4. Kongres endokrinologa Srbije
sa međunarodnim učešćem
12 - 15. decembar 2014. godine
Hotel Metropol Palace, Beograd
FINALNI PROGRAM
Organizator
Endokrinološka sekcija
Srpskog lekarskog društva
Koorganizator
Medicinski fakultet
Univerziteta u Beogradu
4. KONGRES
ENDOKRINOLOGA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem
12 - 15. decembar 2014.
Hotel Metropol Palace, Beograd
FINALNI
PROGRAM
Počasni odbor
Asist. dr Zlatibor Lončar,
Ministar zdravlja Republike Srbije
Dr Srđan Verbić,
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Akademik Vladimir Bumbaširević,
rektor Univerziteta u Beogradu
Akademik Ljubiša Rakić,
potpredsednik SANU
Akademik Radoje Čolović,
predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr Miljko Ristić,
direktor Kliničkog centra Srbije
Naučni odbor
Profesor Svetozar Damjanović - predsednik
Članovi
Akademik Dragan Micić
Akademik Nebojša M. Lalić
Prof. dr Vera Popović Brkić
Prof. dr Božo Trbojević
Prof. dr Slobodan Antić
Prof. dr Dragan Zdravković
Prof. dr Branka Kovačev Zavišić
2
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Programski odbor
Prof. dr Svetlana Vujović
Prof. dr Aleksandar Đukić
Prof. dr Miloš Žarković
Prof. dr Saša Živić
Prof. dr Katarina Lalić
Prof. dr Aleksandra Jotić
Prof. dr Aleksandra Kendereški
Prof. dr Radivoj Kocić
Prof. dr Nada Kostić
Prof. dr Branka Kovačev Zavišić
Prof. dr Milica Medić Stojanoska
Prof. dr Ivan Paunović
Prof. dr Milica Pešić
Prof. dr Srđan Popovoć
Prof. dr Silvija Sajić
Prof. dr Zoran Hajduković
Prof. dr Jasmina Ćirić
Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović
Sekretari Naučnog i Programskog odbora
Prof. dr Milan Petakov
Prof. dr Marina Nikolić Đurović
Prof. dr Đuro Macut
Organizacioni odbor
Prof. dr Marina Nikolić Đurović - predsednik
Prof. dr Milan Petakov
Asist. dr Sanja Ognjanović
Dr Dušan Ilić
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
3
Opšte informacije
Mesto održavanja
Hotel Metropol Palace
Bulevar Kralja Aleksandra 69, Beograd
Telefon: 011 333 31 00
www.metropolpalace.com
Registracija
Petak, 12. decembar
Subota, 13. decembar
Nedelja, 14. decembar
Ponedeljak, 15. decembar
16.00-20.00
07.30-20.00
07.30-20.00
07.30-12.30
Kotizacija
Kotizacija iznosi 12.000,00 dinara.
Kotizacija obuhvata zvanični bedž, kongresne materijale, pristup sesijama Kongresa,
prostoru za postersku prezentaciju i izložbi i pristup društvenom programu.
KME bodovi
KES 2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije je akreditovan od strane Zdravstvenog
saveta Srbije
Predavanje:
11 bodova
Oralna prezentacija:
11 bodova
Poster prezentacija:
9 bodova
Pasivno učešće:
7 bodova
Izložba
U toku Kongresa biće održana prateća izložba u hotelu Metropol Palace, u holu ispred
kongresnih sala. Najpoznatiji proizvođači lekova, laboratorijske i druge medicinske
opreme izložiće svoje najnovije proizvode.
Uputstvo za predavače
Molimo da se svi predavači striktno pridržavaju vremenskog rasporeda simpozijuma
u okviru Kongresa.
Oralne prezentacije traju 10 minuta, uključujući i diskusiju od 2 minuta.
U svakoj od sala za izlaganje biće postavljen LCD projektor za kompjutersku prezentaciju.
Sve prezentacije moraju biti predate osobama zaduženim za projektovanje u salama,
najmanje 30 minuta pre početka sesije.
Za sve dodatne informacije i usluge možete se direktno obratiti Sekretarijatu Kongresa.
4
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Uputstvo za postersku prezentaciju:
Posterske prezentacije su predviđene u Sali za postersku prezentaciju koja će biti
vidno označena u toku kongresa. Sve posterske sesije traju 1 sat i biće organizovana
diskusija o posterima koju će voditi moderator u svakoj od posterskih sesija.
Posteri se izlažu na panoima. Broj postera je istovremeno i broj koji je označen u
Programu, pored naslova rada i biće postavljen na vrhu panoa (nije potrebno na
posteru označavati broj postera).
Veličina postera: 120 cm (visina) x 80 cm (širina).
Materijal za postavljanje postera možete preuzeti na Registracionom pultu. Posteri
se mogu postavljati od 9 časova ujutru, svakog dana predviđenog za postersku
prezentaciju.
Posteri koji ne budu uklonjeni od strane autora do 19.00 časova istog dana, biće
uklonjeni od strane organizatora i ne mogu se posle toga preuzimati.
Izlaganje postera je predviđeno prema sledećem rasporedu:
Posterske sesije 1 i 2
Subota, 13.12.2014.
14.55-16.00
Posterske sesije 3 i 4
Nedelja, 14.12.2014.
14.10-15.30
Važna adresa
Izvršni organizator
SMART TRAVEL
Svetog Save 43/I, 11000 Beograd
Licenca OTP46/2013
Telefon: + 381 11 308 66 94, 308 74 86
Telefaks: + 381 11 308 66 95
e-mail: offi[email protected]
www.smart4.co.rs
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
5
PREGLED PROGRAMA
Petak, 12.12.2014.
Vreme
Sala 1
18.00-18.30 Svečano otvaranje
Kongresa
Plenarno predavanje 1, 2
Predsedništvo:
S. Damjanović
18.30-19.00 C. Noguchi (USA):
Erythropoetin and
metabolism
19.00-19.30 A.M. Pereira (The
Netherlands):
Structural and Functional
Magnetic Resonance
Imaging in patients with
Cushing’s syndrome
Subotа, 13.12.2014.
Vreme
Sala 1
Plenarno predavanje 3
Predsedništvo:
A.M. Pereira,
М. Nikolić Đurović
08.30-09.00 J. Romijn (The
Netherlands)
Insulin sensitivity is
controlled by the brain
Simpozijum 1
Hipoksija
Predsedništvo:
C. Noguchi, S. Damjanović
09.00-09.20 S. Damjanović
Značaj hipoksije i
metaboličke adaptacije
u neuroendokrinim
tumorima
09.20-09.40 B. Beleslin Čokić
Efekat inaktivacije VHL
gena na proliferativne
puteve i ccRCC
09.40-10.00 B. Ilić
Efekat inaktivacije VHL
gena na metaboličke
puteve i ccRCC
10.00-10.15 Diskusija
10.15-10.40 Pauza za kafu
Simpozijum 2
Pedijatrijska
endokrinologija
Predsedništvo:
D. Zdravković, S. Živić
10.40-10.55 V. Zdravković
Dijagnoza predijabetesa
kod adolescenata
6
Sala 2
Sala 3
Salа 4
Sala 2
Sala 3
Salа 4
10.40-12.00
Oralne prezentacije
Endokrinologija
Predsedništvo:
M. Žarković, S.Vujović,
J. Ćirić, B. Nedeljković
Beleslin
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Subotа, 13.12.2014.
