A B C D E
=2
Bütün organik besinlerin polimerleşmesi
yani büyük moleküllere dönüşmesi sonunda su açığa çıkar. Sentez tepkimelerinde
su oluşmasından dolayı tepkime dehidrolizdir. Dolayısıyla hem proteinler hem de
RNA'lar dehidroliz tepkimeleriyle sentezlenir.
Proteinlerde, RNA'da, DNA bilgisi üzerinden üretilir. Yönetici moleküllerin içerisinde
bulunan organik bazların yapısında azot
bulunur. Proteinler de C, H, O ve N (azot)
tan oluşur.
A B C D E
A B C D E
2.
f
8.
y = mx
5.
9
AORr
Çift sayılar = Ç
P (B | Ç) =
=
P (B + Ç)
P (Ç)
OOrr
Soy ağacında soru kökünde verilen bilgiler
vardır. Çocuğun sıfır olabilmesi için babada mutlaka sıfır geni olması gerekir. (B ve
D seçenekleri). Ayrıca babada negatif (r)
olma genininde bulunması gerekir. (B seçeneği).
P (B) : P (Ç | B)
P (A) : P (Ç | A) + P (B) : P (Ç | B)
1 3
:
2 6
=
1 4 1 3
: + :
2 8 2 6
y = x2 + 9, y = mx
x2 + 9 = mx
x2 – mx + 9 = 0
=
D = 0 olmalıdır.
A B C D E
1
2
A B C D E
( - m ) 2 - 4 : (1 ) : 9 = 0
m 2 - 36 = 0
(m - 6 ) : (m + 6 ) & m = 6
m =-6
9.
y = 6x veya y = –6x tir.
A B C D E
6.
RNA yalnız bazı virüslerde kalıtsal bilgi
taşır, hücrelerde kalıtsal bilgiyi DNA taşır.
RNA'da timin bulunmaz. RNA tek zincirli
olduğu için eşlenmez. Ancak RNA'da çok
sayıda nükleotidden oluştuğundan mutasyona uğrayabilir.
A B C D E
x≥2
y≤1
3.
y ≥ x – 2 çizilirse
y
y
6
f
3
–1
x1
x2 2
y=x–2
y=3
3 x3 x
1
0
y=1
2
x
–2
f(x) = 3
x=2
y = 3 çizilirse grafiği kestiği yerler f(x) = 3
denkleminin köküdür.
# x 1, x 2, x 3 - → 3 adet
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / SÖ
10.
TG – 5
Dünyada 0 K den daha düşük sıcaklık yoktur. (0 K = –273°C)
13.
C
F - 32
=
100
180
F - 32
- 273
=
100
180
Kaynama fiziksel bir olaydır. Bu nedenle
kovalent bağ gibi kimyasal bağlar etkilenmez. Bir molekülün kütlesi değişmez.
Moleküller arası bağ zayıflar ve tanecikler
arası uzaklık artar.
16.
Parçada IV. cümlede geçen "şübheyle"
kelimesinin yazımı yanlıştır. Bu kelimenin
doğru yazımı "şüpheyle" şeklinde olmalıdır.
A B C D E
A B C D E
F , - 459°F olur.
Bu durumda –500°F olamaz.
A B C D E
11.
Cisimler aynı anda harekete geçip aynı
ivme ve aynı hız büyüklüğüne sahip olurlar.
I ve II doğrudur. Ancak kinetik enerji kütleye bağlı olduğu için bilinemez.
14.
CuSO 4 " Cu 2+ + SO 42- iyonları
17.
içerir. Cu, B grubu elementi olduğundan
yükseltgenme basamağı ile birlikte adlandırılır. O hâlde bakır (II) sülfat olarak adlandırılmalıdır.
A B C D E
“Ne kadar acıklı bir komedya oynamaya
mahkûm olmuştu.” cümlesinde “mahkûm
olmuştu” sözü yüklem, “ne kadar acıklı bir
komedya oynamaya" sözü dolaylı tümleçtir.
