PROGRAM
Zlatni sponzor:
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
ORGANIZATORI
Sekcija za endokrinološke i metaboličke poremećaje DLV-SLD
Internistička sekcija DLV-SLD
Udruženje za aterosklerozu Srbije
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsednik. Prof. dr Branka Kovačev-Zavišić
Potpredsednik: Prof. dr Edita Stokić
Generalni sekretar: dr Ivana Bajkin
Sekretari: dr Đorđe Popović, dr Damir Benc, dr Bojan Vuković
Članovi:
Prof. dr Nadica Čemerlić-Ađić
Prof. dr Dragan Dimić
Dr Danica Grujić
Doc. dr Zoran Hajduković
Dr Esma Isenović, naučni savetnik
Doc. dr Svetlana Jelić
Doc. dr Aleksandra Jotić
Asis. dr Sreten Kavarić
Dr Đorđe Kitaresku
Dr Aladar Lazar
Dr Tatjana Lazić Čilerdžić
Doc. dr Đuro Macut
Dr Jelica Malenković
Doc.dr Milena Mitrović
Dr Mile Novković
Assist. Radoslav Pejin
Dr Filip Pejčić
Doc. dr Milan Petakov
Prim. dr Snežana Polovina
Asist. dr Saša Radenković
Prim. dr Dragan Stojšić
Dr Dušica Toljić-Šuluburić
Doc. dr Dragana Tomić-Naglić
Dr Klara Tucić-Nemet
Dr Milan Uzelac
Dr Vlade Veličković
2
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
POČASNI ODBOR
Akademik Vladimir Kanjuh
Prof. dr Teodor Kovač
Prof. dr Lazar Lepšanović
Dimitri P. Mikhailidis
Manfredi Rizzo
Philip S. Tsao
NAUČNI ODBOR
Predsednik: Akademik Dragan Micić
Članovi:
Prof. dr Slobodan Antić
Prof. dr Milčo Bogoev
Prof. dr Svetozar Damjanović
Prof. dr Mirjana Đerić
Prof. dr Aleksandar Đukić
Prof. dr Jagoda Jorga
Prof. dr Dragan Katanić
Prof. dr Radivoj Kocić
Akademik Nebojša M. Lalić
Prof. dr Katarina Lalić
Prof. dr Milica Medić-Stojanoska
Prof. dr Momir Mikov
Prof. dr Budimka Novaković
Prof. dr Sergej Ostojić
Prof. dr Gordana Panić
Prof. dr Snježana Popović-Pejčić
Prof. dr Milica Pešić
Prof. dr Đorđe Radak
Prof. dr Petar Seferović
Prof. dr Petar Slankamenac
Prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović
Prof. dr Dragan Tešić
Prof. dr Jovan Vlaški
Prof. dr Svetlana Vujović
Prof. dr Miroslava Zamaklar
Prof. dr Miloš Žarković
3
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
3. oktobar 2013.
Turističko naselje ”Ribarsko ostrvo”, Novi Sad
Velika sala
7,30 - 9,00 Registracija učesnika
9,00-10,30 – Svečano otvaranje
Pozdravna reč
RAZVOJ LIPIDOLOGIJE U NAŠOJ ZEMLJI
Lazar Lepšanović ( Novi Sad, Srbija)
KLINIČKI ZNAČAJ KORONARNE ATEROTROMBOZE:
(1)PROGRESIVNA I KRITIČNA STENOZA LUMENA ARTERIJE
SA SMANJENIM PRILIVOM KRVI U MIOKARD I, POGUBNIJE
(2)RUPTURA ILI EROZIJA ATEROSKLEROTIČNE PLOČE SA
(NE)OPSTRUKTIVNOM TROMBOZOM LUMENA KAO UZROK
AKUTNIH KORONARNIH SINDROMA
Kanjuh Vladimir, Stokić Edita, Gojković Bukarica Ljiljana, Antonijević
Nebojša, Kanjuh Snežana (Beograd, Srbija)
10,30-11,00 Koktel
11,00-13,00- AKTUELNOSTI U LIPIDOLOGIJI
Predsedavajući: Micić Dragan, Lalić Nebojša
HOW LOW SHOULD WE GO WHEN TREATING CHOLESTEROL?