Vreme
Sala 1
10.55-11.10 Lj. Plavšić
Glikemijska kontrola
i prevalencija
hipoglikemija kod dece i
adolescenata sa dijabetes
melitusom tipa 1* lečenih
insulinskim analozima
11.10-1.25 S. Stanković
Determinante
ateroskleroze kod dece i
adolescenata sa dijabetes
melitusom tipa 1
11.25-11.40 I. Vorgučin
Prediktivni faktori
metaboličkog sindroma
11.40-11.55 R. Vuković
Povoljan metabolički
profil kod gojazne dece
koja nemaju rezistenciju
na insulin
11.55-12.10 T. Milenković
Novi oblik permanentnog
neonatalnog dijabetes
melitusa udruženog
sa niskim rastom i
autoimunskim bolestima
prouzrokovan germ
mutacijom u STAT3 genu
12.10-12.25 М. Јešić
Profilaktička
tiroidektomija kod
asimptomatičnog
trogodišnjeg dečaka i
pozitivnom mutacijom
za multiplu endokrinu
neoplaziju tip 2 (kodon
634)
12.25-12.40 Diskusija
12.40-13.10 Меet the Expert 1
S. Vujović
Polno specifične
hipertenzije
13.10-13.40 Меet the Expert 5
A. Kendereški
Hipokorticizam
Sala 2
Sala 3
Salа 4
Меet the Expert 2
Ј. Ćirić
Uloga aldosterona i
mineralokortikoidnih
receptora u termogenezi
i nastanku metaboličkog
sindroma
Меet the Expert 6
M. Pešić, S. Radenković
Novi vodić za lečenje
subkliničke hipotireoze da li ima dileme?
Меet the Expert 3
R. Kocić
Osteoporoza indukovana
glukortikoidima
-patogeneza i savremeni
terapijski aspekti
Меet the Expert 4
I. Тavčar
Insulinomi
Меet the Expert 7
B. Kovačev Zavišić
Mesto osteanabolika u
cikličnoj i kombinovanoj
terapiji postmenopauzne
osteoporoze
Меet the Expert 8
S. Popović Pejičić
Depresija, gojaznost,
inflamacija „začarani krug“
13.40-14.55 Pauza / Sponzorisani
simpozijumi
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
7
Subotа, 13.12.2014.
Vreme
Sala 1
Sala 2
14.55-16.00 Ručak
Posterska sesija 1
Predsedavajući: A. Kendereški, M. Gligorović, G. Cvijović
Posterska sesija 2
Predsedavajući: S. Jelić, S. Ignjatović Tazev, M. Tančić Gajić
16.00-16.30 Plenarno predavanje 4
Predsedništvo:
J. Romijn, S. Damjanović
J. Berherat (France)
The molecular genetics of
adrenocortical tumors
Simpozijum 3
16.30-17.50
Oralne prezentacije
Hipopituitarizam
Diabetes Mellitus
Predsedništvo:
V. Popović Brkić, M. Petakov Predsedništvo:
16.30-16.50 V. Popović Brkić
K. Lalić, A. Jotić, M. Pešić
Izazovi u kliničkoj praksi Z. Hajduković
16.50-17.05 M. Doknić
Etiologija hipopituitarizma
u odraslom dobu (10
godina praćenja naše baze)
17.05-17.20 S. Pekić
Trauma mozga kao uzrok
hipopituitarizma;
Zračenje CNSa,
traumatska povreda glave
17.20-17.35 D. Miljić
Savremeni pristup
lečenju sekundarnog
hipokorticizma:
ni previše ni premalo
17.35-17.50 М. Меdić Stojanoska
Uzroci i karakteristike
hipopituitarizma u KC
Vojvodine tokom 20
godina praćenja
17.50-18.05 К. Мitrović
Uzroci i karakteristike
hipopituitarizma kod
dece
18.05-18.15 Diskusija
18.15-18.30 Pauza
18.30-20.00 Pauza / Sponzorisani
simpozijumi
8
Sala 3
Salа 4
16.30-17.20
Oralne prezentacije
Retke bolesti u
endokrinologiji
Predsedništvo:
S. Damjanović, Đ. Macut
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Nedelja, 14.12.2014.
Vreme
Sala 1
Plenarno predavanje 5
Predsedništvo: J. Berherat, N.М. Lalić
08.30-09.00 Ј.W.A. Smith (The Netherlands)
Novel treatments in radioiodine resistant thyroid carcinoma
Simpozijum 4
Gojaznost
Predsedništvo: M. Mota, D. Micić
09.00-09.20 M. Mota (Romania)
Metabolic Syndrome in adult people - Romania
09.20-09.40 D. Мicić
Novi lekovi u lečenju gojaznosti
09.40-10.00 М. Šumarac Dumanović
Inflamacija u gojaznosti
10.00-10.15 Diskusija
10.15-10.40 Pauza za kafu
Simpozijum 5
Psihoneuroendokrinologija
Predsedništvo: N. М. Lalić, М. Nikolić Đurović
10.40-11.00 N.М. Lalić
Metabolički poremećaji u osnovi depresije u šečernoj bolesti
11.00-11.20 М. Nikolić Đurović
Supstitucija L-tiroksinom u Hashimoto tiroiditisu: Uticaj na
kvalitet zivota i kogniti vno funkcionisanje
11.20-11.40 D. Lečić Тoševski
Komorbiditet mentalnih i telesnih bolesti - izazov za
personalizovanu medicinu
11.40-11.55 Diskusija
11.55-12.25 Меet the Expert 9
М. Petakov
Endokrinološke indikacije za hirurgiju paratireoidnih žlezda
Sala 2
Salа 3
Salа 4
12.00 -13.20
Oralne
prezentacije
GojaznostSindrom PCO
Predsedništvo:
Đ. Macut,
M. Šumarac
Dumanović,
T. Bijeljić
Меet the
Expert 10
S. Antić
Šećerna
bolest i
bubreg –
Šta je novo?
Меet the
Expert 11
S. Popović
Erektilna
disfunkcija
u šećernoj
bolesti
12.25-14.10 Pauza / Sponzorisani simpozijumi
14.10-15.30 Ručak
Posterska sesija 3
Predsedavajući: S. Jelić, S. Sajić, Lj. Lukić
Posterska sesija 4
Predsedavajući: N. Kostić, T. Miščević, V. Dimitrijević Srećković
15.30-16.00 Godišnja Skupština Endokrinološke sekcije SLD-a i dodela priznanja
Plenarno predavanje 6
Predsedništvo: S. Damjanović, Đ. Macut
16.00-16.30 G. Mastorakоs (Greece)
The role of adipocytokines on maternal and fetal metabolism
and outcomes in the offspring
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
9
Nedelja, 14.12.2014.
Vreme
Sala 1
Sala 2
Simpozijum 6
Savremeni pogled na fenotipske i metaboličke karakteristike PCOS
Predsedništvo: D. Мicić, G. Mastorakos
16.30-16.50 D. Vojnović Milutinović
Molekularni mehanizmi metaboličkih poremećaja u modelu
PCOS nastalog primenom dihidrotestosterona
16.50-17.10 Đ. Мacut
Međuzavisnost parametara metaboličkog sindroma i kliničkih
karakteristika u žena sa PCOS
17.10-17.30 D. Мicić
Fenotip tokom životnog ciklusa žena sa PCOS i tranzicija u
menopauzu
17.30-17.45 Diskusija
17.45-18.00 Pauza
Simpozijum 7
Diabetes Mellitus
Predsedništvo: N.М. Lalić, K. Lalić
18.00-18.20 N.M. Lalić
Insulinska rezistencija i hronične komplikacije dijabetesa
18.20-18.40 K. Lalić
Terapija hiperglikemije u akutnom koronarnom sindromu:
preporuke i dileme
18.40-19.00 А. Јotić
Теrapija hiperglikemije u ishemijskoj bolesti mozga :
preporuke i dileme
19.00-19.10 Diskusija
19.10-20.40 Pauza / Sponzorisani simpozijumi
Ponedeljak , 15.12.2014.
