Elektrostatika
Potrebne formule :
Sila uzajamnog dejstva ( Kulonova sila ) dva tačkasta opterećenja u interakciji :
1 Q1Q2
ro
F=
4πε o ε r r 2
Q1 i Q2 – količine naelektrisanja
r – rastojanje između naelektrisanja
εo – dielektrična propustljivost vakuma
εr – relativna dielektrična
propustljivost sredine
Rezultujuća sila uzajamnog dejstva koja deluje na neko opterećenje u okolini drugih
opterećenja može se naći kao :
n
Fr = ∑ Fi
i =1
Jačina električnog polja :
E=
F
Qp
Qp – pozitivno probno opterećenje
F - sila koja u datoj tački polja deluje
na Qp
Jačina električnog polja na rastojanju r od tačkastog naelektrisanja :
1
Q
E=
4πε o ε r r 2
Jačina električnog polja u tački M u okolini više opterećenja može se odrediti principom
superpozicije ( vazduh je homogena , linearna i izotropna sredina ) :
n
E M = ∑ Ei
i =1
Potencijal tačkastog opterećenja na rastojanju r :
Q 1
V =
4πε o ε r r
Potencijal u nekoj tački u okolini više opterećenja :
n
V = ∑ Vi
i =1
Fluks električnog polja kroz površinu S :
Φ = ES cosα
( α – ugao između vektora E i vektora
normale na površinu )
Elektrostatika
Teorema Gaus – Ostrogradskog
Φ = E⋅S =
∑Q
εo
( Ф – fluks kroz zatvorenu površinu )
∑Q – količina opterećenja koju
obuhvata zatvorena površina
Polje opterećene ravni :
Q
σ
E=
=
εoS εo
Moment dipola :
P = Q⋅r
σ – površinska gustina opterećenja
( r – rastojanje između opterećenja Q+
i Q- )
Rad sila elektrostatičkog polja pri pomeranju opterećenja Qp iz tačke M u
beskonačnost.
A = Q p ⋅ VM
Rad sila električnog polja pri pomeranju probnog opterećenja Qp iz tačke M u tačku N :
A = Q p (V M − V N )
Veza između vektora električnog polja , elektrostatičke indukcije i vektora polarizacije :
D = εo E + P
D =σ ⋅n
P =σv ⋅n
( D - vektor elektrostatičke indukcije)
( P - vektor polarizacije )
( σ - površinska gustina slobodnih
opterećenja )
( σ v - površinska gustina vezanih
opterećenja )
( - vektor normale orijentisan od
dielektrika
Kapacitet usamljenog provodnika :
Q
C=
V
Elektrostatika
Q
U
Kapacitet , električno polje i napon između obloga pločastog kondenzatora između čijih
obloga je vakuum :
Kapacitet kondenzatora : C =
Co = ε o
S
d
Eo =
Q
εoS
Uo = E ⋅ d
S – površina ploča
D – rastojanje između ploča
Kapacitet , električno polje i napon kondenzatora između čijih ploča je dielektrik
dielektrične konstante ε r :
E
U
E= o
U= o
C = ε r Co
εr
εr
Kapacitet redne veze više kondenzatora :
n
1
1
=∑
C e i =1 Ci
Kapacitet paralelne veze više kondenzatora :
n
Ce = ∑ Ci
i =1
Energija kondenzatora :
W =
1
1 Q2 1
CU 2 =
= Q ⋅U
2
2 C
2
Gustina energije elektrostatičkog polja :
1
2
ϖ = εE 2
ε = ε o ε r ( apsolutna dielektrična konstanta sredine )
Vrednost nekih konstanti :
Naelektrisanje elektroda Qe = 1,6 ⋅ 10 −19 C .
Dielektrična propustljivost vakuma : ε o = 8,85 ⋅ 10 −12
Relativna dielektrična propustljivost vakuma ε r = 1 .
2
C2
1
9 Nm
,
9
10
.
