T.C
PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ĠSTANBUL
Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri
Yapı Sahibi
Ġl
Ġlçe
Mahalle
Cadde
Sokak
No
:
:
:
:
:
:
:
Pafta
Ada
Parsel
:
:
:
Yukarıda bilgileri verilen parsel üzerinde tek bina bulunmaktadır.
BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI
DEĞERLENDĠRME RAPORU
Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri
Yapı Sahibi
Ġl
Ġlçe
Mahalle
Cadde
Sokak
No
:
:
:
:
:
:
:
Pafta
Ada
Parsel
:
:
:
ġUBAT 2014
1- ĠÇĠNDEKĠLER
1.1-Dilekçe
1.2-Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu
2-BELGELER
3-YAPI GENEL BĠLGĠLERĠ
3.1-Binanın Cephelerden Çekilmiş Fotoğrafları
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5
3.2-Binanın Konumunu Gösteren Uydu Fotoğrafı…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………6
4-YAPIDAN BĠLGĠ TOPLANMASI
4.1-Seçilen Bilgi Düzeyi ve Seçilme Sebebi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………8
4.2-Yapının Geometrisi…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………9
4.2.1-Yapının Projesi Mevcut İse Projesi Yoksa Taşıyıcı Sistem Rölövesi………………………………………………...………………………9
4.2.2-Bina Geometrisinde Karşılaşılan Olumsuzlukların Belirtilmesi…………………………………………………………………………….……11
4.2.4-Binanın Komşu Binalarla Olan İlişkisi (Ayrık, Bitişik, Derz Var/Yok)
…………………………………………………………..
12
4.3-Yapının Eleman Detayları……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………13
4.3.1-Tahribatlı Yöntem İle Donatı Tespit İşlemi ( Sıyırma ) ………………………………………………………………………………………….…………13
4.3.1.1-Kolon/Perde Sıyırmaları…………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
4.3.2-Tahribatsız Yöntemle Donatı Tespit İşlemi ( Röntgen ) ………………………………………………………………………...…………………………15
4.3.2.1-Kolon/Perde Okumaları………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………15
4.3.3-Ortalama Donatı Oranı Bulunması………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……16
4.3.3.1-Kolonlarda Donatısı Tespit Edilen Elemanların Donatı Oranını Bulunması (Tablo
Halinde) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………16
4.3.3.2-Kolonlarda Donatısı Tespit Edilmeyen Elemanların Donatı Oranı İle Donatısının
Bulunması (Tablo Halinde) ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………16
4.3.4-Donatı Korozyon Oranının Belirlenmesi………………………………………………………………………….……………………………………………………………17
4.3.5-Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntem ile Donatı Bilgisi Tespit Edilmiş ve Korozyon Gözlemlenen
Elemanların Taşıyıcı Sistem Rölövesi Üzerinde Gösterilmesi…………………………………………………………….………………………………………………………………17
4.4-Malzeme Özellikleri………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………19
4.4.1-Tahribatsız Yöntem ile Beton Dayanımının Bulunması…………………………………………………….………………………………………………19
4.4.1.1-Sonuçların Tablo Halinde Gösterilmesi………………………………………………………...……………………………………………………19
4.4.1.2-Çalışma Yapılan Elemanların Fotoğraflanması……………………………………………………………………………………………20
4.4.2-Tahribatlı Yöntem ile Beton Dayanımının Bulunması……………………………………………………………………..…………………………………21
4.4.2.1-Karot Basınç Deney Raporu………………………………………………………………………………………………………..………………………………21
4.4.2.2-Hesap Basınç Dayanımının Bulunması………………………………………………………………………………………………………………21
4.4.2.3-Karotların Fotoğraflanması………………………………………………………………………………………………………..…………………………………22
4.4.3-Karot Alınan Elemanların Taşıyıcı Sistem Rölövesi Üzerinde Gösterilmesi……………………………………………………23
5- RĠSKLĠ YAPI TESPĠT ANALĠZĠ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
6-SONUÇ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………27
7-ZEMĠN RAPORU………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………28
3. YAPI BĠLGĠLERĠ
3. YAPI GENEL BĠLGĠLERĠ
 …………..Mahallesi,…………. Sokak, No:…………., Pendik, İstanbul adresinde bulunan,
…………. pafta, …………. ada, …………. parsel numaralı yapının yapım yılı yaklaşık olarak
………….’dir.