Vreme
Sala 1
Plenarno predavanje 7
Predsedništvo: G. Mastorakоs, S. Damjanović
09.00-09.30 C.A. Stratakis (USA)
An update on the molecular & clinical genetics of pituitary tumors
Simpozijum 8
Hirurgija u endokrinologiji
Predsedništvo: S. Damjanović, I. Paunović
09.30-09.50 S. Damjanović
Hiperprolaktinemija
09.50-10.10 S. Тatić
Histopatološke i imunohistohemijske karakteristike karcinoma
štitaste žlezde
10.10-10.30 М. Žarković
Medikamentna terapija dobro diferentovanih karcinoma štitaste žlezde
10.30-10.50 I. Paunović
Hirurško lečenje papilarnog karcinoma štitaste žlezde - da li je
potrebna profilaktička diskcija centralne grupe limfonodusa?
10.50-11.10 S. Knežević
Hirurško lečenje tumora pankreasa - komplikacije
11.10-11.20 Diskusija
11.20-12.05 Pauza / Sponzorisani simpozijum
12.05-12.30 Pauza za kafu
12.30-13.00 Zatvaranje kongresa
10
Sala 2
Salа 3
Salа 3
Salа 4
Salа 4
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
NAUČNI
PROGRAM
Petak, 12. decembar 2014.
18.00-18.30
18.00-19.30
Sala 1
SVEČANO OTVARANJE KONGRESA
PLENARNO PREDAVANJE 1, 2
Predsedništvo: S. Damjanović
18.30-19.00
C. Noguchi (USA)
Erythropoetin and metabolism
19.00-19.30
A.M. Pereira (The Netherlands)
Structural and Functional Magnetic Resonance Imaging in patients with
Cushing’s syndrome
19.30
Koktel dobrodošlice
12
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Subotа, 13.12.2014.
08.30-11.40
Sala 1
PLENARNO PREDAVANJE 3
Predsedništvo: A.M. Pereira, М. Nikolić Đurović
08.30-09.00
J. Romijn (The Netherlands)
Insulin sensitivity is controlled by the brain
SIMPOZIJUM 1  Hipoksija
Predsedništvo: C. Noguchi, S. Damjanović
09.00-09.20
S. Damjanović
Značaj hipoksije i metaboličke adaptacije u neuroendokrinim tumorima
09.20-09.40
B. Beleslin Čokić
Efekat inaktivacije VHL gena na proliferativne puteve i ccRCC
09.40-10.00
B. Ilić
Efekat inaktivacije VHL gena na metaboličke puteve i ccRCC
10.00-10.15
Diskusija
10.15-10.40
Pauza za kafu
SIMPOZIJUM 2  Pedijatrijska endokrinologija
Predsedništvo: D. Zdravković, S. Živić
10.40-10.55
V. Zdravković
Dijagnoza predijabetesa kod adolescenata
10.55-11.10
Lj. Plavšić
Glikemijska kontrola i prevalencija hipoglikemija kod dece i adolescenata sa
dijabetes melitusom tipa 1* lečenih insulinskim analozima
11.10-11.25
S. Stanković
Determinante ateroskleroze kod dece i adolescenata sa dijabetes melitusom
tipa 1
11.25-11.40
I. Vorgučin
Prediktivni faktori metaboličkog sindroma
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
13
Subotа, 13.12.2014.
11.40-17.35
Sala 1
11.40-11.55
R. Vuković
Povoljan metabolički profil kod gojazne dece koja nemaju rezistenciju na insulin
11.55-12.10
T. Milenković
Novi oblik permanentnog neonatalnog dijabetes melitusa udruženog sa
niskim rastom i autoimunskim bolestima prouzrokovan germ mutacijom u
STAT3 genu
12.10-12.25
М. Јešić
Profilaktička tiroidektomija kod asimptomatičnog trogodišnjeg dečaka i
pozitivnom mutacijom za multiplu endokrinu neoplaziju tip 2 (kodon 634)
12.25-12.40
Diskusija
12.40-13.10
МЕET THE EXPERT 1
S. Vujović
Polno specifične hipertenzije
13.10-13.40
МЕET THE EXPERT 5
A. Kendereški
Hipokorticizam
13.40-14.55
Pauza / Sponzorisani simpozijumi
14.55-16.00
Ručak / Posterske prezentacije
PLENARNO PREDAVANJE 4
Predsedništvo: J. Romijn, S. Damjanović
16.00-16.30
J. Berherat (France)
The molecular genetics of adrenocortical tumors
SIMPOZIJUM 3  Hipopituitarizam
Predsedništvo: V. Popović Brkić, M. Petakov
16.30-16.50
V. Popović Brkić
Izazovi u kliničkoj praksi
16.50-17.05
M. Doknić
Etiologija hipopituitarizma u odraslom dobu (10 godina praćenja naše baze)
17.05-17.20
S. Pekić
Trauma mozga kao uzrok hipopituitarizma, Zračenje CNSa, traumatska
povreda glave
17.20-17.35
D. Miljić
Savremeni pristup lečenju sekundarnog hipokorticizma: ni previše ni premalo
14
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Subotа, 13.12.2014.
17.35-20.00
Sala 1
17.35-17.50
М. Меdić Stojanoska
Uzroci i karakteristike hipopituitarizma u KC Vojvodine tokom 20 godina praćenja
17.50-18.05
К. Мitrović
Uzroci i karakteristike hipopituitarizma kod dece
18.05-18.15
Diskusija
18.15-18.30
Pauza
18.30-20.00
Pauza / Sponzorisani simpozijumi
Subotа, 13.12.2014.
21.00-01.00
21.00-01.00
Sala 1
Zajedničko druženje
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
15
Subotа, 13.12.2014.