K
=
=
⋅
4πεo
Nm 2
C2
1. Elektrostatika
1.1 Zadaci : ( Kulonov Zakon , Jaèina elektriènog polja )
1. Odredi vrednost sile kojom se odbijaju 2 elektrona na rastojanju 10-6 m.
εr=1 , Qe=1,6·10-19C.
(2,3x10-16=F)
2. Dva jednaka tačkasta opterećenja deluju silom 0,1 N. Ako je rastojanje 6 cm ,
kolika je vrednost količine naelektrisanja Q1 i Q2 ?
(Q1=Q2=0,2µC)
3. Naći rastojanje r2 između 2 jednaka tačkasta opterećenja u ulju (εr=3) , ako sila
uzajamnog dejstva ima isti intenzitet kao u vakuumu na rastojanju r1=30 cm.
(r2=17,3 cm)
4. Tri jednaka opterećenja od po 4nC raspoređene su po temenima
jednakostraničnog trougla. Ako na svako naelektrisanje deluje sila od 2x10-2 N ,
kolika je stranica trougla ?
(a=3.5 mm)
5. a) Odredi jačinu elektrostatičkog polja ako se u njemu nalazi tačkasto
opterećenje od 5µC na koje polje deluje silom od 10-4 N.
b) Odrediti rastojanje na kome se nalazi tačkasto opterećenje , ako polje
čija je jačina E potiče od tačkastog naelektrisanja 4µC.
(r=42,4 m)
6. Na kom rastojanju od tačke naelektrisanja 0,2nC koje se nalazi u destilovanoj
vodi (εr=81) će jačina polja biti 1V/m.
(r=15 cm)
7. Kolika je jačina elektrostatičkog polja u tački koja se nalazi na sredini između 2
male naelektrisane kuglice opterećenja Q1=15nC,Q2= -23nC,rastojanje
r=0,2cm.
(E=342·105 V/m)
8. Dva tačkasta opterećenja Q1=12nC , Q2= -12nC nalaze se u vazduhu na
rastojanju 10cm.Naći jačinu polja koja je od svakog naelektrisanja udaljena
10 cm.
(E1=E2=10,8KV/m)
9. Četiri jednaka tačkasta opterećenja , raspoređena su temenima kvadrata ,
a=10cm. Odrediti jačinu polja u tački A koja je na sredini stranice kvadrata.
Opterećenja iznose 10nC. (NACRTATI SLIKU)
(E=129x102 V/m)
10. Šest jednakih tačkastih opterećenja Q=3mC , raspoređeni su ravnomerno na
kružnici r=20 cm. Odrediti jačinu polja u centru kružnice.
(NACRTATI SLIKU)
11. Na tačkasto opterećenje 1mC koje se nalazi u blizini ravnomerno naelektrisane
ravne ploče deluje elektrostatička sila 60mN. Naći površinsku gustinu
naelektrisane ploče (σ = Q/S) !
(σ = 10-6 m2)
12. Dve koncentrične sfere pluprečnika 6 cm i 10 cm ravnomerno su opterećene
količinom naelektrisanja 1nC i -0.5nC. Naći jačinu polja u tačkama udaljenih
5 cm i 9 cm od centra sfere.
1.2 Zadaci : ( Potencijal , Rad u elektriènom polju )
1. Naći potencijal naelektrisane sfere poluprečnika R=10cm , ako je vrednost
potencijala na rastojanju r=10m od površine svere V=20V.
(V=2020V)
2. Metalna svera poluprečnika R=5cm nalazi se u vazduhu. Do kog potencijala sme
da se naelektriše kugla , ako je jačina polja pri kojoj dolazi do "PROBOJA"
vazduha iznosi E=3·106 V/m.
(V=150kV)
*3. Četiri jadnaka tačkasta opterećenja od po Q=1µC , smeštene su u temenima
kvadrata a=40cm (SKICIRAJ SLIKU) . Koliki je potencijal , a kolika je jačina polja
u centru kvadrata.