A B C D E
Yükseltgenme basamağı bulunurken yükler toplamı sıfırdır.
Cu2+SxO2–
+2 +x –2 • 4 = 0
x = +6
A B C D E
12.
Birbirine dokunan elektroskoplar ya yük
alışverişi yapar ya da yapmaz. Birinin yükü
artarken diğeri azalır. O yüzden ikisinin
yaprakları aynı anda açılamaz.
A B C D E
15.
4X
1s22s2
7Z
1s22s22p3
8Y
1s22s22p4
18.
Buna göre X ve Z küresel simetriktir (s2 ve
p3 ten dolayı) Y de küresel simetri durumu
bulunmaz.
Aynı periyotta soldan sağa doğru atom
çapı azaldığından X’in çapı en büyüktür.
Oksijenle yaptığı bileşikte X+2O–2 olduğundan formül XO dır.
Parçanın bütününe bakıldığı zaman betimleyici anlatım biçiminin ağır bastığı görülür.
Bunu şu sözlerden anlamak mümkündür:
gözümün önünden dikilen binalar, işlek
caddede üzerime sinen koku, göğsümü
yoklayan sancı…
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / SÖ
19.
TG – 5
Parçada; geceyi ve içine sözcüklerinde
kaynaştırma, zanneder sözünde ünsüz türemesi, görenler sözü sıfat fiil güya, derya
sözleri yabancı kökenli sözcük örneğidir.
23.
Parçada ünsüz benzeşmesi yoktur.
Ömrümde Sükût, Memleket İsterim gibi
eserlerin sahibi Cahit Sıtkı Tarancı’dır. Tarancı, Otuz Beş Yaş şiiriyle ün yapmıştır.
Bunun yanında, şiirlerinde ölüm temasını
işlemesi de Tarancı’nın bir diğer özelliğidir.
Türk dili eklemeli diller Ural - Altay dil ailesinin Altay kolunda yer alan eklemeli bir
dildir.
A B C D E
24.
Parçada sözü edilen eser Yer Demir Gök
Bakır’dır.
28.
A B C D E
A B C D E
21.
A seçeneğinde geçen “vardır” sözcüğü
cümlenin yüklemidir. Bu sözcük, isim soyludur. Ek fiil alarak yüklem olmuştur. Bu
nedenle söz konusu sözcükte çatı özelliği
aranmaz.
A, B, C, E seçeneklerinde verilen eşleştirmeler doğrudur. D seçeneğindeki Sevdalı
Bulut ise Nazım Hikmet’e aittir.
A B C D E
A B C D E
20.
27.
25.
A B C D E
Çocuk kitaplarının biçimsel özellikleri incelendiğinde A, B, D, E seçenekleri doğru
iken C seçeneği yanlıştır çünkü okumaya
yeni başlayan çocuklar için hazırlanan kitapların dörtte üçü resim, dörtte biri yazıdan oluşmalıdır. 8 yaşından sonra dörtte
ikisi resim geri kalan dörtte ikisi yazı olmalı,
0 yaşından sonra ise dörtte biri resim, dörtte üçü yazı olmalıdır.
Geçmişte yaşanması kaydıyla insanı ilgilendiren her gelişme tarihin araştırma
sahasına girdiği için tarihin çağlara ayrılmasının tarihi anlamada ve anlatmada
büyük faydası vardır. Sonuçta insanlığın
ortaya çıkışından itibaren tarih genel olarak ikiye ayrılmıştır: tarih öncesi ve tarihî
çağlar. Bu ayrımda yazının icadı referans
alınmıştır. Tarih öncesi çağlar insanların
yaşam şekilleri (göçebe ya da yerleşik) ve
alet yapımında kullandıkları malzemeler
(taş ya da maden) dikkate alınarak Paleolitik, Mezolik ve Kalkolitik olarak anılan
çağlara ayrılmıştır. Tarihî çağlar ise Roma
İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması, İstanbul'un Fethi gibi önemli gelişmelere bağlı
olarak taksim edilmiştir. Dolayısıyla yerleşim merkezleri tarihin çağlara bölünmesine
tesir etmemiştir.