10.40-12.00
10.40-12.00
Sala 2
ORALNE PREZENTACIJE - Endokrinologija
Predsedništvo: M. Žarković, S. Vujović, J. Ćirić, B. Nedeljković Beleslin
KORELACIJA VREDNOSTI TIREOGLOBULINA PREOPERATIVNO SA
DEFINITIVNIM HISTOPATOLOŠKIM NALAZOM
N. Vujačić, I. Paunović, A. Diklić, V. Živaljević, N. Kalezić, V. Sabljak,
K. Taušanović, N. Slijepčević
KOMPLIKACIJE HIRURGIJE ŠTITASTE ŽLEZDE  NEKAD I SAD
N. Slijepčević, I. Paunović , A. Diklić, V. Živaljević, G. Zorić, K. Taušanović,
N. Kalezić, V. Sabljak, A. Tosković, N. Vujačić
KOŠTANA GUSTINA KOD BOLESNIKA SA
GASTROINTESTINALNIM OBOLJENJIMA  DISKUSIJA
KONTROVERZNIH PITANJA NA PRIMERU TRI SLUČAJA IZ
KLINIČKE PRAKSE
S. Jelić, A. Jević Ivanović
IZOLOVANI HIPOGONADOTROPNI HIPOGONADIZAM IZ
PERSPEKTIVE ADULTNOG ENDOKRINOLOGA
S. Pekić, M. Doknić, D. Miljić, M. Stojanović, M. Petakov, V. Popović
MARKERI OKSIDATIVNOG STRESA KOD TRUDNICA SA
PREEKLAMPSIJOM
A. Jakovljević, M. Bogavac, A. Nikolić, M. Milošević Tošić,
Z. Lozanov Crvenković, Z. Novaković
NIVO PARATHORMONA, KALCIJUMA I FOSFORA U RANIM
STADIJUMIMA HRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI
R. Mijović, B. Ilinčić, S. Nikolić, R. Žeravica, V. Čabarkapa, N. Ćurić
TACOTSUBO KARDIOMIOPATIJA KAO PRVA PREZENTACIJA
FEOHROMOCITOMA
M. Ivović, Lj. Marina, S. Vujović, M. Tančić Gajić, Z. Arizanović, D. Raković,
D. Micić
ENDOKRINOLOŠKE MANIFESTACIJE ANTIFOSFOLIPIDNOG
SINDROMA  KUMULATIVNI RIZIK ILI SLUČAJNA POVEZANOST
S. Jelić, Lj. Stojanović, D. Marisavljević
16
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Subotа, 13.12.2014.
12.40-13.40
Sala 2
12.40-13.10
МЕET THE EXPERT 2
Ј. Ćirić
Uloga aldosterona i mineralokortikoidnih receptora u termogenezi i
nastanku metaboličkog sindroma
13.10-13.40
МЕET THE EXPERT 6
M. Pešić, S. Radenković
Novi vodić za lečenje subkliničke hipotireoze - da li ima dileme?
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
17
Subotа, 13.12.2014.
16.30-18.10
16.30-18.10
Sala 2
ORALNE PREZENTACIJE  Diabetes Mellitus
Predsedništvo: K. Lalić, A. Jotić, M. Pešić, Z. Hajduković
ANALIZA PRISUSTVA METABOLIČKOG SINDROMA KOD
PACIJENATA SA TIPOM 1 DIJABETESA NA POJAVU MIKRO I
MAKROVASKULARNIH KOMPLIKACIJA
J. Stanarčić Gajović, N.M. Lalić, A. Jotić, Lj. Lukić, T. Miličić, J.P. Seferović,
M. Maćešić
ANALIZA POVEZANOSTI GOJAZNOSTI, INSULINSKE
REZISTENCIJE, PARAMETARA FIBRINOLIZE I NIVOA
ANTIOKSIDANTNIH ENZIMA KOD PACIJENATA SA TIPOM 2
DIJABETESA
Lj. Stošić, K. Lalić, N. Rajković, Lj. Popović, S. Singh, E. Čolak, I. Kadić
IN VITRO ANALIZA ANTIDIJABETOGENOG EFEKTA SUPSTANCE A,
DISOCIRAJUĆEG LIGANDA GLUKOKORTIKOIDNOG RECEPTORA
M. Vujičić, T. Saksida, I. Nikolić, I. Stojanović, S. Stošić Grujičić
PRVI ROĐACI PACIJENATA SA TIPOM 1 DIJABETESA:
RAZLIKE U NIVOU CXCR3+, CCR4+, CD25HIGH T MEMORIJSKIH
ĆELIJA I HEMOKINA
T. Miličić, A. Jotić, I. Marković, K. Lalić, Lj. Lukić, N. Rajković, M. Maćešić,
J.P. Seferović, J. Stanarčić, N.M. Lalić
POVEZANOSTI PROMENA POSTPRANDIJALNOG
ADIPONEKTINA SA MARKERIMA ENDOTELNE DISFUNKCIJE
KOD PACIJENATA SA TIPOM 2 DIJABETESA: UTICAJ
GOJAZNOSTI
N. Rajković, K. Lalić , N.M. Lalić , E. Čolak , Lj. Lukić , A. Jotić , T. Miličić,
S. Singh, Lj. Stošić, Lj. Popović, I. Kadić
APOLIPOPROTEIN B KAO POKAZATELJ KARDIOVASKULARNOG
RIZIKA KOD PACIJENATA SA TIPOM 2 DIJABETESA I AKUTNIM
INFARKTOM MIOKARDA
S. Singh, K. Lalić, N. Rajković, Lj. Popović, D. Drašković Radojković,
Lj. Stošić, M. Dajak, M. Tešić
FAKTORI RIZIKA ZA UKUPNI MORTALITET U FUNKCIONALNO
ZAVISNIH STARIH OBOLELIH OD DIJABETESA TIP 2
O. Vasović, K. Lalić, D. Paspalj, Z. Jemuović, M. Nikolić Đurović
18
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Subotа, 13.12.2014.
16.30-18.10
16.30-18.10
Sala 2
ORALNE PREZENTACIJE  Diabetes Mellitus (nastavak)
Predsedništvo: K. Lalić, A. Jotić, M. Pešić, Z. Hajduković
ANALIZA POVEZANOSTI NIVOA LEPTINA I INSULINSKE
REZISTENCIJE NA PRISUSTVO ARTERIJSKE HIPERTENZIJE KOD
GOJAZNIH PACIJENATA SA TIPOM 2 DIJABETESA
Lj. Lukić, N.M. Lalić, A. Jotić, K. Lalić, N. Rajković, T. Miličić, M. Maćešić,
J.P. Seferović, J. Stanarčić Gajović
MARKERI BUBREŽNE SLABOSTI U OSOBA SA
DIJABETESOM TIP 2
A. Nikolić, M. Đorđević, C. Dukić, T. Beljić Živković
PREDIABETES KAO FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ
KARDIOVASKULARNE BOLESTI
T. Novaković, S. Milinić, V. Perić, B. Dejanović, D. Rašić, Z. Petković,
S. Pajović, D. Đikić
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
19
Subotа, 13.12.2014.
12.40-13.40
Sala 3
12.40-13.10
МЕET THE EXPERT 3
R. Kocić
Osteoporoza indukovana glukortikoidima -patogeneza i savremeni
terapijski aspekti
13.10-13.40
МЕET THE EXPERT 7
B. Kovačev Zavišić
Mesto osteanabolika u cikličnoj i kombinovanoj terapiji postmenopauzne
osteoporoze
20
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Subotа, 13.12.2014.