(V=12,73·105V)
(E=0)
4.
Odrediti razliku potencijala između dve tačke u polju u kome se kreće elektron
ako sile električnog polja izvrše rad A=32·10-19 J.
(U=20V)
*5. Potencijal naelektisane svere na njenoj površi iznosi V=30V , a jačina
električnog polja E=50 V/m. Odredi naelektrisanje ove lopte ako se ona nalazi u
parafinu dialektrične konstante εr=2,5.
(Q=5nC)
6.
U centru naelektrisane svere nalazi se naelektrisanje Q=16µC . Koliki je
potencijal u tački koja je od površine svere udaljena r=20cm , ako je R=5cm ?
(V=5,76·105 V)
7. U homogenom električnom polju nalazi se dipol momenta p=20·10-10 C/m. Naći
moment sprega koji delije na ovaj dipol ako je jačina polja E=2·105 V/m , α=30˚.
(M=20·10-5 N/m)
1.4 Zadaci (Kondenzatori)
1. Kondenzator sa vazdušnim dielektrikom sastoji se od dve paralelne ploče kapaciteta C=60pF,
naelektrisanja elektroda Q=0.3µC.
a) Naći napon između ploča
b) Koliki će biti ovaj napon ako se ploče dvostruko razmaknu (d=2d).
c) Koliki će biti napon između ploča ako se između njih ubaci pločica od dielektrika εr=3.
2. Koliko jednakih kondenzatora kapaciticnosti C=32nF treba vezati na red sa kondenzatorom
kapacitivnosti C1=24nF da bi ekvivalentna kapacitivnost cele veze bila Ce=6nF (n=4).
3. Nađi Ce baterija kondenzatora između sledećih tačaka : Cab , Cad , Ccd , Cbc.
4. Odrediti razliku potencijala ozmeđu tačaka A i B u kolu sa slike :
(Uab=E/12=1V)
5. Dva redno vezana kondenzatora priključeni su na izvor napajanja U=200V. Prvi kondenzator
je kapacitivnosti C1=0.5µF , a kapacitivnost drugog kondenzatora moze se menjati od
Cmin=0.05µF , Cmax=0.5µF. Kako će se menjati napon na kondenzatoru kapacitivnosti C2
koja se menja od Cmin do Cmax.
6. U jednom kolu kapaciteta C1=3µF i C2=6µF vezani su redno i priključeni na napon U=600V.
Koliku kapacitivnost C3 treba vezati paralelno kondenzatoru kapaciteta C1 , da bi napon na
kondenzatoru kapaciteta C2 bio U2=360V ?
(C3=6µF)
7. Kondenzator kapaciteta C=0.02µF opterećen je količinom elektriciteta Q=4µC. Zatim
razmaknemo ploče kondenzatora tako da se prvobitno rastojanje između ploča udvostručilo.
Izračunati :
a) Energiju kondenzatora
(W=0.4mJ)
b) Novu kapacitivnost kondenzatora
(C=0.01µF)
c) Novu vrednost energije kondenzatora
(W=0.8mJ)
d) Priraštaj energije
(ΔW=0.4mJ)
8. Dato je kolo na slici 1.
Poznato je : C1=2µF , C2=2µF , C3=6µF , C4=12µF , UC2=20V , U=90V.
a) Izračunati energiju kondenzatora kapaciteta C1
b) Ekvivalentnu kapacitivnost između tačaka A i C
c) Ekvivalentno opterećenje veze između tačaka A i B
(Wc1=4·10-4 J)
(Cac=1.6µF)
(Qe=1224µC)
9. Odrediti nepoznatu kapacitivnost kondenzatora C2 ako je napon na kondenzatoru C5 ,
U5=30V. (Kondenzatori su bez početnog opterećenja) U=80V, C1=30μF, C3=50μF, C4=16μF.
