Zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA
7 / 2013, ročník V.
Časopis ČELADENSKÁ FONTÁNA je vydáván pro zaměstnance, klienty a partnery Beskydského
rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem Fontány je přinášet informace všem, kteří se chtějí dozvědět
více o tom, jak zde, na úpatí Ondřejníku, pomáháme těm, kteří potřebují upevnit zdraví. Je to
jednoduché: díky zdejším mimořádně příznivým klimatickým podmínkám a vysoké úrovni
rehabilitační péče je BRC vyhledávaným zdravotnickým zařízením s výbornou pověstí. Za
neopakovatelnou a dnes velmi vzácnou atmosférou rodinného prostředí k nám jezdí pacienti z celé
republiky. Tímto zveme i Vás. Všechna vydání Čeladenské fontány najdete také na www.brc.cz.
Vedení podniku přeje
všem zaměstnancům,
pacientům a hostům
rehabilitačního centra
RADOSTNÉ VÁNOCE
A V NOVÉM ROCE
HODNĚ ZDRAVÍ
A ŠTĚSTÍ.
Redakce Fontány přeje všem čtenářům o Vánocích i v příštím roce takový
klid a pohodu, jaké vyzařují z tohoto snímku Libušína na Pustevnách.
Foto: Stanislava Slováková, naše pacientka a jedna z pravidelných účastnic fotosoutěže Lázeňská stopa
WELLNESS O VÁNOCÍCH?
RAČTE VSTOUPIT...
Provozní doba wellness centra (bazén,
pára, sauna, solná jeskyně, masáže)
v Apartmánovém domě LARA je
denně od 9 do 21 hodin
(kromě Štědrého dne a Silvestra)
24. prosince 2013 do 12 hodin
31. prosince 2013 do 20 hodin
BRC, 739 12 Čeladná 42,  552 533 111
www.larawellness.cz; [email protected]
1
Andrea Adamová
Právě s tímto titulkem vyjde 27. prosince 2013 ve speciální čtrnáctidenní příloze Deníku,
nazvané Senior, osmý a závěrečný díl seriálu článků o Beskydském rehabilitačním centru.
Počínaje zářím 2013 jsme v něm postupně přinášeli informace o naší práci a o službách.
Každý článek byl spojen se čtenářskou soutěží o sedm třídenních a jeden týdenní lázeňský
pobyt v Apartmánovém domě Lara. V soutěži odpovídali čtenáři vždy na jednu otázku,
kterou jsme formulovali tak, aby se přímo týkala obsahu článku. Ze správných odpovědí se
potom v redakci Deníku vybíral výherce losem.
Témata článků jsme volili tak, aby postupně
zahrnovala nejdůležitější a nejvíce charakteristické
oblasti naší práce.
První díl s názvem
„Polarium vám vyrobí
vlastní obranné látky
proti
bolesti
a
nemocím“ obsahoval
rozhovor s ředitelem
BRC MUDr. Milanem
Bajgarem o účincích
této chladové terapie.
Polarium Čeladná je
v našem regionu již
dostatečně známým
pojmem, a právě
proto jsme tímto tématem začali. Hned další článek
jsme již zaměřili na hlavní obor naší činnosti a na to,
co zároveň děláme opravdu dobře. Využili jsme
přitom již existující materiál od naší fyzioterapeutky
Anny Biolkové. Článek „Individuální fyzioterapie je
naším rodinným stříbrem“ původně připravila pro
čtenáře Fontány. Z množství odpovědí ve čtenářské
soutěži bylo zřejmé, že toto téma zaujalo i čtenáře
Deníku Senior. Nemohl následovat jiný článek, než
„Ergoterapie, jak se vrátit do života?“, hlavně kvůli
vysvětlení, co je obsahem práce dnešních
ergoterapeutek. Článek připravily také již o několik
měsíců dříve naše ergoterapeutky Romana Aujeská
a Darina Tomicová pro Fontánu.
Čtvrtý díl seriálu nesl název „Lázně Čeladná: ANO
NEBO NE?“, připravili jsme ho v oddělení rozvoje a
marketingu a zaměřili na podrobné vysvětlení, proč
někdy používáme název Lázně Čeladná a za jakých
podmínek lze v BRC absolvovat rehabilitační léčbu.
Za další dva týdny následoval navazující článek „Je
to jako boj s větrnými mlýny“, který vyšel téměř
současně také v minulé Fontáně a podrobně se
věnoval obecným rozdílům mezi odbornými
léčebnými ústavy a lázněmi.
Odpovědi čtenářů na soutěžní otázku - Čím se liší
lázně a odborné léčebné ústavy? - nás velice
zajímaly, protože by nám mohly poskytnout obrázek
o tom, jak a zda tento rozdíl - pro naše zdravotnické
zařízení v podstatě existenční - vnímá veřejnost.
Proto jsme inzertní
oddělení
Deníku
poprosili o poskytnutí
všech
čtenářských
odpovědí,
které
statisticky vyhodnotíme
po
ukončení
celé
soutěže a přineseme
v příštím
vydání
Fontány v lednu 2014.
Již nyní se dá s určitostí
říci, že odpovědi byly
velice fundované a
vzorek veřejnosti, který
vytvořili tito čtenáři převážně v seniorském věku, si
je specifik obou typů zdravotnických zařízení dobře
vědom. A to je pro nás rozhodně dobrá zpráva.