16.30-17.20
16.30-17.20
Sala 3
ORALNE PREZENTACIJE - Retke bolesti u endokrinologiji
Predsedništvo: S. Damjanović, Đ. Macut
KLINIČKE KARAKTERISTIKE I PREŽIVLJAVANJE PACIJENATA
SA ADRENOKORTIKALNIM KARCINOMOM: ISKUSTVO
TERCIJALNOG CENTRA
V. Elezović, M. Petakov, Đ. Macut, S. Ognjanović, T. Isailović, B. Popović,
I. Božić Antić, T. Bogavac, D. Ilić, S. Damjanović
MEN1 I TUMORI HIPOFIZE KOD DECE I MLADIH ADULTA
T. Isailović, I. Miličević, M. Petakov, S. Ognjanović, V. Elezović, D. Savić,
Đ. Macut, B. Popović, I. Božić, T. Bogavac, D. Ilić, S. Damjanović
DIJAGNOSTIČKI I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ OPŠTIH
HUMORALNIH MARKERA NEUROENDOKRINE DIFERENCIJACIJE
KOD PACIJENATA SA NEUROENDOKRINIM TUMORIMA PLUĆA
B. Popović, Đ. Macut, I. Božić, T. Bogavac, T. Isailović, S. Ognjanović,
V. Elezović, D. Ilić, M. Micev, J. Stojšić, N. Menković, S. Damjanović
FENOTIP PACIJENATA SA Y791F MUTACIJOM RET
PROTOONKOGENA
D. Ilić, Đ. Macut, T. Isailović, G. Rodić, B. Ilić, I. Božić Antić, B. Popović,
T. Bogavac, V. Elezović, S. Ognjanović, J. Antić, B. Beleslin Čokić,
J. Banković, I. Milićević, S. Damjanović
EFEKAT TRANSARTERIJSKE HEMOEMBOLIZACIJE JETRE
NA PREŽIVLJAVANJE BOLESNIKA SA NEUROENDOKRINOM
NEOPLAZMOM
S. Ognjanović, M. Petakov, Đ. Macut, T. Isailović, V. Elezović, B. Popović,
I. Božić, T. Bogavac, D. Ilić, M. Čolić, N. Menković , M. Micev, S. Damjanović
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
21
Subotа, 13.12.2014.
12.40-13.40
12.40-13.10
МЕET THE EXPERT 4
I. Тavčar
Insulinomi
13.10-13.40
МЕET THE EXPERT 8
S. Popović Pejičić
Depresija, gojaznost, inflamacija - „začarani krug“
22
Sala 4
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Subotа, 13.12.2014.
14.55-16.00
Poster sala
POSTERSKA SESIJA 1 - Endokrinologija 1
Predsedavajući: A. Kendereški, M. Gligorović, G. Cvijović
1E
PLAZMAFEREZA U TERAPIJI HIPERTIROIDIZMA KOMPLIKOVANOG
AGRANULOCITOZOM: PRIKAZ SLUČAJA
S. Savić, S. Milutinović, M. Stojković, B. Beleslin, T. Lalić, M. Barać, T. Nišić,
M. Stojanović, J. Ćirić, M. Žarković, B. Trbojević
2E
DEFICIT TIROKSINVEZUJUĆEG GLOBULINA KAO HIPOTIROIDIZAM
T. Lalić, M. Žarković, S. Savić, B. Beleslin, M. Stojković, T. Nišić, M. Barać ,
J. Ćirić, B. Trbojević
3E
MINIMALNO INVAZIVNA VIDEOASISTIRANA TIROIDEKTOMIJA 
PETOGODIŠNJE ISKUSTVO
D. Ilinčić
4E
ULOGA SELENA U MENADŽMENTU HASHIMOTO TIREOIDITISA KOJI
NIJE TRETIRAN TIROKSINOM
Z. Velija Ašimi, A. Begić, A. Ćarovac
5E
MULTIPLE ENDOKRINE NEOPLAZIJE RETROSPKETIVNA STUDIJA
Z. Velija Ašimi, M. Banjin, S. Vranić
6E
FAHROV SINDROM UZROKOVAN IDIOPATSKIM
HIPOPARATIROIDIZMOM
D. Marinković, I. Tavčar, S. Kuzmić Janković, T. Dragović, S. Kiković, J. Karajović,
P. Ristić, Z. Đuran, M. Čizmić, Z. Hajduković.
7E
PRIKAZ BOLESNICE SA FEOHROMOCITOMOM
S. Kostić, M. Pešić, D. Radojković, S. Radenković, S. Ćurković, V. Ćirić
8E
PRIMARNA AMENOREJA I KARIOTIP 46XY
M. Tančić Gajić, S. Vujović, M. Ivović, Lj. V. Marina, Z. Arizanović, D. Raković,
M. Lazić, D.Micić
9E
RAZLIČITA EKSPRESIJA GENA PROLAKTINSKIH RECEPTORA U
PRŠLJENU KOD PACOVA SA FIZIOLOŠKOM I MEDIKAMENTNOM
HIPERPROLAKTINEMIJOM
D. Radojković, M. Pešić, S. Antić, S. Kostić, S. Ćurković, S. Radenković, V. Ćirić
10E
INDEKS VISCERALNE GOJAZNOSTI VAI U RAZLIČITIM
FENOTIPOVIMA SINDROMA POLICISTIČNIH OVARIJUMA
Đ. Macut, I. Božić Antić, J. Bjekić Macut, D. Vojnović Milutinović, D. Ilić, B. Popović,
T. Bogavac, B. Kastratović Kotlica, O. Stanojlović, T. Isailović, V. Elezović,
S. Ognjanović, M. Petakov, S. Damjanović
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
23
Subotа, 13.12.2014.
14.55-16.00
Poster sala
Posterska sesija 1 - Endokrinologija 1 (nastavak)
Predsedavajući: A. Kendereški, M. Gligorović, G. Cvijović
11E
Korelacija rane menopauze sa nivoom serumskog HDL
holesterola i akutnim koronarnim sindromom kod
ženske populacije
A. Đogo, Lj. Musić, S. Medenica, S. Radojičić, E. Čikić, S. Radovanić, V. Kalinić
12E
Evaluacija HOMA-IR indeksa kao direktnog parametara
insulinske senzitivnosti kod bolesnika sa povišenim
vrednostima triglicerida u predikiciji koronarne bolesti
A. Nikolić, D. Nikolić, V. Stanimirović , D. Micić
13ENivo salivarnog kortizola kod pacijenata sa oralnim
lichen planus-om
S. Nikolić, R. Mijović, B. Miličić, N. Ćurić
14E
24
Prevalenca metaboličkog sindroma u različitim
fenotipovima žena sa sindromom policističnih ovarijuma
I.Božić Antić, Đ. Macut, J. Bjekić-Macut, D. Vojnović Milutinović, D. Ilić,
B. Popović, T. Bogavac, B. Kastratović-Kotlica, O. Stanojlović, T. Isailović,
V. Elezović, S. Ognjanović, M. Petakov, S. Damjanović
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Subotа, 13.12.2014.
14.55-16.00
Poster sala
POSTERSKA SESIJA 2 - Endokrinologija 2
Predsedavajući: S. Jelić, S. Ignjatović Tazev, M. Tančić Gajić
14E
ANKSIOZNOST I DEPRESIJA KOD MLAĐIH PACIJENATA SA
HAŠIMOTO TIREOIDITISOM
M. Nikolić Đurović, Z. Jemuović, O. Vasović, D. Janković, M. Petakov
15E
OD EMPTY SELLE DO MB CUSHING  IZAZOV U DIJAGNOSTICI
S. Živković, A. Jević Ivanović, D. Paunović Pavić
16E
PRIMARNI HIPERALDOSTERONIZAM  PRIKAZ SLUČAJA
V. Popović Radinović, J. Tica Jevtić, M. Vujović, D. Zoran Gluvić, M. Lačković
17E
ADRENALOLEUCODISTROFIA I HIPOKORTICIZAM
T. Nišić, J. Ćirić, N. Dragašević Mišković, M. Stojanović, M. Stojković, B. Beleslin,
S. Savić, T. Lalić, M. Barać, M. Žarković
18E
PREZENTACIJA HIPOPITUITARIZMA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI
R. Stojanović Peruško, D. Popović, R. Đomlija, J. Bogdanović, M. Đorđević,
M. Maneski
19E
MOGUĆNOSTI ULTRASONOGRAFIJE U DIJAGNOSTICI PCOS
M. Čivčić, S. Erceg, Đ. Macut, N. Čolić
20E
EHOKARDIOGRAFSKIH PARAMETRI DIJABETIČARA I
NEDIJABETIČARA NA HRONIČNOM PROGRAMU
HEMODIJALIZE
E. Muzurović, S. Vujošević, M. Ratković, O. Bošković, S. Kavarić, A. Đogo,
B. Gledović, D. Božović
21E
POVEZANOST DIETILHEKSIL FTALATA DEHP S POJEDINIM
PARAMETRIMA METABOLIČKOG SINDROMA U NAŠOJ SREDINI
A. Milankov, D. Vukčević, N. Milić, J. Suđi, V. Jakšić, B. Vuković, I. Bajkin, T. Ičin,
J. Novaković Paro, B. Kovačev Zavišić, M. Medić Stojanoska
22E
NEDOSTATAK VITAMINA D  UZROCI I POSLEDICE CASE REPORT
M. Vuksanović, B. Arsenović ,M. Marjanović Petkobić, Z. Milojević, K. Marković,
T. Beljić Živković
23E
POREMAĆAJ RASTA U DECE RAZLIČITIH SOCIOEKONOMSKIH
USLOVA, ETNIČKE PRIPADNOSTI I POJEDNIH PATOLOŠKIH
STANJA
B. Stajić
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
25
Subotа, 13.12.2014.