A B C D E
A B C D E
29.
22.
Mavi ve Hisar toplulukları Cumhuriyet Dönemi edebî topluluklarıdır. Dergâh topluluğu ise Millî Mücadele Dönemi’nde ortaya
çıkmış bir topluluktur.
26.
Çocuk gelişimi ile ilgili bilimsel çalışmalar
yapan sanatçı İbrahim Alaattin Gövsa’dır.
Özellikleri verilen topluluk Grigyalılardır.
İlk izlerine MÖ 800 yılında tesadüf edilen
Frigyalılar yaklaşık olarak MÖ 750 yılında
siyasal bir birlik oluşturmuşlardır. İlk fabl örneklerinin Frigçe olduğu kabul edilmektedir. Faaliyetleriyle öne çıkan hükümdarları
ise Gordios ve Midas'tır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / SÖ
30.
TG – 5
Dor Göçleri Balkanlardan başlayıp Yunan
ana karasını ve Ege Adalarını etki altına
almıştır. Hitit İmparatorluğu, Dor Göçleriyle
gelen kavimlerin saldırıları sonucu yıkılmıştır. Suriye - Filistin Bölgesi'nde de Mısır
ile bu kavimler arasında ciddi çatışmalar
yaşanmıştır. Sonuç olarak Dor Göçleri Ege
Yunan (I), Anadolu (II) ve Doğu Akdeniz
(III) uygarlıklarını etkilemşitir.
34.
I
Deniz
38.
III
●● İpek böcekçiliği dut ağaçları
●● Küçükbaş hayvancılık bozkır
II
●● Arıcılık çiçekli bitkiler ve çam ağaçlarının dağılışına paralellik gösterir.
Kümes hayvancılığı ise nüfus yoğunluğuna
paraleldir.
Haritada I numara ile gösterilen nokta deniz seviyesindedir. II numara ile gösterilen
nokta ile kıyı çizgisi arasında 2, III numara
ile gösterilen nokta ile kıyı çizgisi arasında
3 aralık vardır. Buna göre I < II < III şeklinde sıralama olur.
A B C D E
● Büyükbaş hayvancılık dağ çayırları
A B C D E
A B C D E
31.
İslamiyet 751 Talas Savaşı'ndan sonra
Türkler tarafından yoğun bir şekilde benimsenmiştir. Kadim Türk yurdu olan Orta
Asya'da Türkler, kitleler hâlinde Müslüman
olmuştur. Böylece türk toplulukları sahip
oldukları kültür çevresinde İslam inancını
benimsedikleri için benliklerini yitirmişlerdir. Böylece Türk kültürü İslam uygarlığına
zenginlik katan bir unsur hâline gelmiştir.
35.
● Ortalama kalınlığının 10.000 km olması
39.
I
●● Dünya ile birlikte dönmesi
A B C D E
V
●● Gaz yoğunluğunun yükseklere doğru
azalması
II
III
●● Küresel olması
Atmosferin, yer çekiminin etkisiyle ortaya
çıkan bazı özellikleridir.
32.
Doğal yollarla bağımlılık engebeli topoğrafyada belirgindir. Haritada IV numara ile
gösterilen bölgede engebe az olduğu için
doğal yollara bağımlılık söz konusu değildir.
Hava akımlarının sapmaya uğraması ise
coriolios kuvvetinin eseridir.
İlk Müslüman Türk devletlerinin merkez
teşkilatında kararlar divan adı verilen kurullarda alınırdı. Örneğin Karahanlı devlet
teşkilatında Divan-ı Âli, Divan-ı Tuğra, Divan-ı İstifa, Divan-ı İsraf ve Divan-ı Arz adı
verilen divanlar bulunuyordu.