 Yapı, zemin kat ve …………. normal kattan oluşmaktadır. Binanın plandaki boyutları
………….m ve …………. m’dir. Oturum alanı yaklaşık …………. m2’dir. Toplam kullanım
alanı ise …………. m2’dir.
 Binadaki kat yükseklikleri, zeminkat, 1.N.K’ ta …………., 2.N.K. ’ta …………., 3.N.K’ta
………….’dir. Binanın toplam yüksekliği …………. m’dir.
 Binanın döşeme sistemi plak döşemedir ve kalınlığı …………. cm’dir.
 Binanın kiriş tipi tek tipten oluşmaktadır ve …………. cm x …………. cm boyutundadır.
 Binanın kolon tipi tek tipten oluşmaktadır ve …………. cm x …………. cm’dir.
 Binanın kritik kat konturları…………. m ve…………. m’dir.
Binanın diğer bilgileri aşağıda tabloda verilmiştir:
Yapı Kullanım Amacı
:
Konut
Yapı Önem Katsayısı
:
………….
Serbest Kat Sayısı (ns)
:
………….
Ortalama Kat Yüksekliği
:
…………. m
Toplam Kat Yüksekliği
:
…………. m
Kritik Kat Oturum Alanı
:
…………. m2
Yapı Toplam Kullanım Alanı
:
…………. m2
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
:
………….
Hareketli Yük Katılım Katsayısı
:
………….
Bilgi Düzeyi
:
………….
Bilgi Düzeyi Katsayısı
:
………….
Hedeflenen Performans Düzeyi
:
Can Güvenliği (50 yılda aşılma olasılığı %10)
Tablo 3.1. Yapı GenelBilgileri
3.1. BĠNANIN CEPHELERDEN ÇEKĠLMĠġ FOTOĞRAFLARI
Resim 3.1. Bina ön cephe
Resim 3.3. Bina sağ yan cephe
Resim 3.2. Bina sol yan cephe
Resim 3.4. Bina arka cephe
Resimdeki bina 12.02.2014 tarihi itibariyle yukarıda göründüğü gibidir.
3.2. BĠNANIN KONUMUNU GÖSTEREN UYDU FOTOĞRAFI
Resim 3.5.Binanın uydudan görünümü
4. YAPIDAN BĠLGĠ TOPLANMASI
4.1. SEÇĠLEN BĠLGĠ DÜZEYĠ VE SEÇĠLME SEBEBĠ
Binanın mevcut projesi bulunmadığından dolayı “asgari bilgi düzeyi” seçilmiştir. Rijitliğidiğer katlara
oranla küçük olan, betonarme çevre perdeleri bulunmayan ve yanal ötelenmesi zemin tarafından tutulmamış olan
en alt kat zemin kat olduğu için;
KRĠTĠK KAT ZEMĠN KAT OLARAK SEÇĠLMĠġTĠR.
Serbest kat Şekil 4.1. göz önünde bulundurularak 4 olarak belirlenmiştir.
YER
SEVİYESİ
X Yönü
3.N.K.
3.N.K.
2.N.K.
2.N.K.
1.N.K.
1.N.K.
Z.K.
YER
SEVİYESİ
YER
SEVİYESİ
Z.K.
Y Yönü
Şekil 4.1. Yapı Genel Bilgileri
4.2. YAPININ GEOMETRĠSĠ
4.2.1. Yapının TaĢıyıcı Sistem Rölövesi ve 3 Boyutlu Gösterimi
YER
SEVİYESİ
Şekil 4.2. YapınınKritik Katının Rölövesi
Şekil 4.3. Yapının üst katının Rölövesi
Şekil 4.4. Yapının Boyutları
Şekil 4.5. Yapının 3 Boyutlu Gösterimi-1
Şekil 4.6. Yapının 3 Boyutlu Gösterimi-2
4.2.2. BĠNA GEOMETRĠSĠNDE KARġILAġILAN OLUMSUZLUKLAR
Yapılan ön çalışmalarda yapıda sıyırma yapılan kolonlardaki donatılarda korozyon oluştuğu
gözlenmiştir. Ayrıca binada ağır kapalı çıkmalar vardır.
Resim 4.1.-4.2. Kolon Donatılarında Görülen Korozyon
4.2.4.BĠNANIN KOMġU BĠNALARLA OLAN ĠLĠġKĠSĠ
Yapı 4 cepheden ayrıkdurumdadır.