Dimitri P . Mikkhailidis (London, United Kingdom )
5
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
SAVREMENA TERAPIJA DISLIPIDEMIJA U DIJABETESU:
KOLIKO NISKO?
Lalić Nebojša ( Beograd, Srbija)
SMALL DENSE LDL AND CARDIOVASCULAR RISK
Manfredi Rizzo (Palermo, Italy )
NEŽELJENI EFEKTI STATINA
Micić Dragan (Beograd, Srbija)
FARMAKOGENETSKI BIOMARKERI ZA PREDIKCIJU
ODGOVORA NA TERAPIJU I NEŽELJENIH EFEKATA STATINA
Stankov Karmen (Novi Sad, Srbija)
INHIBICIJA PCSK9 – NOVI MEHANIZAM U LEČENJU
POREMEĆAJA LIPIDA?
Isenović Esma (Beograd, Srbija)
13,00 -14,00 RUČAK
Poster prezentacije PP1-PP18
14,00-15,00 Mini simpozijum - Velika sala
Simpozijum Abbott Laboratories SA
METABOLIČKI I ANTIHIPERTENZIVNI EFEKTI MOKSONIDINA:
DA LI JE KOD GOJAZNIH OSOBA BAŠ SVE U GLAVI?
Micić Dragan ( Beograd, Srbija), Stokić Edita ( Novi Sad, Srbija)
6
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
15,00-16,30- ATEROTROMBOZA
Predsedavajući: Đerić Mirjana, Jorga Jagoda
ADMA AND APELIN: NOVEL ADIPOKINES THAT REGULATE
CARDIOVASCULAR FUNCTION
Philip S. Tsao (Stanford , United States )
BIOMARKERI ENDOTELNE DISFUNKCIJE
Đerić Mirjana (Novi Sad, Srbija)
D VITAMIN I ATEROGENEZA
Kovačev-Zavišić Branka (Novi Sad, Srbija)
TRANS IZOMERI MASNIH KISELINA, LIPIDI I
ATEROSKLEROZA
Jorga Jagoda (Beograd, Srbija)
OKSIDATIVNI STRES, LIPIDI I ATEROSKLEROZA
Kocić Radivoj, Ćirić Vojislav (Niš, Srbija)
16,30-17,00 Kafe pauza
17,00 – 18,00 - METABOLIČKI SINDROM
Predsedavajući: Katskiki Niki, Burazor Ivana
IDENTIFIKACIJA I LEČENJE KARDIOMETABOLIČKOG RIZIKA
Antić Slobodan (Niš, Srbija)
METABOLIC SYNDROME AND NON-CARDIAC VASCULAR
DISEASE
Katskiki Niki (Thessaloniki, Greece)
7
EVALUACIJA KARDIOVASKULARNOG RIZIKA PRIMENOM
ALGORITAMA
Burazor Ivana (Beograd, Srbija)
NOVI TRENDOVI U TERAPIJI METABOLIČKOG SINDROMA –
ULOGA ŽUČNIH KISELINA
Mikov Momir ( Novi Sad, Srbija)
18,00-19,00 ORALNE PREZENTACIJE
Predsedavajući: Antić Slobodan, Stokić Edita
20,00 SVEČANA VEČERA
8
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
ORALNE PREZENTACIJE
18,00-19,00, Velika Sala
Moderatori:
Slobodan Antić, Edita Stokić
OP1
Sanja Soskić, Edita Stokić, Milan Obradović, Sonja Zafirović, Emina Sudar,
Aleksandra Jovanović, Esma R. Isenović
UTICAJ GOJAZNOSTI NA NIVO LIPIDA I NIVO SLOBODNIH
MASNIH KISELINA
OP2
Nebojša Pavlović, Karmen Stankov, Momir Mikov
POTENCIJALNA ULOGA EPIGENETSKIH AGENASA U
REGULACIJI METABOLIZMA LIPIDA
OP3
Nataša Rajković, Katarina Lalić, Ljiljana Popović, Danijela DraškovićRadojković, Sandra Singh, Ljubica Stošić