Dalšími dvěma články jsme téma poněkud odlehčili
a věnovali jsme se v nich našim doplňkovým
službám. Články „Léčba radostí“ a „Vítejte u vysílání
televize Ondřejka“ mapovaly nabídku, kterou se
snažíme pozitivně ovlivňovat také psychiku našich
pacientů. Tréninkové skupiny celostního terapeuta
Andrewa Urbiše, relaxační bubnování, severská
chůze, výlety na Lysou horu, pravidelná i sezónní
kulturní vystoupení, výstavy v Galerii Lara, vysílání
interní televize Ondřejka, bohoslužby ve vlastní
kapličce a ve farním kostele, kam pacienty zdarma
již mnoho let přepravujeme, pět ročníků časopisu
Čeladenská fontána, tři roky vlastivědných
přednášek, fotosoutěž Lázeňská stopa. Zkrátka, ten
kdo chce a má zájem, si rozptýlení a zábavu může
během léčby najít. A ještě se naučí dělat pro sebe
něco pozitivního.
Obsah osmého a posledního článku naznačujeme
úvodním titulkem. Půjde v něm především o
zdůraznění a zopakování informací, které by si měli
čtenáři z našeho seriálu odnést. Tedy hlavně o to,
komu, kdy a za jakých podmínek můžeme v BRC
pomoci. Pro větší přehlednost jsme zvolili formu
2
rozhovoru, tentokrát s vedoucí lékařkou BRC MUDr.
Kateřinu Jurovou.
A pokud byste si chtěli cvičně zasoutěžit a zjistit, zda
byste dokázali odpovědět na stejné otázky, jaké
jsme položili čtenářům Deníku Senior, máte
možnost. V rámečku na straně 4 jich uvádíme všech
osm najednou. A kdybyste potřebovali nápovědu,
podívejte se do starších čísel Fontány, která jsou
všechna uložena na našich stránkách www.brc.cz
v oddíle Časopis BRC. Měl by vám k tomu stačit
letošní a loňský ročník :-)
Na nejčastěji kladené otázky odpovídá
vedoucí lékařka BRC MUDr. Kateřina Jurová:
Po jakých operacích a s jakými zdravotními problémy
se lze v rehabilitačním centru léčit?
Léčebně rehabilitační péči hrazenou zdravotními pojišťovnami poskytujeme
pacientům po operacích páteře, srdce a cév, výměnách kloubů, dále po úrazech a při
kloubních a neurologických onemocněních. Rehabilitujeme také pacienty po cévní mozkové příhodě
(mozkové mrtvici). Se zdravotními problémy se k nám mohou přijet léčit i samoplátci, tedy klienti, kteří si
léčebný pobyt v BRC hradí sami. Pobyty pro samoplátce jsou navrženy v různé délce a podle druhu procedur
a ubytování mají charakter relaxační až intenzivně léčebný, o němž bude řeč ještě dále.
Nastupuje se k léčbě v BRC z domova, nebo
jen po operaci nebo léčbě v nemocnici?
K léčbě nastupují pacienti z domova i přímým překladem
z nemocnice. Při navrhování léčby s nástupem z domova
musí ze žádosti vyplývat, že zdravotní stav pacienta
vyžaduje lůžkovou formu léčení. Například proto, že
opakovaná ambulantní léčba byla málo účinná, nebyla by
účelná, nebo možná z důvodu pohyblivosti. Je-li pacient
poslán k léčbě přímo z nemocnice, přijmeme ho hned. Jeho
žádost v tom případě vyplňuje lékař v nemocnici a zasílá
žádost do příslušné zdravotní pojišťovny.
Jak postupuje lékař BRC při příjmu nového
pacienta k léčbě?
Délka prvního kontaktu lékaře s pacientem závisí
především na stavu pacienta. „Příjem“ může trvat 30 minut, při mnohačetných poraněních, například v
důsledku nehody nebo úrazu, daleko déle, výjimkou není ani čas blížící se ke dvěma hodinám. Nejprve lékař
zjišťuje pacientovy rodinné, sociální, pracovní a osobní poměry. Ptá se také na prodělané úrazy, alergie,
operace, u žen na porody. Zjišťuje, jakou prodělal nedávno léčbu, operaci a podobně. Při vlastním vyšetření
zjišťuje nejprve objektivní stav pacienta, při kterém ho celkově vyšetří a posléze se blíže zaměřuje na potíže, s
nimiž se pacient přijel léčit. Poté určí terapii a rehabilitační léčbu, rozepíše jednotlivé procedury a jejich počet
po dobu celého léčebného pobytu. Nakonec
seznámí pacienta s tím, co vše bude absolvovat.
„Předpis“ léčby odešle elektronicky do časovací
kanceláře a sestra podle něj připraví rozpis
procedur na jednotlivé dny. Ten se v průběhu
léčby podle potřeby upravuje.
Ve kterých případech lékař
předepisuje pacientovi individuální
fyzioterapii?
Individuální fyzioterapii absolvuje přes 90%
našich pacientů. O jejím zařazení do programu
léčby rozhoduje lékař podle diagnózy. Zpracuje
k tomu rozpis s pokyny pro fyzioterapeutku
(případně ergoterapeutku), na co se mají u
3
pacienta v rehabilitaci zaměřit. Například může jít o
nácvik správného stereotypu chůze, uvolnění
svalového napětí a podobně. Ve stejný den pak
následuje vyšetření u fyzioterapeutky, která na jeho
základě a podle informací lékaře stanoví konkrétní
rehabilitační postupy, techniky a cvičení.
Jaké informace dostane od lékaře
pacient, když odchází domů?
Součástí propouštěcí zprávy jsou údaje zaznamenané při příjmu, záznamy o průběhu léčby, případné
změny procedur nebo léků. Také obsahuje popis
stavu pacienta a doporučení, jak pokračovat v léčbě
doma. Do zprávy zahrnuje lékař také informace o
průběhu léčby, které dostane od fyzioterapeutky. To základní samozřejmě pacientovi sdělí ústně.