IV
A B C D E
A B C D E
A B C D E
36.
● Ulaşım coğrafyası
●● Üretim coğrafyası
33.
●● Tarım coğrafyası
Osmanlı Devleti'nde Divanıhümayun üyeleri şunlardı:
●● Yerleşme coğrafyası
beşerî coğrafya alanlarından bazılarıdır.
●● Sadrazam
Toprak coğrafyası ise genel fiziki coğrafyanın alanları arasında yer alır.
●● Kubbealtı vezirleri
●● Kazasker
40.
Büyük Satranç Tahtası Teorisi, günümüz
jeopolitikçilerinden Brzezinsky'nindir.
A B C D E
A B C D E
●● Defterdar
●● Yeniçeri ağası
●● Kaptanıderya
●● Nişancı
Nişancı, Divan toplantılarında örfi hukuka
dair görüş bildirebilirdi. Tahrir adı verilen
defterleri tutardı. Bu görevlinin adı ise ferman ve beratlara padişahın nişanesi olan
tuğrayı çekmesinden gelirdi. Osmanlı öncesindeki Türk devletlerinden miras alınmış olan bu vazifeyi yürütenler "pervane",
"tuğrai" gibi unvanlar taşımışlardır.
37.
Türkiye Ekvator'un kuzeyinde, başlangıç
meridyeninin doğusunda yer aldığı için bu
ikisinin kesişme noktasına güneybatı köşesi en yakın, kuzeydoğu köşesi en uzaktır.
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / SÖ
41.
TG – 5
İlk okuma yazmaya hazırlık sürecinde çocuklar sözlü dil ile yazılı semboller arasındaki farklılığı ayırt etmelidir. Öğretmenler
sınıf etkinliklerinde çocukların sözcükleri
tanımaları, yazının anlam taşıdığına ilişkin
bilgileri öğrenmeleri, geliştirmeleri ve dinleme becerileri için fırsatlar yaratılır.
45.
Herhangi bir nesne grubunun üzerine bir
işlem yapılmadığı sürece o gruptaki nesne
sayısının aynı kalması sayının korunumu
kavramının açıklamasıdır.
49.
"Şimdi söyleyeceklerim çok önemli." diyen
bir öğretmen, öğrencilerin katılımını sağlamayı amaçlamaktadır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
42.
Ses temelli cümle yöntemine göre ilk okuma yazma öğretimi sürecinde yapılandırmacı yaklaşım esas alınmıştır.
50.
46.
A B C D E
“Kesirlerin Modellenmesi” etkinliği; “Payı
ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı
olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde
ederek isimlendirir.” Kazanımına ilişkin olarak düzenlenebilir.
Sürekli olarak bir başkasının sözünü kesen
bir öğrenci fark edilmek ve önemsenmek
istemektedir.
A B C D E
A B C D E
43.
“z” harfinin öğrenilmesinden sonra, bilinen
ünlü harflerle üretilebilecek heceler üretilir:
“az, iz, za, zi” Sonra da bu harflerle oluşturulabilecek işlevsel heceler oluşturulur: “zil”
yani “zi+l”
47.
Böyle bir etkinlik; “Sıvıların kabın şeklini
aldığını, katıların belirli bir şekli olduğunu
fark eder.” kazanımına yönelik olarak uygulanabilir.
A B C D E
A B C D E
44.
Çevre ölçme, öğrencilerin geometri öğrenme alanında öncelikle kazanması öngörülen bilgi ve becerilerden değildir.
A B C D E
48.
Bilgi aktarımına dayalı fen öğretiminde
öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmalarını garanti etmek için deneyler çoğunlukla yönergelere dayalıdır.
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Sınıf Öğretmenliği TG-5