(C2=10μF)
10. Naći opterećenost Q1 , ako je napon između tačaka A i D , UAD=60V. (Pre unošenja u kolo
kondenzatori nisu bili opterećeni) , C1=C3=C4=2μF , C2=C5=C6=4μF
(Q1=80μC)
11. Ako je početno opterećenje kondenzatora C , Qc=100μC , naći opterećenja svih
kondenzatora. C=4μF , C1=C2=3μF , C3=4μF , C4=C5=6μF
(Q1=Q4=20μC
Q2=30μC
Q3=Q5=10μC)
12. Naći napone svih kontura. (pre unošenja u kolo kondenzatori nisu bili opterećeni)
C1=4μF , C2=2μF , C3=5μF , C4=1μF , E1=12V , E2=24V
(U1=4V , U2=8V
U3=2V , U4=10V)
Test 1. (Kulonov zakon , Elektrièno polje , Potencijal , Rad u elektriènom polju)
Ime i prezime :
.
SMER :
.
UKUPNO POENA :
.
1. Sila uzajamnog dejstva između dva tačkasta opterećenja ___________________ je srazmerna
kvadratu hjihovog međusobnog rastojanja.
Poena : 1
2. Jačina električnog polja jednaka je količniku _____________________ koja u datoj tački
deluje na neko tačkasto opterećenje i _______________________________________.
Poena : 1
3. Ukupan fluks kroz ma koju zatvorenu površ jednak je količniku _____________________
zatvorene tom površinom i _________________________.
Poena : 0.5
4. a) Nacrtaj silu kojom Q1 deluje na Q3 i silu kojom Q2 deluje na Q3.
b) Nacrtaj smer rezultujuće sile koja deluje na opterećenje Q1 , pa ga izračunaj
(Q1=Q2=10nC , Q3=-20nC , a=1cm ).
Poena : 1.5
5. Ucrtaj ekvipotencijalnu površinu u polje tačkastog opterećenja kroz tačku A.
Poena : 0.5
6. Da li jačina Kulonove sile zavisi od :
a) Sredine u kojoj se nalaze naelektrisana tela
b) Rastojanja između naelektrisanih tela
Poena : 0.5
7. Da li jačina električnog polja zavisi od njegovog znaka ?
Poena : 1.5
8. Kada se dodirnu dve naelektrisane sfere da li se njihovi potencijali izjednačavaju ?
Poena : 1.5
9. Svakoj veličini pridruži odgovarajuću mernu jedinicu :
a) Količina opterećenja
b) Električni kapacitet
c) Jačina Električnog polja
d) Električni potencijal
e) Fluks Električnog polja
a) N
b) C
c) V·m
d) V/m
e) W/C
f) J/C
g) F
h) F/C
Poena : 2
Test 2.* (Kulonova sila , Elektrièno polje , Potencijal , Rad)
Ime i prezime :
.
SMER :
.
UKUPNO POENA :
.
sdf
1. Ako se poveća rastojanje između pozitivnog I negativnog tačkastog opterećenja , kako
se menja ( povećaće se , smanjiće se ) :
a) Intenzitet Kulonove sile
b) Apsolutna vrednost potencijalne energije njihove električne interakcije
Poena : 1
2. Svakoj veličini pridruži određeni grafik :
a) Jačina polja tačkastog opterećenja
b) Napon između dve tačke u homogenom polju
Poena : 2
3. Kuglice od zovine srži postavljene su kao na slici . Na koje mesto treba postaviti
naelektrisanje (-Q) da bi sistem bio u ravnoteži.