Co když revizní lékař žádost o léčbu neschválí?
Možností je více. Někdy si revizní lékař vyžádá doplnění žádosti o
výsledky dalších vyšetření, potom je třeba se obrátit na lékaře,
který žádost vypsal, požadovaná vyšetření absolvovat a výsledky
doplnit. Je-li zamítnutí žádosti definitivní, pak doporučuji využít
co nejvíc ambulantní léčbu v místě bydliště, kterou může
navrhnout ošetřující lékař. Podle našich zkušeností ale má
ambulantní léčbu většina našich pacientů za sebou už ve fázi, kdy
o lůžkovou rehabilitaci žádá. V tom případě bych jim doporučila
vybrat si některý z našich léčebných pobytů a přijet k nám aspoň
na týden. Program týdenního intenzivního rehabilitačního pobytu
RESTART jsme navrhli právě pro tyto klienty, protože zahrnuje
také individuální fyzioterapii. Z hlediska psychiky je totiž něco
úplně něco jiného, když absolvujete pobyt a léčbu v klidu a neřešíte přitom běžné každodenní starosti. Při
ambulantní léčbě například cestou domů rychle nakoupíte, nebo zpátky v práci sotva stiháte oběd, o
pracovních povinnostech ani nemluvě. Psychika
prostě hraje při léčbě důležitou roli a to se nedá
nijak obejít. V rehabilitačních ambulancích dělají
naši kolegové a kolegyně maximum, my si jejich
práce vážíme a často na ni navazujeme. Takový klid
jako při několikadenním pobytu ale pacientům
zajistit nemohou. Jsem ráda, že stále přibývá těch,
kteří o své zdraví dbají preventivně - raději na pár
dní vysadí, přijedou a věnují se sami sobě. My jsme
samozřejmě připraveni pomáhat všem, kteří nás
budou potřebovat.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Kdo vymyslel název pro mrazicí komoru - Polarium?
Kolik fyzioterapeutů a fyzioterapeutek celkem se stará o pacienty v BRC Čeladná?
Kde probíhá mobilní ergoterapie?
Jak se jmenuje dům, ve kterém je wellness centrum?
Čím se liší lázně a odborné léčebné ústavy (OLÚ)? Uveďte nejméně dva rozdíly.
Kde se konají pravidelná hudební vystoupení?
Je možné najít videa, vysílaná v televizi Ondřejka, i na internetu?
8) Jaké druhy pobytů lze v rehabilitačním centru absolvovat?
(Odpovědi uvádíme na straně 11.)
4
Petr Pazdírek: OPOJEN KRAJINOU
Takový název si pro svou výstavu v Galerii Lara
zvolil ostravský fotograf Petr Pazdírek (vpravo). O
tom, nakolik tomuto názvu odpovídaly vystavené
snímky, se mohli přesvědčit všichni, kdož jeho
výstavu navštívili v průběhu listopadu a první
půlky prosince. Já osobně jsem se s fotografiemi
beskydských potoků, lesních zákoutí či Plitvických
jezer zašla potěšit pokaždé, když jsem se v Laře
zastavila. A vždycky jsem se okamžitě přenesla do
jiného světa, ponořeného v tichu, zeleni, modři
anebo blýskajícího třeba rezavým listím či
odlesky zlatého slunce na hladině. Odcházela
jsem zpátky „do reality“ docela nerada, ale
vždycky s pocitem radosti a krásna. Jsem moc ráda, že první výstavu Petru Pazdírkovi jsme uspořádali právě
v naší galerii a rozhodně mu přeji, aby brzo následovaly další jinde. Výběr z fotografií má sice také na
internetu, ale bezprostřední zážitek ze zobrazení na větších formátech je nesrovnatelný. Prostě dostanete
okamžitě chuť se do těch míst vypravit sami. A to bych přála každému. (aa)
(Foto: Zima na Mazáku)
Z www.pazdirek.com: „S focením jsem
začínal již jako dítě, a to s otcovou
Flexaretou, kdy jsem fotil spíše do
rodinného alba. Postupem času jsem si
pořídil vlastní Zenit XP 12, v současné době
fotím Nikonem D200 a Nikonem F60.
V roce 2005 jsem zase začal aktivně fotit a
to převážně krajiny a vodu - řeky, potoky a
potůčky, u kterých mě fascinuje zachycení
toho krásného pohybu vody. Do svých
fotografií se snažím dostat své pocity,
nálady, pohodu a krásu, kterou příroda
a krajina dokáže vytvořit.“
KVĚTOSLAVA KOUBOVÁ, JANA PAVELKOVÁ
Jeden svět - dva pohledy
Galerie LARA 13. prosince 2013 až 16. ledna 2014, denně od 9 do 21 hodin
5
Jak se lázně Skalka (dnešní BRC) během sta let
přestěhovaly z Velkých Kunčic pod Radhoštěm
až do Čeladné
aneb 111 let od lázní Skalka
k Beskydskému rehabilitačnímu centru 1902 - 2013 (5)
PETR ANDRLE
Dnes si vlastně již nikdo nemůže osobně pamatovat na den, kdy tehdejšími Velkými Kunčicemi pod
Radhoštěm poprvé projel železný oř. Trať mezi stanicemi Ostrava hlavní nádraží a Valašské Meziříčí
byla stavěna ve dvou etapách téměř dvacet let.
Nejprve byla vybudována dvoukolejná trať z Ostravy do Vratimova; odtud je až do Valašského
Meziříčí trať jednokolejná. Její první část, Ostravsko-frýdlantská dráha, byla budována do roku 1870
akciovou společností Císařsko-královská privilegovaná Ostravsko-frýdlantská železnice. 1. ledna 1871
byla uvedena do provozu.