14.55-16.00
Poster sala
POSTERSKA SESIJA 2 - Endokrinologija 2
Predsedavajući: S. Jelić, S. Ignjatović Tazev, M. Tančić Gajić
24E
EVALUACIJA HOMAIR INDEKSA KAO DIREKTNOG PARAMETARA
INSULINSKE SENZITIVNOSTI KOD BOLESNIKA SA POVIŠENIM
VREDNOSTIMA TRIGLICERIDA U PREDIKICIJI KORONARNE BOLESTI
A. Nikolić, D. Nikolić, V. Stanimirović, D. Micić
25E
ZNAČAJ BIOHUMORALNIH I MORFOLOŠKIH MARKERA U PREDIKCIJI
ATEROSKLEROZE U MLADIH OSOBA
M. Pandrc, V. Kostovski, S. Tripković, A. Đorđević, J. Kovačević, T. Mišić
26
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Nedelja, 14.12.2014.
08.30-16.00
Sala 1
PLENARNO PREDAVANJE 5
Predsedništvo: J. Berherat, N.М. Lalić
08.30-09.00
Ј.W.A. Smith (The Netherlands)
Novel treatments in radioiodine resistant thyroid carcinoma
SIMPOZIJUM 4 - Gojaznost
Predsedništvo: M. Mota, D. Micić
09.00-09.20
M. Mota (Romania)
Metabolic Syndrome in adult people - Romania
09.20-09.40
D. Мicić
Novi lekovi u lečenju gojaznosti
09.40-10.00
М. Šumarac Dumanović
Inflamacija u gojaznosti
10.00-10.15
Diskusija
10.15-10.40
Pauza za kafu
SIMPOZIJUM 5 - Psihoneuroendokrinologija
Predsedništvo: N. М. Lalić, М. Nikolić Đurović
10.40-11.00
N.М. Lalić
Metabolički poremećaji u osnovi depresije u šečernoj bolesti
11.00-11.20
М. Nikolić Đurović
Supstitucija L-tiroksinom u Hashimoto tiroiditisu: Uticaj na kvalitet zivota i
kogniti vno funkcionisanje
11.20-11.40
D. Lečić Тoševski
Komorbiditet mentalnih i telesnih bolesti - izazov za personalizovanu
medicinu
11.40-11.55
Diskusija
11.55-12.25
МЕET THE EXPERT 9
М. Petakov
Endokrinološke indikacije za hirurgiju paratireoidnih žlezda
12.25-14.10
Pauza / Sponzorisani simpozijumi
14.10-15.30
Ručak / Posterske prezentacije
15.30-16.00
Godišnja Skupština Endokrinološke sekcije SLD-a i dodela priznanja
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
27
Nedelja, 14.12.2014.
16.00-20.40
Sala 1
PLENARNO PREDAVANJE 6
Predsedništvo: S. Damjanović, Đ.Macut
16.00-16.30
G. Mastorakоs (Greece)
The role of adipocytokines on maternal and fetal metabolism and outcomes
in the offspring
SIMPOZIJUM 6  Savremeni pogled na fenotipske i metaboličke
karakteristike PCOS
Predsedništvo: D. Мicić, G. Mastorakos
16.30-16.50
D. Vojnović Milutinović
Molekularni mehanizmi metaboličkih poremećaja u modelu PCOS nastalog
primenom dihidrotestosterona
16.50-17.10
Đ. Мacut
Međuzavisnost parametara metaboličkog sindroma i kliničkih karakteristika
u žena sa PCOS
17.10-17.30
D. Мicić
Fenotip tokom životnog ciklusa žena sa PCOS i tranzicija u menopauzu
17.30-17.45
Diskusija
17.45-18.00
Pauza
SIMPOZIJUM 7  Diabetes Mellitus
Predsedništvo: N.М. Lalić, K. Lalić
18.00-18.20
N.M. Lalić
Insulinska rezistencija i hronične komplikacije dijabetesa
18.20-18.40
K. Lalić
Terapija hiperglikemije u akutnom koronarnom sindromu: preporuke i dileme
18.40-19.00
А. Јotić
Теrapija hiperglikemije u ishemijskoj bolesti mozga: preporuke i dileme
19.00-19.10
Diskusija
19.10-20.40
Pauza / Sponzorisani simpozijumi
28
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Nedelja, 14.12.2014.
11.55-12.25
11.55-12.25
Sala 3
МЕET THE EXPERT 11
S. Popović
Erektilna disfunkcija u šećernoj bolesti
Nedelja, 14.12.2014.
12.00-13.20
Sala 2
МЕET THE EXPERT 10
S. Antić
Šećerna bolest i bubreg – Šta je novo?
Nedelja, 14.12.2014.
11.55-12.25
11.55-12.25
12.00-13.20
Sala 4
ORALNE PREZENTACIJE  Gojaznost - Sindrom PCO
Predsedništvo: Đ. Macut, M. Šumarac Dumanović, T. Bijeljić
POVEZANOST RETINOLVEZUJUĆEG PROTEINA 4 SA
MARKERIMA HEPATIČNE FUNKCIJE KOD GOJAZNIH ŽENA
A. Klisić, N. Kavarić, Lj. Vučeljić
ISPITIVANJE POVEZANOSTI NIVOA INSULINU SLIČNOG
FAKTORA RASTA  1, INSULINSKE REZISTENCIJE I INFLAMACIJE
U GOJAZNIH ŽENA
B. Ilinčić, E. Stokić, S. Nikolić , R. Mijović, N. Ćurić, Z. Stošić
DA LI SU HIPERTENZIVNI BOLESNICI SA HOMAINDEKSOM U
NAJVIŠOJ ČETVRTINI POJEDINAČNIH VREDNOSTI POD POVIŠENIM
RIZIKOM ZA POSTOJANJE ZNAČAJNE KORONARNE BOLESTI?