ISPITIVANJE UTICAJA GOJAZNOSTI NA POVEZANOST
OKSIDOVANOG LDLA I DRUGIH METABOLIČKIH FAKTORA
RIZIKA ZA POJAVU KORONARNE BOLESTI KOD PACIJENATA
SA TIPOM 2 DIJABETESA
OP4
Sandra Singh, Katarina Lalić, Nataša Rajković, Ljliljana Popović, Danijela
Drašković-Radojković, Ljubica Stošić, Marijana Dajak, Milorad Tešić
APOLIPOPROTEIN B JE BOLJI MARKER
KARDIOVASKULARNOG RIZIKA NEGO NIVO LDL
HOLESTEROLA U PACIJENATA SA TIPOM 2 DIJABETESA I
AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA
9
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
OP5
Jelena Milin, Mirjana Šumarac-Dumanović, Danica Stamenković-Pejković,
Danka Jeremić, Aleksandra Kendereški, Svetlana Zorić, Goran Cvijović,
Snežana Polovina, Dragan Micić
DEBLJINA EPIKARDNOG MASNOG JASTUČETA U GOJAZNIH
ŽENA BEZ HIPERTENZIJE I DIJABETESA
OP6
Dušica Rakić, Branislava Rakić
POREMEĆAJI LIPIDNOG STATUSA KOD ŠKOLSKE DECE SA
POVEĆANIM RIZIKOM ZA NASTANAK KARDIOVASKULARNIH
OBOLJENJA
OP7
Sanja Popin, Tijana Momčilov, Bojana Siriški, Zorica Keča, Nada ČemerlićAđić, Katica Pavlović
HIPERLIPOPROTEINEMIJA, GOJAZNOST KAO FAKTORI RIZIKA
KOD PROFESIONALNIH VOZAČA SA DIJAGNOSTIKOVANOM
ISHEMIJSKOM BOLESTI SRCA
OP8
Dragana Davidović, Dragan Tomić, Jagoda Jorga
LIPIDNI STATUS KAO FAKTOR RIZIKA U NASTANKU KALKULOZE
ŽUČNE KESICE
OP9
Sunčica Kojić-Damjanov, Mirjana Đerić, Velibor Čabarkapa, Nevena
Eremić-Kojić
UTICAJ HIPERHOMOCISTEINEMIJE NA POJEDINE LIPIDSKE
PARAMETRE KOD OSOBA SA KARDIOVASKULARNIM
ATEROSKLEROTSKIM OBOLJENJIMA
10
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
OP10
Velibor Čabarkapa, Mirjana Đerić, Branislava Ilinčić, Vladimir Sakač,
Viktorija Vučaj-Ćirilov
BIOMARKERI ATEROSKLEROZE I DEBLJINA KAROTIDNE
INTIME MEDIJE KOD BOLESNIKA SA ARTERIJSKOM
HIPERTENZIJOM
OP11
Miloš Maksimović, Đorđe Radak, Jagoda Jorga
VEZA IZMEĐU POJEDINIH PARAMETARA LIPIDNOG STATUSA I
KAROTIDNE BOLESTI
11
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
POSTER PREZENTACIJE PRVA SESIJA
13,00-14,00, Velika Sala
Moderatori:
Karmen Stankov, Dragana Tomić-Naglić
PP1
Dragana Todorović, Gordana Marinković, Radmila Kandić
MORBIDITET OD BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA U DOMU
ZDRAVLJA ZVEZDARA U DESETOGODIŠNJEM PERIODU
PP2
Bojan Stanimirov, Karmen Stankov, Momir Mikov
LIPOREGULATORNI EFEKTI ŽUČNIH KISELINA POSREDOVANI
FARNEZOID X RECEPTOROM
PP3
Aleksandra Jovanović, Milan Obradović, Sonja Zafirović, Emina Sudar,
Branislava Dobutović, Sanja Soskić, Esma R. Isenović
UTICAJ ISHRANE OBOGAĆENE MASTIMA NA NIVO