Druhá část trati, tedy úsek Valašské Meziříčí - Frýdlant nad Ostravicí, byla vybudována roku 1888
jako součást vedlejší větve Severní
dráhy císaře Ferdinanda, která vedla z
Kroměříže přes Těšín do Bílska. Ta byla
uvedena do provozu k 1. červnu 1888.
Je tomu tedy v letošním roce 125 let.
Od té doby spojuje naše obce lokální
vláček, přesně takový, jako na snímku
Zdeňka Šrubaře (vlevo). Z Ostravy přes
Vratimov,
Paskov,
Frýdek-Místek,
Pržno,
Frýdlant
nad
Ostravicí,
Čeladnou, Kunčice pod Ondřejníkem,
Frenštát pod Radhoštěm, Veřovice,
Mořkov a Hostašovice až do Valašského
Meziříčí mu těch 72 kilometrů s 19
zastávkami trvá necelé dvě hodiny čistého času. Jezdí často a přesně. Jízda tímto vláčkem má své
půvaby.
Když byly počátkem 20. století uváděny do provozu lázně Skalka, bylo zapotřebí v rámci jejich
propagace budoucím klientům vysvětlit, kde vlastně ten náš zapomenutý kout leží. A díky vlakovému
spojení popsat, jak se k nám dostanou. A právě z tohoto důvodu dostaly původně lázně název Lázně
Skalka ve Velkých Kunčicích pod Radhoštěm.
Vlak až do 1. května 1906 nestavěl totiž v
Čeladné. Trať je tam od Frýdlantu nad
Ostravicí trochu do kopce a slabé tehdejší
lokomotivy nezaručovaly, že se vlak v Čeladné
vždy rozjede. Proto zastávku míjel, byla
uvedena do provozu až po nasazení silnějších
lokomotiv. On se vlastně v Čeladné zastavoval
před vrcholem kopce, jak vidno z přiloženého
grafu vpravo. A tak bylo nutno budoucí klienty
nasměrovat na správnou zastávku, která byla
nedaleko lázní, což bylo nádraží tehdejších
Velkých Kunčic pod Radhoštěm. Proto měly
lázně onen původní název; tehdy nikdo
nerozlišoval nějaké hranice katastrálního
území, které se právě v oblasti lázní
podivuhodně proplétají vlastně až dodnes.
6
Pravdou je, že již v roce 1888 byla v Čeladné
postavena budova nádraží. Všechny menší
nádražní budovy se v té době stavěly podle
typového projektu Antona Dachlera,
architekta vídeňské stavební kanceláře
Severní dráhy císaře Ferdinanda, ale
k prvnímu jejímu praktickému užití došlo až
1. května 1906. To svět již znal lázně Skalka
ve Velkých Kunčicích pod Radhoštěm.
Původní nádražní budova byla v roce 2011
nahrazena
drobným
architektonickým
skvostem, novou nádražní budovou (na snímku nahoře), otevřenou 2. dubna 2011 a postavenou
nákladem téměř dvanácti milionů korun. (Na pravém snímku Jaroslava Kozla ze slavnostního
otevírání nádraží je uprostřed Pavol Lukša, starosta Čeladné.) Mimochodem, denně v obou směrech
na této trati cestuje asi 2 000 lidí.
V rámci historické pravdy je třeba uvést, že ona
funkční vlaková zastávka v tehdejších Velkých
Kunčicích pod Radhoštěm, spolu s geniálním
lázeňským záměrem MUDr. Jana Maye se staly
zásadním obratem rozvoje našeho regionu.
Vlakem začali přijíždět turisté a později lázeňští
hosté, kteří nejprve přespávali v pronajatých
pokojích. Vzápětí však se prostor mezi
tehdejšími lázněmi a kunčickým nádražím začal
zaplňovat nově stavěnými soukromými sídly vilami.
První byla Villa Rosen Emila Christopha, posléze
vila Dominika Werlika (1898), vila pplk.
Navrátila (1898), roubená vila stavitele Ferdinanda Tichého (1899), vila manželů Jurečkových
(1899) a dnes již neexistující Parmova vila (1899). Počátkem století přibyl secesní dům Waldhaus
Glassner (1902) vrchního stavebního rady Carla Glassnera a dřevěná vila Šárka poslance a advokáta
JUDr. Fajfrlíka dle návrhu Dušana Jurkoviče (1903). Majitelé kunčických vil se roku 1903 sdružili v
Okrašlovacím spolku pro Velké Kunčice pod Radhoštěm, Čeladnou a okolí. Jejich dílem byla stavba
chodníku k nádraží, veřejné osvětlení v okolí lázní, otevření veřejného koupaliště, tenisových kurtů a
hlavně výstavba (rekonstrukce) dřevěného kostelíka sv. Prokopa a sv. Barbory.
Dnes jsou Kunčice pod Ondřejníkem a Čeladná středisky značného turistického zájmu. Jen na území
těchto obcí je přes dva tisíce rekreačních domků a chat. Přibývají i nové rodinné domy a Beskydské
rehabilitační centrum, katastrálně
vždy patřící k Čeladné, je dnes
největším zaměstnavatelem v naší
oblasti. Lázně Skalka se tedy nejen
transformovaly
v rehabilitační
centrum, které stejně plní jejich
původní poslání, ale přestěhovaly se
z Velkých Kunčic pod Radhoštěm do
Čeladné. Aniž by se pochopitelně
hnuly z místa.
Třešinkou na dortu je ovšem
skutečnost, že vila Běla, kde je dnes
ředitelství BRC, stojí na katastru
bývalých
Velkých
Kunčic
pod
Radhoštěm.