a)
b)
v)
g)
d)
Na pravoj P , levo od Q1
Na pravoj P , desno od Q2
Na pravoj P , između Q1 i Q2
Iznad prave P
Ispod prave P
Poena : 2
4. Vektorska veličina je :
a)
b)
v)
g)
d)
Količina opterećenja
Fluks električnog polja
Moment dipola
Kapacitet kondenzatora
Električni potencijal
Poena : 1
5. Da li je homogeno električno polje :
a)
b)
v)
g)
d)
Tačkastog opterećenja
Naelektrisane sfere
Električnog dipola
U unutrašnjosti naelektrisane sfere
U unutrašnjosti ravnog kondenzatora
Poena : 1
6. Data je ravnomerno opterećena sfera . Za (E) i (V) u unutrašnjosti važi :
a)
b)
v)
g)
d)
E=0
V=0
E=0
V≠0
E≠0
V=0
E≠0
V≠0
Zavisi od rastojanja od centra sfere
Poena : 1
7. Jedinica ''Volt po metru'' koristi se za istu veličinu kao i :
a)
b)
v)
g)
d)
J/V
N/Am
Nm2/C2
N/C
J·V
Poena : 1
8. Fluks električnog polja kroz površinu S određen je formulama :
a)
b)
v)
g)
d)
Ф= x
Ф = ЕS cos α
Ф = ES sin α
Ф= ·
Ф = ЕS
Poena : 1
Test 3.
Ime i prezime :
.
SMER :
.
UKUPNO POENA :
.
Grupa : 1
sdf
1. Jedinica za električni potencijal je :
a) C
b) J/C
c) V·m
d) N.O.N.
Poena : 5
2. Pozitivno opterećenje gubi potencijalnu energiju ako ga premestimo it tačke nižeg u
tačku višeg potencijala.
a) Tačno
b) Netačno
Poena : 5
3. Električno polje u tački na sredini između dva ista tačkasta opterećenja istog znaka je
(NACRTATI SLIKU).
a) Najveće
b) Jednako je nuli
c) Najmanje je
d) N.O.N.
Poena : 5
4. Električni fluks kroz kvadratnu konturu je ; Poznato je : a=10cm , E=104 V/m , α=0.
a) Ф=0[V·m]
b) Ф=100[V·m]
c) Ф= -100[V·m]
d) N.O.N.
Poena : 5
5. Pri pomeranju opterećenja Qp=50µC iz tačke nultog potencijala u tačku potencijala
-400V utrošiće se rad :
a) A=2mJ
b) A= -20mJ
c) A=20mJ
d) N.O.N.
Poena : 7
6. Kakvog su međusobnog odnosa i znaka opterećenja Q1 i Q2 ako je vektor rezultujućeg
polja na slici : (DOPUNI SLIKU)
a) Q1=Q2 Q1- i Q2+
b) Q1>Q2 Q2- i Q1-
c) Q2>Q1 Q2- i Q1-
d) N.O.N.
Poena : 8
7. Koliki je napon između tačaka A i B opterećenih svera :
Poznato : R1=10cm , R2=2cm , Q1=+10nC , k=10·109, Q2= -20nC
a) Uab= -25kV
b) Uab=50kV
c) Uab= -30kV
d) N.O.N.
Poena : 8
8. Dati definiciju :
a) Kulonove sile
b) Električnog polja
c) Potencijala tačke u električnom polju
P:2
P:3
P:2
Poena : 7
Test 3.
Ime i prezime :
.
SMER :
.
UKUPNO POENA :
.
Grupa : 2
sdf
1. Jedinica za električni potencijal :
a) J/C
b) V·m
c) C
d) N.O.N.
Poena : 5
2. Ako se poveća rastojanje između pozitivnog i negativnog tačkastog opterećenja ,
Kulonova sila će se :
a) Povećati
b) Smanjiti
c) Ostaće ista
Poena : 5
3. Električno polje u tački ka sredini između dva ista tačkasta opterećenja suprotnog
znaka je : (NACRTATI SLIKU)
a) Najveće
b) Jednako nuli
c) Najmanje
d) N.O.N.