A. Nikolić, D. Nikolić, V. Stanimirović , M. Šumarac Dumanović
INSULINSKA REZISTENCIJA TOKOM HIRURŠKOG STRESA
D.D. Micić, Z. Lončar, S. Polovina, P. Savić, V. Resanović, V. Đukić,
A. Karamarković, D.D. Micić, N.M. Lalić
PTH U SERUMU BOLESNIKA DVE GODINE NAKON GASTRIČNOG
BAJPASA
S. Polovina, M. Šumarac Dumanović, J. Gligorijević,
D. Stamenković Pejković, G. Cvijović, A. Kendereški, D.D. Micić, D. Jeremić,
A. Gligić, D. Micić
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
29
Nedelja, 14.12.2014.
12.00-13.20
12.00-13.20
Sala 4
ORALNE PREZENTACIJE  Gojaznost - Sindrom PCO (nastavak)
Predsedništvo: Đ. Macut, M. Šumarac Dumanović, T. Bijeljić
ANALIZA ANDROGENOG PROFILA U ODNOSU NA FENOTIPOVE
U SINDROMU POLICISTIČNIH OVARIJUMA
J. Bjekić Macut, I. Božić Antić, D. Vojnović Milutinović, D. Ilić,
B. Kastratović Kotlica, O. Stanojlović, Z. Andrić, Đ. Macut
KLINIČKE KARAKTERISTIKE RAZLIČITIH FENOTIPOVA
SINDROMA POLICISTIČNIH OVARIJUMA
T. Bogavac, Đ. Macut, I. Božić Antić , J. Bjekić Macut,
D. Vojnović Milutinović, B. Popović, B. Kastratović Kotlica, D. Ilić,
T. Isailović, V. Elezovic, S. Ognjanović, S. Damjanović
UTICAJ TERAPIJE METFORMINOM NA ISHOD TRUDNOĆE U
PACIJENTKINJA SA SINDROMOM POLICISTIČNIH OVARIJUMA
M. Maćešić, A. Jotić, T. Miličić, Lj. Lukić, M. Gojnić Dugalić, K. Lalić,
N. Rajković, J. P. Seferović, J. Stanarčić Gajović, N.M. Lalić
30
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Nedelja, 14.12.2014.
14.10-15.30
Poster sala
PosterSKA sesija 3 - Gojaznost - Diabetes Mellitus
Predsedavajući: S. Jelić, S. Sajić, Lj. Lukić
1G
Rizični oblici gojaznosti u zdravstvenih radnika Doma
zdravlja u Gračanici
B. Inić Kostić, N. Đokić, S. Rakočević, M. Dani, D. Stojanović
2G
Metabolički profil u postmenopauzalnih žena sa
gojaznošću
B. Inić Kostić, D. Lukić Petković
3g
Metabolički sindrom kod žena u postmenopauzi u Crnoj Gori
A. Klisić, N. Kavarić, M. Jovanović, Lj. Vučeljić
4g
Vitamin D i metabolički sindrom kod žena u postmenopauzi
N. Kavarić, A. Klisić, M. Jovanović, Lj. Vučeljić
5g
Učestalost masne jetre kod metaboličkog sindroma
J. Škorić
6g
Pouzdanost primene glikoziliranog albumina kao markera
kvaliteta glikoregulacije kod hemodijaliznih bolesnika sa
dijabetes melitusom
A. Bulatović, S. Jelić, T. Beljić Živković, K. Ille, J. Popović, N. Dimković
7g
Efekti lečenja obolelih od dijabetesa u Specijalnoj bolnici
„Merkur“
M. Babić Prvulović, N. Živković
8g
Prognostički značaj vrednosti glikoziliranog albumina
na preživljavanje hemodijaliznih bolesnika sa dijabetes
melitusomŽ
A. Bulatović, S. Jelić, P.S. Đurić, T. Beljić Živković, K. Ille, J. Popović, N. Dimković
9gHipertenzivna bolest kod bolesnika sa novootkrivenom
šećernom bolešću tip 2
M. Aleksijević
10g
Učestalost metaboličkog sindroma kod novootkrivenih
dijabetičara
M. Aleksijević
11g
Ispitivanje uzroka sekundarnog neuspjeha peroralne
terapije u bolesnika sa diabetes mellitusom tip 2
A. Grbić, G. Malešević, V. Soldat-Stanković
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
31
Nedelja, 14.12.2014.
14.10-15.30
Poster sala
PosterSKA sesija 3 - Gojaznost - Diabetes Mellitus (nastavak)
Predsedavajući: S. Jelić, S. Sajić, Lj. Lukić
12g
Sekundarni neuspjeh oralne terapije u pacijenata sa tipom
2 šećerne bolesti – terapijske mogućnosti
A. Grbic, G. Malešević, V. Soldat Stanković
13g
Petogodišnje preživljavanje arterio-venskih fistula kod
bolesnika sa dijabetes melitusom na hroničnom programu
lečenja hemodijalizama
A. Janković, A. Bulatović, P. Đurić, J. Tosić, J. Popović, N. Dimković
14g
Udaljeni mortalitet bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2
posle prebolelog akutnog infarkta miokarda
D. Miljković
15g
Korelacija nivoa glikoziliranog hemoglobina A1c,
C-reaktivnog proteina i lipidskih parametara u
dijabetičara sa prebolelim infarktom miokarda i
višesudovnom koronarnom bolešću
D. Miljković
16g
Faktori rizika predijabetesa kod adolescenata
J. Skorić
17g
Insulinom - prikaz slučaja
S. Živković, A. Jević Ivanović, S. Jelić
18g
Uticaj diabetes mellitus-a tip 2 na kliničke karakteristike i
ishod liječenja kod pacijenata sa egzacerbacijom hronične
obstruktivne bolesti pluća uzrokovane respiratornom
infekcijom
Z. Stanković, S. Borozan, I. Šubarić
32
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Nedelja, 14.12.2014.
14.10-15.30
Poster sala
PosterSKA sesija 4 - Diabetes Mellitus
Predsedavajući: N. Kostić, T. Miličić, V. Dimitrijević Srećković
1d
Uloga galektina-3 u nastanku strukturalnih miokardnih
promena u tipu 2 dijabetesa i arterijskoj hipertenziji
J.P. Seferović, N.M. Lalić, P.M. Seferović, K. Lalić, A. Jotić, M. Tešić, V. Giga, Lj. Lukić,
T. Miličić, M. Maćešić, J. Stanarčić Gajović, S. Di Somma
2d
Petogodišnje praćenje pacijenata sa tipom 2 dijabetesa sa i
bez periferne arterijske bolesti
Lj. Popović, K. Lalić, N. Rajković, S. Singh, Lj. Stošić, I. Kadić
3d
Poredjenje efekata primene humanih insulina sa
insulinskim analozima na promenu telesnog sastava i
glikoregulaciju kod pacijenata sa tipom 2 šećerne bolesti
na kombinovanoj terapiji
A. Vasić-Vlaisavljević, Z. Gluvić , M. Nikolić-Đurović, D. Milijić, T. Nišić
4d
Dijabetes mellitus tip 2, HgA1c, HOMA-IR u korelaciji sa
standardnim faktorima rizika za postojanje koronarne
bolesti
A. Nikolić, D. Nikolić, V. Stanimirović, M. Šumarac-Dumanović
5d
Povezanost odnosa Tg/HDL-h, insulinske rezistencije i
pojave i intenziteta koronarne bolesti u pacijenata sa
tipom 2 dijabetesa i nedijabetičara
I. Kadić, K. Lalić, N. Rajković, Lj. Popović, S. Singh, Lj. Stošić
6d
Uticaj hemodijaliznog modaliteta na mortalitet bolesnika
obolelih od dijabetes melitusa:trogodišnje praćenje
P.S. Đurić, J. Popović, A. Bulatović, A. Jankovic, J. Tosic, N. Dimkovic
7d
Efekat liraglutida na HbA1c i telesnu težinu je u velikoj
meri nezavisan od dužine trajanja dijabetesa
J. Seufert, T. Bailey, M. Donsmark, I. Jevremovic, M. Nauck
8d
Liraglutid u kombinaciji sa metforminom dovodi do
bolje kontrole postprandijalne glikemije u odnosu na
monoterapiju metforminom kod sva tri glavna obroka
D. Matthews, M. Nauck, G. Fulcher, M. Donsmark, N. Isajev, A. Garber
9dCharcot neuroartropatija kao komplikacija diabetes
mellitusa tip 2 - prikaz slučaja
S. Borozan, S. Vujošević, A. Jušković, V. Vukićević
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
33
Nedelja, 14.12.2014.