TRIGLICERIDA, SLOBODNIH MASNIH KISELINA I
FOSFOLIPIDA KOD GOJAZNIH PACOVA
PP4
Ifeta Erović
METABOLIČKI SINDROM I HIPERTENZIJA
PP5
Emina Sudar, Julijana Stanimirović, Milan Obradović, Aleksandra Jovanović,
Sonja Zafirović, Sanja Soskić, Branislava Dobutović, Esma R. Isenović
EFEKAT SLOBODNIH MASNIH KISELINA NA REGULACIJU
INDUCI- BILNE AZOT-MONOKSID-SINTAZE U JETRI GOJAZNIH
PACOVA
12
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PP6
Snežana Barjaktarović-Labović, Vesna Andrejević,
Bisenija Radivojević, Ljiljana Jovičević, Nela Đonović
ZNAČAJ DIJETE I FIZIČKE AKTIVNOSTI U TERAPIJI
HIPERLIPOPROTEINEMIJA
PP7
Sonja Zafirović, Milan Obradović, Vera Maravić, Aleksandra Jovanović,
Esma R. Isenović
PROMENE U NIVOIMA TRIGLICERIDA, FOSFOLIPIDA I
SLOBODNIH MASNIH KISELINA KOD GOJAZNIH PACOVA
TRETIRANIH ESTRADIOLOM
PP8
Aleksandar Kupusinac, Dragana Smiljenić, Edita Stokić
PRIMENA VEŠTAČKIH NEURALNIH MREŽA U PREDIKCIJI
NIVOA HDL-HOLESTEROLA
PP9
Vesna Andrejević, Snežana Barkajtarović-Labović,
Bisenija Radivojević
ZNAČAJ PREVENCIJE HIPERLIPOPROTEINEMIJA
PP10
Dragana Todorović, Gordana Marinković, Radmila Kandić
EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE BOLESTI ŽLEZDA SA
UNUTRAŠNJIM LUČENJEM, ISHRANE I METABOLIZMA NA
OPŠTINI ZVEZDARA
13
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PP11
Snežana Barjaktarović-Labović, Vesna Andrejević,
Munevera Zejnilović, Ljiljana Jovičević, Nela Đonović
LIPIDNI STATUS KOD PROFESIONALNIH SPORTISTA
PP12
Milan Nikolić
UTICAJ POLA I UZRASTA NA KONCENTRACIJE LIPIDA U
SERUMU
PP13
Jelena Vekić, Aleksandra Zeljković, Zorana Jelić-Ivanović,
Vesna Spasojević-Kalimanovska, Jelena Kotur-Stevuljević,
Aleksandra Stefanović, Nataša Bogavac-Stanojević,
Slavica Spasić
MALE, GUSTE LDL I HDL ČESTICE I PREVENCIJA
NASTANKA ATEROSKLEROZE
PP14
Ifeta Erović
HIPERLIPIDEMIJE
PP15
Tatjana Egić, Jasna Erdeljan, Tatjana Zdravković
DA LI SE PACIJENTI SA HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA
PRIDRŽAVAJU PREPORUČENOG NAČINA
ISHRANE?
PP16
Ljiljana Sokolova, Željana Prijić, Nenad Đokić, Natalija Barišić
ŽITARICE U ISHRANI ADOLESCENATA
14
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PP17
Božana Nikolić, Oliver Stojanov
PREVALENCIJA KLINIČKI ZNAČAJNIH POTENCIJALNIH LEKSTATIN INTERAKCIJA KOD AMBULANTNIH PACIJENATA SA
DISLIPIDEMIJAMA
PP18
Edita Stokić, Dragana Smiljenić, Aleksandar Kupusinac, Đorđe Popović,
Biljana Srdić-Galić
VITAMIN D I HDL-HOLESTEROL: KAKVA JE POVEZANOST?
15
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
4. oktobar 2013.