Poena : 5
4. Električni fluks kroz kvadratnu površinu je :
a) Ф=E·S
b) Ф=E·S sinα
c) Ф= ·
d) Ф=E·S cosα
Poena : 5
5. Odrediti razliku potencijala između tačaka u kome se kreće elektron , ako sile
električnog polja pri tom kretanju izvrši rad 32·10-19J. (Naelektrisanje elektrona je
Q=1.6·10-19C).
a) U= -20V
b) U=20V
c)U=0.005V
d) N.O.N.
Poena : 7
6. Kakvog su međusobnog odnosa i znaka opterećenja Q1 i Q2 ako je vektor rezultujućeg
polja prikazan na slici : (DOPUNI SLIKU)
a) Q1=Q2
Q1- i Q2+
b) Q1>Q2
Q2- i Q1-
c) Q2>Q1
Q2- i Q1-
d) N.O.N.
Poena : 8
7. Četiri jednaka tačkasta opterećenja od Q=1µC nalaze se u temeljima kvadrata
stranice a=40cm. Koliko je električno polje i koliki je potencijal u centru kvadrata ?
(DOPUNI SLIKU)
a) Ea=0 , Va=12.7·104V
b) Ea<>O , Va=12.7·104V
c) N.O.N.
Poena : 8
8. Dati definiciju :
a) Električnog polja
b) Linija električnog polja
c) Pojma ekvipotencijalne površine
d) Teoreme superpoz. za izrač. el. polja u nekoj tački od više opterećenja
P:2
P:1
P:2
P:2
Poena : 7
Test 4. (Kondenzatori)
Ime i prezime :
.
SMER :
.
UKUPNO POENA :
.
Grupa : 1
sdf
1. Kapacitivnost provodnika brojno je jedna odnosu ____________________________
provodnika i njegovog _____________________.
Poena : 4
2. Za pločasti kondenzator poznato je : C=10pF , d=1mm , εo=10·10-12 , tada je površina
obloga :
a) S=103 m2
b) S=10-3 m2
c) S=10-3 cm2
d)N.O.N.
Poena : 6
3. Pločasti kondenzator je opterećen i odvojen od izvora. Ako se rastojanje između
obloga smanji 4 puta , tada će se napon između obloga :
a) Povećati 4X
b) Smanjiti 4X
c) Ostaće isti
d) N.O.N.
Poena : 6
4. Polje pločastog kondenzatora može se naći po obrascu :
a) E =
Q
εo ⋅ εr ⋅ d
b) E =
Q
εo ⋅ εr ⋅ S
c) E =
σ
εo ⋅ εr
d) N.O.N.
Poena : 6
5. Dva kondenzatora vezana su kao na slici i priključena na izvor. Ucrtaj linije sila el.
polja na kondenzatoru C2.
Poena : 6
6. Kondenzatori su vezani na red , i priključeni na napon U. Koliki je napon na drugom
kondenzatoru kapacitivnosti 2C. (C=5pF)
a) U2=10V
b) U2=20V
c) U2= -20V
d) N.O.N.
Poena : 12
7. Naći Ce između tačaka 2 i 3 posle otvaranja prekidača P. (C=10pF)
a) Ce=0.2pF
b) Ce=5pF
c) Ce=50pF
d) N.O.N.
Poena : 10
Test 4. (Kondenzatori)
Ime i prezime :
.
SMER :
.
UKUPNO POENA :
.
Grupa : 2
sdf
1. Kapacitet provodnika brojno je jednak odnosu ___________________________
provodnika i njegovog ____________________________.
Poena : 3
2. Za pločasti kondenzator poznato je : C=10pF , S=10-3m2 , εo=10·10-12 , tada je
rastojanje između obloga :
a) d=10mm
b) d=5mm
c) d=1mm
d) d=N.O.N.
Poena : 3
3. Pločasti kondenzator je opterećen i odvojen od izvora . Ako se rastojanje između
obloga poveća 4X , tada će kapacitet kondenzatora :
a) Ostati isti
b) Smanjiti 4X
c) Smanjiti 2X
d) N.O.N.
