Nastavno - naučnom veću
Hemijskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Predmet: Izveštaj o oceni naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme za izradu
doktorske disertacije Rade Krgović, diplomiranog hemičara- mastera
Na redovnoj sednici Nastavno-naučnog veća Hemijskog fakulteta, Univerziteta u
Beogradu, održanoj 09. oktobra 2014. godine, određeni smo u Komisiju za podnošenje izveštaja
o oceni naučne zasnovanosti i opravdanosti predložene teme za izradu doktorske disertacije Rade
Krgović, diplomiranog hemičara-mastera prijavljene pod nazivom:
Mobilizacija i biodostupnost mikro i makro elemenata iz pepela termoelektrane
„Kolubara“
Na osnovu proučene dokumentacije podnosimo sledeći:
IZVEŠTAJ
A. Osnovni podaci o kandidatu
Rada Krgović rođena je 16.08.1969.godine u Zemunu. Osnovnu i srednju školu završila je
u Lazarevcu, kao đak generacije. Osnovne studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu upisala je 1988/1989. godine. Diplomirala je juna 2000. godine u Beogradu na Katedri
za analitičku hemiju i stekla zvanje dipl. hemičar za istraživanje i razvoj sa prosečnom ocenom
7,00. Zbog potrebe posla a u skladu sa zakonom o Visokom obrazovanju upisala je 2005/2006
godine master studije i diplomirala u decembru 2007. godine. Doktorske studije upisala je 2011.
godine na Hemijskom fakultetu Univerziteta Beograd kao stipendista Rudarskog basena RB
„Kolubara‟.
Tokom master studija pohađala je obuku za rad na Thermo Scientific GC/MC u Novom Sadu na
Tehnološkom fakultetu (2008). Učestvovala je u izradi više projekata kao i radova vezanih za
snabdevanje vodom za piće kao i puštanje tih sistema prerade u rad.
B. Objavljeni naučni radovi i saopštenja
MSc. Rada Krgović je koautor 2 naučna rada publikovana u međunarodnim časopisima: jedan u
vrhunskom međunarodnom časopisu (M21) i jedan u časopisu međunarodnog zančaja (M23).
Koautor je 4 naučna saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima i na skupovima
nacionalnog značaja. Celokupna bibliografija kandidata, kategorisana prema kriterijumima
Ministarstva nauke Republike Srbije, data je u prilogu.
C. Obrazloženje teme
1. Naučna oblast: Analitička hemija - Hemija životne sredine
2. Predmet rada
U prijavi kandidat navodi da je planirani predmet istraživanja ove doktorske disertacije
određivanje sadržaja makro i mikro elemenata u pepelu termoelektrane „Kolubara“. Proučavanja
bi obuhvatala određivanje sadržaja makro i mikro elemenata u svim oblicima pepela:
elektrofilterskom pepelu, u pepelu nakon transporta i mešanja sa rečnom vodom (pepeo aktivne
kasete) i u uzorcima sa pasivnih kaseta (zatvorene aktivne kasete). Pratiće se uticaj rečne vode na
pepeo prilikom transporta i njegovog rastvaranja u aktivnoj kaseti, kao i njegova interakcija sa
zemljištem u pasivnoj kaseti. Posebna pažnja će biti usmerena na sadržaj toksičnih mikro
elemenata kako bi se procenila njihova biodostupnost i mogućnost njihove mobilizacije pod
različitim ekohemijskim uslovima. Pored toga biće ispitani biodostupnost i migracija
mikroelemenata u pasivnoj kaseti kroz dubinski profil kao i njihova akumulacija od strane biljaka
koje rastu na tim odlagalištima. Nakon određivanja sadržaja elemenata u biljci Erigeron
canadensis L koja je široko rasprostanjena na pasivnim kasetama TE „Kolubara“ izveo bi se
zaključak o mogućnosti njene primene u svrhu fitoremedijacije ovih odlagališta pepela.
3. Naučni cilj istraživanja
Kao osnovni cilj ove doktorske disertacije navedeno je ispitivanje biodostupnosti i mobilnosti
mikroelemenata u pepelu termoelektrane „Kolubara“. U okviru ove disertacije određivala bi se
raspodela mikroelemenata u elektrofilterskom pepelu, pepelu aktivne kasete kao i u pepelu
pasivne kasete sa dve različite dubine. Primenom sekvencijalne ekstrakcione sheme kandidat bi