7
Z DOPISŮ REDAKCI A VEDENÍ PODNIKU
Obědy a večeře U Sestřiček nemají chybu
Dovoluji si Vám takto poděkovat za třítýdenní pobyt ve Vašem rehabilitačním centru. Je mi 86 let,
nepotřebuji zatím žádný doprovod a tak jsem absolvovala všechny naplánované procedury... Vše probíhalo
podle plánu a s klidem, ať to bylo v lázních u teplých zábalů nebo fyzioterapeutky, v bazénu, posilovně nebo
tělocvičně. Na léčebně „Štorchu“ jsem absolvovala koupele a sestry, se kterými jsme se setkávala, byly
vstřícné... Chci říci, jen tak dále, protože nejen rehabilitace, ale i prostředí, přispívá k dobrému jménu
rehabilitačního centra. A na závěr bych chtěla opravdu pochválit obědy a večeře v restauraci U Sestřiček,
protože nemají chybu a já spíše vegetarián jsem si vždy mohla vybrat. Obsluha na svém místě - chválená.
Děkuje a zdraví
Drahomíra Tomášová, Havířov
Jako „lidičkové“ z jiné galaxie
...chtěl bych poprosit o vyřízení mého poděkování všem pracovníkům léčebného domu Golf, a to za vysokou
odbornou vyspělost a kvalitní péči, kterou mi poskytli. Chci jim za svou osobu moc a moc poděkovat za
nevšední ochotu, slušné a vstřícné jednání a vytvoření příjemného „sluníčkového“ prostředí, kdy na mně tito
„lidičkové z jiné galaxie“ působili jako další skvělý (bonusový) léčebně-terapeutický prostředek... Ještě jednou
děkuji. S úctou
Milan Florek, Ostrava
Nikde jsem nezažila takovou péči, jako u vás
...chtěla bych VELMI poděkovat VŠEM, kteří se o nás při našem léčení v Čeladné starali. V poslední době jsem
byla hodně nemocná a prošla jsem různými léčebnými zařízeními, ale nikde jsem nezažila takovou péči, jako
u Vás. Byli jsme ubytovaní v léčebném domě May, kde byli většinou starší a méně pohybliví pacienti, ale
přístup sestřiček byl obdivuhodný. Jako v jiném světě jsme se denně setkávali s laskavostí, která se v dnešní
uspěchané době z jednání lidí ztrácí... DĚKUJEME! Všem přejeme to nejdůležitější - zdraví!
Pavel a Mirka Senftovi, Ondřejov
BRC vřele doporučím všem svým známým
Vážený pane řediteli, dovolte mi prosím touto cestou poděkovat kompletnímu týmu lékařů, rehabilitačním
pracovníkům a v neposlední řadě zdravotnímu personálu LD Dr. Storcha za jejich profesionální přístup
k pacientům a citové vazby k diagnózám... Pochopitelně se rád zmíním o léčbě, která mi byla v plném rozsahu
postoupena prostřednictvím BRC Čeladná, a vřele doporučím všem svým známým, kteří trpí taktéž problémy
pohybového ústrojí. S veškerou úctou!
Roman Vaš, Ostrava
Děkuji všem za dobré výsledky mé léčby
Vážený pane řediteli, dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za péči, které se mi ve Vašem zařízení dostalo.
Především pak za profesionalitu, lidskost a vstřícnost lékařů, sester a terapeutů... Zejména chci poděkovat
paní Radce Uličníkové a panu Jiřímu Matýskovi za empatii při aplikaci plynových injekcí, dále paní Iloně
Galatíkové za citlivý přístup k pacientům, ale i Dis. Anitě Fojtíkové, Mgr. Simoně Modrovičové a paní Marii
Zemanové za trpělivost. Ještě jednou Vám všem děkuji za dobré výsledky mé léčby.
Roman Chlad, Prostřední Bludovice
Máš potíže? A byl jsi už v Čeladné?
Vážený pane řediteli, dnes jsme s politováním, že pobyt netrval déle, opustili Váš pohostinný ústav. Dovolte
mi, abych jak z pohledu příslušníka střední vrstvy, tak životem omláceného vojenského veterána zhodnotil
náš pobyt (s manželkou) jako mimořádný přínos podzimu našeho života. Vše, od recepce přes fyzio a Polárku,
bylo naprosto profesionální... Věřím, že jsem NABIT kontrastem -120 °C versus „Mrtvé moře“... Jsem
dlouhodobým manažerem, personalistou. Vím, kolik práce dá vychovat tým, jehož jste šéfem. Takže díky!
Neutrápí-li mne tento „stát“ svojí amatérskou politikou, budu v Čeladné opět za rok. Mezitím na řadě porad,
na zdravotní stížnosti mých soukmenovců, se zeptám: „Máš potíže, doktore? A byl jsi už v Čeladné? Ne? Tak
neskřajzej!“...Jedna z těch skvělých výkonných se jmenovala Svatava Syptáková.
S přáním osobního zdraví a pohody
JUDr. Pavel Chmelík, Zlín
Poznámka: Manželé Chmelíkovi absolvovali intenzivní rehabilitační pobyt pro samoplátce
RESTART, v jehož programu je, mimo zmíněné procedury, také individuální fyzioterapie.
8
Budu Lidumilovi držet palečky
...Ráda se do rehabilitačního centra v Čeladné vracím, protože se mi hodně líbí prostředí, ale také péče lékařů
a všech sester, prostě, je u vás krásně. A tak budu Lidumilovi držet palečky, aby se mu jeho místo líbilo, byl
tam spokojený a krásně se zazelenal, aby věděl, že tam patří. A kdo ví, třeba získá i nějaký titul.