Poena : 8
4. Ako se poveća napon između obloga kondenzatora povećaće se :
a) Kapacitivnost kondenzatora
b) Energija kondenzatora
c) Opterećenje na pločama
d) N.O.N.
Poena : 8
5. Koliko jednakih kondenzatora C=32nF treba vezati na red sa kondenzatorom
C1=24nF da bi ekvivalentni kapacitet veze kondenzatora bio Ce=6nF.
a) n=8
b) n=4
c) n=2
d) N.O.N.
Poena : 8
6. Naći napon na trećem kondenzatoru , ako je C=10pF
a) U3=20V
b) U3=40V
c) U3=80V
d) N.O.N.
Poena : 10
7. Naći C13 posle zatvaranja prekidača P. (C=40pF)
a) C13=300pF
b) C13=30pF
c) C13=50pF
d) N.O.N.
Poena : 10
Test 4. (Kondenzatori)
Ime i prezime :
.
SMER :
.
UKUPNO POENA :
.
Grupa : 3
sdf
1. Ako je energija pločastog kondenzatora W=2µJ , C=1µF tada je opterećenje na
pločama :
a) Q=20µC
b) Q= -2µC
c) Q= +2µC
d) N.O.N.
Poena : 4
2. Kondenzator kapaciteta Co , opterećen je i odvojen od izvora U. Ako se u kondenzator
stavi pločica od dielektrika εr , tada će novi kapacitet biti :
a) C=εoCo
b) C=Co/εr
c) C=Co
d) N.O.N.
Poena : 6
3. Pločasti kondenzator opterećen i odvojen od izvora. Ako se rastojanje d smanji 2X ,
tada će se napon između obloga :
a) Povećati 4X
b) Smanjiti 2X
c) Ostaće isti
d) N.O.N.
Poena : 8
4. Naći Ceab , C=14pF.
Poena : 8
5. Dva kondenzatora vezana su kao na slici. Ucrtajte linije polja na C1.
Poena : 7
6. C=10pF: a) Naći napon na kondenzatoru 2C
b) Wu=?
Poena : 10
7. Kapacitet kondenzatora zavisi od :
a) Opterećenja kondenzatora
b) Energije kondenzatora
c) Napona između obloga
d) N.O.N.
Poena : 7
1.3 Teorija (Elektrostatika)
1. Kulonov zakon ( Karakter sile uzajamnog dejstva ) .
2.
Definicija i formula Električnog polja (Polje opterećenja na rastojanju r ,
rezultujuće polje od više opterećenja) .
3. Linije električnog polja , spektar električnog polja , definicija ekvipotencijalne
površine.
4. Fluks Električnog polja .
5. Gausova teorema .
6. Određivanje polja sfere i ravnomerno opterećene ravni.
7.
Definicija potencijala u električnom polju (Potencijal u tački od više
opterećenja , potencijal opterećene sfere).
8. Rad u električnom polju pri pomeranju probnog opterećenja iz jedne u drugu
tačku.
9. Pojam električnog dipola.
10. Objasniti pojavu polarizacije u dielektriku .
11. Koja veličina definiše vektor elektrostatičke indukcije ?
12. Objasniti šta se dešava u provodniku kad ga postavimo u električno polje ,
(Faradejev kavez)
Pitanja (Kondenzatori)
1. Kapacitivnost naelektrisanog tela (usamljenog tela).
2. Šta je to kondenzator i koje su vrste kondenzatora ?
3. Način izvođenja pločastog kondenzatora ?
4. Izvesti formule za pločasti kondenzator (polje kondenzatora , kapacitivnost ,
napon , energija)
5. Opterećenje i rasterećenje kondenzatora .
6. Određivanje Ce – redne veze više kondenzatora .
7. Određivanje Ce - paralelne i mešovite veze više kondenzatora .
8. Šta je to dielektrična čvrstoća ?
Download

Untitled