tačno odredio i definisao raspodelu toksičnih mikroelemenata vezanih za supstrate u pepelu i na
taj način utvrdio njihovu biodostupnost, kao i mogućnost njihove mobilizacije. Pored određivanja
raspodele i biodostupnosti mikroelemenata u zemljištu određivaće se i sadržaj mikroelemenata u
različitim delovima biljke Erigeron canadensis L. (koren, stablo, cvet). Dobiće se podaci o
transportu mikro i makro elemenata od korenovog sistema do cveta biljke. Pored raspodele
mikroelemenata u površinskom sloju pasivne kasete biće određen i njihov sadržaj u dubljim
zemljišnim profilima u cilju utvrđivanja mehanizama transporta i fiksacije u različitim
zemljišnim profilima.
4. Metode istraživanja
U cilju dobijanja adekvatnih podataka potrebnih za ispunjenje postavljenih ciljeva ove
doktorske disertacije primeniće se sekvencijalni ekstrakcioni postupak uz primenu sertifikovanog
referentnog materijala. Sadržaj mikroelemenata u zemljišnim ekstraktima biće određeni ICP-OES
metodom uz primenu direktne i hidridne tehnike. Ukupan sadržaj mikroelemenata u uzorcima
biljaka biće određeni nakon mikrotalasne digestije takođe ICP-OES metodom. U obradi rezultata
uključile bi se statističke metode i to: (1) korelaciona analiza ukupnog sadržaja elemenata, (2)
statistička analiza sadržaja elemenata vezanih u mobilnim frakcijama, primenom korelacione
analize i multivarijantne komponentne analize, (3) statistička analiza ukupno ekstrahovanog
sadžaja elemenata primenom analize glavnih komponenata i klasterske analize.
5. Aktuelnost problematike
Od posebne ekohemijske važnosti je poznavanje uticaja elektrofilterskog pepela na
ekosistem pre svega zbog narušavanja prirodne ravnoteže ekosistema i neminovnog narušavanja
njegovog kvaliteta usled porasta koncentracija toksičnih mikroelemenata, kao i njihove raspodele,
uključujući povećanje biodostupnosti i bioraspoloživosti. Uticaj spoljnih faktora, klimatskih,
hidrogeoloških, antropogenih na deponije pepelišta je važna, zbog mogućnosti mobilizacije teških
metala iz pepela, odnosno zemljišta.
Odlaganje elektrofilterskog pepela donosi sa sobom rizik kontaminacije zemljišta i podzemnih
voda. Vremenom, dolazi do znatnog povećanja koncentracije teških metala, promene saliniteta
zemljišta i promene koncentracije rastvornih soli. Pepeo može da sadrži različite elemente u
značajnim koncentracijama (Hg, Cd, Cr, Pb, Zn) pri čemu se oni najčešće nalaze na površini
čestica ili u matriksu alumino-silikata. Teški metali i soli prisutni u pepelu utiču na strukturu
samog zemljišta, rasprostranjenost biljaka i njihov rast, i mikrobiološku aktivnost. Ove promene
narušavaju ravnotežu u posmatranom ekosistemu i mogu imati niz negativnih posledica. Rezultati
ispitivanja pepela bi ukazali na moguće puteve apsorpcije, distribucije, promene oksidacionih
stanja ispitivanih elemenata i mogućnost bioakumulacije, kao i procenu rizika toksičnosti, kako
za biljku, tako i za čoveka. Jedna od metoda koja se efikasno koristi za remedijaciju deponija
elektrofilterskog pepela je fitoremedijacija (tj. različite tehnologije zasnovane na korišćenju biljka
u cilju uklanjanja kontaminanata). Naime, sve biljke imaju sposobnost akumulacije esencijalnih
teških metala (Fe, Mn, Cr…), ali postoje određene vrste koje su sposobne da akumuliraju i
neesencijalne teške metale ( Cd, Pb, Hg…) i to u visokim koncentracijama, pri čemu ti metali
nemaju toksičan efekat na samu biljku, zahvaljujući njihovim posebnim ćelijskim mehanizmima.
Primena domaćih biljnih vrsta, koje su već zastupljene na problematičnom području je najčešće
favorizovana jer zahteva manje priprema i istraživanja. Stoga postoji potreba i interes za
detaljnijim ispitivanjem mogućnosti korišćenja ove biljke.
6. Očekivani rezultati
Kandidat Rada Krgović bi u ovom radu:

Kandidat bi u okviru svoje doktorske disertacije odredio ukupne sadržaje elemenata u
pepelu i to u elektrofilterskom pepelu, pepelu aktivne kasete i pepelu pasivne kasete.

Primenom sekvencijalne ekstrakcione sheme kandidat bi odredio i definisao raspodelu i
toksičnih mikroelemenata u pepelu i na taj način utvrdio biodostupnost kao i mogućnost
njihove mobilizacije.

Uporedo bi odredio ukupne sadržaje elemenata u svakom delu biljke Erigeron canadensis
L. i izračunao biokoncentracione i translokacione faktore za svaki element.

S obzirom da je Erigeron canadensis L. široko rasprostranjena na pasivnim kasetama TE
„Kolubara“ kandidat bi izveo zaključak o mogućnosti njene primene u svrhu
fitoremedijacije.
D. Zaključak
Mišljenja smo da se planirana istraživanja uklapaju u savremene tokove hemije životne
sredine i da će pružiti doprinos u sagledavanju uticaja mikroelemenata iz pepela na zemljište i
biljke, njihovog transporta u dublje slojeve zemljišta, procese koncentrovanja i fiksacije kao i
mogućnosti kontaminacije podzemnih voda. Primenom sekvencijalnih ekstrakcionih postupaka i
sertifikovanih referentnih materijala biće jasno definisana raspodela mikroelemenata, a dobijeni
rezultati će biti uporedivi sa rezultatima drugih istraživača. Od ove doktorske disertacije se
očekuje da izvede zaključak o korišćenju biljke Erigeron canadensis L. koja je široko
rasprostranjena na pasivnim kasetama TE „Kolubara“ u fitoremedijacione svrhe što bi pored
ekohemijskog imalo i finansijski značaj.
U skladu sa zakonom o sticanju akademskih stepena i Statutom Hemijskog fakulteta, i s
obzirom na zvanje mastera hemijskih nauka i do sada objavljene naučne radove, smatramo da
kandidat Rada Krgović ispunjava sve potrebne uslove za odobravanje izrade doktorske
disertacije. Saglasno tome, Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Hemijskog fakulteta da
Radi Krgović odobri izradu doktorske disertacije pod naslovom: Mobilizacija i biodostupnost
mikro i makro elemenata iz pepela termoelektrane „Kolubara“.
Za mentora se predlaže dr Jelena Mutić, docent Hemijskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu.
Komisija:
Beograd,
23. januar 2015.
dr Jelena Mutić, docent
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
dr Dragan Manojlović, vanredni profesor
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
dr Dragan Čakmak, viši naučni saradnik,
Institut za zemljište, Beograd
Prilog:
Bibliografija kandidata kategorisana prema kriterijumima Ministarstva za nauku Republike Srbije
M 21 – Radovi objavljeni u vrhunskim časopisima međunarodnog značaja

R. Krgović, J. Trifković, D. Milojković-Opsenica, D. Manojlović, J. Mutić, “Leaching of
major and minor elements during the transport and storage of coal ash obtained in power
plant”, Sci. World J. 2014, 2014:212506.
M 23 - Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja

Amaizah Naser Ramdan, Cakmak Dragan, Saljnikov Elmira, Roglić Goran, Mrvić Vesna,
Krgović Rada, Dragan Manojlović „Fractionation of Soil Phosphorus in a Long-Term
Phosphate Fertilization“ J. Serb. Chem. Soc. 77(7) (2012) 971-981;
M34 - Rad saopšten na međunarodnom skupu štampan u izvodu

R. Krgovic, J.Mutic, D. Manojlovic, D. Stankovic, Application of sequential extraction
and the icp-aes method for study of the distribution of metals in filter ashes, XV
Euroanalysis 2011, Belgrade, Serbia.
M64 - Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u izvodu

Rada Krgović, Sandra Skrivanj, Jelena Mutić, Trace and major elements pollution
originating from coal ash suspension and transport processes, EnviroChem 2013, Vršac,
2013, Serbia
Download

Nastavno - naučnom veću