14.10-15.30
Poster sala
PosterSKA sesija 4 - Diabetes Mellitus (nastavak)
Predsedavajući: N. Kostić, T. Miličić, V. Dimitrijević Srećković
10d
Standardizovani derivat goveđeg kolostruma inhibira
razvoj eksperimentalnog autoimunskog dijabetesa
I. Nikolić, M. Vujičić, I. Stojanović, S. Stošić-Grujičić, T. Saksida
11d
Peritoneumska dijaliza kao modalitet lečenja bubrežne
slabosti kod bolesnika sa dijabetesom
M. Mitrović, T. Damjanović, Z. Majster, V. Todorov, N. Dimković
12d
PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY: PREOPERATIVE RETINAL
LASER PHOTOCOAGULATION SIGNIFICANTLY IMPROVE THE RESULTS
OF VITRECTOMY
D. Stefanovic
13d
Retinopatija u novodijagnostikovanom dijabetesu
N. Avram, M. Račić, S. Mališ, D. Sladoje
14d
Odnos plazmatskog endotelina-1 i jačine glomerulske
filtracije kod bolesnika sa dijabetesnom nefropatijom
R. Žeravica, Z. Stošić, B. Ilinčić, V. Čabarkapa, V. Sakač, R. Mijović, S. Nikolić,
N. Ćurić
15d
Ehokardiografskih parametri dijabetičara i
nedijabetičara na hroničnom programu hemodijalize
E. Muzurović, S. Vujošević, M. Ratković, O. Bošković, S. Kavarić, A. Đogo,
B. Gledović, D. Božović
16d
Multicentrična studija učestalosti testiranja HbA1c u
cilju procene kontrole tipa 2 dijabetesa u Balkanskim
zemljama: rezultati iz Srbije
N.M. Lalić
17d
IZRAŽENA STOMAČNA GOJAZNOST KOD MLADIH PRAĆENA
SNIŽENJEM TESTOSTERONA VODI U EREKTILNU DISFUNKCIJU I
STERILITET
V. Dimitrijević Srećković, H. Janeski, B. Srećković, I. Soldatović, J. Gacić,
D. Mitrović, Z. Jelić Ivanović
18D
SMANJENJE INSULINSKE SENZITIVNOSTI, OD GOJAZNOSTI PREMA
PRE-DIJABETESU - ZNAČAJ MATSUDA INDEKSA
V. Dimitrijević Srećković, B. Srećković, I. Soldatović, H. Janeski, E. Čolak,
S. Popović, M. Dodevska, P. Đorđević
34
KES2014 - 4. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
Nedelja, 14.12.2014.
14.10-15.30
Poster sala
PosterSKA sesija 4 - Diabetes Mellitus (nastavak)
Predsedavajući: N. Kostić, T. Miličić, V. Dimitrijević Srećković
19D
POVEĆANA INSULINSKA SEKRECIJA I REZISTENCIJA, PREDIJABETES I
FAKTORI TROMBOZE KOD DECE, ADOLESCENATA I MLADIH SA
PRE-METABOLIČKIM SINDROMOM
V. Dimitrijević Srećković, B. Srećković, H. Janeski, I. Soldatović, S. Popović,
D. Gostiljac, P. Đorđević
20D
INSULINSKA SEKRECIJA I REZISTENCIJA KOD GOJAZNIH, PACIJENATA
SA PRE-DIJABETESOM I NOVOOTKRIVENIM DIJABETESOM
V. Dimitrijević Srećković, B. Srećković, H. Janeski, I. Soldatović, E. Čolak,
D. Gostiljac, M. Dodevska, P. Đorđević
Beograd, hotel Metropol Palace, 12 - 15. decembar 2014. godine
35
Ponedeljak, 15.12.2014.
09.00-13.00
Sala1
Plenarno predavanje 7
Predsedništvo: G. Mastorakоs, S. Damjanović
09.00-09.30 C.A. Stratakis (USA)
An update on the molecular & clinical genetics of pituitary tumors
Simpozijum 8 - Hirurgija u endokrinologiji
Predsedništvo: S. Damjanović, I. Paunović
09.30-09.50 S. Damjanović
Hiperprolaktinemija
09.50-10.10 S. Тatić
Histopatološke i imunohistohemijske karakteristike karcinoma štitaste žlezde
10.10-10.30 М. Žarković
Medikamentna terapija dobro diferentovanih karcinoma štitaste žlezde
10.30-10.50 I. Paunović
Hirurško lečenje papilarnog karcinoma štitaste žlezde - da li je potrebna
profilaktička diskcija centralne grupe limfonodusa?
10.50-11.10 S. Knežević
Hirurško lečenje tumora pankreasa - komplikacije
11.10-11.20 Diskusija
11.20-12.05 Pauza / Sponzorisani simpozijum
12.05-12.30 Pauza za kafu
12.30-13.00 Zatvaranje kongresa
SPONZORI
ZAHVALNOST
Generalni sponzor
Novo Nordisk Pharma
Platinasti sponzori
Astra Zeneca
Eli Lilly
Sanofi Avenits
Srebrni sponzori
Merck
Merck Sharpe & Dohme
Sponzori
Abbott Laboratories
Actavis
Diamed
Galenika
Medinic
Novartis Pharma Services
PharmaSwiss
Pfizer
SALVUS International
SOLPHARM ADRIATIC
Woerwag Pharma
Jednom dnevno
®
!&
28x100 mg film tablete
/AĜEIEV@=R=JF=HAG=ġ+=HAG=NOGENA?ALP
[email protected]'=JQRE=ICK@
!=PQINAREVEFAPAGOP=ġ=LNEH
0=IKV=OPNQÜJQF=RJKOP
-NALNKLEOER=JF=IKHEIK3=O@=LNKQÜEPA0=ĜAP=GG=N=GPANEOPEG=HAG=
*"/ (0%/-!,%*"@KK
,[email protected]>NEC=@=ĠENLKNP EPU
AKCN=@[email protected]>EF=
PAHġĢB=Tġ
6$02=$6758Î18-$91267
RS.SA.14.08.01
RSHMG00237
Lilly Diabetes:
Personal solutions for everyday life
Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo Beograd
11070 Novi Beograd
$"%#
#!#* !)!#(
%%(
#!#* !)!#(
%%(
!)$%#&+ &' !$%% !#!$%&" )%'
!"#%'#% "#!#
$$"#"! !
&
Victoza®—snaga za promenu
u dijabetesu tipa 2
Prvi GLP-1 analog.
" "
$"$!"$" #
Download

Finalni program