Zdenka Bosáková z Frenštátu
Poznámka: Paní Bosáková je jednou z bezmála
dvou stovek klientů, kteří se zaregistrovali k odběru
novinek z BRC na svůj e-mail. Její přání bylo reakcí
na zprávu o zasazení stromu Lidumil. Název
Lidumil nese od října javor červený, který jsme
v našem parku slavnostně zasadili na počest lékaře
Jana Maye (1869-1931). Těší nás, že se tato akce
setkala se zájmem a s pozitivními ohlasy našich
klientů i veřejnosti. Lidumila se chystáme v roce
2014 přihlásit do soutěže Strom roku a naše čtenáře
o tom samozřejmě budeme dále informovat. U
Lidumila jsme o několik dnů později vyfotili
manžele Ďurické (na snímku vpravo), výherce
wellness pobytu ze soutěže Deníku Senior, o níž
píšeme na jiném místě. Po návratu domů nám
mimo jiné napsali:
Lara je opravdu líbezná
...ozýváme se vám po našem příjezdu ze super wellness
pobytu v apartmánovém domě Lara... Báječně jsme si odpočinuli nejen v bazénu, ale i v nádherné okolní
krajině. Třebaže jsme, teda spíše byli, zdatní turisté a okolní kopečky máme prolezené, v areálu Beskydského
rehabilitačního centra jsme byli poprvé. Překvapilo nás nejen svou rozlohou, ale také úpravou a citlivým
umístěním do okolní krajiny, za což vděčí také svému zakladateli - MUDr. Mayovi. Lara je věrná svému jménu
a je opravdu líbezná - pohodlí, komfort, „rochnění“ v bazénu s výhledem na nejznámější beskydské vrcholy,
ochotný personál, zejména bezkonkurenční paní recepční během našeho pobytu... Skláníme se nad
památkou MUDr. Maye, jeho následovníků a všech, kteří zde působili, působí a ve jménu zdraví lidí budou
působit i v budoucnu. S přáním všeho nejlepšího manželé
Ludmila a Alexander Ďuričtí, Ostrava
Podaří se nám zachránit stromy v lázeňském lesoparku?
Snad si ani neuvědomujeme, co všechno nám stromy a veškerá zeleň poskytují a jak je jim mnohdy
ubližováno. Je toho hodně. Dnes se zaměřím na velmi úspěšného poloparazita - JMELÍ, které hlavně
v zimním období vysává stromům živiny A vodu a ty pak postupně hynou. V současnosti máme ověřeno, že
dokážeme napadený strom od jmelí zbavit, a to bez ořezávání nebo kácení.
Řešení je následující: Stačí trs jmelí na kosterní
větvi nebo kmeni vylomit a místo ovázat fólií (na
snímku). Bez denního světla a prostoru jmelí
zahyne. Pokud odřežeme vrcholovou část stromu,
je nutno kmen zakrýt přibitím pevnější fólie (ideální
je linoleum). I když tato výšková práce je náročná, a
to i finančně, odměnou nám bude zachování
léčebných účinků a udržení zdravých ekosystémů,
odolných proti nepříznivým vlivům z okolí. Tento
postup nám umožní zachovat krásu a pestrost
lesoparků pro klid a potěšení nejen pacientů.
Miloslav Šrubař
Základní organizace 68/01
Českého svazu ochránců přírody
9
Jaroslav Kozel
Milí přátelé, hosté Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Po roce
opět máme Advent a s ním i nadcházející Vánoce. Místo teologického
zamyšlení jsem si letos vybral jako námět naše valašské, či lašské Vánoce,
které jsou mi velmi blízké. Inspirovala mě k tomu útlá knížečka čeladenského
slavíka, básníka naší obce a regionu a dlouholetého řídícího učitele Josefa
Kaluse s názvem Valašské vánoční legendy. Jeho básně jsem vybral také
proto, že letos na podzim u nás pobývali manželé Kalusovi. Pan Josef Kalus je
vnuk našeho čeladenského slavíka. Krásnou knížečku Josefa Kaluse i jeho
další díla si můžete koupit v našem obchůdku a v recepci AD Lara, nebo v
informačním centru na náměstí v Čeladné. Vybral jsem z ní jednu krátkou, ale
za to výstižnou báseň: VALAŠSKÁ KOLEDA
Z valašské chaloupky zasněžené
táhlo mne srdéčko roztoužené
přes hory, přes doly, přes lesíčky
k Tobě, můj Ježíšku, před jesličky.
Za mnou jdou králové v perlách, zlatě,
jdou, božské děťátko, patřit na Tě,
s komonstvem jedou sem, se soumary,
královské pro Tebe vezou dary.
Ach, v našich chaloupkách s bídou nouze,
darem Ti mohu dát srdce pouze,
prosté, však čisté jak polní kvítko:
Ó, nepohrdneš jím, božské dítko?!
To, jak aktuální je tato báseň dnes, určitě posoudíte sami. Kdo má vnímavé srdce, a při tom nemusí být nijak
zvlášť poeticky naladěn, jistě pozná a dovede vycítit, co chtěl básník v minulém století lidem říci...
Přeji všem lidem dobré vůle požehnané Vánoce, pokoj v srdci a pohodu, v Novém roce hojnost Božího
požehnání: pevné zdraví, úspěchy, jak v rodině, tak i v práci, a vše, co byste si i Vy sami výslovně přáli.
Ano, malinkému Ježíškovi chceme dát srdce, prosté a čisté jak polní kvítko. Můžete si být jistí, že Boží dítko
tímto darem určitě nepohrdne.