Turističko naselje ”Ribarsko ostrvo”, Novi Sad
Velika sala
8,00 – 9,00 INSULINSKA REZISTENCIJA, DIJABETES I
DISLIPIDEMIJE
Predsedavajući: Tešić Dragan, Jotić Aleksandra
DISLIPIDEMIJE I PERIFERNA ARTERIJSKA OKLUZIVNA
BOLEST U DIJABETESU
Tešić Dragan (Novi Sad, Srbija)
DIJABETESNA NEFROPATIJA I KARDIOVASKULARNI RIZIK
Mitrović Milena (Novi Sad, Srbija)
ISHEMIJSKA BOLEST MOZGA, DISLIPIDEMIJE I INSULINSKA
REZISTENCIJA
Jotić Aleksandra (Beograd, Srbija)
9,00-10,15 CEREBROVASKULARNE BOLESTI I
HIPERLIPOPROTEINEMIJE
Moderator: Petar Slankamenac
HRANA I MOZAK
Demarin Vida ( Zagreb, Hrvatska)
MOZAK I LIPOPROTEINI – ČINJENICE I DILEME
Slankamenac Petar (Novi Sad, Srbija)
16
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
IMIDŽING SUBKLINIČKE ATEROSKLEROZE
Živanović Željko (Novi Sad, Srbija)
KAROTIDNA BOLEST I DISLIPIDEMIJE
Radak Đorđe (Beograd, Srbija)
UPOTREBA STATINA PRE I POSLE VELIKE VASKULARNE
HIRURGIJE
Otašević Petar ( Beograd, Srbija)
10,15-11,00 Kafe pauza
11,00-12,00 Mini simpozijum - Velika sala
Simpozijum AstraZeneca
POGLED NA KARDIOVASKULARNI RIZIK IZ VIŠE UGLOVA
UVODNA REČ MODERATORA
Stokić Edita (Novi Sad, Srbija)
PERI - I POSTOPERATIVNO LEČENJE DISLIPIDEMIJE U
PACIJENATA SA VASKULARNOM REKONSTRUKCIJOM
Radak Đorđe (Beograd, Srbija)
CRESTOR: KADA I KOME?
Otašević Petar (Beograd, Srbija)
17
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
12,00 -13,00
KARDIOLOGIJA I LIPIDOLOGIJA: TEME I DILEME
Predsedavajući: Dejanović Jadranka, Sokolović Šekib
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA I HIPERHOLESTEROLEMIJA:
odvojeno ili zajedno?
Ivanović Branislava ( Beograd, Srbija)
STATINI U SRČANOJ INSUFICIJENCIJI
Dejanović Jadranka ( Novi Sad, Srbija)
CORONARY HEART DISEASE AND LIPIDS
Sokolović Šekib (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina )
ANTIHIPERTENZIVNA TERAPIJA I DISLIPIDEMIJE: KAKO
ODABRATI PRAVI LEK?
Jelić Svetlana ( Beograd, Srbija)
13,00-14,00 RUČAK
Poster prezentacije PP19-PP34
14,00-15,00 Mini simpozijum - Velika sala
Simpozijum Pfizer - NAPRAVITE PRAVI IZBOR
TERAPIJSKI IZBOR U SKLADU SA PREPORUKAMA U
SEKUNDARNOJ PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Tasić Nebojša ( Beograd, Srbija)
18
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
FAMILIJARNA HIPERHOLESTEROLEMIJA – ČESTO NE
PREPOZNATA, A LAKA ZA DIJAGNOSTIKOVANJE
Ivanović Branislava ( Beograd, Srbija)
DA LI SU LIPIDNI POREMEĆAJI PREPOZNATI I LEČENI KOD
HRONIČNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA?