Resim 4.3. Yapının Yan Binalarla Olan İlişkisi
Resim 4.4. Yapının Yan Binalarla Olan İlişkisi
4.3. YAPININ ELEMAN DETAYLARI
4.3.1. Tahribatlı Yöntem ile Donatı Tespit ĠĢlemi (Sıyırma)
4.3.1.1. Kolon/Perde Sıyırmaları
SZ12
Resim 4.5. Genel Görünüm
Resim 4.6. Etriye Aralığı Resim 4.7. Kanca Detayı
Resim4.8. Donatı Çapları Tespiti
SZ11
Resim 4.9. Genel Görünüm
Resim 4.10. Etriye Aralığı
Resim 4.11. Kanca Detay
Resim 4.12. Donatı ÇaplarıTespiti
SZ07
Resim 4.13. Genel Görünüm
Resim 4.14. Etriye AralığıResim 4.15. Kanca Detayı
Resim 4.16. Donatı Çapları Tespiti
4.3.2. Tahribatsız Yöntem ile Donatı Tespit ĠĢlemi (Röntgen)
4.3.2.1. Kolon Okumaları
Yapıdaki kolon okumaları bir sonraki sayfada verilen laboratuvar sonuçlarında görülmektedir.
4.3.3.OrtalamaDonatı Oranı Bulunması
4.3.3.1. Kolonlarda Donatısı Tespit Edilen Elemanların Donatı Oranını Bulunması
Tablo 4.1. Donatısı Tespit Edilen Kolonların Mevcut Donatı Özellikleri
4.3.3.2. Kolonlarda Donatısı Tespit Edilmeyen Elemanların Donatı Oranı
Donatısının Bulunması
Donatısı tespit edilmeyen kolonların, donatısı tespit edilen kolanlar ile aynı ebatlarda olduğu için donatı
oranı, çapı ve sayısı tespit edilen kolonlar ile aynı seçilmiştir.
Tablo 4.2. Donatısı Tespit Edilmeyen Kolonların Mevcut Donatı Özellikleri
4.3.4. Donatı Korozyon Oranının Belirlenmesi
Tablo 4.3. Kolonların Korozyon Oranı
Tablo 4.4.Kesme Kuvveti Sınır Kontrolü, Kritik Kat Duvar Etki Kontrolü ve Donatı Oranı
4.3.5. Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntem ile Donatı Bilgisi Tespit EdilmiĢ ve Korozyon
Gözlemlenen Elemanların TaĢıyıcı Sistem Rölövesi Üzerinde Gösterilmesi
SIYIRMA
Şekil 4.7. Sıyırma Yapılan Elemanlar
KOROZYON
Şekil 4.8. Korozyon Gözlemlenen Elemanlar
RÖNTGEN
Şekil 4.9. Röntgen Alınan Elemanlar
4.4. MALZEME ÖZELLĠKLERĠ
Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarauygun olarak kritik katın 92,91m² değerlerinde
olduğu göz önünde bulundurularak, yapıda toplam 10 adet Schmidt çekici testi yapılmış ve en düşük sonucunun
alındığı 5 kolondan karot numunesi alınmıştır. Yapıda 12 adet kolon bulunmaktadır. Kolonlarda 3 adet sıyırma
işlemi ve 3 adet donatı röntgen okunuşu yapılmıştır.
Malzeme güvenlik katsayısı 1 alınmıştır.
Ek dış merkezlik uygulanmamıştır.
MEVCUT BETON DAYANIMI
:
9,0Mpa
BETON ELASTİSİTE MODÜLÜ
DONATI SINIFI
DONATI ELASTİTE MODÜLÜ
:
:
:
149658 kg/cm²
BOYUNADONATI(S220),ETRİYE DONATISI(S220)
2200 kg/cm²
Tablo 4.4. Mevcut Eleman Malzeme Özellikleri
4.4.1. Tahribatsız Yöntem Ġle Beton Dayanımının Bulunması (Schmidt)
4.4.1.1. Sonuçların Tablo Halinde Gösterilmesi
Binada Schmidt Testi ile yapılan sonuçlar aşağıda tablo halinde gösterilmiştir ayrıca
laboratuvar sonuçları bir sonraki sayfada görülmektedir.