OCHUTNÁVKA WELLNESS
dvou až třídenní pobyty s wellness procedurami
a s ubytováním v Apartmánovém domě LARA
 CENOVĚ VÝHODNÉ BALÍČKY ve všední dny 
Informace a rezervace  552 533 111; [email protected]
STOPIČKA WELLNESS
BALÍČEK PRO DVĚ OSOBY:
2 noci
3 800 Kč
2x ubytování se snídaní + volný vstup do wellness centra
2x reflexní masáž chodidel, zad a šíje, 1x parní lázeň Baobab
1x lokální teplý zábal ParaffinWax, 1x zábal z bahna Mrtvého moře
1x speciální ošetření pokožky AgeLOC
BALÍČEK PRO JEDNU OSOBU:
OCHUTNÁVKA WELLNESS
Příjemné a klidné svátky
vánoční, velkou kupu
zdraví, štěstí a pohody
v roce 2014
všem zaměstnancům BRC
přeje kolektiv telefonní
ústředny.
BALÍČEK PRO DVĚ OSOBY:
2 800 Kč
3 noci
6 500 Kč
3x ubytování se snídaní + volný vstup do wellness centra
2x reflexní masáž chodidel, zad a šíje, 1x parní lázeň Baobab
1x lokální teplý zábal ParaffinWax,1x zábal z bahna Mrtvého moře
2x speciální ošetření pokožky AgeLOC, 2x vířivá perličková koupel
2x klasická masáž částečná
BALÍČEK PRO JEDNU OSOBU:
10
4 300 Kč
Tři roky vlastivědných přednášek
Okrašlovacího spolku Rozhledna v Čeladné
Posledním dnem tohoto roku bude ukončen tříletý cyklus vlastivědných přednášek, které
od roku 2011 organizuje občanské sdružení Okrašlovací spolek Rozhledna v Čeladné.
Pravidelně, každý poslední čtvrtek v měsíci, se v salonku Apartmánového domu Lara
v Beskydském rehabilitačním centru scházejí zájemci o historii naší země.
V roce 2011 byly přednášky organizovány každou druhou středu v měsíci. Proběhlo celkem 18 přednášek,
týkajících se většinou života významných osobností našeho regionu. Součástí každé přednášky byla vsuvka
s titulem „Škodlivé a nepravdivé mýty našich dějin“. V roce 2102 bylo dvanáct přednášek zaměřeno na
„Evropská výročí s dvojkou na konci“. Posluchači se tak seznámili se životy zajímavých osobností evropského
formátu. Třetí, letošní ročník byl věnován historii první republiky, respektive jejím aférám. Cyklus obsahoval
témata začínající otázkou, PROČ SE ŘÍKÁ? (Nazdar, Venkov jedna rodina, Buď připraven, Starej Procházka,
Nebát se nekrást, Sedm kulí jako v Sarajevu, Průšvih, Pravda vítězí, Marmaggiho aféra, Sázavská aféra a
Tukova aféra). Poslední přednáška roku 2013 (Lex Prášek) proběhne 19. prosince 2013.
Roční cyklus je vždy ukončen na Silvestra dopoledne humorně laděnou přednáškou, hojně navštěvovanou.
V roce 2011 to byla přednáška na téma neznámých příběhů bratra Járy Cimrmana, o rok později proběhla
přednáška s humornými příhodami věhlasných českých lékařů pod názvem MEDCÍNA V ŽUPANU. O humor
nebude nouze ani letos - přednáška bude na téma POLITICI V ŽUPANU. Začátek je jako vždy v 10 h.
V roce 2014 bude cyklus dvanácti přednášek věnován stému výročí počátku 1. světové války (1914) pod
jednotným názvem JAK PŘIŠLA TA PRVNÍ SVĚTOVÁ. Přednášky se konají vždy v 18.30 na uvedeném místě
a jsou přístupny všem zájemcům. Pravidelnými účastníky jsou občané z Kopřivnice, Kunčic pod Ondřejníkem,
Ostravy, Čeladné a dalších obcí, mezi posluchači jsou vždy také klienti BRC. Od roku 2011 bylo uskutečněno
celkem 45 přednášek i s následnými zajímavými debatami účastníků. Však můžete přijít také. (le)
Odpovědi na otázky v článku na stranách 2-4:
1) Název Polarium vymysleli lékaři BRC.
2) V BRC pracuje průměrně 24 fyzioterapeutů a fyzioterapeutek. 3) Mobilní ergoterapie probíhá
v pokoji pacienta, nebo na chodbách a v parku. 4) Wellness centrum je v Ap. domě Lara.
5) Rozdíly mezi lázněmi a odbornými léčebnými ústavy (OLÚ) jsou tyto:  Léčba v OLÚ je
intenzivnější a klade důraz na individuální potřeby pacienta.  Procedury v OLÚ se zaměřují
individuálně a na aktivitu pacienta, v lázních převažují „pasivní“ procedury, které nevyžadují
od pacienta tolik námahy.  OLÚ a lázně se liší v počtu zaměstnanců a v jejich odborném
složení.  OLÚ musí mít vyšší počet lékařů, sester a ošetřovatelek na určitý počet lůžek, lázně
mají tato „čísla“ nižší.  Na jedno pacientské lůžko v OLÚ připadá průměrně jeden
zaměstnanec, v lázních připadají průměrně dvě až čtyři lůžka na jednoho zaměstnance.
 Lázně mají přírodní léčivý zdroj, OLÚ ho nemají (léčivé zdroje dovážejí).
Upozornění: Výše uvedený výčet rozdílů není úplný - obsahuje pouze informace, které byly
uvedeny v textu článku pátého dílu v Deníku Senior. Pro získání celkového přehledu o
základních odlišnostech léčby v odborných léčebných ústavech a v lázních doporučujeme
čtenářům článek „Je to jako boj s větrnými mlýny“, uvedený v Čeladenské fontáně 6/2013.