Dimković Nada ( Beograd, Srbija)
15,00 – 16,15 - POJEDINI ASPEKTI DISLIPIDEMIJA
Predsedavajući: Đukić Aleksandar, Medić-Stojanoska Milica
ATEROSKLEROZA, LIPIDI I INFLAMACIJA
Šumarac-Dumanović Mirjana ( Beograd, Srbija)
POREMEĆAJI METABOLIZMA LIPIDA U JETRI: MEHANIZMI I
IMPLIKACIJE
Lalić Katarina ( Beograd, Srbija)
PCOS, LIPIDI I ATEROGENEZA
Macut Đuro ( Beograd, Srbija)
TRUDNOĆA, LIPIDI I OKSIDATIVNI STRES
Đukić Aleksandar, Mladenović Violeta ( Kragujevac , Srbija)
DISLIPIDEMIJE I FTALATI KAO ENDOKRINI DISRUPTORI
Medić-Stojanoska Milica (Novi Sad, Srbija)
16,15-17,15 – SEM STATINIMA, MOGUĆE JE DISLIPIDEMIJE
LEČITI...
Predsedavajući: Zamaklar Miroslava, Stokić Edita
19
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
KOMBINOVANE DISLIPIDEMIJE: CILJEVI, TERAPIJA I DILEME
Zamaklar Miroslava ( Beograd, Srbija)
LDL AFEREZA: INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE
Tomić-Naglić Dragana ( Novi Sad, Srbija)
BARIJATRIJSKA HIRURGIJA I LIPIDI
Polovina Snežana ( Beograd, Srbija)
HIPERTRIGLICERIDEMIJE KAO FAKTOR RIZIKA: TERAPIJSKI
PRISTUP
Stokić Edita ( Novi Sad, Srbija)
17,15-18,00
ZATVARANJE KONGRESA
PODELA SERTIFIKATA
20
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
POSTER PREZENTACIJE DRUGA SESIJA
13.00-14.00, Velika Sala
Moderatori:
Milena Mitrović, Velibor Čabarkapa
PP19
Amra Ćatović, Sabina Serdarević
PROMJENE PLAZMATSKOG LIPIDNOG STATUSA UDRUŽENOG
SA GOJAZNOŠĆU
PP20
Ljubica Stošić, Katarina Lalić, Nataša Rajković, Ljiljana Popović, Danijela
Drašković, Sandra Singh
EFIKASNOST LDL AFEREZE U REDUKCIJI NIVOA
LIPOPROTEINA I INFLAMATORNIH MARKERA KOD
PACIJENATA SA FAMILIJARNOM HIPERLIPOPROTEINEMIJOM
PP21
Jelica Malenković, Nikola Ivanović, Nataša Pevac, Sandra Kljajić
VREDNOSTI HOLESTEROLA I TRIGLICERIDA KOD
PACIJENATA NA HRONIČNOJ DIJALIZNOJ TERAPIJI
PP22
Miodrag Trajković, Zorica Čaparević, Nada Kostić, Sanja Ilić-Mijailović,
Jana Radojković, Igor Pantić
LEČENJA PACIJENATA SA SUBKLINIČKOM HIPOTIREOZOM I
POVIŠENIM VREDNOSTIMA LIPIDA
PP23
Slađana Đorđević-Cvetković
HDL-HOLESTEROL KOD ŽENA NA HEMODIJALIZI
21
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
P24
Aleksandra Milovančev, Edita Stokić, Olivera Rankov, Bojan Vuković,
Damir Benc, Đorđe Popović, Milica Medić-Stojanoska, Ivana Bajkin,
Branka Kovačev-Zavišić
KARDIOMETABOLIČKI RIZIK I LIPIDNI STATUS KOD
BOLESNIKA SA METABOLIČKIM SINDROMOM
PP25
Đorđe Popović, Edita Stokić, Dragana Tomić-Naglić, Milena Mitrović,
Radoslav Pejin, Jovanka Novaković-Paro, Olivera Rankov, Bojan Vuković,
Slađana Pejaković, Aleksandra Milovančev, Ivana Bajkin, Branka KovačevZavišić
APOLIPOPROTEIN B KAO POKAZATELJ LIPIDSKIH I