NO
YAPI ELMANIN ADI
ORTALAMA BASINÇ DAYANIMI (Mpa )
1
ZEMİN KAT KOLON SZ06
29,5
2
ZEMİN KAT KOLON SZ07
29,8
3
ZEMİN KAT KOLON SZ11
29,8
4
ZEMİN KAT KOLON SZ02
30,9
5
ZEMİN KAT KOLON SZ01
32,2
6
ZEMİN KAT KOLON SZ10
31,7
7
ZEMİN KAT KOLON SZ09
30,3
8
ZEMİN KAT KOLON SZ12
29,5
9
ZEMİN KAT KOLON SZ05
31,2
10
ZEMİN KAT KOLON SZ08
29,4
4.4.1.2. ÇalıĢma Yapılan Elemanların Fotoğraflanması (Schmidt Fotoğrafları)
Resim 4.21. SZ12
Resim4.25. SZ06
Resim 4.22. SZ11
Resim 4.23. SZ08
Resim4.26. SZ09
Resim4.27. SZ05
Resim 4.24. SZ07
Resim4.28. SZ02
Resim4.29. SZ01Resim4.30. SZ10
4.4.2. Tahribatlı Yöntem ile Beton Dayanımının Bulunması ((Karot)
4.4.2.1. Karot Basınç Deney Raporu
Binadan alınan karotların sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca karot sonuçlarının
laboratuvar çıktıları bir sonraki sayfada görülmektedir.
Ta
blo 4.5. Karot Basınç Deney Raporu
4.4.2.2. Hesap Basınç Dayanımının Bulunması
Tablo 4.6. Hesap Basınç Dayanımı
(*) TS EN 13791’e göre h=d alınması durumunda silindir karot numunesi küp dayanımına eşit
alınabilmektedir.
ƒcmevcut = 0,85 ƒc (ort.) = 9,0N/mm²
4.4.2.3. Karotların Fotoğraflanması
Resim 4.31. SZ12
Resim 4.32. SZ08 Resim4.33. SZ07
Resim4.34. SZ06
Resim4.35. SZ11
4.4.3. Karot ve Schmidt Alınan Elemanların TaĢıyıcı Sistem Rölövesi Üzerinde Gösterimi
SCHMIDT
Şekil 4.11. Schmidt Çekici Deneyi Uygulanan Elemanlar
KAROT
Şekil 4.12. Karot Alınan Elemanlar
5. RĠSKLĠ YAPI TESPĠTANALĠZĠ
5.RĠSKLĠ YAPI DEPREM PERFORMANS ANALĠZĠ
Yapının modellemesi yerinde taşıyıcı sistem rölövesi çizildikten sonra Sta4Cad-V13.1 bilgisayar
programı yardımıyla yapılmıştır. Modelleme sırasında RBTE yönetmelikleri çerçevesinde ilgili maddeler
dikkate alınmıştır. Çözüm esnasında Modal Analiz (Dinamik Analiz) yöntemi dikkate alınmıştır. Çözüm
detayları ektedir.
Şekil 5.1. Yapı Genel Bilgileri
Şekil 5.2. Analiz Özeti
6. SONUÇ
6. SONUÇ
 Yapının mimari ve statik projeleri mevcut değildir. Yapının yerinde taşıyıcı sistem rölövesi çizilmiştir.
 Donatı korozyonu az derecede olduğu tespit edilmiştir.
 Malzeme deneylerinde karakteristik beton dayanımının C9(fck=9,0 N/mm²), donatı çeliği sınıfının ise
S220 olduğu tespit edilmiştir.
 İlgili birimden onaylanan zemin sınıfı değerleri ise Z2 (C), yatak katsayısının 2.280 t/m3, zemin
emniyet gerilmesinin 1,9 kg/m2 olduğu tespit edilmiştir.
 Kritik kat +X, -Y, +Yyönünde msınır değerini aşmaktadır.

 Kritik katta toplam 12 adet kolon vardır.
 Kritik kat Md/Mr moment kapasite sınırını aşan 12 adet kolon vardır.
 Kritik kat göreli kat öteleme sınırını aşan kolonyoktur.
 RBTE’ye göre yapılan analiz sonucunda “bina RĠSKLĠ”dir.
,
7. ZEMĠN RAPORU
Download

Betonarme Yapılar Rapor Örneği