Všechna čísla jsou trvale k dispozici na stránkách www.brc.cz v oddíle Časopis BRC.
6) Pravidelná hudební vystoupení se konají v restauraci U Sestřiček.
7) Videa vysílaná v televizi Ondřejka lze zhlédnout na www.youtube.com/rehabilitacnicentrum.
8) V BRC lze absolvovat léčebné pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami a pobyty pro
samoplátce (rehabilitační, léčebně-rekreační, wellness).
DOŠLO TĚSNĚ PŘED UZÁVĚRKOU: Vážení, koncem ledna jsem utrpěla těžký úraz. Protože jsem po skončení léčby
potřebovala rehabilitaci, zažádala jsem o lázně. Koncem listopadu jsem nastoupila do Beskydského rehabilitačního
centra v Čeladné. Před nástupem jsem měla trému, protože jsem v lázních ještě nebyla. Byla jsem velmi mile
překvapena. Sestřičky a cvičitelky byly laskavé a usměvavé a při potížích jsem mohla vyhledat lékařskou pomoc v
kteroukoliv denní i noční hodinu. Všechny procedury probíhaly v klidu a pohodě až neskutečné. K příjemnému pobytu
přispěli také kuchaři. Vařili zdravě a tak dobře, že jsem za celou dobu pobytu neměla jediné jídlo, které by mi
nechutnalo. Restaurace U sestřiček mě úplně nadchla. I přes vrtošivé adventní počasí jsem zde prožila krásné chvíle a
budu odjíždět nejen s viditelným zlepšením zdraví, ale i s pohlazením po duši.
Přeji všem pracovníkům BRC do Nového roku hodně štěstí a doufám, že budu moci občas zkontrolovat, jestli ta
pohoda, kterou jsem se snažila popsat, vydržela i do dalších let.
Marie Nováková, Dolní Kounice
11
PŘEDSTAVUJEME NOVOU KNIHU
Petr Andrle a kolektiv
CESTAMI LESNÍMI OD LYSÉ AŽ PO RADHOŠŤ
Pralesy, rozmanité lesy, bystré potůčky, vodopády, tůně,
rašelinová jezírka, zajímavou floru a faunu či jeskyně, to vše
najdete v zalesněných horách, které se také někdy označují jako
Přední hory. O nich je tato kniha. Podává svědectví o
rozmanitosti a krásách přírody, ale také o tom, jak se k těmto
krásným horám po staletí chovali lidé. Vypráví o tom, jaké po
sobě zanechali stopy. Jak se starali o les a o zvěř. Jak regulovali
potoky a říčky, jak budovali cesty lesní a jak se učili v lesích
hospodařit. Vypráví také o lidech, jejichž život a práci bychom
měli ctít. Právě proto, jak uměli hospodařit a předvídat.
Zmiňuje se i o těch, kteří v boji s přírodou obětovali své životy. I
o takových, kteří bojovali proti zlu a hory jim k tomu
poskytovaly úkryt. A o těch, kteří nacházeli v lesích obživu a
třeba také štěstí, lásku a inspiraci. Mnohé fotografie v této
knize vás zavedou na místa neznámá a zprostředkují vám
nevšední pohledy do krásných zákoutí beskydské přírody.
Základní kapitoly jsou pojmenovány podle názvů sličných vrcholů Předních hor. Lysá, Smrk,
Kněhyně, Velká a Malá Stolová, Noříčí hora, Čertův mlýn, Pustevny, Radhošť a patří mezi ně i
Ondřejník. Díky mnoha snímkům poznáte jejich tvář a nejrůznější podoby.
Kniha je k dostání v recepci Apartmánového domu LARA a v informačním centru na náměstí v Čeladné.
Lze si ji také objednat na adrese vydavatele: Okrašlovací spolek Rozhledna, 739 12 Čeladná 42.
Fotosoutěž Lázeňská stopa 2013 končí 31. prosince 2013
Nezapomeňte nejpozději do 5. ledna 2014 poslat své snímky (maximálně 10), pořízené letos v okolí
BRC a Čeladné, na adresu [email protected] Informace na tel. 558 616 292, pravidla na webu
www.brc.cz. Vítěze vyhlásíme na konci ledna 2014, jako vždy obdrží vítězové zajímavé ceny.
Tito zaměstnanci a kolegové slaví svá životní výročí v lednu:
Jana Bílková - R5
Jiřina Blažková - lázně
Bořek Boháč - údržba
Ing. Šárka Carbolová - R9
Miluše Davídková - kuchyně
Lenka Dobiášová - R3
Dobroslava Havránková - správa
Ludmila Horečková - R7
Božena Chýlková - R9
Alena Jančurová - správa
Pavla Jandová - restaurace
Kateřina Juračáková - R9
Libor Kašpar - údržba
Iva Magnusková - třídírna prádla
Karla Mažarová - R4
Bc. Lucie Pacherová - lázně
Monika Švarcová - R3
Eva Švrčková - lázně
Lenka Uhlářová - správa
Veronika Vedralová - R2
Zuzana Zavičáková - R4
Eva Žabková - R7
Čeladenská FONTÁNA.
Nepravidelný zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová.
Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková.
Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., 739 12 Čeladná 42.
Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME® a René Daubner - APRO Bruntál.
Distribuce dle rozdělovníku, v PDF ke stažení na adrese www.brc.cz. Zájemcům zašleme každé vydání na e-mail.
Toto číslo vyšlo v prosinci 2013 v nákladu 700 výtisků.
12
Download

ZDE - Lara Wellness