LIPOPROTEINSKIH POREMEĆAJA KOD GOJAZNIH OSOBA
PP26
Aleksandra Milovančev, Olivera Rankov, Edita Stokić, Bojan Vuković,
Damir Benc, Đorđe Popović, Dragana Tomić-Naglić, Milena Mitrović,
Branka Kovačev-Zavišić
KARAKTERISTIKE LIPIDNOG STATUSA KOD GOJAZNIH
OSOBA SA STEATOZOM JETRE
PP27
Milena Mitrović, Đorđe Popović, Dragan S. Tešić, Dragana Tomić-Naglić,
Dušan Tomić, Jovanka Novaković-Paro, Ivana Bajkin, Damir Benc,
Aleksandra Milovančev, Edita Stokić, Milica Medić-Stojanoska, Branka
Kovačev-Zavišić
HRONIČNE MIKROVASKULARNE KOMPLIKACIJE I
METABOLIZAM LIPIDA I LIPOPROTEINA KOD OBOLELIH OD
TIPA 1 ŠEĆERNE BOLESTI
22
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PP28
Mirjana Perović
POREMEĆAJI LIPIDNIH I INFLAMATORNIH PARAMETARA
KOD PACIJENATA NA HEMODIJALIZI
PP29
Dragana Tomić-Naglić, Edita Stokić, Đorđe Popović, Milena Mitrović,
Radoslav Pejin, Jovanka Novaković-Paro, Damir Benc, Bojan Vuković,
Slađana Pejaković, Aleksandra Milovančev, Milica Medić-Stojanoska,
Branka Kovačev-Zavišić
POREĐENJE LIPIDSKIH I LIPOPROTEINSKIH POKAZATELJA
I FAKTORA INFLAMACIJE U GOJAZNIH BOLESNIKA SA I BEZ
INSULINSKE REZISTENCIJE
PP30
Aleksandra Zeljković, Jelena Vekić, Vesna Spasojević-Kalimanovska,
Zorana Jelić-Ivanović, Slavica Spasić, Dimitra Kalimanovska-Oštrić, Lidija
Memon, Nataša Bogavac-Stanojević
SUBFRAKCIJE LIPOPROTEINA NISKE I VISOKE GUSTINE
KAO MARKERI PROGNOZE RAZVOJA I ISHODA
KARDIOVASKULARNIH I CEREBROVASKULARNIH BOLESTI
PP31
Branislava Ilinčić, Mirjana Đerić, Velibor Čabarkapa, Mira Govorčin,
Viktorija Vučaj-Ćirilov
BIOHEMIJSKI MARKERI I INDEKS VASKULARNE
REZISTENCIJE KOD BOLESNIKA SA ARTERIJSKOM
HIPERTENZIJOM I UZNAPREDOVALOM ATEROSKLEROZOM
23
TREĆI KONGRES O HIPERLIPOPROTEINEMIJAMA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PP32
Danka Jeremić, Mirjana Šumanac-Dumanović, Danica StamenkovićPejković, Branka Đurić-Pejović, Jelena Milin-Lazović, Aleksandra
Kendereški, Svetlana Zorić, Goran Cvijović, Snežana Polovina, Dragan
Micić
EFEKAT TERAPIJE METFORMINOM NA INSULINSKU
REZISTENCIJU I LIPIDNI STATUS U NOVOOTKRIVENOM TIPU 2
DIJABETESA
PP33
Olivera Rankov, Aleksandra Milovančev, Edita Stokić, Bojan Vuković,
Damir Benc, Đorđe Popović, Milena Mitrović, Dragana Tomić-Naglić,
Branka Kovačev-Zavišić
UTICAJ IZMENE STILA ŽIVOTA NA ANTROPOMETRIJSKE
PARAMETRE I LIPIDSKI STATUS
PP34
Đorđe Popović, Milena Mitrović, Dragan S. Tešić, Dragana Tomić-Naglić,
Dušan Tomić, Jovanka Novaković-Paro, Ivana Bajkin, Slađana Pejaković,
Bojan Vuković, Sofija Vukadinović, Edita Stokić, Branka Kovačev-Zavišić
STEPEN UHRANJENOSTI I METABOLIZAM LIPIDA I
LIPOPROTEINA KOD BOLESNIKA SA TIPOM 2 ŠEĆERNE
BOLESTI
24
Download

PROGRAM