Ispitna pitanja za predmet Fizikalna geodezija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Sila gravitacije
Potencijal sile gravitacije
Centrifugalni potencijal
Sila teže
Potencijal ubrzanja sile teže
Jedinice za ubrzanje sile teže u SI sistemu i praksi (medjusobni odnos).
Nivo plohe (ekvipotencijalne).
Težišnica (vertikala)
Sistem prirodnih koordinata
Razvoj gravitacijskog potencijala u red po sfernim funkcijama.
Ubrzanje normalne sile teže
Koji faktori utiču na promjene realnog ubrzanja sile teže, a koji na promjene
normalnog ubrzanje sile teže?
Šta nam daje formula Somigliane?
Vremenske promjene polja sile teže
Šta predstavlja otklon vertikale?
Nabroj osnovne anomalije ubrzanja sile teže?
Koje su neizostatske korekcije kojima se koriguju mjerene vrijednosti ubrzanja sile
teže?
Sistemi visina (uopćeno), uvjeti koje ispunjava idealan visinski sistem.
Osnovne osobine geopotencijalnih kota.
Osnovne osobine dinamičkih visina.
Osnovne osobine ortometrijskih visina.
Osnovne osobine normalnih visina.
O odredjivanju srednjeg nivoa morske površine.
Vrste podataka za određivanje geoida (kvazigeoida).
Metode za odredjivanje geoida (kvazigedoida).
Interpolacija geoidnih visina iz "grida".
O mjerenju ubrzanja sile teže (uopćeno)
Načini apsolutnog odredjivanja ubrzanja sile teže.
Načini relativnog odredjivanja ubrzanja sile teže.
Sarajevo, januar 2012
Miran Kuhar, Jusuf Topoljak
Download

Ispitna pitanja za predmet Fizikalna geodezija 1. Sila gravitacije 2